Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehåll 1. OM OSS Vision Mål Ökad juridisk hjälp och kunskap Ökad kunskap Bredda verksamheten ORGANISATION Medlemmar Styrelse Verksamhetens anställda Praktikanter Ekonomisk förvaltning och personaladministration VERKSAMHET Juridisk verksamhet Diskrimineringsgrunderna Samhällsområden Geografisk fördelning Resultat av den juridiska ärendehanteringen Förebyggande arbete Satsning på äldreomsorg och bostadsmarknaden Kurs- och seminarieverksamhet Fokusområden Kompetensutveckling Ideella insatser Marknadsföring Evenemang Örebro Pride Demokrati- och toleransveckan Stark och snäll Internationella dagar Samarbeten Sveriges Antidiskrimineringsbyråer EKONOMIRAPPORT

3 1. OM OSS Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som arbetar med att motverka diskriminering. Vi är religiöstoch partipolitiskt obundna och medlemskap hos oss är öppet för alla. Vi arbetar för att uppmärksamma den diskriminering som finns inom alla områden i samhället, såväl på individnivå som på en övergripande strukturell nivå. För att uppfylla detta syfte driver vi en antidiskrimineringsbyrå och vid tillfällen projekt inom området. 1.1 Vision Örebro Rättighetscenter ska vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör antidiskriminering och likvärdig behandling i Örebro län. Vi vill medverka till att skapa ett samhälle där alla ska behandlas jämlikt och rättvist. Visionen är att vår verksamhet i längden inte ska behöva finnas kvar. 1.2 Mål Vi ska med vårt arbete förebygga och motverka diskriminering samt främja likvärdig behandling. Vårt arbete ska bidra till att diskrimineringslagstiftningen omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar Ökad juridisk hjälp och kunskap Vi ska se till att fler individer ska kunna få juridiskt råd och stöd i frågor som gäller diskriminering Ökad kunskap Vi ska sprida kunskapen om diskriminering och diskrimineringslagen till så många som möjligt i Örebro län Bredda verksamheten Att söka och driva olika projekt har under de senaste åren inneburit en stor möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta upp fler frågor inom området mänskliga rättigheter och diskriminering. Målet är att fortsätta med detta arbete och att kunna driva större projekt som innebär möjlighet till fokus på särskilt viktiga frågor såsom exempelvis att granska könsdiskriminerande reklam. 2. ORGANISATION Rättighetscenters organisation består av medlemmar, förtroendevalda, anställda, volontärer och praktikanter. 2.1 Medlemmar Medlemskap i Rättighetscenter är öppet för alla. Medlemmar får, förutom rösträtt under årsmötet, ett digitalt medlemsbrev 4 gånger per år samt blir inbjuden till medlemsträffar där utbildningar bedrivs om vår verksamhet och det område vi jobbar inom. Rättighetscenter har under föreningsåret 2013 haft 54 medlemmar. 2.2 Styrelse Rättighetscenters styrelse ansvarar för verksamhetsplan samt samordnar föreningens löpande verksamhet under året. Styrelsen har arbetsgivaransvar, ansvarar för ekonomi och förvaltning samt leder och fördelar arbetet. Styrelsen väljs under föreningens årsmöte. Styrelsen 2013 såg ut enligt följande: Veronica Sjögren, ordförande 3

4 Malin Nilsson, kassör (till och med ) Maria Persson, kassör (från och med extra årsmöte ) Mats Einestam, ledamot Pelle Klasson, ledamot Bisera Suhonjic, ledamot Behroz Kurdahmadi, ledamot Ali Gul Deprem, ledamot Silvija Withfield Jansson, ledamot (från och med extra årsmöte ) Nourouz Wanli, ersättare Sunil Jayasooriya, ersättare Lina Olsson, ersättare Ameer Sachet, ersättare Joachim Illena Ståhlgren Bouveng, ersättare (från och med extra årsmöte ) Valberedning Birgitta Alam Frändén Savi Johansson Hane Sen 2.3 Verksamhetens anställda Verksamheten har under 2013 bemannats av verksamhetsansvarig Linda Höglin (föräldraledig från och med augusti 2013), juridiskt ansvarig Admela Tafro, utbildnings- och informationsansvarig Nadia Abdellah (tillförordnad verksamhetsansvarig från och med augusti 2013) samt Malin Nilsson som arbetade som verksamhetsassistent från och med augusti Nyanställningar med inlärningstider och föräldraledighet har gjort att året till stor del har handlat om att sätta rutiner och att hålla den dagliga verksamheten igång. 2.4 Praktikanter Under 2013 har vi haft praktikanter från Örebro Universitet: Lina Olsson, studerar rättsvetenskap, praktiserade till Sabina Ali, studerar på Socionomprogrammet, praktiserade till Daniel Jonasson, studerar genusvetenskap, praktiserade till Luisa Ascencio, studerar rättsvetenskap, praktiserade till Jaquline Barsoum, arbetsförmedlingen, praktiserade till Praktikanterna har bland annat deltagit i ärendehanteringen, bemannat informationsbord och skrivit fördjupade rapporter. 2.5 Ekonomisk förvaltning och personaladministration Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i Örebro län har under 2013 administrerat föreningens ekonomiska förvaltning. 4

5 3. VERKSAMHET Verksamhetsansvarig har lett byråns arbete och ansvarat för olika projekt och samarbeten. Utbildningsoch informationsansvarig tillsattes i april och har ansvarat för de utåtriktade aktiviteterna som utbildning, opinionsbildning och marknadsföring (kombinerat med verksamhetsansvaret från och med augusti). Den juridiskt ansvariga har skött den juridiska rådgivningen i byråns enskilda ärenden, förhandlingar och skrivande av olika inlagor. Tillsammans har de anställda arbetat för att uppnå målet om att vara den självklara platsen för information, rådgivning och juridisk hjälp i frågor som rör diskriminering och likvärdig behandling i Örebro län. 3.1 Juridisk verksamhet Rättighetscenter har, precis som tidigare år, med hjälp av bidrag kunnat erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och information till enskilda personer om hur de kan tillvarata sina rättigheter vid frågor om diskriminering och kränkande behandling. Arbetet har skett främst utifrån Diskrimineringslagen samt Skollagens bestämmelser gällande kränkande behandling. Ärenden har tagits emot genom personliga besök på kontoret, telefonsamtal, e-post eller brev från enskilda. Kontorstiderna under 2013 var kl. 09:00 till kl. 17:00 med drop-in-besök tisdag till torsdag kl. 13:00 till kl. 16:00. Byrån har under verksamhetsåret 2013 handlagt 57 individärenden (2012 handlas 60 individärenden). Könsfördelningen av dessa ärenden är 45 procent män, 53 procent kvinnor samt 2 procent organisationer. Jämfört med 2012 har andelen kvinnor som anmäler diskriminering ökat. Fler kvinnor än män har anmält diskriminering inom arbetslivet och utbildning. Vid en åldersfördelning står gruppen år för 26 procent av de inkomna ärendena och anmälningar från åldersgruppen svarar för 21 procent. Åldersgruppen står för 19 procent av de inkomna ärendena. 16 procent av ärendena rör minderåriga, i dessa fall är det dock vårdnadshavarna som står bakom själva anmälningarna. Åldersgruppen står för 11 procent. Rättighetscenter får även in anmälningar från andra organisationer och öppnar upp ärenden på eget initiativ. Denna typ av ärenden stod för 2 procent av det totala under Det är fortfarande väldigt få personer som vänder sig till byrån som är över 60 år. Vid en fördelning i sektorer av de inkomna individärendena står privat sektor för nästan hälften av anmälningarna; 41 procent, därefter berör 35 procent kommunal sektor. En mindre del av anmälningarna, 12 procent vardera, är riktade mot stat och landsting. Under 2013 har även 69 rådgivningsärenden inkommit (2012 var denna siffra 89), det vill säga en enkel förfrågan från individer eller organisationer där vi snabbt har kunnat ge klienten effektiva råd via telefon, mejl eller personlig kontakt. Rådgivningsärendena medför ingen uppföljning eller formell avslutning från vår sida. Mer än hälften av rådgivningen sker per telefon. Majoriteten av rådgivningsärendena kom under året från privatpersoner Diskrimineringsgrunderna Sammantaget har de flesta anmälningarna rört diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och ålder. Ålder har däremot ökat kraftigt jämfört med Främst handlar anmälningarna om arbetslivet samt utbildning. Därefter kommer diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Kategorin ej lagskydd handlar om ärenden som faller utanför diskrimineringslagen, men som byrån ändå har valt att driva. Det handlar exempelvis om anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller kränkande behandling av barn/elever i skolan (något som faller inom Skolinspektionens tillsynsområde). Vad avser diskrimineringsgrunden kön är det framförallt kvinnor som upplever diskriminering i arbetslivet. Tre ärenden rör grunden religion. Nedan följer ett diagram på ärendena fördelade efter diskrimineringsgrund. 5

6 Religion el annan trosuppfattning 3 Kön 4 Ej lagskydd 8 Ålder 13 Etnisk tillhörighet 21 Funktionsned sättning 8 Figur 1. Ärendena fördelade efter diskrimineringsgrund Samhällsområden Etnisk tillhörighet är den generellt sett vanligast anmälda diskrimineringsgrund för samtliga samhällsområden. Likt föregående år dominerar anmälningar på arbetslivsområdet och utbildning. Orsak till anmälningar mot arbetsgivare rör framförallt avbrutna anställningar, rekrytering och trakasserier på arbetsplatsen. I de flesta fall har anmälaren varit fackligt ansluten, men missnöjd med fackets åtgärder. Ärenden som vi fått in rörande tjänster och bostäder handlar till större delen om diskriminering vid bostadsarrende samt tillhandahållande av vissa tjänster. Nedan följer ett diagram på ärendena fördelade efter samhällsområde: Offentlig tillställning Övrigt Offentlig anställning Hälso- och sjukvården Socialtjänst Utbildning Tjänster och bostäder Arbetslivet Figur 2. Totalt antal ärenden fördelade i samhällsområde Ärendekategorin offentlig anställning omfattar tjänstemän som i sin tjänst i stat eller kommun har skyldighet att bistå allmänheten med t.ex. råd, hjälp, upplysningar eller vägledning. Anmälningarna behandlar i huvudsak situationer där anmälaren anser sig ha fått ett sämre bemötande från myndighetsperson i samband med handläggningen av dess ärende vid exempelvis socialtjänst, arbetsförmedlingen m.fl. I kategorin övrigt ingår ärenden som behandlar exempelvis familjerätt, kommunsbeslut gällande införande av digitala nämndhandlingar i läsplattor till förtroendevalda m.fl. 6

7 Kategorin offentlig tillställning rör idrottsevenemang till allmänheten. Anmälningar rörande socialtjänst och hälso-och sjukvård har gällt myndighetsbeslut, regelverk och handläggning av ärenden för personer med funktionsnedsättning. Anmälningarna inom utbildningsområdet är riktade mot alla typer av utbildningsanordnare, från förskola till yrkesutbildningar och universitet samt avser oftast huvudmännens underlåtenhet att utreda och åtgärda vid kännedom om kränkande behandling Geografisk fördelning Vid en uppdelning av de inkomna individärendena går det att utläsa att hela 47 av de 57 kommer från det geografiska området Örebro kommun. Nedan följer ett diagram som visar en geografisk fördelning av ärendena: Älmhult Hällefors Ljusnarsberg Kumla Degerfors Örebro Figur 3. Ärendena uppdelade i geografiskt område Resultat av den juridiska ärendehanteringen Av de 57 inkomna individärendena har 44 avslutats genom att byrån för klientens räkning ingått en förlikning med motpart eller nått en annan för klienten tillfredställande lösning. I ett av dessa ärenden har byrån med berörd part ingått en förlikning som gett klienten 1,7 miljoner. kronor. Byrån kunde efter sin utredning konstatera att anmälaren utsatts för etnisk diskriminering under en utbildning. I ett arbetsrättsligt ärende har arbetsgivaren valt att dra tillbaka uppsägningen. Flera av arbetslivsärendena har avslutats genom att de har överlämnats till anmälarens fackförbund efter Rättighetscenters påtalande. De ärendena som anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) riktar sig mot arbetsgivare och gäller diskriminering i samband med etnicitet och religion samt diskriminering vid tillhandahållande av tjänster i samband med etnicitet. Två ärenden som anmäldes till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gäller Socialförvaltningens bristande serviceskyldighet och beslut. Skolinspektionen har i ett ärende riktat kritik och ålagt berörd skola att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses. Byrån har avslutat tre individärenden utan vidare åtgärder. Anledningen till detta har bland annat varit bevissvårigheter men ärenden har även lagts ner på klientens egen begäran. Nedan är ett diagram som visar på antalet ärenden uppdelat i resultat: Nerlagd Förlikning/Lösning som klient är nöjd med Anmält till IVO Anmält till Skolinspektionen Anmält till DO Pågående Figur 4. Antalet ärenden fördelat i lösning

8 3.2 Förebyggande arbete Vårt förebyggande arbete är ett kraftfullt verktyg för att öka kunskapen om diskrimineringens utbredning och om lagstiftning mot den. Genom att öka kunskapen hos viktiga aktörer såväl som samhället i stort kan vi påverka utvecklingen samt förhindra diskriminering och kränkningar. Den största delen av vårt förebyggande arbete har inneburit att vi spridit information om vilka rättigheter och skyldigheter som finns främst kopplade till diskrimineringslagen. Under 2013 har 775 personer genomgått en utbildning av Rättighetscenter. De flesta av dessa kommer från gymnasieskolor och SFI. Vi har även fått möjligheten att hålla utbildningar för företag i likabehandling och diskriminering på arbetsplatser. Då detta har varit uppskattat kommer vi framöver arbeta för att denna typ av utbildningar ska ske i större utsträckning Satsning på äldreomsorg och bostadsmarknaden Under våren 2013 gjordes ett första utskick till alla de kommunala vårdinrättningarna för äldre. Trots flera återkopplingsförsök har tyvärr responsen varit mycket dålig vilket resulterat i endast ett utbildningstillfälle. Vi kommer att göra nya satsningar under 2014 och hoppas då på bättre respons. Under 2013 gjordes en kartläggning av kösystemen för hyresrätter bland fastighetsägare i länet. Kartläggningen gjordes för att upptäcka eventuella risker med system som kan leda till diskriminering. Rapporten kommer att vara klar i början på En anställd har även medverkat under en utbildning som Fastighetsägarna höll i som rörde diskriminering inom bostadsmarknaden Kurs- och seminarieverksamhet Seminarieverksamheten är ett komplement till de utbildningar vi håller. Då utbildningarna är mer fokuserade på lagar, rättigheter och skyldigheter har vi valt att under året hålla i seminarier för att lyfta andra frågor inom vårt verksamhetsområde. Under 2013 har vi arrangerat 8 föreläsningar med sammanlagt närmre 300 besökare Fokusområden Örebro Rättighetscenter har haft två prioriterade områden 2013: Sjukvården Bostadsmarknaden Genom bland annat vår ärendehantering, har vi under de senaste åren uppmärksammats på den diskriminering som förekommer inom vården. Av de ärenden som inkommit till oss kan vi se tydliga tendenser på att det finns mycket som brister i kontakten mellan vårdpersonal och patient. Kränkande kommenterar, nekande av tolk, brister i utredningar och känslan av uteslutning från en vård som är tänkt att vara tillgänglig för alla, är saker som våra klienter vittnar om. Svårigheter med bevisning är dock ett problem som gör det svårt att få fällande domar och som också leder till en större obenägenhet att anmäla. Vården är ett problematiskt område med många stängda dörrar, och ett större förebyggande arbete är därför avgörande här för att fler personer ska känna till sina rättigheter och veta vart de kan vända sig. Ett annat område där vi i vårt arbete har uppmärksammat stora problem med diskriminering är bostadsmarknaden. Det har länge varit känt att alla inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden, där personer med låga inkomster eller inga inkomster alls har svårt att konkurrera. Det som vi dock har sett under de senaste åren är att svårigheter att komma in på bostadsmarknaden inte enbart gäller dessa. Vissa grupper i samhället nekas idag bostad oavsett ekonomisk situation. Vi kan bland annat se personer med 8

9 annan etnisk bakgrund än svensk som hänvisas till vissa bostadsområden och nekas möjligheten att själva bestämma var de vill bosätta sig. Det finns också personer som har eller har haft en psykisk sjukdom och på grund av detta nekas bostad helt och hållet. Dessa människors rättigheter måste tillgodoses. Vi har i nuläget svårt att tillgodose de behov som vi kan se när det gäller att stötta och hjälpa personer som nekas bostad i samband med exempelvis etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning, men det behövs också ett betydligt bättre förebyggande arbete. 3.3 Kompetensutveckling Örebro Rättighetscenter arbetar aktivt för att anställda, förtroendevalda, praktikanter, medlemmar och volontärer ska ha aktuell kunskap om diskriminering och mänskliga rättigheter. Detta säkerställs bland annat genom att dessa medverkar på olika utbildningar och arrangemang. Kontakter hålls även med andra som arbetar inom liknande områden, som exempelvis RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), DO med flera. Under 2013 har Rättighetscenter deltagit i följande arrangemang: Konferens: Tusen kön på jobbet, heldag Föreläsning: Om dövas situation i Örebro, dövcentralen Örebro Pride Demokrati- och toleransveckan Stark och snäll 3.4 Ideella insatser Det ideella arbetet har bestått av styrelsearbete, insatser vid utåtriktat arbete som informationsspridning vid evenemang. Vi har även tagit emot praktikanter från Örebro universitet som har valt att förlägga en del av sin studietid hos oss Styrelsen har engagerat sig ideellt i verksamheten genom ordinarie styrelsearbete och personalansvar, vid arrangemang, i marknadsföringsarbete och genom informationsarbete. 3.5 Marknadsföring Huvudkanalen för Rättighetscenters marknadsföring är vår webbplats (www.rattighetscenter.se). Där finns information om föreningen, byrån och en förenkling av Diskrimineringslagen samlad. Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter, pressmeddelanden och debatter i media. I slutet av 2013 påbörjades arbetet med att omarbeta webbplatsen för att göra den mer tillgänglig och interaktiv. Detta arbete inkluderar även en del tilläggsfunktioner såsom formulär och besöksstatistik. Den nya webbplatsen lanserades i december Sedan 2009 ger föreningen ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har skickats ut fyra gånger under året till föreningens medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter samt publicerats på vår webbplats. För att verka opinionsbildande och marknadsföra oss själva har vi arbetat med att vara aktiva i mediedebatten genom att skriva pressmeddelanden, debattartiklar och insändare. Arbetet har resulterat i flera publicerade debattinlägg samt artiklar och intervjuer i lokala medier. 9

10 Malin Nilsson skrev ett debattinlägg angående Polisens Romaregister som publicerades i Nerikes Allehanda 26 september. 3.6 Evenemang Som en del i det utåtriktade arbetet medverkar Rättighetscenter vid flertalet, främst, lokala evenemang. Deltagandet ger oss möjlighet att sprida information om vår verksamhet, kompetensutvecklas och lyfta de frågor som vi som förening tycker är viktiga. Nedan följer de evenemang vi deltog vid under 2013: Örebro Pride I slutet av augusti hölls Örebros andra Pride-festival. Rättighetscenter fanns med bland både informationsbord och panelsamtal. Mest uppskattat på informationsbordet var troligtvis de tillfälliga tatueringar med texten Etiketter är för syltburkar inte för människor som delades ut. Informationsbordet besöktes även av en hel del människor som var genuint intresserade av det material som vi, tillsammans med DO, hade lagt fram. Vårt första panelsamtal hölls på fredagen tillsammans med RFSL Örebro och hade rubriken Är tvångssteriliseringarna över?. Salen blev nästan full när Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL, Kerstin Burman, jurist samt Lars Thornberg från DO diskuterade huruvida kampen var över för transpersoner i vårt samhälle. På lördagsförmiddagen hölls vårt andra panelsamtal. Här diskuterades bland annat om HBT-rättigheter måste hamna i konflikt med religiös tro. Med i panelen satt Jens Frandsen från Svenska kyrkan, Joachim Illena Ståhlgren Bouveng från RFSL Örebro och vår egen Admela Tafro. Under Pride-paraden var medarbetare, praktikanter och styrelsemedlemmar med i tåget för att marschera mot stadsparken. 10

11 3.6.2 Demokrati- och toleransveckan Vecka 46 anordnar varje år Örebro kommun en vecka för demokrati och mänskliga rättigheter. Rättighetscenter satt med i styrgruppen som tog fram huvuddragen i veckans program. Vi anordnade sammanlagt fem seminarier/workshops: 9 november Faran med främlingsfientlighet 75 år efter Kristallnatten 11 november Resurser för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen 11 november Hedersnormer och andra normer, workshop med Lås upp för ungdomar 11 november Hedersnormer och andra normer, workshop med Lås upp för lärare och föräldrar 11 november Från EU till förorten utanförskapets politik och våra nya folkrörelser 2013 skickade Rättighetscenter in en skrivelse till ansvarig politiker med underskrifter från flera andra föreningar där vi tillsammans önskade ett namnbyte främst på grund av problematiken med toleransbegreppet. Vi hoppas att toleransbegreppet utesluts under 2014 då det inte är förenligt med vår verksamhet Stark och snäll Sedan ett par år tillbaka har flera olika organisationer med föreningen Hela Handen i spetsen gjort någon typ av arrangemang för att lyfta problemet med kränkande behandling och mobbning på skolor. Rättighetscenter var även under 2013 delaktiga i arrangemangen som denna gång pågick under vecka 47 runtom i Kumla kommun. Detta år bidrog vi med informationsbord under lördagen då flera andra aktörer från civila samhället samlades i Folkets hus Internationella dagar Under året hade vi valt ut ett antal internationella dagar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna eller mänskliga rättigheter i allmänhet. Dessa dagar uppmärksammades bland annat genom att vi anordnade föreläsningar, skrev debattartiklar eller på annat sätt lyfte de frågor som berörs: Förintelsens minnesdag, 27 januari Uppmärksammades genom en föreläsning om de kvinnliga koncentrationslägerfångar som 1945 vistades på Engelbrektskolans beredskapssjukhus. Omkring 70 åhörare lockades att lyssna till historielärare Mikael Enoksson som höll i föreläsningen. Romernas nationaldag, 8 april Uppmärksammades kort på vår facebooksida International day against homophobia and Transphobia (IDAHOT), 14 maj Uppmärksammades kort på vår facebook-sida Kristallnatten, 9 november Vi arrangerade och höll i föreläsningen Faran med främlingsfientlighet 75 år efter kristallnatten. Transgender day of remembrance, 20 november Uppmärksammades kort på vår facebook-sida Internationella handikappdagen, 3 december Uppmärksammades med ett debattinlägg på vår facebook-sida 3.7 Samarbeten Regionalt har Rättighetscenter ett samarbete med antidiskrimineringsbyråerna i Karlstad, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Eskilstuna (även kallat Region Mitt). Dessa byråer har träffats fyra gånger under året för erfarenhetsutbyte och samarbete om regionala frågor. Utöver dessa tillfällen hålls regelbunden kontakt via bland annat telefon och e-post. Verksamheterna stärker genom det regionala nätverket kompetensen inom byråerna i det dagliga arbetet men även vid personalbyten. 11

12 Rättighetscenter har haft flera medarrangörer på lokal nivå. Samarbetet har sett ut på lite olika sätt, men en gemensam punkt är erfarenhetsutbyte och gemensamma intressen. Några av de organisationer och instanser som vi har arbetat med under 2013 är: Örebro kommun Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) ABF Örebro RFSL Örebro Örebro Läns Museum Svenska kyrkan Sensus DO Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Som medlemmar i det nationella nätverket Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) arbetar vi aktivt för att sprida diskrimineringsfrågorna nationellt på olika sätt. Det nära samarbetet med de andra antidiskrimineringsbyråerna har stärkt byrån på många olika plan. Antidiskrimineringsbyråerna har visat sig ha en gemensam styrka som överträffar summan av de enskilda byråernas röster. Tillsammans har vi kunnat påverka på ett både högre och bredare plan. Vi kommer arbeta aktivt för att samarbetet ska fortsätta att utvecklas och så småningom bilda en nationell paraplyorganisation. Två forummöten har ägt rum under I februari förlades mötet i Örebro där Rättighetscenter stod som värdar. Medlemmarna i SADB träffas genom forummöte två gånger årligen för erfarenhetsutbyte samt planering av gemensamma aktiviteter. Under mötet i februari 2013 stod vi som värdar då vi träffades den februari i Örebro. På mötet avhandlades många viktiga frågor, som bland annat nationella organisationsfrågor och satsningar. Under året hade SADB i samarbete med Centrum Mot Rasism och European Network Against Racism (ENAR) anslutit sig till en internationell antirasistisk kampanj Fight Racism Now: Action Speaks Louder Than Words. Inom nätverket finns det olika arbetsgrupper där Rättighetscenter 2013 fanns representerade i marknadsföringsgruppen och externa arrangemangsgruppen. 4. EKONOMIRAPPORT Föreningens intäkter består till största del av bidrag från Ungdomsstyrelsen och Örebro kommun. Under året har de totala intäkterna uppgått till kr vilket är ca kr mer än år Bidraget från Ungdomsstyrelsen ökade med kr och bidraget från Örebro kommun ökade med kr. Samtidigt minskade intäkterna för ordnade kurser på grund av förändringar i personalen. Lönerna är den största kostnadsposten och uppgick till kr. Linda Höglin blev föräldraledig under våren vilket har lett till lägre kostnader. Övriga kostnader ökade med ca kr. Det beror främst på ökad lokalhyra och inköp av nya datorer och skrivare. Vid redovisning av Ungdomsstyrelsens bidrag så blev det ett överskott på ,68 kr som ska betalas tillbaka 2014 enligt gällande regler. Det totala resultatet för 2013 visar ,96 kr. För vidare ekonomisk information se Årsredovisning för

13 ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTERS STYRELSE Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant 13

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16

Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-02-16 2014 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 4 2.1 Medlemmar... 4 2.2 Styrelse... 4 2.3 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona

Årsrapport 2008 Luleå Umeå Östersund Sundsvall Uppsala Stockholm Eskilstuna Örebro Karlstad Norrköping Växjö Trollhättan Visby Kalmar Karlskrona Årsrapport 2008 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker.

Statistik 2014. Främjande. 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker. Underlag 2015-02-19 Sida 1 (11) Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 januari 30 april 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 ORGANISATION 4 Förtroendevalda 4 Medlemmar 4 Personal 4 Praktikanter 4 VERKSAMHET 5 Samarbeten 5 Kompetensutveckling 6 Ansökningar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 ORGANISATION...4 Förtroendevalda... 4 Medlemmar... 4 Personal... 5 Kompetensutveckling 2008... 5 VERKSAMHET...7 Tillgänglighet... 7 ÖRC i

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och

Årsrapport 2013. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2013: Sundsvall/Östersund Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Årsrapport 2013 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931

Ärendesammanfattningar 2009. Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Ärendesammanfattningar 2009 Sammanfattande texter av Örebro Rättighetscenters ärenden mellan 090501-090931 Örebro Rättighetscenter är en ideell antidiskrimineringsbyrå som arbetar mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009

Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 Verksamhetsberättelse Örebro Rättighetscenter 1 maj 30 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ORGANISATION... 4 FÖRTROENDEVALDA... 4 Styrelse:... 4 Valberedning:... 4 MEDLEMMAR... 4 PERSONAL...

Läs mer

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti

Årsrapport 2009. Helsingborg - Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti Årsrapport 2009 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en frivillig sammanslutning, ett samarbetsforum, mellan landets antidiskrimineringsbyråer. Syftet är att sinsemellan kunna föra en dialog, utbyta erfarenheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Ett starkare skydd mot diskriminering

Ett starkare skydd mot diskriminering Ett starkare skydd mot diskriminering Diskrimineringsombudsmannen www.do.se, do@do.se, 08-120 20 700 eva.nikell@do.se, 08-120 20 716 Det här är DO Statlig myndighet Nationell MR-Institution Arbetar mot

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Diskriminering på bostadsmarknaden. Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015

Diskriminering på bostadsmarknaden. Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015 Diskriminering på bostadsmarknaden Slutrapport år 2 Malmö mot Diskriminering 2014/2015 1 Slutrapport för Malmö mot Diskriminerings projekt: Diskriminering på bostadsmarknaden Projektår 2, 2014/2015 Malmö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland

Årsrapport 2012. Följande byråer ingick i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 2012: Sundsvall Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland Årsrapport 2012 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideella antidiskrimineringsbyråer. Samarbetsforumets syfte är att föra en dialog, utbyta erfarenheter och kompetens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Norr PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Hovgårdsskolan År 2011 2012 Ansvarig rektor: Annika Rylander PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117 Banafjälskolan förskolan 2012-2013 Version: 20120117 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Vår vision på Banafjälskolan... 3 2. Bakgrund... 4 3. Främjande och förebyggande arbete... 4 3.1 Planerade

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Verksamhetsplan 2015 Om verksamhetsplanen På de kommande sidorna kommer vi att presentera hur vi år 2015 vill utveckla Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTAN 2014 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer