Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort Version: 8.00, Software-version: 2.17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17"

Transkript

1 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, Software-version: 2.17

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4 Placering av Comfort... 5 Kondensavlopp/vattenlås... 6 Eftervärmare, vatten... 7 Eftervärmare, el... 9 Uppstart och inställning av CTS 602 styren Aktivering av servicemenyn Värmeyta (eftervärmare) Luftkvalitet Luftbyte Avfrostning Temp. kontroll Tilluft kontroll Rum kontroll Nollställ Manuell Vägledande anläggningsdimensioner Tillbehör/reservdelar... 21

3 Allmän information för installation G Kontrollera att följande dokument finns bifogade med anläggningen: - Installationsmanual (detta dokument) - CTS 602 användarmanual - Elschema Comfort är konstruerad för värmeåtervinning och luftflöden upp till 1200 m 3 /h. Energin i frånluften överförs till tilluften via motströmsväxlaren, där de två luftströmmarna passerar varandra utan att komma i direkt kontakt. Anläggningen är förberedd för montage av eftervärmare (el eller vatten) för tillsatsuppvärmning av tilluften. Styrning av eftervärmare är integrerad i CTS 602. Anläggningen levereras som standard med filterklass F5 i frånluften och F7 i tilluften. Anläggningen styrs av CTS 602, vilken erbjuder flera funktioner; t ex menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet m.m. (CTS 602 finns beskriven i en separat användarmanual vilken bifogas med anläggningen). Comfort levereras testad och färdig för drift. Installation och igångkörning ska göras av behörig elektriker. Rätt till ändringar förbehålles Sidan 3 av 21

4 Elmontage G Elmontage/strömförsörjning (inkl. säkerhetsströmbrytare) ska monteras av behörig elektriker. Anläggningen ansluts enligt bifogat elschema. Anläggningen levereras med 1 m kabel till CTS 602 användarpanel. Panelen kopplas till CTS 602 styren i anläggningen med kabeltyp 2x2x0,25 mm 2 partvinnad (max längd 50 m). CTS 602 panelen ska placeras torrt och frostfritt och i ett rum med en representativ rumstemperatur. Panelen bör placeras 1,5 m över golvnivå och min. 0,5 m från eventuella hörnor. Om möjligt bör man undvika att placera panelen på en yttervägg då det kan påverka temperaturgivaren i panelen. Likaså bör placering i zoner med kraftig solstrålning undvikas. Användarpanel Om en vatteneftervärmare finns monterad så ska reglerventil anslutas elektriskt enligt bifogat elschema. Rätt till ändringar förbehålles Sidan 4 av 21

5 Placering av Comfort G Vid placering bör det tas hänsyn till framtida service och underhåll. Det krävs minst 60 cm fritt utrymme framför och bakom anläggningen. För att underlätta montage är de enskilda stosarna märkta från fabrik. Uppmärksamma vänligen etiketterna. Kopplingen mellan anläggningens stosar och kanalsystemet bör göras med flexibla övergångar (flexslang/ljudflexslang eller liknande). Anläggningen placeras vågrätt med hänsyn till kondensavloppet. Kondensavloppet kräver en fri höjd på minst 125 mm under avloppsstosen (se figur sidan 6). Anläggningen levereras som standard med 50 mm isolering. Anläggningen är ljud- och vibrationssvag, likväl ska det tas höjd för eventuella vibrationer som kan fortplanta sig ut i byggnadsdelar. För att skapa åtskillnad mellan aggregat och underlag, rekommenderas att bygga ett fundament enligt figuren nedan. Comfort x vibrationsdæmpere vibrationsdämpare Förslag till placering av anläggningen Rätt till ändringar förbehålles Sidan 5 av 21

6 Kondensavlopp/vattenlås Comfort levereras med Ø20mm kondensavlopp (PVC, GF-fittings). Avloppet är placerat under stosen för avluften. G För att uppnå säkerhet mot frysning kan det vara nödvändigt att förse kondensavloppet med en värmekabel, tills det är innanför klimatskärmen (Tillbehör/reservdelar, se sidan 21). Det är installatörens ansvar att fryssäkra kondensavloppet. Under drift kan ett undertryck på upp till 50 Pa (svarande till 50 mm vattenpelare) uppstå i avloppet. Därför ska höjdskillnaden i vattenlåset vara minst 50 mm. Vattenlåset kan torka och därmed förhindra vattnet att bortföras från kondenskaret. Vattenlåset bör därför kontrolleras med jämna mellanrum och fyllas på med vatten efter behov. Större höjd på vattenlåset i förhållande till minimumskraven minimerar behovet av påfyllning. Ø20mm avloppsstos afløbsstuts min. 50mm. Comfort min. 50mm. min. 112,5mm Etablering av vattenlås G Efter montering av vattenlåset testas funktionen på följande sätt (anläggningen ska vara ansluten till kanalsystemet och fronten ska vara stängd): Kondenskaret fylls med vatten, anläggningen startas med högsta ventilationshastighet. Låt den gå i några minuter. Kontrollera att det inte finns vatten i kondenskaret när testen är avslutad. Rätt till ändringar förbehålles Sidan 6 av 21

7 Eftervärmare, vatten G G Anslutningen av vatteneftervärmare ska utföras av en auktoriserad VVS-montör. Om anläggningen är placerad utomhus eller utanför byggnadens klimatskärm ska installationen frostsäkras. Systemet ansluts, avluftas och kontrolleras för eventuellt läckage. Efter detta kan anläggningen startas. Smutsuppsamlaren kontrolleras och rensas efter lämplig sköljning av systemet. G För att uppnå en stabil reglering av eftervärmaren bör avståndet mellan blandventil och eftervärmare inte överstiga 2 meter. Undvik rördragning i aggregatet som gör att fläkten inte kan tas ut. 4 3 A 1 AB 2 5 Vandvarmeflade Eftervärmare Framledning Fremløb B Reguleringsventil: PN = 16 bar Max. diff. Tryk = 3,5 bar Luftretning Returledning Returløb 4 T9 B3 Notera: Temperaturgivare T9 och givare för frosttermostat B3, är monterade på eftervärmarens luftutgångssida i närheten av returvattenanslutningen. Se el-schema för inkoppling. 1: Ställdon och reglerventil: Danfoss AME 140/24V, - 3-vägsventil VZ3 DN15 Kv0,63, (Nilan leverans) 2: Cirkulationspump t ex Grundfos UPS eller motsvarande (ej Nilan leverans) 3: Smutsuppsamlare (ej Nilan leverans) 4: Avstängningsventil (ej Nilan leverans) 5: Avluftning (ej Nilan leverans) Förslag till röranslutning Rätt till ändringar förbehålles Sidan 7 av 21

8 VIKTIGT gällande Danfoss ställdon typ AME 140: Återmontering av ställdonet ska ske på följande vis: 1. Bryt strömmen och avlägsna ställdonets lock. 2. Frigör växeln genom att hålla knappen underst på huset intryckt samtidigt som spindeln skruvas upp helt (moturs). 3. Montera ställdonet och anslut strömmen. 4. DIP-switch nr. 1 flyttas till ON och därefter till. 5. Kalibreringen kör automatisk i upp till 6 minuter. (Dioden blinkar under kalibrering. Därefter konstant ljus). 6. Montera ställdonets lock. Omgivningstemperatur för Danfoss Actuator typ 140/24V är 0 C till 55 C. Framledning- /returtemperatur Vägledande effektdata för Comfort 1200 eftervärmare Röranslutning: Ø15 (vid fabriksmonterad eftervärmare) Tilluftstemperatur Tryckfall Tryckfall (vid temperatur på Luftflöde Effekt på vattensidadan på luftsi- 5 C direkt före eftervärmaren) [ C] [m3/h] [kw] [ C] [kpa] [Pa] [l/h] 40/ ,1 5 4,3 259 Vattenflöde Rekommenderat Kv-värde ventil ,7 8,4 8, , ,8 13, ,6 20,7 15,3 19, ,2 19,6 18, / ,5 36,8 2,9 4, ,1 4,8 8, ,2 30,5 6,7 13, ,3 28,4 8,6 19, ,3 26,8 10, / ,9 1,6 4, , ,5 35,6 2,7 8, ,9 32,7 3,7 13, ,4 4,7 19, ,6 5, Rätt till ändringar förbehålles Sidan 8 av 21

9 Eftervärmare, el El-eftervärmaren är en kanalvärmare Ø315mm, 400V, 3~. G Anslutning av el-eftervärmare ska utföras av en behörig elektriker. Se elschema för ventilationsanläggningen. El-eftervärmaren monteras i tilluftskanalen efter Comfort Det ska finnas ett säkerhetsavstånd på minst 150 mm från el-eftervärmaren till brännbart material. Eftervärmaren ska isoleras med ett brandhämmande isoleringsmaterial, dock får anslutningsboxen inte isoleras. (Viktigt: Anvisningar från tillverkaren av el-eftervärmaren ska följas.) Elinstallation ska utföras av behörig elektriker. Strömförsörjning etableras till aggregatet. T7, tilluftsgivare, monteras i tilluftskanalen ca 1 meter efter eftervärmaren. 0-10V signal ansluts till eftervärmaren. Signal för överhettning ansluts från eftervärmaren till CTS 602 styrkort i aggregatet. Den av NILAN levererade eftervärmaren kopplas in enligt bifogat elschema. Eftervärmaren ska nu väljas i styren via CTS 602 användarpanel. Se sidan 11. Rätt till ändringar förbehålles Sidan 9 av 21

10 Uppstart och inställning av CTS 602 styren Aktivering av servicemenyn Håll q och nedtryckta samtidigt i 10 sek. Efter detta är servicemenyn tillgänglig. Tryck flera gånger på q knappen tills SERVICE syns i displayen. Tryck för att gå in i servicemenyn. Nu går det att bläddra i servicemenyn m h a p q knapparna. Servicemenyns undermenyer visas i nedanstående figur. SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. TIL Undermenyer i servicemeny Rätt till ändringar förbehålles Sidan 10 av 21

11 Värme yta (eftervärmare) Anläggningen är förberedd for installation av en eftervärmare. Det är möjligt att eftermontera en vatten- eller el-eftervärmare. Eftervärmaren ska aktiveras i CTS 602 service menyn för att fungera tillsammans med anläggningen och för att frostskyddet av vatteneftervärmaren ska aktiveras. När en eftervärmare är vald/aktiverad är T7 tilluftsgivare. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME VAL YTA VV-PUMP Fördröjning efter start av fläkt tills det att värmekrav till eftervärmaren friges (0-60 min). KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. TIL FÖRDRÖJN 2 MIN VAL 0 10 V VAL VV-PUMP VAL EL VAL VAL 0/5/10 V VAL 0 10 V VAL PERIOD Väljs vid installation av vatteneftervärmare. Styrning med 0-10 V signal. Väljs vid installation av el-eftervärmare. Styrning med 0-10 V signal. Inställning "" väljes om ingen eftervärmare finns installerad. Menyn "Värme Yta" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 11 av 21

12 Luftkvalitet I menyn Luftkvalitet är det möjligt att välja fuktgivare och/eller CO 2 -givare till och från. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen FUNKTION FUKT+CO 2 SERVICE VÄRME YTA FUNKTION FUKT KVALITET FUNKTION FUNKTION BYTE AVFROSTN TEMP. TIL Menyn Luftkvalitet Rätt till ändringar förbehålles Sidan 12 av 21

13 Luftbyte I menyn Luftbyte är det möjligt att ställa in fyra ventilationsnivåer (luftflöden) för aggregatet. Tilluft och frånluft ställs in individuellt för varje ventilationsnivå. Det går även att ställa in en lägsta ventilationsnivå för tilluften och motsvarande min och max ventilationsnivå för frånluften. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET Värdet anger lägsta tillgängliga ventilationsnivå för tilluften (0-2). Värdet anger lägsta tillgängliga ventilationsnivå för frånluften (1-2). BYTE AVFROSTN TIL MIN 0 FRÅN MIN 1 Värdet anger högsta tillgängliga ventilatiosnivå för frånluften (3-4).. TEMP. FRÅN MAX 4 TIL TIL >1 < 23% TIL >2 < 40% TIL >3 < 65% TIL > 4 < 100% Möjligt att ställa in varje ventilationsnivå i % av maximal fläkteffekt. FRÅN > 1 < 25% FRÅN > 2 < 45% FRÅN > 3 < 70% FRÅN >4 < 100% FÖRDRÖJN 0 MIN Menyn "Luftbyte" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 13 av 21

14 Avfrostning I menyn Avfrostn är det möjligt att ställa in anläggningens drift i samband med avfrostning av motstömsväxlaren. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET Låg ventilationsnivå på tilluften under avfrostning. BYTE Användar-. definierad tilluft under avfrostning. BYTE LÅG AVFROSTN BYTE BRUKARE BYTE BRUKARE TEMP. BYPASS ÖPPEN BYPASS ÖPPEN BYTE TIL PERIOD 30 MIN BYPASS STÄNGD Ingen tilluft under avfrostning. AFSLUT T4 7 C Inställbar temperatur för avslutning av avfrostning mätt på T4, avluftsgivare. Antal minuter fast tid mellan två avfrostningar. 15 till 720 minuter. Menyn "Avfrostn" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 14 av 21

15 Temp. kontroll I menyn Temp. kontroll är det möjligt att välja vilken temperaturgivare som ska vara styrande för anläggningen. Det finns möjlighet till att ange ett minimumvärde för stopp av anläggningen för att förhindra ytterligare nedkylning av byggnaden i det fall den primära värmeförsörjningen är ur drift. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN Anger vilken givare som ska vara styrande: : T15 (panel) EXT: T10 (monteras i representativt frånluftsdon) FRÅN: T3 (frånluft) SENSOR FRÅN SENSOR EXTERN TEMP. SENSOR PANEL SENSOR PANEL TIL PRIORIT. VP + EV LÅG 10 C PRIORIT. VP + EV PRIORIT.. VP Om det finns eftervärmare så visas "EV". Möjlighet för extra rumsvärme via reläutgång R8, såvida denna utgång finns monterad. Endast möjligt på tilläggsplint. Temperaturen läggs till eller dras ifrån inställt värde. EXTERN -1 C PRIORIT. Stoppar anläggningen vid denna rumstemperatur (20-1 C) "--" innebär att funktionen inte är aktiv. (Inställningen ska vara "--" om panelen är placerad i ett kallt utrymme) : ventilation utan eftervärme. VP: ventilation med bara värmeväxlare aktiv. Menyn "Temp. kontroll" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 15 av 21

16 Tilluft kontroll Menyn Tilluft kontroll ger möjlighet för att ställa in regulatorn för reglering av tilluftstemperaturen. Denna meny är endast tillgänglig då styren är inställd för eftervärmare. (undermenyn Värme yta s.11). G Parametrarna i menyn TIL bör endast justeras av personer med kunskap om reglerteknik. SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. TIL GAIN 7.0%/ INTEGRAL 120 s N- ZON 2.0 C TEMP- BGR 0.10 /s KAP- BGR 0.5%/s Menyn "Tilluft kontroll" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 16 av 21

17 Rum kontroll Menyn Rum kontroll ger möjlighet för att ställa in regulatorn för styrning av rumstemperaturen. G Parametrarna i menyn Rum kontroll bör endast justeras av personer med kunskap om reglerteknik. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. Undermenyn RESPONS är endast tillgänglig då styren är inställd för eftervärmare. RESPONS BRUKARE RESPONS BRUKARE TIL RESPONS SNABB GAIN 6.0 / RESPONS NORMAL RESPONS NORMAL INTERGRAL 6m N-ZON 2.0 C RESPONS LÅNGSAM N-ZON 2.0 C Rum kontroll parametrar: Respons Gain Integral Långsam Normal Snabb Brukare Menyn "Rum kontroll" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 17 av 21

18 Nollställ Menyn Nollst. ger möjlighet till att återställa till fabriksinställningarna för anläggningen. Genom att hålla ESC+ knapparna intryckta i 5 sekunder visas en ny menypunkt RESTORE, detta accepteras/aktiveras genom att trycka på. RESTORE menyn ger möjlighet för att ladda en kopia av anläggningens inställningar. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. De sparade kundspecifika inställningarna blir återskapade. Anläggningen ska efter detta startas om. RESTORE De kundspecifika inställningarna sparas. TIL BACKUP STANDARD När standard väljs återskapas alla fabriksinställningar. Eventuell eftervärmare ska väljas till i servicemenyn igen. En vatteneftervärmare är inte frostsäkrad förrän den är korrekt monterad och tillvald i servicemenyn. Menyn "Nollställ" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 18 av 21

19 Manuell Menyn Manuell ger möjlighet för en manuell test av anläggningens funktioner. På CTS602 panelen tryck: - ESC för att gå ett steg tillbaka i menyn - p q för att gå upp eller ned i menyn eller för att justera en aktiverad menypunkt - för att aktivera en menypunkt - för att bekräfta en menypunkt - för att stänga anläggningen - ON för att starta anläggningen SERVICE VÄRME YTA KVALITET BYTE AVFROSTN TEMP. TIL VENT+VÄR" FRÅN TIL SPJÄLL AVFROSTN Test av ventilation och värmedrift. Under test är det 50% signal till eftervärmaren. Test av frånluft. Test av tilluft. Test av spjäll. Test av avfrostningsfunktion. Manuell test deaktiverad (normalt driftstillstånd). Menyn "Manuell" Rätt till ändringar förbehålles Sidan 19 av 21

20 Vägledande anläggningsdimensioner Vägledande anläggningsdimensioner för Comfort 1200 Rätt till ändringar förbehålles Sidan 20 av 21

21 Tillbehör/reservdelar Filter Typ Anläggning Antal Nilans varunummer Påsfilter F7 Comfort Påsfilter F5 Comfort Vatteneftervärmare inkl. reglering Anläggning Antal Nilans varunummer Comfort 1200 (höger) Comfort 1200 (vänster) El-eftervärmare (intern) Anläggning Effekt Antal Nilans varunummer Comfort kW, 400V, 3~ Reservdelar/tillbehör Typ Antal Nilans varunummer Hygrostat CTS 602, styrkort CTS 602, användarpanel komplett CTS 602, vitt hölje till användarpanel HX Filtervakt exkl slang (3m à 3049) Vibrationsdämpare (set med 4 st) Fukt sensor CO 2 -sensor B13 Värmekabel för kondensavlopp (fryssäkring) Anläggning Beteckning Nilans varunummer Comfort Värmekabel 2172 Rätt till ändringar förbehålles Sidan 21 av 21

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Compact P. Compact P Sol. Compact P Kyla. Compact P Kyla Sol. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Compact P. Compact P Sol. Compact P Kyla. Compact P Kyla Sol. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2. Installationsmanual CTS 602 by Nilan Compact P Compact P Sol Compact P Kyla Compact P Kyla Sol Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Figuröversikt...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500 N NEW GENERATIO X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500......... 2 Energidata............. 4 Vägg- och takmodell..... 5 Modellöversikt.........

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2014-06-18 1.

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 40 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Artikelnummer 11 34 41 01, RSK nr 686 18 99 Ventilpaket Laddomat 41-100 med: Laddnings- och urladdningsventil med 2 st backventiler samt

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar SFS Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar För karuselldörrar Vertikalt montage Höjd: 2,2 m 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL Användningsområden SFS är en luftridå med många

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Manual. Bostadsaggregat RECOM 4

Manual. Bostadsaggregat RECOM 4 Manual Bostadsaggregat RECOM 4 INNEHÅLL Säkerhet... 01 Tekniska data... 02 Prestanda... 03 Om aggregatet... 04 Komponenter... 04 Mått... 05 Installation... 05 Styrning... 09 Underhåll... 15 Felsökning...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoVÅF. Värmeåtervinningsenhet 161 501 71/1 2009-08-24

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoVÅF. Värmeåtervinningsenhet 161 501 71/1 2009-08-24 Installations- och skötselanvisning CTC EcoVÅF Värmeåtervinningsenhet 161 501 71/1 2009-08-24 Innehållsförteckning Installationsbevis... 5 1. Uppbyggnad... 7 Funkton Hölje Filter Värmeåtervinningsenhet

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Installationsanvisning CS- stokeranläggning

Installationsanvisning CS- stokeranläggning Installationsanvisning CS- stokeranläggning Version 2.0 fr.o.m. mars 2007 Läs noggrant igenom hela manualen innan installationen påbörjas! Generalagent Sverige BN Energikonskult AB Norbergsvägen 30 * Box

Läs mer

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD 1. Allmänt Luftvärmare TBLF/TCLF används till förvärmning av tilluften med varmvatten som media. TBLF/TCLF placeras i uteluftskanal. Lamellvärmeväxlare

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09 catrone Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk Dragbänksreglering Mi-16Se_001-11-09 AB MICATROE 001-11-09 [H: \ Apps \ Typeset \ Mima \ Mi-16Se_011109.vp] dragbänksreglering

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

Automatik för ventilationsaggregat m/sp400. Basdokumentation. Version 1.0 94237S-01 2005-06

Automatik för ventilationsaggregat m/sp400. Basdokumentation. Version 1.0 94237S-01 2005-06 -01 2005-06 Automatik för ventilationsaggregat m/sp400 Version 1.0 Basdokumentation Dokumentationen är både för frekvensstyrda fläktar och för aggregat med transformatorreglering av fläkthastigheten Innehåll

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

OKTOBER 2012. Låt naturen komma inomhus

OKTOBER 2012. Låt naturen komma inomhus OKTOBER 2012 Låt naturen komma inomhus 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet 250-1000 m³/h, kan användas i dessa lokaler : skolor kontorslokaler möteslokaler matsal institutioner paviljonger

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Luftvärmeaggregat LVAC-E

Luftvärmeaggregat LVAC-E Bruksanvisning 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska Data 6. Drift- och skötselinstruktioner 7. Garantibestämmelser Datum 2015-05-16 Sid. 1 1. Säkerhet Säkerhet

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 400

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 400 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 400 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Kanalanslutna Luftavfuktare LAK-400/LAK-800/LAK-1200

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU

SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU SKÖTSELINSTRUKTION Vattenmätarstyrt avhärdningsfilter CAB / CAB DOU H2O s helautomatiska avhärdningsfilter (mjukvattenfilter) är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar i tex varmvatten

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING DRAG09 VÄGGFLÄKT Innehållsförteckning 1. Beskrivning...2 1.1 Ingående delar...3 1.2 Tekniska data...3 2. Installation...4 2.1 Placering...4 2.2 Åtkomlighet...4 2.3 Brandsäkerhet...4

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer