NIBE FIGHTER 1125

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "639249 NIBE FIGHTER 1125"

Transkript

1 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTER 5 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. FIGHTER 5 är även förberedd för styrning av oljepanna. Värmepumpen finns i sex olika effektutföranden mellan kw och har inbyggt mjukstartsrelä. FIGHTER 5 har inbyggd kassett för enkel montering av nedkopplingsbar 9 kw elpatron (tillbehör). FIGHTER 5 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Detta ger en värmefaktor (COP) på upp till, vid ingående köldbärartemperatur och 5 utgående värmebärartemperatur (exkl pumpar). FIGHTER 5 är konstruerad med kompressorn och köldmediedelen inbyggd i en separat kapsling för säkrare service. Kompressorn i värmepumpen är därigenom dubbelkapslad vilket ger en mycket låg ljudnivå. Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda. Köld bärarresp värmebärarkretsen anslutes från toppen av värmepumpen för bästa åtkomlighet. Smutsfilter medlevereras. Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. FIGHTER 5 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas på en -raders bakgrundsbelyst LCD-display. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Hela FIGHTER 5 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla nedre plåtar är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service.

2 Installationsprincip Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Sjö Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. Köldbärare till värmepump Köldbärare från värmepump Foderrör Grundvattennivå Aktivt borrhål (vattenpelare i berg) Svensk * * * ELK* VBP NK Funktionsprincip FIGHTER 5 består av värmepump, cirkulationspumpar samt reglerdator med display. FIGHTER 5 ansluts till köldbärar- respektive värmebärarkrets. Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark, sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frostskyddsmedel cirkulerar. I vissa fall kan grundvatten användas som värmekälla. Då skall en mellanväxlare användas för att skydda värmepumpen. Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen. Efter kondensorn kan en elpatron anslutas vid större värmebehov. Se Tillbehör på sidan. EXP* Markkollektor Köldbärare (KB)-retur Köldbärare (KB)-fram Värmebärarpump Köldbärarpump Bergkollektor Kompressor Värmebärare (VB), retur Förångare Kondensor Expansionsventil Värmebärare (VB), fram Radiator Maakollekt * * TG * * * Norsk

3 Manöverpanel ) Display VB-Fram 9 (5) Varmvatten 5 Funktionstangenter Lampindikeringar Öka/minska värme Strömställare Strömställare med lägen ( ) samt överströmskydd. Värmepumpen helt avstängd. Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkop p lade. Reservläge, endast vid monterad eltillsats (tillbehör). VB-Fram Detta läge 9 (5) används vid eventuell driftstörning. Varmvatten VB-Fram 9 (5) 5 Varmvatten VB-Fram 9 (5) 5 Funktionstangenter Varmvatten VB-Fram 9 (5) 5 Varmvatten 5 VB-Fram Kanal 9 (5) Varmvatten 5 Val av fönstermeny. Display Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In- och urkoppling av tillsatsvärme och/eller rumsvärme. Extra vv Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen. (Endast i kombination med eltillsats). En informativ -raders bakgrundsbelyst LCD-display som visar FIGHTER 5 s funktion och tillstånd, (se vidare Styrning, display ). VB-Fram 9 (5) Varmvatten VB-Fram 9 (5) 5 Varmvatten VB-Fram 9 (5) 5 Varmvatten 5 Lampindikeringar Strömställare Rumsvärme Fast sken visar att rumsuppvärmning tillåts (cirkula- tionspump i drift). Värmepump VB-Fram 9 (5) Varmvatten 5 VB-Fram 9 (5) Varmvatten 5 Fast sken visar att kompressorn är i drift. Varmvatten (tillbehör) Fast sken visar att varmvattenladdning pågår. Snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca under timmar). Långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca enligt valt tidsintervall). Tillsatsvärme (tillbehör) Fast sken visar att tillsatsvärme är till. Långsam blinkning visar att tillsats värme tillåts. Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme tillåts. Larm Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. Öka/minska värme Med denna ratt ökas eller minskas rums tem pe raturen (förändrar temperaturen på VB-Fram ).

4 Transport och förvaring FIGHTER 5 skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Uppställning och placering FIGHTER 5 placeras på ett fast underlag, helst betonggolv eller betongfundament. FIGHTER 5 ställes upp med ryggsidan mot yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt skall vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 5 arbetar upp till en retur temperatur av ca 5 och en utgående temperatur från värmepumpen av ca. Rörinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorläggning måste hänsyn tas till geografiskt läge, berg- /jordart samt värmepumpens täckningsgrad. Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga måste detta frysskyddas ner till -5. Som riktvärde för volymberäkning används liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang x, PN,). Nivåkärlet bör märkas med det frysskyddsmedel som används innan montering på kretsen. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, pga smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. Riktvärden för kollektorer Typ Ytjordvärme rekommenderadkollektorlängd Gäller vid PEM-slang x, PN,. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/mark förhållanden och på värmesystem, t ex radiatorer alternativt golvvärme. Max längd per kollektor bör ej överstiga m. Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca m och avståndet mellan slangarna minst m. Vid flera borrhål skall avståndet mellan hålen vara minst 5 m. Ventilationsåtervinning Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Avluft Ø Frånluft Ø Bergvärme rekommenderat aktivt borrdjup 5 m 9 m 5 x 5 m m x m m x 5 x 5 m 9 m 5 x x m x x m x 5 x m x x m FLM FLM Rörinkoppling (värmebärare) Rörinkoppling på värmebärarsidan sker i toppen. Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (kopplas så nära värmepumpen som möjligt), samt smutsfilter skall monteras. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater så att tillräckligt flöde garanteras. Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter. Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovan stående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. Köldbärare in Köldbärare ut FIGHTER 5 FIGHTER 5

5 ,,,,,5,,,55,,9 l/s,,,,,5,,,55,,9 l/s kw Frikyla Anläggningen kan kompletteras med fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. FIGHTER 5 FIGHTER 5,5 För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. P Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och Fläktkonvektor avloppsanslutning.,,,,,5,,,55,,9 l/s,,,,,5,,,55,,9 l/s,5 kw kw FIGHTER 5 5 FIGHTER 5 5 kw,,55,,9 l/s,,,,,5,,,55,,9 l/s,,,,,5,, l/s,, Pumpkapacitetsdiagram,,,,,5,,,55 (värmebärarsida),,9 l/s,,,,,5,,,55,,9 l/s FIGHTER 5,5 Tillgängligt tryck FIGHTER 5 5 FIG FIGHTER 5 5 FIGHTER kw kw kw 5 F5/5 - (5), 5() kw o F, kw Tillgänglig tryckuppsättning, värm l/s,,55,,9,,,,,5,,,55,,9 l/s 5/kW,5,, l/s,,,,,5,,, l/s,5,, l/s,,,,,5,,, l/s,,,,,,,,5,,,,,,,9 l/s l/s,,, 5 5 kw,5 kw Köldb ut Köldb in FIGHTER 5 5 /5 5 5 FIG Tillgängligt FIGHTER 5 /5 tryck Tillgängligt tryck 5 FIGHTER 5 FIGHTER FIGHTER 5 5 FIGHTER kw,,,,9 l/s,,,,,5,,,,9, l/s,,,55,,,,9,9 l/s,,,,,,,,,5,5,,,,,55,,,9,9, l/s,,, l/s,,, l/s FIGHTER 5 5/,,,,,, l/s kw kw,,,,,, l/s F5/5 - (5), 5() kw o F, kw o F,, kw Tillgänglig tryckuppsättning, värmebärare 5/kW F5/5 - () kw o F/ - kw o F - kw,,,,,, l/s F5/5 - () kw o F/ - kw o kw 5

6 Styrning, allmänt Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna (elementen) vara. Denna anpassning sker automatiskt eftersom FIGHTER 5 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. FIGHTER 5 styr vanligtvis värmeproduktionen med principen flytande kondensering dvs den värme som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare. Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperaturen. Varm vattenproduktionen prioriteras och styrs beroende på vilket dockningsalternativ som skall användas. Se avsnitt Dockning. FIGHTER 5 kan om så 5önskas dockas till en extern enhet med egen värmeautomatik. Då levererar () värmepumpen värme upp till en fast temperaturnivå. Detta kallas för Fast kondensering. Värmeautomatiken styrs då med hjälp av 9 () den externa enhetens reglerautomatik. För allmän information och säkrare kontroll av funktionen finns även givare för in- och utgående 9 köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur (5) kan minimibegränsas om så önskas (exempelvis (5) vid grundvattensystem). Utgångsvärden för värmeautomatik (5) () Värdena som anges på kartan till höger avser inställning av kurvlutning på displayen. För handhavande av display se nästa sida. Första värdet gäller för ett lågtempererat* radiatorsystem. Ratten Öka/minska värme ställs på -. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. Öka/minska värme ställs i dessa fall på -. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område (5). Välj kurva på displayen och - på ratten Öka/minska värme. Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område (5). Välj kurva 5 på displayen och - på ratten Öka/minska värme. Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område (5). Välj kurva ( - = ) på displayen och - på ratten Öka/minska värme. * Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel och ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 5 resp 5 5 den kallaste dagen. 9 () 9 (5) Göteborg (5) () Halmstad Helsingborg (5) Malmö Karlstad Borås () Örebro Jönköping Linköping Växjö Kalmar Markaryd Hässleholm 9 () Östersund Falun Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visby Karlskrona Simrishamn Ystad Söderhamn Uppsala 9 (5) Kiruna Gällivare (5) () Luleå Exempel

7 Varmvatten KB-r -(-) KB -f KB -r Kurvlutning 9 VP-intervall m Man Rum-komp VVB-stopp 5 VB-r VB L (A) VP- min T VV start T 9() T TS- min VP- min A TS- min Styrning, display Utetemp - Grad-min VB-Fram (5) Man KB-f Rum,5() Varmvatten KB-r -(- För att förenkla handhavandet och att ge tydlig information VP starter KB-f om XVV-stopp värmepumpens tillstånd finns en -raders Kal.Ute 5 bakgrunds- Rum VP av XVV-intervall d Servicetid KB-f KB-r -(-) Utetemp - + StartK VB diff VP5 KB -f KB -r belyst LCD-display på FIGHTER 5 s front. Med tillhörande Parallell KB-r Rum-komp (-) StartV Diff VP-TS knappar kan värmepumpen ställas in för att ge önskade Svenska temperaturer. I denna visning VB-r (A) VP- min VB-Fram kan inkommande temperatur från A av Utetemp (5) - KB-f VB-Fram (5) Grad-min Att manövrera sig bland VV start visningslägena 9() köldbärarkretsen är enkelt. Börja TS- min KB-f Varmvatten Rum avläsas.,5() Aktuell utgående temperatur till köldbärarkretsen KB-r kan avläsas underst. KB-r -(- Varmvatten Grad-min med att trycka på knappen Kanal. Detta gör att man VP-tid kan h bläddra genom nedanstående DriftP Man visningslägen för VB-r () Värdet inom parentes visar förinställd lägsta temperatur på att Kurvlutning Kurvlutning VB-r () 9 VP-intervall TS-tid h HP/MS LP VVstart 9() utgående köldbärare. navigera sig fram till önskad information. För att ändra ett Parallell Rum-komp VV-stopp Om den utgående 9( A) temperaturen är VVB-stopp under detta värde stängs kompressorn av för att undvika värde vid en speciell visning skall knappen Öka tryckas påfrysning. in. Detta gör att värdet KB-f får en markör + (streck) under sig. VB diff VP Utetemp VB-r -(A) Man K VP- min Grad-min K Nu kan värdet antingen KB-r ökas eller (-) minskas med knapparna Diff VP-TS Rum VV start,5() 9() KB VX TS- min VP- min Öka respektive Minska. När man VB-Fram har gjort sin (5) ändring KB-f Grundinst TS- min trycker man på knappen Kanal TS-val för Varmvatten att kunna ändra nästa Kurvlutning VP- min starter A 9 KB-pump KB-r XVV-stopp (-) Sverige värde på samma visning, t ex visning TS-drift 5 där både variabeln Rum-komp VP- min av XVV-intervall B EP-drift EP Kurvlutning och Rum-komp kan ändras, eller för att gå vidare till nästa visning. Kurvlutning 9 VP-intervall VB-r KB-f m (A) + VP- min Man VB VB L diff VP Rum-komp VVB-stopp VV 5 Här ställs lutningen KB-r 5 start 9() på värmekurvan (-) TS- min in. Inställningen T T Diff T VP-TS VB diff VP Man K K är beroende på var i landet man bor, se karta på föregende Kurva V Diff VP-TS Det finns olika visningslägen som visar KB följande VX information. sida. Med hjälp av Rum-komp -variabeln kan värmepumpen styras av en eventuellt Grundinst VB-Fram min VP-tid Kurva K Kurvlutning 9 VP- min A ansluten rumsgivare. h DriftP Om den Grundinst VB-Fram max TS-tid VP-stoppB 5 h HP/MS Sverige aktuella rumstemperaturen varierar över eller under den inställda VP starter XVV-stopp temperaturen KB-f 5 kompenserar + FIGHTER 5 detta VB Kurvlutning 9 VP-intervall diff KB-r (-) VP av med XVV-intervall en faktor motsvarande d den inställda Rum-komp - Servicetid Diff Rum-komp VVB-stopp VP-TS Parallell VP-intervall m VB-Fram (5) Man VB L variabeln KB-fså att rätt rumstemperatur uppnås. Kal.Ute VB-fram Rum min 5 VVB-stopp 5 Varmvatten T T T KB-r -(-) Grundinst KB -f VB-fram KB TS-val -r max 55 VB-r (5) KB-pump KB-val Sverige VP- min A VB-r TS-drift () VV start 9() EP-drift EP-drift TS- min VV start 9() I detta läge visas information om den verkliga och den Kurvlutning 9 VP-intervall VP-tid h DriftP VP starter XVV-stopp Rum-komp VVB-stopp beräknade framledningstemperaturen på värmebäraren. Kurvlutning 9 TS-tid h HP/MS VP LP av XVV-intervall Det nedre värdet ger VB-Fram Utetemp en indikation (5) - på den indirekt mätta KB-f Grad-min Parallell XVV-stopp 5 Kal.Ute Man Rum XVV-intervall temperaturen d i varmvattnet. Varmvatten Rum Varmvattentemperaturen,5() Servicetid kan KB-r -(-) KB -f VPstarter KB -r A Parallell VPstarter B avvika från värdet på displayen. Variablen VP VB-Fram starter visar minhur många gånger värmepumpen startats. Visningen A av är ackumulerande. Den under- Kurvlutning VB-Fram Svenska max VP starter XVV-stopp sta variablen visar värmepumpens VP-tid status, hd v s om värmepumpen är på eller TS-tid av, till värmepumpstart h alternativt Kurvlutning HP/MS9 DriftP Grundinst TS-val av XVV-intervall Utetemp Sverige VB-r - (A) TS-drift VP- min Grad-min för hög returtemperatur. Man VB-Fram Rum-komp (5) DriftP Rum VV start,5() 9() Kurvlutning 9 TS- min Varmvatten VP-tid A HP/MS LP Parallell VP-tid B VB-r (5) KB-pump I detta läge visas den aktuella utetemperaturen. Om VV start 9() EP-drift rumsgivare är ansluten visas den aktuella respektive den VP-tid h DriftP TS-tid Grundinst h HP/MS TS-val inställda rumstemperaturen VB-Fram underst. min Den inställda temperaturen visas inom parentes. VB-Fram max VB-Fram VB-r KB-f (A) + VP- min Kurvlutning VB diff VP Sverige 9 Man K K GrundinstTS-drift (5) TS-val VV KB-r start 9() (-) TS- min Diff VP-TS KB-pump Kurvlutning 9 Varmvatten KB VX Svenska TS-drift I detta läge kan EP-drift antalet drifttimmar EPför kompressorn Rum-komp VP av VP-tid avläsas. Den undre variablen TS-tid visar antal timmar som tillsatsvärme har varit igång. Grundinst TS-val Sverige VB-Fram min TS-drift KB-f VB-r Kurvlutning(5) + 9 VB KB-pump VP-intervall diff m Kurvlutning VB-Fram max Man Man K VB K L KB-r VV Rum-komp start 9() (-) Diff EP-drift VVB-stopp VP-TS 5 KB-val KB T EP-drift VX T T Kurvlutning 9 Grundinst Grundinst Grad-min Sverige VP-min Här visas den aktuella returtemperaturen från värmesystemet VB-r. Aktuell temperatur i varmvattenberedaren visas underst VV start. Kurvlutning VP starter Den inställda 9 temperaturen för start av laddning av Rum-komp VP varmvattenberedare av visas inom parentes. När den aktuella varmvattentemperaturen KB-valsjunker till KB-pump EP-drift inställt värde startar laddning av varmvattenberedaren. EP-drift VP-tid starter h VP TS-tid av h I denna meny VB-Fram kan man återfå min fabriksinställda Kurvlutning värden. VP-intervall XVV-stopp Nedre raden VB-Fram VB-r i 5 denna m meny max (5) används för val av språkalternativ. Man VVB-stopp XVV-intervall 5d Servicetid VB KB-pump L T VV start 9() Parallell T EP-drift T Vid nästa tryckning VB-r på knappen () Kanal kommer man åter VB diff VP VV start 9() till visning. Diff AC Utöver ovanstående inställningar och avläsningsmöjligheter XVV-stopp finns även ett VB-r serviceläge 5 (5) med ytterligare informationstext XVV-intervall DriftPoch inställningsmöjligheter. VV KB-pump d start 9() Servicetid Kurvlutning EP-drift 9 HP/MS LP Parallell VP-tid Grundinst h TS-tid Sverige h DriftP TS-val HP/MS TS-drift LP Kurvlutning Kurvlutning Parallell 9 Rum-komp

8 Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VB-Fram) kommer att pendla runt det teoretiska värdet inom parentes på displayen. Vid undertemperatur räknar regulatorn underskottet i form av gradminuter vilket innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur det är för tillfället. Förskjutning, värmekurva - FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA 5 VÄRMEKURVA 9 5 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING 5 UTETEMPERATUR 9 VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA (-) 5 9 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA () FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA () VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING 5 UTETEMPERATUR 9 VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA () 5 9 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) Förskjutning, värmekurva Förskjutning, värmekurva + Varmvattenstyrning VST (Tillbehör) Detta tillbehör ger värmepumpen FIGHTER 5 möjlighet att prioritera varmvattenladdning vid system med flytande kondensering. För detta krävs också en varmvattenackumulator, exempelvis NIBE VPA. När givaren () för varmvattentemperatur anslutes aktiveras automatiskt styrsystemet för laddningsfunktioner. Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta läge sker ingen värmeproduktion. Vid varmvattenbehov är maxtiden för laddning 5 minuter. Därefter produceras värme under 5 minuter innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan ske. HEATING CURVE Start av varmvattenladdning sker när temperaturen på 5 varmvattengivaren () har sjunkit till inställd starttemperatur ( 9 ). Växelventilen (9) monteras så att den HEATING CURVE 9 5 växlar mellan värmesystemet och värmepumpen, dvs när HEATING CURVE 9 ackumulatorn/varmvattenberedaren är laddad så växlar 5 ventilen ut mot radiatorerna/golvvärmesystemet Stopp sker via värmepumpens driftpressostat för att erhålla 5 maximal varmvattentemperatur. 5 Dessutom kan laddning ske då värmepumpen har nått sin stopp-nivå för värmedrift samtidigt som mindre än 5 fattas till varmvattenstart. Detta för att - minimera - antalet - - starter. + 5 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING OUTSIDE TEMPERATURE Eltillsats CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE ETS (Tillbehör) HEATING 5 OUTSIDE 9 HEATING TEMPERATURE CURVE Värmepumpar dimensioneras CURVE normalt OFFSET inte (-) för att klara hela värmeeffektbehovet, varför tillsatseffekt är nödvändig 5 9 under kalla dagar. Eltillsats FIGHTER 5 ser till att HEATING så CURVE sker. Satsen består 5 av en elpatron med maxeffekten 9 kw, och en kontaktorsats med monterade komponenter för styrning av elpatronen. Eltillsatsen är avsedd att monteras i 5 elkopplingsutrymmet 5 på FIGHTER 5. Elpatronen kopplas automatiskt in (i tre steg) om effekten inte är tillräcklig för att uppnå + de 5 temperaturnivåer 5 som begärts av reglerdatorn I de fall anslutning till varmvattenberedare HEATING gjorts OUTSIDE via satsen TEMPERATURE Varmvattenstyrning, kan CURVE funktionen OFFSET Extra () varmvatten utnyttjas. Denna + 5 funktion HEATING höjer temperaturen på OUTSIDE varmvattnet från normala ca 5 CURVE upp till OFFSET ca () med hjälp HEATING av CURVE TEMPERATURE elpatronen. Funktionen aktiveras av knappen Extra vv. 5 9 HEATING OUTSIDE HEATING TEMPERATURE CURVE CURVE OFFSET () Oljetillsats 5 9 HEATING CURVE OTS (Tillbehör) FIGHTER 5 kan även dockas till en oljepanna för att få tillsatsvärme under kalla dagar. Om FIGHTER 5 inte klarar effektbehovet tillåter den att oljepannans brännare star- 5 5 tar. När pannantemperaturen höjts till ca 55 aktiverar 5 FIGHTER shunten som då öppnar. Shunten reglerar in sig så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med reglerdatorns + 5 teoretiskt framräknade börvärde. När HEATING OUTSIDE TEMPERATURE värmebehovet minskar så CURVE mycket OFFSET att tillsatsvärme (+) ej behövs stänger shunten helt. Oljepannan kommer dock att hållas varm under ytterligare CURVE timmar OFFSET för (+) att vara redo för + 5 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE eventuellt ökat värmebehov HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (+)

9 Dockning FIGHTER 5 kan inkopplas på många olika sätt. Nedan följer några av de vanligaste alternativen. Övrig kringutrustning såsom tillbehören RG, VST, ETS och OTS beställes separat. Komponentlista, dockning Avstängningsventil BK/JK Bergkollektor/Jordkollektor BV Backventil ELK Elkassett Ingår i tillbehör ETS ELVVB Elvarmvattenberedare NK Nivåkärl Ingår i FIGHTER 5 Smutsfilter Ingår i FIGHTER 5 SÄK Säkerhetsventil PG Panntemperaturgivare Ingår i tillbehör OTS FG Framledningsgivare Ingår i FIGHTER 5 VVG Varmvattengivare Ingår i FIGHTER 5 UG Utomhusgivare Ingår i FIGHTER 5 RTG Rumsgivare Ingår i tillbehör RG RG Returgivare Ingår i FIGHTER 5 VVB/ACK Ackumulator med varmvattenberedare t ex VPA VXV Växelventil Ingår i tillbehör VST SV Shuntventil Motorshunt (V) FIGHTER 5. Grundsystem med eltillsats och varmvattenberedare (flytande kondensering) T NK VXV B A AB EXP VVG VVB / ACK ELVVB UG FG ELK BK / JK FIGHTER 5 prioriterar laddning av varmvatten via växelventilen (VXV). Vid fullladdad varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekretsen. Värmepumpen styrs då av utegivaren (UG) i kombination med den inbyggda framledningsgivaren (FG). Eventuellt NK monterad elkassett (ELK) inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Detta alternativ kan även kompletteras med en rumsgivare. Till detta alternativ behövs tillbehören ETS och VST. VXV B A FIGHTER 5 till dubbelmantlad elpanna (flytande kondensering) AB NK EXP FG VVG VVB / ACK UG FG ELK BK / JK SV BK / JK FIGHTER 5 värmer endast värmekrets. Elpannan värmer varmvattnet. När markvärmepumpen ej klarar behovet börjar shuntventilen SV att öppna mot elpannan. Därmed används elpannan som tillsatsvärme. Till detta alternativ behövs tillbehöret OTS. Ett motstånd på 5 Ω (ingår i OTS ) monteras i panngivarens inkopplingsplint (). 9

10 FIGHTER 5 till oljepanna (flytande kondensering) PG SV FG RG NK T Oljepanna EXP VXV B A AB ELVVB VVG VVB / ACK UG BK / JK FIGHTER 5 prioriterar laddning till varmvattenberedare (VVB). När inställd varmvattentemperatur uppnåtts växlar växelventilen till värmeproduktion. Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas oljepan-pnan och shunten (SV) börjar öppna från pannan. Detta styralternativ aktiveras automatiskt när panngivaren (PG) anslutes till FIGHTER5. Framlednings- (FG) och returgivaren (RG) placeras på stamledningen till radiatorerna. Till detta alternativ behövs tillbehören OTS och VST SV. FG FIGHTER 5 med vedpanna (fast kondensering) NK RG KV VV VXV UG NK Oljepanna EXP BV B A AB VVG RC Extern alt befintlig reglerutrustning. VVB / ACK UG BK / JK FG VVB / ACK BK / JK PG SV FG Vedpanna FIGHTER 5 laddar varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK). Vid eldning i vedpanna kopplas värmepump och elpatron ifrån vid stigande temperatur NK på temperaturgivaren (FG) och startar åter vid sjunkande temperatur. NK Oljepanna EXP Självcirkulation genom värmepump RG förhindras av back-ventil (BV). Framledningsgivaren (FG) placeras UG i avsett dykrör KV på ackumulatortanken. VV Till detta alternativ behövs tillbehöret XTS. VXV RC B AB A External or existing control equipment. UG Ut

11 Elschema Kompressor Elpatron Elpatron Steg Steg Mjukstart/ Kompressorstart Kompressordrift Växelventil

12 Elschema Rumstemperaturgivare Värmebärarpump Köldbärarpump

13 EP A Till Begränsning 5V A 5 Tillbehör Eltillsats ETS RSK nr 5 5 Elpatron, 9 kw Oljetillsats Kontaktor steg OTS Kontaktor steg RSK nr 5 Överhettningsskydd Driftstermostat Elpatron 9 kw och komplett Isolertejp 999 Elkopplingsplåt kontaktorsats 5 Rör för givare Aluminiumtejp Kablagesats Temperaturgivare med stift ELK Varmvattenstyrning VST Frånluftsmodul FLM Art nr 9 RSK nr RSK nr 5 Återvinning av mekanisk frånluft till energikollektor. RSK nr 5 Elkassett kw Växelventil med motor Påfyllnadssats R5/R inklusive isolering RSK 5 5 (max kw) RSK 5 (max kw) Effektvakt EBV RSK nr 5 Rumsstyrning RG RSK nr 5 Effektvakt Ström Marginal EBV Strömkännare RG EK 5* Art nr 9 EP * Art nr 9 EP * Art nr 9 Perspektiv POOL RSK nr 5 Kablage XTS Art nr Elkassett 5 kw Elpanna kw Elpanna kw *Anpassad för styrning från Fighter 5 Perspektiv Kablage för externa elpannor och yttre larmsignal Effektvakt

14 K K Komponentplacering FIGHTER 5-, -, FIGHTER 5- Används i FIGHTER /5//5/ F5 mitsubishi (med fasföljdsvakt) Bilderna visar värmepumpen med tillbehör. Copeland 5 5 FIGHTER 5-5, - E L Den vänstra, med driftpressostat () används i Fxx/xx5-modellerna. Den högra i Fxx/xx E L 5 Mitsubis

15 Komponentlista Automatsäkring * Driftstermostat, reservläge Köldbäraranslutning, in (f) 5 Köldbäraranslutning, ut (r) Kopplingsplint, varmvattenstyrning Serviceanslutning, högtryck Strömställare, 9 Anslutningsplint, inkommande el * Kontaktor, elkassett steg Kopplingsplint, pumpar, högtryckspressostat 5 Utegivare, anslutning Värmebärarpump Förångare Kondensor 9 * Växelventil * Kontaktorsats Kopplingsplint, givare Kopplingsplint, elpatrontillsats * Elkassett 9 kw 5 * Överhettningsskydd Motorskydd, inkl återställare Kompressor Driftpressostat 9 Reläkort med nätdel Kopplingsplint, reläkort Högtryckspressostat CPU-enhet, styrsystem 5 Köldbärarpump * Tillbehör ** Endast F5 -, -, -5, - *** Endast F5-5, - Mått Lågtryckspressostat Serviceanslutning, lågtryck Expansionsventil 5 Säkerhetsventil, köldbärarsida Smutsfilter 5 Torkfilter * Kontaktor, elkassett steg Kontaktor, kompressor start 9 Kontaktor, kompressor drift Anslutning, värme fram Anslutning, värme retur Avtappning för värmesystemet Avluftningsventil, köldbärarsystem 5 Nivåkärl Temperaturgivare, KB-f, köldbärare, in Temperaturgivare, KB-r, köldbärare, ut Temperaturgivare, varmvatten 9 Temperaturgivare, 5 VB-Fram, värmebärare fram 9 Temperaturgivare, VB-r, värmebärare retur Typskylt / Serienummer 9 Typskylt, kyldel 9 Mjukstartsrelä 5 ** Kompressorvärmare *** Fasföljdsvakt Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service. Framför värmepumpen krävs ett utrymme på mm för eventuell service. 9 5

16 TRYGGHETÖRSÄKRING TRYGGHETÖRSÄKRING TRYGGHETÖRSÄKRING TRYGGHETÖRSÄKRING Tekniska data IP Typ 5 Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 **,/,,/,9,/,,/, 5,/,,/, Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 **,/,5,/,,5/,5,/,,/,,/,9 Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 ***,5/,,/, 5,/, Driftspänning (V) x + N + PE 5 Hz Startström (A) Max driftström, kompressor (A), 5,,,5,5, Avsäkring, endast VP (A) Avsäkring (inkl elpatr kw) (A) 5 5 Avsäkring (inkl elpatr 9 kw) (A) Effekt, värmebärarpump (W) Effekt, köldbärarpump (W) Anslutning köldbärare utv Ø (mm) Anslutning värmebärare utv Ø (mm) Köldmediemängd (RC) (kg),,,,,, Köldbärarflöde (l/s),5,,5,5,, Tryckfall, förångare () 5 Tillgängl. tryck, köldbärarsys. () Max tryck, köldbärarsystem (bar) Max tryck, värmebärare (bar) Drifttemperatur köldbärarsys. () -5 + Värmebärarflöde (l/s),,,,,, Tryckfall, kondensor (),,,,,, Max temperatur (fram- /retur) () /5 Brytvärde driftspressostat (bar) Differens driftspressostat (bar) 5 Brytvärde pressostat HP (bar) Differens pressostat HP (bar) - Brytvärde pressostat LP (bar),5 Differens pressostat LP (bar) +,5 Kapslingsklass IP Vikt (kg) 5 95 RSK-nummer 5 9 * Endast kompressoreffekt. ** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 55. *** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 5. Med reservation för eventuella mått- och konstruktionsförändringar Bipackningssats Packning 5 Smutsfilter Temperaturgivare med stift (varmvattenstyrning alt fast kondensering) Maskinskor Nivåkärl Utegivare med kapsling Säkerhetsventil UPP TILL ÅR Nivåkärl Vår trygghet räcker länge I FIGHTER 5 ingår NIBE s -åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. För fullständiga villkor se UPP TILL ÅR WILO WILO Slangar med packning UPP TILL ÅR UPP TILL ÅR KB-pump -,5 kw - kw 5 kw NIBE AB - Villavärme Box, 5 Markaryd Tel - Fax - 9

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE 724-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 25 639249 NIBE FIGHTER 25 Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 25 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1 PBD SE - Markvärmepump FIGHTE FIGHTE FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Allmänt Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE Bergvärmepump FIGHTER 22 2 NIBE FIGHTER 22 FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 22 är en komplett värmepump

Läs mer

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK +2 MOS SE 72-2 386 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE -2 R Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK MOS SE 6-67 FIGHTE 5 MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 5 - + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK MOS SE -5 5 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK MOS SE 0446-2 411596 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 1215 LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1135 63925 IBE FIGHTER 1135 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde Framledningstemperatur

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5 PBD SE 0920-5 Luft/vatten-värmepump 5 F2025 NIBE 639291 F2025 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2025 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 BD SE 744-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C PBD SE 48- Bergvärmepump 4 F6 TM 6954 NIBE F6 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR6-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

639253 NIBE FIGHTER 1250

639253 NIBE FIGHTER 1250 PBD SE 0706-1 Bergvärmepump 4 IBE FIGHTER 1250 639253 IBE FIGHTER 1250 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 44-6 Bergvärmepump NIBE TM F6 NIBE TM 6955 F6 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 25 IBE TM 639253 FIGHTER 25 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK R MOS SE 975-1 61113 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING R LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

NIBE F1330. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1039-3. innebär uteblivna besiktningskrav.

NIBE F1330. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1039-3. innebär uteblivna besiktningskrav. D SE 19- ergvärmepump 4 NIE F1 6985 NIE F1 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än kg köldmedium per kyldel/aggregat.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning PBD SE 1050-5 Elpanna EVP 0 TM 94 NIBE EVP 0 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F0XX Låg totalhöjd. Elpatronerna har en maxeffekt på 1,5 kw med möjlighet att välja lägre.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel.

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel. PBD SE 1123-2 Inomhusmodul 6 EVP 510 TM 639419 NIBE EVP 510 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp till 15 kw Den totala

Läs mer

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?...

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... Bergvärmepumpar 1 En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 1223-1 231228 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 074- Inomhusmodul EVP 0 97 NIBE EVP 0 FLIK, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 0 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 00 Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1341-15 Bergvärmepump NIBE TM F1245 NIBE TM 63932 F1245 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor (CO) på upp till 5,15 vid /35 C. n Högt temperaturområde.

Läs mer

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40. BD SE 1226-1 Bergvärmepump 4 F1145 TM 639319 NIBE F1145 FLI 4 FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Displayenhet med

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2 PBD SE 1207-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2026 TM 639442 NIBE F2026 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Bergvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Bergvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Bergvärmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 1235 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare,

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1320 MOS SE 0616-6 611751 FIGHTER 1320 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1320 MOS SE 0616-6 611751 FIGHTER 1320 LEK MO E 0616-6 611751 R MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4 Rumstemperatur

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1417-2 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK MO E 0848-6 031107 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG 2 1 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 60 40 80 20 100 0 120 MOS SE 0923-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031284 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK 1 2 3 4 5 6 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP EXOAIR ExoAir LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED ENERGIFLEXIBEL OCH LEGIONELLASÄKER SYSTEMTANK OCH PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK: 9-0710-309 ExoAir effektiv

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP ExoAir Försprång genom kvalitet GreenEnergy LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP Helt i rostfritt stål Extremt stor förångare och kondensor ger högsta COP Komplett kablage för styrsystemet mellan värmepump och tank Unik

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 60 40 80 20 100 0 120 MOS SE 1048-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031724 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK 1 2 3 4 5 6 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 35. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie RS/2

Qvantum V.I.P. Serie RS/2 RS-0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum V.I.P. Serie RS/ värmepump med Economizer Qvantum Q5 RS/ - Q8 RS/ Qvantum Q65 RS/ - Q96 RS/ RS-0 -stegs economizer värmepump Serie RS/ Qvantum Serie

Läs mer

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1 PBD SE 1140-1 Luft/vatten-värmepump 5 F2300 TM 639451 NIBE F2300 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning.

FIGHTER 310P. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. PBD SE 0-0 FIGHTER 0P R Frånluftsvärmepump för vattenburet värmesystem FIGHTER 0P Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 0P är en frånluftsvärmepump.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip.

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip. PBD SE 1210-3 Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 100P 639148 FIGHTER 100P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 100P

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer