Dnr: 2011/367-KS Karin programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut beslutar att: - Ge nämnden för funktionshindrade i uppdrag att revidera det handikappolitiska programmet. Kommunfullmäktige beslutade i maj om ett handikappolitiskt program Program för delaktighet och jämlikhet. Nuvarande handikappolitiska programm är ett program som till stora delar kan ses som aktuelltt även idag. Sedan programmets tillkomst harr dock vissa avgörande omständigheter tillkommit. Som exempel kan nämnas: - FN har antagit konventionen för personer med funktionsnedsättning - Ny lagstiftning har tillkommit om tillgänglighet - Brister i den fysiska tillgängligheten utreds bli grund för diskriminering - En nationell strategi för handikappolitikenn de kommande åren är under framtagande Mot bakgrund av ovan angivna har nämnden för funktionshindrade vid sitt sammanträde den 21 juni 2011 beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge nämnden i uppdrag att revidera det nuvarande handikappolitiska programmet. ID: TJÄNSTESKRIVEL Handikappolitiskt program

2 1 (1) Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Sammanträdesdatum Tisdag den 21 juni 2011 Plats och tid Stadshuset A 287, kl 09:00-11:45 Sekreterare NF 100 Dnr 2011/123-NF-003 Revidering av handikappolitiska programmet Beslut föreslår kommunstyrelsen ge nämnden i uppdrag att revidera nuvarande handikappolitiska program. Västerås stads kommunfullmäktige beslutade i maj 2000 om ett handikappolitiskt program Program för delaktighet och jämlikhet, ett program framtaget av dåvarande Äldre- och handikappnämnden. Det är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för programmet. Nämnden för funktionshindrade har därefter fått ansvaret för att driva arbetet med fullföljandet av programmet. Nuvarande program är i behov av revidering då ett antal omständigheter är annorlunda idag än för 11 år sedan. - FN har antagit en konvention för personer med funktionsnedsättning. - Ny lagstiftning har tillkommit om tillgänglighet. - Brister i den fysiska tillgängligheten utreds bli grund för diskriminering. - En nationell strategi för handikappolitiken de kommande åren är under framtagande. Sociala nämndernas stab har i skrivelse den 26 maj 2011 lagt fram förslag till beslut. Kopia till Rätt utdraget intygar Arminé Kanakanian - as298

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas stab Dnr: 2011/123-NF-003 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: Kopia till Revidering av handikappolitiska programmet Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen ge nämnden i uppdrag att revidera nuvarande handikappolitiska program. Västerås stads kommunfullmäktige beslutade i maj 2000 om ett handikappolitiskt program Program för delaktighet och jämlikhet, ett program framtaget av dåvarande Äldre- och handikappnämnden. Det är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för programmet. har därefter fått ansvaret för att driva arbetet med fullföljandet av programmet. Nuvarande program är i behov av revidering då ett antal omständigheter är annorlunda idag än för 11 år sedan. - FN har antagit en konvention för personer med funktionsnedsättning. - Ny lagstiftning har tillkommit om tillgänglighet. - Brister i den fysiska tillgängligheten utreds bli grund för diskriminering. - En nationell strategi för handikappolitiken de kommande åren är under framtagande. Sociala nämndernas stab har i skrivelse den 26 maj 2011 lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

4 Sociala nämndernas stab Pelle Forsberg Handikappsamordnare Dnr 2011/123-NF-003 Tfn Reviderat handikappolitiskt program Nuvarande handikappolitiska program i Västerås stad antogs av kommunfullmäktige i maj Ungefär samtidigt antog riksdagen den nationella handikappolitiska planen Från patient till medborgare. Västerås stads nuvarande handikappolitiska program är ett program som till stora delar kan ses som aktuellt även idag. Sedan programmet antogs har emellertid vissa avgörande omständigheter tillkommit. Vid tiden när nuvarande program antogs hade Förenta Nationerna (FN) antagit standardregler som programmet hänvisar till. Regler som inte var juridiskt bindande, utan var ett moraliskt och politiskt åtagande. Idag har FN antagit en konvention som är juridiskt bindande och som, liksom standardreglerna, ska användas på alla nivåer i samhället. Ett reviderat handikappolitiskt program bör integrera FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Sedan nuvarande program antogs har ny och kompletterande lagstiftning på tillgänglighetsområdet tillkommit. Begreppet tillgänglighet ges ett vidare perspektiv idag, inte bara den fysiska miljön, och omfattar även upphandling, policy, information e t c. Ett förslag till ny nationell strategi för handikappolitiken för är under framtagande. Därför finns all anledning att också ta med denna strategi som underlag för arbetet i en revidering av handikappolitiska programmet. En statlig utredning om hur en reglering av otillgänglighet som diskrimineringsgrund kan ske färdigställdes i december 2009 och remissbearbetas för närvarande. Utredningen föreslår en diskrimineringsklassning av otillgängligheten. Om bristande tillgänglighet blir en grund för diskriminering påverkar det i allra högsta grad Västerås stads handikappolitik.

5 Revideringen av det handikappolitiska programmet bör kunna vara klar våren Innan beslut i kommunfullmäktige kommer programmet att sändas ut på en bred remiss. Under arbetets gång kommer intressenter, referensgrupper mm att involveras i framtagandet av programmet. tar med detta förslag till beslut initiativ till en revidering av handikappolitiska programmet. Ett beslut i NF går vidare till kommunstyrelsen som ger Sociala nämndernas stab i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av programmet.