Hur ser framtiden ut för OCR?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser framtiden ut för OCR?"

Transkript

1 Hur ser framtiden ut för OCR? Mikael Lund Maj 2007

2 Hur ser framtiden ut för OCR? 2 Sammandrag Examensarbetet handlar om OCR (Optical Character Recognition). OCR-tekniken går ut på att konvertera inskannade bilder från maskinskriven eller handskriven text (siffror, bokstäver och symboler) till datorformat. Syftet med detta examensarbete är att utforska OCRs framtid och vilka användningsområden som finns idag för tekniken. Det intressanta är att se hur OCR klarar sig när mer och mer material är digitala. Genomförandet till detta examensarbete har gjorts med information från böcker, Internet, mejl och genom att tittat närmare på ett företag inom den grafiska branschen som använder sig av OCR, nämligen Aftonbladet. Jag har även testat ett OCR-program, ABBYYs FineReader 8 och gjort tester med några testteman, exempelvis matematiktest och olika tester på artiklar från några tidningar. Mina slutsatser är att OCR har en framtid men tekniken har en del förbättringsmöjligheter, exempelvis tolkning av handskrivna texter. OCR kan finnas kvar även när mer och mer material blir digitala om det integreras i befintliga tekniker, som i ett spam-filter för att tolka texten i bilden. Den nuvarande OCR-tekniken fungerar bra om materialet är maskinskrivet och i bra skick men den måste bli bättre på att tolka handskrivna texter för att kunna användas vid arkiveringsbehov av sådana texter. Nyckelord OCR, hur tekniken fungerar, OCR-program, användningsområden, test av FineReader, Raymond Kurzweil

3 Hur ser framtiden ut för OCR? 3 Abstract How is the future of OCR? My examination subject is about OCR (Optical Character Recognition). The idea of OCRtechnology is to convert scanned images of machine-printed or handwritten text (numerals, letters and symbols) into a computer-processable format. The purpose of my examination subject is to explore the future of OCR and why to use it today. It s interesting to see if OCR survives when more and more material is digital. The implementations to the examination subject have been made from books, Internet, and I have discovered how a company in the graphic industry are using OCR, namely Aftonbladet. I have also tested an OCR-program, ABBYYs FineReader 8, and done some testing with some test themes, for example mathematics test and different tests on articles from a few magazines. My conclusions are that OCR has a future but the technology needs some improvements, for example interpreting handwritten texts. OCR can exist, even when more and more material is digital, if its integrated with existing technologies, for example with a spam-filter to interpret the text within in the picture. The current OCR-technology works fine with machine-printed material, and when the document quality is good. However it needs to be on handwritten text to be used for archiving needs. Keywords OCR, how the technology works, OCR-program, areas of use, test of FineReader, Raymond Kurzweil

4 Hur ser framtiden ut för OCR? 4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Bakgrund Frågeställningar Avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Litteraturstudie Fallstudie Prediktion Intervju Enkät Historia Raymond Kurzweil Kurzweils läsande maskin Hur tekniken fungerar Bildskannern Dokumentanalys Teckenigenkänningsalgoritmer Sammanhangsprocess Utmatningsgränssnittet Applikationer Användningsområden Portabel OCR-läsare för blinda Funktioner Begränsningar C-Pen den läsande pennan Skrivbords C-Pen Bärbar C-Pen Arkivering Register till kyrkoböcker i Stockholms stadsarkiv Svensk tidskrift för musikforskning Fakturering OCR-referensnummer Skatteverkets användning av OCR-referensnummer Fakturor Betalningsexempel Framtiden Mobilkamera med OCR-funktioner Hur tekniken fungerar Mobilkameror som högprecisionsskanners... 25

5 Hur ser framtiden ut för OCR? Copyrightproblem OCR-teknik som filter mot spam-bilder Slumpmässigt skapade spam Skannersignatur Fördelar med OCR Sökbara arkiv/dokument Nackdelar med OCR Handskrivna texter Lunds landsarkiv Riksarkivet Träffsäkerhet Statens musikbibliotek, raritetssamlingarna OCR-program Dolphin Cicero Funktioner hos Cicero ReadSoft Invoices Aftonbladet Hur de använder OCR Test av ABBYY s FineReader Testteman Matematiktest Fotbollstidningstest Damtidningstest Dagstidningstest Speltidningstest PC-tidningstest Handskriven test Resultat Diskussion Sammanfattning Referensförteckning... 56

6 Hur ser framtiden ut för OCR? 5 1 Inledning OCR-teknik möjliggör att skannade dokument blir sökbara och redigerbara. Med denna teknik möjliggörs att skapa digitala arkiv av inskannade dokument. Alla dokument kan inte OCRbehandlas, exempelvis handskrivna texter och dokument där kvaliteten inte är den bästa. Min förhoppning är att läsaren ska få en inblick i OCRs olika användningsområden som finns och vad som kan bli intressant i framtiden. 1.1 Syfte Syftet med rapporten är att klargöra OCRs användningsområden, vilka för- och nackdelar som finns och hur framtiden ser ut. 1.2 Bakgrund Då många grafiska företag inte använder sig av OCR kommer frågan varför? Varför behövs inte tekniken? Hur framtiden ser ut för OCR tas upp i examensarbetet och vilka användningsområden där tekniken kan användas. 1.3 Frågeställningar Hur ser framtiden ut för OCR? Hur fungerar tekniken? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med OCR-tekniken? 1.4 Avgränsningar Om jag hade haft mer tid till examensarbetet hade jag velat testa fler OCR-program, dels för att jämföra hur bra de löser olika dokument men även se hur bra en gratisvariant och jämfört med ett professionellt program. 1.5 Målgrupp Examensarbetet är skrivet för dem som är intresserade om OCR och vill veta mer om denna teknik.

7 Hur ser framtiden ut för OCR? Disposition Examensarbetet inleds med en introduktion av personer som har varit med och utvecklat OCRtekniken, ett historieavsnitt. Därefter kommer en teoridel om hur tekniken fungerar för att man ska förstå de andra avsnitten om OCR bättre. Efter det kommer det användningsområden som visar var och hur OCR används. Efter detta kommer ett avsnitt om framtiden och vilka användningsområden som OCR-teknik kan användas. Efterföljande avsnitt handlar om fördelar och nackdelar för OCR för att se vad tekniken kan användas till och vad det inte går bra att använda till. Därefter tas det upp två OCR-program som används av företag som har svarat på mejlfrågorna. Efter det kommer avsnittet om ett företag i den grafiska branschen som använder sig av OCR, Aftonbladet. Därefter kommer det ett kapitel om ett test av ett OCR-program, ABBYYs FineReader 8, där det testas artiklarna som är handskrivna och maskinskrivna för att se hur den tolkar respektive artikel. De sista delarna är resultat, diskussion och en avslutande sammanfattning.

8 Hur ser framtiden ut för OCR? 7 2 Metod 2.1 Litteraturstudie Jag behöver använda mig av denna metod på grund av att jag behöver information Internet men även information från böcker. Denna typ av metod ger mig en bra inblick av ämnet handlar om, en bra introduktion och något som jag kommer att använda till största delen av mitt examensarbete. 2.2 Fallstudie Med denna typ av metod vill jag få ut information från längre frågor via e-post. Denna metod kommer förhoppningsvis att ge mig mer information om företaget Aftonbladet som jag vill titta lite närmare på om hur de använder sig av OCR, det kan man inte göra genom att enbart titta på deras hemsida eller titta i en bok utan man måste försöka prata med dem som arbetar med OCR. 2.3 Prediktion Jag vill med denna metodstudie försöka se vilken funktion OCR kommer att ha i framtiden och se vad som kan göra att OCR tappar/vinner mark i framtiden. Jag har använt denna metod genom att leta efter information om framtida användningsområden för OCR och därmed se vad OCR kan användas till i framtiden. 2.4 Intervju Jag har intervjuat två personer på Aftonbladet (ett företag inom den grafiska branschen) som arbetar med OCR/har kunskap om OCR för att få deras synvinkel på ämnet. Det har gett mig även en djupare förståelse hur de använder sig av OCR. Jag har intervjuat via e-post. 2.5 Enkät Enkäter gör att jag kan jämföra svaren från flera olika företag som jag vill skicka ut frågorna till. Genom att analysera svaren hoppas jag komma till en slutsats. Jag har redan gjort ett mejlutskick innan examensarbetet påbörjades till ett antal företag och det har gjort att jag har fått en bättre uppfattning vad företag använder OCR till och vilka typer av företag som använder OCR. För mig

9 Hur ser framtiden ut för OCR? 8 har denna typ av metod redan gjort att jag har fått en djupare förståelse av ämnet men även att jag har kommit i kontakt med flera företag som använder sig av OCR.

10 Hur ser framtiden ut för OCR? 9 3 Historia I detta avsnitt kommer det att tas upp en framstående person som har bidragit med utvecklingen från tidiga och enkla läsande maskiner till dagens avancerade maskiner som kan hantera bland annat handskriven text såväl som maskinskriven. 3.1 Raymond Kurzweil Raymond Kurzweil föddes i New York Vid 15 års ålder började han intressera sig för mönsterigenkänning, eftersom han ville lära maskiner att se och känna igen olika typer av mönster. På gymnasiet kom han i kontakt med Marvin Minsky som var specialist inom artificiell intelligens på MIT (Massachusetts Institute of Technology). Han kom sedan att studera på MIT med inriktning på datavetenskap och kreativt skrivande. (http://web.mit.edu, ) Kurzweils läsande maskin 1970 startades Kurzweil Computer Products, företaget som skulle uppfinna Kurzweils läsande maskin för blinda. Den läsande maskinen innehöll CCD (Charged Coupled Device), planskrivare och den första OCR (Optical Character Recognition) mjukvara som kunde hantera vilket typsnitt som helst. Maskinen skannade en rad åt gången och kunde känna igen tecken genom att tecken hade lagrats i minnet. Den kunde även läsa upp texten genom att bestämma uttalet genom förbestämda ljudenliga regler. Detta gjordes med hjälp av ett talprogram som kunde skapa ljud. Kurzweils läsbara maskin kom 1976 och har kallats som den första kommersiella maskin som framgångsrikt använts sig av artificiell intelligens. (http://web.mit.edu, ) 1980 köpte Xerox upp Kurzweils skannings- och OCR-teknik, idag finns det kvar i företaget Nuance som bland annat har hand om taligenkänning och OCR. (www.kurzweiltech.com, )

11 Hur ser framtiden ut för OCR? 10 Figur 1 Raymond Kurzweils läsbara maskin från 1976, maskinen som kunde skanna böcker, tidningar och annat tryckt material och sedan läsa upp det för användaren. (www.kurzweiltech.com, )

12 Hur ser framtiden ut för OCR? 11 4 Hur tekniken fungerar Processen att konvertera inskannade bilder från maskinskriven eller handskriven text (siffror, bokstäver och symboler) till datorformat även känt som optisk teckenigenkänning (OCR). Ett typiskt OCR-system (se figur 2) består av tre logiska komponenter. En bildskanner, OCR programoch hårdvara samt ett utmatningsgränssnitt. Bildskannern avbildar textsidor optiskt för igenkänning. Textavbilder processas med OCR program- och hårdvara. Processen innefattar tre operationer, dokumentanalys (hämta individuella teckenavbilder), igenkänning av dessa avbilder (baserat på form) samt sammanhangsprocess (antingen för att rätta fel gjorda av igenkänningsalgoritmerna eller för att begränsa igenkänningsalternativen). Utmatningsgränssnittet ansvarar för att resultatet av OCR-systemet överförs till omvärlden. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s ) 4.1 Bildskannern Fyra grundläggande delar utgör bildskannerns funktion. En detektor (och tillhörande elektronik), en ljuskälla, en lins samt en dokumenttransportör. Dokumenttransportören placerar dokumentet i skannytan, ljuskällan belyser objektet, och linsen skapar objektets bild i detektorn. Detektorn består av en grupp av objekt som var och en konverterar inkommande ljus till en analog signal. Dessa analoga signaler konverteras därefter till en bild. Skanning utförs av detektorn och textobjektets rörelse anpassas till detektorn. Efter att en bild är avbildad kommer dokumentet att tas bort från skannytan. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) Utvecklingen av skannertekniken har medfört högre upplösning, ofta upp till pixel per tum (ppi). Igenkänningsmetoderna som använder kännetecken (motsatsen till mallmatchning) använder upplösningar på åtminstone 200 ppi och omsorgsfull hantering av gråskalan. Lägre upplösning och enklare tröskelfunktion (med andra ord, begränsningar baserade på en pixels mörkhet överskrider ett givet tröskelvärde) verkar för att bryta tunna linjer eller för att fylla tomrum, samt också att eliminera kännetecken. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) 4.2 Dokumentanalys I denna process utvinns text från dokumentbilden. Pålitlig teckensegmentering och igenkänning beror på både originalets dokumentkvalitet och detekterad bildkvalitet. Processer som försöker

13 Hur ser framtiden ut för OCR? 12 kompensera för dålig originalkvalitet eller dålig skannerkvalitet inkluderar bildförbättring, borttagning av understrykningar och brusreducering. Bildförbättringsmetoder betonar särskiljning mellan tecken och objekt som inte är tecken. Understrykningsborttagning raderar tryckta riktlinjer och andra linjer som kommer i närheten av tecken och påverkar teckenigenkänning. Brusreducering raderar delar av bilden som inte är tecken. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) Innan teckenigenkänning är det nödvändigt att isolera individuella tecken från textavbilden. Många OCR-system använder anslutna komponenter för denna process. För dessa anslutna komponenter som representerar multipla eller partiella tecken, används mera komplicerade algoritmer. I lågkvalitet eller icke homogena textavbilder kan dessa komplicerade algoritmer inte alltid utvinna tecken vilket medför att fel uppstår. Igenkänning av obegränsad handskriven text kan vara mycket svår eftersom tecknen inte kan isoleras säkert, speciellt när texten är skriven med skrivstil. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) 4.3 Teckenigenkänningsalgoritmer Två viktiga komponenter i en teckenigenkänningsalgoritm är känneteckensutvinnaren och sorteringsapparaten. Känneteckensanalysen fastställer beskrivningen eller egenskapsdelarna som används för alla tecken. Känneteckensutvinnaren härleder egenskaperna som just den aktuella teckenavbilden har. De härledda egenskaperna används sedan som indata för teckenklassificeringen. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) Schablonmatchning eller matrismatchning är en av de mest vanliga klassificeringsmetoderna. I schablonsmatchning används individuella bildpixlar som kännetecken. Klassifikation utförs genom att jämföra en inläst teckenavbild med en grupp schabloner eller prototyper från varje teckenklass. Varje jämförelse resulterar i en likhetsmätning mellan inläst tecken och schablonen. En mätning ökar sannolikheten för likhet när en pixel i det observerade tecknet är identiskt med samma pixel i schablonbilden. Om pixeln skiljer så minskar sannolikheten. Efter att alla schabloner har jämförts med den observerade teckenavbilden tilldelas tecknets identitet den identitet som den lika schablonen har. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753) Schablonmatchning är en inlärningsprocess eftersom schablontecken kan ändras. I många kommersiella system lagrar PROM, programmerbara read-only minnen, schabloner som innehåller enskilda fonter. För att omskola algoritmen ersätts nuvarande PROM med PROM som innehåller bilder på nya fonter. Dessutom om ett passande PROM finns för en font, så kan schablonmatchning tränas att känna igen denna font. Likhetsmätningen för schablonmatchning kan också förändras,

14 Hur ser framtiden ut för OCR? 13 men vanligt för kommersiella OCR system är att dessa inte tillåter detta. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s ) Strukturella klassificeringsmetoder utnyttjar strukturella egenskaper och beslutsregler för att klassificera tecken. Strukturella egenskaper kan definieras på grundval av teckenstreck, teckenhål samt andra teckenattribut som konkavitet. Till exempel bokstaven kan P beskrivas som ett vertikalt streck med ett hål fäst på övre höger sida. Vid en textavbilds inmatning utvinns de strukturella egenskaperna och ett regelbaserat system tillämpas för att klassificera tecknen. Strukturella metoder är också möjliga att använda med inlärning. Dock kan konstruktionen av bra egenskapsuppsättningar och regelbaser ta lång tid. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Många teckenigenkännare baseras på matematiska formler som minimerar felklassificeringen. Dessa igenkännare kan använda pixelbaserade egenskaper eller strukturella. Några exempel är särbehandlingsfunktions klassificering, Bayesiska klassificering, artificiell neurala nätverk samt schablonmatchning. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Särbehandlingsfunktions klassificering använder hyperytskikt för att separera tecknens beskrivningsegenskaper från olika semantiska klasser och i processen reducera medelkvadratavvikelsen. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Bayesiska metoder försöker minimera förlusterna som åtföljer felklassificering genom att använda sannolikhetsteorier. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Artificiell neurala nätverk, som liknar teorier om mänsklig iakttagelseförmåga, använder matematiska minimeringstekniker. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Både särbehandlingsfunktioner och artificiella neurala nätverk används i kommersiella OCR- system. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Felklassificering av kommer från två källor, dålig teckenbildkvalitet och dåliga särskiljningsmöjligheter. Dålig dokumentkvalitet vid bildskanning och förbehandling kan försämra prestanda genom att lämna dålig teckenbildkvalitet. Däremot så kan teckenigenkänningsmetoden inte vara inlärd för tecknen som orsakar problemen. Denna typ av fel är svåra att komma runt eftersom igenkänningsmetoden kan ha begränsningar och samtliga möjliga teckenbilder kan omöjligt vara med vid inlärning av klassificeringen. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754)

15 Hur ser framtiden ut för OCR? 14 Igenkänningsgraden för maskinskrivna tecken kan vara mer än 99 %, men vid handskrivna tecken är denna typiskt lägre eftersom alla personer skriver olika. Denna slumpartade natur resulterar ofta i felklassificeringar. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) 4.4 Sammanhangsprocess Sammanhangsinformation kan användas vid igenkänning. Antalet ordval för ett givet fält kan begränsas genom att veta innehållet av ett annat fält. Exempelvis vid igenkänning av ett gatunamn i en adress, gatunamnens val kan begränsas till en ordlista genom att först korrekt känna igen postkoden. Alternativt resultatet av igenkänningen kan efterbehandlas för att korrigera eventuella fel. En metod som används för att efterbehandla igenkänningsresultat är att använda en stavningskontroll för att verifiera ordstavningen. På liknande sätt använder andra efterbehandlingsprocesser ordlistor för att verifiera de föreslagna orden. Eller så kan resultaten verifieras interaktivt direkt med användaren. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Angående icke latinsk teckenigenkänning finns det 26 olika aktiva skrivtecken varianter av icke latinska tecken. Några har inte varit använda vid igenkänning exempelvis Kanada, medan mycket arbeta har lagts ner på andra, exempelvis Japanska. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Med tillägg av alfanumeriska tecken så används japanska Kanji-tecken, kinesiska, samt Kana, japanska stavelser. Därför är det så mycket svårare att igenkänna japansk text eftersom teckenuppsättningen storlek, ofta mer är 3300 tecken och komplexiteten samt likheten med Kanjitecknens struktur. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Låg datakvalitet är ett extra problem i alla OCR-system. En japansk OCR är normallt utrustad med två individuella klassificerare, förklassificering och efterklassificering. Förklassificeraren utför en snabb rå klassificering för att reducera teckenuppsättningens storlek till en kort kandidatlista, normalt mindre än 100 kandidater. Den sekundära klassificeringen använder sedan mera komplexa egenskaper för att bestämma vilka av kandidaterna i listan som är den närmaste matchningen. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) 4.5 Utmatningsgränssnittet Utmatningsgränssnittet tillåter teckenigenkänningsresultatet att bli elektroniskt överfört till domänen som ska använda resultatet. Exempelvis så tillåter många kommersiella system

16 Hur ser framtiden ut för OCR? 15 igenkänningsresultatet att bli placerat direkt i kalkylark, databaser och textbehandlare. Andra kommersiella system använder igenkänningsresultatet direkt i ytterligare automatiska processer och förkastar igenkänningsresultatet när processen är klar. Utmatningsgränssnittet kan vara simpelt men är nödvändigt för OCR-systemens framgång eftersom det kommunicerar med omvärlden. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) 4.6 Applikationer Kommersiella OCR-system kan i stort grupperas i två kategorier, uppdragsspecifika läsare och generella sidläsare. En uppdragsspecifik läsare hanterar endast specifika dokumenttyper. Några av de mest vanliga uppdragsspecifika läsarna läser bankcheckar, brevpost, kreditkortremsor. Dessa läsare utnyttjar vanligtvis specialanpassad bildlyftnings-hårdvara som fångar endast några få förutbestämda dokumentregioner. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754) Exempelvis kanske en bankchecksläsare skannar endast området där summan är handskriven. Ett postanpassat OCR-system kanske bara skannar adressytan på ett brev. Dessa system framhäver hög genomströmningsgrad och låg felprocent. Applikationer som brevläsare läser 12 brev i sekunden med en felprocent på mindre än 2 %. Teckenigenkännaren i många uppdragsspecifika läsare kan igenkänna både handskrivna och maskinskrivna texter. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 754)

17 Hur ser framtiden ut för OCR? 16 Figur 2 Ett typiskt OCR-system består av tre huvudsakliga komponenter, En bildskanner, OCR program- och hårdvara samt ett utmatningsgränssnitt. Bildskannern skannar in dokumentet så att texter samt bilder kan tolkas. Därefter behandlas textbilderna med hjälp av OCR-mjukvara och hårdvara i tre steg. Dessa steg är dokumentanalys, teckenigenkänning och sammanhangsprocess. Därefter skickas det OCR-tolkade dokumentet vidare till valfritt program som man vill använda sig av det färdiga resultatet. (McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, s. 753)

18 Hur ser framtiden ut för OCR? 17 5 Användningsområden OCR används inte bara till fakturor som ett referensnummer utan har även fler användningsområden som förklaras närmare i detta kapitel. Exempel på användningsområden är sökning av inskannade dokument, som används vid arkiveringsbehov. 5.1 Portabel OCR-läsare för blinda Blind Reader är en handdator med digitalkamera som har en inbyggd OCR-funktion med talprogram som kan läsa upp den OCR-tolkade texten. Blind Reader fungerar genom att hålla kameran över det valda textavsnittet (exempelvis en flygbiljett eller ett medicinrecept), därefter tar man en bild av texten med hjälp av kameran och inläsningen av texten kan börja. När inläsningen är klar kan man höra den spelas upp i högtalare eller hörlur med hjälp av talprogram som finns inbyggt i Blind Reader. (www.knfbreader.com, ) Funktioner I Blind Reader finns det två olika indelningar på vad man kan läsa för typ av information, den första läser böcker, artiklar och etiketter. Den andra läser räkningar och minnesanteckningar. (www.knfbreader.com, ) Med Blind Reader kan en blind person klara många saker som tidigare varit beroende av hjälp från assistent eller hjälpsamma personer med vanliga saker som flygbiljettsinformation och räkning på restaurang. Detta görs möjligt med att Blind Reader kan läsa det mesta som är tryckt och sedan läsa upp det för användaren. (www.knfbreader.com, ) Dokument som har lästs in kan sparas antingen som en ljudfil (Wav-format) eller som en bild (jpeg) och det finns plats för cirka 900 stycken bilder och ljudfiler på hårddisken. (www.knfbreader.com, ) Blind Reader kan även läsa upp dokument från datorn, till exempel ett Word-dokument, på samma sätt som den kan ta emot dokument, kan den även exportera dokument till en dator. (www.knfbreader.com, )

19 Hur ser framtiden ut för OCR? Begränsningar Blind Reader kan tyvärr inte läsa all tryckt material som finns, det som kan vara svårt att läsa är bland annat följande: Matförpackningar Medicinflaskor Graverad tryck, som serienummer på maskiner Blind Reader har svårigheter med att läsa matförpackningar på grund av att de ofta har konstnärliga texter på framsidan och en kompakt och komplicerad text på baksidan. (www.knfbreader.com, ) Figur 3 Blind Reader, OCR-läsare som kan läsa många olika trycksaker, alltifrån från brev, böcker och medicinrecept. Den inlästa texten läses sedan upp av ett talprogram som kan spelas upp antingen i hörlurar eller i högtalare. (www.knfbreader.com, ) 5.2 C-Pen den läsande pennan C-Pen är en penna som skannar in text och tolkar det som läses in. C-Pen har ett flertal lexikon som ingår som kan hjälpa en med att översätta textavsnitt som man har markerat med C-Pen Skrivbords C-Pen Skrivbords C-Pen läser in ett textdokument med hjälp av en skanningsfunktion som finns i läspennan. C-Pen börjar läsa när den automatiska avtryckaren är tryckt mot ytan och den läser tills den släpps från ytan. Det fungerar på samma sätt som när man skriver med en penna, lyfter man pennan skriver man inte längre på pappret. (www.cpen.com, )

20 Hur ser framtiden ut för OCR? 19 Figur 4 Ritning över hur C-Pen 20 fungerar och vilka komponenter som ingår i läspennan. (www.cpen.com, ) Figur 5 Hur man ska hålla C-Pen 20 för att den ska kunna läsa texten på ett korrekt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att placera spetsen före texten som ska läsas, annars kan inläsningen bli fel. (www.cpen.com, ) Figur 6 C-Pen 20, en skrivbordsläspenna som är ansluten till en dator. Denna variant av C-Pen kan hantera 167 olika språk, läsa streckkoder, OCR-nummer och siffror. (www.cpen.com, ) Figur 7 Funktioner som man kan välja till C-Pen 20 genom att högerklicka på ikonen vid aktivitetsfönstret. (www.cpen.com, )

21 Hur ser framtiden ut för OCR? Bärbar C-Pen C-Pen läser text genom att använda sig av OCR. När man flyttar C-Pen över ett textstycke belyser pennans ljuskälla tecknen och en kamera tar en bild av texten. Under OCR-processen analyserar C- Pen bilderna som tagits med kameran och omvandlar dem till texttecken. (www.cpen.com, ) Figur 8 C-Pen 800c, en bärbar läspenna som kan översätta och spara text som läses in. Det finns ett flertal lexikon som ingår i C-Pen, exempelvis Norstedts Ordbok och Merriam Webster som hanterar flera olika språk. (www.cpen.com, ) 5.4 Arkivering OCR-teknik kan användas för att skapa sökbara arkiv av dokument. Det är fördelaktigt att ha sökbara arkiv om man vill digitalisera till exempel sin egen samling av dokument Register till kyrkoböcker i Stockholms stadsarkiv Stockholms stadsarkiv har digitaliserat sitt register till församlingarnas kyrkoböcker. De har skannats in och med hjälp av OCR-tolkning kan man även söka i texterna efter information. De OCR-tolkade dokumenten är sparade i PDF, man kan därför använda sig av Acrobat för att söka på sökord på samma sätt som söker på i vanliga fall. En sak som man får ta hänsyn till vid sökning på de här kyrkoböckerna är att innehållet är inte korrekturläst. Det använda OCR-programmet kan ha tolkat tecken fel, därför kan det vara bra att söka på delar av ordet för att hitta det man letar efter. Man kan söka på exempelvis på namn på personer, efter yrken och var de föddes. Vad man kan söka på beror även på i vilken typ av kyrkobok som man letar i, det finns ett flertal kyrkoböcker som man kan söka i och olika innehåll. Några av de kyrkoböcker som finns digitalt är dessa: Adolf Fredriks församling Bromma församling Brännkyrka församling

22 Hur ser framtiden ut för OCR? 21 Stockholm stads militärkår Finska gardesregementet Göta livgarde Kyrkoböckerna finns från 1700-talet till 1800-talet, en del finns bara från 1800-talet. (www.ssa.stockholm.se, ) Figur 9 Register från Stockholms stads militärkår, på detta exempel kan man söka på exempelvis namn, titel och födelseort. (www.ssa.stockholm.se, ) Stockholms stadsarkiv har även använt OCR-tolkning när de har skannat maskinskrivna kortkataloger för att skapa digitala register. De har även experimenterat med OCR-tolkad text som komplement till handskrivna originaltexter från 1600-talet. Stockholms stadsarkiv använder OCR när det går och när det finns behov av att söka på arkivmaterial. (Fogelvik, ) Svensk tidskrift för musikforskning Svensk tidskrift för musikforskning (STM) ges ut av Svenska samfundet för musikforskning. Den har utgetts sedan 1919 och är en av Europas äldsta tidskrifter inom musikvetenskap. Den innehåller förutom vetenskapliga texter, recensioner även studentuppsatser av studenter från musikhögskolor. Arkiveringen är dels till för forskning men även för allmänheten som kan ta del av tidskrifterna. Man kan söka i en databas på samtliga tidskrifter som har gjorts digitala eller klicka på de årtalen för att direkt komma till en sökbar PDF-fil, se figur 10 för grafisk förklaring. (www.muslib.se, )

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Ett enkelt OCR-system

Ett enkelt OCR-system P r o j e k t i B i l d a n a l y s Ett enkelt OCR-system av Anders Fredriksson F98 Fredrik Rosqvist F98 Handledare: Magnus Oskarsson Lunds Tekniska Högskola 2001-11-29 - Sida 1 - 1.Inledning Många människor

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Manual TorTalk Mac 1.0

Manual TorTalk Mac 1.0 Manual TorTalk Mac 1.0 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner hållits

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

WorldPenScan X med mobila enheter

WorldPenScan X med mobila enheter WorldPenScan X med mobila enheter Återförsäljare dikteringsbutiken.se SpeechCom Systemutveckling AB dikteringsbutiken.se Hemvägen 11, 442 77 ROMELANDA Tel: 0303-24 41 42 info@dikteringsbutiken.se www.dikteringsbutiken.se

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Handledning för att lägga in i EpiServer:

Handledning för att lägga in i EpiServer: www.oskarshamn.se/edit Handledning för att lägga in i EpiServer: 1. Bilder (JPG) 2. Tumnagelbilder (som kan bli stora när man klickar på dem) 3. Dokument (PDF) 4. Bildhantering (allmänt) EpiServer handböcker

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard Grundkurs smartboard Inledning Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Det finns många olika märken av interaktiva skrivtavlor, Smartboard är ett märke. Andra märken är Activeboard, ebeam, Teamboard mfl.

Läs mer

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid.

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid. OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i digital form där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar även i framtiden.

Läs mer

Rapport Skannerprojektet 2006

Rapport Skannerprojektet 2006 Rapport Skannerprojektet 2006 Att anpassa läromedel för personer med funktionsnedsättning med hjälp av skanner Ett nationellt samarbetsprojekt Sammanfattning 3 Inledning 4 Skanner 5 Upplösning 5 Inläsningshastighet

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 Innehåll Ansluta inflödet OCR PlusGiroinbetalningar till Total IN... 1 Så här går det till... 1 Fakturanummer... 2

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Tips & Trix INVOICES. Joakim Dahl, ReadSoft

Tips & Trix INVOICES. Joakim Dahl, ReadSoft Tips & Trix INVOICES Joakim Dahl, ReadSoft Agenda Produktnyheter INVOICES i praktiken Tips från supporten Produktnyheter ReadSoft 2011 Aktuella versioner INVOICES 5-6 Main Fungerar med COLLECTOR 6-2 Patch

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Dolphin Computer Access 2.0

Dolphin Computer Access 2.0 Dolphin Computer Access EasyTutor 2.0 Upphovsrättigheter Upphovsrätt 2007 Claro Software Ltd. Alla rättigheter reserverade All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts tillgänglig

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Digital dokumenthantering

Digital dokumenthantering Digital dokumenthantering Skanning av inkommande dokument Lösning: En bordskanner med god arkmatning (80 ark/min). En skanner per registrator Mjukvara som hanterar flera moment i samma skanning (inläsning,

Läs mer

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013) Grafisk Teknik Rastrering Övningar med lösningar/svar Det här lilla häftet innehåller ett antal räkneuppgifter med svar och i vissa fall med fullständiga lösningar. Uppgifterna är för det mesta hämtade

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer