VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras fokusområden, projekt och aktiviteter som vi har arbetat med. Stockholms Akademiska Forum är en mötesplats för regionens 19 högskolor, Stockholms stad och regionens aktörer. Vår uppgift är att vara en idérik och produktiv plats där akademi, politik och regionalt näringsliv möts för att värna samarbetet mellan Stockholms högskolor och Stockholms stad. Under året har vi arbetat med fyra fokusområden; Samverkan mellan högskola och arbetsmarknad, Regionens försörjning av högutbildade, De konstnärliga högskolornas betydelse för de kulturella och kreativa näringarna samt Stockholm som internationell studiedestination. Vid halvårsskiftet tog Södertörns högskola över ordförandeskapet efter Kungliga Tekniska Högskolan. Folke Snickars, professor och dekanus vid KTH, lämnade den sista juni 2012 sitt uppdrag som ordförande efter fyra produktiva år. Därefter gick ordförandeskapet till undertecknad, som är rektor vid Södertörns högskola. Min mandatperiod inleddes med ett seminarium i Almedalen på temat Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? där två forskningsrapporter utgjorde underlag för livliga diskussioner. StAF ansvarade även för det välbesökta seminariet Vad krävs för vinnande samverkan mellan näringsliv och akademi? Foto: Sofia Ölund Verksamhetschef Elisabet Blaus Rendahl lämnade sin position på StAF i november och har gått vidare till nya uppdrag inom Stockholms universitet. Under de fem år Elisabet varit verksamhetsledare har en framgångsrik och stabil verksamhet byggts upp, och vi tackar henne för fina insatser och stort engagemang! Tf verksamhetsledare Caroline Nordström har under hösten med fast hand styrt StAF vidare. När vi summerar året som gått kan vi också uppmärksamma att StAF som organisation drivit samverkansfrågor för regionens högskolor och Stockholm stad i 15 år. Nu blickar vi framåt mot nya fokusområden, utmaningar och ett spännande Moira von Wright Ordförande StAF, rektor vid Södertörns högskola Om Stockholms Akademiska Forum Stockholms Akademiska Forum (StAF) bildades 1998 och är en samarbetsorganisation för 19 av Stockholms högskolor samt Stockholms stad med syfte att utveckla Stockholm som en ledande kunskapsregion. Verksamheten instiftades av Stockholms Akademiska Rektorskonvent Inom ramen för StAFs uppdrag ryms olika verksamhetsinriktningar. Den gemensamma nämnaren är att samtliga områden och frågor rör högre utbildning och regional samverkan samt är av stor vikt för våra medlemmar. Vissa områden är en del av StAFs långsiktiga verksamhet, andra frågor aktualiseras under året och blir kortare inslag eller aktiviteter i verksamheten.

3 Stockholm som internationell studiedestination Våren 2012 inledde StAF projektet Stockholm som internationell studiedestination. Projektet syftade till att utveckla och stärka Stockholm som internationell studiedestination genom att mobilisera och samla regionens aktörer kring ett gemensamt handlingsprogram, så att fler känner ett engagemang för - och tar ansvar vid mottagandet av regionens internationella studenter. StAF var projektägare och ansvarade för den övergripande projektledningen. Projektets styrgrupp, där StAFs verksamhetschef agerade styrgruppsordförande, bestod av representanter från Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola, Stockholms handelskammare, TMR, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), samt Stockholms stad. För att identifiera relevanta fokusområden för projektet genomförde StAF en förstudie och probleminventering med utgångspunkt från Stockholm som studiedestination. Två workshops genomfördes också där styrgruppen identifierade och prioriterade relevanta fokusområden. Fokusområden för projektet specificerades till: bostäder, praktiska frågor (ex. bank, uppehållstillstånd m.m.), vardagsliv och sociala sammanhang, levnadsomkostnader, samt arbetslivsanknytning. I styrgruppen ingick: Ordf. StAFs verksamhetschef Ylva Disheden, TMR Stockholms läns landsting Christian Foster, Länsstyrelsen Elisabet Idermark, SU Eva Malmström Jonsson, KTH Anna-Lena Paulsson, KI Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare Helen Slättman, Stockholms stad Besime Uyanik, Södertörns högskola Emilia Wikström Melin, SSCO International Student Barometer För att ytterligare stärka kunskapen om Stockholm som studiedestination gjorde StAF för andra året en sammanställning av hur Stockholm uppfattas av internationella studenter, baserat på resultaten från International Student Barometer (ISB) ISB är en världsomspännande undersökning av hur internationella studenter värderar sin studiedestination. Från Stockholmsregionen deltog KI, KTH och SU i undersökningen. Sammantaget står de tre högskolorna värdar för 86 % av Stockholms internationella studenter och ger därför en bra bild av hur Stockholm står sig i en internationell jämförelse. Några slutsatser var att Stockholm rankas bland de bästa i världen när det gäller infrastruktur och kommunikationer, både inom och utanför regionen, god tillgång till internetuppkoppling samt hög personlig säkerhet - något som värderas mycket högt i val av studiedestination. Resultaten från sammanställningen används internt vid StAF, samt i möten med regionala samarbetspartners och aktörer. På plats i Almedalen I syfte att lyfta frågan om betydelsen av Stockholm som en attraktiv studiedestination samarrangerade StAF och Mälardalsrådet ett seminarium under Almedalsveckan; Hur attraherar vi de internationella studenterna? StAFs verksamhetschef deltog i panelen tillsammans med Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare, Eva Malmström Jonsson, KTH, Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen samt Cecilia Forss, Regionförbundet Uppsala län. Moderator var Johannes Hylander. Framgångsrikt möte Den 1 november arrangerade StAF och Stockholms Handelskammare, inom ramen för projektet, ett möte mellan regionens banker och högskolor. Syftet var att underlätta kontakterna och förbättra servicen till de internationella studenter som behöver öppna bankkonto. Mötet, där totalt 17 representanter från de båda sektorerna deltog, resulterade bl.a. i en bättre förståelse för sektorernas respektive förutsättningar, samt nya kontaktvägar mellan banker och högskolor. StAF samordnar ett uppföljande möte våren Innovationskraft Stockholm I slutet av november fattades beslut om att StAFs projekt uppgår i Länsstyrelsens projekt Innovationskraft Stockholm och insatsområdet Globalt attraktiv, då de båda projekten delade både syfte, mål och medverkande aktörer. Länsstyrelsens projekt omfattar en bredare målgrupp, vilken man definierat som internationell talang, d.v.s. studenter, forskare, experter och entreprenörer. StAF ingår sedan december 2012 i den kärngrupp som leder arbetet inom området Globalt attraktiv. En första workshop genomfördes, där regionens aktörer bjöds in för att delta i en SWOT-analys av Stockholm som stad att leva och bo i. Arbetet med Innovationskraft Stockholm fortsätter under 2013.

4 Mottagande av internationella studenter och gästforskare StAF arbetar löpande med att utveckla mottagandet av internationella studenter och gästforskare i Stockholmsregionen. Bl.a. tillhandahåller och äger StAF webbplatsen Webbplatsen innehåller kort information och länkar om Stockholm som studiedestination och vänder sig till internationella studenter som är intresserade av högre studier i Stockholm. Som en del av mottagandet producerar och distribuerar StAF också varje år 6000 exemplar av välkomsthäftet Welcome to Stockholm till internationella studenter och gästforskare via medlems-högskolorna. Häftet innehåller kort fakta om Stockholm, samt rabatter till olika kulturinstitutioner och fritidsaktiviteter. StAF har koordinerat två välkomstmottagningar i Stockholms stadshus för internationella studenter och gästforskare, ett årligen återkommande inslag i StAFs verksamhet. Stockholms stad stod värd för mottagningen som vid terminsstart, den 26 februari respektive 14 oktober, hälsade 500 nya studenter och forskare välkomna till Stockholm. Förening för gästforskare Stockholm International Researchers Association (SIRAP), en ideell förening för gästforskare verksamma vid någon högskola i Stockholmsregionen, erhåller årligen ett ekonomiskt bidrag från StAF. Under 2012 genomförde SIRAP tio olika aktiviteter i syfte att välkomna och föra samma gästforskare från högskolorna. Bl.a. anordnades seminarier, studieresor och en julfest för medlemmarna. SIRAP redovisar sin verksamhet till StAF genom löpande kontakt under året samt en årlig skriftlig rapport. Välkomsthäfte som varje år distribueras till 6000 internationella studenter och gästforskare i Stockholmsregionen. Benchmarking Helsingfors Den februari genomförde StAF och Stockholms stad en studieresa till Helsingfors i syfte att utbyta erfarenheter kring arbetet med internationalisering och innovation. På programmet stod bl.a. möten med Helsingfors stad, Helsingfors universitet och Helsinki Education and Research Area (HERA), Helsinki Summer School och Aalto Design Factory. Stockholm Summer School StAF deltog under året i planeringsarbetet av den första Stockholm Summer School, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i syfte att profilera Stockholm som en internationellt attraktiv studiedestination. StAF hade en drivande roll i projektledningsgruppen och bidrog till organisationsutveckling och förankringsarbetet gentemot Stockholms stad. StAF hade också ett särskilt ansvar att leda arbetsgruppen för det sociala programmet, som syftade till att visa upp studiedestinationen Stockholm. Från 2013 kommer högskolorna att arrangera sommarskolan utan stöd från StAF. One Baltic Sea Region StAF deltog som associerad partner till Stockholms stad i det EUfinansierade projektet One Baltic Sea Region. Projektet syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling av Östersjöregionen som en attraktiv region för internationell talang. StAF bidrog i projektet med sakkunskap om internationella studenter och högskolefrågor i Stockholmsregionen. Den oktober deltog StAF tillsammans med Stockholms stad i den konferens som utgjorde startskottet för projektet. Arbetet fortsätter under Kommunfullmäktiges ordförande, Margareta Björk, hälsar 500 nyanlända internationella studenter och gästforskare välkomna i Stockholms stadshus vid en mottagning i februari. Foto: Linda Berglund.

5 Kulturella och kreativa näringar De konstnärliga högskolorna och konstnärliga utbildningar har under 2012 varit ett av StAFs fokusområden i syfte att visa på de konstnärliga högskolornas betydelse för Stockholms kompetensförsörjning, tillväxt och internationella konkurrenskraft samt att etablera strukturer och former för hur offentlig verksamhet och näringsliv kan möta regionens högskolor. Forskningsrapporter om konst och kreativt klimat StAF har producerat två forskningsrapporter om högskoleutbildade konstnärer och deras villkor i olika avseenden. Uppdraget stöttades av en referensgrupp bestående av medverkande från de konstnärliga högskolorna, Stockholms stad m.fl. Rapporterna visade på de konstnärliga utbildningarnas, konstens och konstnäreras stora betydelse för att skapa en attraktiv stadsmiljö med ett kreativt klimat. Forskningsrapporterna fick ett mycket positivt mottagande och mötte stort intresse hos målgruppen efter att de kommunicerats via webb, pressmeddelande m.m. Almedalsseminarium Med utgångspunkt i rapporterna arrangerade StAF ett seminarium i Almedalen: Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? I panelen deltog Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms Dramatiska Högskola, Kajsa Balkfors, kulturentreprenör som bl.a. har varit VD för Cirkus Cirkör, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Moderator var Moira von Wright, professor och rektor vid Södertörns högskola och ordförande vid StAF. Regionalt handlingsprogram Under året har StAF medverkat i samtal kring arbetet med det regionala förslaget till handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna. StAF har även formulerat ett remissvar på det föreslagna handlingsprogrammet. Rapporter: Entreprenörskap bland högskoleutbildade konstnärer Hårsman, Björn Konstens värde. Om konstnärligt utbildades karriärvägar och konstens betydelse i Stockholm. Högström, Karin I referensgruppen ingick: Ivar Björkman, rektor Konstfack Thomas Florén, forskare SU Bo-Erik Gyberg, rektor Stockholms Dramatiska högskola Anneli Hofvberger, enhetschef Kungl. Konsthögskolan Johannes Johansson, rektor Kungl. Musikhögskolan Jonathan Metzger, forskare KTH Berit Svedberg, Kulturdirektör Stockholms stad Vi vill gärna träffa dig i Almedalen! Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? Frukostseminarium 4 juli klockan Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby Arrangör: Stockholms Akademiska Forum De konstnärliga högskolorna och kulturlivets utveckling i huvudstadsregionen Genom ett samarbete mellan StAF och Föreningen Stor- Stockholms kultur- och fritidschefer hölls ett möte med representanter från de konstnärliga högskolorna och kultur- och fritidschefer i Stockholmsregionen på temat Hur kan vi stötta utvecklingen av kulturlivet och de kreativa näringarna? Utgångspunkt togs i högskolornas betydelse för kunskapsregionens utveckling i stort samt de konstnärliga högskolornas avgörande betydelse för de kulturella och kreativa näringarnas utveckling mer specifikt. Stort intresse StAFs arbete med de konstnärliga högskolornas betydelse för kulturella och kreativa näringar har varit fruktbart och vunnit intresse i många kretsar. Det gäller såväl inom de konstnärliga högskolorna som bland olika regionala aktörer i kommuner och näringsliv m.fl. Intresset för kultur och konst är stort och engagerar många i vårt samhälle och fler börjar inse och uppskatta den potential som ligger i fältet. Det handlar både om konst som ett verktyg att bruka för mer konkreta syften t.ex. medicinska eller pedagogiska och om konsten för sin egen skull, som en väg till betydelsefulla existentiella upplevelser.

6 Studentbostäder StAF har bjudit in företrädare för högskolorna till två möten under året för att diskutera situationen och prioriteringar kring den stora bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Högskolorna anser att studentbostäder är en högst prioriterad fråga. StAF medverkade i december i ett möte, regional genomförandegrupp, om studentbostäder i regi av Stockholms läns landsting och under ledning av landshövdingen. StAF höll en presentation av högskolornas arbete med studentbostäder. Resultat av mötet är att StAF tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen, Landstinget och Stockholms stad utgör en beredningsgrupp som har i uppdrag att föreslå former och uppdrag för en kommande genomförandegrupp. Detta arbete kommer att fortsätta under Samverkan högskola gymnasieskola StAF har under året fortsatt det arbete som initierades 2010 med att stärka och utveckla samverkansformerna mellan högskola och gymnasieskola. StAF har lett en arbetsgrupp bestående av representanter från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, ett antal gymnasieskolor i Stockholm samt Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, vilka har träffats regelbundet under året. Regionalt studieinformationscenter StAF har deltagit i möten om upprättandet av ett regionalt studieinformationscenter där kvalitativ och heltäckande studieinformation inom samtliga utbildningsformer ska kunna erbjudas länets medborgare. StAF har, som representant för högskolorna, bidragit i den process som under hösten resulterat i ett förslag till modell för organisation och finansiering av ett sådant center. Länsstyrelsen leder det fortsatta arbetet med att förankra förslaget hos respektive aktör. Benchmarking München StAFs verksamhetschef deltog den 8-10 februari på Mälardalsrådets benchmarkingresa till München. Resan syftade till inspiration och lärande och var en del i Mälardalsrådets benchmarking för att stärka Stockholm- Mälarregionens internationella konkurrenskraft. På programmet stod bl.a. möten med City of Munich, Chamber of Industry and Commerce for Munich and Upper Bavaria och Technical University of Munich. Bland de som deltog på resan fanns representanter från det regionala näringslivet, akademin och offentlig sektor. Bl.a. resulterade dessa möten i pilotprojeket Högskoledagarna där forskare från Stockholms universitet och KTH höll ett antal gästföreläsningar på gymnasieskolor. Under våren arrangerade StAF också en workshop på temat Studieförberedande inom naturvetenskapen vetenskaplig språknivå på universitet och högskola. Workshopen ägde rum på Vetenskapens Hus den 17 april och vände sig till lärare inom gymnasieskolan och högskolan. Arbetet forsätter under 2013.

7 NOTIS Naturvetenskap och Teknik i Samhället Våren 2012 startade projektet NOTIS Naturvetenskap och teknik i samhället. StAF är projektägare och samverkande partners är KTH och den Naturvetenskapliga fakulteten (Nat fak.) vid Stockholms universitet (SU). NOTIS pågår till juni 2014 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Stockholmsregionens långsiktiga behov av kompetensförsörjning inom naturvetenskap och teknik liksom en bättre matchning på arbetsmarknaden betonas av regionala offentliga aktörer och av flera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Högskolorna möter en utmaning att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen för att möta dessa behov. Syftet med projektet NOTIS är att öka kunskapen om arbetsmarknaden utanför akademin och långsiktigt öka arbetslivsanknytningen för högskolelärare på grund- och avancerad nivå och därmed även i utbildningarna. Projektet följs av två forskare från KTH. Läraren i centrum Projektet startade under våren 2012 och har under året genomfört en mobiliserings- och uppstartsfas under ledning av huvudprojektledaren vid StAF. En referensgrupp bestående av regionala offentliga aktörer samt arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer är knuten till projektet. StAF ansvarar för den övergripande projektledningen och bidrar med ekonomistöd och strategiskt kommunikationsstöd. Delprojektledare är anställda vid KTH och SU. Inom ramen för projektet kommer lärare och forskare vid KTH och SU att erbjudas bl.a. studiebesök, utbildningar, näringslivspraktik och andra typer av utbyten med arbetsplatser som efterfrågar naturvetenskaplig och teknisk kompetens. Ett av NOTIS mål är att öka kunskapen för hur detta behov ser ut och förmedla till studenterna i undervisningen. NOTIS har som mål att 1300 lärare och 200 personer i ledningsposition ska delta i olika aktiviteter. Projektet har ett särskilt uppdrag att sprida sina resultat till andra lärosäten i regionen och nationellt. Anders Karlhede, vicerektor Naturvetenskapliga området SU och Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH, på NOTIS kick off. Foto: Håkan Lindgren Operativ verksamhet I november gick projektet in i en operativ fas och detta manifesterades med en kick off och inspirationsträff där ca 80 lärare och representanter från universitetsledningarna deltog. I slutet av november genomförde NOTIS en av sina första målgruppsinriktade aktiviteter, en s.k. speednetworking, vid institutionen för neurokemi på SU. En unik träff mellan lärare, forskare, doktorander och alumner som tidigare disputerat vid institutionen. Planen är att liknande träffar ska genomföras vid alla institutioner vid SU (Nat fak.). På KTH genomfördes i mitten av november en aktivitet då ett tiotal doktorander deltog i en arbetsmarknadsdag med alumner och representanter från näringslivet. Under 2013 intensifieras arbetet med att arrangera aktiviteter för NOTIS målgrupper. Kort om NOTIS Projektid: april juni 2014 Finansiering: Europeiska Socialfonden med 14.5 miljoner kr. Samverkanspartners: StAF, KTH och SU (Nat fak.) Styrgrupp Ordf. StAFs verksamhetschef Lena Gumaelius, KTH Jennie Gumshage, Ericsson Ann-Charlotte Jakobsson, Kemikalieinspektionen Stefan Nordlund, SU Referensgrupp Olle Dahlberg, Sveriges ingenjörer Ylva Disheden, Stockholms läns landsting Nils Ekedahl, Södertörns högskola Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen Per Fagrell, Teknikföretagen Michael Hanke, SULF KTH Johan Sittenfeldt, Sveriges ingenjörer Marita Teräs, Naturvetarna Karina Uddén, Länsstyrelsen Stockholms län Projektgrupp Daniel Brolén, huvudprojektledare StAF Anna Forsby, delprojektledare SU Lars Geschwind, delprojektledare KTH (sept-dec) Mats Hanson, delprojektledare KTH (april-aug) Sara Nyberg, delprojektledare KTH Jessica Slove Davidson, delprojektledare SU

8 Ägarförsamlingar 25 maj och 7 december inbjöds StAFs medlemmar till ägarförsamlingar. Vid mötet i maj presenterades bl.a. NOTIS ett nytt tvåårigt EU projekt som drivs i samarbete med KTH och SU (Nat fak.), målet är att öka arbetslivsanknytningen för högskolelärare inom naturvetenskap och teknik. Dessutom avtackades Folke Snickars som ordförande. Decembermötet inleddes med ett uppskattat samtal om bildning mellan StAFs ordförande Moira von Wright och Henrik Berggren, journalist, historiker och ledarskribent på DN. Frukostforum Under hösten välkomnade ordförande och vice ordförande rektorer från medlemshögskolorna till samtal om StAFs roll och verksamhet. Dessa möten har dokumenterats och gav tydliga inspel till vilka behov StAFs medlemmar har, bl.a. diskuterades studentbostäder, breddad rekrytering, matchningsprojekt i samarbete med näringslivet, samverkan med gymnasieskolor samt vikten av arbetet med att utveckla Stockholm som universitetsstad där internationalisering spelar en betydande roll. Styrelsens kunskapsresa Den mars reste StAFs styrelse på en gemensam studieresa till Amsterdam. Syftet med resan var inspiration och lärande i en till Stockholm närliggande tillväxtregion med starka högskolor. På programmet stod bl.a. möten med Amsterdam Economic Development Board och Amsterdam Innovation Motor, Free University Amsterdam och Amsterdam University. Med på resan var från StAFs styrelse: Folke Snickars, Lotta Edholm, Gunnar Björkman, Lena Gerholm och Lina Glans. På resan deltog även StAFs verksamhetschef, Johan Schuber från KTH, Johan Treschow från Stockholms Handelskammare, samt Eva Klasson Wehler från Stockholms universitet. Styrelsemöten StAFs styrelse har sammanträtt vid sex tillfällen under 2012: 17 januari, 15 mars, 25 maj, 4 september, 9 november och 13 december. Konferenser, seminarier och mässor Under 2012 har StAF deltagit i konferenser, seminarier och mässor om tillväxtfrågor, högre utbildning och forskning. Bland dessa kan nämnas: Kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden Hearing på Länsstyrelsen om den framtida kompetensförsörjningen i Stockholms län. Vad hände med internationaliseringen? Hearing om Mälardalsrådets rapport om rekrytering av internationella studenter efter införandet av studieavgifter. Kunskapssamhället en illusion? Högskoleverkets konferens i samarbete med Göteborgs universitet. Programdagar för högskolan Internationella Programkontorets årliga konferens om internationalisering och mobilitet inom högskolan. Mellansverige i EU resultat och framtid Tillväxtverket. Communication Challenges for Nordic Universities Det nordiska universitets-administratörssamarbetets konferens med fokus på bl.a. internationell rekrytering. Läget i Stockholmsregionen 2012 TMR, Stockholms läns landstings konferens om regional utveckling i Stockholm. StAFs ordförande medverkade i paneldiskussion om ökad kvalitet och kapacitet inom högre utbildning. Stockholms Handelskammares 110-årsjubileum med deltagare från det regionala näringslivet, offentlig sektor och akademi. Mer värde med mångfald Arbetsmarknadsdepartementets konferens med fokus på Sveriges framtida behov av kompetens-försörjning för att säkra tillväxten. Arbetslivets roll i internationaliseringen av högre utbildning Nationell hearing anordnad av Högskoleverket och Internationella programkontoret. Working for Change Nationell rekryteringsmässa på Stockholmsmässan med fokus på mångfald och rekrytering av internationell kompetens.

9 Kunskapslotsen samverkan mellan akademi och näringsliv Projektet Kunskapslotsen fortsatte sitt arbete med att utveckla effektiva former för samverkan mellan akademi och näringsliv i Stockholmsregionen. Huvudsyftet med samtliga aktiviteter inom Kunskapslotsen är att bidra till en fördjupad samvekan mellan akademi och näringsliv. Ett resultat från årets arbete var att medel via projektet bidrog till att företaget Aero gel initierat ett forskningssamarbete med forskare från KTH. Det fördjupade samarbetet mellan Stockholm stads äldreförvaltning, KI, KTH och företag inom äldreomsorgsbranschen är ytterligare ett viktigt resultat från 2012 års arbete. Projektets aktiviteter bidrar även till att fördjupa samverkan mellan de högskolor som ingår i Kunskapslotsen Representanter från de deltagande innovationskontoren vid KI och KTH utgör ett unikt nätverk, vilket kan bidra till regionens utveckling. Under 2012 har ett samarbetsprojekt mellan KTH och KI initierats: Assisted living labs. Syftet är att erbjuda näringslivet samarbete med studenter som kan bidra med analys och utvecklingsförslag till verksamheten. Doktorand- och forskarpraktik Kunskapslotsen har under året haft ett löpande samarbete med KI Karriärservice angående praktikprogram för doktorander och forskare. I januari arrangerades ett informationsmöte som riktade sig till företag intresserade av att erbjuda praktik. Tio företag deltog i mötet och i flera fall ledde det till faktiska praktikplatser. Fokus på äldreboendemiljö Inom ramen för projektet genomfördes en serie workshops: Äldreboendemiljö, som avslutades i maj. Syftet med träffarna var att identifiera potentiella samarbets- och utvecklingsprojekt mellan akademi och näringsliv, med särskilt fokus på ljus och belysning samt aktiviteter. I varje workshop deltog personer. I oktober genomfördes ett uppföljande möte med företag inom äldreomsorgsbranschen i syfte att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte. Intresset från de 20 deltagande företagen var stort och en fortsatt dialog med företagen sker under Målsättningen är att formalisera ett kontinuerligt utbyte mellan akademi och Ulla Hamilton (M), Helen Hellmark-Knutsson (S) och Mats Pertoft (MP) frågades ut av moderator Eva Krutmeijer i Kunskapslotsens politikerdebatt i Almedalen. Foto: Linda Berglund. företag inom äldreomsorgsbranschen. Mötet arrangerades av Kunskapslotsen i samarbete med Stockholms stad och Uppsala universitet. Kunskapslotsen i Almedalen Under Almedalsveckan deltog Kunskapslotsen med ett seminarium; Vad krävs för vinnande samverkan mellan näringsliv och akademi? Seminariet inleddes med goda exempel på samarbeten som uppstått inom ramen för projektet. Därefter följde debatt med en initierad politikerpanel om hur studenter vid högskolor kan bidra till att utveckla ny kunskap i samverkan med näringslivet. Deltagare från akademi, politik och näringsliv diskuterade hur kreativa samarbeten bidrar till att öka innovationstakten. Medverkande: Eva Malmström Jonsson, KTH, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus, Martin Sahlin, SSCO, Helen Hellmark-Knutsson (S) Finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting, Mats Pertoft (MP) riksdagsledarmot och Ulla Hamilton (M) trafik-, arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad. Moderator var Eva Krutmeijer. Kort om Kunskapslotsen Projektid: feb dec 2013 Finansiering: Tillväxtverket och medfinansiering från StAF, KI och KTH. Samverkanspartners: StAF, KI och KTH. Styrgrupp Ordf. StAFs verksamhetschef Ulrika Ljungman, KTH Bo-Ragnar Tolf, KI Projektgrupp Johan Arnell, KI Linda Berglund, StAF (fr.o.m nov) Johan Blaus, KTH Richard Cowburn, KI Eva Hultberg, projektledare StAF (mars - maj) Emelie Johansson, KTH Jill Jönsson, KI Inger Lundkvist, KI Malin Nordin, KTH (fr.o.m aug) Caroline Nordström, StAF (fr.o.m. april) Emma Ny, KTH (t.o.m mars) Malin Olofsson, KTH Johannes Sandberg, projektledare StAF (fr.o.m. juni) Adrian Solitander, projektledare STAF (t.o.m mars) Martin Tauman, StAF

10 Ekonomi StAFs verksamhet finansieras av medlemsintäkter. För 2012 hade verksamheten en budget på kr. Årets resultat: kr. SEK Kostnadsöversikt 2012 BUDGET UTFALL Personal Aktiviteter Lokaler Drift Avskrivningar Medlemmar Dans och Cirkushögskolan Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Handelshögskolan i Stockholm Karolinska Institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan Kungl. Tekniska högskolan Operahögskolan i Stockholm Röda Korsets Högskola Sophiahemmet Högskola Stockholms Dramatiska högskola Stockholms Musikpedagogiska Institut Stockholms universitet Södertörns högskola Teologiska högskolan Stockholm Stockholms stad Personal Linda Berglund, projektledare internationell verksamhet Elisabet Blaus Rendahl, verksamhetschef (t.o.m. 15 nov) Daniel Brolén, projektledare NOTIS (fr.o.m. 1 april) Anna Forsby, koordinator 50 % NOTIS (fr.o.m. 1 april) Eva Hultberg, projektledare Kunskapslotsen (mars - maj) Therese Jonsson, projektledare (föräldraledig t.o.m. 16 sept) Oscar Lavelid, kommunikatör (t.o.m. 31 jan) Brita Lundström, omvärldsanalytiker (föräldraledig) Caroline Nordström, strategisk kommunikatör (fr.o.m. 1 april) Johannes Sandberg, projektledare Kunskapslotsen (fr.o.m. 25 juni) Jessica Slove Davidson, koordinator 50 % NOTIS (fr.o.m. 1 april) Adrian Solitander, projektledare Kunskapslotsen (t.o.m. 20 mars) Martin Tauman, projektekonomi och administration Annika Åkerblom, vik omvärldsanalytiker Styrelse Ordf. Folke Snickars, KTH (t.o.m. juni) Ordf. Moira von Wright, Södertörns högskola (fr.o.m. juli) Vice ordf. Lotta Edholm (FP) skolborgarråd Stockholms stad Gunnar Björkman, Stockholms stad Lena Gerholm, Stockholms universitet Lina Glans, SSCO Nicke Grundberg, SSCO (jan - feb) Oscar Lavelid, SSCO (mars - juni) Martin Sahlin, SSCO (fr.o.m. juli)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stockholms Akademiska Forum 2011 Stockholm en av världens ledande kunskapsregioner Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner. Här produceras kunskapsintensiva organisationer,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stockholms Akademiska Forum 2010 VISION Stockholm som en av världens ledande kunskapsregioner I Stockholms Akademiska Forums sammanhang innebär visionen att Stockholm ska vara

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stockholms Akademiska Forum 2009 2009 var ett händelserikt år. Stockholms Akademiska Forum förändrade sin verksamhetsinriktning från att ha varit en operativ aktör, till att

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen -

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - Ett inspel inför Forsknings- och Innovationspropositionen 2012 SUHFs arbetsgrupp: Johan Sterte Luleå tekniska universitet Jan-Otto Carlsson Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

X Stockholms läns landsting 1 (4)

X Stockholms läns landsting 1 (4) X Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsdirektören 2015-10-08 LS 2015-1096 Handläggare: Elisabet Blaus Rendahl Ankom Stockholms läns landsting 2015-10-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stockholms Akademiska Forum 2008 Under 2008 genomfördes en rad olika aktiviteter och projekt där Stockholms Akademiska Forum var inblandat. Värt att notera är att projektet Kunskapslotsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss Anita Granlund Personal och administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr 1.6-317/2100).

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari :00 12:00 - via AdobeConnect

Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari :00 12:00 - via AdobeConnect Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari 2014 9:00 12:00 - via AdobeConnect 1. Styrelsemötet öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justerare för mötet 4. Föregående protokoll

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen i Almedalen 2-4 juli Seminarieprogram Björkanderska huset

Stockholm-Mälarregionen i Almedalen 2-4 juli Seminarieprogram Björkanderska huset Stockholm-Mälarregionen i Almedalen 2-4 juli 2012 Seminarieprogram Björkanderska huset Välkommen till Stockholm-Mälarregionen i Almedalen 2012 Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2015 var ett fantastiskt och hektiskt år för Maktsalongen. Flera nya verksamheter initierades och sjösattes. Nya programledare tog över mentorskapsprogrammet, lokala Maktsalonger

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer