FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGHTER stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE"

Transkript

1 PBD SE - 99 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av större fastigheter såsom flerbostadshus och industrifastigheter. Som värmekällor kan bland annat mark, berg, sjö eller grundvatten användas. FIGHTE är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. FIGHTE är även klar för styrning av olje-/elpanna. Värmepumpen finns i tre olika effektutföranden;, och kw. FIGHTE har hög verkningsgrad, vilket ger en hög besparing, med hjälp av två högeffektiva kolvkompressorer i en väldimensionerad köldmediekrets. Detta ger en värmefaktor (COP) på minst, vid C ingående köldbärartemperatur och C utgående värmebärartemperatur (exkl pumpar). De två kompressorerna som går in efter behov ger bättre effektreglering, längre driftintervall, mindre slitage samt större driftsäkerhet. Vid varmvattenproduktion prioriteras denna, valbart med en eller två kompressorer. Detta möjliggör samtidig produktion av värme och varmvatten. FIGHTE är konstruerad med kompressorerna och köldmediedelarna inbyggda i separata kapslingar för säkrare service. Kompressorerna i värmepumpen är därigenom dubbelkapslade vilket reducerar ljudnivån väsentligt. Cirkulationspumpar och flexslangar är inbyggda. Köldbärar- resp värmebärarkretsen anslutes på baksidan av värmepumpen. Smutsfilter medlevereras. FIGHTE är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla väsentliga temperaturer i värmepumpen visas på en -raders LCD-display. Detta medför att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga. Hela FIGHTE är uppbyggd inuti en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Front- och sidoplåtar är enkelt demonterbara för bästa åtkomlighet vid installation och eventuell service. Då större effektbehov föreligger kan flera FIGHTE styrningsmässigt kopplas samman.

2 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Installationsprincip Mark Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nergrävda markkollektorn. Berg Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi via kollektorer i borrade hål i berget. Sjö Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. Funktionsprincip FIGHTE består av två värmepumpsmoduler samt en reglerdator med display för styrning av värmepump och eventuell tillsatsvärme. FIGHTE har inbyggda cirkulationspumpar varför den enkelt anslutes till köldbärar- resp värmebärarkrets. Värmeupptagningen från värmekällan (berg, mark eller sjö) sker genom ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med frostskyddsmedel cirkulerar. Även grundvatten kan användas som värmekälla vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. Köldbärarvätskan avger i värmepumpens förångare sin energi till köldmediet som därvid förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn, där det avger sin energi till värmebärarkretsen. Kompressor B Köldbärare-retur Köldbärarpump Köldbärare-fram Smutsfilter B A Varmvatten-fram / Värmebärare-fram Värmebärarpump B Varmvatten-retur Värmebärare-retur Smutsfilter Värmebärare-fram Värmebärarpump A Kompressor A Förångare Expansionsventil Kondensor

3 Manöverpanel Display C VB-Fram 9 () C Varmvatten C Lampindikeringar D Funktionstangenter B Öka/minska värme E - + Strömställare A A B Strömställare Strömställare med lägen ( ). Värmepumpen helt avstängd. Normalläge. Samtliga styrfunktioner inkopplade. eservläge. Funktionstangenter Kanal Val av fönstermeny. Öka Höjning av aktuellt värde. Minska Sänkning av aktuellt värde. Driftläge In- och urkoppling av tillsatsvärme och/eller rumsvärme. D Lampindikeringar umsvärme fast sken visar att rumsuppvärmning tillåts (cirkulationspump i drift). Värmepump blinkande sken visar att en kompressor är i drift. fast sken visar att båda kompressorerna är i drift. Varmvatten (tillbehör) fast sken visar att varmvattenladdning pågår. snabb blinkning visar att tillfällig höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca C under timmar). långsam blinkning visar att periodvis höjning av varmvattentemperaturen är vald (ca C enligt valt tidsintervall). C Extra vv Tillfällig eller periodvis höjning av varmvattentemperaturen. Display En informativ -raders LCD-display som visar FIGHTE s funktion och tillstånd, (se vidare Styrning, display ). Tillsatsvärme (extern) fast sken visar att tillsatsvärme är till. långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts. snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme tillåts. Snabb blinkning visar att ett fel har uppstått. E Öka/minska värme Med ratten Öka/minska värme ökas eller minskas rumstemperaturen (förändrar temperaturen på VB- Fram ). Gäller vid dockningsalternativ.

4 Svart Vit Grå Brun öd öd Grå Grå - min + max Inre manöverpanel 9 örinkoppling (köldbärare) Vid dimensionering av kollektorläggning måste hänsyn tagas till geografiskt läge, berg- /jordart samt värmepumpens täckningsgrad. Vid förläggning av kollektorslangen tillses att denna är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Är detta ej möjligt förses högpunkter med avluftningsmöjligheter. Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga C måste detta frysskyddas genom inblandning av till exempel etanolsprit typ Svedol eller Brineol i vatten. Blandningsförhållandet skall vara ca % etanol och resterande del vatten. Som riktvärde för volymberäkning används liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang x, PN,). Nivåkärlet bör märkas med det frysskyddsmedel som används. Avstängningsventiler skall monteras så nära värmepumpen som möjligt. Montera smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem skall, pga smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. 9 Strömställare för köldbärarpump Strömställare för värmebärarpump A och B Strömställare för kompressor A och B lampa, Motorskydd (kompressor) örinkoppling (värmebärare) örinkoppling av värmebärarsidan sker på baksidan. Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (kopplas så nära värmepumpen som möjligt), samt medlevererade flexslangar och smutsfilter skall monteras. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras överströmningsventil alternativt demonteras några termostater. Frikyla Anläggningen kan kompletteras med till exempel fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Transport och förvaring FIGHTE skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Uppställning och placering FIGHTE placeras på ett fast horisontellt underlag (max lutning), helst betonggolv eller betongfundament. FIGHTE ska ställas i icke ljudkänsligt rum för att eliminera olägenheter på grund av ljud. Undvik rum som gränsar till ljudkänsliga rum. örinstallation örinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTE arbetar upp till en returtemperatur av ca C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca C. P EXP Fläktkonvektor Till värmepump Berg-jordkollektor

5 Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Ovanstående gäller anläggning som är utrustad med slutet expansionskärl. Utbyte av värmepump eller expansionskärl får ej ske utan förnyad kontroll. iktvärden för kollektorer Värme- Ytjordvärme Bergvärme pumps- rekommenderad rekommenderat storlek kollektorlängd aktivt borrdjup x x m x x m x 7 x m x x m x x m x x m Gäller vid PEM-slang x, PN,. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/mark förhållanden och på värmesystem, tex radiatorer alternativt golvvärme. Max längd per kollektor bör ej överstiga m. Vid flera kollektorer parallellkopplas dessa, med möjlighet för injustering av flödet. Slangförläggningsdjupet ska vara ca m och avståndet mellan slangarna minst m. Vid flera borrhål skall avståndet mellan hålen vara minst m. Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida Tillgänglig tryckuppsättning Tryck kpa mvp FIGHTE - Flöde l/h Tryck kpa mvp FIGHTE -/ Flöde l/h

6 Styrning FIGHTE styr vanligtvis värmeproduktion med principen flytande kondensering dvs den värme som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framlednings givare. Som tillval kan även rumsgivare användas för kompensering av avvikelse i rumstemperaturen. Varmvattenproduktionen prioriteras och styrs beroende på vilket dockningsalternativ som skall användas. Se avsnitt Dockning. FIGHTE kan om så önskas dockas till en extern enhet med egen värmeautomatik. Då levererar värmepumpen värme upp till en fast temperaturnivå. Detta kallas för Fast kondensering. Värmeautomatiken styrs då med hjälp av den externa enhetens reglerautomatik. För allmän information och säkrare kontroll av funktionen finns även givare för in- och utgående köldbärartemperaturer (kollektor). Utgående köldbärartemperatur kan minimibegränsas om så önskas (exempelvis vid grundvattensystem). För att förenkla handhavandet och att ge tydlig information om värmepumpens tillstånd finns en två-raders LCDdisplay på FIGHTE s front. Med tillhörande knappar kan värmepumpen ställas in för att ge önskade temperaturer. Det finns olika visningslägen som visar följande information. Användarmenyer KB-f + C KB-r (-) C I denna visning kan inkommande temperatur från köldbärarkretsen KB-f avläsas. Aktuell utgående temperatur till köldbärarkretsen KB-r kan avläsas underst. Värdet inom parentes visar förinställd larmtemperatur. Kurvlutning 9 um-komp C Här ställs lutningen på värmekurvan in. Med hjälp av um-komp -variabeln ställs rumsgivarens inverkan på framledningstemperaturen in. VP starter A VP starter B Variablen VP starter visar hur många gånger värmepumpen startats i modul A resp B. VB-Fram 7() C Varmvatten C I detta läge visas den verkliga och den beräknade framledningstemperaturen på värmebäraren. Det nedre värdet ger en indikation på varmvattentemperaturen. VP-tid A h VP-tid B h 7 I detta läge kan antalet drifttimmar för kompressorerna A och B ( VP-tid ) avläsas. Utetemp - C um,() C I detta läge visas den aktuella utetemperaturen. Om rumsgivare är ansluten visas den aktuella respektive den inställda rumstemperaturen underst. Den inställda temperaturen visas inom parentes. Sverige A "VP till" I denna meny kan man ställa in önskat språk. Nederst visas växelvis drifttillstånd: VP av, VP till, VP start om X minuter eller Hög returtemp för modul A respektive B. VB-r 7() C VV start 9() C Här visas den aktuella returtemperaturen från värmesystemet VB-r. Aktuell temperatur i vattenvärmaren visas underst VV start. Den inställda temperaturen för start av laddning av vattenvärmare visas inom parentes.

7 Servicemenyer Grad-min 9 Aktuellt värde på antal gradminuter. Kalibrering av givare. Kal.Ute um KB-f KB-r VB diff VP Diff VP-TS Man VB diff VP visar största tillåtna temperaturavvikelse från nominellt värde för värmebärare (VB) innan tvångsstyrning av de två värmepumpsmodulerna A och B sker. Diff VP-TS visar avvikelsen nedåt från VB diff VP för vilket värde tvångstyrning av tillsatsvärme (TS) sker. VP-intervall m VVB-stopp C VP-intervall visar min tidsintervall i minuter mellan värmepumpsstarter. VVB-stopp visar stopptemperatur på varmvattenladdning vid drift med enbart tillsatsvärme. Shunt P s Shunttid % Shunt P visar shuntperiodens längd i sekunder. Shunttid visar andel gångtid per grad av temperaturavvikelse. Denna funktion är till för att kompensera hastighetsvariationer för olika shuntmotorer som kan installeras. DriftP HP/MS LP Status för pressostater och motorskydd. TS-val TS-drift TS-val visar val av antal steg i tillsatsvärme. Kan väljas binärt i, eller 7 steg. TS-drift visar valet om man vill ha enbart panndrift med enbart tillsatsvärme (t ex innan kollektorinstallationen är klar). Eventuell elpatron i vattenvärmaren aktiveras även. Manuell test av utgångar. Servicetid Parallell 7 Servicetid snabbar upp tidsförloppen ggr vid eventuell service. Parallell visar inställningsvärde av parallellförflyttning. VP-nr VV-val VP-nr visar ordningstal för FIGHTE vid flera sammankopplade enheter, se tabell. VP-nr ställes på om endast en värmepump installerats. VV-val visar val av antal kompressorer som ska vara i drift vid varmvattenproduktion (kräver ansluten varmvattengivare). VP-nr Grad-min Grad-min Tillsatsvärme Tillsatsvärme kompr A kompr B första steg in sista steg in Exempel: Två sammankopplade FIGHTE. För den första värmepumpen (ordningstal ) gäller att kompressor A startar vid - gradminuter och kompressor B startar vid - gradminuter. För den andra värmepumpen (ordningstal ) gäller att kompressor A startar vid -9 gradminuter och kompressor B startar vid - gradminuter. Den värmepump som har det högsta ordningstalet används för varmvattenberedning och styr eventuell tillsatsvärme. I detta exempel går tillsatsvärmens första steg in vid - gradminuter och det sista steget går in vid - gradminuter. 7

8 Värmeproduktion eglering av värmetillförsel till huset sker enligt inställningarna i reglerdatorn (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering tillföres huset rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur (VB-Fram) kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet (parentesvärdet i reglerdatorns display). Vid undertemperatur räknar reglerdatorn fram ett underskott i form av grad-minuter vilket innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur som för tillfället råder. Värmepumpens reglerdator kan styra en yttre elkassett alternativt extern oljepanna/elpanna och shuntventil. Förskjutning, värmekurva - FAMLEDNINGSTEMPEATU FAMLEDNINGSTEMPEATU + + C 7 C KUVLUTNING C PAALLELLFÖFLYTTNING UTETEMPEATU Förskjutning, värmekurva KUVLUTNING C PAALLELLFÖFLYTTNING UTETEMPEATU Förskjutning, värmekurva + FAMLEDNINGSTEMPEATU + C 7 7 KUVLUTNING 9 7 Varmvattenstyrning (Tillbehör) Detta tillbehör ger värmepumpen FIGHTE möjlighet att prioritera varmvattenladdning vid system med flytande kondensering. För detta krävs också en varmvattenackumulator, exempelvis NIBE VPA. När givaren () för varmvattentemperatur anslutes aktiveras automatiskt styrsystemet för laddningsfunktioner. Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med halva eller hela värmepumpseffekten (valbart). Start av varmvattenladdning sker när temperaturen på varmvattengivaren () har sjunkit till inställd starttemperatur ( 9 C). Växelventilen (9) monteras så att den växlar mellan värmesystemet och värmepumpen, dvs när ackumulatorn/vattenvärmaren är laddad så växlar ventilen ut mot radiatorerna/golvvärmesystemet. Stopp sker via värmepumpens driftpressostat för att erhålla maximal varmvattentemperatur. I de fall anslutning till vattenvärmare gjorts via tillbehören Varmvattenstyrning och externa elpatroner är installerade i vattenvärmaren kan funktionen Extra varmvatten utnyttjas. Denna funktion höjer temperaturen på varmvattnet från normala ca C upp till ca C med hjälp av elpatronen. Tillsatsvärme Värmepumpar dimensioneras normalt inte för att klara hela värmeeffektbehovet, varför tillsatseffekt kan vara nödvändig under kalla dagar. Elkassett/Elpanna utan shunt Tillsatsvärmning kan ske med hjälp av elpatroner i extern elkassett. Elpatronerna kan styras från FIGHTE valbart i, eller 7 steg. Styrningen sker binärt eller linjärt och utnyttjar, eller reläer. Oljepanna med shunt FIGHTE kan även dockas till en oljepanna eller elpanna. Om FIGHTE inte klarar effektbehovet tillåter den att oljepannans brännare startar respektive elpannans elpatroner att gå in. När panntemperaturen höjts till ca C aktiverar FIGHTE shunten som då öppnar. Shunten reglerar in sig så att reglerdatorns teoretiskt framräknade börvärde för framledningstemperatur stämmer med det verkliga. När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej behövs stänger shunten helt. Oljepannan kommer dock att hållas varm under ytterligare timmar för att vara redo för eventuellt ökat värmebehov. Det är alltid pannans ordinarie reglerutrustning som styr panntemperaturen C PAALLELLFÖFLYTTNING UTETEMPEATU

9 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Dockning FIGHTE kan inkopplas på många olika sätt. Nedan följer några av de vanligaste alternativen. Övrig kringutrustning såsom tillbehören umsstyrning och Varmvatten styrning beställes separat. Principskisser för dockning FIGHTE dockad med panna och vattenvärmare (flytande kondensering). EXP PG SV FG G adiator Fram adiator etur VXV KV UG H Panna T VV VVG VVB KB-r B V BV H VVB / ACK SÄK AV KB-f A V BV FIGHTE prioriterar laddning av varmvatten med halva effekten (värmepumpsmodul B) via växelventil (VXV). Vid fulladdad vattenvärmare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Vid värmebehov startas först modul A. Vid stort behov startas även modul B för värmedrift. Pannan inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet och shunten (SV) aktiveras när temperaturen tpg > C. Om VVB/ACK förses med elpatron (IU) plus kopplingsbox (K) kan funktionen Extra varmvatten användas. Förbikopplingsbar kontaktor rekommenderas. Till detta alternativ finns tillbehören VST, IU samt K. AV Avstängningsventil VXV Växelventil BV Backventil SV Shunt VVB Vattenvärmare Smutsfilter KB-f Köldbärare fram SÄK Säkerhetsventil KB-r Köldbärare retur PG Panngivare V eglerventil FG Framledningsgivare A Värmepumpsmodul A VVG Varmvattengivare UG Utetemperaturgivare B Värmepumpsmodul B G eturgivare EXP Expansionskärl med H Hjälprelä/Kontaktor med förbikoppling erfoderlig säkerhetsutrustning. VVB/ACK Ackumulator med vattenvärmare 9

10 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme FIGHTE dockad med elpanna och vattenvärmare (flytande kondensering) EXP SÄK Elkassett/ Elpanna FG G Fram etur VXV KV UG T VV VVG VVB KB-r B V BV H VVB / ACK SÄK AV KB-f A V BV AV BV VVB SÄK FG VVG UG G H VXV KB-f KB-r V A B EXP VVB/ACK Avstängningsventil Backventil Vattenvärmare Smutsfilter Säkerhetsventil Framledningsgivare Varmvattengivare Utetemperaturgivare eturgivare Hjälprelä/Kontaktor med förbikopplnig Växelventil Köldbärare fram Köldbärare retur eglerventil Värmepumpsmodul A Värmepumpsmodul B Expansionskärl med erfoderlig säkerhetsutrustning. Ackumulator med vattenvärmare FIGHTE prioriterar laddning av varmvatten med halva effekten (värmepumpsmodul B) via växelventil (VXV). Vid fulladdad vattenvärmare/ackumulatortank (VVB/ACK) växlar (VXV) mot värmekrets. Vid värmebehov startas först modul A. Vid stort behov startas även modul B för värmedrift. Elpannan inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Om VVB/ACK förses med elpatron (IU) plus kopplingsbox (K) kan funktionen Extra varmvatten användas. Förbikopplingsbar kontaktor rekommenderas. Till detta alternativ finns tillbehören VST, IU samt K.

11 Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Kontrollera att vatten finns i pannan innan Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Alternativ Två eller flera FIGHTE dockad till panna och vattenvärmare (flytande kondensering) UG EXP PG SV FG G T adiator Fram adiator etur VV H Panna VVB KV VV KV VV KV VVG VVB / ACK VVB / ACK VXV T KB-r B V BV SÄK AV KB-r B V BV SÄK AV KB-f A V BV KB-f A V BV VP VP FIGHTE är konstruerad för att flera enheter skall kunna sammankopplas vid stora effektbehov. Vid värmebehov startar först modul A (VP). Vid ytterligare behov startar modul B (VP) därefter modul A (VP) o s v. Om värmepumparna ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas pannan och shunten (SV) öppnas först när pannan uppnått C. Detta styr-alternativ aktiveras automatiskt när panngivare (PG) ansluts. Framlednings- (FG) och returgivare (G) skall placeras på stamledningen till radiatorerna. Vid varmvattenbehov prioriteras VP eller vid flera sammankopplade värmepumpar den sista värmepumpen (valbart, hela eller halva effekten) över till varmvattenproduktion. Till detta alternativ finns tillbehöret T. Förbikopplingsbara kontaktorer rekommenderas. För att inte störa skiktningen i VVB /ACK skall eventuell VVC-anslutning göras till extra vattenvärmare (VVB). AV BV VVB SÄK PG FG VVG UG G H VXV Avstängningsventil Backventil Vattenvärmare Smutsfilter Säkerhetsventil Panngivare Framledningsgivare Varmvattengivare Utetemperaturgivare eturgivare Hjälprelä/Kontaktor med förbikoppling Växelventil SV Shunt KB-f Köldbärare fram KB-r Köldbärare retur V eglerventil VP Värmepump nr VP Värmepump nr A Värmepumpsmodul A B Värmepumpsmodul B T Temperatursignalfördelare EXP Expansionskärl med erfoderlig säkerhetsutrustning. VVB/ACK Ackumulator med vattenvärmare

12 Elschema P X9 L X9 L X9 L A A A B TAH B B Xb Xb Xb Xb e e9 e e e e e7 e X9 X X X X X X 7 X X X X PE 7 S C X9 N PE Xb a P b a b 7 a b 9a 9a 9b 9a 9b 9b b a 9a a 9a e X9 Xb 9b 9 7a S C 9b b 7b S C 7 eservläge Olja TS TS/S- Ts/S+ XVV VX Ventil L L L X,

13 Kontrollera att vatten finns i pannan innan den inkopplas. Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme Cirk.pump Värmepump Varmvatten Tillsatsvärme att vatten den inkopplas. Mått VV-Fram / VB-Fram (B) Ø KB-r (ut) Ø VV-retur, Ø VB-r (in), Ø VB-Fram (A), Ø 7 7 KB-f (in), Ø givare Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme finnas för eventuell service. - Kabelintag, givare Kontrollera finns i pannan innan Framför värmepumpen krävs ett utrymme på mm för eventuell service. Kabelintag, starkström (matning) Tekniska data IP Effekt Avgiven/Tillförd effekt* vid / C **,/,9 9,/,,/7, Avgiven/Tillförd effekt* vid / C ** (kw) 9,/,7,/7, 9,/, Driftspänning (V) x + N Startström (A) 79 Max driftström, kompressor (A) x 7,9 x 9, x, Avsäkring, endast VP (motorkarakt/trög) (A) Effekt, värmebärarpump -fas (W) x 7 Effekt, köldbärarpump -fas (W) 7 Anslutning köldbärare utv ø (mm) Anslutning värmebärare utv ø (mm) x / Köldmediemängd (7C) (kg) x, x, x, Köldbärarflöde (l/s).,,7 Tillgängligt tryck för köldbärarsystem (kpa) Värmebärarflöde (l/s) x, x, x, Max temperatur (framledning/returledning) ( C) / Driftspressostat (bryt / slutvärde) (bar) / Pressostat HP (bryt / slutvärde) (bar) 7/ Pressostat LP (bryt / slutvärde) (bar),/ Kapslingsklass IP Vikt (kg) 7 SK nummer 9 * Endast kompressoreffekt ** Avser köldbärartemperatur fram / värmebärartemperatur fram enligt EN. Med reservation för eventuella mått- och konstruktionsförändringar

14 Komponentplacering Svart Vit Grå Brun öd öd Grå Grå + - max min 9 a 9b 9 b b b a 9b a 9a b 7 a 9a 9

15 Komponentlista Automatsäkring Köldbäraranslutning, KB-f (in) Köldbäraranslutning, KB-r (ut) Kopplingsplint, externa enheter 7 a, b Serviceanslutning, högtryck Strömställare, 9 Anslutningsplint, inkommande el a, b Kopplingsplint, pumpar, högtryckspressostat Utegivare, anslutning Värmebärarpump, modul A 7 a, b Förångare a, b Kondensor 9 Värmebärarpump, modul B Kopplingsplint, givare a, b Strömställare, kompressor a, b Motorskydd, inkl återställare 7 a, b Kolvkompressor a, b Driftpressostat 9 eläkort med nätdel Kopplingsplint, reläkort Kopplingsplint Panngivare a, b Högtryckspressostat eglerdator med display inkl givare Köldbärarpump a, b Indikeringslampa, motorskydd, kompressor 7 Motorskydd, köldbärarpump Kontaktor, köldbärarpump 9 a, b Strömställare, värmebärarpump Strömställare, köldbärare a, b Lågtryckspressostat a, b Serviceanslutning, lågtryck a, b Expansionsventil Säkerhetsventil, köldbärarsida Smutsfilter a, b Torkfilter Kontaktor, kompressor start 9 a, b Kontaktor, kompressor drift 7 Värmebärare fram från modul A 7 Anslutning, värmebärare retur, VB-r 7 Framledning till vattenvärmare / Värmebärare fram från modul B 7 eturledning från vattenvärmare, VV-etur 7 Avtappning för värmebärarsystemet 77 Avluftningsventil, köldbärarsystem 7 Avtappning för köldbärarsystemet Nivåkärl Temperaturgivare, KB-f, köldbärare, in 7 Temperaturgivare, KB-r, köldbärare, ut Temperaturgivare, varmvatten 9 Temperaturgivare, VB-Fram, värmebärare fram 9 Temperaturgivare, VB-r, värmebärare retur 9 Typskylt 9 Typskylt, kyldel

16 C TG EP 9 7 EP C TG Bipackningssats 9 9 Temperaturgivare med stift Nivåkärl med säkerhetsventil NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel 7 Utegivare ör för givare Aluminiumtejp Värmeisolertejp Slangar med packningar (värmebärare fram, inv resp utv) Smutsfilter ( resp ) Tillbehör Varmvattenstyrning VST SK-nr: Mjukstart MS SK-nr: umsgivare G SK-nr: Växelventil, Cu-rör Ø (max rekommenderad laddeffekt: kw) Elpatron IU SK-nr: 9, kw SK-nr: 9 7, kw SK-nr: 9 97, 9 kw MS -/ ( st behövs) Kopplingsbox K SK-nr: 9 G Temperatursignalfördelare T IU K med termostat och överhettningsskydd T vid flera FIGHTE (-st) EK * EP * EP * Elkassett kw Elpanna kw Elpanna kw *Anpassad för styrning från Fighter NIBE AB Box Järnvägsgatan MAKAYD Tel: - 7 Fax:

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352

FIGHTER 1210. Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0209-7 039352 PBD SE - FIGHTE Markvärmepump FIGHTE Allmänt Värmepump inklusive vattenvärmare med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 722-2 Bergvärmepump FIGHTER 122 63921 NIBE FIGHTER 122 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump för uppvärmning av

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE 724-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 25 639249 NIBE FIGHTER 25 Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 25 är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK MOS SE - 985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0601-1 PBD SE - Markvärmepump FIGHTE FIGHTE FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Allmänt Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och

Läs mer

639249 NIBE FIGHTER 1125

639249 NIBE FIGHTER 1125 PBD SE -5 Bergvärmepump FIGHTER 5 99 NIBE FIGHTER 5 FLIK FLIK 5 FLIK, FLIK FLIK 9 FLIK Allmänt Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 5 är en värmepump för uppvärmning av villor,

Läs mer

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE FIGHTER 1310 LEK MOS SE 34-8 4985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE FIGHTER VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE -3 93 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE Bergvärmepump FIGHTER 22 2 NIBE FIGHTER 22 FLIK FLIK FLIK, FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 22 är en komplett värmepump

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1115 MOS SE 0316-2 611713 FIGHTER 1115 -2 +2 LEK MOS SE 6-67 FIGHTE 5 MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE 5 - + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner...

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK

MOS SE 0712-2 FIGHTER 1125 031086 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 1125 LEK +2 MOS SE 72-2 386 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE -2 R Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... 4 Funktioner...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 0222-5 611425 FIGHTER 1110 LEK MOS SE -5 5 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning av olika

Läs mer

NIBE F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE

NIBE F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE PBD SE 1115-4 Bergvärmepump 4 NIBE F1330 639285 NIBE F1330 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1215 MOS SE 0446-2 411596 FIGHTER 1215. Fighter 1215 LEK MOS SE 0446-2 411596 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 1215 LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip...

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1135 63925 IBE FIGHTER 1135 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde Framledningstemperatur

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE FIGHTER 1210 LEK R - + R MOS SE - 9 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R -2 +2 MOS SE 737-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 344 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Frontpanel Frontpanelen 4 Funktioner 4 Inställning av olika driftlägen

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 724-3 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,3 vid /35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0843-4 FIGHTER 1225 LEK MOS SE 843-4 3115 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 2 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell..... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

NIBE F1330. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1039-3. innebär uteblivna besiktningskrav.

NIBE F1330. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE 1039-3. innebär uteblivna besiktningskrav. D SE 19- ergvärmepump 4 NIE F1 6985 NIE F1 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK -stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än kg köldmedium per kyldel/aggregat.

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

NIBE FIGHTER 1235

NIBE FIGHTER 1235 PBD SE 0814-5 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (COP) på upp till 5,03 vid 0/35 C. Högre temperaturområde

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1126 NIBE TM 639354 F1126 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5 PBD SE 0920-5 Luft/vatten-värmepump 5 F2025 NIBE 639291 F2025 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2025 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt

Läs mer

FIGHTER Uteluftsvärmepump med två effektsteg. Allmänt. Försäkring. Uteluftsvärmepump PBD SE

FIGHTER Uteluftsvärmepump med två effektsteg. Allmänt. Försäkring. Uteluftsvärmepump PBD SE TRYGGHETSFÖRSÄKRING PBD SE 0605-1 Uteluftsvärmepump 5 FIGHTER 010 6315 FIGHTER 010 Uteluftsvärmepump med två effektsteg Allmänt FIGHTER 010 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat.

Läs mer

639252 NIBE FIGHTER 1235

639252 NIBE FIGHTER 1235 BD SE 744-4 Bergvärmepump 4 FIGHTER 1235 639252 IBE FIGHTER 1235 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Värmefaktor

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C

F1126. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Framledningstemperatur 70 C Returledningstemperatur 56 C PBD SE 48- Bergvärmepump 4 F6 TM 6954 NIBE F6 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR6-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig skärm. n Inbyggd

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 44-6 Bergvärmepump NIBE TM F6 NIBE TM 6955 F6 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

639253 NIBE FIGHTER 1250

639253 NIBE FIGHTER 1250 PBD SE 0706-1 Bergvärmepump 4 IBE FIGHTER 1250 639253 IBE FIGHTER 1250 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1226. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1443-7 Bergvärmepump NIBE TM F1226 NIBE TM 639355 F1226 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Ny displayenhet

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 Brine är ett kompakt värmepumps för berg, sjö eller ytjordvärme. Värmeupptagningen sker i ett slutet system där en blandning av frostskyddsmedel ( vanligen

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1200 MOS SE 9750-1 611183 FIGHTER 1200 LEK R MOS SE 975-1 61113 R MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING R LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanelen... 4 Funktioner...

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40. PBD SE 946-4 Bergvärmepump 4 F1145 TM 639319 NIBE F1145 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Ny displayenhet med tydlig färgskärm. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

NIBE F1226. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning 35 C. (Gäller F kw) Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare.

NIBE F1226. A +++ Systemets effektivitetsklass för uppvärmning 35 C. (Gäller F kw) Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare. NIBE F1226 Bergvärmepump Bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare Värmefaktor (COP) på upp till,5 vid /35 C. Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. Displayenhet med tydlig skärm. Framledningstemperatur

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 25 IBE TM 639253 FIGHTER 25 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda

Läs mer

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40.

F1145. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. Innegivare ingår. Se status och gör inställningar via SMS med tillbehöret SMS40. BD SE 121-6 Bergvärmepump 4 F1145 TM 639319 NIBE F1145 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet med tydlig färgskärm.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1320 MOS SE 0616-6 611751 FIGHTER 1320 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1320 MOS SE 0616-6 611751 FIGHTER 1320 LEK MO E 0616-6 611751 R MOTERIG- OCH KÖTELAVIIG Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklaring... 4 Rumstemperatur

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 1137-1 F1330 431185 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

NIBE F1155 Bergvärmepump

NIBE F1155 Bergvärmepump NIBE F1155 Bergvärmepump 4 Varvtalsstyrd bergvärmepump Optimal årsvärmefaktor och minimala driftskostnader tack vare den inverterstyrda kompressorn. Värmepumpen är tillgänglig i tre olika storlekar: 1,5-6

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel.

EVP 510. Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX. Princip. Installation. Konstruktion. Skötsel. PBD SE 1123-2 Inomhusmodul 6 EVP 510 TM 639419 NIBE EVP 510 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpar NIBE F20XX Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp till 15 kw Den totala

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Qvantum V.I.P. Serie LI/2

Qvantum V.I.P. Serie LI/2 LI2-1301 1 Uteluft / vatten värmepump Qvantum V.I.P. Serie LI/2 värmepump med Economizer Q15LI/2-Q21LI/2 Q25LI/2-Q41LI/2 Q48LI/2 LI2-1301 2 2-stegs värmepump med economizer Serie LI/2 2 STEGS KOMPRESSOR

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR.

Bergvärmepump NIBE TM F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. PBD SE 1251-13 Bergvärmepump NIBE TM F1245 NIBE TM 63932 F1245 4 Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Anpassad för Boverkets byggregler, BBR. n Displayenhet

Läs mer

NIBE F1145 Bergvärmepump

NIBE F1145 Bergvärmepump NIBE F1145 Bergvärmepump 4 Värmefaktor (COP) på upp till 4,81 vid /35 C. Temperaturstyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde. Möjlighet att med

Läs mer

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020

Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 074- Inomhusmodul EVP 0 97 NIBE EVP 0 FLIK, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 0 Inomhusmodul direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE FIGHTER 00 Kan kopplas mot luft/vatten-värmepumpar upp

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0745-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehåll Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt 4 Drift

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer