MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING"

Transkript

1 R MOS SE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 344

2

3 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Frontpanelen 4 Funktioner 4 Inställning av olika driftlägen (även med tillbehör) 5 Styrning Allmänt 6 Inställning värme/kyla 6 Ändring av rumstemperatur 6 Kyldrift med rumsgivare 6 Värmeproduktion 6 Varmvattenproduktion 6 Köldbärarpump 6 Cirkulationspumpar, kyldrift 6 Tillgänglig information samt inställningar på displayen 7 Till Installatören Allmänt till Installatören Transport och förvaring Uppställning Flytande kondensering Riktvärden för kollektorer Installationskontroll Styrning (även med tillbehör) Allmänt Inställningar Röranslutning Allmänt 4 Rörinkoppling (köldbärare) 4 Rörinkoppling (värmebärare) 4 Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida 4 Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida 4 Dockning Allmänt 5 dockad med elkassett och vattenvärmare (flytande kondensering) 5 Förkortningar 5 2 Elanslutning Demontering av luckor 6 Elektrisk installation 6 Inkoppling 7 Anslutning av rumstemperaturgivare RG-2 7 Anslutning av utegivare 7 Anslutning av medlevererad varmvattentemperaturgivare vid flytande kondensering 8 Anslutning av medlevererade externa cirkulationspumpar 8 Anslutning av tillbehör VST 2 8 Anslutning av flödesvakt 8 Igångkörning och injustering Förberedelser 9 Påfyllning och luftning av köldbärarsystemet 9 Påfyllning av värme- / värmebärarsystemet 2 Uppstart och kontroll 2 Efterjustering, värmebärarsida 2 Efterjustering, köldbärarsida 2 Inställning av värme/kylautomatik Inställning med diagram 2 Förskjutning kylkurva 2 Förskjutning värmekurva -2 2 Förskjutning värmekurva 2 Förskjutning värmekurva +2 2 Övrigt Tekniska specifikationer Komponentplacering 22 Komponentlista 23 Elschema 24 Mått och avsättningskoordinater 28 Tillbehör 29 Bipackningssats 29 Tekniska data 3 Åtgärder vid driftstörningar Låg rumstemperatur vid värmedrift 3 Hög rumstemperatur vid värmedrift 3 Hög rumstemperatur vid kyldrift 3 Låg rumstemperatur vid kyldrift 3 Låg varmvattentemperatur eller uteblivet varmvatten 3 Hjälpstart av cirkulationspump 32 Indikationer 32 Avtappning, värmebärarsida 32 Avtappning, köldbärarsida 32

4 Till Villaägaren Allmänt Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av värmepumpen bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningens avdelning Till Villaägaren. en värmepump för uppvärmning samt kyla av småhus. Som energikälla kan bland annat mark, berg eller sjö användas. är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd och säker drift. Ifylles av installatören när värmepumpen är installerad Serienummer (95), ska alltid uppges vid korrespondens med NIBE. - kw Installationsdatum Tillbehör: Oljetillsats Eltillsats Rumsstyrning Varmvattenstyrning Annat Installatörer Aktivt borrdjup/kollektorlängd Igångkörningskontroll Temperatur köldbärare (fram/retur) / Inställn pump (Nominell temperaturdiff 2 5 C) Temperatur värmebärare (in/ut) / Inställn pump (Nominell temperaturdiff 5 C) Inställningar Meny Grund inst Meny 2 Rum * b VP-min 3 Start K 25 b TS-min 3 Start V 2 VB diff VP 4a VB-r 53 Diff AC 4a VV start * 44 2 VP-intervall 4b VV stopp * A 2 VVB-stop 5 KB-r -8 3 XVV-stopp 6a Kurvlutning Värme 9 3 XVV-intervall 6a Kurvlutning Kyla 2 EP- drift ** 6b VB-Fram min 5 8 Parallell 6b VB-Fram max 55 9 Kyla Grund inst ** 65 4 Datum Sign * Tillbehör ** Elpannedrift (se meny 5, sid 2) Med reservation för konstruktionsändringar. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. 2

5 Till Villaägaren Systembeskrivning Systembeskrivning Funktionsprincip består bland annat av en värmepumpsmodul samt en reglerdator med display för styrning av värmepump, mjukstartsrelä (8-2 kw) och eventuell tillsatsvärme. FIGHTER 27 har inbyggda cirkulationspumpar varför den enkelt anslutes till köldbärar- resp värmebärarkrets. Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark eller sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frostskyddsmedel cirkulerar. Även grundvatten kan användas som värmekälla vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn, där det avger sin energi till värmebärarkretsen. Vid kylproduktion vänds flödesriktningen i köldmediesystemet. Även de yttre systemen (värmebärare och köldbärare) ändrar riktning genom att de externa pumparna startas för motsatt cirkulation. Värmeenergin avges nu till värmekällan (via kollektorn) som därmed återladdas. Extern Extern Cirkulationspump Kompressor Värmebärare (VB), Värmebärare retur (VB)-retur Fläktkonvektor Köldbärare (KB)-retur (KB)-retur m Extern Cirkulationspump Cirkulationspump Köldbärare (KB)-fram (KB)-fram VärmebärareV Värmebärare (VB), fram (VB), fram V Värmebärarpump Värmebärarpump Köldbärarpump Köldbärarpump Förångare Kondensor Kondensor Expansionsventiler Installationen skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler. Markkollektor Bergkollektor Extern Cirkulationspump Kompressor Värmebärare (VB), retur Fläktkonvektor Köldbärare (KB)-retur Extern Cirkulationspump 3

6 Till Villaägaren Frontpanel Frontpanel Frontpanelen Display C VB-Fram 49 (59) C Varmvatten 5 C Funktionstangenter B Lampindikeringar D Öka/minska rumstemperatur E Strömställare A VB-Fram 49 (5) C Varmvatten 5 C VB-Fram OBS! 49 (5) C Varmvatten VB-Fram 49 (5) 5 C Varmvatten 5 C Kontrollera att vatten finns i värmepumpen innan Funktioner strömställaren (A) ställes i läge eller. A. Strömställare Strömställare med 3 lägen ( - - ). VB-Fram 49 (5) C Varmvatten 5 C Värmepumpen helt avstängd. Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkopplade. Reservläget aktiverar vid behov värmebärarpumpen och eltillsats, om den sistnämnda är inkopplad. VB-Fram 49 (5) C B. Varmvatten Funktionstangenter 5 C Kanal Val av fönstermeny. Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In- och urkoppling av tillsatsvärme (tillbehör) och/-eller rumsvärme/kyla. Se avsnitt "Inställning av olika driftlägen (även med tillbehör)". Extra vv Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen. 4

7 Till Villaägaren Frontpanel C. Display VB-Fram 49 (5) C Vid Varmvatten normal drift 5 visas C följande på displayen: VB Fram: Aktuell värme/köldbärartemperatur (temperaturen på vattnet ut från värmepumpen). Varmvatten: Aktuell varmvattentemperatur (tillbehör, vid dockning). D. Lampindikeringar Rumsvärme/kyla Fast sken visar att rumsuppvärmning/kyla tillåts (cirkulationspump i drift). Värmepump Fast sken visar att kompressorn är i drift. Varmvatten (tillbehör) Fast sken visar att varmvattenladdning pågår. Snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca 6 C under 24 timmar). Långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca 6 C enligt valt tidsintervall). Extern tillsatsvärme Fast sken visar att extern tillsatsvärme är till. Långsam blinkning visar att extern tillsatsvärme tillåts. Snabb blinkning visar att enbart extern tillsatsvärme tillåts. Larm Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. Tryck en gång till på knappen Driftläge. Läge Ej rumsvärme/kyla (enbart varmvatten): Tryck en gång till på knappen Driftläge. Lysdioder: Rumsvärme/kyla: Varmvatten: Tillsatsvärme Släckt Fast sken vid varmvattenladdning Släckt Vid nästa tryckning på knappen Driftläge sker en återgång till normalläge. (OBS! Kräver extern tillsatsvärme.) Normalläge: Ingen förhöjd varmvattentemperatur inkopplad. Tillfälligt förhöjd varmvattentemperatur: Tryck en gång på knappen Extra VV. Förhöjd varmvattentemperatur erhålles under 24 timmar. Lysdiod Varmvatten blinkar snabbt. Fast sken under laddningen. Tryck en gång till på knappen Extra VV. Höjning av varmvattentemperatur sker enligt meny 2. Lysdiod Varmvatten blinkar långsamt. Fast sken under varmvattenladdningen. Periodiskt förhöjd varmvattentemperatur: Tryck en gång till på knappen Extra VV. Höjning av varmvattentemperatur sker enligt meny 3. Lysdiod Varmvatten blinkar långsamt. Fast sken under varmvattenladdningen. Vid nästa tryckning på Extra VV sker återgång till normal läge. E. Öka/minska rumstemperatur Med ratten Öka/minska rumstemperatur ökas eller minskas rumstemperaturen (förändrar temperaturen på VB-Fram ). Inställning av olika driftlägen (även med tillbehör) Normalläge (grundinställning): Tillsats redo att starta vid behov. Varmvattenladdning går in vid behov. Lysdioder: Rumsvärme/kyla: Varmvatten: Tillsatsvärme Fast sken Fast sken vid varmvattenladdning Blinkar / Fast sken Läge Ej tillsatsvärme : Tryck en gång på knappen Driftläge. Lysdioder: Rumsvärme/kyla: Varmvatten: Tillsatsvärme Fast sken Fast sken vid varmvattenladdning Släckt Tryck en gång till på knappen Driftläge. 5

8 Till Villaägaren Styrning Styrning Allmänt Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker oftast solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir för varmt kan användas för att producera kyla. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. I sker denna anpassning automatiskt med en reglerdator vilken dock först måste ges rätt grundinställning. För kontroll av värmepumpens funktion finns inbyggda givare för in- och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan, om så önskas, minimibegränsas (exempelvis vid grundvattensystem). Styrning av värmeproduktionen sker vanligtvis med principen flytande kondensering det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare (se dockning). Rumsgivare används för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Inställning värme/kyla Inställning sker dels genom inprogrammering av Kurvlutning se avsnitt Tillgänglig information samt inställningar på displayen, sida 7, och dels inställning av Förskjutning värmekurva / Förskjutning kylkurva, sida 2, med hjälp av ratten Öka/minska rumstemperatur på panelen. Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig. OBS! Vänta ett dygn mellan inställningarna så att temperaturerna hinner stabilisera sig. Efterjustering av inställningen Kall väderlek Om rumstemperaturen är för låg, öka värdet för värmekurva ett steg. Om rumstemperaturen är för hög, minska värdet för värmekurva ett steg. Varm väderlek Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten Öka/minska rumstemperatur ett steg medurs. Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten Öka/minska rumstemperatur ett steg moturs. Kyldrift med rumsgivare Om RG-2 är installerad och Kyla i meny 9 är valt "Till" aktiveras kylfunktion vid C övertemperatur (valbart: - 9 C övertemperatur). Kylregleringen sker då med min.framledning som börvärde. Avaktivering av kylfunktion sker när rumstemperaturen sjunkit med halva den valda övertemperaturen. Efter avslutad period för kyldrift kan värmedrift ej starta förrän efter 3 timmar och vice versa. Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt inställningarna i reglerdatorn (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres huset rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VB-Fram) kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet (parentesvärdet i reglerdatorns display). Vid undertemperatur räknar reglerdatorn fram ett underskott i form av gradminuter vilket innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur som för tillfället råder. Värmepumpens reglerdator kan styra eventuellt monterad extern tillsatsvärme i ett effektsteg. Varmvattenproduktion Vid komplettering med tillbehöret Varmvattenstyrning och exempelvis vår varmvattenackumulator VPA kan FIGHTER 27 med fördel användas för varmvattenproduktion. Köldbärarpump Köldbärarpumpen följer normalt värmepumpens drift. Ett särskilt funktionsläge finns för kontinuerlig drift under dagar, därefter automatisk återgång till normalläge (används innan stabil cirkulation erhållits). Cirkulationspumpar, kyldrift Vid kyldrift är de interna cirkulationspumparna ut funktion och de externa cirkulationspumparna startas. Ändring av rumstemperatur Manuell förändring av rumstemperaturen Vill man tillfälligt eller varaktigt höja eller sänka sin inomhustemperatur i förhållande till den temperatur man haft tidigare, vrider man ratten Öka/minska rumstemperatur medurs respektive moturs. Ett streck motsvarar ca grads förändring av rumstemperaturen. OBS! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av eventuella termostatventiler i systemet, som i så fall måste öppnas upp. 6

9 Till Villaägaren Styrning Tillgänglig information samt inställningar på displayen är utrustad med en 2-raders LCD-display. Via denna display och tillhörande knappar kan värmepumpen ställas in. Kanalval Genom att trycka på knappen Kanal bläddrar man sig framåt genom nedanstående visningslägen till önskad information. Värden som visas inom parentes beskrivs även nedan inom parentes. Om ett värde är inställbart, visas det nedan med ett [P] (Programmerbart) framför värdet. I det fall nästa värde inte kan ändras så bläddras nästa meny fram vid tryck på Kanal. Inställning För att ändra ett värde skall först knappen Öka tryckas in en gång. Detta gör att värdet får en markör (streck) under sig. Nu kan värdet antingen ökas eller minskas med knapparna Öka respektive Minska. OBS! För in valda värden på sidan 2 i denna monteringsanvisning. Uppgifterna är viktiga vid eventuell service. VB-Fram 47(52) C Varmvatten 48 C I normalläge visas ovanstående information i värmepumpens LCD-display. VB-Fram Aktuell framledningstemperatur. (Beräknad framledningstemperatur.) Varmvatten 2a Indikation av varmvattentemperaturen. 2b Utetemp -4 C Rum komp 4 Denna meny är en undermeny till meny 2a och aktiveras genom att ställa markören under värdet för Utetemp och trycka på knappen Kanal. Rum-komp 3 Denna meny gäller vid värmedrift [P] Vid C avvikelse i rumstemperaturen ändras börvärde VB-fram med indikerat värde. Ett högre värde ger snabbare reaktion vid över- eller undertemperatur i lägenheten. Normalvärde vid radiatorsystem är 4. Inställningsområde: 6 C Start K StartK 25 C StartV 2 C Starttemperatur för kylfunktion. Inställningsområde 22-3 C (utetemperatur). Vid inkopplad rumsgivare: Om rumstemperaturen överstiger inställt värde med mer än inställt värde i meny 9, startas kyldrift automatiskt, oberoende av Start K. Grundinställning är 25 C. Start V Starttemperatur för värmefunktion. Inställningsområde - 22 C (utetemperatur). Grundinställning är 2 C. Utetemp Aktuell utetemperatur. Rum Utetemp -4 C Rum 2,5(2) C Aktuell rumstemperatur. Visas endast om rumsgivare är ansluten. [P] (Inställt börvärde på rumsgivare.) Inställningsområde: 5 3 C. 7

10 Till Villaägaren Styrning 4a 5 VB-r VB-r 37(53) C VV start 44(47) C Aktuell temperatur på inkommande värmebärare. [P] (Max tillåten returtemperatur.) Inställningsområde: 4 55 C samt A. Inställning av VB-r Maximal tillåten returtemperatur för kompressordrift. Önskas ändring, tryck på Öka -knappen en gång. En markör visar sig då under siffran för VB-r. Tryck sedan på knappen Öka eller Minska så att önskat värde erhålles. Väljs A värdet, (automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) kommer driftpressostaten indirekt att begränsa returtemperaturen. Tryck på knappen Kanal för att gå vidare. VV start Aktuell temperatur i nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. [P] (Vald startnivå för varmvattenproduktion.) Inställningsområde: 2 6 C. Inställning av VV start 4b Tryck på knappen Kanal. En markör visar sig då inom parentesen för VV start. Tryck sedan på knappen Öka eller Minska för att välja starttemperatur för varmvattenvärmning. Tryck på knappen Kanal för att gå vidare. KB-f KB-r 6a KB-f +3 C KB-r (-8) C Temperaturen på inkommande köldbärare. Temperaturen på utgående köldbärare. [P] (Min tillåten temperatur på köldbärare ut från VP.) Detta värde bör endast ändras av fackman och användes för min-begränsning med larm, exempelvis som frysskyddsfunktion vid grundvattensystem eller frånluftssystem. Vid grundvattensystem med mellanväxlare kan lämpligt värde vara C. Vid inställning på det lägsta värdet (-2) är minbegränsning och larmet bortkopplat. Inställningsområde: -2 + C. Kurvlutning Värme Kurva V 9 Kurva K 2 Inställningsområde: 5. Grundinställning är 9. Kurvlutning Kyla Inställningsområde: 3. Grundinställning är 2. VB-r 37(53) C VV-stopp 52 C Denna meny är en undermeny till meny 4. Inställning av VV stopp Tryck på knappen Öka i meny 4a. En markör visar sig då inom parentesen för VB-r. Tryck två gånger på knappen Kanal. Tryck sedan på knappen Öka eller Minska för att välja stopptemperatur för varmvattenvärmning. Inställningsområde: 4 65 C. Tryck på knappen Kanal för att gå vidare. 8

11 Till Villaägaren Styrning 6b 9 VB-Fram min 5 C VB-Fram max 55 C Denna meny är en undermeny till meny 6a och aktiveras genom att ställa markören under värdet för Kurvlutning och trycka på knappen Kanal. VB-Fram min [P] Inställning av framledningens beräknade mintemperatur. Inställningsområde: 2 2 C. Förinställt värde: 5 C VB-Fram max [P] Inställning av framledningens beräknade max-temperatur. Inställningsområde: 3 7 C. Förinställt värde är 55 C. Detta värde måste sänkas vid användning av golvvärmesystem. På grund av framledningstemperaturens normala pendlingar i förhållande till den beräknade, kan inställt värde tillfälligt underskridas respektive överskridas. Vid till exempel golvvärme med flytande kondensering kan lämpliga värden vara min 8 C, max 4 C. Inställning av VB-Fram min och VB-Fram max Tryck på knappen Öka en gång. En markör visar sig då under siffran för VB-Fram min. Tryck sedan på knappen Öka eller Minska så att önskat värde för VB-Fram min erhålles. Tryck på knappen Kanal för att gå vidare till VB-Fram max och ändra om så önskas. Vid fast kondensering väljes lämpligen 5 C för såväl minsom maxnivå. (Givarplacering och pumpflöden beaktas.) 7 Grundinst England Grundinst: För att återgå till grundinställningar, ändra den vänstra siffran från till med knappen Öka samt tryck på knappen Driftläge. De två siffrorna till höger anger vilket driftsläge som är valt. Den mellersta siffran anger driftläge för rumsuppvärmning. 2 betyder Normalläge. betyder Ej tillsats. betyder Ej rumsuppvärmning/kyla. Den högra siffran anger driftläge för varmvatten. 2 betyder normalläge. betyder tillfälligt förhöjt varmvatten. betyder periodiskt förhöjt varmvatten. England: Valt språkläge. Inställning av språk Vid nästa tryckning på knappen Kanal kommer man till språkval. För att ändra språk tryck på knappen Öka. När önskat språk är valt, tryck på knappen Kanal. Då kommer man åter till visning. VP starter VP av VP starter: Räknar värmepumpens starter (ackumulerande). VP av: Visar drifttillstånd: VP av, VP till, VP start om X minuter eller Hög returtemp. 8 VP-tid värme 4 h VP-tid kyla 45 h VP-tid värme: Visar totalt antal timmar för värmeproduktion. VP-tid kyla: Visar totalt antal timmar för kyldrift. 9

12 Till Installatören Allmänt till Installatören Allmänt till Installatören Transport och förvaring skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Uppställning placeras på ett fast underlag, helst betonggolv eller betongfundament. ställes upp med ryggsidan mot yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera olägenheter på grund av ljud. Om detta ej är möjligt skall vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering skall vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum. Flytande kondensering Styrning av värme/kylaproduktionen sker vanligtvis med principen flytande kondensering det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från uteoch framledningsgivare (se dockning). Rumsgivaren används för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Riktvärden för kollektorer* Rekommenderad kollektorlängd ska anpassas efter lokala förhållanden. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/mark förhållanden och på värmesystem, tex radiatorer alternativt golvvärme. Max längd per kollektor bör ej överstiga 4 m. Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca m och avståndet mellan slangarna minst m. Vid flera borrhål skall avståndet mellan hålen vara minst 5 m. Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. * Gäller vid PEM-slang 4 x 2,4 PN 6,3

13 Till Installatören Styrning (även med tillbehör) Styrning (även med tillbehör) Allmänt För att komma till nedanstående menyer hålles knappen Kanal intryckt i ca 7 sekunder. Därefter trycker man åter på Kanal tills dess man kommer till önskat visningsläge. För att ändra värde på en variabel i en visning, tryckes först på knappen Öka en gång varefter en markör visas under värdet. Nu kan värdet ändras genom att trycka på knapparna Öka eller Minska. Genom att trycka ytterligare en gång på Kanal så flyttas markören till det understa värdet, vilket nu i vissa fall kan ändras. Styrning av eleffekten för bästa komfort sköts av reglerdatorn. Denna beräknar underskottet av framledningstemperaturen i form av gradminuter. Har exempelvis verklig framledningstemperatur legat 3 grader lägre än beräknad framledningstemperatur i 6 minuter så registreras 3 x 6 = 8 gradminuter av reglerdatorn. Med standardinställning skall antal gradminuter uppgå till 36 (6 + 3) innan den externa tillsatsens första steg kopplas in. Därefter kopplas de följande stegen in med gradminuters ytterligare differens. Effektstegen ligger sedan inne tills gradminutsunderskottet för respektive steg har kompenserats vilket betyder att framledningen måste ligga lika många gradminuter över beräknad framledningsnivå som den tidigare legat under. På detta sätt erhålles den medelframledningstemperatur som beräknats av reglerdatorn. Inställningar a Grad-min Grad-min [P] Aktuellt värde på antal gradminuter. För att exempelvis påskynda start av värme/kylaproduktion kan detta värde ändras. Inställningsområde: b VP- min 6 TS- min 3 Denna meny är en undermeny till meny och aktiveras genom att med knappen Öka, ställa markören under värdet för Grad-min och trycka på knappen Kanal. Eventuell tillsatsvärme går in med sitt första steg först när summan av de i denna meny inställda VP- min och TS- min uppnåtts. Eventuellt övriga steg kopplas in mellan 36 gradminuter och 56 gradminuter med jämna intervall. VP- min [P] Gradminutsunderskott innan värmepumpen får starta. Grundinställning: 6. Inställningsområde: TS- min [P] Ytterligare gradminutsunderskott innan tillsatsvärmens (TS) första steg får kopplas in. Grundinställning: 3. Inställningsområde: VB diff VP VB diff VP 3 C Diff AC 4 C [P] Största temperaturavvikelse från nominellt värde för värmebärare (VB) innan tvångsstyrning av värmepumpen sker. Grundinställning: 3. Inställningsområde: Diff AC 2 Temperaturavvikelse innan tvångsstyrning av aktiv kyla Grundinställning: 4. Inställningsområde: 9. VP-intervall VP-intervall 5 m VVB stopp 5 C [P] Min tidsintervall i minuter mellan värmepumpsstarter. Grundinställning: 5. Inställningsområde: 6. VVB stopp [P] Stopptemperatur varmvattenladdning vid drift med enbart tillsatsvärme. Grundinställning: 5. Inställningsområde: 7.

14 Till Installatören Styrning (även med tillbehör) 3 6 XVV-stopp XVV-stopp 65 C XVV-intervall 4d [P] Extra varmvatten stopptemperatur. Grundinställning: 65. Inställningsområde: XVV-intervall 4 [P] Intervall i dygn för periodiskt extravarmvatten. Grundinställning: 4. Inställningsområde: 9. HP/MS LP HP/MS: Visar status för högtryckspressostat/ motorskydd ( = sluten, = bruten). Ger ett varaktigt larm. Manuell återställning av motorskyddet. LP: Visar status för lågtryckspressostat ( = sluten, = bruten). Ger ett varaktigt larm. 5 KB-pump EP-drift KB-pump: Tvångsdrift av köldbärarpump. Ändra till med knappen Öka samt tryck på knappen Driftläge. :an ersättes då med KB. Återgår till normalläge efter dagar eller vid återstart. EP-drift: Önskas elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar), skifta till och tryck på knappen Driftläge. Siffran kompletteras då med EP. Valbara driftlägen: Kompressordrift. -steg EP-drift (efter kvittering). Kal. Ute Kal.Ute Rum KB -f KB -r [P] Kalibrering av utegivare. Rum KB-f KB-r [P] Kalibrering av rumsgivare. [P] av köldbärargivare fram. [P] Kalibrering av köldbärargivare retur. Inställningsvärde för alla storheter: Man Man: Manuell test av utgångar. Ändra Man till Man eller Man 2 för att kunna testa olika funktioner. För att gå ur menyn måste Man vara inställt. Relä K: Relä K2: Relä KB: Relä VX: Relä VB: Relä L: Relä PK: Relä PD: Relä T3: Exempel: 8 Startkontaktor, VP Driftkontaktor, VP Köldbärarpump Växelventil vv Värmebärarpump Ej aktiv Pump, kyla Pump, dump Tillsats Man2 VB L PK PD T3 Servicetid Parallell Servicetid: Ändra från till för att snabba upp tidsförloppen 6 ggr. Återgår 8 minuter efter sista knapptryckningen. Parallell: Aktuell inställning av vridpotentiometer Öka /Minska värme för förskjutning av värmekurva (parallellförflyttning). 2

15 Till Installatören Styrning (även med tillbehör) 9 Kyla Av Kyla [P] Tillåten eller ej tillåten kyla. "Till", "Av" eller R till 9. Om RG-2 är inkopplad påverkar inställt R-värde ( 9) när kyla ska börja och sluta. Kyla börjar vid inställt R C över RG-2 inställning och slutar vid halva R C under. Exempel: Vid R 2 i och 22 C på RG-2, börjar kyla vid 24 C och slutar vid 23 C. Grundinställning är Av. Vid kyldrift med rumsgivare RG2 väljes "Kyla Till". Tryck sedan "Öka" för att välja R-värde. OBS! För in valda värden på sidan 2 i denna monteringsanvisning. Uppgifterna är viktiga vid eventuell service. 3

16 Till Installatören kw Röranslutning 2 Röranslutning Allmänt Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 27 kan endast arbeta upp till en returtemperatur av ca 5 C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca 6 C. Då inte är utrustad med avstängningsventiler måste sådana monteras utanför värmepumpen för, 3, 5 kw att underlätta eventuell framtida service. OBS! kpa Tillgängligt Tillgängligt 8 tryck tryck Tillgängligt tryck 7 kpa kpa FIGHTER FIGHTER ,5 kpa ,5 kw kw F-3/23 8 kw Flöde Flöde,,2,3,4,5 2,6,7 3,8 l/s Flöde Flöde,7,3,2,27,35,42,48,55,62,69 l/s,,7,,2,3,3,2,2,4,27,3,5,35,6,4,42,7,48,5,8,55,9,6,62 l/s,7,69 l/s l/s,,2 Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter. 8 kw Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida Tillgänglig tryckuppsättning Tillgängligt tryck kpa Tryckfall Tillgängligt kpa 9 tryck FIGHTER 25, 3, 5 kpa Tillgängligt tryck F5/25-3(5), 5(7) kw o F3-5, Tillgänglig tryckuppsättning, /7kW 3 3 Flöde ,2,4,6 2,8 3,,2 l/s Flöde,,2,3,4,5,6,7,8,9 l/s,,2,3,4,5,6,7,8,9 l/s,,2,3 4 kpa FIGH FIG Rörinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorn måste hänsyn tagas till geografiskt läge, berg-/jordart samt värmepumpens täckningsgrad. kw Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. Samtliga köldbärarledningar i uppvärmda rum kondensisoleras. Expansionskärlet (EXP) placeras på inkommande rör före köldbärarpumpen. Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga C måste detta frysskyddas ner till -5 C. Som riktvärde för volymberäkning används liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang, (gäller vid PEM-slang 4 x 2,4 PN 6,3). Expansionskärlet skall märkas med det frysskyddsmedel 3 % Etylenglykol som används. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, p g a smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. Rörinkoppling (värmebärare) 2 kw F-3/23 kw Tillgänglig tryckuppsättning, köldbärarsida Rörinkoppling på värmebärarsidan sker i toppen. Erforderlig 3 % Köldbärarvätska säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (monteras så nära värmepumpen som möjligt), samt medlevererat smutsfilter skall monteras. F-5, 3, 5 kw F-3 2, 5, 7 Tillgänglig tryckuppsättning, köldbärarsida Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras några termostater. Samtliga värmebärarledningar i uppvärmda rum måste kondensisoleras. Tillgängligt Tryckfall tryck 27 kpa kpa FIGHTER 25 Tillgängligt tryck 9 2 Tillgängligt kpa 8 tryck FIGHTER kpa 87 FIGHTER Flöde Flöde,2,4,6,8,,2 l/s,,2,3,4,5 2,6,7,83,9 l/s 3 Flöde 2,,2,3,4,5,6,7,8,9 l/s 8 Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida Tillgänglig tryckuppsättning Flöde,2,4,6,8,,2 l/s Tillgängligt tryck Tillgängligt kpa tryck FIGHTER 3/23 kpa Flöde,,2,3,4,5,6,7,8,9 Flöde l/s,,2,3,4,5,6,7,8,9 l/s Tillgängligt tryck tryck 2 kpa Flöde 3,,2,3,4,5,6,7,8,9 l/s F5/25 - (2) kw o F3/23-2 2kW 4

17 Till Installatören Dockning Dockning Allmänt kan installeras på flera olika sätt varav några redovisas nedan. Erforderliga tillbehör såsom utrustning för varmvattenstyrning m fl, beställes separat. Vid distributionssystem som ej har konstant flöde och/eller om systemet ej kan ta emot värmepumpens maximalt avgivna effekt installeras alltid en ackumulator. För dockning gäller att erforderlig säkerhetsutrustning skall monteras enligt gällande regler. dockad med elkassett och vattenvärmare (flytande kondensering) BT FLK P SÄV VXV B A AB T SÄV EXP SF AV EXP AV ELK SF AV RTG VVG VVB / ACK ELVVB UG FG AV BK / JK prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV). Vid fulladdad vattenvärmare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Värmepumpen styrs då av utegivare (UG) i kombination med den inbyggda Förkortningar AV BK/JK BV BT ELK El VVB EXP FLK FG RTG SF SÄV UG VVB/ACK VVG VXV Avstängningsventil Bergkollektor/Jordkollektor Backventil Bufferttank (Kylackumulator) SÄV Elkassett P Elvattenvärmare Expansionskärl EXP AV Fläktkonvektor SF Framledningstemperaturgivare AV Rumstemperaturgivare Smutsfilter Säkerhetsventil Utomhustemperaturgivare Ackumulator med vattenvärmare Varmvattentemperaturgivare BK / JK Växelventil VXV B A AB AV EXP SF FG SÖV EL FLK T (Erdorderlig säkerhetsutrustning samt extern styrning krävs) AV Ingår ivvg RG 2 VVB / ACK RTG framledningsgivaren (FG) och rumstemperaturgivaren (RTG). Eventuell elkassett (ELK) inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Till detta alternativ behövs tillbehöret VST 2. Ingår i Ingår i Ingår i t ex VPA Ingår i ELVVB UG 5

18 Till Installatören Elanslutning Elanslutning Demontering av luckor Elektrisk installation OBS! Anslutningsplint, inkommande el (9) Kabelkanal för matning Kabelkanal för givare Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Förläggning av kablar för matning av värmepump ska göras i kabelkanal på enhetens vänstra sida. Kablar för externa givare ska komma in på höger sida. Kabeluttag kan ske från topp eller från baksida. 6

19 Till Installatören Elanslutning Inkoppling Inkoppling av värmepumpen får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Om säkringsautomat används skall denna ha motorkaraktäristik D (kompressordrift). Beträffande säkringsstorlek, se avsnitt Tekniska data. Om fastigheten har jordfelsbrytare skall värmepumpen förses med en separat sådan. innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska installationen föregås av en arbetsbrytare, med minst 3mm brytavstånd. Vid eventuellt isolationstest av fastigheten skall värmepumpen bortkopplas. Värmepumpen anslutes till 23 V -fas, nolla + jord via elcentral med säkringar. Anslutning av rumstemperaturgivare RG-2 Det är viktigt att rumsgivaren (55) ej störs av andra värmekällor, exempelvis lampor, TV eller andra varma föremål. Det är inte heller bra om gardiner skymmer givaren. Montering sker på neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca,5 m över golv. Givaren får dock inte hindras att mäta korrekt innetemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, eller liknande. Tag även hänsyn till eventuellt drag från ytterdörr. Enheten får ej heller påverkas av solinstrålning. Ledningsröret ska tätas intill givaren för att förhindra luftdrag i röret som skulle kunna påverka givaren. Givaren ansluts till pos "", "4", "5" och "6" på reläkortets -E29 (29) plint -X3 (3) (se bild). Anslutning sker med 4 ledarkabel, exempelvis 4 x,25 LiYY (< m). Givarkabeln skall ej förläggas parallellt med starkströmskabel. Anslutning av utegivare Utegivaren (5) placeras på skuggad plats åt nord- eller nordväst för att inte störas av eventuell morgonsol. Givaren ansluts med två-ledare till pos 7 och 8 på reläkortets -E29 (29) plint -X3 (3). Minsta area på kabeln är,4 mm2 upp till 5 m. Lämplig kabeltyp är t ex EKKX eller LiYY. Om utegivarens kabel förläggs i närheten av starkströmsledning bör skärmad kabel användas. Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Vid fast kondensering skall utegivare anslutas, t ex i värmepumpen UG RTG EXT, EL + ñ A B + B A ñ SELV UG + ñ A RTG EXT, EL B + B A ñ SELV 54 Flödes 3 2 7

20 Till Installatören Elanslutning Anslutning av medlevererad varmvattentemperaturgivare vid flytande kondensering Den medlevererade givaren kopplas med två-ledarkabel in på plint -X2 (2) position 5 och 6. Givaren placeras i dykrör på ackumulatortank t.ex VPA. Se dockningsalternativ X2 Anslutning av medlevererade externa cirkulationspumpar + ñ A UG De medlevererade cirkulationspumparna (56) kopplas in på plint -X7 (22) position till 6 enligt bild RTG EXT, EL B + B A ñ SELV Anslutning av flödesvakt Flödesvakt (54) med normalt slutande kontakt kopplas in enligt följande: 3 Bygling med nr 875 kopplas bort ur plint -X3 (3) position och 2. Anslut potentialfri normalt slutande kontakt mellan plint F27 mitsubishi A -X3 (3) position och X7 UG + ñ A RTG EXT, EL B + B A ñ SELV 54 Flödesvakt Anslutning av tillbehör VST 2 Tillbehöret VST 2 kopplas in på plint -X6 (6) position 2 till 5 enligt bild. 6 -X6 8

21 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R R Till Installatören Igångkörning och injustering Igångkörning och injustering Förberedelser Före igångkörning kontrolleras att värme- och köldbärarkrets är fyllda och väl avluftade. Kontrollera rörsystemets täthet. P SÄV Påfyllning och luftning av köldbärarsystemet SF EXP Vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten med ca 3 % frostskyddsmedel i ett öppet kärl och anslutes med fyllningspump och slangar enligt figur. Ventilen på huvudledningen mellan serviceanslutningarna stängs och fyllning sker i serviceanslutningen närmast värmepumpen, tills vätskan kommer tillbaka i returslangen. Därefter görs följande inställningar på man-överpanelen. Ställ strömställaren i läge. Stängs AV Gå till meny KB-pump, EP-drift i servicemenyn. AV Ställ KB-pump i läge och tryck på Driftläge. Ställ EP-drift i läge och tryck på Driftläge. BK / JK Knapp för Driftläge Värmepumpen kan nu inte starta p g a driftläge EP (enbart eldrift). Köldbärarpumpen är nu i drift tillsammans med fyllningspumpen. Vätskan får cirkulera via blandningskärlet tills det kommer vätska utan luftblandning tillbaka i returslangen. Stoppa nu köldbärarpumpen genom att ställa om KBpump i läge. Stoppa fyllningspumpen och rengör silen i smutsfiltret. Starta därefter fyllningspumpen igen. Öppna ventilen på huvudledningen mellan serviceavsticken medan fyllningspumpen fortfarande är i drift (för att få ut luften mellan avsticken). Stäng därefter ventilen vid retur-slangen. Trycksättning av systemet sker då med hjälp av fyllningspumpen (max 3 bar). Återställ till normalläge genom att ställa EP i läge. AV Avstängning SÄV Säkerhetsventil SF Smutsfilter SÄV P EXP Stängs BK Bergkollektor JK Jordkollektor EXP Expansionskärl AV SF AV BK / JK 9

22 Till Installatören Igångkörning och injustering Påfyllning av värme- / värmebärarsystemet Värmebärarsystemet fylls upp med vatten till erforderligt tryck och luftas av. Uppstart och kontroll. Ställ strömställaren i läge. 2. Kontrollera inställningen på reglerdatorn, och justera så att värmebehov föreligger. 3. Gå till meny KB-pump, EP-drift i servicemenyn. Ställ KB-pump i läge och tryck på Driftläge. Ställ EPdrift i läge och tryck på Driftläge. 4. Kontrollera att köld- och värmebärarpumparna är urluftade och vid behov hjälps pumparna igång. 5. Gå till meny KB-f, KB-r. Kontrollera att temperaturerna överensstämmer med mark/berg temperaturen, vilket indikerar köldbärarflöden. 6. Gå till meny KB-pump, EP-drift i servicemenyn. Ställ EPdrift i läge. Kompressorstart bör ske inom några minuters tid. Om så ej sker, kontrollera att värme- eller varmvattenbehov föreligger. 7. Gå till meny KB-f, KB-r. Avläs köldbärartemperaturerna. Differensen mellan dessa temperaturer bör vara 2 5 C när systemet kommit i balans. Hög differens tyder på lågt köldbärarflöde. Låg differens tyder på högt köldbärarflöde. 8. Första perioden värmepumpen är i drift bör särskild uppmärksamhet fästas vid nivån i köldbärarsystemet. Viss efterfyllning kan vara nödvändig. 9. Avläs värmebärartemperaturerna VB-fram och VB-r. Differensen mellan dessa temperaturer bör, med flytande kondensering, vara 5 C när värmepumpen värmer värmevatten utan eltillskott. Hög differens tyder på lågt värmebärarflöde.. Kontroll av kyldrift - Kontrollera inställningen på reglerdatorn, och justera så att kylbehov föreligger. - Kontrollera att de externa cirkulationspumparna startar och att kompressorn ger kyleffekt. - Vid uteblivet flöde ger inte flödesvakten startsignal till kompressorn.. Fyll i igångkörningsrapporten på sidan Ställ in reglerdatorn efter husets behov. Efterjustering, värmebärarsida Under den första tiden frigöres luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från värmepumpen krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. När systemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden. Efterjustering, köldbärarsida Trycknivån i expansionskärlet (85) kontrolleras. Om trycket sjunker bör systemet efterfyllas. 2

23 Till Installatören Inställning av värme/kylautomatik Inställning av värme/kylautomatik Inställning med diagram är försedd med en utetemperaturstyrd värme/kylautomatik. Det innebär att framledningstemperaturen regleras i förhållande till den aktuella utetemperaturen. Förhållandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ställes in med hjälp av reglerdatorn, se avsnitt Styrning Inställning värme/kyla", sid 6. I diagrammet utgår man från ortens dimensionerande utetemperatur och värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värme/kylautomatikens kurvlutning utläsas. Ratten Öka/minska rumstemperatur (förskjutning värmekurva). ställes därefter in. Lämpligt värde för golvvärme är - och för ett radiatorsystem -2. Förskjutning kylkurva Beräknad Beräknad framledningstemp. C k=3 Utetemp C Beräknad framledningstemperatur 2 k = k = 2 k = 3 k= k= Utetemperatur Förskjutning värmekurva -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR R FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C 7 VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA 8 C VÄRMEKURVA 6 8 C C FÖRSKJUTNING F UTETEMPERATUR 4 FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-2) C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA Förskjutning VÄRMEKURVA värmekurva (-2) C C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR - 5 FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA UTETEMPERATUR 8 VÄRMEKURVA (-2) R C VÄRMEKURVA C C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA () 3 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C FÖRSKJUTNING A UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA () C C 8-5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA () 7 C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA8 R C C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 3 VÄRMEKURVA (+2) C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+2) FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Förskjutning värmekurva FÖRSKJUTNING F FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) C UTETEMPERATUR 2

24 R Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Komponentplacering F27 mitsubishi AK 8kW

25 Övrigt Tekniska specifikationer Komponentlista 2 Automatsäkring 4 Köldbäraranslutning, in (f) 5 Köldbäraranslutning, ut (r) 6 Kopplingsplint, varmvattenstyrning 7 Serviceanslutning, högtryck 8 Strömställare, 9 Anslutningsplint, inkommande el 3 Kopplingsplint, pumpar, högtryckspressostat 4 Kondensator 5 Utegivare, anslutning 6 Värmebärarpump 7 Förångare 8 Kondensor 9 4-vägs Växelventil 2 Kopplingsplint, givare 22 Kopplingsplint, -X7 26 Motorskydd, inkl återställare 27 Kompressor 28 Driftpressostat 29 Reläkort med nätdel 3 Kopplingsplint, reläkort 33 Högtryckspressostat 34 CPU-enhet, styrsystem 35 Köldbärarpump * Tillbehör ** Endast ** Lågtryckspressostat Serviceanslutning, lågtryck Expansionsventil, värmedrift Expansionsventil, kyldrift Säkerhetsventil, köldbärarsida Smutsfilter Torkfilter Kontaktor, kompressor start Anslutning, värmebärar fram Anslutning, värmebärar retur Avtappning för värmesystemet Avluftningsventil, köldbärarsystem Expansionskärl Temperaturgivare, KB-f, köldbärare, in Temperaturgivare, KB-r, köldbärare, ut Temperaturgivare, varmvatten Temperaturgivare, VB-Fram, värmebärare fram Temperaturgivare, VB-r, värmebärare retur Typskylt / Serienummer Typskylt, kyldel Mjukstartsrelä Kompressorvärmare Flödesvakt Rumstemperaturgivare Externa cirkulationspumpar, köld- respektive värmebärarsida 23

26 Övrigt Tekniska specifikationer Elschema 24

27 Övrigt Tekniska specifikationer 25

28 Övrigt Tekniska specifikationer 26

29 Övrigt Tekniska specifikationer 27

30 HM flow 49 (5) C Hot water 5 C HM flow 49 (5) C Hot water 5 C HM flow 49 (5) C Hot water 5 C HM flow 49 (5) C Hot water 5 C R R R R Övrigt Tekniska specifikationer Mått och avsättningskoordinater Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service Framför värmepumpen krävs ett utrymme på 8 mm för eventuell service

31 GRUNDFOS Type UPS P/N: V- PC;7NIB 5Hz 2.5uF Type UPS P/N: V- PC;7NIB 5Hz 2.5uF m(a) P,(W) HEJSAN GRUNDFOS m(a) P,(W) DK IP 44 TF Class H Max. bar HEJSAN DK IP 44 TF Class H Max. bar GRUNDFOS Type UPS P/N: V- PC;7NIB 5Hz 2.5uF Type UPS P/N: V- PC;7NIB 5Hz 2.5uF m(a) P,(W) HEJSAN GRUNDFOS m(a) P,(W) DK IP 44 TF Class H Max. bar HEJSAN DK IP 44 TF Class H Max. bar WILO Övrigt Tekniska specifikationer Tillbehör Varmvattenstyrning VST 2 Påfyllnadssats KB R25 Dubbelmantlade varmvattenberedare Art nr: 67 9 inklusive isolering VPA 3/2 Art nr 88 7 Art nr (max 2 kw) VPA 45/3 Art nr ,5(22) Bipackningssats Smutsfilter Externa cirkulationspumpar (medföljer 8kW modellen) 55 Externa cirkulationspumpar (medföljer 2kW modellen) 5 Expansionskärl köldbärare 52 NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel Säkerhetsventil Rumsgivare, RG 2 Utegivare Temperaturgivare med stift (varmvattenstyrning) RUMSGIVARE RG 2 29

32 Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska data Storlek Värmedrift Avgiven/Tillförd effekt* vid /35 C ** Avgiven/Tillförd effekt* vid /35 C ** Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 C ** Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 C ** Kyldrift Avgiven/Tillförd effekt* vid 7-2/35 C ** Avgiven/Tillförd effekt* vid 7-2/5 C ** Avgiven/Tillförd effekt* vid 8-2/35 C ** Driftspänning Startström Max driftström, kompressor Avsäkring, endast VP Effekt, värmebärarpump Effekt, köldbärarpump Effekt, externa cirkulationspumpar Anslutning köldbärare utv Ø Anslutning värmebärare utv Ø Köldmediemängd (R47C) Köldbärarflöde Tryckfall, förångare Tillgängligt tryck, köldbärarsystem Max tryck, köldbärarsystem Max tryck, värmebärare Drifttemperatur köldbärarsystem Värmebärarflöde Tryckfall, kondensor Max temperatur (fram- /returledning) Brytvärde pressostat HP Differens pressostat HP Brytvärde pressostat LP Differens pressostat LP Kapslingsklass Vikt Art nr (V) (A) (A) (A) (W) (W) (W) (mm) (mm) (kg) (l/s) (kpa) (kpa) (bar) (bar) ( C) (l/s) (kpa) ( C) (bar) (bar) (bar) (bar) (kg) IP ,/,8,5/2,7,7/,9 5,/2,7 7,6/2,4,8/3,6,/2,5 4,3/3,9,6/2, 5,8/2,9,9/2,6 4,9/3,8 4,2/2, 9,4/2,9 x 23 V + N + PE 5Hz ,5 25, ,79,9,48, ,8,27 3,4 2,4 6/5 27-7,5 +,5 IP * ** Endast kompressoreffekt. Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN

33 Övrigt Åtgärder vid driftstörningar Åtgärder vid driftstörningar Vid felaktig funktion eller vid driftstörning kan som en första åtgärd nedanstående punkter kontrolleras: Låg rumstemperatur vid värmedrift Kompressor värmer ej. Kontrollera och byt eventuella trasiga grupp och huvudsäkringar. Kompressorn går ej på grund av för lågt inställt värde på värmekurva. Kontrollera och höj eventuell Öka/minska rumstemperatur (ratt på frontpanelen) alternativt Kurvlutning. Kompressorn står stilla p g a utlöst internt överhettningsskydd. Automatisk återställning efter någon timmes avsvalning. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. Återställ jordfelsbrytare, löser jordfelsbrytaren upprepade gånger, tillkalla elinstallatör. Hög rumstemperatur vid värmedrift Fel inställning av Kurvlutning och/eller Öka/minska rumstemperatur. Justera inställningen. Hög rumstemperatur vid kyldrift Kompressor kyler ej. Kontrollera och byt eventuella trasiga grupp och huvudsäkringar. Kompressorn går ej på grund av för lågt inställt värde på kylkurva. Kontrollera och höj eventuell Öka/minska rumstemperatur (ratt på frontpanelen) alternativt Kurvlutning. Kompressorn står stilla p g a utlöst internt överhettningsskydd. Automatisk återställning efter någon timmes avsvalning. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. Återställ jordfelsbrytare, löser jordfelsbrytaren upprepade gånger, tillkalla elinstallatör. Låg rumstemperatur vid kyldrift Fel inställning av Kurvlutning och/eller Öka/minska rumstemperatur. Justera inställningen. OBS! Vid korrespondens med NIBE ska produktens serienummer alltid uppges. OBS! Eftersom kan anslutas till ett stort antal externa enheter skall även dessa kontrolleras. Låg varmvattentemperatur eller uteblivet varmvatten Stor varmvattentappning. Vänta tills vattenvärmaren åter är uppvärmd. Kompressor och/eller extern tillsats värmer ej. Kontrollera och byt eventuella trasiga grupp och huvudsäkringar. För låg starttemperaturinställning på reglerdatorn (34). Justera varmvatteninställning VVstart, se Tillgänglig information samt inställningar på displayen visning 3. Eventuell jordfelsbrytare utlöst. Återställ jordfelsbrytare, löser jordfelsbrytaren upprepade gånger, tillkalla elinstallatör. Om driftsstörningen ej kan åtgärdas med hjälp av ovanstående bör installatör kontaktas. 3

34 23V- 5Hz 2.5uF 23V- 5Hz 2.5uF GRUNDFOS m(a) P,(W) HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar 23V- 5Hz 2.5uF GRUNDFOS m(a) P,(W) GRUNDFOS m(a) P,(W) HEJSAN HEJSAN PC;7NIB DK PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar IP 44 TF Class H Max. bar GRUN Type UPS V- 5Hz 2.5uF m(a) P,(W) Övrigt 6 Åtgärder vid driftstörningar Hjälpstart av cirkulationspump Luftningsskruv Luftningsskruv DE Defekt motorskydd (26). Tillkalla behörig servicepersonal. Finsäkring på reläkort (29) defekt. Entlüfterschraube Byt säkring. Type UPS P/N: OBS! Type UPS P/N: Feltillståndet får ej återställas upprepade gånger, då det finns risk för överhettning i motorlindningen. 6 Stäng av genom att ställa strömställaren (8) till läge. Ta bort frontluckan (Gäller ej de externa cirkulationspumparna). Lossa luftskruven med en mejsel. Håll en trasa runt mejselklingan eftersom en viss vattenmängd kan tränga ut. Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn. Skruva fast luftskruven. Starta och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar. Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med igång, strömställare (8) i läge. Om hjälpstart av cirkulationspumpen skall göras med FIGHTER 27 igång, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar. Indikationer OBS! Ingrepp bakom fastskruvade paneler får endast göras av behörig installatör. Larmlampa blinkar samt text HP/MS larm i display Vid HP/MS-larm: Ställ motorskyddet i manuellt läge och starta om värmepumpen. Dålig cirkulation i värmebärarkretsen. Kontrollera värmebärarpump (6). Öppna eventuella radiatortermostater. Kontrollera att smutsfilter ej är igensatt. Om larmlampan fortfarande blinkar har motorskyddet löst ut beroende på följande orsaker. Fasbortfall eller tillfällig nätstörning. Kontrollera säkringar. Överbelastad kompressor (27). Tillkalla behörig servicepersonal. Mekaniskt fel i kompressorn (27). Tillkalla behörig servicepersonal. Larmlampa blinkar samt text LP larm i display 6 Uppstart av kall anläggning Använd läge Elpannedrift. GBDålig cirkulation i köldbärarsystemet på grund av dålig avluftning/lågt tryck eller ispropp (om ispropp bildats blir köldbärarpumpen (35) varm). Avlufta och fyll på mer vätska. Vänta Venting några screw timmar. Köldbärarpump (35) ur funktion. Kontrollera köldbärarpump. Köldmediebrist eller annat fel i kylkrets. Type UPS P/N: Tillkalla behörig servicepersonal. Igenisad förångare på grund av för låg koncentration frostskydd. Kontrollera köldbärarvätskans fryspunkt. Efter åtgärd kontrolleras, i sifferfönstret, att differensen mellan KB-f och KB-r är 2 5 C då kompressorn är i drift. (Se Styrning Tillgänglig information på displayen, punkt 4.) När felorsaken är åtgärdad ställs omkopplaren (8) i läge och därefter i läge. Avtappning, värmebärarsida Stäng avstängningsventilerna till värmebärarsystemet. Öppna sedan avtappningsventilen (76). Lite vatten rinner ut, men för att kunna tömma hela värmebärarsidan måste kopplingen som förbinder värmebärarsidan och anslutningen på värmepumpen VB-fram lossas en aning för att släppa in luft så att resterande vatten kan rinna ut. När värmebärarsidan är tömd kan erforderlig service utföras. Avtappning, köldbärarsida Vid byte av KB-pump eller drivsida eller eventuell rengöring av pump skall avstängningsventiler till köldbärarsystemet stängas. Slangen mellan förångarens övre del och KB-pumpen lossas vid förångaren. Den lossade slangändan kan nu böjas ned och tömmas i ett mindre kärl. Lossa sedan anslutningen till KB-in en aning för att släppa in luft så att värmepumpens köldbärarsida helt töms. När kretsen är tömd kan erforderlig service utföras. 6 Om driftsstörningen ej kan åtgärdas med hjälp av ovanstående bör installatör kontaktas. 32

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK +2 MOS SE 72-2 386 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE -2 R Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK MOS SE -5 5 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK MOS SE 843-4 3115 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 2 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK MOS SE 0446-2 411596 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 1215 LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK MOS SE 6-67 FIGHTE 5 MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 5 - + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK MOS SE - 985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE Bergvärmepump FIGHTER 22 2 NIBE FIGHTER 22 FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 22 är en komplett värmepump

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK R MOS SE 975-1 61113 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING R LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1 PBD SE - Markvärmepump FIGHTE FIGHTE FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Allmänt Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE 724-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 25 639249 NIBE FIGHTER 25 Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 25 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK MOS SE 34-8 4985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1135 63925 IBE FIGHTER 1135 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde Framledningstemperatur

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE -3 93 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK R - + R MOS SE - 9 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2 + min min max max MOS SE 0 EVC R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING EVC Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE PBD SE - 99 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus och

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0807-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0745-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehåll Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt 4 Drift

Läs mer

639253 NIBE FIGHTER 1250

639253 NIBE FIGHTER 1250 PBD SE 0706-1 Bergvärmepump 4 IBE FIGHTER 1250 639253 IBE FIGHTER 1250 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1126 NIBE TM 639354 F1126 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel.

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel. PBD SE 1123-2 Inomhusmodul 6 EVP 510 TM 639419 NIBE EVP 510 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp till 15 kw Den totala

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 BD SE 744-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 074- Inomhusmodul EVP 0 97 NIBE EVP 0 FLIK, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 0 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 00 Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 1223-1 231228 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 25 IBE TM 639253 FIGHTER 25 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 60 40 80 20 100 0 120 MOS SE 0804-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031149 1 2 3 4 5 6 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

NIBE TM 639217 VVM 300

NIBE TM 639217 VVM 300 PBD SE 948-5 Elpanna 6 VVM NIBE TM 6917 VVM FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 1 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FXX Elpatronen har maxeffekt 1,5 kw, med möjlighet att välja

Läs mer