NIBE FIGHTER 1225

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "639251 NIBE FIGHTER 1225"

Transkript

1 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Värmepumpen finns i fem olika effektutföranden mellan 12 kw. Värmepump i intervallet 12 kw har inbyggt mjukstartstrelä. FIGHTER 122 har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets. Detta ger en värmefaktor (COP) på upp till, vid ingående köldbärartemperatur och utgående värmebärartemperatur (exkl pumpar). Varmvattenladdning prioriteras i FIGHTER 122 för bästa varmvattenkomfort. Därtill finns möjlighet till periodvis eller tillfällig höjning av varmvattentemperaturen. FIGHTER 122 är konstruerad med kompressorn och köldmediedelen inbyggd i en separat kapsling för säkrare service. Kompressorn i värmepumpen är därigenom dubbelkapslad vilket ger en mycket låg ljudnivå. Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida. Smutsfilter medlevereras. FIGHTER 122 är utrustad med en kopparfodrad dubbelmantlad varmvattenberedare på 1 liter som är isolerad med polyuretanskum för minimala värmeförluster. En inbyggd stegs elkassett på kw kopplas automatiskt in vid behov. Aggregatet kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. FIGHTER 122 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas på en 2raders bakgrundsbelyst LCDdisplay. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. FIGHTER 122 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla nedre plåtar är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

2 Installationsprincip Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Sjö VV KV Värme fram Värme retur Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på V atte n värmar e sjöbotten. NK Dubbelmantel NK Köldbärare till värmepump Köldbärare från värmepump SÄV Foderrör Köldbärarpump AV Grundvattennivå SF Stängs Köldbärare (KB) in Aktivt borrhål Köldbärare (KB) ut (vattenpelare i berg) A V T BK / JK Förångare K ylmodu l Expansionsventil K ondenso r K ompresso r Vä x elventi l Värmebärare (VB), fra m Värmebärare (VB), retu r Elkassett Värmebära r pump SÄV B Funktionsprincip FIGHTER 122 består av värmepump, varmvattenberedare, elkassett, cirkulationspumpar samt reglerdator med display. FIGHTER 122 ansluts till köldbärar respektive värmebärarkrets. Varmvattenberedare VV KV Värme fram Värme retur W ater heate r VV Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark, sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frysskyddsmedel cirkulerar. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Dubbelmantel Köldbärare (KB) in Dou b le ja c ke t Cooling medium (KB) in Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till varmvattenberedaren. Efter kondensorn finns en inbyggd elkassett som kopplas in om större värmebehov föreligger. Köldbärarpump Köldbärare (KB) ut Förångare K ylmodu l K ondenso r K ompresso r Expansionsventil Vä x elventi l Värmebärare (VB), fra m Värmebärare (VB), retu r Elkassett Värmebära r pump Cooling medium pump Cooling medium (KB) out E v aporato r Refri g erating modul e 2

3 Frontpanel ) 1 Display VBFram () Varmvatten 1 Funktionstangenter Lampindikeringar Öka/minska värme Strömställare Strömställare Strömställare med lägen (1 ). Värmepumpen helt avstängd. 1 Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkop p lade. VBFram Reservläge, () endast VB pump och elsteg 2 i drift. Varmvatten VBFram VBFram () () 1 Varmvatten Varmvatten 1 1 Funktionstangenter VBFram () Varmvatten 1 Kanal Val av fönstermeny. Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In och urkoppling av tillsatsvärme och/eller rumsvärme. Extra vv Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen. VBFram () Varmvatten VBFram () 1 Varmvatten 1 Lampindikeringar VBFram () Varmvatten 1 VBFram () Varmvatten 1 Rumsvärme Fast sken visar att rumsuppvärmning tillåts (cirkulationspump i drift). Värmepump Fast sken visar att kompressorn är i drift. Varmvatten Fast sken visar att varmvattenladdning pågår. Snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca under 2 timmar). Långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca enligt valt tidsintervall). Tillsatsvärme Fast sken visar att tillsatsvärme är till. Långsam blinkning visar att tillsats värme tillåts. Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till. Larm Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. Display En informativ 2raders bakgrundsbelyst LCDdisplay som visar FIGHTER 122 s funktion och tillstånd, (se vidare Styrning, display ). Öka/minska värme Med denna ratt ökas eller minskas rums tem pe raturen (förändrar temperaturen på VBFram ).

4 Transport och förvaring Rörinkoppling (värmebärare) FIGHTER 122 skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Vid inforsling i byggnaden kan FIGHTER 122 dock försiktigt läggas på rygg. Rörinkoppling på värmebärarsidan sker i toppen. Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (kopplas så nära värmepumpen som möjligt), samt smutsfilter skall monteras. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater så att tillräckligt flöde garanteras. Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter. Uppställning och placering FIGHTER 122 placeras på ett fast horisontellt underlag, helst betonggolv eller betongfundament. FIGHTER 122 ska ställas upp med ryggsidan mot yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt skall vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov/vardagsrum. Rörinkoppling (varmvattenberedare) Varmvattenberedaren skall förses med erforderlig ventilutrustning. Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. P L Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 122 arbetar upp till en retur temperatur av ca och en utgående temperatur från värmepumpen av ca. EXP SF LV KV PA Rörinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorläggning måste hänsyn NK tagas till geografiskt läge, berg /jordart samt värmepumpens täckningsgrad. Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. BK/JK NK AV SÄV Köldb in SF Köldb ut TP SuV* VV KeruuP sisään Erot Keruup ulos Samtliga köldbärarledningar i uppvärmda rum kondensisoleras. Nivåkärlet (NK) placeras som högsta punkt i köldbärarsystemet och på inkommande rör före köldbärarpumpen. Observera att kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning ej kan skadas. Tappvattenanslutning Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras, bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare. 1 Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga måste detta frysskyddas ner till 1. Som riktvärde för volymberäkning används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEMslang x 2, PN,). KV Nivåkärlet bör märkas med det frysskyddsmedel som används. Köldbärarkretsen kopplas valfritt in på vänster eller höger sida. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera medlevererade smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, på grund av smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. VV COMPACT

5 Ventilationsåtervinning Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovan stående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. Avluft Ø 1 Frånluft Ø 1 Riktvärden för kollektorer FLM Typ Ytjordvärme, rekommenderad kollektorlängd Bergvärme, rekommenderat aktivt borrdjup 2 m m 2 m 11 m 2 2x2 m 12 1 m P SÄV RV 1 2x m 1 1 m 12 2x2 2x m 1 1 m EXP Frikyla FLM Anläggningen kan kompletteras med fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. P SÄV Köldbärarkretsen skall RV förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Fläktkonvektor BV BV EXP Köldb in SF Köldb ut Kälteträgereintritt SF Kälteträgeraustritt Fortluft Ø 1 Abluft Ø 1 Gäller vid PEMslang x 2, PN,. För storlek, PEMslang 2 x 2, PN,. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg/markförhållanden och på värmesystem, t ex radiatorer alternativt golvvärme. Max längd per kollektor bör ej överstiga m. Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca 1 m och avståndet mellan slangarna minst 1 m. Vid flera borrhål skall avståndet mellan hålen vara minst 1 m. Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VBFram) kommer att pendla runt det teoretiska värdet inom parentes på displayen. Vid undertemperatur räknar Avluft Frånluft regulatorn underskottet i form av gradminuter Ø 1 vilket Ø 1 innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur det är för tillfället. FX 11 Värmeproduktionen har steg, ett för värmepump och tre för elkassett. Elkassettens effekt är vid leverans kw (FIGHTER 122, kw) men kan kopplas om till kw. P EXP SÄV Extract air Ø 1 Exhaust air Ø 1 EXP P SÄV RV BV Köldb in FLM SF Köldb ut Köldb in SF BV Köldb ut RV P SÄV EXP BV Brine in SF Brine out

6 Varmvattenproduktion Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta läge sker ingen värmeproduktion. Vid stort varmvattenbehov är maxtiden för laddning minuter. Därefter produceras värme under 1 minuter innan eventuell ytterligare varmvattenvärmning kan ske. Start av varmvattenladdning sker när varmvattengivaren har sjunkit till inställd starttemperatur ( ). Stopp sker via värmepumpens driftpressostat för att erhålla maximal varmvattentemperatur. Dessutom kan laddning ske då värmepumpen har nått sin stoppnivå för värmedrift samtidigt som mindre än 2 fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antalet starter. OBS! Den visade varmvattentemperaturen mäts på den nedre delen av varmvattenberedarens yttermantel. Detta gör att det ej är den exakta varmvattentemperaturen. Oftast är den utgående varmvattentemperaturen högre än visat värde. Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en funktion kallad Extra vv som gör att temperaturen höjs till mellan och. Denna funktion är aktiv under 2 timmar varefter återgång till normalläge sker. Höjningen över sker med hjälp av elkassetten. Det finns även en funktion för periodisk höjning av varmvattentemperaturen. En tillfällig höjning sker i detta läge till ca med hjälp av elkassetten i intervall mellan 1 och dagar. Elpannedrift Aggregatet kan användas som enbart elpanna för att producera värme och varmvatten exempelvis innan kollektorinstallationen är klar. Varmvattentemperaturen är i detta fall förinställd på. Köldbärarpump Köldbärarpumpen följer normalt värmepumpens drift. Ett särskilt funktionsläge finns för kontinuerlig drift under 1 dagar, därefter automatisk återgång till normalläge (används innan stabil cirkulation erhållits). Utgångsvärden för värmeautomatik Värdena som anges på kartan till höger avser inställning av kurvlutning på displayen. För handhavande av display se sidan. Första värdet gäller för ett lågtempererat* radiatorsystem. Ratten Öka/minska värme ställs på 2. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. Öka/minska värme ställs i dessa fall på 1. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 2 rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden 1 Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område 1 (). Välj kurva 1 på dis playen och 2 på ratten Öka/minska värme. 2 Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område 1 (). Välj kurva på displayen och 1 på ratten Öka/minska värme. Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område 1 (). Välj kurva (1 2 = ) på displayen och 1 på ratten Öka/minska värme. * Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel 2 och ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca resp den kallaste dagen. Styrning, allmänt Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvslingorna vara. Denna anpassning sker automatiskt eftersom FIGHTER 122 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Först måste dock värmepumpen ges rätt grundinställning, se nedan. Styrning av värmeproduktion sker med principen flytande kondensering dvs den värme som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute och framledningsgivare. Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Varmvattenproduktionen prioriteras och styrs med hjälp av temperaturgivare i varmvattenberedaren och driftspressostat. För allmän information och säkrare kontroll av funktionen finns även givare för in och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan minimibegränsas om så önskas (exempelvis vid grundvattensystem).

7 m 7(2) tten KBf KBr (12) Kal.Ute Rum KB f KB r Utetemp 11 Rumkomp 1 Inställning med karta Inställning med diagram p 1 ) 2,(2) ) ) 7 (A) t () ) ) ) + () ning mp ter 1 nst h h m min 1 m max 7() t () () () Göteborg 1 () () Halmstad Helsingborg 11 () Malmö Karlstad Borås Gradmin () Örebro Linköping Växjö Kalmar Markaryd Hässleholm () VP min TS min VB diff VP Diff VPTS Östersund Falun Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Västerås Stockholm Norrköping Visby Karlskrona Simrishamn Ystad VBFram () Varmvatten 1 Kurvlutning 1 VPintervall 2 m VVBstopp XVVstopp XVVintervall 1d Söderhamn Uppsala () Jönköping DriftP 1 HP/MS 1 LP 1 TSval 1 TSdrift Kiruna Gällivare 11 () 12 () Exempel Luleå I denna meny ställs lutningen på värmekurvan in. Inställningen görs med vägledning av kartan eller diagram. KBpump EPdrift Förskjutning, Man värmekurva FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VBFram 7(2) Varmvatten Man1 K1 K2 KB VX 1 1 FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (2) 1 1 FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (2) FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (2) Förskjutning, Man2 VB värmekurva L T1 T2 T VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA Svenska 2 A av FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA () 1 2 UTETEMPERATUR 1 1FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA () 2 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA () VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA EPdrift Grundinst 2 Sverige FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 1 VÄRMEKURVA (+2) 1 2 1FÖRSKJUTNING 1 VÄRMEKURVA (+2) 2 UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+2) Servicetid Parallell Kurvlutning Parallell Förskjutning, värmekurva +2 Kurvlutning Rumkomp Grundinst KBval 1 EPdrift VBr () VVstopp ( A) VP min A VP min B 2 VP min A VPstoppB 1 VP min A TS min KBpump 1 EP VBr 7() VV start () FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE FLOW FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE TEMPERATURE Finjustering görs sedan med ratten Öka/minska värme. 7

8 KBf 1 VP min A Utetemp 1 KBr (12) VP min B 2 Rum 2,(2) Styrning, display Gradmin Kylfunktion Utetemp 1 till Rum 2,(2) Man Gradmin För att förenkla handhavandet och att ge tydlig information om värmepumpens VBr tillstånd 7 (A) finns en 2raders bak VP min Varmvatten KBf + KBr (1 VBFram 7(2) KBf Kurva V Kurva K 2 VBFram 7(2) VP min grundsbelyst A LCDdisplay VV start på () FIGHTER 122:s front. Med TS min VBr KBr 7 (12) (A) Varmvatten VP min VPstoppB 1 VV start () TS min KBf tillhörande knappar kan värmepumpen Kal.Ute ställas in för Rum att ge StartK 2 KBr (12) önskade temperaturer. I denna visning Utetemp kan inkommande 11 temperatur från KB f KB r Rumkomp 1 StartV 1 köldbärarkretsen KBf avläsas. Aktuell utgående Att manövrera sig bland visningslägena är enkelt. Börja temperatur VBFram till Utetemp köldbärarkretsen 7(2) 1 KBr kan avläsas KBf Gradmin med att trycka på knappen Kanal. Detta VBfram gör att man min Varmvatten KBf + VB diff VP Rum1 2,(2) KBr (12 underst. Värdet kan bläddra genom nedanstående visningslägen VBfram för max att VBr inom parentes 7() visar förinställd Man1 lägsta K1 K2 KBr () Diff temperatur VPTS på KBf + KB VX VB diff VP VP min navigera Asig fram VVstopp utgående köldbärare. (A) Om den utgående temperaturen är under detta värde stängs kom till önskad information. För att ändra ett Gradmin KBr () Diff VPTS TS min värde vid en speciell visning skall knappen Man Öka tryckas VBr () pressorn av för VBr att undvika () påfrysning. VVstart () in. Detta gör att värdet får en markör (streck) under sig. VVstopp ( A) Nu kan värdet antingen ökas eller minskas med knapparna Utetemp VBr 1 7 (A) Gradmin VP min Öka respektive Minska. När man har gjort sin ändring Rum trycker man på knappen Kurvlutning Kanal för VPintervall VV 2 start 2,(2) m () VPstarter A TS min att kunna ändra nästa Man2 VB L Rumkomp VPstarter B VVBstopp Kurvlutning T1 T2 VPintervall T 2 värde på samma visning, t ex visning där både variabeln Rumkomp VVBstopp VP min Svenska Kurvlutning och Rumkomp kan ändras, VBFram eller för 7(2) att gå KBf 1 TS min A av Varmvatten VP min A KBr (12) vidare till nästa visning. Här ställs lutningen VBr VP min på värmekurvan B Det finns olika visningslägen att välja på beroende av KBf 7 (A) 2 + in. Inställningen VP min är beroende VB diff VP VV på var vilken information man är ute efter. VP starter 1 XVVstopp KBr start i landet () man bor, () se karta på TS min Diff VPTS VPtid A föregående sida, samt på värmesystemets dimensionering. Med VP hjälp starter av Rumkomp variabeln 1 kan XVVstopp VP av VPtid B XVVintervall 1d Servicetid Parallell VB diff VP 1 Man1 K1 K2 värmepumpen VP styras av av en eventuellt ansluten rumsgivare. Om den Kurva K 2 Kurva XVVintervall V Diff VPTS KB VX VBFram 7(2) KBf VP min aktuella rumstemperaturen A varierar över Kal.Ute Rum Varmvatten KBr eller under (12) den KBf VPstoppB inställda temperaturen + 1 kompenserar KB f KB VB r Kurvlutning VPintervall diff FIGHTER 122 KBr detta med en () faktor motsvarande den Diff Rumkomp VVBstopp VPTS KBpump inställda Rumkomp variabeln VPtid h DriftP 1 VPintervall så att 2m rätt rumstemperatur uppnås. 1 I detta läge visas information om den verkliga Svenska och EPdrift 1 EP Kurvlutning TStid h VP av HP/MS den beräknade framledningstemperaturen på värmebäraren. VBfram min 1 VPtid LP 1 h Parallell DriftP VPintervall 2 m Man2 VB L TStid h HP/MS 1 VVBstopp Det nedre värdet ger en indikation på den VBFram Utetemp 7(2) 1 T1 T2 T KBf Gradmin Kal.Ute Man VBfram max indirekt mätta temperaturen i varmvattnet. Rum Rum 2,(2) KBr (12) Kurvlutning VP min A Varmvattentemperaturen kan avvika från värdet på KB f KB VPintervall r 2 VP starter 1 XVVstopp Rumkomp TS min VVBstopp displayen. VP av XVVintervall Grundinst Grundinst Gradmin TSval 1 DriftP Kurvlutning XVVstopp Sverige Sverige VPmin TSdrift Grundinst HP/MS LP RumkompTSval Variablen VP starter visar hur många gånger värmepumpen startats. Visningen är ackumulerande. Man VBFram Den VPstarter 7(2) B Rum VV start 2,(2) () TS min understa variablen XVVintervall 1d Servicetid Sverige VPstarter TSdrift A Utetemp VBr 7 1(A) Parallell VP min Gradmin VP Svenska visar värmepumpens status, starter 1 Varmvatten d v s XVVstopp om värmepumpen VP VPtid A avär på eller av, tid htill värmepumpstart alternativt TStid för hög returtemperatur. h HP/MS 1 XVVintervall DriftP 2 I detta läge visas den aktuella utetemperaturen. Om VBr 7() VBFram min 1 VB diff VP 1 Kurvlutning Man2 VB L rumsgivare är ansluten visas den aktuella respektive Grundinst DriftP VV start 1 () VBFram max Diff AC VBFram PC min AC 1 KB Kurvlutning den inställda rumstemperaturen VBr KBf 7 (A) + Kurvlutning underst. Den inställda VP min VB diff VP VBFram 1 max VPtid A HP/MS 1 LP 1 VBFram Man1 K1 7(2) K2 temperaturen VV KBr visas start inom () parentes. () Parallell TS min Diff VPTS VPtid B Varmvatten KB VX VPtid h DriftP TStid Grundinst h HP/MS TSval 1 L Sverige TSdrift VBr 7() 7 KBpump I detta läge kan antalet drifttimmar för kompressorn KBval 1 TSval 1 VV start () Kurvlutning VPintervall EPdrift 2 KBf + Kurvlutning VPtid avläsas. VB diff KBpump VBrDen m undre 1 7() variablen TStid visar Man1 Man2 EPdrift K1 VB Svenska KBpump K2 L TSdrift KBr Rumkomp () Rumkomp Diff VVBstopp antal VPTS timmar EPdrift VV tillsatsvärme, start () d v 1 s EP elpatronen, har KB T1 varit T2 VX VP EPdrift T av Här visas den aktuella returtemperaturen från värmesystemet VBr. Aktuell temperatur i varmvattenbere Sverige VBFram min 1 TSdrift Kurvlutning igång. Grundinst TSval daren visas underst VV start. Den inställda temperaturen för start av laddning av varmvattenberedare VBFram max visas inom parentes. När den aktuella varmvattentemperaturen sjunker till inställt värde Grundinst startar laddning av Gradmin Kurvlutning Kurvlutning VP starter 1 VPintervall XVVstopp Grundinst 2 m Man2 Rumkomp VP av VVBstopp XVVintervall 1d Servicetid VB L Sverige T1 Parallell T2 VPmin T varmvattenberedaren. VBFram min 1 Kurvlutning VBFram VBr max 7() KBpump I denna meny kan man återfå fabriksinställda värden. VV start () EPdrift Nedre raden i denna meny används för val av språkal VPtid starter 1 XVVstopp ternativ. KBpump h DriftP 1 VP Kurvlutning TStid av XVVintervallVBr 1d 7() Servicetid EPdrift KBval h 1 Vid HP/MS nästa tryckning 1 på VV LP knappen start 1 Kanal kommer man VB diff VP 1 EPdrift () Parallell åter Diff AC till visning 1. VBr 7() KBpump Utöver ovanstående inställnings och avläsningsmöjligheter VV start () EPdrift finns även ett serviceläge med ytterligare informationstext och inställningsmöjligheter. VPtid Grundinst h DriftP TSval 1 TStid Kurvlutning Sverige h HP/MS TSdrift 1 LP 1 Kurvlutning Parallell Rumkomp

9 GRUNDFOS GRUNDFOS Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida kw Tillgängligt tryck FIGHTER 122 Tillgängligt tryck kpa FIGHTER 122 kpa FIGHTER 122 FIGHTER Flöde Flöde,1,2,,,,,7 l/s,1,2,,,,,7, l/s kw kw Tillgängligt tryck Tillgängligt tryck FIGHTER 122 kpa FIGHTER 122 kpa FIGHTER Flöde Flöde,1,2,,,,,7,, l/s,1,2,,,,,7,, 1, l/s 1 kw 12 kw Tillgängligt tryck kpa FIGHTER Flöde,2,,, 1, 1,2 l/s Pumpen är ställbar för att justera flödet: 1, 2, eller.

10 R Komponentplacering kw FIGHTER VBFram () Varmvatten 1 VBFram () Varmvatten VBFram () Varmvatten Komponentplacering 12 kw Old F122/17 12 kw

11 L E K L E K Komponentlista 1 Automatsäkring Drifttermostat, reservläge Köldbäraranslutning, in (f) Köldbäraranslutning, ut (r) Kopplingsplint, pumpar,växelventil 7 Serviceanslutning, högtryck Strömställare, 1 Anslutningsplint, inkommande el 1 Kontaktor, elkassett steg 1 11 Startkondensator, kompressor * 12 Startrelä * 1 Kopplingsplint, kompressorstyrning 1 Driftskondensator, kompressor * 1 Utegivare 1 Värmebärarpump 17 Förångare 1 Kondensor 1 Växelventil, värmesystem/varmvattenberedare 2 Elkassett kw, lev. kopplad kw (122, kw) 2 Överhettningsskydd, elpatron 2 Motorskydd 27 Kompressor 2 Driftpressostat 2 Reläkort med 1nätdel 1 Kopplingsplint, reläkort 112 Högtryckspressostat 17 Reglerdator med display inkl givare Köldbärarpump Finsäkring, TAH Återställning, motorskydd 7 1 Lågtryckspressostat 2 Serviceanslutning, lågtryck Expansionsventil 2 Säkerhetsventil, köldbärarsida EMCfilter 1 Avstörningskondensator Smutsfilter R2 inv. Torkfilter 7 Kontaktor, elkassett steg 2 Kontaktor, kompressor start Kontaktor, kompressor drift * Anslutning, värme fram ø 22 mm utv. 71 Anslutning, värme retur ø 22 mm utv. 7 Kallvatten ø 22 mm utv 7 Varmvatten ø 22 mm utv 7 Avluftningsventil, dubbelmantel 7 Avtappning för värmesystemet 77 Avluftningsventil, köldbärarsystem 1 Smutsfilter (VB) R2 inv. Nivåkärl, anslutning till system, R2 utv. Temperaturgivare, KBf, köldbärare fram, in 7 Temperaturgivare, KBr, köldbärare retur, ut Temperaturgivare, varmvatten Temperaturgivare, VBFram, värmebärare fram 71 Med VVC (72) och Anodlucka () Temperaturgivare, VBr, värmebärare retur Emalj och rostfri Typskylt/serienummer 7 Typskylt kyldel 7 Mjukstartsrelä Kabelgenomförning, inkommande el 1 Kompressorvärmare ** 1 Plint X2 för kompressorvärmare * Endast FIGHTER 122 ** Endast FIGHTER CU CU 1x2V UK Används i FIGHTER 111/111/121/121/11 11

12 Elschema kw Sheet 1 (2) Sheet 2 (2) 12

13 Elschema 12 kw Reläkort Elpatron Kompressor Leveranskopplad effekt kw Sheet 1 (2) Reläkort Utegivare Växelventil Cirkulationspump Köldbärarpump Mjukstart Elpatron steg 2 Elpatron steg 1 Kompressor start Kompressorvärmare (Inte installerad i alla modeller) Sheet 2 (2) 1

14 Reglerdator kw Reglerdator 12 kw Lågtryck Driftpressostat VV KB fram KB retur VB retur VB fram Mått Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service. Framför FIGHTER 122 krävs ett utrymme på mm för eventuell service. Avståndet till vägg bör vara minst mm vid montage av FLM på FIGHTER

15 2 2 2 A Till 2 V 1 A 2 Bipackningssats 1 1 Utetemperaturgivare Fästklammer för anslutningsrör köldbärarare Smutsfilter 2 Nivåkärl Anslutningsrör köldbärare, med isolering Säkerhetsventil Tillbehör Frånluftsmodul FLM RSK nr 2 7 Effektvakt EBV 2 RSK nr 2 Effektvakt 1 Begränsning Ström Marginal Rumsgivare RG 2 RSK nr 2 Påfyllnadssats (max 12 kw) inklusive isolering RSK nr 2 2 POOL 1 RSK nr Perspektiv Perspektiv 1 ktvakt 1

16 TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING Tekniska data IP 21 Typ 1 12 Avgiven/Tillförd effekt* vid / **,/1,,/1,,/1, 1,/2,2 11,/2, Avgiven/Tillförd effekt* vid / **,/1,2,/1, 7,1/2,2,/2, 1,/,1 Avgiven/Tillförd effekt* vid / *** 1,/, Driftspänning (V) 1 x 2 V x V + N + PE Hz Startström (A) Max driftström, kompressor (A) 7, (1fas),,2, 7, Avsäkring (inkl elpatr kw) (A) Avsäkring (inkl elpatr kw) (A) Effekt, köldbärarpump (W) Effekt, värmebärarpump (W) Anslutning köldbärare utv ø (mm) 2 Anslutning värmebärare utv ø (mm) 22 Erfoderlig reshöjd (mm) 1 **** Volym, varmvattenberedare (liter) 1 Volym, dubbelmantel (liter) Max tryck i förrådsberedaren (MPa), ( bar) Max tryck i dubbelmantelvolym (MPa),2 (2, bar) Köldmediemängd (R7C) (kg) 1, 1,7 2,2 2, 2,1 Köldbärarflöde (l/s),2,,,, Tryckfall, förångare (kpa) Tillgängligt tryck, köldbärarsystem (kpa) 2 1 Max tryck köldbärarsystem (bar) Driftstemperatur köldbärarsystem () +2 Värmebärarflöde (l/s),1,1,1,22,27** Tryckfall, kondensor (kpa) 2,7 2,,,2 2,** Max temp. (fram/returledning) () / Driftpressostat (bar) 2 Brytvärde pressostat HP (bar) 27 Differens pressostat HP (bar) 7 Brytvärde pressostat LP (bar) 1, Differens pressostat LP (bar) +1, Nettovikt (kg) 2 2 RSKnummer * Endast kompressoreffekt. ** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 2. *** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 111. **** Med fötter och rörkopplingar avmonterade blir reshöjden ca 1 mm. Med reservation för eventuella konstruktionsförändringar. UPP TILL 1 ÅR Vår trygghet räcker länge I FIGHTER 122 ingår NIBE s åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem, villa eller fritidshusförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. För fullständiga villkor se UPP TILL 1 ÅR UPP TILL 1 ÅR UPP TILL 1 ÅR NIBE AB Villavärme Box 1, 2 21 Markaryd Tel 7 Fax 7 1

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE Bergvärmepump FIGHTER 22 2 NIBE FIGHTER 22 FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 22 är en komplett värmepump

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK MOS SE 843-4 3115 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 2 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1 PBD SE - Markvärmepump FIGHTE FIGHTE FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Allmänt Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE 724-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 25 639249 NIBE FIGHTER 25 Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 25 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK MOS SE 0446-2 411596 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 1215 LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 BD SE 744-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK MOS SE 6-67 FIGHTE 5 MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 5 - + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner...

Läs mer

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK +2 MOS SE 72-2 386 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE -2 R Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK MOS SE -5 5 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika

Läs mer

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 25 IBE TM 639253 FIGHTER 25 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

639253 NIBE FIGHTER 1250

639253 NIBE FIGHTER 1250 PBD SE 0706-1 Bergvärmepump 4 IBE FIGHTER 1250 639253 IBE FIGHTER 1250 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1126 NIBE TM 639354 F1126 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 44-6 Bergvärmepump NIBE TM F6 NIBE TM 6955 F6 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R -2 +2 MOS SE 737-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 344 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Frontpanelen 4 Funktioner 4 Inställning av olika driftlägen

Läs mer

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C PBD SE 48- Bergvärmepump 4 F6 TM 6954 NIBE F6 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR6-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK MOS SE - 985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1135 63925 IBE FIGHTER 1135 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde Framledningstemperatur

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

NIBE FIGHTER 1235

NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 0814-5 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,03 vid 0/35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK R MOS SE 975-1 61113 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING R LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK R - + R MOS SE - 9 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 936-3 Bergvärmepump 4 F124 TM 63932 NIBE F124 FLIK 4 FLIK FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1443-7 Bergvärmepump NIBE TM F1226 NIBE TM 639355 F1226 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40. BD SE 121-6 Bergvärmepump 4 F1145 TM 639319 NIBE F1145 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig färgskärm.

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 148-7 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

NIBE F1226. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning 35 C. (Gäller F kw) Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare.

NIBE F1226. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning 35 C. (Gäller F kw) Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare. NIBE F1226 Bergvärmepump Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare Värmefaktor (COP) på upp till,5 vid /35 C. Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. Displayenhet med tydlig skärm. Framledningstemperatur

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE PBD SE - 99 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus och

Läs mer

F1145 NIBE TM. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1341-14

F1145 NIBE TM. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1341-14 PBD SE 1341-14 Bergvärmepump NIBE TM F1145 NIBE TM 639319 F1145 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid /35 C. Högt temperaturområde. Framledningstemperatur

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1417-2 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn.

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn. PBD SE 1417-2 Bergvärmepump NIBE TM F1155 NIBE TM 63957 F1155 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. n Minimala driftskostnader,

Läs mer

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip.

FIGHTER 100P. Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Princip. PBD SE 1210-3 Frånluftsvärmepump 3 FIGHTER 100P 639148 FIGHTER 100P FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Komplett värmepumpsaggregat som ger varmvatten ventilation återvinning Princip FIGHTER 100P

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK MOS SE 34-8 4985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn.

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn. PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1155 NIBE TM 63957 F1155 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. n Minimala driftskostnader,

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1341-15 Bergvärmepump NIBE TM F1245 NIBE TM 63932 F1245 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor (CO) på upp till 5,15 vid /35 C. n Högt temperaturområde.

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1230 MOS SE 0544-1 511384 FIGHTER 1230. Fighter 1220 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1230 MOS SE 0544-1 511384 FIGHTER 1230. Fighter 1220 LEK MO E 0544-1 511384 R MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG Fighter 1220 2 1 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE -3 93 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5 PBD SE 0920-5 Luft/vatten-värmepump 5 F2025 NIBE 639291 F2025 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2025 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40. BD SE 1226-1 Bergvärmepump 4 F1145 TM 639319 NIBE F1145 FLI 4 FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Displayenhet med

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1235 MOS SE 0848-6 FIGHTER 1235 LEK MO E 0848-6 031107 MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG 2 1 Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 1223-1 231228 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?...

En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... Bergvärmepumpar 1 En bergvärmepump från NIBE kan sänka dina värmekostnader med upp till 75 %! Så varför vänta?... 2 Vilken värmelösning är bäst för dig? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1251-13 Bergvärmepump NIBE TM F1245 NIBE TM 63932 F1245 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Displayenhet

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 C.

Bergvärmepump NIBE TM F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Värmefaktor (COP) på upp till 5,15 vid 0/35 C. BD SE 1341-14 Bergvärmepump NIBE TM F1145 NIBE TM 639319 F1145 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor (CO) på upp till 5,15 vid /35 C. n Högt temperaturområde. Framledningstemperatur

Läs mer