NIBE FIGHTER 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "639215 NIBE FIGHTER 2020"

Transkript

1 PBD SE Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 00 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 00 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem. Ny effektiv scrollkompressor som arbetar ner till -0 C. Automatisk -stegs kapacitetsreglering av fläkten. Tillverkas i tre storlekar: 8, 10 och 1 kw. Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av värmepumpen. På en startsignal från annan styrenhet, returgivaren eller termostat startas FIGHTER 00. FIGHTER 00-8 och -10 kan med fördel dockas till inomhusmodulen VVM 00 (tillbehör). Denna innehåller styrning samt består av varmvattenberedare och tillsatsvärme i form av elpanna. FIGHTER 00 tillsammans med VVM 00 utgör en komplett värmeanläggning. FIGHTER 00 kan även användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande. Styrningen av FIGHTER 00 kan ske från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 10. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning. Material med lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden. Sjunker uteluftstemperaturen ner till en nivå under stopptemperaturen måste all uppvärmning ske med extern tillsatsvärme.

2 m 50 mm Funktionsprincip Värmebärarsidan och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler. UG RC FIGHTER 00 SÄV AV TV SF AV Transport och förvaring 70 FIGHTER 00 skall transporteras och förvaras stående. 71 Uppställning och placering FIGHTER 00 placeras på ett fast underlag, helst betongfundament. FIGHTER 00 bör inte ställas 15upp intill känsliga rum t ex sovrum. Se även till så att placeringen av värmepumpen inte medför obehag för grannarna. 50 Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan 1 förekomma i stor omfattning. Sörj därför för god dränering 5 vid uppställningsplatsen, FIGHTER 00 samt att vatten inte kan rinna ut på gångar eller liknande ytor under den del av året då isbildning kan uppstå. Kondensvatten leds med fördel till dagvattenbrunn eller liknande. Avstånd mellan FIGHTER 00 och husvägg skall vara 6minst 50 mm. Fritt utrymme framför och ovanför FIGHTER 00 skall vara minst en meter. FIGHTER skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verkningsgrad Underhåll VVM 00 FIGHTER 00 är försedd med styrning och övervakningsutrustning, dock måste ett visst yttre underhåll utföras. Tillse regelbundet RCunder hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller annat. Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket frost eller is byggs upp under FIGHTER 00. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan 99förorsaka att insugs- och frånluftsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så plastlocket inte repas vid rengöringen. Undvik att spola med vatten in genom gallret 191 eller på sidorna på ett sådant sätt att vatten kan tränga in i FIGHTER 00. VVM 00 Fritt utrymme bakom Fritt utrymme Min. avstånd vid vid användning av av flera F F mm Fritt utrymme framför

3 Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller slutna väme system. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. Styrning FIGHTER 00 är försedd med en integrerad elektronisk styrning som sköter de funktioner vilka är nödvändiga för värme pumpdriften. Således styrs avfrostning, stopp vid max/min temperatur, inkoppling av kompressorvärmare samt inkoppling av värmare för droppskålen, övervakning av motorskydd och tryck vakter. Dessutom kan antal starter och drifttid avläsas. Den integrerade styrningen ställs in vid installationen och kan användas vid service. Under normal drift behöver villaägaren ej ha tillgång till styrningen. FIGHTER 00 har inbyggd elektronisk returledningsgivare som begränsar returtemperaturen. FIGHTER 00 kopplas till/från via signal från annan styrenhet eller termostat. Om FIGHTER 00 styrs från tillbehöret SMO 10 eller VVM 00 är styrningen beskriven i respektive anvisning. SMO 10 och VVM 00 kommunicerar med FIGHTER 00 vilket innebär att alla inställningar och mätvärden från FIGHTER 00 kan justeras och avläsas i SMO 10/VVM 00. Ljudtrycksnivåer FIGHTER 00 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. Man skall därför alltid sträva efter att för uppställningen välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som riktvärden. FIGHTER 00 arbetar sommartid med låg fläkthastighet och under övriga årstider med hög fläkthastighet. VVM 00 (tillbehör) FIGHTER 00 tillsammans med VVM 00 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 00 är försedd med en reglercentral som ger den för tillfället mest ekonomiska driften, både vad det gäller de integrerade elpatronerna (max 1,5 kw) samt kompressordriften i FIGHTER 00. VVM 00 är komplett med shuntautomatik, växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning. Med VVM 00 finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupp, d v s två värmesystem med olika framledningstemperatur. VVM 00 är konstruerad för enkel anslutning mot FIGHTER 00-8 och -10. SMO 10 (tillbehör) SMO 10 är en intelligent styrmodul som tillsammans med FIGHTER 00 och befintlig värme- och varmvattenutrustning bildar en komplett anläggning. SMO 10 hanterar kompressordriften hos FIGHTER 00 samt vid behov den tillsatseffekt från någon typ av befintlig utrustning som kan bli nödvändig. För SMO 10 dockningar se SMO 10 hanterar även shuntautomatik, belastningsvakt, cirkulationspumpar, växelventiler och givare. Med SMO 10 finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupp, d v s två värmesystem med olika framledningstemperatur. Varmvattenstyrning VST 11, VST 0 (tillbehör) Detta tillbehör ger värmepumpen FIGHTER 00 möjlighet att prioritera varmvattenladdning vid system med flytande kondensering. För detta krävs också en varmvattenackumulator, exempelvis NIBE VPA samt en temperaturreglering. När varmvattengivaren för varmvattentemperatur anslutes aktiveras automatiskt styrsystemet för laddningsfunktioner. Vid varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta läge sker ingen värmeproduktion. 1 m m 10 m Typ FIGHTER 00-8 FIGHTER FIGHTER 00-1 Ljudtrycksnivå vid 1 m. Fläkt låg/hög db(a) 5/58 5/58 60/6 Ljudtrycksnivå vid m. Fläkt låg/hög db(a) 0/6 0/6 8/50 Ljudtrycksnivå vid 10 m. Fläkt låg/hög db(a) /8 /8 0/

4 Rörinstallation Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 00 arbetar upp till en returtemperatur av ca 50 C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca 58 C. Då FIGHTER 00 inte är utrustad med avstängningsventiler på vattensidan måste sådana monteras för att underlätta eventuell framtida service. Tryckfall kpa,5,5 1,5 1 FIGHTER Rörinkoppling (värmebärare) FIGHTER 00 kan anslutas till befintligt värmesystem, se avsnitt Dockning eller någon av de systemlösningar som kan hämtas på NIBEs hemsida Värmepumpen skall avluftas vid övre anslutningen (70, VB-ut) med avluftningsnippeln på bipackad flexslang. Det medlevererade smutsfiltret monteras före inloppet, det vill säga den nedre anslutningen (71, VB-in) på FIGHTER 00. Samtliga rör utomhus skall värmeisoleras med minst 19 mm tjock rörisolering. Ladd pumpen ska vara i drift även om FIGHTER 00 ej är i drift, för att undvika sönderfrysning. Alternativt ansluts värmepumpen med en mellankrets med växlare, pump och frostskyddat vatten. Avstängnings- och avtappningsventil monteras så att FIGHTER 00 kan tömmas vid längre strömavbrott. De bipackade flexslangarna fungerar som vibrationsdämpare. Flexslangarna monteras så att en svag böj uppstår, därmed fungerar vibrationsdämpningen. 0,5 Tryckfall (värmebärarsida) 0 0 0,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Flöde l/s Tryckfall kpa FIGHTER 00-8, -10 FIGHTER FIGHTER 005-8, 10,5,5 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Flöde l/s Tryckfall kpa FIGHTER 00-1 FIGHTER 005-1,5,5 1,5 1 0, ,05 0,1 0,15 0, 0,5 0, 0,5 0, 0,5 Flöde l/s

5 Dockning FIGHTER 00 kan kopplas in på många olika sätt. För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrusting skall monteras enligt gällande regler. Nedan följer några av de van ligaste alternativen. Övrig kringutrustning såsom tillbehören Rumsstyrning och Varmvatten styrning beställes separat. Se för fler och mer detaljerade dockningsalternativ. Principskisser för dockning FIGHTER 00 dockad till olje-/pelletspanna tillsammans med SMO 10 samt varmvattenberedare (flytande kondensering). SMO 10 Förkortningar AV Avstängningsventil CP Cirkulationspump FG1 Framledningsgivare Ingår i SMO 10 HR Hjälprelä LP Laddpump PCP Cirkulationspump, pool PoolG Poolgivare PG Panngivare RG1 Returgivare Ingår i SMO 10 RV Reglerventil SF Smutsfilter Ingår i FIGHTER 00 SV Shuntventil SÄV Säkerhetsventil TV Tappventil VT Värmetermostat VVG Varmvattengivare VXV Växelventil Ingår i varmvattenstyrning VST 11, VST 0 P SV1 HR FG1 CP1 PG RG1 HR SÄV VXV1 UG HR FIGHTER VVG HR SF RV LP1 Tillämpning Komplettering till befintlig olje-/pelletspanna. Funktion SMO 10 styr FIGHTER 00, oljepanna, cirkulationspumpar, shuntar mm. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV1). Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in från oljepannan. 5

6 Flera FIGHTER 00 tillsammans med SMO 10, pool samt varmvattenberedare (flytande kondensering) SMO 10 P SV1 FG1 CP1 HR PG RG1 Pool PCP VXV POOL G VVC UG VVC FIGHTER 00 VP VP VXV1 HR LP VVG FIGHTER 00 VP1 VP1 LP1 Tillämpning Utbyte av befintlig luft/vatten-värmepump eller komplettering till el-/oljepanna. Funktion SMO 10 styr upp till nio FIGHTER 00 (varav max en till varmvatten), elkassett, cirkulationspump, shunt mm. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar laddning av varmvatten via växelventil VXV1. FIGHTER 00 VP1 gör varmvatten. Föreligger inget varmvatten- eller värmebehov värmer FIGHTER 00 pool. Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottvärmen in från oljepannan. Vid inkopplad tillsatsvärme värms varmvattnet med elpatronen i varmvattenberedaren. FIGHTER 00 VP1 kopplas in på position () med bipackad modularkabel (15m) från SMO 10. VP kopplas in mot VP1 med skärmad -ledare på skruvplint (). 6

7 FIGHTER 00 dockad med vedpanna och varmvattenberedare (fast kondensering) UG RC Extern alt. befintlig Extern alt reglerutrustning befintlig reglerutrustning. FIGHTER 00 SÄV BV P AV 85 VT 9 RC FIGHTER 010 SF RV TV 5 LP1 VVB / ACK Vedpanna Tillämpning 86 Utbyte av befintlig luft/vatten-värmepump eller komplettering till vedpanna. Funktion FIGHTER 00 laddar varmvattenberedare/ackumulatortank (VVB/ACK). Vid eldning i vedpanna kopplas 76 vär- 5 5 mepump och elpatron ifrån vid stigande temperatur på 98 termostat (VT) och startar åter vid sjunkande temperatur. Självcirkulation genom värmepump förhindras av backventil (BV). 5 RC 15 FIGHTER 00 dockad till el-/oljepanna (flytande kondensering) RT 10 P FIGHTER RC FIGHTER 00 FIGHTER SÄV AV 95 Extern alt. utrustning. befintlig reglerutrustning 97 SF TV RV LP Tillämpning Utbyte av befintlig luft/vatten-värmepump eller komplettering till el-/oljepanna. Funktion FIGHTER 00 styrs av en rumstermostat. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot returen från värmesystemet. Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning. Med hjälp av automatiken i FIGHTER 00 bör tillsatsvärmen blockeras över inställd utomhustemperatur (kräver motorshunt). Varm vattenproduktionen sker enbart med befintlig el-/oljepanna. Till detta alternativ behövs tillbehöret RT 10. 7

8 Elektrisk installation Förläggning av kablar för starkström ska göras underifrån i kabel genomföringarna på värmepumpens vänstra sida, sett framifrån. FIGHTER 00 innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska värmepumpens matningskabel anslutas till en arbetsbrytare med minst mm brytaravstånd. Kopplingsplintarna görs åtkomliga genom att demontera plast lockets skruvar samt el boxens skruv. OBS! Elinstallationen samt even tuell service skall göras under överinseende av be hörig elinstallatör. Elektrisk installation och lednings drag ning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Inkopplingsplintar EXternt EXTERNT FIGHTER 00 Termostat X Tillsatsvärme Stillestånd NO NC COM NO NC COM X Signal vid icke larm larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel (max 00W) W) N X V N 8

9 m 50 mm Mått Bakom värmepumpen skall ett fritt utrymme på 50 mm finnas för eventuell service. Till höger om värmepumpen bör ett fritt utrymme på 00 mm finnas för eventuell service. Framför och ovanför värmepumpen krävs ett utrymme på 1000 mm för eventuell service. 191 Bipackningssats 6 Fritt utrymme bakom Smutsfilter R5 Fritt utrymme Min. avstånd vid användning av flera F mm st flexslangar (R5) med st packningar Fritt utrymme framför 9

10 Komponentplacering

11 Varmtvandstemp C Komponentlista Automatsäkring 7 Serviceanslutning, lågtryck 9 Kopplingsplint, inkommande matning 11 Kopplingsplint, laddpump, summalarm 1 Kopplingsplint, tillsats, stillestånd 15 Temperaturgivare, uteluft 17 Förångare 18 Kondensor 19 -vägs ventil Droppskålsvärmare 5 Kompressorvärmare 6 Motorskydd, inkl återställare 7 Kompressor 9 Reläkort med nätdel 0 Kopplingsplint, termostat Lågtryckspressostat Styrkort med display 6 Fläkt 7 Plusknapp 8 Minusknapp 9 Enter-knapp 0 Resetknapp 1 Högtryckspressostat Serviceanslutning, högtryck Tillbehör Kontrast för display Anslutning, kommunikation 8 Expansionsventil 57 Driftkondensator, fläkt 60 Avstörningsfilter 6 Smutsfilter (bipackas) 65 Torkfilter 66 Backventil 68 Kontaktor, kompressor 70 Anslutning, värmebärare ut ur F 00, G1 (Ø8 mm) 71 Anslutning, värmebärare in till F 00, G1 (Ø8 mm) 86 Temperaturgivare, förångare 88 Temperaturgivare, vätskeledning 89 Temperaturgivare, framledning 90 Temperaturgivare, suggas 91 Temperaturgivare, hetgas 9 Temperaturgivare, returledning 95 Typskylt 97 Mjukstartsrelä 100 Kabelgenomföring, inkommande matning 10 Kabelgenomföring, givare 10 Serienummer 16 Anslutningskabel, matning (ca 1, m) VVM 00 Inomhusmodul (endast för FIGHTER 00-8 och -10) RSK nr EVP 70 Inomhusmodul (endast för FIGHTER 00-8 och -10) RSK nr 6 EVP 500 Inomhusmodul RSK nr 6 Dubbelmantlade varmvattenberedare VPA 00/00 RSK nr VPA 50/00 RSK nr SMO 10 Hjälprelä HR 10 tyska RT 10 Varmvattenstyrning VST 11 Varmvattenstyrning VST 0 Reglercentral RSK nr RSK nr Rumstemostat RSK nr Växelventil, Cu-rör Ø8 Max rekommenderad laddeffekt, 17 kw RSK nr Växelventil, DN (11/ ) Max rekommenderad laddeffekt, 0 kw RSK nr

12 TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING TRYGGHETSFÖRSÄKRING Tekniska data IP Typ FIGHTER 00-8 FIGHTER FIGHTER 00-1 Avgiven/Tillförd effekt* vid /5 C ** (kw) 7,6/,1 9,/,5 1,7/,5 Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/5 C ** (kw) 8,7/,1 10,7/,7 1,5/,7 Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/5 C ** (kw) 5,7/, 7,1/,8 9,6/,8 Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/5 C ** (kw) 7,0/, 8,6/,9 11.7/,0 Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/5 C ** (kw) 8,/, 10,/,1 1,1/, Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 C ** (kw) 5,6/,5 7,0/,1 9,5/, Avgiven/Tillförd effekt* vid /50 C ** (kw) 7,/,6 8,8/, 1,/,5 Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 C ** (kw) 8,/,6 10,0/, 1,9/,6 Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 C ** (kw) 9,9/,7 1,/,5 16,6/,8 Avgiven/Tillförd effekt* vid -0/50 C ** (kw),6/,1,7/,9 6,6/,9 Startström (A) 6 Inställning av motorskydd (A) Mjukstartsrelä ingår som standard Driftspänning x 00 V + N + PE 50 Hz Kompressor scrollkompressor Nominellt flöde värmebärare (l/s) 0,0 0,5 0, Internt tryckfall vid nominellt flöde (kpa) 1,5,,7 Min-/maxtryck värmebärarsida (bar) 0,5/,5 Luftflöde (m /h) 10/ / /050 Nominell effekt fläkt (W) 70/100 70/ /180 Säkring (A) Kapslingsklass IP Max utgående värmebärartemperatur ( C) 58 Köldmediemängd (R0A) (kg),0,0, Anslutning värmebärare utv Ø G1 (Ø 8 mm) Avfrostningssystem hetgasavfrostning Brytvärde pressostat HP (bar) 9 Brytvärde pressostat LP (bar) 0, Differens pressostat HP (bar) -7 Differens pressostat LP (bar) +0,7 Höjd med benställning (mm) 105 Bredd mm (mm) 100 Djup mm (mm) 500 Vikt kg (kg) Färg slipad rostfri/svart Lägsta driftpunkt, uteluft/framledning ( C) -0/50 (-7/58) Högsta driftpunkt, uteluft/framledning ( C) 5/58 RSK nr * Kompressor, fläkt och styrning. Avfrostning reducerar förhållandet mellan tillförd/avgiven effekt med cirka 10%. ** Utetemperatur/Framledningstemperatur Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar! UPP TILL 10 ÅR Vår trygghet räcker längre FIGHTER 00 levereras med NIBE s 6-åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada och skyddar dig mot extra utgifter om olyckan skulle vara framme. Försäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring redan nu eller senare. För fullständiga villkor se UPP TILL 10 ÅR UPP TILL 10 ÅR UPP TILL 10 ÅR NIBE AB - Villavärme Box 1, 85 1 Markaryd Tel Fax

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3

NIBE TM SPLIT. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1039-3 PBD SE 1039-3 Luft/vatten-värmepump 5 NIBE TM SPLIT TM 639313 NIBE SPLIT FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE SPLIT är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

639251 NIBE FIGHTER 1225

639251 NIBE FIGHTER 1225 PBD SE 7 Bergvärmepump FIGHTER 122 21 NIBE FIGHTER 122 FLIK FLIK FLIK, 7 FLIK FLIK FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla NIBE FIGHTER 122 är en komplett värmepump

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 111-8 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 1151-9 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR-anpassad. n Displayenhet

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1255. Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1255 NIBE TM 639574 F1255 4 Värmepump med varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump

NIBE TM F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1341-8 NIBE TM F75 63934 Frånluftsvärmepump NIBE TM F75 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS SE 0844-4 031108 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister A B C

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1444-6 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Enkel anslutning och kontroll av extern värmekälla (gas/olja/ved).

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning PBD SE 1344-8 NIBE TM F47 63941 Frånluftsvärmepump NIBE TM F47 3 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning Displayenhet med tydlig färgskärm Lågenergifläktar

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK

MOS SE 1104-5 EVC 240 511047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 240 LEK MOS SE 04-5 EVC 40 5047 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 40 5 4 Till Villaägaren Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Allmänt Systemprincip Frontpanel Frontpanelens övre (synliga) del 4 Synliga

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer