Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Stadsledningskontoret Dnr: 2011/323-ks Ami Netzler Telefon: E-post: Kommunstyrelsen Delges Betänkande av utredningen om tidsbegränsad SFI Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta - att godkänna bilagt förslag till remissyttrande över Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19. - att omedelbart justera denna paragraf. Sammanfattning Utbildningsdepartementet, regeringskansliet har inbjudit Västerås stad att yttra sig om betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19. Betänkandet omfattar utredning om tidsbegränsad Sfi (Svenska för invandrare). Utredarens förslag ska syfta till att effektivisera utbildningen så att det skapas gynnsammare förutsättningar för invandrade att integreras i samhället, för att de snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och därmed ökade förutsättningar till egen-försörjning. Utredningen föreslår att - Den invandrade måste påbörja sina Sfi-studier senast ett år efter första folkbokföringsdagen. - Den samlade studietiden får inte överstiga två år. - Det ska vara möjligt att göra uppehåll under studietiden. - Rätten till Sfi upphör helt efter fyra år från den dag den invandrade första gången folkbokfördes i kommunen. - Individen skall själv kunna bestämma studietakt och längden på eventuella uppehåll (inom den bestämda fyraårsperioden). Remissens behandling Betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 har remitterats Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens yttrande ligger till grund för Västerås stads yttrande. Nämndens yttrande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delar utredningens uppfattning att en snabb svenskinlärning är viktig. Som helhet konstaterar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att de förändringar i planering och undervisning som utredningen ser som en följd av genomförandet av den föreslagna reformen, är positiv och har redan genomförts i Västerås. ID: Tjänsteskrivelse - remiss snabb och flexibel inlärning

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2011/323-ks De förändringar av undervisningen i svenska för invandrare som presenteras i utredningen är viktiga för att förbättra utbildningen, dock anser Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden att föreslagna förändringar kan genomföras utan att införa den av utredningen angivna tidsbegränsning av utbildning. En tidsbegränsning torde drabba, i första hand de individer som av olika orsaker redan har svårigheter med etableringen i samhället. Utredningen föreslår vidare att personer som hamnat utanför rätten till utbildning i svenska för invandrare ska hänvisas till grundläggande vuxenutbildning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser inte att dagens verksamhet inom grundläggande svenskundervisning har de verktyg som krävs för att möta studerande med mycket låga kunskaper. Här krävs en längre förberedelsetid än av utredningens angivet datum ( ), för att efterleva ett sådan uppdrag. Utredningens förslag om att svenska som andraspråk på grundläggande nivå inte ska berättiga till studiemedel för den som läst utbildning i svenska för invandrare, är olycklig för den som önskar fördjupa sina studier i svenska. Att neka såväl bidrag som lån till studier i svenska på grundskolenivå för vissa grupper kan leda till olika behandling av medborgare. Därutöver kan förslaget leda till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd för studier i svenska på grundläggande nivå. Beslutsunderlag Betänkandet av Utredning om tidsbegränsad SFI Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19). Yttrande från Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (Dnr 2011/137-UAN-010). Monica Eriksson Stadsdirektör Karin Hjärpe Tf Välfärdsdirektör

3 YTTRANDE Ami Netzler Mångfaldsstrateg Stadsledningskontoret Direktvalsnr Till Utbildningsdepartementet Dnr U2011/3454/SV Yttrande - Tid för snabb flexibel inlärning SOU 2011:19 Västerås stad har av Utbildningsdepartementet tillfrågats som remissinstans för yttrande över förslag till tidsbegränsningar av tiden en studerande får vara inskriven i Utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Västerås stad delar utredningens uppfattning att en snabb svenskinlärning är viktig. Som helhet konstaterar Västerås stad att de förändringar i planering och undervisning som utredningen ser som en följd av genomförandet av den föreslagna reformen, redan genomförts i Västerås. De förändringar av undervisningen i svenska för invandrare som presenteras i utredningen är viktiga för att förbättra utbildningen, dock anser Västerås stad att föreslagna förändringar kan genomföras utan att införa den av utredningen angivna tidsbegränsning av utbildning. En tidsbegränsning torde drabba, i första hand de individer som av olika orsaker redan har svårigheter med etableringen i samhället. Utredningen föreslår vidare att personer som hamnat utanför rätten till utbildning i svenska för invandrare ska hänvisas till grundläggande vuxenutbildning. Västerås stad ser inte att dagens verksamhet inom grundläggande svenskundervisning har de verktyg som krävs för att möta studerande med mycket låga kunskaper. Här krävs en längre förberedelsetid än av utredningens angivet datum ( ), för att efterleva ett sådan uppdrag. Utredningens förslag om att svenska som andraspråk på grundläggande nivå inte ska berättiga till studiemedel för den som läst utbildning i svenska för invandrare, är olycklig för den som önskar fördjupa sina studier i svenska. Att neka såväl bidrag som lån till studier i svenska på grundskolenivå för vissa grupper kan leda till olika behandling av medborgare.

4 2 (4) Utbildning i svenska för invandrare får påbörjas senast inom ett år från det att en person första gången folkbokförts i en kommun. En tidig start av Svenska för invandrare (Sfi) har länge varit ett viktigt mål för Västerås stad. Det finns dock individer som av olika anledningar inte startat sina studier förrän mer än ett år förflutit. Utredningen förutsätter att invandrare som ordnat arbete redan vid ankomsten till landet ska bedriva studier i svenska parallellt med heltidsarbete. Detta ska då ske samtidigt som man etablerar sig och i många fall sin familj i ett nytt land och en ny kultur. Ambitionen att nå snabb och flexibel inlärning bör i större utsträckning bedömas utifrån varje individs förutsättningar att tillgodogöra sig språk- och samhällskunskap. Andra grupper som oftast inträder senare i utbildning i svenska för invandrare är personer med trauma eller funktionsnedsättning. En särbehandling av dessa individer ser Västerås stad som olyckligt. Erfarenheter visar att individer ur dessa kategorier i hög grad gynnas i sin integrering av att känna tillhörighet med andra i integrationsprocessen. En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare under sammanlagt högst två år. Västerås stads erfarenheter är att de allra flesta avslutar sina studier inom den stipulerade tiden. För ett mindre antal individer skulle dock begränsningen innebära att man inte kan slutföra sina Sfi-studier med betyg. Det rör sig som regel om personer med olika typer av funktionsnedsättningar, mycket kort tidigare utbildning och kvinnor som föder barn med kort mellanrum. Dessa individer har ofta ett större behov av trygghet och stabilitet i sin studiesituation. Ett byte av studieform till grundläggande vuxenutbildning innebär i många fall byte av utbildningsanordnare, lärare och kursplan. I Västerås bygger dagens Grundläggande svenskundervisning inom kommunal vuxenutbildning vidare på de kunskaper som individen haft efter att ha avbrutit sina högstadiestudier eller avslutat Sfi på lägst C-nivå. Lärarkompetens för undervisning på lägre nivåer saknas alltså i dagsläget inom grundläggande vuxenutbildning. Tid för omställning och utveckling av verksamheten krävs därför om förslaget blir kommunal verklighet. I likhet med vad som gäller för övrig vuxenutbildning ska det vara möjligt att göra avbrott i utbildningen i svenska för invandrare. Rätten att delta i utbildning i svenska för invandrare upphör helt fyra år efter att en person första gången folkbokfördes i en kommun. Under denna fyraårsperiod kan en person själv bestämma studietakt och längden på eventuella uppehåll under den fastställda studietiden.

5 3 (4) Västerås stad har som princip att ge alla, som har förmågan, möjlighet att studera till och med Sfi D-nivå. Undervisningen bygger på individualisering och flexibilitet. Detta innebär att man kan ha olika studietakt, göra uppehåll för arbete, praktik, föräldraledighet med mera. Individen kan sedan åter söka till undervisningen för att slutföra sina studier. Detta kan i vissa fall betyda att mer än 4 år förflyter från första start till slutgiltigt avslut. Trots detta visar nationell statistik att Västerås har en god genomsnittlig tid för studier i respektive kurs. En begränsning av tiden till 4 år sammantaget skulle enligt Västerås stads erfarenheter inte ge några positiva effekter för samhället som helhet. Någon analys som skulle stödja att förslaget ger snabbare genomströmning finner Västerås stad inte heller i utredningen. Undervisningen ska upphöra för den som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte längre gör tillfredställande framsteg. Regeln finns redan i dagens lagstiftning och Västerås stad tillämpar den. Den som på detta sätt avslutat sina studier har i Västerås möjlighet att söka igen och få sina behov bedömda. Olika faktorer kan på ett avgörande sätt förändra möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen. Personen kan som exempel tillfriskna från sjukdom eller träffat en livskamrat vilket ingett ny framtidstro och motivation. I motsats till utredningen bedömer Västerås stad inte att det behövs någon tidsgräns för att kunna tillämpa regeln. För att antas till utbildning i svenska för invandrare ska den sökande visa när han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Vid byte av utbildningsanordnare ska den enskilde även visa intyg från tidigare utbildning. Västerås stad ställer sig positiv till förslaget då vi redan idag tillämpar principen att intyg över folkbokföring ska bifogas vid ansökan. Ett intyg från tidigare utbildning ska enligt nuvarande förordning utfärdas då eleven avslutar en kurs utan att få betyg. En sådan formulering saknas i den nya skollagen. Intyg på genomförda studier bör för att underlätta fortsatta studier komma den nya utbildningsanordnaren till del. Studier i svenska som andra språk inom den grundläggande vuxenutbildningen ska inte vara studiemedelsberättigande under de första två åren för personer som deltagit i utbildning i svenska för invandrare.

6 4 (4) Studiemedel via Centrala studiemedelsnämnden består av en bidragsdel och en lånedel. Västerås stad ser det som mycket viktigt att stimulera till att befästa och fördjupa de kunskaper som tidigare tillägnats inom utbildning i svenska för invandrare. Att själv tvingas finansiera de studier som andra svenskar kan få bidrag och lån till leder enligt Västerås stads bedömning inte garanterat till en bättre ekonomi för individen och likaberättigad behandling. Kursplaner och innehåll är inte identiska mellan, utbildning i svenska för invandrare och grundläggande svenska inom kommunal vuxenutbildning. Kursplaner och betygskriterier inom grundläggande svenska har betydligt större djup, bredd och abstraktionsnivå än de som gäller för utbildning i svenska för invandrare. I Västerås stad har vi, för att likställa kraven mellan svenskfödda och invandrade, satt kravet på kunskaper motsvarande grundläggande svenska, engelska, matematik som krav för att söka till gymnasiala studier. Västerås stad ser detta som en del av kravet på kommunal likabehandling. Därutöver finns risk för att förslaget kan leda till ökat behov av ekonomiskt bistånd för studier i svenska på grundläggande nivå. Ulla Persson Ordf. Kommunstyrelsen Monica Eriksson Stadsdirektör

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Pedagogiska nämndernas stab Dnr: 2011/137-UAN-010 Bengt Larsson - unbl01 E-post: Kopia till Sociala nämndernas stab Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss av betänkandet tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19) Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås stad antar pedagogiska nämndernas stabs förslag till yttrande över utredningen Tid för snabb flexibel inlärning, SOU 2011:19, daterad som sitt eget och avger det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig över förslag till begränsningar av tiden en studerande får vara inskriven i utbildning i svenska för invandrare. Yttrandet kommenterar enbart de förslag som berör Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Ärendet har handlagts av enhetschefen vid Vuxenutbildningscentrum. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Individ- och familjenämnden avger yttrande till kommunstyrelsen som i sin tur yttrar sig till Utbildningsdepartementet. Skickad av: Bengt Larsson - unbl01

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Pedagogiska nämndernas stab Dnr: 2011/137-UAN Bengt Larsson Telefon: E-post: Delges Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ert dnr Yttrande över SOU 2011:19, Tid för snabb flexibel inlärning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att yttra sig över förslag till tidsbegränsningar av tiden en studerande får vara inskriven i Utbildning i svenska för invandrare. Yttrandet kommenterar enbart de förslag som berör Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. De pedagogiska nämndernas stab delar utredningens uppfattning att en snabb svenskinlärning är viktig. Som helhet konstaterar pedagogiska nämndernas stab att de förändringar i planering och undervisning som utredningen ser som en följd av genomförandet av den föreslagna reformen, redan genomförts i Västerås. Staben ser de förändringar av undervisningen i svenska för invandrare som presenteras i utredningen som viktiga för att förbättra utbildningen men anser att dessa kan genomföras utan att införa tidsbegränsning av utbildningen. En tidsbegränsning drabbar, enligt stabens mening, i första hand de individer som redan tidigare har svårigheter med etableringen i samhället. Staben anser inte att en tidsbegränsningslagstiftning är nödvändig för att uppnå de effekter som utredningen önskar. Utredningen föreslår att de personer som hamnat utanför rätten till utbildning i svenska för invandrare ska hänvisas till grundläggande vuxenutbildning. Pedagogiska nämndernas stab ser inte att dagens verksamhet inom grundläggande svenskundervisning har de verktyg som krävs för att möta studerande med mycket låga kunskaper. En längre förberedelsetid än till 1/7 2012, anser staben krävs för att klara en sådan uppgift, särskilt mot bakgrund av att utbildningen nyligen upphandlats av kommunen, utan att dessa krav kunnat ingå. Utredningens förslag om att svenska som andraspråk på grundläggande nivå inte ska berättiga till studiemedel, för den som läst utbildning i svenska för invandrare tolkar staben som ett kraftigt avbräck för den som önskar fördjupa sina studier i svenska. Att neka såväl bidrag som lån till studier i svenska på grundskolenivå för vissa grupper anser staben leder till olika behandling av medborgare. ID: 24.1 TJÄNSTESKRIVELSE remiss tid för snabb flexibel inlärning

9 VÄSTERÅS STAD TJ NSTESKRIVELSE 2 (4) Dnr: 2011/137-UAN Utbildning i svenska för invandrare får påbörjas senast inom ett år från det att en person första gången folkbokförts i en kommun. En tidig start av Sfi har länge varit ett viktigt mål för Västerås stad. Några individer har dock av olika anledningar inte startat sina studier förrän mer än ett år förflutit. Vissa arbetar inom företag där koncernspråket är engelska och man har behövt lägga all kraft på att göra ett bra arbete under sitt första år. Att utestänga dessa från rätten till Sfi-undervisning förefaller ur ett samhällsperspektiv inte rätt. Utredningen förutsätter att invandrare som ordnat arbete redan vid ankomsten till landet ska bedriva studier i svenska, på kvällstid, parallellt med heltidsarbete. Detta ska då ske samtidigt som man etablerar sig i ett nytt land och en ny kultur. I den händelse personen dessutom har barn ska inskolning och uppföljning av barnens utveckling skötas. Pedagogiska nämndernas stab anser att detta är att ställa högre krav på invandrare än vad som ställs på infödda svenskar. Andra grupper som inträder senare i utbildning i svenska för invandrare är personer med trauma eller funktionsnedsättning. En särbehandling av dessa kategorier ser pedagogiska nämndernas stab som olycklig. Denna grupp är enligt stabens mening i hög grad gynnad av att känna tillhörighet med andra invandrargrupper. En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare under sammanlagt högst två år. Bakgrunden till förslaget om en tidsgräns på just två år beskrivs mycket vagt i utredningen. För Västerås skulle en tidsgräns på två år inte medföra någon avgörande förändring eftersom de allra flesta avslutar sina studier inom den tiden. För ett mindre antal skulle dock begränsningen innebära att man inte kan slutföra sina Sfi-studier med betyg. Det rör sig som regel om personer med olika typer av funktionsnedsättningar, mycket kort tidigare utbildning och kvinnor som föder barn med kort mellanrum. Dessa individer har ofta stort behov av trygghet och stabilitet i studiesituationen. Ett byte av studieform till grundläggande vuxenutbildning innebär i många fall byte av utbildningsanordnare, lärare och kursplan. I Västerås bygger dagens Grundläggande svenskundervisning inom kommunal vuxenutbildning vidare på de kunskaper som individen haft efter att ha avbrutit sina högstadiestudier eller avslutat Sfi på lägst C-nivå. Lärarkompetens för undervisning på lägre nivåer saknas alltså i dagsläget inom grundläggande vuxenutbildning. Tid för utveckling av verksamheten krävs därför om förslaget blir verklighet.

10 VÄSTERÅS STAD TJ NSTESKRIVELSE 3 (4) Dnr: 2011/137-UAN I likhet med vad som gäller för övrig vuxenutbildning ska det vara möjligt att göra avbrott i utbildningen i svenska för invandrare. Rätten att delta i utbildning i svenska för invandrare upphör helt fyra år efter att en person första gången folkbokfördes i en kommun. Under denna fyraårsperiod kan en person själv bestämma studietakt och längden på eventuella uppehåll under den fastställda studietiden. Västerås stad har som princip att ge alla, som har förmågan, möjlighet att studera till och med Sfi D-nivå. Undervisningen bygger på individualisering och flexibilitet. Detta innebär att man kan ha olika studietakt, göra uppehåll för arbete, praktik, föräldraledighet et.c. Individen kan sedan åter söka till undervisningen för att slutföra sina studier. Detta kan i vissa fall betyda att mer än 4 år förflyter från första start till slutgiltigt avslut. Trots detta visar nationell statistik att Västerås har en god genomsnittlig tid för studier i respektive kurs. Pedagogiska nämndernas stab bedömer att en begränsning av tiden till 4 år inte sammantaget skulle ge några positiva effekter för samhället som helhet. Någon analys som skulle stödja att förslaget ger snabbare genomströmning finner staben inte heller i utredningen. Undervisningen ska upphöra för den som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte längre gör tillfredställande framsteg Regeln finns redan i dagens lagstiftning och Västerås stad tillämpar den. Den som på detta sätt avslutat sina studier har dock möjlighet att söka igen och få sina behov bedömda. Olika faktorer kan på ett avgörande sätt förändra möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen. Personen kan t.ex. ha tillfrisknat från sjukdom eller träffat en livskamrat vilket ingett ny framtidstro och motivation. I motsats till utredningen bedömer Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte att det behövs någon tidsgräns för att kunna tillämpa regeln. För att antas till utbildning i svenska för invandrare ska den sökande visa när han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. Vid byte av utbildningsanordnare ska den enskilde även visa intyg från tidigare utbildning. Pedagogiska nämndernas stab ställer sig positiv till förslaget. Västerås stad tillämpar idag principen att intyg över folkbokföring ska bifogas vid ansökan. Ett intyg från tidigare utbildning ska enligt nuvarande förordning utfärdas då eleven avslutar en kurs utan att få betyg. Någon sådan formulering saknas i

11 VÄSTERÅS STAD TJ NSTESKRIVELSE 4 (4) Dnr: 2011/137-UAN den nya skollagen. Ett intyg på genomförda studier bör naturligtvis komma den nya utbildningsanordnaren till del menar staben. Studier i svenska som andra språk inom den grundläggande vuxenutbildningen ska inte vara studiemedelsberättigade under de första två åren för personer som deltagit i utbildning i svenska för invandrare. Studiemedel via Centrala studiemedelsnämnden består av en bidragsdel och en lånedel. Pedagogiska nämndernas stab har svårt att se något skäl till att inte ge vare sig studiebidrag eller lånemöjligheter till vidare svenskstudier under två år. Staben ser det tvärtom som mycket viktigt att stimulera till befästning och fördjupning av de kunskaper som tillägnats inom utbildning i svenska för invandrare. Utredningen är här enligt stabens mening mycket otydlig. Utredningen argumenterar med att individen ökar sin skuldbörda vilket kan bli fallet. Att själv tvingas finansiera de studier som andra svenskar kan få bidrag och lån till leder enligt stabens bedömning inte garanterat till en bättre ekonomi för individen. Enligt vår tolkning utgår utredarna felaktigt från att kursplaner och innehåll är identiska mellan, utbildning i svenska för invandrare och grundläggande svenska inom kommunal vuxenutbildning. Kursplaner och betygskriterier inom grundläggande svenska har dock betydligt större djup, bredd och abstraktionsnivå än de som gäller för utbildning i svenska för invandrare. I Västerås stad har vi för att likställa kraven mellan svenskfödda och invandrare satt kravet på kunskaper motsvarande grundläggande svenska, engelska, matematik som krav för att söka till gymnasiala studier. Västerås stad har sett detta som en del av kravet på kommunal likabehandling. Staben ser en risk för att förslaget kan leda till ökat behov av ekonomiskt bistånd för studier i svenska på grundläggande nivå. Bengt Larsson enhetschef/rektor

12

13

14

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573 SIGNERAD 2013-09-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2013-09-06 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) SIGNERAD 2014-08-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-08-29 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Utökad målgrupp för samhällsorientering

Utökad målgrupp för samhällsorientering Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE?

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? EN GRANSKNING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2011 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon är samhällsekonom

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer