VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras fokusområden, projekt och aktiviteter som vi har arbetat med. Stockholms Akademiska Forum är en mötesplats för regionens 19 högskolor, Stockholms stad och regionens aktörer. Vår uppgift är att vara en idérik och produktiv plats där akademi, politik och regionalt näringsliv möts för att värna samarbetet mellan Stockholms högskolor och Stockholms stad. Under året har vi arbetat med fyra fokusområden; Samverkan mellan högskola och arbetsmarknad, Regionens försörjning av högutbildade, De konstnärliga högskolornas betydelse för de kulturella och kreativa näringarna samt Stockholm som internationell studiedestination. Vid halvårsskiftet tog Södertörns högskola över ordförandeskapet efter Kungliga Tekniska Högskolan. Folke Snickars, professor och dekanus vid KTH, lämnade den sista juni 2012 sitt uppdrag som ordförande efter fyra produktiva år. Därefter gick ordförandeskapet till undertecknad, som är rektor vid Södertörns högskola. Min mandatperiod inleddes med ett seminarium i Almedalen på temat Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? där två forskningsrapporter utgjorde underlag för livliga diskussioner. StAF ansvarade även för det välbesökta seminariet Vad krävs för vinnande samverkan mellan näringsliv och akademi? Foto: Sofia Ölund Verksamhetschef Elisabet Blaus Rendahl lämnade sin position på StAF i november och har gått vidare till nya uppdrag inom Stockholms universitet. Under de fem år Elisabet varit verksamhetsledare har en framgångsrik och stabil verksamhet byggts upp, och vi tackar henne för fina insatser och stort engagemang! Tf verksamhetsledare Caroline Nordström har under hösten med fast hand styrt StAF vidare. När vi summerar året som gått kan vi också uppmärksamma att StAF som organisation drivit samverkansfrågor för regionens högskolor och Stockholm stad i 15 år. Nu blickar vi framåt mot nya fokusområden, utmaningar och ett spännande Moira von Wright Ordförande StAF, rektor vid Södertörns högskola Om Stockholms Akademiska Forum Stockholms Akademiska Forum (StAF) bildades 1998 och är en samarbetsorganisation för 19 av Stockholms högskolor samt Stockholms stad med syfte att utveckla Stockholm som en ledande kunskapsregion. Verksamheten instiftades av Stockholms Akademiska Rektorskonvent Inom ramen för StAFs uppdrag ryms olika verksamhetsinriktningar. Den gemensamma nämnaren är att samtliga områden och frågor rör högre utbildning och regional samverkan samt är av stor vikt för våra medlemmar. Vissa områden är en del av StAFs långsiktiga verksamhet, andra frågor aktualiseras under året och blir kortare inslag eller aktiviteter i verksamheten.

3 Stockholm som internationell studiedestination Våren 2012 inledde StAF projektet Stockholm som internationell studiedestination. Projektet syftade till att utveckla och stärka Stockholm som internationell studiedestination genom att mobilisera och samla regionens aktörer kring ett gemensamt handlingsprogram, så att fler känner ett engagemang för - och tar ansvar vid mottagandet av regionens internationella studenter. StAF var projektägare och ansvarade för den övergripande projektledningen. Projektets styrgrupp, där StAFs verksamhetschef agerade styrgruppsordförande, bestod av representanter från Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola, Stockholms handelskammare, TMR, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), samt Stockholms stad. För att identifiera relevanta fokusområden för projektet genomförde StAF en förstudie och probleminventering med utgångspunkt från Stockholm som studiedestination. Två workshops genomfördes också där styrgruppen identifierade och prioriterade relevanta fokusområden. Fokusområden för projektet specificerades till: bostäder, praktiska frågor (ex. bank, uppehållstillstånd m.m.), vardagsliv och sociala sammanhang, levnadsomkostnader, samt arbetslivsanknytning. I styrgruppen ingick: Ordf. StAFs verksamhetschef Ylva Disheden, TMR Stockholms läns landsting Christian Foster, Länsstyrelsen Elisabet Idermark, SU Eva Malmström Jonsson, KTH Anna-Lena Paulsson, KI Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare Helen Slättman, Stockholms stad Besime Uyanik, Södertörns högskola Emilia Wikström Melin, SSCO International Student Barometer För att ytterligare stärka kunskapen om Stockholm som studiedestination gjorde StAF för andra året en sammanställning av hur Stockholm uppfattas av internationella studenter, baserat på resultaten från International Student Barometer (ISB) ISB är en världsomspännande undersökning av hur internationella studenter värderar sin studiedestination. Från Stockholmsregionen deltog KI, KTH och SU i undersökningen. Sammantaget står de tre högskolorna värdar för 86 % av Stockholms internationella studenter och ger därför en bra bild av hur Stockholm står sig i en internationell jämförelse. Några slutsatser var att Stockholm rankas bland de bästa i världen när det gäller infrastruktur och kommunikationer, både inom och utanför regionen, god tillgång till internetuppkoppling samt hög personlig säkerhet - något som värderas mycket högt i val av studiedestination. Resultaten från sammanställningen används internt vid StAF, samt i möten med regionala samarbetspartners och aktörer. På plats i Almedalen I syfte att lyfta frågan om betydelsen av Stockholm som en attraktiv studiedestination samarrangerade StAF och Mälardalsrådet ett seminarium under Almedalsveckan; Hur attraherar vi de internationella studenterna? StAFs verksamhetschef deltog i panelen tillsammans med Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare, Eva Malmström Jonsson, KTH, Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen samt Cecilia Forss, Regionförbundet Uppsala län. Moderator var Johannes Hylander. Framgångsrikt möte Den 1 november arrangerade StAF och Stockholms Handelskammare, inom ramen för projektet, ett möte mellan regionens banker och högskolor. Syftet var att underlätta kontakterna och förbättra servicen till de internationella studenter som behöver öppna bankkonto. Mötet, där totalt 17 representanter från de båda sektorerna deltog, resulterade bl.a. i en bättre förståelse för sektorernas respektive förutsättningar, samt nya kontaktvägar mellan banker och högskolor. StAF samordnar ett uppföljande möte våren Innovationskraft Stockholm I slutet av november fattades beslut om att StAFs projekt uppgår i Länsstyrelsens projekt Innovationskraft Stockholm och insatsområdet Globalt attraktiv, då de båda projekten delade både syfte, mål och medverkande aktörer. Länsstyrelsens projekt omfattar en bredare målgrupp, vilken man definierat som internationell talang, d.v.s. studenter, forskare, experter och entreprenörer. StAF ingår sedan december 2012 i den kärngrupp som leder arbetet inom området Globalt attraktiv. En första workshop genomfördes, där regionens aktörer bjöds in för att delta i en SWOT-analys av Stockholm som stad att leva och bo i. Arbetet med Innovationskraft Stockholm fortsätter under 2013.

4 Mottagande av internationella studenter och gästforskare StAF arbetar löpande med att utveckla mottagandet av internationella studenter och gästforskare i Stockholmsregionen. Bl.a. tillhandahåller och äger StAF webbplatsen Webbplatsen innehåller kort information och länkar om Stockholm som studiedestination och vänder sig till internationella studenter som är intresserade av högre studier i Stockholm. Som en del av mottagandet producerar och distribuerar StAF också varje år 6000 exemplar av välkomsthäftet Welcome to Stockholm till internationella studenter och gästforskare via medlems-högskolorna. Häftet innehåller kort fakta om Stockholm, samt rabatter till olika kulturinstitutioner och fritidsaktiviteter. StAF har koordinerat två välkomstmottagningar i Stockholms stadshus för internationella studenter och gästforskare, ett årligen återkommande inslag i StAFs verksamhet. Stockholms stad stod värd för mottagningen som vid terminsstart, den 26 februari respektive 14 oktober, hälsade 500 nya studenter och forskare välkomna till Stockholm. Förening för gästforskare Stockholm International Researchers Association (SIRAP), en ideell förening för gästforskare verksamma vid någon högskola i Stockholmsregionen, erhåller årligen ett ekonomiskt bidrag från StAF. Under 2012 genomförde SIRAP tio olika aktiviteter i syfte att välkomna och föra samma gästforskare från högskolorna. Bl.a. anordnades seminarier, studieresor och en julfest för medlemmarna. SIRAP redovisar sin verksamhet till StAF genom löpande kontakt under året samt en årlig skriftlig rapport. Välkomsthäfte som varje år distribueras till 6000 internationella studenter och gästforskare i Stockholmsregionen. Benchmarking Helsingfors Den februari genomförde StAF och Stockholms stad en studieresa till Helsingfors i syfte att utbyta erfarenheter kring arbetet med internationalisering och innovation. På programmet stod bl.a. möten med Helsingfors stad, Helsingfors universitet och Helsinki Education and Research Area (HERA), Helsinki Summer School och Aalto Design Factory. Stockholm Summer School StAF deltog under året i planeringsarbetet av den första Stockholm Summer School, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i syfte att profilera Stockholm som en internationellt attraktiv studiedestination. StAF hade en drivande roll i projektledningsgruppen och bidrog till organisationsutveckling och förankringsarbetet gentemot Stockholms stad. StAF hade också ett särskilt ansvar att leda arbetsgruppen för det sociala programmet, som syftade till att visa upp studiedestinationen Stockholm. Från 2013 kommer högskolorna att arrangera sommarskolan utan stöd från StAF. One Baltic Sea Region StAF deltog som associerad partner till Stockholms stad i det EUfinansierade projektet One Baltic Sea Region. Projektet syftar till erfarenhetsutbyte och utveckling av Östersjöregionen som en attraktiv region för internationell talang. StAF bidrog i projektet med sakkunskap om internationella studenter och högskolefrågor i Stockholmsregionen. Den oktober deltog StAF tillsammans med Stockholms stad i den konferens som utgjorde startskottet för projektet. Arbetet fortsätter under Kommunfullmäktiges ordförande, Margareta Björk, hälsar 500 nyanlända internationella studenter och gästforskare välkomna i Stockholms stadshus vid en mottagning i februari. Foto: Linda Berglund.

5 Kulturella och kreativa näringar De konstnärliga högskolorna och konstnärliga utbildningar har under 2012 varit ett av StAFs fokusområden i syfte att visa på de konstnärliga högskolornas betydelse för Stockholms kompetensförsörjning, tillväxt och internationella konkurrenskraft samt att etablera strukturer och former för hur offentlig verksamhet och näringsliv kan möta regionens högskolor. Forskningsrapporter om konst och kreativt klimat StAF har producerat två forskningsrapporter om högskoleutbildade konstnärer och deras villkor i olika avseenden. Uppdraget stöttades av en referensgrupp bestående av medverkande från de konstnärliga högskolorna, Stockholms stad m.fl. Rapporterna visade på de konstnärliga utbildningarnas, konstens och konstnäreras stora betydelse för att skapa en attraktiv stadsmiljö med ett kreativt klimat. Forskningsrapporterna fick ett mycket positivt mottagande och mötte stort intresse hos målgruppen efter att de kommunicerats via webb, pressmeddelande m.m. Almedalsseminarium Med utgångspunkt i rapporterna arrangerade StAF ett seminarium i Almedalen: Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? I panelen deltog Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms Dramatiska Högskola, Kajsa Balkfors, kulturentreprenör som bl.a. har varit VD för Cirkus Cirkör, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Moderator var Moira von Wright, professor och rektor vid Södertörns högskola och ordförande vid StAF. Regionalt handlingsprogram Under året har StAF medverkat i samtal kring arbetet med det regionala förslaget till handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna. StAF har även formulerat ett remissvar på det föreslagna handlingsprogrammet. Rapporter: Entreprenörskap bland högskoleutbildade konstnärer Hårsman, Björn Konstens värde. Om konstnärligt utbildades karriärvägar och konstens betydelse i Stockholm. Högström, Karin I referensgruppen ingick: Ivar Björkman, rektor Konstfack Thomas Florén, forskare SU Bo-Erik Gyberg, rektor Stockholms Dramatiska högskola Anneli Hofvberger, enhetschef Kungl. Konsthögskolan Johannes Johansson, rektor Kungl. Musikhögskolan Jonathan Metzger, forskare KTH Berit Svedberg, Kulturdirektör Stockholms stad Vi vill gärna träffa dig i Almedalen! Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet? Frukostseminarium 4 juli klockan Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby Arrangör: Stockholms Akademiska Forum De konstnärliga högskolorna och kulturlivets utveckling i huvudstadsregionen Genom ett samarbete mellan StAF och Föreningen Stor- Stockholms kultur- och fritidschefer hölls ett möte med representanter från de konstnärliga högskolorna och kultur- och fritidschefer i Stockholmsregionen på temat Hur kan vi stötta utvecklingen av kulturlivet och de kreativa näringarna? Utgångspunkt togs i högskolornas betydelse för kunskapsregionens utveckling i stort samt de konstnärliga högskolornas avgörande betydelse för de kulturella och kreativa näringarnas utveckling mer specifikt. Stort intresse StAFs arbete med de konstnärliga högskolornas betydelse för kulturella och kreativa näringar har varit fruktbart och vunnit intresse i många kretsar. Det gäller såväl inom de konstnärliga högskolorna som bland olika regionala aktörer i kommuner och näringsliv m.fl. Intresset för kultur och konst är stort och engagerar många i vårt samhälle och fler börjar inse och uppskatta den potential som ligger i fältet. Det handlar både om konst som ett verktyg att bruka för mer konkreta syften t.ex. medicinska eller pedagogiska och om konsten för sin egen skull, som en väg till betydelsefulla existentiella upplevelser.

6 Studentbostäder StAF har bjudit in företrädare för högskolorna till två möten under året för att diskutera situationen och prioriteringar kring den stora bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Högskolorna anser att studentbostäder är en högst prioriterad fråga. StAF medverkade i december i ett möte, regional genomförandegrupp, om studentbostäder i regi av Stockholms läns landsting och under ledning av landshövdingen. StAF höll en presentation av högskolornas arbete med studentbostäder. Resultat av mötet är att StAF tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen, Landstinget och Stockholms stad utgör en beredningsgrupp som har i uppdrag att föreslå former och uppdrag för en kommande genomförandegrupp. Detta arbete kommer att fortsätta under Samverkan högskola gymnasieskola StAF har under året fortsatt det arbete som initierades 2010 med att stärka och utveckla samverkansformerna mellan högskola och gymnasieskola. StAF har lett en arbetsgrupp bestående av representanter från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, ett antal gymnasieskolor i Stockholm samt Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, vilka har träffats regelbundet under året. Regionalt studieinformationscenter StAF har deltagit i möten om upprättandet av ett regionalt studieinformationscenter där kvalitativ och heltäckande studieinformation inom samtliga utbildningsformer ska kunna erbjudas länets medborgare. StAF har, som representant för högskolorna, bidragit i den process som under hösten resulterat i ett förslag till modell för organisation och finansiering av ett sådant center. Länsstyrelsen leder det fortsatta arbetet med att förankra förslaget hos respektive aktör. Benchmarking München StAFs verksamhetschef deltog den 8-10 februari på Mälardalsrådets benchmarkingresa till München. Resan syftade till inspiration och lärande och var en del i Mälardalsrådets benchmarking för att stärka Stockholm- Mälarregionens internationella konkurrenskraft. På programmet stod bl.a. möten med City of Munich, Chamber of Industry and Commerce for Munich and Upper Bavaria och Technical University of Munich. Bland de som deltog på resan fanns representanter från det regionala näringslivet, akademin och offentlig sektor. Bl.a. resulterade dessa möten i pilotprojeket Högskoledagarna där forskare från Stockholms universitet och KTH höll ett antal gästföreläsningar på gymnasieskolor. Under våren arrangerade StAF också en workshop på temat Studieförberedande inom naturvetenskapen vetenskaplig språknivå på universitet och högskola. Workshopen ägde rum på Vetenskapens Hus den 17 april och vände sig till lärare inom gymnasieskolan och högskolan. Arbetet forsätter under 2013.

7 NOTIS Naturvetenskap och Teknik i Samhället Våren 2012 startade projektet NOTIS Naturvetenskap och teknik i samhället. StAF är projektägare och samverkande partners är KTH och den Naturvetenskapliga fakulteten (Nat fak.) vid Stockholms universitet (SU). NOTIS pågår till juni 2014 och finansieras av Europeiska Socialfonden. Stockholmsregionens långsiktiga behov av kompetensförsörjning inom naturvetenskap och teknik liksom en bättre matchning på arbetsmarknaden betonas av regionala offentliga aktörer och av flera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Högskolorna möter en utmaning att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen för att möta dessa behov. Syftet med projektet NOTIS är att öka kunskapen om arbetsmarknaden utanför akademin och långsiktigt öka arbetslivsanknytningen för högskolelärare på grund- och avancerad nivå och därmed även i utbildningarna. Projektet följs av två forskare från KTH. Läraren i centrum Projektet startade under våren 2012 och har under året genomfört en mobiliserings- och uppstartsfas under ledning av huvudprojektledaren vid StAF. En referensgrupp bestående av regionala offentliga aktörer samt arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer är knuten till projektet. StAF ansvarar för den övergripande projektledningen och bidrar med ekonomistöd och strategiskt kommunikationsstöd. Delprojektledare är anställda vid KTH och SU. Inom ramen för projektet kommer lärare och forskare vid KTH och SU att erbjudas bl.a. studiebesök, utbildningar, näringslivspraktik och andra typer av utbyten med arbetsplatser som efterfrågar naturvetenskaplig och teknisk kompetens. Ett av NOTIS mål är att öka kunskapen för hur detta behov ser ut och förmedla till studenterna i undervisningen. NOTIS har som mål att 1300 lärare och 200 personer i ledningsposition ska delta i olika aktiviteter. Projektet har ett särskilt uppdrag att sprida sina resultat till andra lärosäten i regionen och nationellt. Anders Karlhede, vicerektor Naturvetenskapliga området SU och Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH, på NOTIS kick off. Foto: Håkan Lindgren Operativ verksamhet I november gick projektet in i en operativ fas och detta manifesterades med en kick off och inspirationsträff där ca 80 lärare och representanter från universitetsledningarna deltog. I slutet av november genomförde NOTIS en av sina första målgruppsinriktade aktiviteter, en s.k. speednetworking, vid institutionen för neurokemi på SU. En unik träff mellan lärare, forskare, doktorander och alumner som tidigare disputerat vid institutionen. Planen är att liknande träffar ska genomföras vid alla institutioner vid SU (Nat fak.). På KTH genomfördes i mitten av november en aktivitet då ett tiotal doktorander deltog i en arbetsmarknadsdag med alumner och representanter från näringslivet. Under 2013 intensifieras arbetet med att arrangera aktiviteter för NOTIS målgrupper. Kort om NOTIS Projektid: april juni 2014 Finansiering: Europeiska Socialfonden med 14.5 miljoner kr. Samverkanspartners: StAF, KTH och SU (Nat fak.) Styrgrupp Ordf. StAFs verksamhetschef Lena Gumaelius, KTH Jennie Gumshage, Ericsson Ann-Charlotte Jakobsson, Kemikalieinspektionen Stefan Nordlund, SU Referensgrupp Olle Dahlberg, Sveriges ingenjörer Ylva Disheden, Stockholms läns landsting Nils Ekedahl, Södertörns högskola Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen Per Fagrell, Teknikföretagen Michael Hanke, SULF KTH Johan Sittenfeldt, Sveriges ingenjörer Marita Teräs, Naturvetarna Karina Uddén, Länsstyrelsen Stockholms län Projektgrupp Daniel Brolén, huvudprojektledare StAF Anna Forsby, delprojektledare SU Lars Geschwind, delprojektledare KTH (sept-dec) Mats Hanson, delprojektledare KTH (april-aug) Sara Nyberg, delprojektledare KTH Jessica Slove Davidson, delprojektledare SU

8 Ägarförsamlingar 25 maj och 7 december inbjöds StAFs medlemmar till ägarförsamlingar. Vid mötet i maj presenterades bl.a. NOTIS ett nytt tvåårigt EU projekt som drivs i samarbete med KTH och SU (Nat fak.), målet är att öka arbetslivsanknytningen för högskolelärare inom naturvetenskap och teknik. Dessutom avtackades Folke Snickars som ordförande. Decembermötet inleddes med ett uppskattat samtal om bildning mellan StAFs ordförande Moira von Wright och Henrik Berggren, journalist, historiker och ledarskribent på DN. Frukostforum Under hösten välkomnade ordförande och vice ordförande rektorer från medlemshögskolorna till samtal om StAFs roll och verksamhet. Dessa möten har dokumenterats och gav tydliga inspel till vilka behov StAFs medlemmar har, bl.a. diskuterades studentbostäder, breddad rekrytering, matchningsprojekt i samarbete med näringslivet, samverkan med gymnasieskolor samt vikten av arbetet med att utveckla Stockholm som universitetsstad där internationalisering spelar en betydande roll. Styrelsens kunskapsresa Den mars reste StAFs styrelse på en gemensam studieresa till Amsterdam. Syftet med resan var inspiration och lärande i en till Stockholm närliggande tillväxtregion med starka högskolor. På programmet stod bl.a. möten med Amsterdam Economic Development Board och Amsterdam Innovation Motor, Free University Amsterdam och Amsterdam University. Med på resan var från StAFs styrelse: Folke Snickars, Lotta Edholm, Gunnar Björkman, Lena Gerholm och Lina Glans. På resan deltog även StAFs verksamhetschef, Johan Schuber från KTH, Johan Treschow från Stockholms Handelskammare, samt Eva Klasson Wehler från Stockholms universitet. Styrelsemöten StAFs styrelse har sammanträtt vid sex tillfällen under 2012: 17 januari, 15 mars, 25 maj, 4 september, 9 november och 13 december. Konferenser, seminarier och mässor Under 2012 har StAF deltagit i konferenser, seminarier och mässor om tillväxtfrågor, högre utbildning och forskning. Bland dessa kan nämnas: Kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden Hearing på Länsstyrelsen om den framtida kompetensförsörjningen i Stockholms län. Vad hände med internationaliseringen? Hearing om Mälardalsrådets rapport om rekrytering av internationella studenter efter införandet av studieavgifter. Kunskapssamhället en illusion? Högskoleverkets konferens i samarbete med Göteborgs universitet. Programdagar för högskolan Internationella Programkontorets årliga konferens om internationalisering och mobilitet inom högskolan. Mellansverige i EU resultat och framtid Tillväxtverket. Communication Challenges for Nordic Universities Det nordiska universitets-administratörssamarbetets konferens med fokus på bl.a. internationell rekrytering. Läget i Stockholmsregionen 2012 TMR, Stockholms läns landstings konferens om regional utveckling i Stockholm. StAFs ordförande medverkade i paneldiskussion om ökad kvalitet och kapacitet inom högre utbildning. Stockholms Handelskammares 110-årsjubileum med deltagare från det regionala näringslivet, offentlig sektor och akademi. Mer värde med mångfald Arbetsmarknadsdepartementets konferens med fokus på Sveriges framtida behov av kompetens-försörjning för att säkra tillväxten. Arbetslivets roll i internationaliseringen av högre utbildning Nationell hearing anordnad av Högskoleverket och Internationella programkontoret. Working for Change Nationell rekryteringsmässa på Stockholmsmässan med fokus på mångfald och rekrytering av internationell kompetens.

9 Kunskapslotsen samverkan mellan akademi och näringsliv Projektet Kunskapslotsen fortsatte sitt arbete med att utveckla effektiva former för samverkan mellan akademi och näringsliv i Stockholmsregionen. Huvudsyftet med samtliga aktiviteter inom Kunskapslotsen är att bidra till en fördjupad samvekan mellan akademi och näringsliv. Ett resultat från årets arbete var att medel via projektet bidrog till att företaget Aero gel initierat ett forskningssamarbete med forskare från KTH. Det fördjupade samarbetet mellan Stockholm stads äldreförvaltning, KI, KTH och företag inom äldreomsorgsbranschen är ytterligare ett viktigt resultat från 2012 års arbete. Projektets aktiviteter bidrar även till att fördjupa samverkan mellan de högskolor som ingår i Kunskapslotsen Representanter från de deltagande innovationskontoren vid KI och KTH utgör ett unikt nätverk, vilket kan bidra till regionens utveckling. Under 2012 har ett samarbetsprojekt mellan KTH och KI initierats: Assisted living labs. Syftet är att erbjuda näringslivet samarbete med studenter som kan bidra med analys och utvecklingsförslag till verksamheten. Doktorand- och forskarpraktik Kunskapslotsen har under året haft ett löpande samarbete med KI Karriärservice angående praktikprogram för doktorander och forskare. I januari arrangerades ett informationsmöte som riktade sig till företag intresserade av att erbjuda praktik. Tio företag deltog i mötet och i flera fall ledde det till faktiska praktikplatser. Fokus på äldreboendemiljö Inom ramen för projektet genomfördes en serie workshops: Äldreboendemiljö, som avslutades i maj. Syftet med träffarna var att identifiera potentiella samarbets- och utvecklingsprojekt mellan akademi och näringsliv, med särskilt fokus på ljus och belysning samt aktiviteter. I varje workshop deltog personer. I oktober genomfördes ett uppföljande möte med företag inom äldreomsorgsbranschen i syfte att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte. Intresset från de 20 deltagande företagen var stort och en fortsatt dialog med företagen sker under Målsättningen är att formalisera ett kontinuerligt utbyte mellan akademi och Ulla Hamilton (M), Helen Hellmark-Knutsson (S) och Mats Pertoft (MP) frågades ut av moderator Eva Krutmeijer i Kunskapslotsens politikerdebatt i Almedalen. Foto: Linda Berglund. företag inom äldreomsorgsbranschen. Mötet arrangerades av Kunskapslotsen i samarbete med Stockholms stad och Uppsala universitet. Kunskapslotsen i Almedalen Under Almedalsveckan deltog Kunskapslotsen med ett seminarium; Vad krävs för vinnande samverkan mellan näringsliv och akademi? Seminariet inleddes med goda exempel på samarbeten som uppstått inom ramen för projektet. Därefter följde debatt med en initierad politikerpanel om hur studenter vid högskolor kan bidra till att utveckla ny kunskap i samverkan med näringslivet. Deltagare från akademi, politik och näringsliv diskuterade hur kreativa samarbeten bidrar till att öka innovationstakten. Medverkande: Eva Malmström Jonsson, KTH, Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus, Martin Sahlin, SSCO, Helen Hellmark-Knutsson (S) Finanslandstingsråd i opposition, Stockholms läns landsting, Mats Pertoft (MP) riksdagsledarmot och Ulla Hamilton (M) trafik-, arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad. Moderator var Eva Krutmeijer. Kort om Kunskapslotsen Projektid: feb dec 2013 Finansiering: Tillväxtverket och medfinansiering från StAF, KI och KTH. Samverkanspartners: StAF, KI och KTH. Styrgrupp Ordf. StAFs verksamhetschef Ulrika Ljungman, KTH Bo-Ragnar Tolf, KI Projektgrupp Johan Arnell, KI Linda Berglund, StAF (fr.o.m nov) Johan Blaus, KTH Richard Cowburn, KI Eva Hultberg, projektledare StAF (mars - maj) Emelie Johansson, KTH Jill Jönsson, KI Inger Lundkvist, KI Malin Nordin, KTH (fr.o.m aug) Caroline Nordström, StAF (fr.o.m. april) Emma Ny, KTH (t.o.m mars) Malin Olofsson, KTH Johannes Sandberg, projektledare StAF (fr.o.m. juni) Adrian Solitander, projektledare STAF (t.o.m mars) Martin Tauman, StAF

10 Ekonomi StAFs verksamhet finansieras av medlemsintäkter. För 2012 hade verksamheten en budget på kr. Årets resultat: kr. SEK Kostnadsöversikt 2012 BUDGET UTFALL Personal Aktiviteter Lokaler Drift Avskrivningar Medlemmar Dans och Cirkushögskolan Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Handelshögskolan i Stockholm Karolinska Institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan Kungl. Tekniska högskolan Operahögskolan i Stockholm Röda Korsets Högskola Sophiahemmet Högskola Stockholms Dramatiska högskola Stockholms Musikpedagogiska Institut Stockholms universitet Södertörns högskola Teologiska högskolan Stockholm Stockholms stad Personal Linda Berglund, projektledare internationell verksamhet Elisabet Blaus Rendahl, verksamhetschef (t.o.m. 15 nov) Daniel Brolén, projektledare NOTIS (fr.o.m. 1 april) Anna Forsby, koordinator 50 % NOTIS (fr.o.m. 1 april) Eva Hultberg, projektledare Kunskapslotsen (mars - maj) Therese Jonsson, projektledare (föräldraledig t.o.m. 16 sept) Oscar Lavelid, kommunikatör (t.o.m. 31 jan) Brita Lundström, omvärldsanalytiker (föräldraledig) Caroline Nordström, strategisk kommunikatör (fr.o.m. 1 april) Johannes Sandberg, projektledare Kunskapslotsen (fr.o.m. 25 juni) Jessica Slove Davidson, koordinator 50 % NOTIS (fr.o.m. 1 april) Adrian Solitander, projektledare Kunskapslotsen (t.o.m. 20 mars) Martin Tauman, projektekonomi och administration Annika Åkerblom, vik omvärldsanalytiker Styrelse Ordf. Folke Snickars, KTH (t.o.m. juni) Ordf. Moira von Wright, Södertörns högskola (fr.o.m. juli) Vice ordf. Lotta Edholm (FP) skolborgarråd Stockholms stad Gunnar Björkman, Stockholms stad Lena Gerholm, Stockholms universitet Lina Glans, SSCO Nicke Grundberg, SSCO (jan - feb) Oscar Lavelid, SSCO (mars - juni) Martin Sahlin, SSCO (fr.o.m. juli)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer