Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehåll 1. OM OSS Vision Mål Ökad juridisk hjälp och kunskap Ökad kunskap Bredda verksamheten ORGANISATION Medlemmar Styrelse Verksamhetens anställda Praktikanter Ekonomisk förvaltning och personaladministration VERKSAMHET Juridisk verksamhet Diskrimineringsgrunderna Samhällsområden Geografisk fördelning Resultat av den juridiska ärendehanteringen Förebyggande arbete Satsning på äldreomsorg och bostadsmarknaden Kurs- och seminarieverksamhet Fokusområden Kompetensutveckling Ideella insatser Marknadsföring Evenemang Örebro Pride Demokrati- och toleransveckan Stark och snäll Internationella dagar Samarbeten Sveriges Antidiskrimineringsbyråer EKONOMIRAPPORT

3 1. OM OSS Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som arbetar med att motverka diskriminering. Vi är religiöstoch partipolitiskt obundna och medlemskap hos oss är öppet för alla. Vi arbetar för att uppmärksamma den diskriminering som finns inom alla områden i samhället, såväl på individnivå som på en övergripande strukturell nivå. För att uppfylla detta syfte driver vi en antidiskrimineringsbyrå och vid tillfällen projekt inom området. 1.1 Vision Örebro Rättighetscenter ska vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör antidiskriminering och likvärdig behandling i Örebro län. Vi vill medverka till att skapa ett samhälle där alla ska behandlas jämlikt och rättvist. Visionen är att vår verksamhet i längden inte ska behöva finnas kvar. 1.2 Mål Vi ska med vårt arbete förebygga och motverka diskriminering samt främja likvärdig behandling. Vårt arbete ska bidra till att diskrimineringslagstiftningen omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar Ökad juridisk hjälp och kunskap Vi ska se till att fler individer ska kunna få juridiskt råd och stöd i frågor som gäller diskriminering Ökad kunskap Vi ska sprida kunskapen om diskriminering och diskrimineringslagen till så många som möjligt i Örebro län Bredda verksamheten Att söka och driva olika projekt har under de senaste åren inneburit en stor möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta upp fler frågor inom området mänskliga rättigheter och diskriminering. Målet är att fortsätta med detta arbete och att kunna driva större projekt som innebär möjlighet till fokus på särskilt viktiga frågor såsom exempelvis att granska könsdiskriminerande reklam. 2. ORGANISATION Rättighetscenters organisation består av medlemmar, förtroendevalda, anställda, volontärer och praktikanter. 2.1 Medlemmar Medlemskap i Rättighetscenter är öppet för alla. Medlemmar får, förutom rösträtt under årsmötet, ett digitalt medlemsbrev 4 gånger per år samt blir inbjuden till medlemsträffar där utbildningar bedrivs om vår verksamhet och det område vi jobbar inom. Rättighetscenter har under föreningsåret 2013 haft 54 medlemmar. 2.2 Styrelse Rättighetscenters styrelse ansvarar för verksamhetsplan samt samordnar föreningens löpande verksamhet under året. Styrelsen har arbetsgivaransvar, ansvarar för ekonomi och förvaltning samt leder och fördelar arbetet. Styrelsen väljs under föreningens årsmöte. Styrelsen 2013 såg ut enligt följande: Veronica Sjögren, ordförande 3

4 Malin Nilsson, kassör (till och med ) Maria Persson, kassör (från och med extra årsmöte ) Mats Einestam, ledamot Pelle Klasson, ledamot Bisera Suhonjic, ledamot Behroz Kurdahmadi, ledamot Ali Gul Deprem, ledamot Silvija Withfield Jansson, ledamot (från och med extra årsmöte ) Nourouz Wanli, ersättare Sunil Jayasooriya, ersättare Lina Olsson, ersättare Ameer Sachet, ersättare Joachim Illena Ståhlgren Bouveng, ersättare (från och med extra årsmöte ) Valberedning Birgitta Alam Frändén Savi Johansson Hane Sen 2.3 Verksamhetens anställda Verksamheten har under 2013 bemannats av verksamhetsansvarig Linda Höglin (föräldraledig från och med augusti 2013), juridiskt ansvarig Admela Tafro, utbildnings- och informationsansvarig Nadia Abdellah (tillförordnad verksamhetsansvarig från och med augusti 2013) samt Malin Nilsson som arbetade som verksamhetsassistent från och med augusti Nyanställningar med inlärningstider och föräldraledighet har gjort att året till stor del har handlat om att sätta rutiner och att hålla den dagliga verksamheten igång. 2.4 Praktikanter Under 2013 har vi haft praktikanter från Örebro Universitet: Lina Olsson, studerar rättsvetenskap, praktiserade till Sabina Ali, studerar på Socionomprogrammet, praktiserade till Daniel Jonasson, studerar genusvetenskap, praktiserade till Luisa Ascencio, studerar rättsvetenskap, praktiserade till Jaquline Barsoum, arbetsförmedlingen, praktiserade till Praktikanterna har bland annat deltagit i ärendehanteringen, bemannat informationsbord och skrivit fördjupade rapporter. 2.5 Ekonomisk förvaltning och personaladministration Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i Örebro län har under 2013 administrerat föreningens ekonomiska förvaltning. 4

5 3. VERKSAMHET Verksamhetsansvarig har lett byråns arbete och ansvarat för olika projekt och samarbeten. Utbildningsoch informationsansvarig tillsattes i april och har ansvarat för de utåtriktade aktiviteterna som utbildning, opinionsbildning och marknadsföring (kombinerat med verksamhetsansvaret från och med augusti). Den juridiskt ansvariga har skött den juridiska rådgivningen i byråns enskilda ärenden, förhandlingar och skrivande av olika inlagor. Tillsammans har de anställda arbetat för att uppnå målet om att vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör diskriminering och likvärdig behandling i Örebro län. 3.1 Juridisk verksamhet Rättighetscenter har, precis som tidigare år, med hjälp av bidrag kunnat erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och information till enskilda personer om hur de kan tillvarata sina rättigheter vid frågor om diskriminering och kränkande behandling. Arbetet har skett främst utifrån Diskrimineringslagen samt Skollagens bestämmelser gällande kränkande behandling. Ärenden har tagits emot genom personliga besök på kontoret, telefonsamtal, e-post eller brev från enskilda. Kontorstiderna under 2013 var kl. 09:00 till kl. 17:00 med drop-in-besök tisdag till torsdag kl. 13:00 till kl. 16:00. Byrån har under verksamhetsåret 2013 handlagt 57 individärenden (2012 handlas 60 individärenden). Könsfördelningen av dessa ärenden är 45 procent män, 53 procent kvinnor samt 2 procent organisationer. Jämfört med 2012 har andelen kvinnor som anmäler diskriminering ökat. Fler kvinnor än män har anmält diskriminering inom arbetslivet och utbildning. Vid en åldersfördelning står gruppen år för 26 procent av de inkomna ärendena och anmälningar från åldersgruppen svarar för 21 procent. Åldersgruppen står för 19 procent av de inkomna ärendena. 16 procent av ärendena rör minderåriga, i dessa fall är det dock vårdnadshavarna som står bakom själva anmälningarna. Åldersgruppen står för 11 procent. Rättighetscenter får även in anmälningar från andra organisationer och öppnar upp ärenden på eget initiativ. Denna typ av ärenden stod för 2 procent av det totala under Det är fortfarande väldigt få personer som vänder sig till byrån som är över 60 år. Vid en fördelning i sektorer av de inkomna individärendena står privat sektor för nästan hälften av anmälningarna; 41 procent, därefter berör 35 procent kommunal sektor. En mindre del av anmälningarna, 12 procent vardera, är riktade mot stat och landsting. Under 2013 har även 69 rådgivningsärenden inkommit (2012 var denna siffra 89), det vill säga en enkel förfrågan från individer eller organisationer där vi snabbt har kunnat ge klienten effektiva råd via telefon, mejl eller personlig kontakt. Rådgivningsärendena medför ingen uppföljning eller formell avslutning från vår sida. Mer än hälften av rådgivningen sker per telefon. Majoriteten av rådgivningsärendena kom under året från privatpersoner Diskrimineringsgrunderna Sammantaget har de flesta anmälningarna rört diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och ålder. Ålder har däremot ökat kraftigt jämfört med Främst handlar anmälningarna om arbetslivet samt utbildning. Därefter kommer diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Kategorin ej lagskydd handlar om ärenden som faller utanför diskrimineringslagen, men som byrån ändå har valt att driva. Det handlar exempelvis om anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller kränkande behandling av barn/elever i skolan (något som faller inom Skolinspektionens tillsynsområde). Vad avser diskrimineringsgrunden kön är det framförallt kvinnor som upplever diskriminering i arbetslivet. Tre ärenden rör grunden religion. Nedan följer ett diagram på ärendena fördelade efter diskrimineringsgrund. 5

6 Religion el annan trosuppfattning 3 Kön 4 Ej lagskydd 8 Ålder 13 Etnisk tillhörighet 21 Funktionsned sättning 8 Figur 1. Ärendena fördelade efter diskrimineringsgrund Samhällsområden Etnisk tillhörighet är den generellt sett vanligast anmälda diskrimineringsgrund för samtliga samhällsområden. Likt föregående år dominerar anmälningar på arbetslivsområdet och utbildning. Orsak till anmälningar mot arbetsgivare rör framförallt avbrutna anställningar, rekrytering och trakasserier på arbetsplatsen. I de flesta fall har anmälaren varit fackligt ansluten, men missnöjd med fackets åtgärder. Ärenden som vi fått in rörande tjänster och bostäder handlar till större delen om diskriminering vid bostadsarrende samt tillhandahållande av vissa tjänster. Nedan följer ett diagram på ärendena fördelade efter samhällsområde: Offentlig tillställning Övrigt Offentlig anställning Hälso- och sjukvården Socialtjänst Utbildning Tjänster och bostäder Arbetslivet Figur 2. Totalt antal ärenden fördelade i samhällsområde Ärendekategorin offentlig anställning omfattar tjänstemän som i sin tjänst i stat eller kommun har skyldighet att bistå allmänheten med t.ex. råd, hjälp, upplysningar eller vägledning. Anmälningarna behandlar i huvudsak situationer där anmälaren anser sig ha fått ett sämre bemötande från myndighetsperson i samband med handläggningen av dess ärende vid exempelvis socialtjänst, arbetsförmedlingen m.fl. I kategorin övrigt ingår ärenden som behandlar exempelvis familjerätt, kommunsbeslut gällande införande av digitala nämndhandlingar i läsplattor till förtroendevalda m.fl. 6

7 Kategorin offentlig tillställning rör idrottsevenemang till allmänheten. Anmälningar rörande socialtjänst och hälso-och sjukvård har gällt myndighetsbeslut, regelverk och handläggning av ärenden för personer med funktionsnedsättning. Anmälningarna inom utbildningsområdet är riktade mot alla typer av utbildningsanordnare, från förskola till yrkesutbildningar och universitet samt avser oftast huvudmännens underlåtenhet att utreda och åtgärda vid kännedom om kränkande behandling Geografisk fördelning Vid en uppdelning av de inkomna individärendena går det att utläsa att hela 47 av de 57 kommer från det geografiska området Örebro kommun. Nedan följer ett diagram som visar en geografisk fördelning av ärendena: Älmhult Hällefors Ljusnarsberg Kumla Degerfors Örebro Figur 3. Ärendena uppdelade i geografiskt område Resultat av den juridiska ärendehanteringen Av de 57 inkomna individärendena har 44 avslutats genom att byrån för klientens räkning ingått en förlikning med motpart eller nått en annan för klienten tillfredställande lösning. I ett av dessa ärenden har byrån med berörd part ingått en förlikning som gett klienten 1,7 miljoner. kronor. Byrån kunde efter sin utredning konstatera att anmälaren utsatts för etnisk diskriminering under en utbildning. I ett arbetsrättsligt ärende har arbetsgivaren valt att dra tillbaka uppsägningen. Flera av arbetslivsärendena har avslutats genom att de har överlämnats till anmälarens fackförbund efter Rättighetscenters påtalande. De ärendena som anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) riktar sig mot arbetsgivare och gäller diskriminering i samband med etnicitet och religion samt diskriminering vid tillhandahållande av tjänster i samband med etnicitet. Två ärenden som anmäldes till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gäller Socialförvaltningens bristande serviceskyldighet och beslut. Skolinspektionen har i ett ärende riktat kritik och ålagt berörd skola att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses. Byrån har avslutat tre individärenden utan vidare åtgärder. Anledningen till detta har bland annat varit bevissvårigheter men ärenden har även lagts ner på klientens egen begäran. Nedan är ett diagram som visar på antalet ärenden uppdelat i resultat: Nerlagd Förlikning/Lösning som klient är nöjd med Anmält till IVO Anmält till Skolinspektionen Anmält till DO Pågående Figur 4. Antalet ärenden fördelat i lösning

8 3.2 Förebyggande arbete Vårt förebyggande arbete är ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen om diskrimineringens utbredning och om lagstiftning mot den. Genom att öka kunskapen hos viktiga aktörer såväl som samhället i stort kan vi påverka utvecklingen samt förhindra diskriminering och kränkningar. Den största delen av vårt förebyggande arbete har inneburit att vi spridit information om vilka rättigheter och skyldigheter som finns främst kopplade till diskrimineringslagen. Under 2013 har 775 personer genomgått en utbildning av Rättighetscenter. De flesta av dessa kommer från gymnasieskolor och SFI. Vi har även fått möjligheten att hålla utbildningar för företag i likabehandling och diskriminering på arbetsplatser. Då detta har varit uppskattat kommer vi framöver arbeta för att denna typ av utbildningar ska ske i större utsträckning Satsning på äldreomsorg och bostadsmarknaden Under våren 2013 gjordes ett första utskick till alla de kommunala vårdinrättningarna för äldre. Trots flera återkopplingsförsök har tyvärr responsen varit mycket dålig vilket resulterat i endast ett utbildningstillfälle. Vi kommer att göra nya satsningar under 2014 och hoppas då på bättre respons. Under 2013 gjordes en kartläggning av kösystemen för hyresrätter bland fastighetsägare i länet. Kartläggningen gjordes för att upptäcka eventuella risker med system som kan leda till diskriminering. Rapporten kommer att vara klar i början på En anställd har även medverkat under en utbildning som Fastighetsägarna höll i som rörde diskriminering inom bostadsmarknaden Kurs- och seminarieverksamhet Seminarieverksamheten är ett komplement till de utbildningar vi håller. Då utbildningarna är mer fokuserade på lagar, rättigheter och skyldigheter har vi valt att under året hålla i seminarier för att lyfta andra frågor inom vårt verksamhetsområde. Under 2013 har vi arrangerat 8 föreläsningar med sammanlagt närmre 300 besökare Fokusområden Örebro Rättighetscenter har haft två prioriterade områden 2013: Sjukvården Bostadsmarknaden Genom bland annat vår ärendehantering, har vi under de senaste åren uppmärksammats på den diskriminering som förekommer inom vården. Av de ärenden som inkommit till oss kan vi se tydliga tendenser på att det finns mycket som brister i kontakten mellan vårdpersonal och patient. Kränkande kommenterar, nekande av tolk, brister i utredningar och känslan av uteslutning från en vård som är tänkt att vara tillgänglig för alla, är saker som våra klienter vittnar om. Svårigheter med bevisning är dock ett problem som gör det svårt att få fällande domar och som också leder till en större obenägenhet att anmäla. Vården är ett problematiskt område med många stängda dörrar, och ett större förebyggande arbete är därför avgörande här för att fler personer ska känna till sina rättigheter och veta vart de kan vända sig. Ett annat område där vi i vårt arbete har uppmärksammat stora problem med diskriminering är bostadsmarknaden. Det har länge varit känt att alla inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden, där personer med låga inkomster eller inga inkomster alls har svårt att konkurrera. Det som vi dock har sett under de senaste åren är att svårigheter att komma in på bostadsmarknaden inte enbart gäller dessa. Vissa grupper i samhället nekas idag bostad oavsett ekonomisk situation. Vi kan bland annat se personer med 8

9 annan etnisk bakgrund än svensk som hänvisas till vissa bostadsområden och nekas möjligheten att själva bestämma var de vill bosätta sig. Det finns också personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och på grund av detta nekas bostad helt och hållet. Dessa människors rättigheter måste tillgodoses. Vi har i nuläget svårt att tillgodose de behov som vi kan se när det gäller att stötta och hjälpa personer som nekas bostad i samband med exempelvis etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, men det behövs också ett betydligt bättre förebyggande arbete. 3.3 Kompetensutveckling Örebro Rättighetscenter arbetar aktivt för att anställda, förtroendevalda, praktikanter, medlemmar och volontärer ska ha aktuell kunskap om diskriminering och mänskliga rättigheter. Detta säkerställs bland annat genom att dessa medverkar på olika utbildningar och arrangemang. Kontakter hålls även med andra som arbetar inom liknande områden, som exempelvis RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), DO med flera. Under 2013 har Rättighetscenter deltagit i följande arrangemang: Konferens: Tusen kön på jobbet, heldag Föreläsning: Om dövas situation i Örebro, dövcentralen Örebro Pride Demokrati- och toleransveckan Stark och snäll 3.4 Ideella insatser Det ideella arbetet har bestått av styrelsearbete, insatser vid utåtriktat arbete som informationsspridning vid evenemang. Vi har även tagit emot praktikanter från Örebro universitet som har valt att förlägga en del av sin studietid hos oss Styrelsen har engagerat sig ideellt i verksamheten genom ordinarie styrelsearbete och personalansvar, vid arrangemang, i marknadsföringsarbete och genom informationsarbete. 3.5 Marknadsföring Huvudkanalen för Rättighetscenters marknadsföring är vår webbplats (www.rattighetscenter.se). Där finns information om föreningen, byrån och en förenkling av Diskrimineringslagen samlad. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, pressmeddelanden och debatter i media. I slutet av 2013 påbörjades arbetet med att omarbeta webbplatsen för att göra den mer tillgänglig och interaktiv. Detta arbete inkluderar även en del tilläggsfunktioner såsom formulär och besöksstatistik. Den nya webbplatsen lanserades i december Sedan 2009 ger föreningen ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har skickats ut fyra gånger under året till föreningens medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter samt publicerats på vår webbplats. För att verka opinionsbildande och marknadsföra oss själva har vi arbetat med att vara aktiva i mediedebatten genom att skriva pressmeddelanden, debattartiklar och insändare. Arbetet har resulterat i flera publicerade debattinlägg samt artiklar och intervjuer i lokala medier. 9

10 Malin Nilsson skrev ett debattinlägg angående Polisens Romaregister som publicerades i Nerikes Allehanda 26 september. 3.6 Evenemang Som en del i det utåtriktade arbetet medverkar Rättighetscenter vid flertalet, främst, lokala evenemang. Deltagandet ger oss möjlighet att sprida information om vår verksamhet, kompetensutvecklas och lyfta de frågor som vi som förening tycker är viktiga. Nedan följer de evenemang vi deltog vid under 2013: Örebro Pride I slutet av augusti hölls Örebros andra Pride-festival. Rättighetscenter fanns med bland både informationsbord och panelsamtal. Mest uppskattat på informationsbordet var troligtvis de tillfälliga tatueringar med texten Etiketter är för syltburkar inte för människor som delades ut. Informationsbordet besöktes även av en hel del människor som var genuint intresserade av det material som vi, tillsammans med DO, hade lagt fram. Vårt första panelsamtal hölls på fredagen tillsammans med RFSL Örebro och hade rubriken Är tvångssteriliseringarna över?. Salen blev nästan full när Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL, Kerstin Burman, jurist samt Lars Thornberg från DO diskuterade huruvida kampen var över för transpersoner i vårt samhälle. På lördagsförmiddagen hölls vårt andra panelsamtal. Här diskuterades bland annat om HBT-rättigheter måste hamna i konflikt med religiös tro. Med i panelen satt Jens Frandsen från Svenska kyrkan, Joachim Illena Ståhlgren Bouveng från RFSL Örebro och vår egen Admela Tafro. Under Pride-paraden var medarbetare, praktikanter och styrelsemedlemmar med i tåget för att marschera mot stadsparken. 10

11 3.6.2 Demokrati- och toleransveckan Vecka 46 anordnar varje år Örebro kommun en vecka för demokrati och mänskliga rättigheter. Rättighetscenter satt med i styrgruppen som tog fram huvuddragen i veckans program. Vi anordnade sammanlagt fem seminarier/workshops: 9 november Faran med främlingsfientlighet 75 år efter Kristallnatten 11 november Resurser för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen 11 november Hedersnormer och andra normer, workshop med Lås upp för ungdomar 11 november Hedersnormer och andra normer, workshop med Lås upp för lärare och föräldrar 11 november Från EU till förorten utanförskapets politik och våra nya folkrörelser 2013 skickade Rättighetscenter in en skrivelse till ansvarig politiker med underskrifter från flera andra föreningar där vi tillsammans önskade ett namnbyte främst på grund av problematiken med toleransbegreppet. Vi hoppas att toleransbegreppet utesluts under 2014 då det inte är förenligt med vår verksamhet Stark och snäll Sedan ett par år tillbaka har flera olika organisationer med föreningen Hela Handen i spetsen gjort någon typ av arrangemang för att lyfta problemet med kränkande behandling och mobbning på skolor. Rättighetscenter var även under 2013 delaktiga i arrangemangen som denna gång pågick under vecka 47 runtom i Kumla kommun. Detta år bidrog vi med informationsbord under lördagen då flera andra aktörer från civila samhället samlades i Folkets hus Internationella dagar Under året hade vi valt ut ett antal internationella dagar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna eller mänskliga rättigheter i allmänhet. Dessa dagar uppmärksammades bland annat genom att vi anordnade föreläsningar, skrev debattartiklar eller på annat sätt lyfte de frågor som berörs: Förintelsens minnesdag, 27 januari Uppmärksammades genom en föreläsning om de kvinnliga koncentrationslägerfångar som 1945 vistades på Engelbrektskolans beredskapssjukhus. Omkring 70 åhörare lockades att lyssna till historielärare Mikael Enoksson som höll i föreläsningen. Romernas nationaldag, 8 april Uppmärksammades kort på vår facebooksida International day against homophobia and Transphobia (IDAHOT), 14 maj Uppmärksammades kort på vår facebook-sida Kristallnatten, 9 november Vi arrangerade och höll i föreläsningen Faran med främlingsfientlighet 75 år efter kristallnatten. Transgender day of remembrance, 20 november Uppmärksammades kort på vår facebook-sida Internationella handikappdagen, 3 december Uppmärksammades med ett debattinlägg på vår facebook-sida 3.7 Samarbeten Regionalt har Rättighetscenter ett samarbete med antidiskrimineringsbyråerna i Karlstad, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Eskilstuna (även kallat Region Mitt). Dessa byråer har träffats fyra gånger under året för erfarenhetsutbyte och samarbete om regionala frågor. Utöver dessa tillfällen hålls regelbunden kontakt via bland annat telefon och e-post. Verksamheterna stärker genom det regionala nätverket kompetensen inom byråerna i det dagliga arbetet men även vid personalbyten. 11

12 Rättighetscenter har haft flera medarrangörer på lokal nivå. Samarbetet har sett ut på lite olika sätt, men en gemensam punkt är erfarenhetsutbyte och gemensamma intressen. Några av de organisationer och instanser som vi har arbetat med under 2013 är: Örebro kommun Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) ABF Örebro RFSL Örebro Örebro Läns Museum Svenska kyrkan Sensus DO Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Som medlemmar i det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) arbetar vi aktivt för att sprida diskrimineringsfrågorna nationellt på olika sätt. Det nära samarbetet med de andra antidiskrimineringsbyråerna har stärkt byrån på många olika plan. Antidiskrimineringsbyråerna har visat sig ha en gemensam styrka som överträffar summan av de enskilda byråernas röster. Tillsammans har vi kunnat påverka på ett både högre och bredare plan. Vi kommer arbeta aktivt för att samarbetet ska fortsätta att utvecklas och så småningom bilda en nationell paraplyorganisation. Två forummöten har ägt rum under I februari förlades mötet i Örebro där Rättighetscenter stod som värdar. Medlemmarna i SADB träffas genom forummöte två gånger årligen för erfarenhetsutbyte samt planering av gemensamma aktiviteter. Under mötet i februari 2013 stod vi som värdar då vi träffades den februari i Örebro. På mötet avhandlades många viktiga frågor, som bland annat nationella organisationsfrågor och satsningar. Under året hade SADB i samarbete med Centrum Mot Rasism och European Network Against Racism (ENAR) anslutit sig till en internationell antirasistisk kampanj Fight Racism Now: Action Speaks Louder Than Words. Inom nätverket finns det olika arbetsgrupper där Rättighetscenter 2013 fanns representerade i marknadsföringsgruppen och externa arrangemangsgruppen. 4. EKONOMIRAPPORT Föreningens intäkter består till största del av bidrag från Ungdomsstyrelsen och Örebro kommun. Under året har de totala intäkterna uppgått till kr vilket är ca kr mer än år Bidraget från Ungdomsstyrelsen ökade med kr och bidraget från Örebro kommun ökade med kr. Samtidigt minskade intäkterna för ordnade kurser på grund av förändringar i personalen. Lönerna är den största kostnadsposten och uppgick till kr. Linda Höglin blev föräldraledig under våren vilket har lett till lägre kostnader. Övriga kostnader ökade med ca kr. Det beror främst på ökad lokalhyra och inköp av nya datorer och skrivare. Vid redovisning av Ungdomsstyrelsens bidrag så blev det ett överskott på ,68 kr som ska betalas tillbaka 2014 enligt gällande regler. Det totala resultatet för 2013 visar ,96 kr. För vidare ekonomisk information se Årsredovisning för

13 ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTERS STYRELSE Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant 13

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16 2014 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 4 2.1 Medlemmar... 4 2.2 Styrelse... 4 2.3 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2010 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Styrelse... 4 Personal... 4 Praktikanter... 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten... 5 Projekt och bidrag... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer Årsrapport 2014 Sveriges antidiskrimineringsbyråer Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse E-POST: INFO@RATTIGHETSCENTER.SE TEL: 019-18 40 18 BESÖK: SLOTTSGATAN 13 A I ÖREBRO Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2012 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 ORGANISATION 3 Förtroendevalda 3 Personal 4 Praktikanter och volontärer 4 VERKSAMHET 5 JURIDISK RÅDGIVNING OCH

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel

Malmö mot Diskriminering. Jay Seipel Malmö mot Diskriminering Jay Seipel Vilka är MmD? MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer i Sverige (SADB) MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening ingen myndighet MmD är föreningarnas

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 ÖR ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Nr. 3 November 2015 Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Antidiskrimineringsbyrån arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning och genom att stötta människor som upplever sig diskriminerade

Läs mer

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll

Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Att göra en anmälan Livsmedelsverket och kommunens livsmedelskontroll Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Tillsammans med kommuner och länsstyrelserna utför de livsmedelskontroller.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Verksamhetsplan för 2014 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer och andra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700

Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Att motverka rasism och etnisk diskriminering vad gör DO? Eva Nikell, eva.nikell@do.se www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus

Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-10 Diarienummer KSN-2015-2047 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus Förslag till beslut

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Om Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2002. Vi arbetar med att ge kostnadsfri

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fölets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Småbarn och syskon avdelning Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Sunnanäng Innehållsförteckning Bakgrund...3 Förskolorna Framtidsfolket 5 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda och följa

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Aktiva åtgärder Diskrimineringslagen Almega Express på Mia Fransson och Heléne Hellström Persson, arbetsrättsjurister Almega 30 mars 2017 på Varför ändringar? på Enhetlighet och tydlighet! Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland.

Årsrapport 2010. Östersund - Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland. Årsrapport 2010 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer