Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen"

Transkript

1 Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects your rights. HÖGRE INFLATION LÄGRE TILLVÄXT

2 Nordic Outlook - Maj 1 Denna rapport publicerades den maj 1. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar var den 17 maj 1. Ekonomisk Analys Klas Eklund, Chefekonom Marianne Enestam, Sekreterare 81 Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys 867 Annika Jonsson, ekonomassistent 877 Ingela Georgii-Hemming, EMU-koordinator 897 Kerstin Jendhammar, ekonomassistent/sekreterare 891 Mikael Johansson, ekonom, webbredaktör 89 Peter Kaplan, ekonom 89 Ulf Torell, ekonom 879 Knuten till gruppen är också Bengt Dennis, Senior Adviser 8 Fax nr Bidrag till texterna om Danmark och Norge har lämnats av Peter Lauridsen och Lise Lindbäck från Trading Strategy, Merchant Banking. SEB, Ekonomisk Analys, K H, SE-16 STOCKHOLM Denna rapport vänder sig till institutionella placerare. Innehållet är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av rapporten uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

3 Nordic Outlook - Maj 1 Sammanfattning Sammanfattning Internationellt Effekterna av den amerikanska hårdlandningen sprider sig. Vi skriver ned tillväxten i Eurozonen i år till, procent, samtidigt som vi höjer inflationsprognosen till,. Eftersom inflationsimpulserna i hög grad är tillfälliga, räknar vi med att ECB fortsätter att sänka, till, procent, innan årets slut. Även den japanska tillväxten har reviderats ned, till, procent, och risken för en regelrätt recession har ökat på kort sikt. En omläggning av penningpolitiken kan medföra att deflationen upphör nästa år. Den amerikanska ekonomin är dock nära en vändpunkt. Fed sänker ytterligare punkter, till, procent. Vi står fast vid vårt tidigare U-scenario, vilket betyder en långsammare tillväxtuppgång än konsensus. BNP-ökningen blir 1,9 procent i år och, nästa år. Börserna har bottnat, men uppgången blir slagig och måttfull. Obligationsräntorna i världen rör sig långsamt uppåt. Dollarn förblir stark, och vi tror inte längre på någon euro-appreciering i år. Yenen försvagas ytterligare. Sverige Sverige drabbas förhållandevis hårt av den internationella avmattningen. Telekomsektorns och Ericssons problem förstärker nedgången. Fortsatt god utveckling av disponibelinkomsterna ger dock visst stöd. Tillväxten i år stannar vid, procent; nästa år stiger den till,6. Inflationen har stigit snabbt, på grund av den svaga kronan och en rad tillfälliga effekter. Inflationstakten ligger kvar över, procent under det närmaste halvåret, nästa år faller den skarpt när engångseffekterna klingar av. Riksbanken kläms mellan högre inflation och lägre tillväxt. Men den penningpolitiska tankeramen inflationsprognoserna på två års sikt styr räntan gör att reporäntan hålls still. Hotet är inflationsförväntningarna; skulle dessa stiga påtagligt, upp till över ½ procent och ligga kvar där, måste Riksbanken skärpa politiken. Kronan förblir svag det närmaste halvåret, men i takt med att både fundamenta och flödessituation ljusnar något sker en försiktig appreciering. Övriga Norden och Baltikum Danmarks tillväxt dämpas något, till 1,7 procent i år, främst på grund av svag privat konsumtion. Nettoexporten ger stöd, medan inflationen faller ned till Euro-zonens nivå. Den norska ekonomin fortsätter att slå i kapacitetstaket, inte minst på grund av fortsatt höga oljepriser. Det nya inflationsmålet gör att Norges Bank fortsätter att bedriva en konservativ penningpolitik. Finland bromsar gradvis in, vilket är välkommet mot bakgrund av hög inflation och risk för överhettning. De baltiska ländernas tillväxt blir fortsatt god;, procent i både Estland och Lettland,, i Litauen. I Estland stiger inflationen, delvis pga kopplingen till den svaga euron. Inhemsk efterfrågan blir viktigare för tillväxten i hela regionen.

4 Internationellt Nordic Outlook - Maj 1 Den internationella utvecklingen Hot och ljusglimtar Effekterna av den amerikanska hårdlandningen sprider sig. Europa bromsar in avsevärt snabbare än vad prognoserna utvisade bara för några månader sedan. Dessutom drabbas Europa av sjuka kor och högre livsmedelspriser. En doft av stagflation finns i luften. I Japan förvärras deflationen. Emerging markets tyngs av nedgången både i USA och Japan. Men samtidigt tycks den amerikanska ekonomin själv närma sig botten. Flera indikatorer tyder på att en recession med negativ tillväxt kan undvikas. Feds räntesänkningar ger resultat. Dock finns risker för en andra våg av nedpressande ekonomiska effekter via arbetsmarknaden, investeringarna och konsumtionen. Hushållen kommer att bli mer försiktiga och dra upp sitt sparande, vilket bromsar den ekonomiska uppgången. Likväl är vår prognos att USA under hösten gradvis återhämtar sig. Men det dröjer därefter ytterligare något år innan ekonomin är tillbaka till procents tillväxt. 1 USA -1 Japan Euro-zonen Källor: EcoWin och SEB Bruttonationalprodukt Årlig procentuell förändring Prognos SEB ECB sänker ytterligare. En kommande om än långsam amerikansk återhämtning bör medföra något högre obligationsräntor. Ett centralt inslag i vår internationella bild är att dollarns styrka består; en amerikansk återhämtning tillsammans med en en relativt svag utveckling i Europa visar att den nuvarande eurosvagheten inte kan betraktas som någon undershooting, som bör korrigeras. USA: Hårdlandning och U Den amerikanska ekonomin uppvisade en förbluffande kraft under hela 199-talet. Men den gynnsamma utvecklingen bröts i slutet av förra året. De slutsatser vi drog i Nordic Outlook i mars var att USA har hårdlandat, att tillväxttakten dämpas kraftigt i år och att återhämtningen nästa år blir mycket måttlig. Vi menade dock att en långsiktigt god produktivitetsutveckling och fortsatt flexibilitet skulle skapa utrymme för en så expansiv ekonomisk politik att en utdragen recession skulle kunna undvikas. Utvecklingen det senaste kvartalet har i stort sett gett stöd åt denna bedömning. I den bokstavsdiskussion som fått representera olika scenarier för den amerikanska konjunkturutvecklingen står vi således fast vid ett U-scenario som det mest sannolika. Konsensusbedömningen har de senaste månaderna gradvis justerats ned mot denna bild, även om vår BNPprognos fortfarande är något mer pessimistisk än konsensus. Vår bedömning är att botten i konjunkturen nås under andra och tredje kvartalen. Tillväxten för helåret 1 blir 1,9 procent och nästa år, procent i genomsnitt. Mot slutet av bedömer vi att USA är ute ur svackan och tillväxten uppe på procent i årstakt. Den globala scenen visar således både ljusglimtar och hot. Även om vårt huvudscenario innebär en gradvis internationell återhämtning under andra halvåret i år och under nästa år, finns en risk i att den nuvarande amerikanska svagheten inte balanseras av någon europeisk eller japansk ljusning. Just nu saknar världsekonomin lokomotiv. Det är också påtagligt hur de ekonomisk-politiska spänningarna mellan de tre stora accentuerats den senaste tiden. USA kräver ett vidare, globalt ansvarstagande från Euro-zonen och Japan men först den allra senaste tiden har någon positiv respons varit synlig. Räntesänkningar sker nu på bred front trots att inflationen på många håll stiger. Finansmarknaderna fortsätter därför att slitas mellan hopp och förtvivlan. Sannolikt är börserna vid det här laget igenom det värsta, även om besvikelser och bakslag lär återkomma. Såväl Federal Reserve som 7 6 USA: Bruttonationalprodukt Årlig procentuell förändring Källor: Ecowin och SEB Prognos SEB 6 1

5 Nordic Outlook - Maj 1 Internationellt Blandade signaler Den senaste månadens informationsflöde har givit skiftande signaler. De preliminära nationalräkenskaperna för första kvartalet 1 visade en oväntat stark BNP-tillväxt. Hushållen höll uppe sin konsumtion samtidigt som en kraftfull lageranpassning påbörjats. Starka siffror har också kommit när det gäller vissa andra inhemska delar av ekonomin, bl.a. ett expansivt husbyggande. Det bör dock noteras att BNP-siffrorna var preliminära och att utfallen för den senare delen av kvartalet av allt att döma var svagare än för januari. Dessutom har några industrirelaterade indikatorer visat fortsatt fallande tendenser. Hushållens framtidstro har försvagats, och arbetslösheten har stigit påtagligt den senaste tiden. NAPM, som speglar inköpschefernas framtidstro inom industrin, visade visserligen en viss stabilisering de senaste månaderna efter att tidigare ha fallit kraftigt. Däremot visar motsvarande indikatorer för tjänstesektorn en nedgång. 6 6 USA: Sentimentsindikatorer Glidande medelvärde månader, index Källa: EcoWin USA Chicago PMI index (vä axel) NAPM Inköpschefers index (vä axel) Philadelphia Fed näringslivsundersökning, index (hö axel) Vår tolkning av detta är att risken minskat för en recession (minst två kvartal med negativ tillväxt) och att näringslivets anpassningsprocesser avseende lager och fasta investeringar har påbörjats på ett sätt som stärker möjligheterna till en kommande återhämtning. Men risken är fortfarande påtaglig att tjänstesektorn faller tillbaka, driven av osäkerhet om framtiden och stigande hushållssparande. Obalanser hinder för V Ett V-scenario där förtroendet snabbt återkommer till den amerikanska ekonomin innebär att börserna återhämtar sig och hoten från ett försämrat arbetsmarknadsläge klingar av; därigenom återställs hushållens framtidstro. Vi anser dock att ett sådant scenario är mindre sannolikt En orsak till att återhämtningen blir mer utdragen är att den ekonomiska aktiviteten i det korta perspektivet dämpas av en lageranpassning och en cyklisk dämpning av produktiviteten. Men viktigare är att den långa perioden av snabb expansion i den amerikanska ekonomin har medfört ett antal fundamentala obalanser som på sikt måste rättas till. Den tidigare exceptionella börsutvecklingen har lett till ett mycket lågt hushållssparande. Sparandet som andel av de disponibla inkomsterna har successivt minskat och har det senaste halvåret t.o.m. varit negativt. Det senaste årets korrigering av börskurserna och en tilltagande osäkerhet avseende arbetsmarknadsläget torde leda till att sparandet stiger igen. Investeringsaktiviteten har de senaste åren drivits av orealistiska framtidsförväntningar och god tillgång på billigt riskkapital. Investeringarna har i några sektorer stigit långt snabbare än vinstnivån. Anpassningsbehovet är speciellt stort inom informations- och kommunikationsteknologisektorn, där investeringsnivån och kapitalstocken drivits upp till allt för höga nivåer. Det senaste kvartalets ras i orderingången för IT- och elektroniksektorerna tyder på att investeringarna i dessa branscher kommer att minskas påtagligt. En avspegling av dessa sparande- och investeringsobalanser är att bytesbalansunderskottet har ökat till ca ½ procent av BNP. Dessa balansbrister kommer att förr eller senare ge upphov till anpassningsprocesser som bromsar tillväxten. Vår bedömning är att dessa förlopp kommer att bli relativt utdragna. Politiken ger stöd Vår prognos av den realekonomiska utvecklingen grundar sig på bedömningen att de amerikanska börskurserna i huvudsak anpassat sig till nedjusterade vinstutsikter. Ytterligare börsfall kan inte uteslutas, men torde i första hand följa på besvikelser kopplade till fördröjningar av den allmänna ekonomiska återhämtningen. Federal Reserve har det senaste halvåret sänkt sin viktigaste styrränta, Fed funds, med sammantaget punkter. Hittills har alltså Fed visat stor beslutsamhet när det gäller att mildra den ekonomiska avmattningen. Vår bedömning är att ytterligare penningpolitiska stimulanser behövs för att trygga återhämtningen och att Fed därför i sommar sänker Fed fundsräntan till, procent; det är en nedrevidering jämfört med vår prognos i mars. Med den inflationsprognos vi har, betyder det en kort realränta på under 1 procent under det närmaste året.

6 Internationellt Nordic Outlook - Maj 1 Finanspolitiken spär på President Bush har varit mer framgångsrik på skattesidan än vad som var väntat efter det jämna valet. Kongressen har godkänt en skattesänkningsram på 1 miljarder dollar för den närmaste tioårsperioden. Samtidigt kommer av allt att döma de offentliga utgifterna för nästa budgetår (fr. o. m. oktober) att öka mer än väntat, sannolikt med - procent. Osäkerheterna är dock fortfarande betydande om hur skattesänkningarna skall konkretiseras, i synnerhet vad gäller slutet av ramperioden. För innevarande år har skattesänkningsbeloppet satts till 1 miljarder, men exakt hur och när sänkningen skall träda i kraft är fortfarande oklart. Budgeten skall slutförhandlas i kongressen före sommaren, och sannolikt kommer skattesänkningarna konsumenterna till godo efter Det internationella förtroendet för den amerikanska ekonomins fundamentala styrka medför att dollarn förblir stark under de närmaste åren. Vår dollar/ europrognos för nästa år är,9, och vi lämnar därmed den förhärskande konsensusbilden att fundamenta kommer att leda till en påtagligt starkare euro (se vidare i avsnittet om de internationella finansmarknaderna). Den starka dollarn gör att penningpolitikens totala påverkan på ekonomin blir mindre expansiv. Finanspolitiken kommer också att spela en expansiv roll. Förbättrade statsfinanser har sedan en tid medgett ett fiskalt utrymme för skattesänkningar, men överhettningsrisker har tidigare gjort dem stabiliseringspolitiskt olämpliga. De skattesänkningar som nu beslutats har dock delvis motiverats med konjunkturmässiga överväganden. Den expansiva ekonomiska politiken är inte invändningsfri. En traditionell analys av situationen avseende inflation, resursutnyttjande och externbalans skulle knappast motivera en så aggressiv stimulanspolitik. Men om man som vi tror att den underliggande produktivitetstillväxten och därmed den potentiella BNP-tillväxten i ett medelfristigt perspektiv är god, blir inflationsriskerna inte stora. Vår egen prognos är att inflationen dämpas från,9 procent i år till, procent. En andra våg? Ett centralt och kritiskt inslag i vårt huvudscenario är således att produktivitetstillväxten hålls uppe. Därigenom kan undermineringen av företagens lönsamhetsnivå begränsas och börskurserna stabiliseras. Scenariot innebär dock en relativt kraftig försvagning av arbetsmarknadsläget med sjunkande sysselsättning. Arbetslösheten är nu snabbt på väg upp, och vi räknar med att den stiger till,8 procent under nästa år. sommaren. Ca 1 miljarder dollar kommer i så fall att spä på konsumenternas disponibelinkomster under årets sista - månader. Det motsvarar en dryg procent av de disponibla inkomsterna. Det är dock inte sannolikt att konsumtionsökningen blir lika omfattande som skattebeloppet, eftersom hushållen en tid känt till planerna på kommande skattesänkningar och rimligen redan genomfört en del av anpassningen. På kort sikt kommer också en del av konsumtionsökningen att medföra lägre lager snarare än ökad produktion. Likväl tror vi att skattesänkningarna dels kommer att bidra till att hålla uppe konsumenternas framtidstro i ett läge då arbetslösheten stiger, dels ge ett visst bidrag till efterfrågan. Injektionen av köpkraft gör att hushållssparandet kan öka en del utan att efterfrågan dämpas i motsvarande mån. En avgörande fråga är i vilken mån det försvagade arbetsmarknadsläget i en andra våg av pessimism ytterligare sänker hushållens framtidstro och därigenom bidrar till kraftigt ökat sparande. Viktigt är också hur snabb en sådan anpassning blir. Om den blir utdragen ökar chansen att den kan balanseras av att industrins förtroende hinner återvända. En snabb sparuppgång skulle däremot ge en betydligt svagare ekonomisk tillväxt. 7 7 USA: Nytillkomna arbetssökande Tusental ( veckors glidande medelvärde) Källa: EcoWin Även om risken för en kraftig förändring av hushållens sparbeteende inte kan uteslutas, är vår bedömning att den ekonomiska stimulanspolitiken såväl skattesänkningar som låg realränta tillsammans med en stabilisering av börskurserna kommer att mildra utvecklingen. Förtroendet för att den amerikanska ekonomin är kapabel att skapa nya jobb i ett något längre perspektiv bidrar också i denna riktning. Att en viss ökning av hushållssparandet kommer att ske mot bakgrund av nedjusterade börskurser och svagare arbetsmarknadsläge är dock troligt. Vår 7 7 6

7 Nordic Outlook - Maj 1 Internationellt prognos innebär att sparkvoten stiger snabbt mot slutet av året, då hushållen får del av skattesänkningarna. Eftersom detta dock till stor del är en engångseffekt faller sparandet därefter tillbaka. Mot slutet av nästa år motsvarar sparandet ca ½ procent av den disponibla inkomsten, dvs sparandet kvarstår på en historiskt sett mycket låg nivå. Nettoförmögenhet /disponibel inkomst USA: Hushållens sparkvot Sparkvot (hö axel) Nettoförmögenhet (vä axel) Källor: EcoWin, OECD, SEB Investeringskonjunkturen har nu mattats främst genom minskande investeringar i datorer mm. Det mesta tyder dock på att huvuddelen av anpassningen återstår och att investeringsutvecklingen kommer att förbli dämpad åtminstone det närmaste året; vi räknar med att investeringarna i näringslivet växer med bara 1, procent i år och procent nästa år. Nationalräkenskaperna för första kvartalet tyder på att en anpassning av lagerhållningen nu har påbörjats. Lagercykelns dämpande effekt på produktionstillväxten kan därför vara avslutad inom en relativt snar framtid. Förbättrade informationssystem och bättre beslutsunderlag i näringslivet har kunnat undvika lageruppbyggnader som orsakar en längre produktionsdämpande avvecklingsfas. Fortfarande risker för L Ett scenario där den ekonomiska återhämtningen fördröjs ett L är inte svårt att teckna, även om vi Oljepriset fortsatt högt Under våren har oljepriset legat kvar på hög nivå, samtidigt som bensinpriset stigit. Skälet är dels att OPEC begränsat utbudet, dels att brist på raffinaderikapacitet håller uppe priset på de förädlade produkterna. Även om oljelagren långsamt växer, består överefterfrågan av allt att döma åtminstone över sommaren. Ett skäl är att bensinförbrukningen i USA normalt stiger påtagligt under den perioden. Lagren är också för närvarande ovanligt små. 1 8 Prognos SEB 6 - bedömer det som mindre sannolikt. En sådan utveckling skulle enligt resonemanget ovan kunna följa av att högre arbetslöshet ger en snabbare stegring av sparkvoten, med åtföljande börsfall och lägre privat konsumtion. En annan risk är att olika anpassningsmekanismer fungerar trögare än väntat. En mer markerad nedgång i produktiviteten skulle medföra en kraftigare och mer långvarig vinstnedgång med åtföljande fördröjning av börsåterhämtningen. En sådan utveckling skulle också ge upphov till kvardröjande inflationstendenser, vilket skulle försvåra de penningpolitiska förutsättningarna. En typ av stagflationstillstånd skulle då uppstå. Initialt skulle ett sådant scenario innebära ett stabilare arbetsmarknadsläge, men i ett längre perspektiv skulle läget förvärras eftersom utvecklingen mot nya ersättningsjobb försvagas. Europa: Svagare än väntat Ledande indikatorer visar att tillväxten i Europa bromsar in. Jämfört med förra Nordic Outlook räknar vi nu med en något djupare avmattning. En orsak är att effekterna från USA blir större. Till detta kommer inflationsuppgången via mul- och klövsjukan samt höga olje- och bensinpriser. Medan dessa externa störningar drabbar industrin och exporten, har de europeiska hushållen med undantag för de tyska hittills varit tämligen motståndskraftiga. Ökad sysselsättning och sänkta skatter håller uppe realinkomsterna. Den underliggande bilden ter sig också i viktiga avseenden ljus; statsfinanserna är i stort sett under kontroll och vissa strukturreformer på skatte- och arbetsmarknadsområdet genomförs i kärnländerna. Vi har sänkt Euro-zonens BNP-tillväxt för år 1 till, procent. Vi har samtidigt höjt årets inflationsprognos till, procent. Prisökningstakten böjer dock ned under andra halvåret i år, då effekterna från höga energi- och matpriser börjar klinga av. ECB kan därmed genomföra ytterligare två räntesänkningar à, procentenheter. Vi har därför höjt vår oljeprisprognos något. Vi räknar nu med att priset i december i år ligger på 6 dollar fatet och att det i december är dollar. En följdeffekt är att också priset på naturgas pressas upp. I konsumentledet består det höga bensinpriset längre än vad vi tidigare räknat med. Ett resultat är att den baseffekt att effekten av fjolårets prishöjningar klingar av som skulle medföra sjunkande inflation i bl.a Europa nu fördröjs. 7

8 Internationellt Nordic Outlook - Maj 1 Nästa års BNP-ökning beräknas till, procent, vilket ligger i linje med den potentiella tillväxten. Att Euro-zonen försiktigt vänder upp igen beror dels på att den globala tillväxten stärks något, dels på att lägre inflation ger stöd åt köpkraften. Även finanspolitiken blir mer expansiv. Därigenom ökar bidraget till tillväxten från inhemsk efterfrågan, samtidigt som bidraget från utrikeshandeln minskar. Svagare industriindikatorer Under växte BNP i Euro-zonen med hela, procent. Nettoexporten gav då ett påtagligt positivt bidrag, tack vare den svaga euron och stark global efterfrågan. För första gången sedan mitten av 199- talet överträffade Euro-zonen USA:s tillväxt två kvartal i följd. Under fjolårets sista månader och under första kvartalet i år har dock utfallsdata försvagats. Industriproduktionens och exportens ökningstakt har dämpats. Även detaljhandelstillväxten har dämpats, men inte lika tydligt som i industrin. Ser man till framåtblickande indikatorer är det näringslivet, främst tillverkningsindustrin, som signalerar svagare konjunktur. Inköpschefsindex i de tre stora euroländerna Tyskland, Frankrike och Italien ligger på en nivå som indikerar fallande industriproduktion. Orderingången faller kraftigt i tysk industri, och nu har även industriproduktionen börjat falla. Investeringarna torde dock inte bromsa upp lika markant som i USA, eftersom Europa inte genomgått en lika kraftig expansion och eftersom ITsektorns tillväxt inte var så exceptionell som i USA; fallhöjden blir därför lägre. Importtillväxten mattas på grund av minskad efterfrågan på insatsvaror till industrin samt svagare konsumtionstillväxt, främst i år. Exporten dämpas dock mer på grund av den vikande världskonjunkturen. Det innebär att bytesbalansen försvagas. Tysk tillväxtsvacka Tyskland går in i en rejäl konjunktursvacka i år och får den lägsta tillväxten bland de tolv länderna i Eurozonen. Vi skriver ned BNP-prognosen för Tyskland till 1,8 procent 1 och, procent ; under konsensus. Detta innebär att Europas ankare växer långsammare än de andra stora euroekonomierna. Frankrikes BNP väntas öka med, procent både 1 och och Italiens med, respektive, procent. Snabbast i Euro-zonen växer i år Irland med procent och Finland och Grekland, med ca, procent. Anledningen till att Tyskland går knackigt är en klart svagare utveckling av privat konsumtion; där skedde en tydlig inbromsning under sista kvartalet i fjol. Gynnsamma hushållsfaktorer Den inhemska efterfrågan blir trots den internationella oron och industrins försvagning fortsatt god, även om en viss dämpning sker i år. Vi räknar med att den privata konsumtionen ökar med såpass mycket som, respektive,7 procent 1 och. De underliggande faktorerna är fortsatt gynnsamma för hushållen: sysselsättningen ökar påtagligt, skatterna sänks och inflationen går ned via lägre oljepris, billigare import och livsmedel. Börsfallet drabbar sannolikt Euro-zonen mindre än USA eftersom de europeiska hushållens aktieinnehav är lägre. En nyckelfråga är huruvida företagens och hushållens framtidstro kommer att allvarligt försvagas. Det skulle kunna ge betydligt långsammare investerings- och konsumtionstillväxt. EMU: Hushållens syn på den egna ekonomin Optimister minus pessimister, närmaste 1 månaderna Källa: EcoWin Varningssignaler finns: Hushållens framtidstro har planat ut efter flera års förstärkning. Detta gäller i både Tyskland, Frankrike och Italien, vilka tillsammans utgör 7 procent av Euro-zonens BNP. Samtidigt finns dock motverkande, positiva krafter. I EUkommissionens senaste undersökning har hushåll- -1. Under inledningen av 1 har den tyska detaljhandeln till och med uppvisat negativ tillväxt. De tyska hushållens köpkraft hålls tillbaka av en svag sysselsättningsutveckling. Dessutom har effekterna av sjuka kor varit speciellt stora i Tyskland. Prisökningstakten på kött och köttprodukter har stigit från procent förra sommaren till 6 procent i april. Detta har bidragit till att HIKP-inflationen under samma period ökat från, till,8 procent. Vi räknar dock med att inflationen i Tyskland, liksom i Euro-zonen totalt, vänder nedåt under slutet av 1 och sjunker ytterligare. Med de skattesänkningar som inletts i år och som fortsätter de närmaste åren, tror vi också att den privata konsumtionen i Tyskland återhämtar sig något nästa år

9 Nordic Outlook - Maj 1 Internationellt Berlusconi: Riskfylld reformagenda Silvio Berlusconis center-högerallians har vunnit en klar majoritet i både deputerandekammaren och senaten. Den breda majoriteten ökar chansen för politisk stabilitet. Milanobörsen förväntar sig också mycket av Berlusconis ekonomiska program med skattesänkningar och infrastruktursatsningar. Marknaden är däremot mindre positiv till de stora skattesänkningar på ca 7 miljarder euro som utlovats i valkampanjen. Det finns farhågor om att tidigare budgetmål (underskott på högst,8 procent av BNP i år, budgetbalans ) kan hotas. Detta kan ge problem framöver att uppfylla EU-ländernas Stabilitets- och tillväxtpakt, och även skada euron. Italiens statsskuld är nästan dubbelt så stor som de 6 procent av BNP som är Stabilitetspaktens riktmärke. Tidigare i år varnades Irland för skattesänkningar som kan leda till överhettning, trots att Irland inte har problem med budgetunderskott. Samtidigt har Berlusconi sagt att han vill ha ett gott samarbete med de övriga EU-länderna, och det finns därför en möjlighet att han anger just EU-kraven som skäl för att inte genomföra hela skattepaketet eller för att göra det i etapper. Den blivande finansministern Giulio Tremonti har också sagt att Italien ska hålla sig inom Stabilitetspaktens ramar. Berlusconi behöver lösa några interna problem för att ses som riktigt rumsren av sina europeiska kollegor. Dels måste intressekonflikten mellan hans politiska och privata affärer klargöras, dels måste hans olika affärer gällande bl.a. korruption och skattefusk i domstolarna avslutas. Övriga EU-länder är försiktiga i sina kommentarer till valutgången, men det faktum att de mer höger- och nationalistinriktade samarbetspartierna fick ett sämre valresultat än väntat borde ge Berlusconi större möjligheter att undvika kritik. EU vill i det här läget inte upprepa taktiken som användes mot Österrike, utan säger att man ska bedöma politiken som förs. ens framtidstro om Euro-zonens allmänna ekonomiska situation försvagats sedan årsskiftet. Men under samma period har synen på hushållets egna ekonomi faktiskt stärkts och låg i våras nära de högsta nivåerna hittills under 198- och 199-talet. Eftersom bedömningen av den egna ekonomin är viktigare för konsumtionen än den allmänna makrobilden tyder detta på att konsumtionsviljan än så länge består. Det stora undantaget är Tyskland, där den privata konsumtionen utvecklats klart svagare än väntat EMU: Monetära förhållanden Sammanvägd ränta ( mån,, och 1 år) och inflationsförväntningar för motsvarande tidsperioder Källa: EcoWin Sammanvägd realränta, procent (vä axel) Effektiv handelsvägd växelkurs, index (hö axel) 1 1 De monetära förhållandena i Euro-zonen är för närvarande klart expansiva. Det beror på den svaga euron, men i tilltagande mån även på låga realräntor; realräntorna har under den senaste tiden gått från att vara kontraktiva till lätt expansiva. Förklaringen är den ökande inflationstakten. Vi räknar dock med att ECB:s räntesänkningar håller den sammanvägda realräntan konstant; den sammantagna effekten av stigande obligationsräntor, avtagande inflationstakt samt beräknade fortsatta refiräntesänkningar väntas således bli neutral. För första gången på år visade euroländerna sammantagna i fjol ett statsfinansiellt överskott, motsvarande, procent av BNP. Statsskulden som andel av BNP föll under 7 procent. Om licensintäkter från UMTS exkluderas vänds dock budgetöverskottet till ett underskott på,7 procent av BNP. Finanspolitiken blir mer expansiv både 1 och. Betydande skattesänkningar genomförs båda åren, främst vad gäller inkomstskatten. Som andel av den disponibla inkomsten motsvarar dessa sänkningar knappt 1 procent. Utöver de planerade skattesänkningarna förväntar vi oss ytterligare stimulativa budgetåtgärder i samband med parlamentsval i Euro-zonen under år. Valrörelserna kan också innebära att en del strukturreformer skjuts upp. Inflationen: Upp och ner Sysselsättningen ökade förra året med drygt procent, vilket historiskt sett är en mycket god utveckling, och arbetslösheten faller från 8,9 procent i fjol till 8, i år. Inkomstskattelättnader tillsammans med strukturella förbättringar på arbetsmarknaden medför att sysselsättningstillväxten även fortsättningsvis blir god. Löneavtalen i Euro-zonen har hittills i år givit moderata löneökningar, förenliga med ECB:s inflationsmål. De nominella lönepåslagen blir, procent för hela arbetsmarknaden. Under senare tid har den överraskande höga inflationen föranlett en del fackföreningar bl.a i Italien att kräva lönekompensa- 9

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA MAJ 6 Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Konjunkturläget. December 2002

Konjunkturläget. December 2002 Konjunkturläget December Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer