BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002

2 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens fastighet Föreningen förvärvade enligt köpebrev fastigheten Dragarbrunn, 21:7 Uppsala kommun, Uppsala län från NCC AB. I förvärvet ingår del i gemensamhetsanläggning för garage och parkeringsplatser, tillfarter med mera. Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus i 7 våningar och källare med totalt 59 bostadsrätter, bostad och 6 bostadsrätter, lokal. I källarplanet finns 37 bilplatser. I gemensamhetsanläggning disponeras ytterligare 15 bilplatser i garage samt 10 parkeringsplatser ovan mark. Bostadsfördelning: 1 st 1 rum och kokvrå 10 st 2 rum och kokvrå 5 st 2 rum och kök 6 st 3 rum och kök 31 st 4 rum och kök 6 st 5 rum och kök 59 st Den totala lägenhetsarean är 5 877,7 kvm för bostäder och 307,6 kvm för lokaler. Fastigheten var vid årets utgång åsatt taxeringsvärde för bostäder, byggnad kronor och mark kronor. För lokaler, byggnad kronor och mark kronor. Fastighetens totala taxeringsvärde vid årets utgång var således kronor. Fastigheten har varit fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Fastighetsförvaltning Uppsala Bostadsföreningars Centralförening, UBC, har svarat för den ekonomiska förvaltningen. Fastighetsskötseln och lokalvården ombesörjes av DA Förvaltning AB. Med com hem ab finns avtal tecknat gällande kabel-tv. Vidare finns möjlighet till internetanslutning genom bredbandsinstallation, med avtal tecknat med Skanova Networks AB, ett företag i Telia group, detta avtal upphör under våren 2003 och nytt avtal har tecknats med IP Only/Salléns Elektriska AB. Med Telia AB finns avtal gällande telefoni. Föreningen äger själv i fastigheten installerade nät och leverantörers anslutningar sker i undercentralen. För elleverans finns avtal tecknat med Fjordkraft.

3 Föreningsfrågor Föreningen hade den 31 december medlemmar fördelade på 59 bostadsrätter, bostad och 6 bostadsrätter, lokal. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 4 (5) överlåtelser av bostadslägenheter skett till ett genomsnittspris om (15 107) kr/kvm. Siffror inom parentes avser föregående år. Styrelsens policy för andrahandsuthyrning är att tillåta detta för begränsad tid endast när man kan visa, att man kommer att flytta tillbaka och därmed behöver bostadsrätten. Under året har föreningen inte haft några anställda. Nyckeltal Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Fastighetens belåningsgrad % 49,1 49,5 Genomsnittlig skuldränta % 5,76 Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Genomsnittlig årsavgift 655 kr/kvm bostadsyta. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Bertil Abersten Eva Alsen-Eklöf Göran Olsson Jan Larsson Nils Viktorsson Henrik Andersson Christer Hultvall Åsa Nordman Ulf Larsson Ledamot, ordförande Ledamot, sekreterare Ledamot, kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året hållit 13 st protokollförda sammanträden. Revisorer Öhrlings PriceWaterhouseCoopers huvudansvarig Peter Alm ordinarie Öhrlings PricewaterhouseCoopers ersättare K-G Lindgren suppleant

4 Valberedning Lars Hakelius Karin Gunnarsson Lars Olof Johansson Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket Vidare har särskilda ordningsregler antagits. Föreningens ekonomiska ställning Föreningen övertog förvaltningen från byggentreprenören, NCC AB, från den 1 mars 2001 och således omfattar föregående räkenskapsårs resultaträkning enbart tidsperioden från och med den första mars 2001 till och med den 31 december Föreningens fastighetslån uppgick per den 31 december till kronor, lånen är fördelade på fem olika lån placerade hos AB Spintab samt Föreningssparbanken AB villkorsändringsdagar och räntesatser framgår av tilläggsupplysningarna. Föreningen har under februari månad 2003 gjort en extra amortering om kronor på föreningens rörliga lån. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 RESULTATRÄKNING NOT RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter Hyresintäkter Hyra garage/carport Hyra parkering Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel, städning och snöröjning Gemensamhetsanläggning Reparationer och underhåll El, vatten, uppvärmning och sophämtning Fastighetsförsäkring inkl. ansvarsförsäkring för styrelsen Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga rörelsekostnader och personalkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvode Arbetsgivaravgifter/löneskatt Ekonomisk förvaltning Övriga rörelsekostnader Summa övriga externa rörelsekostnader Avskrivningar Avskrivning byggnad Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut Räntebidrag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa och bank Avräkningskonto, Förvaltare Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital/ansamlad förlust Föreningens fond för yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital/ansamlad förlust Summa eget kapital

7 BALANSRÄKNING NOT Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Förutbetalda årsavgifter/hyror Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Intäkter Förvaltningens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekap Förändring i rörelsekapital Kundfordringar Andra kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten efter rörelsekap Investeringsverksamheten Byggnader och mark Kortfristiga placeringar Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Årets kassaflöde

9 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. NOTER Värderingsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas urspungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Byggnadens avskrivningsplan motsvarar under året gjorda amorteringar på fastighetslån. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 1 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter innefattar bredbandsavgifter, fastighetsskatt lokaler, förrådshyror samt övriga mindre intäkter såsom felparkeringsavgifter. 2 Fastighetsskötsel, städning och snöröjning Fastighetsskötsel Städning Entrepenad Snöröjning/sandning El, vatten, uppvärmning och sophämtning El Vatten Uppvärmning Sophämtning

10 4 Fastighetsskatt Fastigheten blev färdigställd 2000 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. Fastigheten har åsatts värdeår 2000 och är således helt befriad från fastighetsskatt fr o m avseende bostadsdelen. Detta gäller under fem år och därefter blir fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt under ytterligare fem år. År elva blir fastigheten beskattad med full fastighetsskatt. Reservationer är ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkar fastighetsskatten Fastighetsskatt Med nuvarande taxeringsvärde, och gällande regler kommer föreningen att belastas med kr från år 2006 och med kr från år Räntekostnader och andra resultatposter Räntekostnader Erhållna räntebidrag Föreningen har valt startpunkt för räntebidragets utbetalande till Subventionsräntan för femårsperioden från detta datum blev 5,18 %. Räntebidrag lämnas med en procentuell andel av ett bestämt bidragsunderlag, kr. Denna procentuella andel startar med 32% av bidragsunderlaget under det första året ( ) för att sedan sänkas med 2% efter ett år. Vid årets slut var bidragandelen 30%. 6 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 7 Övriga fordringar Avräkn. skattekonto Fordran för moms Sparcertifikat Skandiabanken 4,55% ffd Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar Upplupna ränteintäkt Upplupna räntebidrag Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre rep. Balanserat Utgående insatser avgift fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder AB Spintab, 6,65 % bundet till AB Spintab, 5,03 % bundet till AB Spintab, 4,546 % bundet 3 månader Föreningssparbanken AB, 6,86 % bundet till Föreningssparbanken AB 5,06 % bundet till Avgår kortfristig del

12 11 Övriga skulder Moms, redovisningsk Personalens skatt Depositionsavgifter, fjärrkontroller Övriga kortf skulder

13 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Interimsskulder Upplupna rev.arvoden Upplupna soc.avgift Upplupna utg.räntor Uppsala den Bertil Abersten Eva Alsen-Eklöf Göran Olsson Nils Viktorsson Jan Larsson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits Peter Alm Auktoriserad revisor

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer