VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Stockholms Akademiska Forum 2008 Under 2008 genomfördes en rad olika aktiviteter och projekt där Stockholms Akademiska Forum var inblandat. Värt att notera är att projektet Kunskapslotsen kom igång, att den öppna studievägledningen stängdes under hösten och att nätverket Study in Stockholm gick upp i StAF. Här följer en presentation av året. Multimediautställningar I februari visade avgångsstudenter vid Södertörns högskolas IT, medier och design-program upp sina slutprojekt. Målgruppen var branschintressenter så som press och framtida arbetsgivare, samt presumtiva studenter. Slutprojekten var designade webbsidor och filmproduktioner för webb. I juni ställde studenter från Stockholms universitets program Multimedia och pedagogik ut. Även denna utställning inkluderade webbsidor, vid sidan av olika dataprogram. Stadshusmottagningar Stockholms Akademiska Forum samordnade under 2008 två mottagningar i Stadshuset där Stockholms stad och Stockholms läns landsting hälsade inresande internationella studenter och gästforskare välkomna till Stockholm. På vårens mottagning för både studenter och gästforskare deltog drygt 1000 personer, medans höstens mottagning för gästforskare lockade cirka 350 personer. Mottagningarna är högt värderade av såväl studenter och forskare, som av de högskolor där dessa är verksamma. Vägen in och Vägen ut två konferenser som Stockholms Akademiska Forum anordnade under året i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län. Webben Den svenska webben lanserades i slutet på februari. På webben kan potentiella studenter hitta information om alla Stockholms högskolor och universitet och få råd och tips för val av studier. Besökarna hittar också information om Stockholm som studentstad, jobb- och karriärtips och kan söka efter bostadsområden i webbplatsens bostadsdatabas. Webben började marknadsföras inför 15 april och lyftes sedan upp vid StAF:s evenemang som t. ex. de gemensamma mässatsningen i Göteborg och Örebro, och vid övrig annonsering under året. Konferenserna Vägen in och Vägen ut Under året genomförde Stockholms Akademiska Forum två konferenser i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län kring utländska akademikers väg in och ut från högskola och universitet. Foto från konferensen Vägen ut i december. Frida Norling, studievägledare på KTH som för SFINX, Svenska för ingenjörer, berättade om deras jobb. Projektet syftar till att ta tillvara utländska ingenjörers kompetens och förkorta deras väg i utbildningsväsendet genom att samordna befintliga utbildningsresurser. Vägen in Vägen in ägde rum i maj och tog upp hur vi kan göra vägen till högskolan rakare för personer med utländsk utbildning. Frågor som Går det att effektivisera integrationen för nyanlända?, Hur tar kommunen emot flyktingar och vad får dessa personer för introduktion? och Hur kan man integrera svenskundervisning i högskolemiljön? diskuterades. På konferensen talade även representanter för högskolornas studie- och yrkesvägledningar, en representant för Jobbtorg Stockholm samt representanter för vuxenutbildningens SFI och en kursansvarig för Stockholms universitets kurs Svenska som främmande språk. Dagen avslutades med punkten Aktuellt från departementen där aktuella utredningar/propositioner och ärenden inom området presenterades av representanter för Integrations- och jämställdhetsdeparte mentet samt för Universitets- och högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet. Konferensen var mycket uppskattad, vilket ledde till konferens nummer två: Vägen ut. Vägen ut Vägen ut-konferensen som var en uppföljare till konferensen Vägen in, behandlade som namnet anger vägen från högskolan ut till arbetslivet och hur den kan kortas. Konferensen belyste frågan om anställningsbarhet ur olika perspektiv. Hur kan kopplingen mellan akademi och ett kommande arbetsliv stärkas? Vilken kompetens efterfrågas på dagens arbetsmarknad? Hur tar vi tillvara kompetensen hos utländskt utbildade akademiker? Talare på konferensen var representanter från Högskoleverket, karriärvägledningsprojektet Mind the gap! vid Malmö högskola, Juseks mentorskapsprojekt respektive SFINX på KTH, Arbetsförmedlingen Expo, Länsstyrelsen i Stockholms län och Växjö universitet. Även denna konferens var välbesökt och besökarna tyckte i utvärderingen att det var ett givande program. SIRAP: Stockholm International Researchers Association Stockholm International Researchers Association är en gästforskarförening med syfte att få gästforskare i Stockholm att träffas

3 och knyta nya kontakter. I StAF:s lokal anordnade de en rad seminarie- och aktivitetskvällar under året. Förutom seminarie- och aktivitetskvällar anordnar SIRAP utflykter kring Stockholm, bland annat till Taxinge julmarknad i november. StAF:s internationellt ansvarige är den som samordnar insatserna. SIRAP:s styrelse består av ideellt arbetande gästforskare. Rekryteringsbazaren För sjunde året i rad genomfördes Rekryteringsbazaren i Kulturhuset, detta år den 7-8 mars. Rekryteringsbazaren är en regional kraftsamling för att öka tillväxten och därmed ge fler möjlighet att komma i arbete. På plan 4 pågick en arbetsmarknadsmässa med en rad olika företag och organisationer som utställare. StAF erbjöd som vanligt i sin lokal information och praktisk hjälp kring värdering av utländska betyg, examina samt hur man kan komplettera sin utbildning. Förutom Högskoleverket och Verket för högskoleservice, VHS, fanns personal från KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet på plats igen för att ge information och vägledning kring sina utbildningar. Totalt besökte 1911 personer StAF:s lokal. Det var färre besök än tidigare år, något som dock inte behöver vara negativt i och med att besökarna nu slapp vänta så länge och kunde få grundligare service. Stockholms Akademiska Forum genomförde flera seminarier under året. Sökmässor inför sista ansökningsdag Två gånger per år anordnar StAF studieinformationsmässor inför sista ansökningsdag till högskolan, så också under Den 11, 12, 14 och 15 april respektive oktober var många av Stockholms högskolor och universitet samt VHS och Högskoleverket på plats för att svara på frågor om utbildningar, värdering av betyg, ansökan och antagning. Liksom 2007 var också en del av de lite mindre högskolorna med. Totalt drog de bägge mässorna cirka 8400 besökare, vilket var 600 färre besökare än året innan. Det minskade antalet besökare beror troligen på att många vant sig vid anmälan på och nu sköter ansökan hemifrån. Antalet komplicerade frågor som kräver vägledning var dock fler än förut, något som kan bero på det massiva utbildningsutbud som finns idag, och den stora valmöjlighet som följer på det. Seminarier Stockholms Akademiska Forum genomförde under året flera seminarier med fokus på internationalisering. Besökare på seminarierna var personal från högskolorna och Stockholms stad, samt personer från StAF:s övriga samarbetspartners. Seminarium kring införandet av avgifter: Vad kan vi förvänta oss om och när det införs avgifter för utomeuropeiska studenter i Sverige? DTU, Technical University of Denmark, berättade om deras erfarenheter efter införandet av avgifter, och hur de arbetar med rekrytering sedan dess. VSNU, Association of Universities in the Netherlands, berättade om deras gemensamma insatser för att rekrytera internationella studenter. Därefter pratade Högskoleverket om för- och nackdelar med införandet av avgifter. Seminarium kring ranking och Nöjd-kund-index: Att säkra utbildningars kvalitet är något som alla högskolor och universitet tycker är viktigt. Ranking är också något studenterna efterfrågar för att kunna jämföra högskolor och universitet med varandra. Men vad är det som ska mätas och hur gör man det på bästa sätt? Under seminariet fick åhörarna både ett nationellt och Miljötestet var populärt. Beroende på hur man svarade på frågorna blev man någon av typerna Hopplöst fall, Wannabe-återvinnaren, Dags att tänka om? eller Världsräddaren och fick tillhörande pin. Under SÖK-mässorna i Stockholms Akademiska Forums lokal fick många blivande studenter hjälp med val av studier och hjälp med att göra webbanmälan.

4 internationellt perspektiv av ranking. De fick också ta del av den Nöjd-kund-index-undersökning som Stockholms Akademiska Forum hade genomfört tillsammans med SCB på svenska och internationella studenter. Vad tycker studenterna om att studera i Stockholm? Vad är bra och vad är mindre bra? UNG 08-festival Ung 08-festivalen genomfördes för 9:e året i rad i Kungsträdgården den sista sommarlovsveckan i augusti. Festivalen anordnas av Kulturförvaltningen i Stockholm och riktar sig till ungdomar i åldrarna 13 till 19 år. Stockholms Akademiska Forum deltog med ett tält för tredje gången under parollen Studera i Stockholm. Detta år medverkade Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns Högskola med ett gemensamt miljötema. Besökarna kunde experimentera, göra ett miljötest för att se hur miljövänligt inställda de var, och lära sig om olika utbildningar. Evenemanget var mycket lyckat. I montern Studera i Stockholm på mässan i Götebrog kunde man delta i en tävling om biobiljetter. Det gällde att ha mest kunskaper om Stockholm och dess högskolor och universitet. Gemensamma mässor Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan åkte tillsammans med personal från Stockholms Akademiska Forum till studiemässor i Göteborg och Örebro. Montern hette Studera i Stockholm och i montern fanns studenter, studievägledare och material om Stockholm, till exempel broschyren Studera i Stockholm, information om bostäder och webben och de deltagande högskolornas broschyrer. Stockholms Akademiska Forums personal företrädde de mindre högskolorna och besökarna fick information med sig hem om dem genom den nytryckta broschyren Studera i Stockholm. Under mässorna var det ett stort tryck på montern. Örebromässan hade 4000 besökare och mässan i Göteborg besökare. Deltagandet kändes lyckat. och fler högskolor är välkomna att delta med egen personal i montern under nästa års mässor. Study in Stockholm-nätverket blev en del av StAF Vid Study in Stockholm-nätverkets årsstämma den 24 september beslutades det att Study in Stockholm från och med den 1 januari 2009 skulle upphöra som nätverk och istället uppgå i Stockholms Akademiska Forum som en referensgrupp. NKI-undersökning på internationella studenter En Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökning på internationella studenter för att få reda på vad de tycker om att studera i Stockholm genomfördes under året. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett stratifierat urval på studenter. Målpopulationen bestod av internationella studenter inskrivna vid universitet och högskolor i Stockholmsområdet under vårterminen Svarsfrekvensen i undersökningen blev 38 procent. Totalbetyget, Nöjd-Kund-Index (NKI), blev 72. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har studenterna gett åt Stockholm. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Ur resultatet kunde man se att det som fick bäst betyg var Mottagande och bemötande. Lägst betygsindex i undersökningen, 53, fick faktorn Boende. Det var framförallt möjligheterna att få tag på bostad till rimlig kostnad samt möjligheterna att få tag på bostad där du själv vill bo som studenterna var missnöjda med. Vad tycker internationella studenter om att studera i Stockholm? En NKI-undersökning på internationella studenter genomfördes under året. Broschyrerna Studera i Stockholm och Study in Stockholm uppdaterades och trycktes i nya upplagor under 2009.

5 Nytryck av broschyrerna Studera i Stockholm och Study in Stockholm Bägge broschyrerna Studera i Stockholm och Study in Stockholm uppdaterades under året. Efter nytryck distribuerades den svenska broschyren ut till högskolorna och till studievägledare på landets gymnasieskolor. Den användes också på mässorna i Göte borg och Örebro hösten 2008, och kommer att delas ut på mässor under våren Den engelska broschyren skickades ut till högskolorna och till svenska ambassader runt om i världen, där många ambassader beställde fler exempelr för att använda i sin verksamhet. Den öppna studievägledningen stängdes 1 november 2008 Efter SÖK.-mässan och ansökningsomgången hösten 2008 stängde StAF sin öppna studievägledning. StAF ska framöver arbeta mer med studieinformation genom webbarna, broschyrer och andra projekt där många potentiella studenter kan nås av informationen om Stockholms högskolor och universitet. Organisationen kommer också att flytta till nya lokaler under Den nya placeringen var inte klar vid årsslutet Projektet Kunskapslotsen startades Kunskapslotsen bygger hållbar struktur för kunskaps matchning mellan akademi och företag i Stockholmsregionen. Stockholms Akademiska Forum driver projektet Kunskapslotsen där fem högskolor tillsammans arbetar för att öka samverkan med företag. De fem högskolorna är Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Projektet är en 3-årig satsning ( ) som stöds av EU:s regionalfond. Andra viktiga samarbetspartners är kommuner i Stockholms län och näringslivets intresseorganisationer. Projektet hette från början Kunskapssamarbeten men bytte namn till Kunskapslotsen för att tydligare visa vad projektet handlar om, att lotsa mellan företag och akademi så att kunskapsutbyte mellan de bägge parterna kan ske. Projektet ska resultera i en hållbar struktur där företag i Stockholmsregionen oavsett branschtillhörighet kan få tillgång till kunskap från högskolor och universitet genom samarbete med studenter, forskare eller andra experter. Strukturen ska bygga på nya, hållbara och effektiva former för samarbete mellan företag, offentlig sektor och akademi. Samarbetet i projektet ska genomsyras av kontaktskapande och ett ömsesidigt utbyte, men insatserna inom projektet utgår ifrån företagens behov. Projektet startade efter sommaren 2008 med projektledaren Lena Asplund på plats. Under hösten genomfördes en företagsmatchning, och en workshop inom medicinteknik. Projektet fick under hösten också mer definierade former och vid jul hade projektet en första webbsida, och en folder att dela ut till intresserade företag. Fler matchningar och seminarier var på gång. Ambassadkväll Den 21 maj anordnade Stockholms Akademiska Forum en ambassadkväll i sin lokal där ambassader i Stockholm och högskolerepresentanter bjöds in. Cirka 40 personer deltog i kvällen. En första folder om projektet Kunskapslotsen blev klar i december Under januari 2009 kommer projektet att få en riktig logga och nya projektfärger. Välkomsthäfte för internationella studenter Under hösten 2008 tog Stockholms Akademiska Forum fram ett rabatthäfte för internationella studenter och gästforskare. Med i häftet var muséer, Swedish Bookshop, telefonbolag m.fl. Häftet var efterfrågat av målgrupperna. Besök från S:t Petersburg Ett besök från S:t Petersburg initierades av Länsstyrelsen i Stockholms län under 2008 och blev ett samarbetsprojekt i Mälarregionen. Under besöket presenterade Stockholms Akademiska Forum Stockholms högskolor, dess profilområden och Karolinska Innovations AB, KIAB. Högskolestatistik Stockholms Akademiska Forum tog under 2008 fram högskolestatistik i form av rapporten Universitet och högskolor i Stockholm län. Läget i länet Rapportens statistik grundar sig till övervägande del på Högskoleverkets årsrapport Universitet och högskolor Statistiken har kompletterats med uppgifter ur Högskoleverkets NU-statistikdatabas och även andra rapporter från Högskoleverket samt statistik från SCB. Är du intresserad av rapporten beställ den genom att kontakta någon av oss på Stockholms Akademiska Forum, du hittar våra kontaktuppgifter på Besök på medlemshögskolor Under året besökte vi på Stockholms Akademiska Forum många av våra medlemshögskolor. Det var mycket trevligt att få se de olika högskolemiljöerna, stora som små. Samtidigt gav mötena oss också värdefull information och kunskap om hur de olika verksamheterna ser ut och fungerar.

6 Bostadsfrågan Målsättningen för StAF:s arbete med studentbostadsfrågor är att öka kunskapen och insikten hos regionens aktörer om tillgång och efterfrågan på studentbostäder i Stockholm. En annan målsättning är att konkret underlätta för studenter i Stockholm att hitta en bostad. Stockholms Akademiska Forums strategi har under året varit: att vara en plattform för studentbostadsföretagen och högskolorna. Hur stort är bostadsbehovet hos studenterna och vilket utbud finns det? att förmedla bostadsbehoven till politiker på såväl kommunal nivå som riksdagsnivå samt till andra relevanta parter. att kunna agera som katalysator och driva frågor utifrån de behov som uppstår. att utveckla och marknadsföra bostadsportalen på webbplatsen Arbetet med bostadsfrågan kommer att leva vidare även under nästa år. Vill du veta mer om Stockholms Akademiska Forums verksamhet eller komma i kontakt med oss? Välkommen in på vår webbplats

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stockholms Akademiska Forum 2011 Stockholm en av världens ledande kunskapsregioner Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner. Här produceras kunskapsintensiva organisationer,

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Minska slöseriet med utländska akademiker!

Minska slöseriet med utländska akademiker! Minska slöseriet med utländska akademiker! Om Universitets- och högskolerådets bedömning av akademisk utbildning och fyra exempel på bättre utnyttjande av akademiker från andra länder. Universitets- och

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förord 2013 var för StAf:s del ett år med många förändringar, där den mest betydelsefulla var att StAF:s nya verksamhetschef, Maria Fogelström Kylberg, tillträdde i april. Årets

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 VÄGEN LIGGER ÖPPEN UNGDOMSARBETSLÖSHET VIKTIG FRÅGA FÖR EU EUROPA EN DEL AV LÖSNINGEN UTBYTE ÖPPNAR NYA DÖRRAR HAVSSKÖLDPADDOR ISTÄLLET FÖR ARBETSLÖSHET DJUPLODANDE

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse läsåret 09/10

Verksamhetsberättelse läsåret 09/10 Verksamhetsberättelse läsåret 09/10 Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig fakultet Sammanställning: Ingrid Söderbergh Dnr 212-3041-10 1 Innehållsförteckning Studentrekrytering vid teknisk naturvetenskaplig

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer