MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK"

Transkript

1 MOS SE R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

2

3 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika driftlägen (även med tillbehör) 5 Allmänt till installatören Transport och förvaring... Uppställning... Flytande kondensering... Fast kondensering... Kollektorer... Installationskontroll... Styrning (även med tillbehör) Allmänt... Inställningar... Röranslutning Allmänt... Rörinkoppling (värmebärare)... Rörinkoppling (köldbärare)... Frikyla... Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida... 5 Dockning Allmänt... 6 Alternativ dockad med panna och vattenvärmare... 6 Alternativ 2 dockad med ackumulator... 7 Alternativ 3 Två eller flera dockad med panna och vattenvärmare... 8 Elanslutning Elektrisk installation... 9 Inkoppling av matning... 9 Styrning av tilsatsvärme... 9 Extern styrning av eltillsats... 9 Anslutning av utegivare... 2 Anslutning av medlevererade temperaturgivare.. 2 Inkoppling av flera... 2 Yttre inkoppling... 2 Igångkörning och injustering Påfyllning och luftning av köldbärarsystemet... 2 Påfyllning av värme-/värmebärarsystemet... 2 Uppstart och kontroll... 2 Efterjustering, värmebärarsida Efterjustering, köldbärarsida Inre manöverpanel Innehåll Till Fastighetsskötaren Till Installatören Styrning Allmänt... 6 Inställning värme... 6 Ändring av rumstemperatur... 6 Utgångsvärden för värmeautomatik... 6 Grundvärden... 7 Värmeproduktion... 7 Varmvattenproduktion... 7 Köldbärarpump... 7 Fast kondensering... 7 Tillgänglig information på displayen... 8 Inställning av värmeautomatik Inställning med diagram Förskjutning värmekurva Förskjutning värmekurva Förskjutning värmekurva Komponentplacering Komponentplacering... 2 Komponentlista Komponentlista Kretsschema Kretsschema Mått Mått och avsättningskoordinater Tillbehör Tillbehör Tekniska data Tekniska data Bipackningssats Åtgärder vid driftstörningar Låg rumstemperatur... 3 Hög rumstemperatur... 3 Låg varmvattentemperatur eller uteblivet varmvatten... 3 Indikationer... 3 Avtappning, värmebärarsida... 3 Avtappning, köldbärarsida... 3 Starthjälp av cirkulationspump... 3 Rengöring av cirkulationspump... 32

4 Till Fastighetsskötaren 2 Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av värmepumpen bör Du läsa igenom den här Monteringsoch Skötselanvisningens avdelning Till Fastighetsskötaren. är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus och industrifastigheter. Som värmekälla kan bland annat mark, berg eller sjö användas. är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd och säker drift. Ifylles av installatören när värmepumpen är installerad Installationsdatum Typbeteckning / tillverkningsnummer - _ kw / Tillbehör: Varmvattenstyrning... Temperatursignalfördelare Rumsstyrning... Installatörer Mjukstartrelä... Annat... Typ av köldbärarvätska Blandningsförhållande/fryspunkt Aktivt borrdjup/kollektorlängd Igångkörningskontroll Temperatur köldbärare (fram/retur) / (Nominell temperaturdiff 2 5 C) Temperatur värmebärare (in/ut) / (Nominell temperaturdiff 5 C) Inställningar Meny Grund inst 3 VB-r... A 3 VV start... KB-r Kurvlutning /7 Parallell... 5b Rum-komp... 5c VB-Fram min c VB-Fram max b VP-min b TS-min... 3 VB diff VP... 3 Meny Grund inst Diff VP-TS... 3 VP-intervall... 2 VVB-stop... 5* 2 XVV-stopp XVV-intervall... 2b Shunt P b Shunttid... TS-val... 8 VP-nr... 8 VP-val... Inst VB-pump A/B.../... Datum * Elpatron, varmvatten Signatur

5 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Fastighetsskötaren Systembeskrivning 3 Funktionsprincip består av två värmepumpsmoduler samt en reglerdator med display för styrning av värmepump och eventuell tillsatsvärme. har inbyggda cirkulationspumpar varför den enkelt anslutes till köldbärar- resp värmebärarkrets. Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark eller sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frostskyddsmedel cirkulerar. Även grundvatten kan användas som värmekälla vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn, där det avger sin energi till värmebärarkretsen. Köldbärare-retur Köldbärarpump Köldbärare-fram Smutsfilter B A Varmvatten-fram / Värmebärare-fram Värmebärarpump-modul B Varmvatten-retur Värmebärare-retur Smutsfilter Värmebärare-fram Värmebärarpump-modul A Kompressor Förångare Expansionsventil Kondensor A B KB-f KB-r VB-Fram VV-Fram VV-Retur VB-r VBP-A VBP-A KBP Kom Kon Ev Få Värmepumpsmodul A Värmepumpsmodul B Köldbärare fram Köldbärare retur Värmebärare fram Framledning till vattenvärmare Returledning från vattenvärmare Värmebärare retur Värmebärarpump modul A Värmebärarpump modul B Köldbärarpump Kompressor Kondensor Expansionsventil Förångare

6 Till Fastighetsskötaren Frontpanel Frontpanelen Display C VB-Fram 9 (5) C Varmvatten 5 C Funktionstangenter B Lampindikeringar D Öka/minska värme E R Strömställare A OBS! Kontrollera att vatten finns i värmepumpen innan strömställaren (A) ställes i läge eller R.

7 A B C Strömställare Strömställare med 3 lägen ( R). Värmepumpen helt avstängd. Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkopplade. R Reservläge. Normal styrning bortkopplad och eventuell extern tillsats inkopplad. Funktionstangenter Kanal Val av fönstermeny. Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In- och urkoppling av tillsatsvärme (tillbehör) och/eller rumsvärme. Se nedanstående avsnitt. Extra varmvatten Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen (tillbehör). Display Vid normal drift visas följande på displayen: VB Fram: Aktuell värmebärartemperatur, det vill säga temperaturen på vattnet ut från värmepumpen. Parantesvärdet visar den beräknade framledningstemperaturen. Varmvatten: Aktuell varmvattentemperatur (tillbehör). Normalläge (grundinställning): Tillsats redo att starta vid behov. Varmvattenladdning går in vid behov. Lysdioder: Rumsvärme: Fast sken Varmvatten: Fast sken vid varmvattenladdning Tillsatsvärme Blinkar / Fast sken Läge Ej tillsatsvärme : Tryck en gång på knappen Driftläge. Lysdioder: Rumsvärme: Fast sken Varmvatten: Fast sken vid varmvattenladdning Tillsatsvärme Släckt Läge Ej rumsvärme : Tryck en gång till på knappen Driftläge. Lysdioder: Rumsvärme: Släckt Varmvatten: Fast sken vid varmvattenladdning Tillsatsvärme Släckt Vid nästa tryckning på knappen Driftläge sker en återgång till normalläge. Styrning 5 Funktioner D E Lampindikeringar Till Fastighetsskötaren Rumsvärme Fast sken visar att rumsuppvärmning tillåts. Värmepump Blinkande sken visar att en kompressor är i drift. Fast sken visar att båda kompressorerna är i drift. Varmvatten (tillbehör) Fast sken visar att varmvattenladdning pågår. Snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca 6 C under 2 timmar). Långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca 6 C enligt valt tidsintervall). Tillsatsvärme (extern) Fast sken visar att tillsatsvärme är till. Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts. Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme tillåts. Larm Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. Öka/minska värme Med ratten Öka/minska värme ökas eller minskas rumstemperaturen (förändrar temperaturen på VB-Fram ). Gäller vid dockningsalternativ och 3. Inställning av olika driftlägen (gäller även med tillbehör) Normalläge: Ingen förhöjd varmvattentemperatur inkopplad. Tillfälligt förhöjd varmvattentemperatur: Tryck en gång på knappen Extra VV. Förhöjd varmvattentemperatur erhålles under 2 timmar. Lysdiod Varmvatten blinkar snabbt. Fast sken under laddningen. Periodiskt förhöjd varmvattentemperatur: Tryck en gång till på knappen Extra VV. Höjning av varmvattentemperatur sker enligt meny 2. Lysdiod Varmvatten blinkar långsamt. Fast sken under varmvattenladdningen. Vid nästa tryckning på Extra VV sker återgång till normal drift.

8 Till Fastighetsskötaren 6 Allmänt Styrning Ändring av rumstemperatur Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker oftast solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvvärmeslingorna vara. I sker denna anpassning automatiskt med en reglerdator vilken dock först måste ges rätt grundinställning. För kontroll av värmepumpens funktion finns inbyggda givare för in- och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan, om så önskas, minimibegränsas (exempelvis vid grundvattensystem). Styrning av värmeproduktionen sker vanligtvis med principen flytande kondensering det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare (se dockningsalternativ och 3). Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Inställning värme Inställning sker dels genom inprogrammering av Kurvlutning se avsnitt Tillgänglig information samt inställningar på displayen och dels inställning av Förskjutning värmekurva med hjälp av ratten Öka/minska värme på panelen. Om man inte känner till vilka värden som skall ställas in, kan utgångsvärden hämtas från karta, se avsnitt Styrning Grundvärden. Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig. OBS! Vänta ett dygn mellan inställningarna så att temperaturerna hinner stabilisera sig. Efterjustering av inställningen Kall väderlek Om rumstemperaturen är för låg, öka värdet för värmekurva ett steg. Om rumstemperaturen är för hög, minska värdet för värmekurva ett steg. Varm väderlek Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten Öka/minska värme ett steg medurs. Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten Öka/minska värme ett steg moturs. Manuell förändring av rumstemperaturen Vill man tillfälligt eller varaktigt höja eller sänka sin inomhustemperatur i förhållande till den temperatur man haft tidigare, vrider man ratten Öka/minska värme medurs respektive moturs. Ett streck motsvarar ca grads förändring av rumstemperaturen. OBS! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen, varför dessa i så fall måste vridas upp. Utgångsvärden för värmeautomatik De värden som anges på kartan i avsnitt Styrning Grundvärden avser inställning av kurvlutning. Första värdet gäller för lågtempererat* radiatorsystem. Ratten Öka/minska värme ställs på -2. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. Öka/minska värme ställs i dessa fall på -. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 2 C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden: Hus med lågtempererat* radiatorsystem Markaryd = Område (5). Kurva väljes på displayen och -2 på ratten Öka/minska värme. 2 Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område (5). Kurva 5 väljes på displayen och - på ratten Öka/minska värme. 3 Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område (5). Kurva 8 ( - 2 = 8) väljes på displayen och - på ratten Öka/minska värme. * Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 C den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel 2 och 3 ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 35 C respektive 5 5 C den kallaste dagen.

9 Till Fastighetsskötaren Styrning 7 De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på lägre dimensionerande utetemperatur. 9 () 9 (5) Göteborg (5) Exempel: 8 () Halmstad Helsingborg Malmö (5) Grundvärden Borås 8 () Karlstad Örebro Jönköping 9 () Östersund Falun Linköping Växjö Kalmar Markaryd Umeå Skellefteå Örnsköldsvik Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Västerås Stockholm Norrköping Visby Hässleholm Karlskrona Simrishamn Ystad Söderhamn 9 (5) Kiruna Gällivare (5) 2 (6) Luleå Värmeproduktion Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt inställningarna i reglerdatorn (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres huset rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VB-Fram) kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet (parentesvärdet i reglerdatorns display). Vid undertemperatur räknar reglerdatorn fram ett underskott i form av grad-minuter vilket innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur som för tillfället råder. Värmepumpens reglerdator kan styra en yttre elpanna /kassett monterad elpatron i tre effektsteg (binärt), alternativt extern oljepanna och shuntventil. Varmvattenproduktion Vid komplettering med tillbehöret Varmvattenstyrning och exempelvis vår varmvattenackumulator VPA kan med fördel användas för varmvattenproduktion. Köldbärarpump Köldbärarpumpen är i drift när någon av kompressorerna är i drift. Fast kondensering kan om så önskas dockas till en extern enhet med egen värmeautomatik. Då levererar värme upp till en fast temperaturnivå. Detta kallas Fast kondensering. För att reglera rumstemperaturen, se den externa enhetens instruktion.

10 Till Fastighetsskötaren 8 Styrning Tillgänglig information samt inställningar på displayen är utrustad med en 2-raders LCD-display. Via denna display och tillhörande knappar kan värmepumpen ställas in. Kanalval Genom att trycka på knappen Kanal bläddrar man sig framåt genom nedanstående visningslägen till önskad information. Värden som visas inom parentes beskrives även nedan inom parentes. Om ett värde är inställbart, visas det nedan med ett [P] (Programmerbart) framför värdet. I det fall nästa värde inte kan ändras så bläddras nästa meny fram vid tryck på Kanal. Inställning För att ändra ett värde skall först knappen Öka tryckas in en gång. Detta gör att värdet får en markör (streck) under sig. Nu kan värdet antingen ökas eller minskas med knapparna Öka respektive Minska. VB-Fram 7(52) C Varmvatten 8 C I normalläge visas ovanstående information i värmepumpens LCD-display. VB-Fram Aktuell framledningstemperatur. (Beräknad framledningstemperatur.) Varmvatten * Aktuell varmvattentemperatur. 2 Utetemp - C Rum 2,5(2) C Utetemp Aktuell utetemperatur. Rum ** Aktuell rumstemperatur. [P] (Inställt börvärde på rumsgivare.) Inställningsområde: 5 3 C. 2b Utetemp - C Panna 7(55) C Panna *** Aktuell pannvattentemperatur. (Starttemperatur för inshuntning från pannan.) Visas växelvis med meny 2. 3 VB-r 37(6) C VV start 9() C VB-r Aktuell temperatur på inkommande värmebärare. [P] (Max tillåten returtemperatur.) Inställningsområde: 5 C. VV start Aktuell temperatur i nedre delen av vattenvärmarens yttermantel. [P] (Vald startnivå för varmvattenproduktion.) Inställningsområde: 3 9 C. KB-f +3 C KB-r (-2) C KB-f Temperaturen på inkommande köldbärare. KB-r Temperaturen på utgående köldbärare. [P] (Min tillåten temperatur på köldbärare ut från VP.) Detta värde bör endast ändras av fackman och användes för min-begränsning med larm, exempelvis som frysskyddsfunktion vid grundvattensystem eller frånluftssystem. Vid grundvattensystem med mellanväxlare kan lämpligt värde vara C. Vid inställning på det lägsta värdet (-2) är minbegränsning och larmet bortkopplat. Inställningsområde: -2 + C. * Visas endast om tillbehöret varmvattenstyrning installerats. ** Visas endast om rumsgivare finns ansluten. *** Visas endast om panngivare är ansluten.

11 Till Fastighetsskötaren Styrning 9 Tillgänglig information samt inställningar på displayen 5* 5b** Kurvlutning 9 Rum-komp C Kurvlutning [P] Inställd värmekurva. Rum-komp ** [P] Vid C avvikelse i rumstemperaturen ändras börvärde VB-fram med indikerat värde. Ett högre värde ger snabbare reaktion vid övereller undertemperatur i lägenheten. Normalvärde vid radiatorsystem är. Inställningsområde: 6 C 5c Kurvlutning 9 Parallell Kurvlutning [P] Inställd värmekurva. Inställningsområde: 5 Parallell * [P] Vid valt värde för VP-nr (meny 8) > sker inställning av parallellförskjutning genom programmering i denna meny istället för inställning på det yttre vredet. Inställningsområde: - + VB-Fram min 5 C VB-Fram max 5 C Denna meny är en undermeny till meny 5 (eller 5b) och aktiveras genom att ställa markören under värdet för Kurvlutning (eller Rum-komp om en rumsgivare är ansluten) och trycka på knappen Kanal. VB-Fram min [P] Inställning av framledningens beräknade mintemperatur. Inställningsområde: 5 C. Förinställt värde: 5 C VB-Fram max [P] Inställning av framledningens beräknade maxtemperatur. Inställningsområde: 3 7 C. Förinställt värde är 5 C. Detta värde måste därför normalt höjas vid användning av radiatorsystem. * Visas endast om mer än en värmepump installerats (d v s om valt värde för VP-nr i meny 8 > ). ** Visas endast om rumsgivare finns ansluten. 6 På grund av framledningstemperaturens normala pendlingar i förhållande till den beräknade, kan inställt värde tillfälligt underskridas respektive överskridas. Vid till exempel golvvärme med flytande kondensering kan lämpliga värden vara min 2 C, max C. Vid fast kondensering väljes lika värde för såväl min- som maxnivå. (Givarplacering, temperaturinställning och pumpflöden beaktas.) Inställningsområde: 3 7 C VP starter A VP starter B VP starter A Visar totalt antal starter för värmepumpsmodul A. VP starter B Visar totalt antal starter för värmepumpsmodul B. 7 VP-tid A h VP-tid B h VP-tid A Visar totalt antal drifttimmar för värmepumpsmodul A. VP-tid B Visar totalt antal drifttimmar för värmepumpsmodul B. 8 Sverige A "VP till" Sverige [P] Valt språkläge. För att ändra språk tryck på knappen Öka. När önskat språk är valt, tryck på knappen Kanal så visas åter kanal. A VP till Visar växelvis drifttillstånd: VP av, VP till, VP start om X minuter eller Hög returtemp för modul A respektive B. OBS! Valda värden införes i tabellen på sidan 2 i denna monteringsanvisning. Uppgifterna är viktiga vid eventuell service.

12 Till Installatören Allmänt för installatören Transport och förvaring skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Uppställning placeras på ett fast underlag, helst betonggolv eller betongfundament i pannrum eller särskilt aggregatrum. Placering i eller i anslutning till ljudkänsligt rum skall undvikas. Oavsett placering skall vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. Flytande kondensering Styrning av värmeproduktionen sker vanligtvis med principen flytande kondensering d v s den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare (se dockningsaltenativ och 3). Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperatur. Fast kondensering kan om så önskas dockas till en extern enhet med egen värmeautomatik. Då levererar värme upp till en fast temperaturnivå. Detta kallas Fast kondensering. Se dockningsalternativ 2. För inställning, se avsnitt Till fastighetsskötaren, Styrning, Inställning av min/max temp, visningsläge 5c. Se även avsnitt Till installatören, styrning, inställningar, visningsläge. För att reglera rumstemperaturen, se den externa enhetens instruktion. Utegivaren har i detta alternativ ingen funktion men skall dock ändå anslutas för att undvika felmeddelande i displayen. Givaren behöver ej monteras utomhus. Kollektorer Värme- Ytjordvärme Bergvärme pumps- rekommenderad rekommenderat storlek kollektorlängd aktivt borrdjup 2 3 x 3 3 x m 2 x 5 3 x 5 m 25 3 x x 5 m 3 x 25 x 5 m 3 3 x 5 x 5 m 3 x 5 5 x 5 m Max längd per slinga är 5 m. Normalt används PEM-slang x 2, PN 6,3. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg/- markförhållanden och på värmesystem, t ex radiatorer alternativt golvvärme. Kollektorer parallellkopplas alltid, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca m och avståndet mellan slangarna minst m. Vid bergvärme skall avståndet mellan borrhålen vara minst 5 m. Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Installationskontrollen skall dokumenteras. Ovanstående gäller anläggning som är utrustad med slutet expansionskärl. Utbyte av värmepump eller expansionskärl får ej ske utan förnyad kontroll.

13 Till Installatören Styrning (gäller även med tillbehör) Allmänt Kanalval För att komma till nedanstående menyer hålles knappen Kanal intryckt i ca 7 sekunder. Genom att åter trycka på knappen Kanal bläddrar man sig framåt genom nedanstående visningslägen till önskad information. Om ett värde är inställbart, visas det nedan med ett [P] (Programmerbart) framför värdet. I det fall nästa värde inte kan ändras så bläddras nästa meny fram vid tryck på knappen Kanal. Inställning / Styrning För att ändra ett värde skall först knappen Öka tryckas in en gång. Detta gör att värdet får en markör (streck) under sig. Nu kan värdet antingen ökas eller minskas med knapparna Öka respektive Minska. Styrning av eleffekten sköts för bästa komfort av reglerdatorn. Denna beräknar underskottet av framledningstemperaturen i form av gradminuter. Har exempelvis verklig framledningstemperatur legat 3 grader lägre än beräknad framledningstemperatur i 6 minuter så registreras 3 x 6 = 8 gradminuter av reglerdatorn. Med standardinställning skall antal gradminuter uppgå till -36 (6 + 3) innan elpatronens första steg kopplas in. Sista steget kopplas in vid -56 gradminuter. Mellanliggande effektsteg ligger jämt fördelade mellan dessa två nivåer. Effektstegen ligger sedan inne tills gradminutsunderskottet för respektive steg har kompenserats vilket betyder att framledningen måste ligga lika många gradminuter över beräknad framledningsnivå som den tidigare legat under. På detta sätt erhålles den medelframledningstemperatur som beräknats av reglerdatorn. Inställningar 9 Grad-min VB diff VP Diff VP-TS 3 3 Grad-min [P] Aktuellt värde på antal gradminuter. För att exempelvis påskynda start av värmeproduktion kan detta värde ändras. Inställningsområde: b VP- min 6 TS- min 3 Denna meny är en undermeny till meny 9 och aktiveras genom att ställa markören under värdet för Gradmin och trycka på knappen Kanal. Eventuell tillsatsvärme går in med sitt första steg först när summan av de i denna meny inställda VP- min och TS- min uppnåtts. Eventuellt övriga steg kopplas in mellan 36 gradminuter och 56 gradminuter med jämna intervall. VP- min [P] Gradminutsunderskott innan värmepumpsmodul B får starta. För värmepumpsmodul A gäller halva värdet. Grundinställning: 6*. Inställningsområde: TS- min [P]Ytterligare gradminutsunderskott innan tillsatsvärmens (TS) första steg får kopplas in. Grundinställning: 3*. Inställningsområde: VB diff VP [P] Största temperaturavvikelse från nominellt värde för värmebärare (VB) innan tvångsstyrning av de två värmepumpsmodulerna A och B sker. Grundinställning: 3. Inställningsområde: Lämpligt värde vid fast kondensering är 3. Diff VP-TS [P] Avvikelsen nedåt från VB diff VP för vilket värde tvångstyrning av tillsatsvärme (TS) sker. Grundinställning: 3. Inställningsområde: 8. Lämpligt värde vid fast kondensering är 2. * Om flera värmepumpar är sammankopplade (d v s VP-nr är större än ) hämtas grundinställningsvärdena från tabell i meny nr 8.

14 Till Installatören 2 Styrning (gäller även med tillbehör) Inställningar 3 VP-intervall 2 m VVB-stopp 5 C VP-intervall [P] Min tidsintervall i minuter mellan värmepumpsstarter. Grundinställning: 2. Inställningsområde: 2 6. VVB-stopp [P] Stopptemperatur varmvattenladdning vid drift med enbart tillsatsvärme. Grundinställning: 5. Inställningsområde: 7. 2a* Shunt P 3 s Shunttid % Shunt P [P] Shuntperiodens längd i sekunder. Grundinställning: 3 s. Inställningsområde: 6 s. Shunttid [P]Andel gångtid per grad av temperaturavvikelse. Ex: 2 C x % x 3 sek = 6 sek. Denna funktion är till för att kompensera hastighetsvariationer för olika shuntmotorer som kan installeras. Grundinställning: %. Inställningsområde: 5 %. 2b** XVV-stopp 65 C XVV-intervall d XVV-stopp [P] Extra varmvatten stopptemperatur. Grundinställning: 65. Inställningsområde: XVV-intervall [P] Intervall i dygn för periodiskt extravarmvatten. Grundinställning:. Inställningsområde: 9. * Visas endast om panngivare är ansluten. ** Denna meny är undermeny till 2a i de fall panngivare är ansluten. DriftP HP/MS LP DriftP Visar status för driftpressostater. = slutna = någon pressostat bruten (automatisk återgång) HP/MS Visar status för högtryckspressostater/motorskydd. = sluten = någon pressostat bruten (automatisk återgång) Ger ett varaktigt larm. Manuell återställning av motorskyddet. LP Visar status för lågtryckspressostat = sluten = någon pressostat bruten (automatisk återgång) Ger ett varaktigt larm. TS-val TS-drift TS-val [P] Val av antal steg i tillsatsvärme. Kan väljas binärt i, 3 eller 7 steg. TS-drift [P] Önskas enbart panndrift med enbart tillsatsvärme (t ex innan kollektorinstallationen är klar), skifta till och tryck på knappen Driftläge. ersättes då med TS. Eventuell elpatron i vattenvärmaren aktiveras även. 5 Kal.Ute Rum KB-f KB-r Kal. Ute [P] Kalibrering av utegivare. Rum [P] Kalibrering av rumsgivare. KB-f [P] Kalibrering av köldbärargivare fram. KB-r [P] Kalibrering av köldbärargivare retur. Inställningsvärde för alla storheter:

15 Till Installatören Styrning (gäller även med tillbehör) 3 Inställningar 6 8 Man Man Manuell test av utgångar. Ändra Man till Man eller Man 2 för att kunna testa olika funktioner. För att gå ur menyn måste Man vara inställt. Man K K2 K3 VX Man2 R6 L T T2 T3 Man2 R6 L S- S+ T3 7 Relä K: Startkontaktor, VP. Relä K2: Driftkontaktor, A. Relä K3: Driftkontaktor, B. Relä VX: Växelventil vv. Relä R6: Extra varmvatten. Relä L: Ej aktiv. Relä T: Tillsats. Relä T2: Tillsats 2. Relä T3: Tillsats 3. Funktioner vid dockning till panna Relä L: Ej aktiv. Relä S-: Shunt, stäng. Relä S+: Shunt, öppna. Relä T3: Extern panna. Servicetid Parallell Servicetid Ändra från till för att snabba upp tidsförloppen 6 ggr vid eventuell service. Återgår till normalvärde 8 minuter efter sista knapptryckningen. Parallell Inställningsvärde på vridpotentiometer Öka/Minska värme för förskjutning av värmekurva (parallellförflyttning). VP-nr VV-val VP-nr [P] Ordningstal för vid flera sammankopplade enheter, se tabell. VP-nr ställes på om endast en värmepump installerats. VV-val * [P] Val av antal kompressorer som ska vara i drift vid varmvattenproduktion (kräver ansluten varmvattengivare). För en kompressor i drift, välj (modul B). För båda kompressorerna i drift, välj 2 (modul A+B). VP-nr Grad-min Grad-min Tillsatsvärme Tillsatsvärme kompr A kompr B första steg in sista steg in Exempel: Två sammankopplade. För den första värmepumpen (ordningstal ) gäller att kompressor A startar vid -3 gradminuter och kompressor B startar vid -6 gradminuter. För den andra värmepumpen (ordningstal 2) gäller att kompressor A startar vid -9 gradminuter och kompressor B startar vid -2 gradminuter. Den värmepump som har det högsta ordningstalet används för varmvattenberedning och styr eventuell tillsatsvärme. I detta exempel går tillsatsvärmens första steg in vid -2 gradminuter och det sista steget går in vid -62 gradminuter. OBS! Valda värden införes i tabellen på sidan 2 i denna monteringsanvisning. Uppgifterna är viktiga vid eventuell service. För att återgå till visning 9, tryck på knappen Kanal. Man kommer då till ursprungsvisningen, därefter skall knappen Kanal tryckas in i ca 7 sekunder för att åter komma till serviceläget, visning 9. * Visas endast om tillbehöret varmvattenstyrning installerats.

16 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören Röranslutning Allmänt Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. kan endast arbeta upp till en returtemperatur av ca 8 C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca 55 C. Då inte är utrustad med avstängningsventiler måste sådana monteras utanför värmepumpen för att underlätta eventuell framtida service. Rörinkoppling (värmebärare) Rörinkoppling sker på skåpets baksida. Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (monteras så nära värmepumpen som möjligt), samt medlevererat smutsfilter och flexibla slangar skall monteras. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater så att tillräckligt flöde garanteras. Apparatens konstruktion medger varmvattenproduktion med en alternativt två värmepumpsmoduler. Detta medför dock olika rör- samt elinstallation. Rörinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorn måste hänsyn tagas till geografiskt läge, berg- /jordart samt värmepumpens täckningsgrad. Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. Samtliga köldbärarledningar i uppvärmda rum kondensisoleras. Nivåkärlet (NK) placeras som högsta punkt i köldbärarsystemet och på inkommande rör före köldbärarpumpen. Observera att kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning ej skadas. Säkerhetsventil (SÄK) ansluts via T-rör direkt på nivåkärlet (NK). Ledig anslutning på T- rör (uppåt) försluts på sådant sätt att den lätt kan användas till påfyllning av köldbärarvätska. Om temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga C måste detta frysskyddas genom inblandning av t ex etanolsprit typ Svedol eller Brineol. Blandningsförhållandet skall vara ca 3 % etanol och resterande del vatten. Som riktvärde för volymberäkning används liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang, (gäller vid PEM-slang x 2, PN 6,3). Nivåkärlet skall märkas med det frysskyddsmedel som används. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, p g a smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. SÄK AV AV NK SF KBP KB-f BK / JK KB-r B A VV-Fram/ VB-Fram VBP-B VV-retur VB-r VB-Fram VBP-A Anläggningen kan kompletteras med till exempel fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. P Frikyla EXP Berg-jordkollektor Fläktkonvektor Till värmepump

17 Tillgänglig tryckuppsättning Till Installatören Röranslutning 5 Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida kpa 8 Tryck mvp Flöde l/h kpa 8 Tryck mvp 8-25/ Flöde l/h

18 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören 6 Dockning Allmänt kan installeras på flera olika sätt varav några redovisas nedan. Erforderliga tillbehör såsom rumsgivarsats RG 2, utrustning för varmvattenstyrning VST, Temperatursignalfördelare TSF m fl, beställes separat. OBS! För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrustning skall monteras enligt gällande regler. Alternativ dockad med panna och vattenvärmare (flytande kondensering) EXP PG SV FG RG Radiator Fram Radiator Retur VXV KV UG HR Panna T VV VVG VVB KB-r B RV BV HR VVB / ACK SF SÄK AV KB-f A RV BV SF prioriterar laddning av varmvatten med halva effekten (värmepumpsmodul B) via växelventil (VXV). Vid fulladdad vattenvärmare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Vid värmebehov startas först modul A. Vid stort behov startas även modul B för värmedrift. Pannan inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet och shunten (SV) aktiveras när temperaturen t PG > 55 C. Om VVB/ACK förses med elpatron (IU) plus kopplingsbox (K) kan funktionen Extra varmvatten användas. Förbikopplingsbar kontaktor rekommenderas. Till detta alternativ finns tillbehören VST, IU samt K. AV Avstängningsventil BV Backventil VVB Vattenvärmare SF Smutsfilter SÄK Säkerhetsventil PG Panngivare FG Framledningsgivare VVG Varmvattengivare UG Utetemperaturgivare RG Returgivare HR Hjälprelä/Kontaktor med förbikoppling VXV Växelventil SV Shunt KB-f Köldbärare fram KB-r Köldbärare retur RV Reglerventil VP Värmepump nr VP2 Värmepump nr 2 A Värmepumpsmodul A B Värmepumpsmodul B EXP Expansionskärl med erfoderlig säkerhetsutrustning. VVB/ACK Ackumulator med vattenvärmare

19 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören Dockning 7 Alternativ 2 dockad med ackumulator (fast kondensering) SV Radiator Retur Radiator Fram EXP T KV VV ELK KB-r B SÄK RV RG BV FG VVB SF AV VVB / ACK KB-f A SÄK RV BV SF laddar vattenvärmare (VVB) och ackumulatortank (ACK) till inställd temperatur vid framledningsgivare (FG). Elkassetten (ELK) startar vid för låg temperatur. Temperaturgivaren (FG) placeras i dykrör på ackumulatortanken. AV Avstängningsventil BV Backventil ELK Elkassett VVB Vattenvärmare SF Smutsfilter SÄK Säkerhetsventil FG Framledningsgivare UG Utetemperaturgivare RG Returgivare VVB/ACK Ackumulator med vattenvärmare SV Shunt KB-f Köldbärare fram KB-r Köldbärare retur RV Reglerventil VP Värmepump nr VP2 Värmepump nr 2 A Värmepumpsmodul A B Värmepumpsmodul B

20 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören 8 Dockning Alternativ 3 Två eller flera dockad till panna och vattenvärmare (flytande kondensering) UG EXP PG SV FG RG T Radiator Fram Radiator Retur VV HR Panna VVB KV VV KV VV KV VVG VVB / ACK VVB / ACK VXV TSF KB-r B SF RV BV SÄK AV KB-r B SF RV BV SÄK AV KB-f SF A RV BV KB-f SF A RV BV VP VP2 är konstruerad för att flera enheter skall kunna sammankopplas vid stora effektbehov. Vid värmebehov startar först modul A (VP). Vid ytterligare behov startar modul B (VP) därefter modul A (VP2) o s v. Om värmepumparna ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas pannan och shunten (SV) öppnas först när pannan uppnått 55 C. Detta styralternativ aktiveras automatiskt när panngivare (PG) ansluts. Framlednings-(FG) och returgivare (RG) skall placeras på stamledningen till radiatorerna. Vid varmvattenbehov prioriteras VP2 eller vid flera sammankopplade värmepumpar den sista värmepumpen (valbart, hela eller halva effekten) över till varmvattenproduktion. Till detta alternativ finns tillbehöret TSF, IU och K. Lämplig inställning på K är 7 C. Förbikopplingsbara kontaktorer rekommenderas. För att inte störa skiktningen i VVB /ACK skall eventuell VVC-anslutning göras till extra vattenvärmare (VVB). AV Avstängningsventil KB-f Köldbärare fram BV Backventil KB-r Köldbärare retur VVB Vattenvärmare RV Reglerventil SF Smutsfilter VP Värmepump nr SÄK Säkerhetsventil VP2 Värmepump nr 2 PG Panngivare A Värmepumpsmodul A FG Framledningsgivare B Värmepumpsmodul B VVG Varmvattengivare TSF Temperatursignalfördelare UG Utetemperaturgivare RG Returgivare EXP Expansionskärl med HR Hjälprelä erfoderlig säkerhetsutrustning. VXV Växelventil SV Shunt VVB/ACK Ackumulator med vattenvärmare

21 Till Installatören Elanslutning 9 Elektrisk installation OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Förläggning av kablar för matning av värmepumpen ska göras i kabelkanal på enhetens vänstra sida. Kablar för externa givare ska komma in på höger sida. Kabeluttag kan ske från topp eller från baksida. Inkoppling av matning Inkoppling av värmepumpen får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Om säkringsautomat används skall denna ha motorkaraktäristik. Beträffande säkringsstorlek, se avsnitt Tekniska data. innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska installationen föregås av en arbetsbrytare. Vid eventuellt isolationstest av fastigheten skall värmepumpen bortkopplas. Värmepumpen anslutes till V 3-fas, nolla + jord via elcentral med säkringar. Vid inkoppling av flera värmepumpar skall varje enhet ha separat matning. Kontrollera rotationsriktningen på köldbärarpumpen (35) (medurs sett från frontluckan). Anslutningsplint för elmatning. Styrning av tillsatsvärme Olja: I de fall tillsatsvärmning sker med oljepanna kopplas matningen till oljebrännaren via ett externt hjälprelä. Reläet kopplas automatiskt in/ur vid behov om det ansluts till plint (6) ansl (7) och (9). El: Tillsatsvärmen kan styras från i, 3 eller 7 steg. Styrningen sker binärt och utnyttjar, 2 eller 3 reläer i. Valet görs i meny. Ett steg: Relä kopplar in och ur en effektgrupp. 3 steg: Relä och 2 går in i ordningen, 2, +2. kan alltså styra 2 effektgrupper i detta läge. 7 steg: Relä, 2 och 3 går in i ordningen, 2, +2, 3, 3+, 3+2, kan alltså styra 3 effektgrupper i detta läge. Detta ger möjlighet till 7 steg förutsatt att effektgrupp 2 är större än effektgrupp samt att effektgrupp 3 är större än +2. Elinkoppling av effektgrupperna sker på plint (6) ansl (), (3) och (7). In/urstegning sker enligt tabell under kapitel Styrning (gäller även med tillbehör), meny 8. Olja: El: Oljebrännare HR ut HR in Shunt - Shunt + Relä Re 2 Byglas Relä Relä 2 TS3 ut N TS3 in L TS/SH- N TS2/SH I de fall styr extern eltillsats kan bortkoppling av hela effekten ske genom att ansluta en extern slutande potentialfri kontakt till plint (3) pos och 2. Extern styrning av eltillsats

22 Till Installatören 2 Elanslutning Anslutning av utegivare Utegivaren (5) placeras på skuggad plats åt nordeller nordväst för att inte störas av eventuell morgonsol. Givaren ansluts med två-ledare till pos 7 och 8 på reläkortets (29) plint (3). Minsta area på kabeln är, mm 2 upp till 5 m. Lämplig kabeltyp är t ex EKKX eller LiYY. Om utegivarens kabel förläggs i närheten av starkströmsledning bör skärmad kabel användas. Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. UG 5 UG + A RTG EXT.EL. B + B A SELV Anslutning av medlevererade temperaturgivare De fyra medlevererade givarna, framledningsgivare (89), returledningsgivare (9), eventuell varmvattengivare (88) och eventuell panngivare (32) kopplas in enligt bild. Givarplacering sker enligt valt dockningsalternativ. Temperaturgivarna för framledning FG (89) och returledning RG (9) måste för bästa funktion ha god kontakt med mätstället. Om inte dykrör finns tillgängliga monteras medlevererade kopparrör. Inkoppling av flera Vid användning av flera måste varje enhet få signaler från framlednings-, returlednings-, och utegivare. Detta åstadkommes lämpligen med hjälp av tillbehöret TSF, vilken gör att endast en omgång temperaturgivare behöver monteras på mätstället. Separata kabelpar bör användas mellan TSF och respektive. 2 3 VVG 6 5 VVG VB retur 3 RG 9 3 VB fram 2 FG 89 2 PG 32 Yttre inkopplingsplint Utgående spänning 23 V. L VXV vent XVV Tillsatsvärme R LÄGE SUMMA PE Max Max LARM,5 A,5 A N NC NO L N N L N N NO N NC TS3 ut TS3 in TS/SH- TS2/SH

23 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören Igångkörning och injustering 2 Påfyllning och luftning av köldbärarsystemet Vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten med ca 3 % frostskyddsmedel i ett öppet kärl och anslutes med fyllningspump och slangar enligt figur. Ventilen på huvudledningen mellan serviceanslutningarna stängs och fyllning sker i anslutningen under nivåkärlet (NK), som är demonterat tills vätskan kommer tillbaka i returslangen. Därefter startas köldbärarpumpen (35) (se avsnitt Igångkörning och injustering Inre manöverpanel ). Kontrollera så att rotationsriktningen på köldbärarpumpen stämmer överens med på pumpen markerad pil. Köldbärarpumpen är nu i drift tillsammans med fyllningspumpen. Vätskan får cirkulera via blandningskärlet tills det kommer vätska utan luftblandning tillbaka i returslangen. Stoppa köldbärarpumpen och därefter fyllningspumpen och rengör silen i smutsfiltret. Starta åter fyllningspumpen. Öppna ventilen på huvudledningen mellan serviceavsticken medan fyllningspumpen fortfarande är i drift (för att få ut luften mellan avsticken). Stäng därefter ventilen vid returslangen. Trycksättning av systemet sker då med hjälp av fyllningspumpen (max 3 bar). Stäng sedan ventilen där nivåkärlet ska sitta och stoppa fyllningspumpen. Efter borttagning av fyllnadsslangar monteras nivåkärlet. Fyll det med vätska till ca 75 %. Stäng sedan påfyllningsplugg och öppna ventilen under kärlet. SÄK NK KB-r B VV-Fram/ VB-Fram VBP-B AV KBP KB-f A VV-retur VB-r VB-Fram VBP-A SF AV BK / JK Påfyllning av värme- / värmebärarsystemet Värmebärarsystemet fylls upp med vatten till erforderligt tryck och luftas av. AV Avstängning KV Kallvatten SF Smutsfilter BK Bergkollektor JK Jordkollektor NK Nivåkärl SÄK Säkerhetsventil Uppstart och kontroll Före igångkörning kontrolleras att värme- och köldbärarkrets är fyllda och väl avluftade. Kontrollera rörsystemets täthet. Kontrollera att smutsfiltrernas silar är rena. Ställ strömställaren i läge. Kontrollera inställningen på reglerdatorn (3). Om värmebehov föreligger startar värmepumpen efter ca min. Det kan vid kompressorstart uppträda små gasblåsor i synglaset (6) de första minuterna. Därefter skall systemet ha stabiliserats sig och inga gasblåsor synas. Vid korrekta omständigheter skall synglaset (6) vara klart ca min efter kompressorstart. Om så ej är fallet behöver det dock inte betyda att det är köldmediebrist i den interna kylkretsen, utan gasblåsorna kan orsakas av att det yttre köldbärarsystemet ej är tillräckligt avluftat, vilket därmed ger försämrad cirkulation eller att temperaturerna i köldbärar- resp värmebärarsystemen ej har kommit i balans. Detta kan innebära påfrysning i förångaren (7) som fordrar en viss tid för att den frusna vätskan skall tina. Avläs köldbärartemperaturen KB-r och KB-f. Temperaturdifferensen bör vara ca 2 5 C när systemet är i balans. För hög temperaturdifferens tyder på lågt köldbärarflöde, vilket kan orsakas av luft i systemet. Första tiden som värmepumpen är i drift bör särskild uppmärksamhet fästas vid nivån i köldbärarsystemet. Viss efterfyllning kan vara nödvändig.

24 Svart Vit Grå Brun Röd Röd Grå Grå -2 min +2 max R Till Installatören 22 Igångkörning och injustering Efterjustering, värmebärarsida Under den första tiden frigöres luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från värmepumpen krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. När systemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden. Inre manöverpanel Efterjustering, köldbärarsida Vätskenivån i nivåkärlet (85) kontrolleras. Om nivån sjunkit skall ventilen under kärlet stängas. Därefter kan påfyllning ske genom anslutningen i toppen på nivåkärlet. Efter påfyllning öppnas ventilen igen. Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på inkommande huvudledningen när köldbärarpumpen (KBP) är i drift och nivåkärlet (NK) öppet så att vätska sugs ned från kärlet. LEK Strömställare för köldbärarpump Normalläge är Auto, vilket innebär att pumpen går samtidigt som kompressorn. Läge Man användes vid igångkörning, vilket innebär att pumpen går kontinuerligt. 39 Strömställare för värmebärarpump A och B Om extern cirkulationspump finns är normalläge Auto. I annat fall ställs VBP-A på Man. 25 Strömställare för kompressor A och B Normalläge är. 36 Larmlampa, Motorskydd (kompressor) Vid fel ställs brytaren (25) om till. Larmlampa indikerar utlöst motorskydd.

25 Till Installatören Inställning av värmeautomatik 23 Inställning med diagram är försedd med en utetemperaturstyrd värmeautomatik. Det innebär att framledningstemperaturen regleras i förhållande till den aktuella utetemperaturen. Förhållandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ställes in med hjälp av reglerdatorn, se avsnitt Styrning Inställning värme. I diagrammet utgår man från ortens dimensionerande utetemperatur och värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. Ratten Öka/minska värme (förskjutning värmekurva). ställes därefter in. Lämpligt värde för golvvärme är - och för ett radiatorsystem -2. OBS! Vid användning av flera sammankopplade värmepumpar skall Värmekurva respektive Förskjutning värmekurva ställas lika på samtliga enheter. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Förskjutning värmekurva -2 C C KURVLUTNING VÄRMEKURVA C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA Förskjutning värmekurva KURVLUTNING VÄRMEKURVA C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA Förskjutning värmekurva +2 KURVLUTNING VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C C FÖRSKJUTNING PARALLELLFÖRFLYTTNING UTETEMPERATUR UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA

26 Svart Vit Grå Brun Röd Röd Grå Grå min max Till Installatören 2 Komponentplacering a 69b a R 25a 36a LEK LEK 39b 25b 36b 3a 37 26a 26b 3b LEK LEK 76 78

27 Till Installatören Komponentlista 25 2 Automatsäkring Köldbäraranslutning, KB-f (in) 5 Köldbäraranslutning, KB-r (ut) 6 Kopplingsplint, externa enheter 7 a, b Serviceanslutning, högtryck 8 Strömställare, R 9 Anslutningsplint, inkommande el 3 a, b Kopplingsplint, pumpar, högtryckspressostat 5 Utegivare, anslutning 6 Värmebärarpump, modul A 7 a, b Förångare 8 a, b Kondensor 9 Värmebärarpump, modul B 2 Kopplingsplint, givare 25 a, b Strömställare, kompressor 26 a, b Motorskydd, inkl återställare 27 a, b Kompressor 28 a, b Driftpressostat 29 Reläkort med nätdel 3 Kopplingsplint, reläkort 3 Kopplingsplint 32 Panngivare 33 a, b Högtryckspressostat 3 Reglerdator med display inkl givare 35 Köldbärarpump 36 a, b Indikeringslampa, motorskydd, kompressor 37 Motorskydd, köldbärarpump 38 Kontaktor, köldbärarpump 39 a, b Strömställare, värmebärarpump Strömställare, köldbärare a, b Lågtryckspressostat 2 a, b Serviceanslutning, lågtryck 8 a, b Expansionsventil 52 Säkerhetsventil, köldbärarsida 63 Smutsfilter 6 a, b Synglas 65 a, b Torkfilter 68 Kontaktor, kompressor start 69 a, b Kontaktor, kompressor drift 7 Värmebärare fram VB-Fram från modul A 7 Anslutning, värmebärare retur, VB-r 72 Framledning till vattenvärmare / Värmebärare fram VB-Fram från modul B 73 Returledning från vattenvärmare, VV-Retur 76 Avtappning för värmebärarsystemet 77 Avluftningsventil, köldbärarsystem 78 Avtappning för köldbärarsystemet 85 Nivåkärl 86 Temperaturgivare, KB-f, köldbärare, in 87 Temperaturgivare, KB-r, köldbärare, ut 88 Temperaturgivare, varmvatten 89 Temperaturgivare, VB-Fram, värmebärare fram 9 Temperaturgivare, VB-r, värmebärare retur 95 Typskylt

28 Kretsschema Till Installatören 26 P X9 L X9 L2 X9 L3 A 3A 2A B T5AH 6B 5B 2 X3b X3b 2 X3b 3 X3b Re3 Re9 Re Re2 Re Re5 Re7 Re8 X X3 X3 2 X3 3 X3 X3 6 X3 7 X3 X3 8 X3 5 X3 9 X6 X6 5 X6 6 X6 7 X6 9 X6 7 X6 9 X6 X6 X6 3 X6 5 X6 X6 3 X6 X6 2 X6 6 X6 2 X6 8 X X6 2 PE R S C 3 X9 N PE 2 X3b a P 33b 26a 26b 37 25a 25b 69a 69a 69b 39a 39b 69b b 36a 69a a 69a Re6 X9 8 X6 X3b 5 69b a R R S C 69b 26b 27b R S C Reservläge Larm Olja TS3 TS/S- Ts2/S+ XVV VX Ventil L3 L2 L X36,6

29 Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Larm R Till Installatören Mått 27 Mått och avsättningskoordinater 6 VV-Fram / VB-Fram (B) Ø28 KB-r (ut) Ø2 VV-retur, Ø28 VB-r (in), Ø35 VB-Fram (A), Ø KB-f (in), Ø2 5 Kabelintag, givare Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service. Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Framför värmepumpen krävs ett utrymme på 8 mm för eventuell service. 3-5 Kabelintag, starkström (matning) 6

30 8 3 Till Installatören 28 Tillbehör Varmvattenstyrning VST RSK-nr: Mjukstart MSR Rumsgivare RG 2 RSK-nr: LEK Växelventil, Cu-rör Ø28 (Max rekommenderad laddeffekt, 5 kw) Elpatron IU (3 kw, 6 kw och 9 kw) MSR -32 (2 st behövs) Kopplingsbox K med termostat och överhettningsskydd RG2 Temperatursignalfördelare TSF LEK IU K LEK TSF

31 ET 35 IP 2 Till Installatören Tekniska data 29 Storlek Avgiven/Tillförd effekt* vid /35 C ** 23,3/,9 29,3/6,2 3,/7,5 Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 C ** (kw) 9,8/5,7 25,3/7,2 29,6/8,6 Driftspänning (V) 3 x +N Startström (A) Max driftström, kompressor (A) 2 x 7,9 2 x 9 2 x Avsäkring, (motorkarakt/trög) (A) 25 Effekt, värmebärarpump -fas (W) 2 x 7 Effekt, köldbärarpump 3-fas (W) Anslutning köldbärare utv Ø (mm) 2 Anslutning värmebärare utv Ø (mm) 2 x 28/35 Köldmediemängd (R7C) (kg) 2 x 2, 2 x 2,5 2 x 2,6 Köldbärarflöde (l/s),3,5,7 Tillg tryck för köldbärarsystem (kpa) Värmebärarflöde (l/s) 2 x,26 2 x,3 2 x,36 Driftpressostat bryt/slutvärde (bar) 2/2 Pressostat HP bryt/slutvärde (bar) 26/9 Pressostat LP bryt/slutvärde (bar),5/3 Kapslingsklass IP 2 Vikt (kg) RSK-nummer * Endast kompressoreffekt ** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN 255. Bipackningssats Bipackningssatsen är placerad bakom främre frontluckan vid övre modul NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel 876 LEK LEK Nivåkärl med säkerhetsventil Utegivare Temperaturgivare med stift 63 Värmeisolertejp Smutsfilter (R32 resp R) LEK LEK Aluminiumtejp Rör för givare Slangar med packningar (värmebärare fram, R25 inv resp utv)

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK +2 MOS SE 72-2 386 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE -2 R Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK MOS SE -5 5 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK MOS SE 6-67 FIGHTE 5 MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 5 - + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner...

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK MOS SE 843-4 3115 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 2 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK MOS SE 34-8 4985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1 PBD SE - Markvärmepump FIGHTE FIGHTE FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Allmänt Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 MOS SE 0134-1 611486 EVC 240 -2 +2 + min min max max MOS SE 0 EVC R MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING EVC Innehåll Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Allmänt... Systemprincip... Frontpanel

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1.

FÖR ANVÄNDAREN. Greenline HT. C och E FÖR INSTALLATÖREN. Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX. Art. nr: 290580 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR INSTALLATÖREN FÖR ANVÄNDAREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580 Utgåva 1.1 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R -2 +2 MOS SE 737-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 344 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Frontpanelen 4 Funktioner 4 Inställning av olika driftlägen

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE 724-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 25 639249 NIBE FIGHTER 25 Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 25 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025 MOS SE 0840-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031183 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören Allmänt för

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK MOS SE 0446-2 411596 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 1215 LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11 MAV 0743-9 VST 0023 VST SE GB DE MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST MONTERINGSANVISNING VST Beskrivning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0033-2 011275 FIGHTER 310P R 1

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0033-2 011275 FIGHTER 310P R 1 Panntryck bar 0 3 4 0 Avstängd Normalläge eservläge Kontrollera att vatten finns i elpannan innan den inkopplas. Kompressor i drift Avfrostning pågår Elpatron i drift Blinkande indikering: Se instruktion

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE

FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE PBD SE - 99 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus och

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE Bergvärmepump FIGHTER 22 2 NIBE FIGHTER 22 FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 22 är en komplett värmepump

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

NIBE TM 639217 VVM 300

NIBE TM 639217 VVM 300 PBD SE 948-5 Elpanna 6 VVM NIBE TM 6917 VVM FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 1 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FXX Elpatronen har maxeffekt 1,5 kw, med möjlighet att välja

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

MOS SE 0715-2 FIGHTER 640P 511914 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 640P LEK 1, 2,... LEK

MOS SE 0715-2 FIGHTER 640P 511914 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 640P LEK 1, 2,... LEK , 2,..., 2,... LEK MOS SE 075-2 594 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK LEK Till Villaägaren Innehåll Till Villaägaren Allmänt 2 Systembeskrivning 3 Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel 4 Funktioner

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE FIGHTER LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE FIGHTER LEK MOS SE 63-564 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING - + R Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer