Karta med kvartersnamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karta med kvartersnamn"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Karta med kvartersnamn Karta med husnummer

3 Årsredovisning för Brf Tele 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tele får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsmötet Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 5 april 2011 med 37 medlemmar närvarande och under ordförandeskap av Peder Halling från Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC. Efter omval av Jonas Levau som ledamot, nyval av Peter Niemeyer och Magnus Lindman som ledamöter och nyval av Martin Granberg och Lina Lande som suppleanter fick styrelsen den sammansättning som visas nedan. Styrelsens sammansättning under året Till Från Ordförande Jonas Levau Jonas Levau Vice ordförande Frippe Nilsson 1 Peter Niemeyer Kassör Anders Klange 2 Christian Hemmingsson Portin Sekreterare Johan Faxér Johan Faxér Ledamöter Suppleanter Lennart Ahlgren Christian Hemmingsson Portin Tiger Englund Ann-Marie Johnsson Karin Wikström Edrén Lennart Ahlgren Magnus Lindman Martin Granberg Lina Lande Revisorer Kerstin Norlin 3 Kerstin Norlin 3 Anton Hjalmarsson 4 Anton Hjalmarsson 4 Revisorssuppleant Eva Jansa 3 Eva Stein (fd Jansa) 3 Valberedning Bernt Lindholm Per Stark Bernt Lindholm Per Stark 1 Frippe Nilsson avgick i förtid den 1 december Anders Klange avgick i förtid den 24 februari Auktoriserad revisor. 4 Lekmannarevisor. 1 (15)

4 Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft tio ordinarie styrelsemöten och fyra extrainsatta styrelsemöten. Ordinarie styrelsemöten hålls, om inte annat annonseras, den första helgfria onsdagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Medlemmar är välkomna att ställa frågor direkt till styrelsen dessa mötesdagar Övriga dagar hänvisas till expeditionen, som har öppet och måndag-torsdag och fredag. Den underhållsgrupp som förbereder vissa ärenden som rör teknik och underhåll har haft åtta möten under året. Personal Föreningen har alltsedan den bildades valt att ha anställda som sköter såväl administration som fastighetsförvaltning. Dels med tanke på föreningens storlek, dels med tanke på arbetsuppgifternas karaktär. Arbetet skulle helt enkelt inte bli lika väl utfört om allt gjordes av styrelsen på fritiden eller av inhyrd personal. En heltidsanställd kanslist sköter den dagliga administrationen och två heltidsanställda fastighetsskötare sköter förvaltningen. För större projekt eller där särskild kompetens krävs anlitas externa entreprenörer. Medlems- och hyresgästfrågor Nya medlemmar och hyresgäster Av föreningens 478 bostadsrätter har 67 stycken (14 %) bytt innehavare under året. Av de 38 hyreslägenheterna har 7 fått nya hyresgäster och i 2 av de 38 hyreslokalerna har nya verksamheter flyttat in. Vidare har 3 garageplatser, 2 p-platser och 1 plats i mc-garage övergått till nya hyresgäster. Efter ett halvt sekel som hyresgäst lämnade Swedbank (tidigare Sparbanken) föreningens stora lokal i hus 30. Ny hyresgäst från och med 2011 är Fastighetsbyrån. Endast en av föreningens lokaler (1621) stod vakant vid årsskiftet 2011/2012. Observera att uthyrning i andra hand är, enligt 7 kap 10 bostadsrättslagen, tillåten endast om styrelsen ger sitt samtycke. 2 (15)

5 Teknik och underhåll Värmesystemet Kostnaderna för värme har glädjande nog minskat detta år, med ca 6 %, från ca 5,2 Mkr år 2010 till ca 4,9 Mkr år Trenden på lång sikt är dock att värmekostnaderna ökar. De senaste åren har installerats två system för att förbättra värmen i husen. Det ena är prognosstyrning som tillägg till det vanliga styrsystemet för fjärrvärmen, för att få mindre svängningar i inomhustemperaturen genom att ta hänsyn till kommande väder. Det andra är ett reningssystem, för att få vattnet i ledningarna att bära värme bättre. Den slutsats vi kan dra så här långt är att vi fått jämnare inomhustemperaturer. Ett effektivare system bör också kunna hålla nere värmeförbrukningen på sikt, och därmed stabilisera värmekostnaderna även om priserna fortsätter öka. Dräneringsarbeten Under 2011 har vi fått lov att totalrenovera en marklägenhet i hus 02, på grund av mögelskador. Skadorna hade uppkommit då fukt inte luftats och dränerats i tillräcklig omfattning. Golvet revs och byggdes upp igen. Sanering och torkning gjordes i lägenheten, och dräneringsarbeten utfördes runt huset. Inga nya dräneringsarbeten är planerade för 2012, men pengar är avsatta i budget för detta ändamål om behov skulle uppstå. Hushållssopor I november 2011 kunde till slut den åttonde och sista av de nya behållarna för hushållssopor installeras, vid hus 10 på Cedergrensvägen 46. Det tog flera år att få sopbehållarna på plats, av flera skäl. En orsak var att det var många olika instanser hos kommunen som skulle ge sitt godkännande. En annan orsak var att för två av behållarna var den lämpligaste placeringen på kommunens mark, närmare gatan. För att lösa detta krävdes en fastighetsreglering, vilket tog lång tid i anspråk. 3 (15)

6 Bakgrunden till att dessa nya kärl överhuvudtaget installerades är att föreningen tvingades stänga sopnedkasten i mars 2007, då Transportarbetareförbundets huvudskyddsombud utfärdade ett stopp för hämtning från fasadluckor i området. Trädgård och grönskötsel Grönskötsel Även i den del av fastighetsförvaltningen som rör grönskötsel finns ett värde i att ha egna anställda som känner området väl, jämfört med att anlita externa entreprenörer. Från och med 2011 gäller återigen det brukaravtal med Stockholms stad som innebär att föreningen, mot viss ersättning, tar hand om grönskötseln även på kommunal förgårdsmark. För helhetsintrycket i området är det en klar förbättring. Under året har ett antal träd som var i dåligt skick tagits bort. Det gällde bland annat en björk vid hus 01, en ek vid hus 06, en pil vid hus 19, en poppel vid hus 22 och två björkar vid hus 25. Städdagar och trädgårdsgruppens arbete Två städdagar har arrangerats, en i april och en i oktober. Vid bägge dessa tillfällen deltog ett femtiotal medlemmar. Trädgårdsgruppen, bestående av frivilliga medlemmar, har skött om föreningens trädgårdsförråd där boende kan låna redskap, och även ordnat med vissa inköp av fröer, plantor och lökar. Trivsel och säkerhet Gästlägenheten Den gästlägenhet som finns att tillgå har bokats totalt 253 nätter (69 % beläggning) av 59 olika medlemmar. Föreningslokalen Föreningslokalen, som används främst vid helger, har bokats vid 95 tillfällen av 38 olika medlemmar. 4 (15)

7 Grannsamverkan Projektet Grannsamverkan har fortsatt sitt arbete med att i samarbete med polisen med flera sprida information om brottsförebyggande åtgärder, brandskydd med mera. Boende som vill bli husombud uppmanas att kontakta antingen expeditionen, tfn , eller huvudhusombudet Lennart Ahlgren, tfn Upprustning av utemiljö Som svar på en motion till årsmötet 2011, om utebord och grillplatser, sades att en provplats för grillning skulle iordningställas i kvarteret Lärkträdet under året. Detta har dessvärre inte blivit av, utan kommer att ordnas först våren Ett flertal bord och bänkar i området har dock bytts ut eller rustats upp. Samköp av jordfelsbrytare Vid årsmötet 2011 beslutades också att styrelsen skulle ordna med samköp av jordfelsbrytare till intresserade medlemmar. Tyvärr har antalet intresseanmälningar varit lågt, och det har därmed varit svårt få någon elfirma intresserad av att lämna anbud. Sedan 2004 finns lagkrav på jordfelsbrytare för installationer som utvidgats eller ändrats. Den som till exempel installerat en tvättmaskin i badrummet omfattas troligen av dessa krav. Information Telegrammet och webbplatsen Två nummer av medlemsbladet Telegrammet har utkommit under 2011, ett i mars och ett i december. Information har också publicerats fortlöpande på webbplatsen, Ekonomi Lån Föreningens lån vid utgången av år 2011 uppgick till sammanlagt kr (lika som föregående år). Av lånen utgjorde 69 % lån med kort löptid och 31 % lån med längre löptider (lika som föregående år). Den genomsnittliga räntesatsen på samtliga lån uppgick vid utgången av 2011 till 3,48 % (föregående år 5 (15)

8 2,80 %). Räntesatsen på lånen med kort löptid vid samma tidpunkt var i genomsnitt 3,47 % (föregående år 2,48%). Under 2011 har samtliga lån varit amorteringsfria. Amorteringsnivån för 2012 har ännu inte beslutats och är beroende av framtida investeringar. Ett riktmärke är dock att amortera 2 % av föreningens lån, vilket är knappt 1,2 Mkr. Under året togs ett kortare lån på 1,5 Mkr för att säkra likviditeten. Detta lån återbetalades helt under året. Fastighetsavgift och fastighetsskatt En kommunal fastighetsavgift tas ut på bostäder. Avgiften för år 2011 var kr per lägenhet, dock högst 0,4% av den del av taxeringsvärdet som avser bostäder. Statlig fastighetsskatt tas ut med 1 % av den del av taxeringsvärdet som avser lokaler. Denna skatt var kr. Tomträttsavgäld Höjning av tomträttsavgäld har skett i tre steg under de senare åren och var fullt genomförd från och med fjärde kvartalet Tomträttsavgälden från och med den 1 oktober 2011 uppgår till kr. Denna nivå kommer att gälla till år Övrigt I övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets positiva resultat om kr läggs till tidigare års balanserade medel om kr. De återstående balanserade medlen om kr överföres i ny räkning. Avslutning Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningens anställda Rita, Jimmy och Kent för det gångna året. Vi vill också tacka alla medlemmar som bidragit till verksamheten under året. 6 (15)

9 RESULTATRÄKNINGAR Not Intäkter Medlemmarnas årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Driftskostnader Administrationskostnader Fastighetsskatt/avgift Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Inventarier Byggnader Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Statligt räntebidrag Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Årets resultat (15)

10 BALANSRÄKNINGAR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Inventarier Omsättningstillgångar Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa tillgångar (15)

11 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemmarnas insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Inteckningslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av inteckningslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda panter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 9 (15)

12 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ombyggnad av balkonger Ombyggnad hus Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av inteckningslån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (15)

13 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Driftskostnader Löner Sociala avgifter Övriga personalkostnader Pensionsförsäkringar Vatten och avlopp Värme Belysning Renhållning och städning Reparationer och underhåll Kabel-TV Parkskötsel och yttre miljö Försäkringar Tomträttsavgäld Moms på egna uttag Övriga driftskostnader (15)

14 Not 2 Administrationskostnader Kontorsmateriel Telefon Styrelsearvoden Revisionsarvoden Kostnader för årsredovisning Bankkostnader Hyra inventarier Övriga förvaltningskostnader Not 3 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utrangeringar och avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar och avyttringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning sker med 20 % per år på anskaffningsvärdet. 12 (15)

15 Not 4 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning sker med 2 % per år på anskaffningsvärdet. Taxeringsvärdet uppgår till för byggnader för mark (tomträtt) Totalt varav bostäder och lokaler (15)

16 Not 5 Avgifts- och hyresfordringar Aviserade, ej betalda avgifter / hyror varav förfallna till betalning Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald tomträttsavgäld Förutbetald kabel-tv-avgift Förutbetalt serviceabonnemang Hogia Övriga poster Not 7 Inteckningslån Lånen fördelar sig på följande räntesatser: Villkorsändring 3,34 % (STIBOR 3 mån + 0,70 %) ,34 % (STIBOR 3 mån + 0,70 %) ,64 % (STIBOR 3 mån + 1,00 %) ,39 % ,60 % (15)

17 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Upplupna arvoden Upplupna kostnader, sophämtning Hägersten den 25 januari 2012 Jonas Levau Peter Niemeyer Christian Hemmingsson Portin Johan Faxér Lennart Ahlgren Magnus Lindman Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 3 februari Kerstin Norlin Auktoriserad revisor Anton Hjalmarsson 15 (15)

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken

Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer 716408 7707, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer