Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Valkyrian 9"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Valkyrian Räkenskapsåret 2014

2 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskauelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Lpplåtelse rar även om fatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bosladslägenhet eller lokal. Föreninuens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 3 mars Föreningens bvgunad Föreningen förväade fastigheten Valkyrian 9 i Stockholms kommun den 16januari Föreningens fastighet består av två flerbostadshus med totalt 45 bostadslägenheter. Gathuset är i sex våningar samt källare, delvis i souterängutförande. Gårdshuset är i fem våningar samt källare. Den totala boytan är kvm, inklusive två lokaler med en total uthymingsbar yta om 556 kvm såldes gårdshusets vind till extem byggare och tre stycken vindslägenheter uppfördes. Byggnationen färdigställdes 2010 och samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Lägenhetsfördeln ing: 14 st 1 rum och kök l6st 2rumochkök 2st 3rumochkök 6 st 4 rum och kök 4 st 5 rum och kök Fasti ghets förikrine Fastigheten är fullvärdeförsäknd hos Brandkontoret. FastiuhetsavuifuFastiahetsskatt Den kommunala fastighetsavgiften avseende den del av fastigheten som är taxerad som bostad uppgick år 2013 till kr per lägenhet då föreningen betalar full avgift. Fastighetsskatt för lokaler är för närvarande 1 % av taxeringsvärde rör lokaler. Fastighetens taxerin2suppeifter Taxeringsvärdet är kr, varav bvggnadsvärdet är kr och markvärde SI kr. Värdeårär Ekonomisk föaitning med Fastum UBC FörvaB. Det

3 Brf Valkyrian 9 3(15) Teknisk fönaltnirnz Föreningen har under årets haft avtal om fastighetsskötsel med C5-gruppen och om trappstädning med Marktjänst. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 1 april Antalet anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd. Årsavuifter Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar rör alt täcka föreningens löpande utgifter rör drift och underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amoneringar av föreningens fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften uppgår till 343 kr/kvm boyta per år. Avsättning till yttre fond Avsättning till yttre fond sker enligt stadgarna med 289 tkr per år. Föreninitens fastighetslån Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not IS. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 12maj 2014 haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ulf Hedlund, ordförande Malm Enarsson. kassör Anders Hellstrand Maj Lis Jonsson Maximilian Mellfors Tom Arvidsson Carina Pettersson Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen. av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft Il protokollförda sammanträden. Revisorer Stefan Mattsson Revaco revision AB Magnus Löfgren Valberednin Niklas Hahn Markus Kroon Revisorssuppleant Sammankallande 4

4 Brf Valkyrian 9 4(15) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret - De sista detaljerna med gårdarna genomfördes under våren Utemöbler och grillar köptes in. - Hissama i A och C genomgår en renovering. - Nytt soprum/återvinningsrum tas i drift. - Vattenskada Johansson/Pettersson. - Vattenskada Mannheimer. - Vattenskada Enarson. - Fönstermålning/renovering startar vecka 17 år Hobbyrum ordningställs. - OVK genomförs. Föreninaens planerade underhåll Utförda underhål lsåtgärder under 2014 Stamspoln ing Förändring av likvida medel Årsavgifter Hyror och övriga intäkter Rörelsekostnader exkl avskrivningar Likvida medel från den löpande verksamheten Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar Investeringar Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Medlemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 71(73) medlemmar. Under året har 6 (3) medlemmar tillträtt samt 6 (2) medlemmar uttriitt ur föreningen vid 5 (3) överlåtelser. Ingen medlem har beviljats andrahandsuthyming. Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat eft. finansiella poster Soliditet (%) Genomsnittlig skuldränta % 2,39 3,21 3,60 2,75 Lån per kvm bostadsarea kr (vid årets utgång) Fastighetens belåningsgrad % 7,52 7,45 7,79 7,83 Lån i förhållande till taxeringsvärde % 5,19 5,19 5,91 8,28

5 Brf Valkyrian 9 5(15) Nvckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomsiutning. Genomsnittlig skuldränta Genomsnittlig skuldränta definieras som räntekostnad i fdrh?dlande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighets lån/kvm Föreningens totala fastigheslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Fastiuhetens belåningsgrad Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till balansomslutningen. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansam lade förlusten (kronor): ansamlad fbrlust årets förlust behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes av yttre fonden ianspråktas i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med til läggsupplysn ingar.

6 Brf Valkyrian 9 6 (IS) Resu Itaträkning Not OJ Rörelseintäkter Neftoomsältning Övriga rörelseintäkter Summa rörelscint!ikter Rö relsekostnader Driftskostnader l Övriga extema kostnader Personalkostnader och arvoden , 8, 9, Avskrivningar lo Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster J Resultat efter finansiella poster J Årets resultat

7 Brf Valkyrian 9 7(15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella ankiggningstillgångar Byggnader och mark Ombyggnationer Fastighetsffirbättringar III Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar lo Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstlllgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Il Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgå ngar KortfrLvtiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Valkyrian 9 8(15) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond rör yttre underhåll Summa bundet eget kapital 6$ Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och rörutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder $ SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Valkyrian 9 9(15) Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 ÅrsredovLvning 1 in indre ekonom iskaföreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 K2 ÅrsredovLning 1 mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristandejämrörbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast Pöregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Ombyggnationer Fastighetsförbättringar Inventarier, verktyg och installationer Markanläggning Soprum Fjärrvärme 250 år år lo - 40 år 5 år 50 år lo år 20 år Noter Not 1 Netloomsättning Årsavgifter Hyror lokaler Kabel-tv och bredband Not 2 Övriga rörelseintäkter Ers. för byggande av citybanan Brandkontoret

10 Brf Valkyrian 9 10(15) Org.nr Not 3 Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städning Hyra av entrémattor Hissbesiktning Besiktningskostnader Hiss serviceavtal Hiss larmavtal Reparationer Hissreparationer Trädgård och utemiljö Planerat underhåll: stamspolning El $2 527 Värme Vatten och avlopp Avfallshantering Försäkringskostnader Kabel-tv II 700 Bredband Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Not 4 Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Fastighetsavgift Inkasso- och KFM-avgifter Hemsida Pono Fdreningsgemensamma kostnader Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Avgifter Bolagsverket Bankkostnader Konsultarvoden Medlem/ibreningsavgifter Lämnade bidrag och gåvor

11 BrfValkyrian9 11(15) Org.nr Not 5 Personalkostnader och aiwoden Styrelsearvode Sociala avgifter Not 6 Byggnader och mark 20l Ingående anskaffiingsvärden Utgående ackumulerade anskaltningsvärden Ingående avskrivningar -I l Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -I I Redovisat värde mark Utgående värde mark Utgående redovisat värde Not 7 Ombyggnationer Ingående anskafhuingsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvflrden (76 Ingående avskrivningar -I I Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -I I Utgående redovisat värde

12 Brf Valkyrian 9 12(15) Not 8 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Årets inköp avser trädgårdsrnöbler Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Övriga materiella anläggningstillgångar Markaniliggning, installation fjärrvärme och soprum Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

13 Brf Valkyrian 9 13(15) Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i Fastum UBU Ekonomisk Förvaltning AB; st aktier ä kr. Not 12 Övriga fordringar Skattekonto Övriga poster: faktura från Activa under utredning Avräkningskonto rön altare Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hiss seniceavtal Sophämtning Hiss larmavtal Hyra av entrémattor Försäkring Bredband/kabel TV Il Ekonomisk rönalining

14 Brf Valkyrian 9 14(15) Not 14 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av Ibregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 15 Skulder till kreditinstitut Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring Swedbank, amort. fritt 3, Swedbank, amort. fritt 1, mån rta

15 Brf Valkyrian 9 Org.nr OJ 74 15(15) Not 16 Upplupna kostnader och rörutbetalda intäkter Räntekostnader Styrelsearvoden Beräknade upplupna sociala avgifter El Värme Vatten Fastighetsskötsel Städning Förutbetalda avgifter och hyror Ber arvode rör revision entem ) Il Malm Enarson Anders Flellstrand Maximilian Mellfors 7 Maj Lis Jonsson Min revisionsberättelse har lämnats Z%6L&X

16 EVACO 1(2) REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman 1 Bostadsrättsföreningen Valkyrian 9 org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Valkyrian 9 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

17 -. EVACO 2(2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Valkyrian 9 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar ansamlad förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27april2015 Stefi Mattsson Aukbbriserad revisor

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2014. Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2014 Springbrunnen på gården. Foto: Lars Clason. Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning för Brf Islandet Adolf 769605-0389 Räkenskapsåret 2014 { J Brf Islandet Adolf 769605-0389

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer