NIBE FIGHTER 1225

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "639251 NIBE FIGHTER 1225"

Transkript

1 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Värmepumpen finns i fem olika effektutföranden mellan 12 kw. Värmepump i intervallet 12 kw har inbyggt mjukstartstrelä. FIGHTER 122 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Detta ger en värmefaktor (COP) på upp till, vid ingående köldbärartemperatur och utgående värmebärartemperatur (exkl pumpar). Varmvattenladdning prioriteras i FIGHTER 122 för bästa varmvattenkomfort. Därtill finns möjlighet till periodvis eller tillfällig höjning av varmvattentemperaturen. FIGHTER 122 är konstruerad med kompressorn och köldmediedelen inbyggd i en separat kapsling för säkrare service. Kompressorn i värmepumpen är därigenom dubbelkapslad vilket ger en mycket låg ljudnivå. Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida. Smutsfilter medlevereras. FIGHTER 122 är utrustad med en kopparfodrad dubbelmantlad varmvattenberedare på 1 liter som är isolerad med polyuretanskum för minimala värmeförluster. En inbyggd stegs elkassett på kw kopplas automatiskt in vid behov. Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. FIGHTER 122 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas på en 2raders bakgrundsbelyst LCDdisplay. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. FIGHTER 122 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla nedre plåtar är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

2 Installationsprincip Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Sjö VV KV Värme fram Värme retur Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på V atte n värmar e sjöbotten. NK Dubbelmantel NK Köldbärare till värmepump Köldbärare från värmepump SÄV Foderrör Köldbärarpump AV Grundvattennivå SF Stängs Köldbärare (KB) in Aktivt borrhål Köldbärare (KB) ut (vattenpelare i berg) A V T BK / JK Förångare K ylmodu l Expansionsventil K ondenso r K ompresso r Vä x elventi l Värmebärare (VB), fra m Värmebärare (VB), retu r Elkassett Värmebära r pump SÄV B Funktionsprincip FIGHTER 122 består av värmepump, varmvattenberedare, elkassett, cirkulationspumpar samt reglerdator med display. FIGHTER 122 ansluts till köldbärar respektive värmebärarkrets. Varmvattenberedare VV KV Värme fram Värme retur W ater heate r VV Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark, sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frysskyddsmedel cirkulerar. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Dubbelmantel Köldbärare (KB) in Dou b le ja c ke t Cooling medium (KB) in Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till varmvattenberedaren. Efter kondensorn finns en inbyggd elkassett som kopplas in om större värmebehov föreligger. Köldbärarpump Köldbärare (KB) ut Förångare K ylmodu l K ondenso r K ompresso r Expansionsventil Vä x elventi l Värmebärare (VB), fra m Värmebärare (VB), retu r Elkassett Värmebära r pump Cooling medium pump Cooling medium (KB) out E v aporato r Refri g erating modul e 2

3 Frontpanel ) 1 Display VBFram () Varmvatten 1 Funktionstangenter Lampindikeringar Öka/minska värme Strömställare Strömställare Strömställare med lägen (1 ). Värmepumpen helt avstängd. 1 Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkop p lade. VBFram Reservläge, () endast VB pump och elsteg 2 i drift. Varmvatten VBFram VBFram () () 1 Varmvatten Varmvatten 1 1 Funktionstangenter VBFram () Varmvatten 1 Kanal Val av fönstermeny. Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In och urkoppling av tillsatsvärme och/eller rumsvärme. Extra vv Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen. VBFram () Varmvatten VBFram () 1 Varmvatten 1 Lampindikeringar VBFram () Varmvatten 1 VBFram () Varmvatten 1 Rumsvärme Fast sken visar att rumsuppvärmning tillåts (cirkulationspump i drift). Värmepump Fast sken visar att kompressorn är i drift. Varmvatten Fast sken visar att varmvattenladdning pågår. Snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca under 2 timmar). Långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca enligt valt tidsintervall). Tillsatsvärme Fast sken visar att tillsatsvärme är till. Långsam blinkning visar att tillsats värme tillåts. Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till. Larm Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. Display En informativ 2raders bakgrundsbelyst LCDdisplay som visar FIGHTER 122 s funktion och tillstånd, (se vidare Styrning, display ). Öka/minska värme Med denna ratt ökas eller minskas rums tem pe raturen (förändrar temperaturen på VBFram ).

4 Transport och förvaring Rörinkoppling (värmebärare) FIGHTER 122 skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Vid inforsling i byggnaden kan FIGHTER 122 dock försiktigt läggas på rygg. Rörinkoppling på värmebärarsidan sker i toppen. Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (kopplas så nära värmepumpen som möjligt), samt smutsfilter skall monteras. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater så att tillräckligt flöde garanteras. Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter. Uppställning och placering FIGHTER 122 placeras på ett fast horisontellt underlag, helst betonggolv eller betongfundament. FIGHTER 122 ska ställas upp med ryggsidan mot yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt skall vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov/vardagsrum. Rörinkoppling (varmvattenberedare) Varmvattenberedaren skall förses med erforderlig ventilutrustning. Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. P L Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 122 arbetar upp till en retur temperatur av ca och en utgående temperatur från värmepumpen av ca. EXP SF LV KV PA Rörinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorläggning måste hänsyn NK tagas till geografiskt läge, berg /jordart samt värmepumpens täckningsgrad. Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. BK/JK NK AV SÄV Köldb in SF Köldb ut TP SuV* VV KeruuP sisään Erot Keruup ulos Samtliga köldbärarledningar i uppvärmda rum kondensisoleras. Nivåkärlet (NK) placeras som högsta punkt i köldbärarsystemet och på inkommande rör före köldbärarpumpen. Observera att kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning ej kan skadas. Tappvattenanslutning Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras, bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. 1 Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga måste detta frysskyddas ner till 1. Som riktvärde för volymberäkning används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEMslang x 2, PN,). KV Nivåkärlet bör märkas med det frysskyddsmedel som används. Köldbärarkretsen kopplas valfritt in på vänster eller höger sida. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera medlevererade smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, på grund av smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. VV COMPACT

5 Ventilationsåtervinning Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovan stående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. Avluft Ø 1 Frånluft Ø 1 Riktvärden för kollektorer FLM Typ Ytjordvärme, rekommenderad kollektorlängd Bergvärme, rekommenderat aktivt borrdjup 2 m m 2 m 11 m 2 2x2 m 12 1 m P SÄV RV 1 2x m 1 1 m 12 2x2 2x m 1 1 m EXP Frikyla FLM Anläggningen kan kompletteras med fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. P SÄV Köldbärarkretsen skall RV förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Fläktkonvektor BV BV EXP Köldb in SF Köldb ut Kälteträgereintritt SF Kälteträgeraustritt Fortluft Ø 1 Abluft Ø 1 Gäller vid PEMslang x 2, PN,. För storlek, PEMslang 2 x 2, PN,. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg/markförhållanden och på värmesystem, t ex radiatorer alternativt golvvärme. Max längd per kollektor bör ej överstiga m. Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca 1 m och avståndet mellan slangarna minst 1 m. Vid flera borrhål skall avståndet mellan hålen vara minst 1 m. Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VBFram) kommer att pendla runt det teoretiska värdet inom parentes på displayen. Vid undertemperatur räknar Avluft Frånluft regulatorn underskottet i form av gradminuter Ø 1 vilket Ø 1 innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur det är för tillfället. FX 11 Värmeproduktionen har steg, ett för värmepump och tre för elkassett. Elkassettens effekt är vid leverans kw (FIGHTER 122, kw) men kan kopplas om till kw. P EXP SÄV Extract air Ø 1 Exhaust air Ø 1 EXP P SÄV RV BV Köldb in FLM SF Köldb ut Köldb in SF BV Köldb ut RV P SÄV EXP BV Brine in SF Brine out

6 Varmvattenproduktion Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta läge sker ingen värmeproduktion. Vid stort varmvattenbehov är maxtiden för laddning minuter. Därefter produceras värme under 1 minuter innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan ske. Start av varmvattenladdning sker när varmvattengivaren har sjunkit till inställd starttemperatur ( ). Stopp sker via värmepumpens driftpressostat för att erhålla maximal varmvattentemperatur. Dessutom kan laddning ske då värmepumpen har nått sin stoppnivå för värmedrift samtidigt som mindre än 2 fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antalet starter. OBS! Den visade varmvattentemperaturen mäts på den nedre delen av varmvattenberedarens yttermantel. Detta gör att det ej är den exakta varmvattentemperaturen. Oftast är den utgående varmvattentemperaturen högre än visat värde. Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en funktion kallad Extra vv som gör att temperaturen höjs till mellan och. Denna funktion är aktiv under 2 timmar varefter återgång till normalläge sker. Höjningen över sker med hjälp av elkassetten. Det finns även en funktion för periodisk höjning av varmvattentemperaturen. En tillfällig höjning sker i detta läge till ca med hjälp av elkassetten i intervall mellan 1 och dagar. Elpannedrift Aggregatet kan användas som enbart elpanna för att producera värme och varmvatten exempelvis innan kollektorinstallationen är klar. Varmvattentemperaturen är i detta fall förinställd på. Köldbärarpump Köldbärarpumpen följer normalt värmepumpens drift. Ett särskilt funktionsläge finns för kontinuerlig drift under 1 dagar, därefter automatisk återgång till normalläge (används innan stabil cirkulation erhållits). Utgångsvärden för värmeautomatik Värdena som anges på kartan till höger avser inställning av kurvlutning på displayen. För handhavande av display se sidan. Första värdet gäller för ett lågtempererat* radiatorsystem. Ratten Öka/minska värme ställs på 2. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. Öka/minska värme ställs i dessa fall på 1. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 2 rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden 1 Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område 1 (). Välj kurva 1 på dis playen och 2 på ratten Öka/minska värme. 2 Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område 1 (). Välj kurva på displayen och 1 på ratten Öka/minska värme. Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område 1 (). Välj kurva (1 2 = ) på displayen och 1 på ratten Öka/minska värme. * Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel 2 och ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca resp den kallaste dagen. Styrning, allmänt Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvslingorna vara. Denna anpassning sker automatiskt eftersom FIGHTER 122 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Först måste dock värmepumpen ges rätt grundinställning, se nedan. Styrning av värmeproduktion sker med principen flytande kondensering dvs den värme som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute och framledningsgivare. Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Varmvattenproduktionen prioriteras och styrs med hjälp av temperaturgivare i varmvattenberedaren och driftspressostat. För allmän information och säkrare kontroll av funktionen finns även givare för in och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan minimibegränsas om så önskas (exempelvis vid grundvattensystem).

7 m 7(2) tten KBf KBr (12) Kal.Ute Rum KB f KB r Utetemp 11 Rumkomp 1 Inställning med karta Inställning med diagram p 1 ) 2,(2) ) ) 7 (A) t () ) ) ) + () ning mp ter 1 nst h h m min 1 m max 7() t () () () Göteborg 1 () () Halmstad Helsingborg 11 () Malmö Karlstad Borås Gradmin () Örebro Linköping Växjö Kalmar Markaryd Hässleholm () VP min TS min VB diff VP Diff VPTS Östersund Falun Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visby Karlskrona Simrishamn Ystad VBFram () Varmvatten 1 Kurvlutning 1 VPintervall 2 m VVBstopp XVVstopp XVVintervall 1d Söderhamn Uppsala () Jönköping DriftP 1 HP/MS 1 LP 1 TSval 1 TSdrift Kiruna Gällivare 11 () 12 () Exempel Luleå I denna meny ställs lutningen på värmekurvan in. Inställningen görs med vägledning av kartan eller diagram. KBpump EPdrift Förskjutning, Man värmekurva FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VBFram 7(2) Varmvatten Man1 K1 K2 KB VX 1 1 FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (2) 1 1 FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (2) FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (2) Förskjutning, Man2 VB värmekurva L T1 T2 T VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA Svenska 2 A av FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA () 1 2 UTETEMPERATUR 1 1FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA () 2 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA () VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA EPdrift Grundinst 2 Sverige FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 1 VÄRMEKURVA (+2) 1 2 1FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (+2) 2 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+2) Servicetid Parallell Kurvlutning Parallell Förskjutning, värmekurva +2 Kurvlutning Rumkomp Grundinst KBval 1 EPdrift VBr () VVstopp ( A) VP min A VP min B 2 VP min A VPstoppB 1 VP min A TS min KBpump 1 EP VBr 7() VV start () FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE Finjustering görs sedan med ratten Öka/minska värme. 7

8 KBf 1 VP min A Utetemp 1 KBr (12) VP min B 2 Rum 2,(2) Styrning, display Gradmin Kylfunktion Utetemp 1 till Rum 2,(2) Man Gradmin För att förenkla handhavandet och att ge tydlig information om värmepumpens VBr tillstånd 7 (A) finns en 2raders bak VP min Varmvatten KBf + KBr (1 VBFram 7(2) KBf Kurva V Kurva K 2 VBFram 7(2) VP min grundsbelyst A LCDdisplay VV start på () FIGHTER 122:s front. Med TS min VBr KBr 7 (12) (A) Varmvatten VP min VPstoppB 1 VV start () TS min KBf tillhörande knappar kan värmepumpen Kal.Ute ställas in för Rum att ge StartK 2 KBr (12) önskade temperaturer. I denna visning Utetemp kan inkommande 11 temperatur från KB f KB r Rumkomp 1 StartV 1 köldbärarkretsen KBf avläsas. Aktuell utgående Att manövrera sig bland visningslägena är enkelt. Börja temperatur VBFram till Utetemp köldbärarkretsen 7(2) 1 KBr kan avläsas KBf Gradmin med att trycka på knappen Kanal. Detta VBfram gör att man min Varmvatten KBf + VB diff VP Rum1 2,(2) KBr (12 underst. Värdet kan bläddra genom nedanstående visningslägen VBfram för max att VBr inom parentes 7() visar förinställd Man1 lägsta K1 K2 KBr () Diff temperatur VPTS på KBf + KB VX VB diff VP VP min navigera Asig fram VVstopp utgående köldbärare. (A) Om den utgående temperaturen är under detta värde stängs kom till önskad information. För att ändra ett Gradmin KBr () Diff VPTS TS min värde vid en speciell visning skall knappen Man Öka tryckas VBr () pressorn av för VBr att undvika () påfrysning. VVstart () in. Detta gör att värdet får en markör (streck) under sig. VVstopp ( A) Nu kan värdet antingen ökas eller minskas med knapparna Utetemp VBr 1 7 (A) Gradmin VP min Öka respektive Minska. När man har gjort sin ändring Rum trycker man på knappen Kurvlutning Kanal för VPintervall VV 2 start 2,(2) m () VPstarter A TS min att kunna ändra nästa Man2 VB L Rumkomp VPstarter B VVBstopp Kurvlutning T1 T2 VPintervall T 2 värde på samma visning, t ex visning där både variabeln Rumkomp VVBstopp VP min Svenska Kurvlutning och Rumkomp kan ändras, VBFram eller för 7(2) att gå KBf 1 TS min A av Varmvatten VP min A KBr (12) vidare till nästa visning. Här ställs lutningen VBr VP min på värmekurvan B Det finns olika visningslägen att välja på beroende av KBf 7 (A) 2 + in. Inställningen VP min är beroende VB diff VP VV på var vilken information man är ute efter. VP starter 1 XVVstopp KBr start i landet () man bor, () se karta på TS min Diff VPTS VPtid A föregående sida, samt på värmesystemets dimensionering. Med VP hjälp starter av Rumkomp variabeln 1 kan XVVstopp VP av VPtid B XVVintervall 1d Servicetid Parallell VB diff VP 1 Man1 K1 K2 värmepumpen VP styras av av en eventuellt ansluten rumsgivare. Om den Kurva K 2 Kurva XVVintervall V Diff VPTS KB VX VBFram 7(2) KBf VP min aktuella rumstemperaturen A varierar över Kal.Ute Rum Varmvatten KBr eller under (12) den KBf VPstoppB inställda temperaturen + 1 kompenserar KB f KB VB r Kurvlutning VPintervall diff FIGHTER 122 KBr detta med en () faktor motsvarande den Diff Rumkomp VVBstopp VPTS KBpump inställda Rumkomp variabeln VPtid h DriftP 1 VPintervall så att 2m rätt rumstemperatur uppnås. 1 I detta läge visas information om den verkliga Svenska och EPdrift 1 EP Kurvlutning TStid h VP av HP/MS den beräknade framledningstemperaturen på värmebäraren. VBfram min 1 VPtid LP 1 h Parallell DriftP VPintervall 2 m Man2 VB L TStid h HP/MS 1 VVBstopp Det nedre värdet ger en indikation på den VBFram Utetemp 7(2) 1 T1 T2 T KBf Gradmin Kal.Ute Man VBfram max indirekt mätta temperaturen i varmvattnet. Rum Rum 2,(2) KBr (12) Kurvlutning VP min A Varmvattentemperaturen kan avvika från värdet på KB f KB VPintervall r 2 VP starter 1 XVVstopp Rumkomp TS min VVBstopp displayen. VP av XVVintervall Grundinst Grundinst Gradmin TSval 1 DriftP Kurvlutning XVVstopp Sverige Sverige VPmin TSdrift Grundinst HP/MS LP RumkompTSval Variablen VP starter visar hur många gånger värmepumpen startats. Visningen är ackumulerande. Man VBFram Den VPstarter 7(2) B Rum VV start 2,(2) () TS min understa variablen XVVintervall 1d Servicetid Sverige VPstarter TSdrift A Utetemp VBr 7 1(A) Parallell VP min Gradmin VP Svenska visar värmepumpens status, starter 1 Varmvatten d v s XVVstopp om värmepumpen VP VPtid A avär på eller av, tid htill värmepumpstart alternativt TStid för hög returtemperatur. h HP/MS 1 XVVintervall DriftP 2 I detta läge visas den aktuella utetemperaturen. Om VBr 7() VBFram min 1 VB diff VP 1 Kurvlutning Man2 VB L rumsgivare är ansluten visas den aktuella respektive Grundinst DriftP VV start 1 () VBFram max Diff AC VBFram PC min AC 1 KB Kurvlutning den inställda rumstemperaturen VBr KBf 7 (A) + Kurvlutning underst. Den inställda VP min VB diff VP VBFram 1 max VPtid A HP/MS 1 LP 1 VBFram Man1 K1 7(2) K2 temperaturen VV KBr visas start inom () parentes. () Parallell TS min Diff VPTS VPtid B Varmvatten KB VX VPtid h DriftP TStid Grundinst h HP/MS TSval 1 L Sverige TSdrift VBr 7() 7 KBpump I detta läge kan antalet drifttimmar för kompressorn KBval 1 TSval 1 VV start () Kurvlutning VPintervall EPdrift 2 KBf + Kurvlutning VPtid avläsas. VB diff KBpump VBrDen m undre 1 7() variablen TStid visar Man1 Man2 EPdrift K1 VB Svenska KBpump K2 L TSdrift KBr Rumkomp () Rumkomp Diff VVBstopp antal VPTS timmar EPdrift VV tillsatsvärme, start () d v 1 s EP elpatronen, har KB T1 varit T2 VX VP EPdrift T av Här visas den aktuella returtemperaturen från värmesystemet VBr. Aktuell temperatur i varmvattenbere Sverige VBFram min 1 TSdrift Kurvlutning igång. Grundinst TSval daren visas underst VV start. Den inställda temperaturen för start av laddning av varmvattenberedare VBFram max visas inom parentes. När den aktuella varmvattentemperaturen sjunker till inställt värde Grundinst startar laddning av Gradmin Kurvlutning Kurvlutning VP starter 1 VPintervall XVVstopp Grundinst 2 m Man2 Rumkomp VP av VVBstopp XVVintervall 1d Servicetid VB L Sverige T1 Parallell T2 VPmin T varmvattenberedaren. VBFram min 1 Kurvlutning VBFram VBr max 7() KBpump I denna meny kan man återfå fabriksinställda värden. VV start () EPdrift Nedre raden i denna meny används för val av språkal VPtid starter 1 XVVstopp ternativ. KBpump h DriftP 1 VP Kurvlutning TStid av XVVintervallVBr 1d 7() Servicetid EPdrift KBval h 1 Vid HP/MS nästa tryckning 1 på VV LP knappen start 1 Kanal kommer man VB diff VP 1 EPdrift () Parallell åter Diff AC till visning 1. VBr 7() KBpump Utöver ovanstående inställnings och avläsningsmöjligheter VV start () EPdrift finns även ett serviceläge med ytterligare informationstext och inställningsmöjligheter. VPtid Grundinst h DriftP TSval 1 TStid Kurvlutning Sverige h HP/MS TSdrift 1 LP 1 Kurvlutning Parallell Rumkomp

9 GRUNDFOS GRUNDFOS Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida kw Tillgängligt tryck FIGHTER 122 Tillgängligt tryck kpa FIGHTER 122 kpa FIGHTER 122 FIGHTER Flöde Flöde,1,2,,,,,7 l/s,1,2,,,,,7, l/s kw kw Tillgängligt tryck Tillgängligt tryck FIGHTER 122 kpa FIGHTER 122 kpa FIGHTER Flöde Flöde,1,2,,,,,7,, l/s,1,2,,,,,7,, 1, l/s 1 kw 12 kw Tillgängligt tryck kpa FIGHTER Flöde,2,,, 1, 1,2 l/s Pumpen är ställbar för att justera flödet: 1, 2, eller.

10 R Komponentplacering kw FIGHTER VBFram () Varmvatten 1 VBFram () Varmvatten VBFram () Varmvatten Komponentplacering 12 kw Old F122/17 12 kw

11 L E K L E K Komponentlista 1 Automatsäkring Drifttermostat, reservläge Köldbäraranslutning, in (f) Köldbäraranslutning, ut (r) Kopplingsplint, pumpar,växelventil 7 Serviceanslutning, högtryck Strömställare, 1 Anslutningsplint, inkommande el 1 Kontaktor, elkassett steg 1 11 Startkondensator, kompressor * 12 Startrelä * 1 Kopplingsplint, kompressorstyrning 1 Driftskondensator, kompressor * 1 Utegivare 1 Värmebärarpump 17 Förångare 1 Kondensor 1 Växelventil, värmesystem/varmvattenberedare 2 Elkassett kw, lev. kopplad kw (122, kw) 2 Överhettningsskydd, elpatron 2 Motorskydd 27 Kompressor 2 Driftpressostat 2 Reläkort med 1nätdel 1 Kopplingsplint, reläkort 112 Högtryckspressostat 17 Reglerdator med display inkl givare Köldbärarpump Finsäkring, TAH Återställning, motorskydd 7 1 Lågtryckspressostat 2 Serviceanslutning, lågtryck Expansionsventil 2 Säkerhetsventil, köldbärarsida EMCfilter 1 Avstörningskondensator Smutsfilter R2 inv. Torkfilter 7 Kontaktor, elkassett steg 2 Kontaktor, kompressor start Kontaktor, kompressor drift * Anslutning, värme fram ø 22 mm utv. 71 Anslutning, värme retur ø 22 mm utv. 7 Kallvatten ø 22 mm utv 7 Varmvatten ø 22 mm utv 7 Avluftningsventil, dubbelmantel 7 Avtappning för värmesystemet 77 Avluftningsventil, köldbärarsystem 1 Smutsfilter (VB) R2 inv. Nivåkärl, anslutning till system, R2 utv. Temperaturgivare, KBf, köldbärare fram, in 7 Temperaturgivare, KBr, köldbärare retur, ut Temperaturgivare, varmvatten Temperaturgivare, VBFram, värmebärare fram 71 Med VVC (72) och Anodlucka () Temperaturgivare, VBr, värmebärare retur Emalj och rostfri Typskylt/serienummer 7 Typskylt kyldel 7 Mjukstartsrelä Kabelgenomförning, inkommande el 1 Kompressorvärmare ** 1 Plint X2 för kompressorvärmare * Endast FIGHTER 122 ** Endast FIGHTER CU CU 1x2V UK Används i FIGHTER 111/111/121/121/11 11

12 Elschema kw Sheet 1 (2) Sheet 2 (2) 12

13 Elschema 12 kw Reläkort Elpatron Kompressor Leveranskopplad effekt kw Sheet 1 (2) Reläkort Utegivare Växelventil Cirkulationspump Köldbärarpump Mjukstart Elpatron steg 2 Elpatron steg 1 Kompressor start Kompressorvärmare (Inte installerad i alla modeller) Sheet 2 (2) 1

14 Reglerdator kw Reglerdator 12 kw Lågtryck Driftpressostat VV KB fram KB retur VB retur VB fram Mått Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service. Framför FIGHTER 122 krävs ett utrymme på mm för eventuell service. Avståndet till vägg bör vara minst mm vid montage av FLM på FIGHTER

15 2 2 2 A Till 2 V 1 A 2 Bipackningssats 1 1 Utetemperaturgivare Fästklammer för anslutningsrör köldbärarare Smutsfilter 2 Nivåkärl Anslutningsrör köldbärare, med isolering Säkerhetsventil Tillbehör Frånluftsmodul FLM RSK nr 2 7 Effektvakt EBV 2 RSK nr 2 Effektvakt 1 Begränsning Ström Marginal Rumsgivare RG 2 RSK nr 2 Påfyllnadssats (max 12 kw) inklusive isolering RSK nr 2 2 POOL 1 RSK nr Perspektiv Perspektiv 1 ktvakt 1

16 TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING Tekniska data IP 21 Typ 1 12 Avgiven/Tillförd effekt* vid / **,/1,,/1,,/1, 1,/2,2 11,/2, Avgiven/Tillförd effekt* vid / **,/1,2,/1, 7,1/2,2,/2, 1,/,1 Avgiven/Tillförd effekt* vid / *** 1,/, Driftspänning (V) 1 x 2 V x V + N + PE Hz Startström (A) Max driftström, kompressor (A) 7, (1fas),,2, 7, Avsäkring (inkl elpatr kw) (A) Avsäkring (inkl elpatr kw) (A) Effekt, köldbärarpump (W) Effekt, värmebärarpump (W) Anslutning köldbärare utv ø (mm) 2 Anslutning värmebärare utv ø (mm) 22 Erfoderlig reshöjd (mm) 1 **** Volym, varmvattenberedare (liter) 1 Volym, dubbelmantel (liter) Max tryck i förrådsberedaren (MPa), ( bar) Max tryck i dubbelmantelvolym (MPa),2 (2, bar) Köldmediemängd (R7C) (kg) 1, 1,7 2,2 2, 2,1 Köldbärarflöde (l/s),2,,,, Tryckfall, förångare (kpa) Tillgängligt tryck, köldbärarsystem (kpa) 2 1 Max tryck köldbärarsystem (bar) Driftstemperatur köldbärarsystem () +2 Värmebärarflöde (l/s),1,1,1,22,27** Tryckfall, kondensor (kpa) 2,7 2,,,2 2,** Max temp. (fram/returledning) () / Driftpressostat (bar) 2 Brytvärde pressostat HP (bar) 27 Differens pressostat HP (bar) 7 Brytvärde pressostat LP (bar) 1, Differens pressostat LP (bar) +1, Nettovikt (kg) 2 2 RSKnummer * Endast kompressoreffekt. ** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 2. *** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 111. **** Med fötter och rörkopplingar avmonterade blir reshöjden ca 1 mm. Med reservation för eventuella konstruktionsförändringar. UPP TILL 1 ÅR Vår trygghet räcker länge I FIGHTER 122 ingår NIBE s åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem, villa eller fritidshusförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. För fullständiga villkor se UPP TILL 1 ÅR UPP TILL 1 ÅR UPP TILL 1 ÅR NIBE AB Villavärme Box 1, 2 21 Markaryd Tel 7 Fax 7 1

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer