VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets verksamhet kulminerade i StAF:s engagemang i Almedalen i juli. Här erbjöd StAF alla sina medlemmar en gemensam arena för debatter och olika evenemang. Donnerska trädgården blev därigenom mycket välbesökt och diskussionerna mellan akademin i Stockholm och det omgivande samhället blev livliga, och allmänhetens intresse var stort. Deltagandet kan ses som en stor arbetsseger för medarbetarna på StAF. I september gjorde styrelsen sin traditionsenliga kunskapsresa, denna gång till Manchester. Resan fyllde flera syften då styrelseledamöterna och verksamhetschefen fick en möjlighet att lära känna varandra och få en utökad förståelse för respektive verksamhetsfält genom att samtidigt bekanta sig med relevanta verksamheter i Manchester. Studiebesöken till olika universitet och organisationer gav inspiration, nya kunskaper och kontakter att jobba vidare med. När det gäller övrig verksamhet på StAF under 2013 bör nämnas att det stora EU-finansierade projektet Kunskapslotsen (KI, KTH, StAF) avslutades vid årsskiftet efter 3 års projekttid. Moira von Wright Ordförande 2

3 Om Stockholms Akademiska Forum Stockholms Akademiska Forum (StAF) bildades 1998 och är en samarbetsorganisation för 19 av Stockholms högskolor samt Stockholms stad med syfte att utveckla Stockholm som en ledande kunskapsregion. Verksamheten instiftades av Stockholms Akademiska Rektorskonvent Inom ramen för StAFs uppdrag ryms olika verksamhetsinriktningar. Den gemensamma nämnaren är att samtliga områden och frågor rör högre utbildning och regional samverkan samt är av stor vikt för våra medlemmar. Vissa områden är en del av StAFs långsiktiga verksamhet, andra frågor aktualiseras under året och blir kortare inslag eller aktiviteter i verksamheten. Stockholm som Kunskapshuvudstad Almedalsveckan Syftet med projektet var att koordinera en arena för Stockholmsregionens högskolor i samarbete med Stockholms stad under Almedalsveckan 2013 där StAFs medlemmar på ett effektivt sätt kunde sätta sina frågor i blickfånget och erbjudas en arena att profilera sig mot beslutsfattare, näringsliv och intresseorganisationer på Sveriges största politiska mötesplats. StAF valde att benämna denna satsning och arenan för Kunskapshuvudstaden. StAF hyrde trädgården vid Donnerska huset i Visby den 1-5 juli. Trädgården ligger i anslutning till Donners plats, vilket utgjorde en viktig mötesplats under Almedalsveckan. Ett av projektmålen var att 10 lärosäten plus Stockholms stad skulle arrangera minst en aktivitet var. 3

4 Stort intresse hos medlemmarna Totalt arrangerades 35 aktiviteter på arenan; seminarier, utfrågningar och diskussioner kring högre utbildning och forskning. Några av StAFs medlemmar valde också att arrangera kvällsaktiviteter i form av seminarier och mingel. Intresset bland StAFs medlemmar var större än förväntat och hela 15 medlemsorganisationer deltog med aktiviteter. StAFs bidrag i programmet var Heta stolen där en utbildningspolitisk talesperson för dagens parti utfrågades kring partiets politik för högre utbildning och forskning. Överenskommelsen var att StAF ansvarade för arenan och dess kringservice i form av IT, WiFi, städning och kaffeservering. Medlemmarna ansvarade för sina arrangemang. En viss gemensam marknadsföring skedde i StAFs regi. En arrangörsgrupp bildades med en kontaktperson per medlem månadsvisa välbesökta tematräffar genomfördes vid StAF under perioden januari-juni som hade till syfte att ge alla medlemmar bästa möjliga förutsättningar för sitt genomförande. Över 3000 besökare Samtliga programpunkter lockade många intresserade åhörare/deltagare. Arenan rymde 50 stolar vid seminariesittning men vid de flesta seminarierna räckte dessa inte till utan publiken fick ståplats. Trots detta valde många besökare att stanna kvar. Deltagarna vid seminarierna varierade mellan 40 och 300 personer. Enligt StAFs egen statistik deltog totalt ca 3000 personer vid arena Kunskapshuvudstadens programpunkter. Utöver dessa ska räknas alla besökare som använde loungen under dagen samt besökare som stannade kortare stunder. 4

5 Seminarium i Almedalen med NOTIS-projektet 5

6 Innovationskraft Stockholm Globalt attraktiv StAF deltog under året i det fortsatta arbetet kring Innovationskraft Stockholm inom insatsområdet Globalt attraktiv. Inom ramen för detta samlar Stockholm kraft för att attrahera internationella talanger till regionen och där StAF arbetar specifikt mot målgruppen internationella studenter och forskare. Under året deltog StAF i ett antal möten och i oktober höll Länsstyrelsen en kick-off i Victoria Tower i Kista inför det fördjupade arbetet under Vid kick-offen presenterades resultatet av arbetet som utförts mellan partnerna inom Globalt attraktiv. Välkomstmottagning i Stadshuset StAF koordinerade två välkomstmottagningar i Stadshuset för internationella studenter och gästforskare. Stockholms stad är värd för evenemanget och StAF samordnar med högskolorna. 500 deltagare per tillfälle deltog i ett mycket uppskattat arrangemang. Välkomsthäfte StAF producerade välkomsthäftet Welcome to Stockholm avsett för internationella studenter och forskare. Häftet innehåller kort fakta om Stockholm samt rabatter till olika muséer och fritidsaktiviteter. Nytt för året var Nobelmuséets deltagande. Häftet produceras och distribueras i 6000 exemplar och delas ut på lärosätena. SIRAP-Stockholm International Researchers Association Föreningens huvudsakliga verksamhet är att bedriva sociala aktiviteter för internationella forskare och studenter i Stockholm. Man riktar särskilt in sig på nyanlända som behöver bygga nätverk och lära sig hur Stockholm fungerar. SIRAP genomförde ett tiotal sociala evenemang under året. Utöver dessa arbetade SIRAP om sin webbplats samt uppdaterade hela sitt medlemsregister. SIRAP hade i slutet av 2013 ca 450 medlemmar; främst gästforskare och masterstudenter. 6

7 Möte kring banktjänster Stockholms Akademiska Forum har arbetat tillsammans med regionens olika aktörer för att förbättra mottagandet, kontakten och förutsättningarna för internationella studenter i Stockholm. Att öppna bankkonto har under många år varit svårt för internationella studenter vilket har gjort Stockholm relativt sett mindre attraktivt i internationella studentundersökningar. StAF tillsammans med Stockholms Handelskammare arrangerade med anledning av detta ett uppföljande dialogmöte amellan Stockholms högskolor och banksektorn angående banktjänster för internationella studenter. Mötet syftade till att dels stämma av vad som hänt sedan sist samt ytterligare stärka kontakterna och utbyta information inför höstterminen Kunskapslotsen samverkan mellan akademi och företag Kunskapslotsen är ett projekt, delfinansierat av EU, för regionalt samarbete kring akademiföretagssamverkan. Genom projektet skall skapas system och strukturer som utvecklar högskolornas arbetssätt för att samverka och utbyta kunskap kring samarbete med regionens små och medelstora företag (SME). Kunskapslotsen syftar till att underlätta och utveckla den regionala kunskapsöverföringen och samverkansarbetet mellan högskola och SME. Genom projektet Kunskapslotsen bjuds regionens högskolor in för att gemensamt utveckla och finna nya former för hur detta samverkansarbete kan utvecklas och stödjas. Projektet arbetar med att gemensamt exponera högskolornas kompetens och erbjudanden, arbeta med matchningsprocesser samt möjliggöra multidisciplinära samverkansprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Akademiska Forum (StAF). Projektet är delfinansierat ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under året har aktiviteter inom framför allt äldrevårdsområdet genomförts. En sådan aktivitet har varit det s.k. kraft-projektet. kraft står för kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt. Till kraftmötena bjöds in företag inom äldreomsorgen samt deltagare från akademin. En styrgrupp för arbetet med att bygga ett regionalt nätverk bildades med ledande personer från KTH, KI och äldreförvaltningen. Vid styrgruppens första möte i februari 2013 fastlades strategin att låta nätverket växa organiskt och med utgångspunkt från erfarenheterna från kraft-gruppen. Mobilisering av breda företagsgrupper till nätverkssamarbeten är en långsiktig och mödosam process som kräver tålamod för att uthålligt kunna möta företagen på den nivå de själva definierar. Projektet avslutades den 31/ NOTIS-Naturvetenskap och Teknik i Samhället Våren 2012 startade projektet NOTIS Naturvetenskap och teknik i samhället. StAF är projektägare och samverkande partners är KTH och den Naturvetenskapliga fakulteten (NatFak) vid Stockholms universitet. NOTIS pågår till juni 2014 och finansieras av Europeiska Socialfonden med 14,5 miljoner kr. 7

8 Stockholmsregionens långsiktiga behov av kompetensförsörjning inom naturvetenskap och teknik liksom en bättre matchning på arbetsmarknaden betonas av regionala offentliga aktörer och av flera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Högskolorna möter en utmaning att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen för att möta dessa behov. Syftet med projektet NOTIS är att öka kunskapen om arbetsmarknaden utanför akademin och långsiktigt öka arbetslivsanknytningen för högskolelärare på grund- och avancerad nivå och därmed även i utbildningarna. Projektet följs av två forskare från KTH. StAF ansvarar för den övergripande projektledningen och bidrar med ekonomistöd, strategiskt kommunikationsstöd och samverkansstöd. Delprojektledare är anställda vid KTH och SU. Inom ramen för projektet deltar lärare och forskare vid KTH och NatFak att en mängd olika aktiviteter som bl.a. studiebesök, utbildningar, näringslivspraktik och andra typer av utbyten med arbetsplatser som efterfrågar naturvetenskaplig och teknisk kompetens. Ett av NOTIS mål är att öka kunskapen för hur detta behov ser ut och förmedla till studenterna i undervisningen. NOTIS har som mål att 800 lärare och ska delta i olika aktiviteter. Under 2013 har 35 aktiviteter genomförts med 602 deltagande lärare. Därutöver har ett stort antal kortare och längre informations- och förankringsinsatser genomförts. Exempel på genomförda aktiviteter är studiebesök, föreläsningar och seminarier samt speed-networking med alumner. Den 2 juli genomfördes ett seminarium i Almedalen med titeln Uppdrag: Förbättra matchningens av akademikers kompetens och arbetsmarknadens behov. Vem gör vad? Kunskapsresa till Manchester med StAF:s styrelse Den 4-6 september reste StAF:s styrelse på studieresa till Manchester. Frågor av särskilt intresse var hur man i Manchester arbetade med regional samverkan, rekrytering av internationella studenter, anställningsbarhet samt outreach. Under två dagar besöktes University of Manchester, University of Salford i MediaCity samt Manchester Science Park. University of Manchester, ett av världens 50 främsta universitet enligt Times Higher Education, arbetar proaktivt med näringslivssamverkan. Detsamma gäller för rekryteringen av internationella studenter och alumnikontakter, där man kommit längre än Stockholm och Sverige när det gäller att vara konkurrenskraftig på en internationell marknad. 8

9 Storbritannien har på senare år tagit krafttag i debatten om anställningsbarhet och på många håll förändrat sitt sätt att arbeta med både arbetlivsanknytning i utbildningen, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, samt med karriärrådgivning. Storregionen Manchester, bestående av tio kommuner, etablerade våren 2011 ett gemensamt regionsstyre, The Greater Manchester Combined Authority (GMCA), med ansvar för att koordinera regionövergripande satsningar på bl.a. ekonomisk utveckling och infrastruktur. GMCA är en av huvudaktörerna i Manchester Science Park. I ett före detta docklandsområde i Salford ligger MediaCity som består av en mängd företag och universitet med mediainriktning. Avstampet kom då BBC valt att förlägga en av sina större enheter i Salford och kring BBC har området vuxit upp. MediaCity är ett utmärkt exempel på hur offentliga aktörer samarbetar med näringsliv och akademi. 9

10 Ägarförsamlingar Staf genomförde två ägarförsamlingar under Den första ägde rum den 19 april i StAF:s lokaler på Klarabergsgatan. På agendan stod en presentation av det kommande samarbetet i Almedalen samt presentation av StAF:s nya verksamhetschef Maria Fogelström Kylberg. Den andra ägde rum den 5 november i Stadshuset. Inbjudna gäster var EU-kommissionär Cecilia Malmström och professor Johan Fornäs från Södertörns högskola. Under ett rundabordssamtal diskuterades bl a vad Europa står för samt det nya direktiv som gör Europa mer öppet för utländska forskare och studenter. 10

11 Ekonomi Kostnadsöversikt 2013 StAF:s verksamhet finansieras av medlemsintäkter. För 2013 hade verksamheten en budget på kronor. Årets resultat: kronor Budget Utfall 11

12 Medlemmar Dans och Cirkushögskolan Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Handelshögskolan i Stockholm Karolinska Institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan Kungl. Tekniska högskolan Operahögskolan i Stockholm Röda Korsets Högskola Sophiahemmet Högskola Stockholms Dramatiska högskola Stockholms Musikpedagogiska Institut Stockholms universitet Södertörns högskola Teologiska högskolan Stockholm Stockholms stad Styrelse Ordf. Moira von Wright, Södertörns högskola Vice ordf. Lotta Edholm, Stockholms stad Gunnar Björkman, Stockholms stad Lena Gerholm, Stockholms universitet (t o m 30 juni) Hans Adolfsson, Stockholms universitet (fr o m 1 juli) Lina Glans, SSCO (t o m 30 juni) Martin Sahlin, SSCO Teo Strömdahl Östberg (fr o m 1 juli) Personal Linda Berglund, projektledare internationell verksamhet (föräldraledig fr. o m 1 april) Daniel Brolén, projektledare NOTIS (föräldraledig 1 april-30 september) Sara Davidsson, webredaktör (februari-augusti) Maria Fogelström Kylberg, verksamhetschef (fr o m 1 april) Anna Forsby, koordinator 50 % NOTIS Dan Johansson, kommunikationsansvarig (fr o m 1 oktober) Therese Jonsson, projektledare (föräldraledig fr o m 1 juli) Brita Lundström, omvärldsanalytiker (föräldraledig t o m 26 augusti) Caroline Nordström, tf verksamhetschef (1 januari-31 mars) strategisk kommunikatör (1 april-16 augusti) Martin Sahlin, projektassistent NOTIS (fr o m 1 oktober) Johannes Sandberg, projektledare Kunskapslotsen (t o m 30 juni) Jessica Slove Davidson, koordinator 50 % NOTIS, 100 % NOTIS (projektledare 1 april-30 september) Martin Tauman, projektekonomi och administration Annika Åkerblom, vik omvärldsanalytiker (t o m 28 februari) 12

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai

Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai Projektrapport: Expo 2010 Region Skånes medverkan vid världsutställningen i Shanghai Inledning 2007 fattade Sveriges regering beslutet att Sverige skulle medverka vid världsutställningen i Shanghai, Kina

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Årsrapport Mars 2012- December 2012

Årsrapport Mars 2012- December 2012 Årsrapport Mars 2012- December 2012 Bakgrund Somalier i Sverige Idag beräknas det finnas ca 50 000 personer födda i Somalia i hela riket varav ca 3 000 av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer