ÅRSREDOVISNING 1/ /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1/ /

2 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för mötet 4. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare 5. Fastställande av röstlängd 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisionsberättelse 10. Fastställande av: a/ Resultat- och balansräkning b/ Dispositioner, intäkter och kostnader 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fråga om styrelsens arvoden 13. Fråga om revisorernas arvoden 14. Val av styrelseledamöter a/ Val av fyra styrelseledamöter för en tid av 2 år b/ Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 15. Val av tre revisorer a/ Auktoriserad revisor b/ Lekmannarevisor c/ Revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Stadgeenligt inkomna motioner och förslag från styrelsen 18. Avslutning

3 Årsredovisning för Brf Tele 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tele får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret Årsmötet Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 5 april 2006 med 58 medlemmar (från 54 bostadsrätter) närvarande, och under ordförandeskap av Karin Ohlsson från Sveriges Bostadsrätts Centrum, SBC. I tur att avgå ur styrelsen var Lennart Ahlgren, Johan Faxér, Ann-Marie Johnsson och Per Stark. Efter omval av dem och nyval av Sarah Kruth som suppleant fick styrelsen den sammansättning som visas nedan. Efter årsmötet höll Anders Johnson, författaren till boken LMstaden, Folkhem i förort, ett uppskattat föredrag. Styrelsens sammansättning under året: Till Från Ordförande Johan Faxér Johan Faxér Vice ordförande Ann-Marie Johnsson Ann-Marie Johnsson Kassör Peo Persson Peo Persson Sekreterare Christina Ståhl Christina Ståhl Ledamöter Suppleanter Lennart Ahlgren Jonas Levau Per Stark Peter Hellström Henrik Jonsson Karin Wikström Lennart Ahlgren Jonas Levau Per Stark Henrik Jonsson Sarah Kruth Karin Wikström Revisorer Kerstin Norlin 1 Kerstin Norlin 1 Jan M Johansson 2 Jan M Johansson 2 Revisorssuppleant Eva Jansa 1 Eva Jansa 1 Valberedning Camilla Carlsson Christine Löfgren Karin Fredriksson Bernt Lindholm Christine Löfgren 1 Auktoriserad revisor 2 Lekmannarevisor 3 (24)

4 Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft tio ordinarie möten och ett extra styrelsemöte i oktober (med anledning av problem vid fönstermålning, se nedan). Ordinarie styrelsemöten hålls, om inte annat annonseras, den första helgfria tisdagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Medlemmar är välkomna att ställa frågor direkt till styrelsen dessa mötesdagar 18:00-19:00. Övriga dagar hänvisas till expeditionen, som har öppet 07:00-09:00 och 13:00-15:00 måndag-torsdag och 07:00-11:30 fredag. Medlems- och hyresgästfrågor Av föreningens 485 bostadsrätter har 79 stycken (16 %) bytt innehavare under året. Av de 38 hyreslägenheterna har 9 fått nya hyresgäster och i 5 av de 39 hyreslokalerna har nya verksamheter flyttat in. Vidare har 5 garage, 6 P-platser och 4 mcplatser övergått till nya hyresgäster. Obs! Notera föreningens stadgar, 15-19, av vilka det framgår att uthyrning i andra hand är tillåten endast om styrelsen ger sitt samtycke. Teknik och underhåll Reparationer År 2006 var intensivt vad gäller underhåll. Bland de arbeten som utförts märks: Omläggning av tak på husen 02, 06, 07, 12, 15, 17, 19, 20, 21 och 26. Besiktning av äldre tak (11 st) sker två gånger per år medan tak som lagts om år 2003 och senare (19 st) besiktas en gång per år. Tre till fyra hus står på tur att få taken omlagda under Utvändig målning av fönster i kvarteret Syrénbusken. Då detta arbete sköttes på ett mindre bra sätt avbröts det, besiktning gjordes och arbetet återupptogs efter det att fel rättats. Med denna sista etapp har samtliga fönster målats under de senaste fyra åren. Renovering av portar i kvarteren Lärkträdet och Videbusken. 4 (24)

5 Målning av cykelrum i husen 11, 13, 19 och 24. Två lokaler som tidigare hyrts ut som lager (i husen 10 och 23) har gjorts om till cykelrum. Grävning och sprängning för pumpgrop vid hus 22. Vattenskada på expeditionen I oktober drabbades hus 06 av vattenskada, vilket bl a ledde till att expeditionen fick utrymmas till annan lokal då reparationer pågick på den ordinarie adressen. Det merarbete denna flytt innebar hade naturligtvis en viss hämmande effekt på arbetet under årets sista kvartal. Energi och ventilation Förbrukningen av, och kostnaderna för, fjärrvärme var ca 3 % lägre jämfört med föregående år. Första kvartalet var dock kostnaderna ca 8 % högre jämfört med samma period 2005, men tack vare en varm höst blev det totalt för hela året en sänkt värmekostnad. Nödvändiga åtgärder har vidtagits i de lägenheter som hade förhöjda värden vid radonmätningen som utfördes under vintern. Trädgård och grönskötsel Städdagar och trädgårdsgruppens arbete Två gemensamma städdagar har arrangerats, en i april och en i oktober. Föreningens trädgårdsgrupp har samordnat inköp av växter, lökar, frön mm. Nyanläggningar och grundliga omarbetningar av ett antal rabatter har gjorts. I oktober arrangerades ett inspirerande föredrag där inbjuden trädgårdsarkitekt talade om planering av trädgårdsutrymmen och hur man kan använda olika växter. Brukaravtal Avtalet med Stockholms stad, enligt vilket Brf Tele mot ersättning sköter gräsklippning mm även på stadens mark, har löpt på som tidigare. 5 (24)

6 Trivsel och säkerhet Gästlägenheten Den gästlägenhet som finns att tillgå har bokats totalt 229 nätter (63 % beläggning) av 51 olika medlemmar. Föreningslokalen Föreningslokalen, som används främst vid helger; har bokats vid 96 tillfällen. Under året har föreningen arrangerat tre pubaftnar för medlemmarna i lokalen. Grannsamverkan mot brott Projektet Grannsamverkan har kunnat värva ett par nya husombud. Tre möten har hållits under året, och gruppen fortsätter sitt arbete med att i samarbete med polisen sprida information om brottsförebyggande åtgärder mm. Du som vill bli husombud; kontakta antingen expeditionen, tfn , eller huvudhusombudet Lennart Ahlgren, tfn Administration Månadsavgifter Omkring 31 % av de boende är nu anslutna till betalning av avgifter och hyror via autogiro. Sena betalare är tyvärr fortfarande ett problem. Obs! Vi påminner om att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavare till avflyttning om betalning av kvartals- eller månadsavgift dröjer. Nytt bokningssystem för tvättstugan Den 1 juni kunde det nya elektroniska bokningssystemet för tvättstugan tas i drift. Vissa barnsjukdomar har förekommit, men i skrivande stund är de fel som uppträtt rättade. Telegrammet och webbplatsen Fyra nummer av nyhetsbrevet Telegrammet har utkommit under Samma information publiceras också på där det även finns funktioner för bokning av gästlägenhet och föreningslokal. 6 (24)

7 Under året var det tänkt att möjligheten att boka tvättider via webbplatsen skulle ha lagts till, men bl a pga inkörningsproblem med det nya bokningssystemet har detta skjutits på till Ekonomi Årets resultat på -374 tkr förklaras av högre reparations- och underhållskostnader än vad som budgeterats. I övrigt har den löpande uppföljningen av budget och likviditet givit vid handen att den ekonomiska planeringen är god och för 2007 har årsavgifterna sänkts med fyra procent. Policyn att likviditeten skall ligga på ett minimum av två miljoner kronor har efterlevts. Lån Den genomsnittliga räntesatsen på föreningens lån uppgick vid årets utgång till 3,8 % (att jämföra med 3,6 % föregående år) medan genomsnittlig räntebindningstid uppgick till ca fyra år. Övrigt I övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat om :05 kronor läggs till tidigare års balanserade vinster om :50 kronor. De återstående balanserade vinstmedlen om :45 kronor överföres i ny räkning. Avslutning Styrelsen tackar alla medlemmar, och inte minst våra anställda Rita och Jimmy, för det gångna året. I tur att avgå ur styrelsen är Jonas Levau, Peo Persson och Christina Ståhl. Per Stark har begärt utträde som ledamot. 7 (24)

8 RESULTATRÄKNINGAR Not Intäkter Medlemmarnas årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Driftskostnader Administrationskostnader Rot-avdrag Fastighetsskatt Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier på byggnader Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntestöd Räntekostnader Summa finansiella intäkter och kostnader ÅRETS RESULTAT (24)

9 BALANSRÄKNINGAR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inköpt bostadsrätt Byggnader Inventarier Omsättningstillgångar Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR (24)

10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemmarnas insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Inteckningslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av inteckningslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter: Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser: Inga Inga 10 (24)

11 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av inteckningslån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (24)

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Driftskostnader Löner Sociala avgifter Övriga personalkostnader Pensionsförsäkringar Vatten och avlopp Värme Belysning Renhållning och städning Reparationer och underhåll Kabel-TV Parkskötsel och yttre miljö Försäkringar Tomträttsavgäld Moms på egna uttag Övrigt Not 2 Administrationskostnader Kontorsmaterial Telefon Styrelsearvoden Revisionsarvoden Kostnader för årsredovisning Bankkostnader Övriga förvaltningskostnader (24)

13 Not 3 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning sker med 2% per år på anskaffningsvärdet. Taxeringsvärdet uppgår till för byggnader för mark (tomträtt) Not 4 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Avskrivning sker med 20% per år på anskaffningsvärdet. Not 5 Avgifts- och hyresfordringar Aviserade för 1:a kvartalet och januari (24)

14 Not 6 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring " - tomträttsavgäld " - kabel-tv-avgift " - serviceabonnemang Hogia Upplupet räntestöd Övriga poster Not 7 Inteckningslån Lånen fördelar sig på följande räntesatser: Villkorsändring 3,30% rörlig ränta 5,50% ,78% ,39% ,60% Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Förutbetalade avgifter och hyror Upplupna semesterlöner " - sociala avgifter " - räntor " - arvoden " - pensionskostnader (24)

15 Hägersten den 13 februari 2007 Johan Faxér Ann-Marie Johnsson Christina Ståhl Peo Persson Lennart Ahlgren Jonas Levau Per Stark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 14 februari Kerstin Norlin Auktoriserad revisor Jan M Johansson 15 (24)

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Tele Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Tele för perioden Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bostadsrättslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Hägersten den 14 februari 2007 Kerstin Norlin Auktoriserad revisor Jan M Johansson 16 (24)

17 Korta fakta om föreningen Antal hus: 30 Objekttyper Total yta: 485 bostadsrätter m 2 38 hyreslägenheter m 2 2 bostadsrättslokaler 151 m 2 39 hyreslokaler m 2 40 garage - 22 p-platser - 4 platser i mc-garage - Fördelning bostadsrätter Andelstal: Årsavgift 3 : Förm.värde: rok 35 m 2 0, % kr kr rok 51 m 2 0, % kr kr 30 3 rok 57 m 2 0, % kr kr 24 3 rok 70 m 2 0, % kr kr 1 1 rok 33 m 2 0, % kr kr 1 1 rok 47 m 2 0, % kr kr 1 2 rok 48 m 2 0, % kr kr 1 2 rok 49 m 2 0, % kr kr 1 3 rok 66 m 2 0, % kr kr 1 lokal 51 m 2 0, % kr kr 1 lokal 100 m 2 0, % kr kr Taxeringsvärden, byggnader + mark Vildapeln tkr Syrenbusken tkr Flädern tkr Lärkträdet tkr Videbusken tkr Summa tkr Total lånebild tkr För ytterligare information, se 3 Sänkta årsavgifter från och med 1 januari (24)

18 Cedergrensvägen HÄGERSTEN Telefon: Fax: Epost: Webbplats: Bg: (för avier med OCR-ref) Bg: (för inbetalningar utan OCR-ref) Pg:

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer