Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG"

Transkript

1 Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade att tillämpa hemtjänstvalet för personer år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Idag köps hemtjänst av äldreomsorgens egenregi för de 132 aktuella personerna. Tillämpningen innebär att dessa brukare ska kunna välja vilken utförare som de önskar ha, kommunens egenregi eller någon av de för närvarande åtta privata utförarna. Avgränsningar: Barn under 18 år undantas då det finns ett föräldraansvar och då IFO barn och familj har ett huvudansvar för eventuella insatser. Undantas görs även personer med insatsen boendestöd, det vill säga personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med neuropsykiatriska diagnoser samt personer med övriga funktionsnedsättningar som till exempel lindrig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, syn eller hörselskador, då stödet hos dessa personer kräver ett tydligt kunskapsbaserat arbetssätt. Dessa personer får sina insatser av de tre specialinriktade boendestödteamen. Ändringen tillämpas från 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/KS0382 Programområde: 3 Handläggare: Carin Liesen Lindqvist, tfn Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson

2 BESLUT Datum Diarienummer 2015/SON0034 Sida 1(5) Handläggare Projektledare Eva Claesson Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Tillämpning av LOV under 65 år Nämndens beslut Sociala omsorgsnämnden tillstyrker inför beslut i Kommunstyrelsen att Borås Stads förfrågningsunderlag Valfrihetssystem inom äldreomsorg Hemtjänstvalet service, omvårdnad, delegerad/ordinerad hemsjukvård tillämpas på åldersgruppen år. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker att förfrågningsunderlaget korrigeras så att det blir möjligt att tillämpa på målgruppen år, korrigeringarna framgår av bilaga 1. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker att boendestöd för personer år definieras som en avgränsning i förfrågningsunderlaget, som inte ska omfattas av LOV hemtjänstvalet. Sammanfattning Borås Stad tillämpar sedan 1 september 2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgens hemtjänst, det s.k. hemtjänstvalet. Det innebär att personer med beslut om hjälp i hemmet enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) har möjlighet att välja hemtjänstutförare. Borås Stads budget 2015 anger att LOV även ska tillämpas för personer under 65 år. Sociala omsorgsnämnden ansvarar idag för myndighetsutövning av hemtjänstinsatser för målgruppen personer under 64 år. Efter biståndsbedömning och beslut lägger handläggarna en beställning till aktuell stadsdel om utförande av insatser. En konsekvens av LOV-hemtjänstvalet blir att en beställning kommer att läggas från Sociala omsorgsnämnden till den utförare av hemtjänst, som den enskilde väljer, antingen till privata utförare av hemtjänst eller till aktuell stadsdels utförarorganisation av hemtjänst.

3 2 För barn under 18 år har föräldrarna alltid ett föräldraansvar. När föräldrarna har bristande förmåga i föräldrarollen har IFO-barn- och familj ett huvudansvar att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Sociala omsorgsnämndens boendestöd definieras som en avgränsning från LOV hemtjänstvalet med hänvisning till att boendestöd inte kan delas in i serviceresp. omvårdnadsinsatser. Detta innebär att LOV - hemtjänstvalet inte kan tillämpas med nuvarande valfrihetssystem. Beslutsunderlag Bakgrund Borås Stads budget 2015 anger att LOV även ska tillämpas för personer under 65 år. Borås Stad tillämpar sedan 1 september 2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgens hemtjänst, det s.k. hemtjänstvalet. Det innebär att personer med beslut om hjälp i hemmet enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) har möjlighet att välja hemtjänstutförare. Dokumentet Valfrihetssystem inom äldreomsorg - Hemtjänstvalet service, omvårdnad, delegerad/ordinerad hemsjukvård är förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV. Som grund för valfrihetssystemet finns ett avtal från 2009 men förfrågningsunderlaget uppdateras varje år sedan beslutet om införande av LOV hemtjänst Av förfrågningsunderlaget framgår i kapitel 1 hemtjänstvalets omfattning. Där specificeras att uppdraget enbart gäller serviceinsatser eller både service- och omvårdnadsinsatser. Där framgår också att utförare av omvårdnadsinsatser även ska kunna utföra beställda (delegerande/ordinerade) hälso- och sjukvårdsinsatser. I samma kapitel framgår avgränsningarna, dvs. insatser som inte berörs av hemtjänstvalet. Hemtjänst Sociala omsorgsnämnden ansvarar idag för myndighetsutövning av hemtjänstinsatser för målgruppen år. Efter biståndsbedömning och beslut lägger handläggarna en beställning till aktuell stadsdel om utförande av insatser. Handläggarna bjuder in hälso- och sjukvårdspersonal från stadsdelarna att delta i vårdplaneringar på sjukhuset. För barn under 18 år har föräldrarna alltid ett föräldraansvar. När föräldrarna har bristande förmåga i föräldrarollen har Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj ett huvudansvar att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Vid vissa akuta, kortsiktiga nedsättningar kan föräldern dock beviljas hemtjänst för vissa praktiska insatser som berör barnen, exempelvis att följa ett barn till förskolan. När det blir fråga om långvariga nedsättningar hos föräldrarna ansvarar IFO barn och familj alltid för hur barnens trygghet ska säkras. Undantagsvis kan det förekomma att barn beviljas hemtjänst efter egna behov. I de fallen krävs det av utförarna dels större kompetens om barns behov, dels mer samarbete med IFO barn och familj med tanke på deras huvudansvar för barn. Med tanke på ovanstående föreslås att kommunen även fortsättningsvis ansvarar för det stöd som beviljas för barn under 18 år oavsett det är IFO barn och familj, Sociala omsorgsförvaltningen eller samarbete däremellan som blir aktuellt.

4 3 Boendestöd Boendestöd beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap, 1. Både myndighetsutövningen och utförandet ligger inom Sociala omsorgsnämnden. Boendestöd har vuxit fram sedan mitten på 1990-talet, då psykiatrireformen genomfördes. Då förtydligades bl.a. kommunens ansvar för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning för att möjliggöra ett liv utanför institutionerna. Under mitten på 2000-talet utvärderades och diskuterades det stöd som hade vuxit fram, oftast i kommunernas hemtjänst. I Ambition och ansvar - Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) betonades att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska mötas av god kvalitet i socialtjänsten och att socialtjänsten ska använda sig av väl genomtänkt arbetssätt. Ambition och ansvar kunde konstatera att boendestödet under ett tiotal år hade utvecklats till något annat än hemtjänst, både ur professionell och ur organisatorisk synpunkt. Utredningen påpekade att boendestöd visar på en bredd och en flexibilitet som beskrivs som mer kvalificerat och mångfacetterat än hemtjänst. Hemtjänst definierades i utredningen som praktisk hjälp i hemmet och boendestöd som ett pedagogiskt och psykosocialt stöd i den enskildes hem- och närmiljö. Vanliga uttryck i beskrivningen av boendestöd är att jobba med händerna på ryggen eller att bistå med hjälp till självhjälp i vardagliga aktiviteter som att stiga upp på morgonen, sköta sin hygien, städa, handla, upprätthålla sociala kontakter och så vidare. (SOU 2006:100, Ambition och ansvar) Boendestöd har också tagits upp som ett arbetssätt för andra målgrupper. I LSSkommitténs slutbetänkande (SOU 208:77, Möjligheter att leva som andra) fördes ett resonemang om att Lagen om stöd och service, (LSS) inte gav stöd till personer med LSS-tillhörighet att leva i egen bostad och där få det stöd de behövde. LSS-kommittén menade att LSS borde kompletteras med en paragraf om personlig service med boendestöd. Det lagförslag som kom våren 2010 innehöll dock ingen förändring gällande ny insats i LSS, utan hänvisade till befintligt lagrum i Socialtjänstlagen. I slutbetänkandet (SOU 2008:77) angavs flera definitioner till boendestöd bl.a. den definition som numera återfinns i Socialstyrelsens tembank. Definitionen av boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen till särskilda målgrupper i eget boende. Boendestöd har sedan dess ytterligare utvecklats till ett individuellt stöd för olika målgruppers möjlighet att bo i egen bostad och leva som andra i det öppna samhället. Sociala omsorgsnämndens boendestöd erbjuder ett individanpassat vardagsstöd. Boendestödjarna motiverar och stöttar brukare genom att skapa struktur och genom egna mål om större självständighet. Insatserna kan vara av kompenserande/bevarande eller pedagogisk karaktär. Boendestödjarna strävar alltid efter delaktighet efter den enskildes förmåga.

5 4 Målet är att alla ska få större tillgång till sina egna resurser, återhämta sig från psykisk ohälsa och kunna leva ett självständigt liv i ordinärt boende. Den enskilde ska genom stödet tillförsäkras skäliga levnadsvillkor. Boendestöd beviljas till tre målgrupper: - Personer med psykiska funktionsnedsättningar. Exempel på psykiatriska diagnoser - psykossjukdomar, förstämningssjukdomar, personlighetsstörningar, ångestrelaterade sjukdomar. - Personer med neuropsykiatriska diagnoser. Exempel på diagnoser är diagnoser inom autismspektrat, ADHD, ADD, tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom). - Personer med övriga funktionsnedsättningar. Målgruppen består bl.a. av personer med lindrig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, synskador, hörselskador, personer med funktionsnedsättningar till följd av olika sjukdomar. Boendestöd beslutas inom olika behovsområden såsom tvätt, städ, aktivering, social tid, ledsagning, personlig omvårdnad, dusch och egenvård, inköp/ övriga ärenden, kommunikation/ tillsyn och matlagning/träning. Utifrån de olika behovsområdena bedömer och beslutar biståndsbedömarna om ett individuellt utformat stöd. Ett gemensamt krav inom de olika insatsområdena är att den enskilde aktivt ska delta i insatserna. Boendestödjaren ska således huvudsakligen utföra stödet tillsammans med den enskilde. Ett boendestöd kan kompletteras med hemtjänstinsatser, där det inte förväntas att den enskilde deltar. Boendestödet utför delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Totalt arbetar ca 40 personer i verksamheten. Boendestöd kan således inte delas in i service- resp. omvårdnadsinsatser, vilket innebär att LOV - hemtjänstvalet inte kan tillämpas med nuvarande valfrihetssystem. Volymer- verksamhetsmått Mars 2015 handlade Sociala omsorgsnämnden ärenden för 132 personer med hemtjänstinsatser, där stadsdelarna ansvarade för verkställigheten. Mars 2015 hade Sociala omsorgsnämnden ca 290 personer med boendestöd, varav 130 var personer med psykiska funktionsnedsättningar, 60 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 100 med andra funktionsnedsättningar. Mars 2015 hade Sociala omsorgsnämnden ett beslut om hemtjänstinsatser till barn och ungdomar under 18 år. Hemtjänstvalet information Borås Stad informerar om hemtjänstvalet på sin hemsida. Där återfinns all information, som brukaren behöver för att kunna välja och all information som de privata utförarna behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag. Sidan återfinns på länken aldreomsorg/stodihemmet/hemtjanst/hemtjanst/hemtjanstvalet.4.82f0a f0d html

6 5 IT hos privata utförare I kommunen pågår ett arbete för att möjliggöra för utförare, privata eller i egen regi, att få ta del av olika IT-system. Under 2015 kommer frågan om vilka system som ska användas för tidsregistrering, för hantering av nyckelfria lås och för social dokumentation att klarläggas. Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN Yvonne Persson Ordförande Annika Andersson Förvaltningschef

7

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer