KONTAKTBOK 2006/07. Samverkan kring personer med psykiska funktionshinder. Göteborgs Stad, Centrum och Väster Psykiatri Sahlgrenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTAKTBOK 2006/07. Samverkan kring personer med psykiska funktionshinder. Göteborgs Stad, Centrum och Väster Psykiatri Sahlgrenska"

Transkript

1 KONTAKTBOK 2006/07 Samverkan kring personer med psykiska funktionshinder Göteborgs Stad, Centrum och Väster Psykiatri Sahlgrenska 1

2 INNEHÅLL STADSDELSFÖRVALTNINGAR SDF Centrum SDF Linnéstaden SDF Majorna SDF Högsbo SDF Tynnered SDF Frölunda SDF Askim SDF Älvsborg SDF Styrsö PSYKIATRI SAHLGRENSKA Psykiatriska akutmottagningen ALLMÄNPSYKIATRISKA SEKTIONEN Avd 81 Avd 82 Stora Nygatan 17½, Centrum-Väst Stora Nygatan 17 ½, Centrum-Öst Mellanvårdsteamet Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade Öppenvårdscentrum (ÖVC) Lergöksgatan Team I Öppenvårdscentrum (ÖVC) Lergöksgatan Team II PSYKOSSEKTIONEN Avd 80 Avd 86 Psykosvård i Väster (PVV) Psykosteamet Järntorget (PTJ) NåUt-teamet Team 618 Resursenheten med Arbetsinriktad rehabilitering (AIR) Kompetenscentrum för Schizofreni ORGANISATIONSSCHEMAN 2

3 GÖTEBORGS STAD SDF CENTRUM Funktionshinderenheten Målgrupp och upptagningsområde Vi vänder oss till personer över 18 år, med ett psykiskt funktionshinder, som behöver stöd för att klara sin tillvaro och som bor i stadsdelen Centrum. I enheten arbetar 10 socialsekreterare, varav 5 socialsekreterare som arbetar med personer med psykiskt funktionshinder. Vi utreder behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Vi ger också råd, stöd och information. De vanligaste insatserna enligt SoL är boendestöd, särskilt boende och/eller kontaktperson. Insatser enligt LSS, kan vara bostad med särskild service för vuxna, kontaktperson, eller ledsagarservice. Trädgårdsgatan 3 Göteborgs Stad Centrum Funktionshindersenheten Box GÖTEBORG Vxl Fax Enhetschef: Bodil Sandquist tfn e-post: Socialsekreterare: Anna-Carin Ivarsson tfn e-post: Anneli Ahlgren tfn e-post: Bo Landin tfn e-post: Cecilia Falk tfn e-post: Resursenheten Resursenheten är en utförarenhet som arbetar på uppdrag från övriga enheter inom SDF Centrum. Resursenheten utför hjälp i hemmet till personer under 65 år, personlig assistans, ledsagning, familjestöd, psykosocialt stöd till ungdomar och boendestöd för personer med ett psykiskt funktionshinder. 3

4 Boendestödet är uppdelat i två arbetslag och består av 16 kvinnor och män i varierande åldrar. Som boendestödjare ger man individuellt psykosocialt stöd samt hjälp i hemmet till personer med psykiska funktionshinder. I Centrum har ca 100 personer insatsen boendestöd Inom boendestödet finns en öppen "lågtröskel" verksamhet - Mellanrummet som ligger på Dr Hjorts gata i Guldheden. Mellanrummet finns för personer som har svårt att klara större sammanhang med mycket folk.tanken med mellanrummet är att se klientens behov när den uppstår, i både tid, omfattning och innehåll. Där finns möjlighet att dricka kaffe, äta lunch och träffa någon av boendestödjarna eller vara ett stöd för varandra. : Bohusgatan 15 Göteborgs Stad Centrum Resursenheten Box GÖTEBORG Vxl Enhetschef: Lena Holmlund tfn e-post: Bitr. Enhetschef: Gregory McDermott tfn e-post: SDF LINNÉSTADEN Funktionshinder Personer med funktionshinder har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Linnéstadens stadsdelsnämnd har ansvar för att personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara av sitt dagliga liv. De insatser som ges ska vara varaktiga, samordnade och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. Insatserna och vem som har rätt till dem regleras i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Insatser som kan ges är: Rådgivning och personligt stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Hemtjänst Boendestöd Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Bostad med särskild service Daglig verksamhet 4

5 Om du eller någon anhörig behöver stöd eller service ska ni vända er till Funktionshinderenheten. Enheten har till uppgift att utreda behovet, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS eller SoL. Andra Långgatan 46 Göteborgs Stad Linnéstaden Box Göteborg Tel Fax Enhetschef: Annika Klaamas Tel e-post: Socialsekreterare: Barbro Gross Tel e-post: Ewa Wiezell Tel e-post: Margareta Olson Tel e-post: SDF MAJORNA Funktionshinder Vuxengruppen Målgrupp och upptagningsområde Vi vänder oss till personer som har psykiska funktionshinder eller dubbel diagnos (psykiskt funktionshinder och missbruk) boende i stadsdelen Majorna i åldrarna mellan 18 år till 65 år. I Vuxengruppen arbetar 8 socialsekreterare varav 4 arbetar med personer med psykiskt funktionshinder och dubbeldiagnos. Övriga 4 socialsekreterarna har kontakt med personer med missbruksproblem. Behov och insatser utreds enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialsekreterare är även behjälpliga med råd/stöd, information samt motiverande samtal. Samverkan med nätverk bedöms som viktiga. De vanligaste insatserna är boendestöd, boenden, växelboenden samt kontaktperson. Insatser enligt LSS, för personkrets 3, kan personer få efter ansökan. Insatser kan vara bostad med särskild service för vuxna, kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistent. Till Vuxengruppen/Psykiskt funktionshinder är resursen Stenklevsgatan knuten. Boendestödgruppen (ca 15 personer ) har sin arbetsplats där. På Stenklevsgatan finns 18 lägenheter avsedda för målgruppen. De är reserverade för stadsdelarna Centrum, Linnesstaden och Majorna. 5

6 Till Vuxengruppen/Missbruk är dagverksamheten Kompassen knuten. Det finns möjligheter till arbetsträning. Där finns plats för målgruppen med dubbla diagnoser. Det finns även ett mindre boendestödslag för missbrukare. SDF Majorna, Kustgatan 3 B, Göteborg Postadress Göteborg stad Majorna Box Göteborg. Tel Fax Enhetschef Gunilla Hellström tel e-post: 1:e socialsekreterare Tina Johansson e-post: Socialsekreterare Maria Eriksson e-post: Catarina Larsson e-post: Benita Pärg e-post: Renate Reiman e-post: Ingela Holmen e-post: Boendestödet Majorna Arbetsledare Agneta Edvardsson e-post: SDF HÖGSBO Funktionshinder Stadsdelsnämnden har enligt socialtjänstlagen ansvar för att funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver för att klara av sitt dagliga liv och för att kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Hjälp med vilka stödinsatser som kan vara lämpliga får man via handläggarna på socialkontoret, tel vxl De träffas säkrast mellan kl Samråd och informationsutbyte i frågor som rör funktionshindrade sker i Lokala Handikapprådet som består av representanter för handikapporganisationer och tjänstemän i stadsdelsförvaltningen i Högsbo. 6

7 Människor med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder kan dessutom ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS gäller för personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service. Nymilsgatan 2, Axel Dahlströms Torg Göteborgs Stad Högsbo Box Västra Frölunda Tel: Fax: Enhetschef: Marie Larsson SDF TYNNERED Funktionshinder Verksamheten för funktionshinder i Tynnered ansvarar för insatser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt bistånd utifrån Socialtjänstlagen, SoL. Stadsdelsnämnden har enligt SoL ansvar för att personer med funktionshinder får det stöd och den hjälp de behöver i sin dagliga livsföring. Personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Personer med stora och varaktiga psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder har rätt till insatser utifrån LSS. Personer som tillhör personkretsen i LSS skall ha möjlighet till delaktighet i samhället och att kunna leva som andra. Den enskilde har rätt till insatser om de inte själva kan tillgodose sina behov och om behoven inte är tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde skall genom insatser kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Trollbärsvägen 18 Göteborgs stad Tynnered Västra Frölunda : Tel: Enhetschef: Elisabeth Johannesson

8 SDF FRÖLUNDA Funktionshinder Funktionshinder i Frölunda verkar för att personer med funktionshinder, efter personliga behov och förutsättningar, ska kunna leva ett liv som andra i full delaktighet och jämlikhet. För det krävs olika former av stöd och bistånd som regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och i Socialtjänstlagen, SoL. Ansökningar om stöd och bistånd handläggs av stadsdelsförvaltningens LSS-handläggare. Samråd och informationsutbyte i frågor som rör funktionshinder sker i Lokalt råd för funktionshindrade, som består av representanter för handikapporganisationer och ledamöter ur stadsdelsnämnden. Anhöriga till personer med funktionshinder kan få olika former av stöd genom anhörigstödet. Lergöksgatan 2A Tel Fax Göteborgs Stad Frölunda Box Västra Frölunda Tel Fax SDF ASKIM Funktionshinder Funktionshinder i Frölunda verkar för att personer med funktionshinder, efter personliga behov och förutsättningar, ska kunna leva ett liv som andra i full delaktighet och jämlikhet. För det krävs olika former av stöd och bistånd som regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och i Socialtjänstlagen, SoL. Ansökningar om stöd och bistånd handläggs av stadsdelsförvaltningens LSS-handläggare. Samråd och informationsutbyte i frågor som rör funktionshinder sker i Lokalt råd för funktionshindrade, som består av representanter för handikapporganisationer och ledamöter ur stadsdelsnämnden. Anhöriga till personer med funktionshinder kan få olika former av stöd genom anhörigstödet. Organisationen inom stadsdelsförvaltningen framgår av bifogad organisationsplan. Inom funktionshinderverksamheten finns biståndsenheten. I nuläget finns det inte någon gruppbostad för psykiskt funktionshindrade men för personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS. För de personer som bor i gruppbostad eller är arbetstagare i daglig verksamhet har stadsdelen anställd sjuksköterska som lättast kontaktas via växeln tfn

9 Askims Torg 2 Göteborgs stad Askim Askim vxl fax Vik. Enhetschef Utredningsenheten: Eva Avhamre e-post: Psykiatrihandläggare: Karin Hallgren e-post: Tfn SDF ÄLVSBORG Funktionshinder SDF Älvsborg har tre handläggare inom funktionshinder. Vi har ingen tjänst som är specifikt riktad mot psykiskt funktionshindrade utan samtliga handläggare arbetar med biståndsbedömning enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och/eller socialtjänstlagen (SoL). I nuläget finns det inte någon gruppbostad för psykiskt funktionshindrade men för personer som tillhör punkt 1 och 2 enligt LSS. För de personer som bor i gruppbostad eller är arbetstagare i daglig verksamhet har stadsdelen anställd sjuksköterska som lättast kontaktas via växeln tfn Redegatan 9 Göteborgs Stad Älvsborg Box Västra Frölunda vxl fax Enhetschef: Marianne Jansson Tfn e-post: 9

10 Socialsekreterare: Yvonne Ericson Tfn e-post: Lotta Malmsten Tfn e-post: Magid Safavi Tfn e-post: SDF STYRSÖ Funktionshinder Stadsdelen Styrsö, Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar, utan fast landförbindelse. Antalet fasta invånare är ca 4500, de bor i huvudsak på Asperö, Brännö, Köpstadsö, Styrsö, Donsö och Vrångö. Handläggningen enligt LSS och Sol sker inom Socialkontorets ansvarsområde i nuvarande organisation Se organisationsplan. Elisabeth Boman är handläggare för LSS för personer mellan år, tel I nuläget finns det inte någon gruppbostad för psykiskt funktionshindrade men för personer som tillhör punkt 1 och 2 enligt LSS. För de personer som bor i gruppbostad eller är arbetstagare i daglig verksamhet har stadsdelen anställd sjuksköterska som lättast kontaktas via växeln tfn Bratten, Styrsö Bratten Styrsö vxl fax Enhetschef: Ingela Lundén Socialsekreterare: Elisabeth Boman E-post: På Göteborgs stads officiella webbplats, kan du se den senaste uppdaterade informationen om de olika stadsdelarna 10

11 PSYKIATRI SAHLGRENSKA Psykiatriska akutmottagningen Målgrupp och upptagningsområde Vi erbjuder tillgång till akut psykiatrisk bedömning och behandling samt rådgivande och stödjande samtal per telefon dygnet runt. Vid behov kan vi också erbjuda en tidsbegränsad stödkontakt här på mottagningen samt kortidsterapi för patienter i akut kris. Vi vänder oss till vuxna personer i behov av akut psykiatrisk bedömning och behandling. Vårt egentliga upptagningsområde är stadsdelarna centrum och väster. Under kvälls- och nattetid är vi den enda psykiatriska akutmottagningen inom SU som har öppet. Uppgift och arbetssätt Vår uppgift är att ta emot patienter med akuta psykiska problem för utredning, bedömning och behandling samt vid behov slussa vidare till annan lämplig instans för fortsatt vård/kontakt. Vi arbetar också med rådgivning och stöd per telefon till patienter, anhöriga, vårdgrannar m fl. Vårt mobila team, knutet till enheten, kan erbjuda akuta psykiatriska bedömnings- och stödinsatser i hemmet. Vid erbjuder också akuta psykiatriska konsultationer för inneliggande patienter på Sahlgrenska och fokuserad korttidsbehandling för patienter i akut kris. Andra viktiga samarbetspartners är den psykiatriska öppenvården, primärvården, socialtjänsten och brukarorganisationerna. Personalen på vår enhet omfattar läkare, sjuksköterskor, skötare och behandlingsassistenter. Vi arbetar i team utifrån våra olika kompetenser och betonar en helhetssyn på patienten. Såväl biologiska- som psykologiska- och sociala faktorer beaktas i bedömnings- och behandlingsarbetet. Andra nyckelord i vårt arbete är respekt, omtanke, flexibilitet och delaktighet. Mobila teamet Mobila teamet gör akuta bedömnings/stödinsatser i hemmet på uppdrag av den psykiatriska öppenvården och socialtjänsten. Öppettider Vår mottagning är öppen dygnet runt alla dagar på året. Vi finns på Sahlgrenska sjukhuset, Blå stråket 17 A. Psykiatriska akutmottagningen Psykiatri Sahlgrenska Blå stråket Göteborg Tfn expedition Telefonrådgivning Vi har öppet dygnet runt årets alla dagar. Ansvariga för enheten Vårdenhetschef Mette Wingård e-post: Vårdenhetsöverläkare Sigyn Zöger e-post: 11

12 ALLMÄNPSYKIATRISKA SEKTIONEN Avdelning 81 Avdelningen ingår i allmänpsykiatriska vårdkedjan där de största diagnosgrupperna är depressions- och ångestsjukdomar. Avdelningen är en akut utrednings- och behandlingsenhet och har 10+3 vårdplatser. Behandlingens mål är att ge patienten kunskap om sin sjukdom och att utbilda patienternas närstående att i tidigt skede observera återfall. Vår strävan är att arbeta enligt en kognitiv behandlingsmodell. Utbildning inom detta arbetsområde har givits företräde inom sektionen men även andra behandlingsmodeller kan förekomma. Vår strävan är att vårdtiden skall bli så kort och effektiv som möjligt. Vi har därför ett nära samarbete med våra öppenvårdsmottagningar. Blå Stråket 15, plan 2. Avd 81 Psykiatri Sahlgrenska Blå stråket Göteborg Tel Fax Ansvariga för enheten Vik.Vårdenhetschef Kari Sammatti e-post: Vårdenhetsöverläkare Kurt Widepalm e-post: Avdelning 82, akutvård Avdelning 82 är en akutavdelning inom allmänpsykiatriska sektionen, Psykiatri Sahlgrenska. Upptagningsområdet är västra och centrala delarna av Göteborg. I allmänhet kommer patienterna via psykiatriska akutmottagningen, med eller utan remiss. Verksamheter som administrativt är knutna till avdelningen är: verksamhetsområdets ECT-behandling verksamhetsområdets poliklinik som bland annat ansvarar för ljusbehandling under vinterhalvåret och för mottagningsverksamhet verksamhetsområdets akutrekrytarfunktion som samordnar behov och placering av timanställd personal Avdelningen har 10+3 vårdplatser för utredning och behandling av patienter med bipolära affektiva sjukdomar, depressioner, ångest, personlighetsstörningar och svåra krisreaktioner. Personalen består av omvårdnadspersonal (sjuksköterskor och skötare), läkare, kurator och till avdelningen är knuten en läkarsekreterare. Omvårdnadspersonalen arbetar i team med patientansvarig sjuksköterska (PAS) och kontaktmän (KM). Medicinskt ansvarig är vårdenhetsöverläkare. Administrativt ansvarig är vårdenhetschef. 12

13 Behandlingsarbetet innefattar specialiserad psykiatrisk omvårdnad, krisbearbetande och stödjande samtal, läkemedel och ECT. Ångesthantering och träning att bryta social isolering ingår i behandlingsarbetet. Omvårdnadsdokumentation sker enligt VIPS psykversion. Kontaktmannaskap tillämpas och varje patient har en kontaktman och en patientansvarig sjuksköterska. Avdelningen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och personalen har utbildning och handledning i kognitiv behandlingsinriktning. Det kognitiva arbetssättet innebär att lära patienten att hantera sitt sjukdomstillstånd och att känna igen tidiga symtom på sjukdom. Samarbete med anhöriga, psykiatriska öppenvårdsteam och representanter från stadsdelsförvaltningarna sker utifrån individuella behov. Blå Stråket 15, plan 2. Avd 82 Psykiatri Sahlgrenska Blå stråket Göteborg Expedition tfn Fax E-post Ansvariga för enheten Vårdenhetschef Malin Haglund (föräldraledig) Vik. vårdenhetschef Kari Sammatti e-post: Vårdenhetsöverläkare Sverker Samuelsson e-post: Stora Nygatan 17 ½ Centrum-Väst Verksamhetens målgrupp Allmänpsykiatriska patienter som bedöms vara i behov av specialistpsykiatri. Huvudsakliga diagnosgrupper: svåra depressioner, bipolär sjukdom, cykloid psykos, svåra ångestsyndrom, tvångssyndrom, fobier, ätstörningar, posttraumatiska stressyndrom och personlighetsstörningar. Upptagningsområde Masthugget, Stigberget, Majorna, Sanna, Kungsladugård, Olivedal och Änggården. Arbetsmetoder Centrum-Väst arbetar utifrån en teampsykiatrisk arbetsmodell. De patienter som anses behöva specialistpsykiatri och ett teams resurser kallas till utredning och bedömning. Nya patienter utreds av minst en behandlare i teamet, därefter görs en bedömning på teamkonferens. Teamkonferensen är forum för riktlinjer och beslut. Efter utredning kan det bli aktuellt med bl.a. Rådgivning/konsultation/hänvisning vidare Psykofarmakologisk behandling Psykosociala insatser 13

14 Psykoterapi, stödterapi Psykiatrisk arbetsterapi Psykiatrisk sjukgymnastik/kroppsmedvetandeträning Gruppbehandling av skilda slag. Teamet består av flera yrkeskategorier; läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, sjuksköterska, förste skötare, arbetsterapeut och sekreterare. Centrum-Väst behandlar exempelvis svåra depressionstillstånd, bipolär sjukdom, svår ångestproblematik och tvångssyndrom. Mottagningen tar emot patienter boende i västra Linnéstaden och Majorna. Patienten ska ha behov av specialistpsykiatri. Det är önskvärt om patienterna kommer på remiss men det går även för patienten att skriva en egenremiss. Centrum-Väst strävar efter att hålla vårdgarantin och erbjuda ett första besök inom 3 månader efter remiss. I princip prioriteras remisser på patienter från psykiatrins slutenvård. Alla besök är tidsbokade och planerade. Akuta fall hänvisas till psykiatriska akutmottagningen på Sahlgrenska. St. Nygatan 17½ Huset ligger längs kanalen mitt emot Trädgårdsföreningen, mellan Kungsportsplatsen och Drottningtorget. Psykiatrisk mottagning Centrum-Väst Stora Nygatan 17 ½ Göteborg Telefon Fax E-post Telefonväxeln är öppen: måndag, tisdag o torsdag onsdag fredag Lunchstängt Läkarna och övriga behandlare i teamet har telefontider och är dessutom nåbara via röstbrevlåda. Ansvariga för enheten Enhetschef Elisabet Winberg e-post: 14

15 Stora Nygatan 17 ½ Centrum-Öst Verksamhetens målgrupp Mottagningen vänder sig till personer som är över 18 år med allmänpsykiatrisk diagnos som faller inom ramen för specialistpsykiatri. Patienten får kontakt med mottagningen genom att söka själv, via remiss från jourmottagning Sahlgrenska sjukhuset, distriktsläkare eller annan vårdgivare/myndighet. Upptagningsområde Haga, Annedal, Krokslätt, Johanneberg, Landala, Guldheden, Lorensberg, Vasastaden, inom Vallgraven, Stampen och Heden. Teamets uppgift är att göra utredningar, bedömningar och ge behandlingar utifrån den sökandes problematik som belyses ur ett medicinskt, psykodynamiskt och socialpsykiatriskt perspektiv. Utredning och bedömning resulterar i psykiatrisk diagnos, behandling och rehabiliteringsinsatser eller konsultation/hänvisning vidare. Teamets sammansättning med de olika yrkeskategoriernas specifika kompetens ger en bred och övergripande syn på patientens problematik. Teamet består av: Läkare, psykologer, kuratorer, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterskor, förste skötare, samt sekreterare. Arbetsmodellen är teampsykiatri. Vi är en specialistmottagning vilket betyder att vi behandlar mer komplicerade besvär som inte husläkare/distriktsläkare kan behandla. Till exempel: Svåra depressionstillstånd, mano-depressiv sjukdom, samt svåra ångestbesvär mm. Vi tar emot patienter som bor i centrala Göteborg. Vanligtvis kommer man till oss via remiss från distriktsläkare, men man kan även skriva en egenremiss. Detta betyder att man skriver ner sina problem i ett brev till mottagningen, skriver namn adress och personnummer. Mottagningen har endast tidsbokade besök Akuta fall hänvisas till psykiatri Sahlgrenskas akutmottagning på Sahlgrenska Sjukhuset. Vi vill undvika väntetider, men inom en månad försöker vi träffa personen som söker till oss. Teamet kan erbjuda följande behandlingar: Psykofarmakologisk behandling Psykoterapi, stödterapi och korttidsterapi Psykiatrisk arbetsterapi Psykiatrisk sjukgymnastik/kroppskännedomsträning Stora Nygatan 17 ½ Mottagningen ligger längs kanalen mitt emot Trädgårdsföreningen precis bredvid synagogan. Psykiatrisk mottagning Centrum-Öst Stora Nygatan 17 1/ Göteborg Telefon Fax E-post Mottagning har öppet för besök mellan Lunchstängt: Samtliga behandlare har särskilda telefontider. Receptionen nås naturligtvis hela dagen. Ansvariga för enheten Enhetschef Lasse Ulverås 15

16 E-post: Vårdenhetsöverläkare Agneta Glennsten E-post: Mellanvårdsteamet Mellanvårdsteamet är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer som bor i centrala och västra Göteborg. Dessa personer Har vanligtvis långvariga psykiska funktionshinder med bl a sociala konsekvenser som följd Har företrädesvis blivit diagnostiskt utredda Har i allmänhet erbjudits behandling alternativt rehabilitering inom sedvanligt öppenvårdsteam Har behov av teamets samlade resurser via remiss Teamet behandlar och tar ställning till remissen. Därefter kan patienten kallas till ett bedömningssamtal. Detta samtal ligger sedan till grund för eventuell fortsatt behandling. I behandlingen kan ingå Stödsamtal Social färdighetsträning Farmakologisk behandling Arbetsterapi Sjukgymnastik Familjearbete Psykoterapi Behandlingen kan ske både individuellt eller i grupp. En del av behandlingen sker utanför mottagningen. Lilla Badhusgatan 2 Mellanvårdsteamet Lilla Badhusgatan Göteborg Telefon Telefontider: månd fred och helgfria dagar kl.8-12 E-post Ansvariga för enheten Enhetschef Leif Andersson e-post: Vårdenhetsöverläkare Madeleine Zöller e-post: 16

17 Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade Mottagningen vänder sig till döva och gravt hörselskadade i alla åldrar med psykiska problem. Vi vänder oss också till barn och ungdomar som är hörande och har någon döv förälder. Vuxenteamet erbjuder individuella kontakter med avseende på utredning, stöd och behandling samt gruppverksamhet med avseende på förberedande arbetsrehabilitering och social träning. Barn- och ungdomsteamet erbjuder medicinska, psykosociala och psykologiska utredningar och bedömningar, familjesamtal, stödsamtal för föräldrar och individualterapi med barn och tonåringar. Vuxenteamet består av: specialistläkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, kurator och sekreterare. Barn- och ungdomsteamet består av: barnpsykiater, barnpsykolog och kurator. Teamet har kunskaper om döva och hörselskadades livsvillkor samt erfarenhet av arbete med döva och hörselskadade. På mottagningen finns möjlighet att samtala på såväl talsom teckenspråk. Lilla Badhusgatan 2, 1 tr, Göteborg Spårvagn 1,6,9,11, hållplats Domkyrkan Buss 50, 85, 86, 91, hållplats Lilla torget Buss 80, röd och lila express, hållplats Skeppsbron Bra att veta för patienter och besökare Upptagningsområde hela Västra Götaland. Boende utanför regionen behöver specialistvårdsremiss. Mottagningstider måndag fredag Taltelefon Texttelefon Fax SMS E-post Ansvarig för enheten Enhetschef Margareta Lundahl e-post: Öppenvårdscentrum (ÖVC) Lergöksgatan Team I Verksamhet och målgrupp Teamet arbetar utifrån en teampsykiatrisk arbetsmodell, för att tillgodose en helhetssyn vid psykiatrisk problematik. Den enskilde patientens problem, behov och aktuella tillstånd bildar utgångspunkt för teamets arbete. Även patientens familj och nära relationer blir ofta utgångspunkt för utredning eller behandling. Teamets målgrupp är allmänpsykiatriska patienter med bland annat affektiva sjukdomar t ex depression, bipolär affektiv sjukdom, ångestsjukdomar och personlighetsstörningar. Av vikt är att patientens problematik inte kan behandlas på annan vårdnivå. Upptagningsområde Askim och Tynnered. 17

18 Utredning, bedömning och behandling Vid teamet har ett ambitiöst utredningsprogram tagits fram. Information från utredning ligger till grund för vidare vårdplanering. Utredningarna utmynnar i åtgärder som: Rådgivning/konsultation, ev hänvisning till annan vårdinstans Farmakologisk behandling Psykosociala insatser Psykoterapeutiska insatser Arbetsterapi Psykiatrisk sjukgymnastik Enheten ligger på plan 3 på Psykiatriskt öppenvårdscentrum, Lergöksgatan 12, på gångavstånd från Frölunda torg. Team I ÖVC Lergöksgatan Västra Frölunda Mottagningen har öppet mellan kl Rådgivningstelefon: måndag onsdag fredagar 11-12, Ansvariga för enheten Vårdenehtschef Mikael Scharin e-post: Vårdenhetsöverläkare Helena Granberg e-post: Öppenvårdscentrum (ÖVC) Lergöksgatan Team II Verksamhet och målgrupp Teamet arbetar utifrån en teampsykiatrisk arbetsmodell, för att tillgodose en helhetssyn vid psykiatrisk problematik. Den enskilde patientens problem, behov och aktuella tillstånd bildar utgångspunkt för teamets arbete. Även patientens familj och nära relationer blir ofta utgångspunkt för utredning eller behandling. Teamets målgrupp är allmänpsykiatriska patienter med bland annat affektiva sjukdomar t ex depression, bipolär affektiv sjukdom, ångestsjukdomar och personlighetsstörningar. Av vikt är att patientens problematik inte kan behandlas på annan vårdnivå. Upptagningsområde Frölunda, Högsbo, Styrsö och Älvsborg. Utredning, bedömning och behandling Vid teamet har ett ambitiöst utredningsprogram tagits fram. Information från utredning ligger till grund för vidare vårdplanering. Utredningarna utmynnar i åtgärder som: Rådgivning/konsultation, ev hänvisning till annan vårdinstans Farmakologisk behandling Psykosociala insatser Psykoterapeutiska insatser 18

19 Arbetsterapi Psykiatrisk sjukgymnastik Enheten ligger på plan 2 på Psykiatriskt öppenvårdscentrum, Lergöksgatan 12, tio minuters promenad från Frölunda torg. Man kan ta buss 91 och 97 från Frölunda torg till hållplatsen Rud, andra hållplatsen från torget. Kör man bil tar man av vid Kontrabasgatan. Team II ÖVC Lergöksgatan Västra Frölunda Mottagningen har öppet mellan kl Telefon till receptionen , Fax För telefonrådgivning kan man ringa telefon , onsdagar Ansvariga för enheten Enhetschef Rolf Färnlöf e-post: Vårdenhetsöverläkare Pia Arnbert e-post: PSYKOSSEKTIONEN Avdelning 80 Avdelning 80 är en akutavdelning för utredning och behandling av framförallt personer med schizofrenisjukdom. Avdelningen har 10 vårdplatser. Förutom sjuksköterskor och mentalskötare finns även kurator, psykolog och sekreterare och sjukgymnast kopplade till avdelningen. Kontaktmannaskap tillämpas och varje patient har två stycken kontaktmän. Målet med vår verksamhet är att patienten skall få ett så meningsfullt liv som möjligt. Behandlingen och arbetsmetoden består främst av psykofarmaka, olika former av krisbearbetning och stödjande samtal. Vi bistår även stöd och rådgivning till familj och anhöriga. Samarbete sker med primärvård, stadsdelsförvaltning och övriga inom patientens nätverk. Vi finns i psykiatri-huset på Sahlgrenska, våning 2. Gå in via huvudingången på Blå stråket 15. Bra att veta för patienter och besökare Besökstid timmars besök per tillfälle Inga barn under 12 år Avd 80 Psykiatri Sahlgrenska Blå stråket Göteborg 19

20 Telefon E-post Ansvariga för enheten Vårdenhetschef Ingegerd Madsén e-post: Vårdenhetsöverläkare Maria Hansson e-post: Avdelning 86 Avdelning 86 är en akutavdelning för utredning och behandling av framförallt personer med schizofrenisjukdom. Avdelningen har 10 vårdplatser. Förutom sjuksköterskor och mentalskötare finns även kurator, psykolog och sekreterare och sjukgymnast kopplade till avdelningen. Kontaktmannaskap tillämpas och varje patient har två stycken kontaktmän. Målet med vår verksamhet är att patienten skall få ett så meningsfullt liv som möjligt. Behandlingen och arbetsmetoden består främst av psykofarmaka, olika former av krisbearbetning och stödjande samtal. Vi bistår även stöd och rådgivning till familj och anhöriga. Samarbete sker med primärvård, stadsdelsförvaltning och övriga inom patientens nätverk. Vi finns i psykiatri-huset på Sahlgrenska, våning 1. Blå stråket 17a. Avd 86 Psykiatri Sahlgrenska Blå stråket 17 B,Bottenvåningen Göteborg Telefon Ansvariga för enheten Vårdenhetschef Louise Bergdahl e-post: Vårdenhetsöverläkare Carin Ajell e-post: Psykosvård i Väster (PVV) Psykosvård i Väster erbjuder integrerad öppen- och slutenvård för personer med psykossjukdom i västra Göteborg. Upptagningsområde Askim, Frölunda, Högsbo, Tynnered, Älvsborg och södra skärgården. Vi arbetar med patienter med framförallt psykossjukdomar. Till oss är även unga vuxna år med misstanke om nydebuterad psykos välkomna. Vi arbetar med utredning, behandling, rehabilitering och familjestöd. Anhöriga, SDF, försäkringskassa, arbetsinriktad verksamhet och patient- och anhörigorganisationer är tillsammans med kontaktmannen viktiga resurser i nätverket kring patienten. 20

21 Vår tanke är att ha patientens bostad och närmiljö som arbetsfält. På vår slutenvårdsdel har vi möjlighet att snabbt kunna ta emot personer när det sviktar i hemmet. Vi kan erbjuda en lugn hemliknande miljö med egna rum och möjlighet för anhöriga att vid behov övernatta. Psykosvård i Väster utgörs av en psykiatrisk mottagning och en vårdavdelning med sju platser. På enheten arbetar läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog och sekreterare. Vi finns i möbelhuset vid Frölunda torg, ingång på baksidan. Adressen är Topasgatan 2. Spårvagnshållplatsen är Frölunda torg. Bra att veta för patienter och besökare Mottagningen har tidsbeställda besök. Besökstiden på vårdavdelningen är alla dagar 9-21 Psykosvård i Väster Topasgatan 2 (MIO-huset) Västra Frölunda Vardagar , telefonnummer Vårdavdelningen nås på telefonnummer Sjuksköterskeexpedition Fax E-post Ansvariga för enheten Vårdenhetschef Anita Palm e-post: Vårdenhetsöverläkare Birgitta Rembeck e-post: Psykosteamet Järntorget (PTJ) Psykosteamet Järntorget är en öppenvårdsenhet för patienter med psykossjukdom. Mottagningen vänder sig till patienter boende i SDF Linnéstaden och SDF Majorna. För ett första besök krävs remiss från t ex en vårdcentral. På mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom/kurator, psykolog och sekreterare. Mottagningen arbetar med utredning, behandling och information. Behandlingen utgår från patientens individuella behov och varje patient får kontakt med en person som samordnar behandlingsinsatserna. Vi kan också erbjuda stöd och information till anhöriga/närstående. Upptagningsområde Mottagningens upptagningsområde utgörs av SDF Linnéstaden och SDF Majorna. Patienterna kommer i första hand till mottagningen från slutenvården på Sahlgrenska. Basen för all behandling är en noggrann kartläggning av patientens aktuella livssituation, vilken genomförs av patientansvarig koordinator (PAK). Vårdplaneringen sker i samarbete med SDF, patientens anhöriga och vid behov försäkringskassan och arbetsgivare. 21

22 Vad kan vi erbjuda patienten? Samtal av utredande, informerande och stödjande karaktär Medicinering - psykofarmaka Psykiatrisk sjukgymnastik Psykiatrisk arbetsterapi Psykosbearbetning och psykoterapi Neuropsykologisk utredning Vad kan vi erbjuda anhörig Samtal av utredande, informerande och stödjande karaktär Krisbearbetning Att delta i planeringen kring patientens vård Utbildning kring patientens sjukdom Järntorgsgatan 12-14, 4 våningen. Ingången är belägen intill Pusterviksteaterns biljettförsäljning. Bra att veta för patienter och besökare För ett första besök krävs remiss från t ex en vårdcentral. Psykosteamet Järntorget Järntorgsgatan Göteborg Telefon Mottagningstider: mån-tors (lunch 12-13), fre Fax Ansvariga för enheten Enhetschef Håkan Melin e-post: Vårdenhetsöverläkare Stig-Erik Olsson e-post: Nå-Ut teamet NåUt-teamet är en av psykossektionens öppenvårdsenheter. Vi arbetar samhällsbaserat, vilket innebär att vi gör hembesök och har kontakt med anhöriga och andra för patienten viktiga personer. Vi samarbetar, även vid behov, med andra myndigheter såsom socialtjänsten och försäkringskassan. Teamet består av 12 personer med varierande yrkesbakgrund. Vi erbjuder stöd och behandling till personer med psykossjukdom. Vårt vårdprogram, Integrerad Psykiatri, bygger på samverkan och samarbete med personer som ingår i patientens nätverk. Behandlingen utgår från en individuell utvecklingsplan som vi tillsammans gör upp efter patientens behov och önskemål. Vi arbetar utifrån ett case manager-system som innebär att patienten får en case manager och en patientansvarig läkare som tillsammans planerar så att patienten får den hjälp han/hon behöver. Behandlingen utgår från en individuell behandlingsplan som vi tillsammans gör upp efter patientens behov och önskemål. Behandlingsplanen omarbetas kontinuerligt efter att patientens situation förändras. Målet är att patienten ska ta en aktiv del i behandlingsarbetet. 22

23 Målgrupp Vi tar emot patienter med diagnos schizofreni eller paranoid psykos. Upptagningsområde Är i första hand det som motsvarar SDF Centrum. Väntetid När remissen kommit tar vi en första kontakt senast inom två veckor. Ofta har vi möjlighet att ta kontakt inom några få dagar. Öppettider Måndag-fredag kl , lunchstängt kl Vi befinner oss på Kronhusgatan 2F som ligger bredvid Kronhusbodarna, bara ett stenkast i från Brunnsparken. Bra att veta för patienter och besökare Våra öppettider är : mån-tors 8-17 Fre Lunchstängt NåUt-teamet Kronhusgatan 2 F, vån Göteborg Tfn Fax E-post Ansvariga för enheten Enhetschef Susan Östlund-Stockman e-post: Vårdenhetsöverläkare Cecilia Brain t.f. vårdenhetsöverläkare Gunilla Ljungberg Andersson e-post: Team 618 Allmänt Team 618 är en öppenvårdsenhet för personer med psykosdiagnos och särskilt stort behov av vård och stöd. Det är 52 patienter i öppenvård för närvarande. Målsättningen är att arbetet bedrivs i nära samarbete med socialtjänst, primärvård och brukarorganisationer. Vårdprogram I vårdarbetet arbetar vi utifrån behandlingsprogrammet Integrerad Psykiatri med Case Management funktioner. Behandlingsprogrammet integrerar de metoder som vetenskapligt visats ge bäst effekt vid psykossjukdomar, och bygger på en kombination av läkemedelsbehandling, psykopedagogiska behandlingsmetoder och sociala stödinsatser. Patientens självständighet uppmuntras genom att han/hon får hjälp med 23

24 att sätt upp egna mål och arbeta mot dem. Som stöd i processen har patienten den resursgrupp han/hon valt ur sitt eget nätverk. Hus 4, vån 2, Högsbo sjukhus Bra att veta för patienter och besökare Öppettider: Postadress Postadress Högsbo Sjukhus Tunnlandsgatan 2 Team 618 Byggnad Göteborg Telefon: Fax Ansvariga för enheten Samordnare Matthew Fader Tfn e-post: Verksamhetsöverläkare Carin Ajell e-post: Resursenheten Resursenheten är en enhet där psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och arbetsterapibiträden är samlade för att arbeta i sektionens slutenvårdsenheter med arbetsinriktad rehabilitering samt med handledning och utbildning. Vi arbetar på remiss från sektionens enheter. Inom sektionens slutenvårdsavdelningar arbetar vi med Utredningar och bedömningar Aktivering/sysselsättning för personer med stora och sammansatta behov SSB Krisintervention Kortare och längre psykoterapier Stödsamtal Familje- och nätverksarbete Samverkan med SDF och övriga myndigheter Inom Arbetsinriktad rehabilitering, AIR, arbetar vi med Utredningar och aktivitetsbedömningar Specifik träning, enskilt eller i grupp, för återgång till arbete eller studier Förmedla praktikplatser eller platser i arbetsrehabilitering Ge stöd på arbetsplatsen eller i skolan Samverkan med SDF, FK, AF och övriga berörda parter Utbildning och handledning till Peer Case manager - kamratstödjare Pågående projekt: Handdator som stöd i arbete och studier Utvärderare i EU-projekt, ett utbildningsprogram för brukare och anhöriga i familjeorganisationen EUFAMI 24

25 Med handledning och konsultation Handledning internt och externt Utbildning/konsultation internt och externt t ex högskola, vårdgrannar Insatser för PKL, Psykosocial KatastrofLedning Vi finns på sektionens slutenvårdsavdelningar på Sahlgrenska och Högsbo sjukhus samt i AIR:s lokaler på Kronhusgatan 2F, 5:e vån. Postadress Resursenheten Kronhusgatan 2F, vån Göteborg Telefon, enhetschef, Fax Ansvarig för enheten Enhetschef Birgitta Magnusson e-post: Kompetenscentrum för Schizofreni Sedan 2003 förenar Psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska pågående FoU-satsningar i särskilt inrättat utvecklingscentrum för psykosvård. Genom att uppmuntra och stödja medarbetare till ett aktivt kunskaps- och utvecklingsarbete vill vi skapa en fou-vänlig arbetsmiljö för att befrämja en vård med metoder som visat gott resultat vid psykossjukdom. Några projekt är kvalitets- och utvecklingsinsatser medan andra är forskningsinsatser samarbete med Sahlgrenska Akademin och andra institutioner inom Göteborgs universitet. Exempel på aktuella projekt berör (a) metoder för neuropsykiatrisk diagnostik, (b) handdatorer som hjälpmedel vid psykiska funktionshinder, (c) samverkan med socialtjänsten, (d) kroppslig ohälsa hos psykiskt långtidssjuka, (e) tvärprofessionellt teamarbete och effektivitet och (f) vårdprogram för unga nyinsjuknade. För att stimulera till utvecklingsarbete erbjuder KcS metodstöd, såsom handledning av forskare, seminarier och utbildningar. En viktig del i arbetet är samverkan med vårdgrannar, socialtjänst, universitet och andra FoU-verksamheter inom handikappområdet. KcS samarbetar även med socialtjänsten inom Göteborg Stad, genom regelbundna gemensamma arrangemang. Information, projektbeskrivningar och publikationer finns på Föreståndare, Daniel Abrams, tel Sektionschef, Psykossektionen, Lennart Lundin, tel

26 Organisationsscheman In d iv ivid - o c h fa fam ilje o m so r g B istå tån d ssb ees slu tt F uu nn kk tio tion nsh s hin ind dr ra ad ee S tö töd till till p sy syk C h eef f Io IoF B lo loc ck ksta s tab b m e d a rb e ta re S ooc cia iala la een h eete ten K oos ste n h eet t D aag glig lig vve er rk sa sam h eet t ooc ch E ld ldo or ra ad oo B oo een d e e fö för r fu fun k tio tion ssh in ind rra ad ee C ity itye en h eet t T illstå illstån d s- s- een h eet t S eer rv vic ice een h eet t B eem aa n n in ing gs- s- een h eet t n o v S o c ia la la e n h e te n EE nnh he ets tsc ch he ef f 44 bbitr itr.e.en nh he ets tsc ch he efe fer r 6 0 m e d a rb e ta r e F a m ilje iljeg rru p p ee n F ö rrs s ö rjn r jnin ing ss -- ss tö töd ss g ru rup p ee n O rig rigo U n g d o m s -- g rru u p p ee n F ritid ritid S aa m ta tals lsjo jou re ren L V u xx ee n g ru rup p ee n illa illa S o cc ia ial- l- b y rå rån In Inte tern rn ö p p ee n v åå rrd d n o v

27 SDF Linnéstaden FUNKTIONSHINDERENHET Enhetschef Uppdrag: Utredning, bedömning, samordning och kurativa insatser med stöd av LSS och SoL. Målgrupp: Funktionshindrade personer i åldern 0-65 år. Volym: Ca 400 ärenden LSS Psykiatri Hemtjänst 2,85 årsarbetare 3 årsarbetare 1 årsarbetare Administrativt stöd 1,25 årsarbetare Enhetschef Administratör Handläggare Psykiatri Handläggare LSS Handläggare Hemtjänst Handläggare Psykiatri Handläggare LSS Handläggare Psykiatri Handläggare LSS 27

28 SDF Majorna V Individ- och Familjeomsorg Verksamhetschef Vuxenenheten Enhetschef 1:e socialsekreterare Missbruksgruppen 4.0 tj. Soc.sekr missbruk Psykiatrigruppen 4.0 tj. Soc.sekr Psyk.funktionshinder/ dubbeldiagnos Kompassen Arbetsträning/ Sysselsättning Missbruk/ Dubbeldiagnos Boendestöd 3 boendestödjare Missbruk Boendestöd 15 boendestödjare Psykiatri 28

29 SDF Högsbo Stadsdelsnämnden Högsbo Stadsdelschef Socialt arbete Äldreomsorg Kultur och Utbildning Administrativa avdelningar Hemsjukvård/ Rehabilitering Obligatoriska särskolan Unga, Vuxna Funktionsenheten Familjeenheten Boende missbruk intellekt funkt.h Boende psyk. funktionsh. Neurologiskt Funktionsh. Narkomanvård och Arbete i Väst Sysselsättning funktionshinder Flatås Gård Gerdas Gård Kaverös Äng Högsbo hemtjänst Bemanningsenheten Flatås-Kavås Förskolor Nymilsgatan Orkestergatan Tunnlandsgatan Grundskolor Flatåsskolan Kavåsskolan Högsbotorpshemmet Biståndsenheten Högsbo- Västerhed Förskolor Marklandsgatan Spannlandsgatan Skiljemyntsgatan Gerdas Gård Annas Gård Sjupundsg Öppna fsk Fyrken Grundskolor Högsboskolan Västerhedsskolan Döv/Hörsel Kansliavdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Hemsjukvård Rehabilitering Hospice Särskola Norr/Öster Särskola Hisingen Särskola Centrum/Väst Särskola Flerfunktionsh Kultur, fritid och folkhälsa Måltid- och fastighetsservice SDF Tynnered 29

30 SDF Frölunda SDF Askim SDN Stadsdelschef Förvaltningsledning 30

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos

Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos Vårdprogram S.T.O.P. Sahlgrenskas program för Tidigt Omhändertagande vid Psykos Detta vårdprogram skall ses som ett tillägg till det ordinarie vårdprogrammet på sektionen som skall gälla alla sektionens

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer