VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Stockholms Akademiska Forum 2011 Stockholm en av världens ledande kunskapsregioner Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner. Här produceras kunskapsintensiva organisationer, världsledande forskning och kunskapsflöde. Styrning Styrelsen har sedan januari 2011 bestått av: Ordf. Folke Snickars, Kungliga Tekniska högskolan Vice ordf. Lotta Edholm, Stockholms skolborgarråd Lena Gerholm, prorektor, Stockholms universitet Gunnar Björkman, bitr. stadsdirektör, Stockholms stad Nicke Grundberg, f.d. ordf. SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) Oscar Lavelid, ordf. SSCO, t.o.m. juli Lina Glans, ordf. SSCO fr.o.m. juli Styrelsen har sammanträtt fem gånger under Personal Förändringar inom personalen under året: Lena Asplund avslutade sin tjänst som projektledare i april. Adrian Solitander anställdes som projektledare för Kunskapslotsen i november. Oskar Lavelid anställdes som kommunikatör och projektledare i augusti då Therese Jonsson gick på föräldraledighet. - Sophiahemmet Högskola - Stockholms Dramatiska högskola - Stockholms Musikpedagogiska Institut - Stockholms universitet - Södertörns högskola - Teologiska högskolan Stockholm MÅL, STRATEGI OCH AKTIVITETER StAF:s långsiktiga inriktningsmål är att: tillgången på högutbildad arbetskraft ska vara en konkurrensfördel för Stockholm och en av Stockholms tillgångar när det gäller att attrahera, utveckla och behålla investeringar, kunskapsintensiva organisationer och världsledande forskning. Arbetssätt StAF:s arbetssätt är att genom att analysera nuläget utveckla och koordinera konkreta projekt. Genom våra analyser skapar vi ny kunskap om högskolornas och den högre utbildningens betydelse för regionen. Detta används i opinionsbildande syfte och i våra kontakter med andra aktörer i regionen. Vi koordinerar även högskolegemensamma projekt som positionerar samtliga högskolor i kunskapsregionen Stockholm. Analys, påverkan och koordinering utgör därigenom våra övergripande arbetsmetoder. Vid utgången av 2011 arbetade följande personer på StAF: Elisabet Blaus Rendahl, verksamhetschef Linda Berglund, projektledare internationell verksamhet Therese Jonsson, föräldraledig Brita Lundström, föräldraledig Martin Tauman, administratör Oskar Lavelid, kommunikatör och projektledare Adrian Solitander, projektledare för Kunskapslotsen Medlemmar StAF har under 2011 haft 19 högskolor och Stockholms stad som medlemmar. De 19 högskolorna var: - Dans och Cirkushögskolan - Ericastiftelsen - Ersta Sköndal högskola - Försvarshögskolan - Gymnastik- och idrottshögskolan - Handelshögskolan i Stockholm - Karolinska Institutet - Konstfack - Kungl. Konsthögskolan - Kungl. Musikhögskolan i Stockholm - KTH Kungliga Tekniska högskolan - Operahögskolan i Stockholm - Röda Korsets Högskola 1

3 Strategi - mandat hos medlemmarna För att StAF skall kunna tala för den högre utbildningens roll i regionen är det viktigt att vi har mandatet från våra medlemmar universiteten och högskolorna. För att skapa detta mandat är det viktigt med en nära och aktiv dialog med medlemmarnas lärosäten på flera nivåer. Syftet är att förankra visionen om Stockholm som en av världens ledande kunskapsregioner, men också att fånga upp lärosätenas strategier och behov av gemensamma åtgärder. Medlemsdialog och förankring Under året har StAF strävat efter att ha en nära dialog med sina medlemmar. Det har gjorts genom återkommande besök på högskolorna, medlemmarnas engagemang i referensoch styrgrupper i StAF:s olika projekt, samt regelbundna avstämningsmöten med högskolornas kontaktpersoner för StAF:s verksamhet. Rektorskonvent Verksamhetschef Elisabet Blaus Rendahl har deltagit i Stockholms Akademiska Rektorskonvent vid samtliga fyra tillfällen under året och löpande rapporterat om StAF:s verksamhet. Ägarförsamling StAF har bjudit in ledningarna för medlemmarna samt några av våra viktigaste samarbetspartner i regionen till två ägarförsamlingar under året. Den första ägde rum i StAF:s lokaler i januari på temat Kunskapsregionen Stockholm (RUFS 2010). Den andra ägarförsamlingen hölls i Stockholms stadshus i december på temat Stockholm som internationell studiedestination. Kunskapsresa I februari åkte styrelsen på en resa till Öresundsregionen som är en stark kunskapsregion, för att hämta inspiration och lärdom. Resan omfattade bl.a. besök hos Öresundskommiteen, Copenhagen Business School, Lunds universitet, Malmö stad, samt European Spallation Source (ESS). Medverkan under Almedalsveckan Under Almedalsveckan i Visby stod StAF värd för seminariet Bristen på högutbildade Hur skapar vi incitament för högre utbildning? med ett efterföljande mingel i arrangemang av Mälardalsrådet. Nätverksträff för högskolepersonal På en återkommande nätverksträff i november, under ledning av StAF, fick högskolornas handläggare i år möjlighet att diskutera anknytning till arbetsmarknaden och vad det betyder i praktiken. Syftet med träffarna har varit att lära känna kollegor från andra lärosäten, samt att diskutera aktuella ämnen. VERKSAMHETSMÅL Under verksamhetsperioden för 2011 fokuserade StAF på tre verksamhetsmål. Dessa presenteras tillsammans med de aktiviteter som genomförts under respektive mål. Mål 1 Det finns en ökad medvetenhet hos regionens aktörer om högskolornas betydelse för kompetensförsörjningen Ökat samarbete med regionala aktörer Under året har StAF haft löpande kontakter och fördjupade samarbeten med Stockholms Handelskammare, Företagarna, Mälardalsrådet, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län samt Kommunförbundet Stockholms län. Universitetens betydelse för regionen En lunch och ett seminarium arrangerades i november tillsammans med Stockholms Handelskammare under rubriken Smartare, rikare och friskare universitetens betydelse för regionen. Professor Peter McGregor från University of Strathclyde i Glasgow, Skottland, höll en gästföreläsning på temat som lockade åhörare från såväl akademi, politik som regionalt näringsliv. Regionens försörjning av högutbildade Ett förslag till handlingsprogram togs fram av Landstinget, Tillväxt miljö och regionplanering (TMR) under namnet Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft och där StAF drev stora delar av arbetet. Förslaget utgör en del av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Handlingsprogrammet har under hösten 2011 varit ute på remiss. Kreativa och kulturella näringar i regionen För att öka kännedomen om de konstnärliga högkolornas betydelse för regionens utveckling har två forskningsstudier beställts av forskare på SU och KTH. Studierna visar kopplingen mellan de konstnärliga utbildningarna och de kulturella och kreativa näringarna. Rapporterna blir klara StAF har också medverkat i en referensgrupp för framtagandet av en regional handlingsplan med fokus på de kulturella och kreativa näringarna. Avkastning på högre utbildning Som en del i att öka kunskapen i regionen om betydelsen av högre utbildning har en studie genomförts om den ekonomiska avkastningen på högre utbildning ur ett livslångt perspektiv. Studien Avkastning på högre utbildning bland examinerade vid Stockholms lärosäten har tagits fram i samarbete med Landstinget, Tillväxt miljö och regionplanering (TMR). Resultaten av studien har kommunicerats till högskolornas kontaktpersoner för StAF samt till Rektorskonventet. Rapporten har även kommunicerats i Almedalen samt på ett frukostseminarium i september. Nyanlända akademikers inträde på arbetsmarknaden En studie om nyanlända akademikers inträde på den svenska arbetsmarknaden har genomförts på uppdrag av Stockholms stad. Fokus för studien var rekryteringsprocessen för SFEJ:s (Svenska för ekonomer och jurister) studentmålgrupp. 2

4 Mål 2 Det finns strukturer, eller idéer om strukturer, och former för hur kommuner och näringsliv är delaktiga i regionens kompetensförsörjning Samverkan gymnasieskolor - högskolor StAF har under 2011 fortsatt arbetet med samverkan mellan högskolor och gymnasieskolor i regionen. Arbetet inleddes med en kartläggning av pågående samverkansprojekt under En arbetsgrupp bestående av representanter från högskolan och gymnasieskolan tillsattes under ledning av StAF. Gruppens uppgift är att planera och genomföra aktiviteter där gemensamma utmaningar och frågeställningar lyfts och diskuteras. Under året genomfördes två seminarier och en större hearing på Norra Real på temat samverkan mellan gymnasieskolor och högskolor i stockholmsregionen, och med utgångspunkt i den kartläggning som genomfördes Vid hearingen deltog Lotta Edholm, skolborgarråd, Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH, Stefan Nordlund, dekan SU, och Johanna Ray, PhD Technische Universität München. Rundabordssamtal I januari bjöd StAF in till ett rundabordssamtal mellan det regionala näringslivet och högskolorna på temat Hur rustar vi humanister och samhällsvetare för arbetslivet? Samtalet ägde rum på Södertörns högskola. Gemensamt studieinformationscenter StAF har sedan 2010 drivit på och aktivt deltagit i arbetet för att regionens aktörer skall ta på sig ägarskap för att etablera ett gemensamt studieinformationscenter. Som ett resultat av detta har Länsstyrelsen under 2011 tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla ett förslag om etablering av verksamheten, samt finansieringsmodell. Rekryteringsbazaaren Rekryteringsbazaaren anordnas av Länsstyrelsen och omfattar arbete, utbildning och starta eget. StAF koordinerade bazaarens utbildningsavdelning som denna gång var större än tidigare år och omfattade högskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskolor och folkhögskolor, samt Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och svenska för yrkesutbildade (SFX). Webbportaler StAF:s webbsida staforum.se har uppdaterats med aktuell information och använts som kanal för spridning av de studier och rapporter som tagits fram under året. Webbsidorna studeraistockholm.se och studyinstockholm.se fungerar som portaler för att hänvisa besökare vidare till rätt information på svenska respektive engelska om högre studier i Stockholmsregionen. Mål 3 Stockholms högskolor driver gemensamma projekt som stärker Stockholms position och identitet som kunskapsregion Studentbostadsforum På uppdrag av Rektorskonventet har StAF bjudit in till ett samarbete mellan högskolorna under namnet Studentbostadsforum. Detta i syfte att förbättra bostadssituationen för studenter och gästforskare. Forumet har träffats vid två tillfällen under året. Kunskapslotsen Det EU-finansierade projektet Kunskapslotsen beviljades medel för ytterligare en programperiod StAF är projektägare tillsammans med KI Innovationskontor och KTH Näringslivssamverkan. Under 2011 har projektet presenterats i ett flertal sammanhang för aktörer i andra regioner, samt aktörer på den nationella arean. Under projektperioden skall de verktyg, metoder och processer som skapas under projektets gång spridas, förankras och etableras brett inom högskolorna i regionen. I så kallade utvecklingsforum, som arrangeras regelbundet under året, bjuds högskolor i regionen in att delta i utvecklingsarbete och spridning av resultat, metoder och verktyg. Arbetslivsanknytning inom högre utbildning För att vidareutveckla och stärka högskolepedagogiken i regionen koordinerade StAF en ansökan om projektmedel till Europeiska Socialfonden (ESF) med temat arbetslivsanknytning i högskoleutbildning i teknik och naturvetenskap. KTH och Naturvetenskapliga fakulteten vid SU är huvudaktörer i projektet tillsammans med en rad samverkanspartners såsom Naturvetarna, Sveriges ingenjörer m.fl. Projektet beviljades medel och projektet startar Partneruniversitet på besök i Stockholm I september koordinerade StAF för andra året i rad ett studiebesök för lärosätenas utländska partneruniversitet under namnet Study in Stockholm. I arbetet för ökat studentutbyte är det viktigt att ha goda relationer till partneruniversitet i andra länder och intresset för att besöka Stockholm var stort. Värdar under besöket var KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Totalt deltog drygt 50 gäster i programmet som var förlagt till två dagar och bjöd på allt från studiebesök på campus till guidad tur och lunch på Stadshuset, mottagning och mingel i Studentpalatset, samt information om det svenska studiesystemet. Välkomsthäfte för internationella studenter Häftet Welcome to Stockholm ger en kort introduktion till Stockholm och innehåller rabatter till olika kulturinstitutioner, museer och butiker, samt matnyttig information om staden för internationella studenter. Häftet trycktes i exemplar utifrån beställningar från högskolorna och distribuerades i välkomstpaketen vid terminsstart både höst och vår. Mottagning för internationella studenter Stockholms stad bjöd både höst- och vårtermin 2011 in Stockholms internationella studenter och gästforskare till en välkomstmottagning i Stadshuset. StAF koordinerade inbjudan 3

5 gentemot högskolorna och var delaktiga i genomförandet. Representanter från Stockholms stad hälsade gästerna välkomna. Mottagningarna var mycket uppskattade och är av stort symboliskt värde för studenterna. Medverkan på Ung08-festivalen StAF koordinerade för sjätte gången i rad ett gemensamt deltagande på ungdomsfestivalen Ung08 i Kungsträdgården. Medverkade gjorde Karolinska Institutet, Vetenskapens Hus, Röda Korsets högskola och Stockholms universitet. Syftet var att genom aktiviteter och möten med ungdomar inspirera till högskolestudier. Stockholm International Researchers Association Stockholm International Researchers Association (SIRAP) är en gästforskarförening med syfte att få gästforskare i Stockholm att träffas och knyta nya kontakter utanför sina respektive lärosäten. StAF delar varje år ut ett finansiellt stöd på kr till SIRAP:s verksamhet, samt fungerar som en rådgörande part i vissa administrativa och verksamhetsrelaterade frågor. Under 2011 tillsatte föreningen en ny styrelse, samt genomförde ett antal aktiviteter såsom föreläsningskvällar, utflykter och julfest. Vill du veta mer om Stockholms Akademiska Forums verksamhet eller komma i kontakt med oss? Välkommen in på vår webbplats 4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets

Läs mer

Staf 2014 årsberättelse

Staf 2014 årsberättelse Staf 2014 årsberättelse Förord staf:s uppdrag är att utveckla Stockholm som akademisk region, verka för att öka Stockholms konkurrenskraft och göra akademin mer synlig. Under år 2014 har det pågått en

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm. Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm. Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft Remiss 14 : 2011 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Årsredovisning 2014

Universitets- och högskolerådet Årsredovisning 2014 Universitets- och högskolerådet Årsredovisning 2014 Universitets- och högskolerådet Årsredovisning 2014 Universitets- och högskolerådet 2015 Grafisk form: UHR, enheten för strategisk kommunikation För

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer