Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Kantarellen i Sollentuna"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Kantarellen i Sollentuna Räkenskapsåret 2014

2 1 (13) Styrelsen för Brf Kantarellen i Sollentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 16 november Föreningens byggnad och tomträtt Föreningen förvärvade fastigheten Sollentuna kommun 26 juni Föreningens fastighet består av tio flerbostadshus i tre våningar med totalt 78 bostadsrätter. Den totala boytan är 5647 kvm och lokalytan 450 kvm Föreningen disponerar 80 parkeringsplatser varav 5 MC-platser, 30 bilplatser, 27 bilplatser med motorvärmare samt 18 i garage. Lägenhetsfördelning: 14 st 1 rum och kök 30 st 2 rum och kök 20 st 3 rum och kök 14 st 4 rum och kök Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Nordeuropa Försäkring AB. Gemensamhetsanläggningar Föreningen ingår i gemensamhetsanläggning med samtliga föreningar inom området Östra Kvarnskogen för vägar, gång- och cykelvägar, ledningar och planteingar.. Servitut Fastigheten belastas av servitut för villa. Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift enligt tioårig lättnadsperiod: halv fastighetsavgift under kalenderåren Beloppet för år 2014 är 608 kr per lägenhet, totalt kr. Fastighetsskatt erläggs för närvarande med 1 % av taxeringsvärde för lokaler, totalt kr. Fastighetens taxeringsuppgifter Taxeringsvärdet är kr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärde kr. Värdeår är 2008.

3 2 (13) Ekonomisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum UBC Förvaltning AB. Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal om teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, trappstädning och trädgårdsskötsel har utförts av AB Rubin Facilitetsservice. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 23 april Antalet anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd. Årsavgifter Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften uppgår till 650 kr/kvm boyta per år. Avsättning till yttre fond Från resultatet ska avsättning till yttre fond göras med minst kr enligt stadgarna vilket motsvarar 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus. Föreningens fastighetslån Kreditinstitut, ränte och amorteringsvillkor framgår av not 11. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 19 maj 2014 haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleant Dag Jutelt Majid Maliki Viktor Blent Rolf Borg Wolf Geppert Dimitri Matros Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad med Nordeuropa Försäkring. Revisorer Fredrik Åborg Alegretto Revision AB Valberedning Mattias Jardner Siv Sildeby sammankallande

4 3 (13) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningen har en sund och god ekonomi och inga extraordinära kostnader drabbade föreningen under året. Räntan på våra lån ligger i nivå med vad som är möjligt för en bostadsrättsförening att uppnå. Likaså är löptiden på lånen i enlighet med vad de flesta föreningar har. Lite märkligt är att en välskött bostadsrättsförening anses utgöra en större risk än ett privat hushåll och att det därför inte är möjligt att få ner räntenivån mer än vad föreningen nu har. Under året togs en ny underhållsplan fram för fastigheten som avser att täcka de närmaste 30 åren. Arbetet föregicks av en gedigen besiktning av fastigheten ner på detaljnivå. Styrelsen budgeterar nu underhållet utifrån den planen. Det finns nu en fungerande samfällighet för Kvarnskogsvägen gemensamt med de samfälligheter som finns i villaområdet. Bostadsrättsföreningen innehar ordförandeposten. Detta möjliggör att föreningen kan debitera 48 % av asfalteringen på villasamfälligheterna. Föreningen stärker sin kassa med ca 175 tkr, vilket kommer väl till pass. Det finns fortfarande olösta frågor av byggteknisk och ekonomisk karaktär mellan föreningen och byggbolaget Peab. I slutet av maj skall en takterrass brytas upp för att kartlägga om det föreligger konstruktionsfel. Vatten rinner genom isoleringen och ut via s.k. skvallerrör, vilket det enligt föreningens mening inte ska göra. Observanta kanske har sett istappar hänga från skvallerrören. Det är i dagsläget inget större problem men på sikt kan det medföra mycket stora kostnader. Kostnaden för uppvärmning och tappvatten är fortfarande högre än i motsvarande föreningar. Styrelsen har skruvat ner värme i trapphus och garage. Ny mätning av förbrukning skall sammanställas under maj månad Förändring av likvida medel Årsavgifter Hyror och övriga intäkter Rörelsekostnader exkl avskrivningar Förändring av likvida medel från den löpande verksamheten Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar Årets amorteringar Nya lån 0 0 Nya insatser från medlemmarna 0 0 Investeringar Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Medlemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 112 (111) medlemmar. Under året har 11 (11) överlåtelser skett till ett genomsnittligt pris om kr/kvm (27 196). Ingen medlem beviljats andrahandsuthyrning.

5 4 (13) Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Soliditet (%) 73,75 73,77 73,60 73,49 Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat exklusive avskrivningar (tkr) Fastighetslån/kvm (kr) Årsavgifter/kvm (kr) Genomsnittlig skuldränta (%) 2,61 3,21 3,95 3,71 Från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska föreningar. En del av förändringen är övergång från en progressiv till rak avskrivningsplan för byggnad. Detta har medfört att avskrivningskostnaderna ökat från kr 2013 till kr Följden av detta blir att föreningen redovisar ett negativt resultat. Dock har föreningen ett positivt kassaflöde, dvs de löpande inbetalningarna har täckt de löpande utbetalningarna. Ett positivt kassaflöde är en grundläggande förutsättning för en sund ekonomi i föreningen. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Årets resultat exklusive avskrivningar Årets resultat med justering av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet. Fastighetslån/kvm Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Årsavgifter/kvm Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. År 2012 hade föreningen en avgiftsfri månad. Genomsnittlig skuldränta (%) Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån detta år..

6 5 (13) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets förlust behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar.

7 6 (13) Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 7 (13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 8 (13) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 9 (13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Markanläggningar 100 år 10 år Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter P-plats och garage Övriga objekt

11 10 (13) Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel Städ Snöröjning/sandning Hiss - besiktning och serviceavtal Reparationer Hissreparationer Trädgård och utemiljö Besiktningskostnader Underhåll El Värme Vatten och avlopp Avfallshantering Försäkringskostnader Kabel-tv Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Not 3 Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Fastighetsavgift Porto Datorkommunikation Föreningsgemensamma kostnader Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Bankkostnader Upprättande av energideklaration Underhållsplan Övriga poster Not 4 Personalkostnader och arvoden Styrelsearvode Sociala avgifter

12 11 (13) Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde mark Utgående värde mark Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 6 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i Fastum UBC Förvaltning AB;

13 12 (13) Not 8 Övriga fordringar Skattekonto Övriga poster Avräkningskonto förvaltare Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Nordeuropa försäkring Securitas Sollentuna energi Fastum UBC Förvaltning AB Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse Yttre Balanserat Årets insatser avgift fonden resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Stadshypotek (tre-månaders) 1, Stadshypotek 2, Stadshypotek 2, Kortfristig del av långfristig skuld

14 13 (13) Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ekonomisk och teknisk förvaltning Räntekostnader Styrelsearvoden Beräknade upplupna sociala avgifter Ber arvode för revision extern Förutbetalda avgifter och hyror Depositionsavgifter El Vatten Värme Renhållning Sollentuna den 2015 Dag Jutfelt Majid Maleki Viktor Blent Rolf Borg Min revisionsberättelse har lämnats den 2015 Fredrik Åborg Auktoriserad revisor Alegretto Revision AB

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lavetten Örnen

Årsredovisning. Brf Lavetten Örnen Årsredovisning för Brf Lavetten Örnen 769616-5856 Räkenskapsåret 2014 1 (16) Styrelsen för Brf Lavetten Örnen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015 Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING BRF TRYCKERIET I NACKA Org nr 769612-1453 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 1(11) Brf Tryckeriet i Nacka 769612-1453 Styrelsen för Brf Tryckeriet i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer