Först av allt vill jag tacka Utrikespolitiska Institutet och inte minst direktör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Först av allt vill jag tacka Utrikespolitiska Institutet och inte minst direktör"

Transkript

1 Först av allt vill jag tacka Utrikespolitiska Institutet och inte minst direktör Anna Jardfelt - för inbjudan att hålla det här föredraget. Jag glädjer mig också åt att få ta del av Hans Blix rika erfarenhet. Som rubrik på det här föredraget har vi alltså valt IAEA mer än bara en nuclear watchdog. Och jag hoppas att jag kanske ska kunna bredda er kunskap lite grand om IAEA och de olika uppgifter som organisationen har. Själv är jag Sveriges ambassadör i Wien och samtidigt Sveriges representant i IAEA:s styrelse, sedan hösten Och jag ska genast förtydliga att vi är många som följer och deltar i IAEA:s verksamhet från svensk sida: FNdelegationen i Wien, och här i Stockholm Utrikesdepartementet, Miljödepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och fler därtill. IAEA grundades 1957 och är en så kallad specialized organization i FN-familjen. IAEA är samtidigt rätt unik. Det är en organisation som, när den tillskapades, baserades på en helt ny teknologi. På engelska talar vi om nuclear energy. På

2 svenska kanske vi måste tala om både kärnteknologi och kärnkraft. I slutet av Andra världskriget fick världen bevittna hur denna nya teknik kunde användes för militära syften. Efter kriget var många oroliga för att kärnvapnen skulle komma till användning igen och att kunskapen om hur man konstruerar en atombomb skulle spridas. Och oron består. När IAEA grundades fanns det bara tre deklarerade kärnvapenmakter; USA, Sovjetunionen och Storbritannien. På sextiotalet tillkom först Frankrike och sedan Folkrepubliken Kina. Som ett svar på denna utveckling tillkom 1968 det så kallade icke-spridningsavtalet, eller på engelska Non-Proliferation Treaty, NPT, som syftar till att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen. Samtidigt erkänns i avtalet alla länders rätt att använda kärnteknologin för fredliga ändamål, inklusive rätten att anrika uran. Man ska nämligen inte glömma bort att det även fanns stora förhoppningar att den nya teknologin skulle kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Inte minst hoppades många att den civila kärnkraften skulle komma att utgöra en ren och billig och i det närmaste outsinlig energikälla. Redan från starten var det alltså både hot och möjligheter som man såg hos den nya teknologin och IAEA:s mandat speglar denna dualism.

3 Mycket har förstås hänt sedan IAEA har idag 157 medlemsländer. Sverige har traditionellt haft en stark ställning i organisationen. Den främsta anledningen är att vi alltid haft hög kompetens på det kärntekniska området, och ett tag höll vi faktiskt kärnvapenoptionen öppen i Sverige. Naturligtvis stärkte det ytterligare vår ställning att två av de tre första generaldirektörerna för IAEA var svenskar. Sigvard Eklund var IAEA:s andra generaldirektör, mellan åren 1961 och Och därefter leddes organisationen som bekant av Hans Blix, fram till Idag heter IAEA:s generaldirektör Yukiya Amano, som kommer från Japan, och tillträdde Under efterkrigstiden förändrades vår syn på kärnkraften, fram och tillbaka. Oljekriserna på sjuttiotalet fick ett tag denna att framstå som oundviklig, helt enkelt eftersom det då verkade saknas realistiska alternativ. Men samtidigt fanns en växande insikt om problemen, inte minst kravet på slutförvaring. Efter olyckan i Three Mile Island i USA 1979 ökade oron över hälsoriskerna. I Sverige hölls en folkomröstning 1980, som i praktiken ledde till en frysning av kärnkraften i nästan tre decennier. Efter olyckan i Tjernobyl 1986 var det nog många i västvärlden som var beredda att helt skrinlägga kärnkraften. Men när oljepriset började stiga kraftigt, i slutet av 1990-talet, ökade åter intresset. Och den främsta anledningen var precis som tidigare att det verkade saknas

4 alternativ. För bara något år sedan hörde man till och med talas om att vi nu befann oss i en nukleär renässans. Men så kom den tragiska jordbävningen utanför Japan, i mars 2011, och den efterföljande tsunamin, som förorsakade den svåra kärnkraftsolyckan i Fukushima. Utan tvivel har Fukushima lett till en ny omvärdering, inte minst i Väst. Tyskland har exempelvis beslutat att helt fasa ut sin kärnkraft till I Japan stängdes samtliga kärnkraftverk av för översyn, men ett par verk har nu öppnats igen. Samtidigt är bilden långt ifrån entydig. I Sverige fick vi ett regeringsbeslut 2009, som gör det möjligt att på sikt ersätta äldre kärnkraftverk med nya, så länge det sker inom ramen för de tre befintliga anläggningsområdena, Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. I vårt grannland Finland bygger man vidare på en ny kärnkraftsreaktor, som planeras kunna tas i drift tidigast Och i utvecklingsländer som Kina och Indien fortsätter kärnkraftsutbyggnaden, nästan som om ingenting hade hänt. Precis som 1957 är det alltså både hot och möjligheter som präglar vår syn på kärnkraften och kärnteknologin. IAEA har allt sedan starten haft till uppgift både att främja den nya teknologin, och att skydda oss mot riskerna med den.

5 Idag är det ju så, i den mesta mediabevakningen, att IAEA bara kopplas samman med den andra av de här uppgifterna. Därför brukar IAEA ofta kallas för en nuclear watchdog, en nukleär vakthund, som ska skälla och visa tänderna när det är fara å färde. Men det ger som sagt inte hela bilden. IAEA skulle lika gärna kunna ses som en nukleär St. Bernhardshund, en trygg och omtänksam organisation som bistår behövande. Eller kanske som en väldresserad ledarhund, som försöker styra förblindade medlemsländer i rätt riktning. Hursomhelst, man brukar tala om att IAEA har tre huvuduppgifter. Den första är att främja fredlig användning. Den andra huvuduppgiften är att främja kärnsäkerhet, på engelska nuclear safety, och till denna uppgift kan även läggas nukleärt säkerhetsskydd, nuclear security, som rör skydd mot terrorverksamhet och andra olovliga angrepp. Medan den tredje huvuduppgiften utgörs av kärnämneskontroll, det vill säga tillhandahållandet och appliceringen av olika skydds- och övervakningsåtgärder, eller safeguards, som görs av IAEA vid kärnanläggningar runt om i världen, för att säkerställa att all kärnteknisk verksamhet i icke-kärnvapenstaterna endast sker i fredliga syften.

6 Varför är jag så noga med att framhålla att IAEA har alla de här olika uppgifterna? Det enkla, och naturligtvis självklara svaret, är att alla är väldigt viktiga. Men det finns en ytterligare anledning, som har att göra med att de olika uppgifterna ibland hänger ihop, och att man i vissa fall kan bidra till att lösa problem inom ett område, genom att vara verksam inom ett annat område. Ja, jag hoppas att det där lät lite lagom kryptiskt, så att ni ser fram emot att höra min förklaring lite senare. För en majoritet av IAEA:s medlemsländer är det inte organisationens roll som nuclear watchdog som är den mest angelägna, utan dess insatser för att främja fredlig användning. Trots Fukushima uppskattar IAEA att den civila kärnkraften kan komma att växa med upp till 100 % fram till 2030, och den snabbaste tillväxten förväntas ske i utvecklingsländerna. IAEA:s uppgift att främja fredlig användning rör samtidigt inte bara kärnkraft, utan fredlig användning av kärnteknologi i ett vidare perspektiv. Därför blir detta en angelägenhet även för de fattigaste länderna. Här kan lyftas fram IAEA:s insatser när det gäller att motverka cancer, att bekämpa skadeinsekter, att säkerställa tillgång på rent vatten och att utveckla tåliga grödor. Detta sker ofta genom bestrålning, som vid steriliseringen av tsetseflugor, men även andra metoder används.

7 När jag tillträdde i Wien förra sommaren var en av de första saker jag lärde mig om IAEA:s verksamhet dess framgångsrika insatser mot Rinderpest. Jag ska erkänna att jag då knappt kände till denna boskapssjukdom. Men det var en förödande farsot, som så sent som på 1980-talet förorsakade ekonomiska förluster i Afrika i storleksordningen en halv miljard dollar. Men så framgångsrika var IAEA:s insatser mot Rinderpest att denna nu helt är utrotad. Och det lär faktiskt vara den enda sjukdom, vid sidan om smittkoppor, som människan helt lyckats utrota. IAEA bedömer själv att hälften av dess budgeterade verksamhet är inriktad på utvecklingsländer och på så kallat tekniskt samarbete, som till del kan betraktas som IAEA:s bistånd till utvecklingsländerna. Detta finansieras via IAEA:s Technical Co-operation Fund (TCF), som idag uppgår till drygt 60 miljoner euro på årsbasis; Sveriges bidrag motsvarar lite mer än 1 %. Utöver stödet till TCfonden har Sverige även beslutat bidra till IAEA:s så kallade Peaceful Uses Initiative (PUI), som möjliggör snabbare och flexiblare stöd till tidskänsliga projekt. Sverige bidrar i år med 3 miljoner kronor till ett PUI-projekt för vattenresurshantering i Sahelområdet i Afrika.

8 Allt detta alltså bara som exempel på insatser som utförs av IAEA, ofta i samverkan med andra FN-organ, insatser som tyvärr sällan eller aldrig omnämns i media, åtminstone inte i Sverige. Där vi ju alltid varit lyckligt förskonade från tsetseflugan. Däremot är IAEA:s arbete på kärnsäkerhetsområdet och inom det nukleära säkerhetsskyddet mera känt. Efter olyckan i Fukushima sammankallades en ministerkonferens i Wien förra sommaren. Konferensen antog en handlingssplan för att stärka kärnsäkerheten, som nu håller på att genomföras, och innebär viktiga steg, inte minst i fråga om ökad transparens, höjd olycksberedskap och bättre samverkan mellan internationella organisationer. Nästa anhalt blir en ministerkonferens i Fukushima i mitten av december, som Japan och IAEA gemensamt står värd för. Utan att slå oss för bröstet vågar jag nog säga att Sverige tillhör de ledande länderna när det gäller kärnsäkerhet, även om våra kärnkraftverk alla börjar bli till åren. Och om någon då kommer att tänka på den senaste Forsmark- Ringhals-incidenten så låt mig genast tillägga att Sverige även är ledande när

9 det gäller transparens. Kort efter denna händelse delgav vi nämligen alla IAEA:s medlemsländer information om vad som hänt och vilken uppföljning detta föranlett. Det nukleära säkerhetsskyddet, nuclear security, rör som sagt skydd mot avsiktliga angrepp, inklusive terrordåd. Även på detta område har IAEA en ledande roll, och IAEA kommer närmast att stå värd för en ministerkonferens om nukleärt säkerhetsskydd nästa sommar. Låt mig nu övergå till att tala om IAEA:s tredje huvudsakliga verksamhetsområde, nämligen kärnämneskontroll. I dagsläget är det tre länder som står på IAEA:s dagordning: Nordkorea, Syrien och Iran. Nordkorea har genomfört två provsprängningar och förklarat sig själv vara en kärnvapenstat. Nordkorea har samtidigt självsvåldigt frånträtt NPT, och vägrar sedan 2009 släppa in IAEA:s inspektörer. Detta medför naturligtvis att IAEA har begränsat med information om vad som egentligen försiggår i landet och istället tvingas IAEA till största delen förlita sig på utomstående information. För närvarande är läget helt låst.

10 I fallet Syrien är de utestående frågorna på det här området inte lika akuta. IAEA förklarade i fjol att den anläggning i Dair Alzour i Syrien som förstördes av israeliskt attackflyg 2007 med stor sannolikhet var en kärnreaktor, och därför borde ha deklarerats för IAEA. Möjligheterna att lösa denna fråga är samtidigt små i dagsläget. Och hur förhåller det sig då med Iran? Finns det fortfarande en möjlighet att lösa frågan på fredlig väg? Och vad kan IAEA göra? Ja, det är förstås frågor som vi alla ställer oss idag, och kanske har ni rent av valt att lyssna till det här föredraget för att ni hoppas att jag sitter inne med några av svaren. Låt mig då först konstatera att Iran är part till NPT och alltså rättsligt förbundit sig att inte skaffa kärnvapen. IAEA har gjort bedömningen att Iran fram till 2003, och i strid med NPT, sannolikt hade ett strukturerat program med aktiviteter av relevans för utveckling av kärnladdningar, men att programmet troligen stoppades någon gång under 2003, även om viss verksamhet kan ha fortsatt. Såvitt vi känner till idag, och baserat på information från många oberoende källor, har Iran med största sannolikhet inte fattat det slutgiltiga beslutet att

11 utveckla kärnvapen. Då finns det kanske de som frestas tillägga: än. Men det är lite grand som när man säger till den obotlige pessimisten att det är vackert väder idag, och naturligtvis får svaret: Ja, idag ja! För naturligtvis kan vi aldrig tvärsäkert uttala oss om hur vädret kommer att bli imorgon, eller vilket beslut ledningen i Teheran kommer att fatta imorgon. Men just därför tror jag vi måste vi hålla oss till de fakta vi känner till. Vi kan samtidigt konstatera att Iran fortsätter expandera sitt kärntekniska program på ett sätt som inte alltid är så lätt att jämka samman med de fredliga målsättningar som Iran försäkrar oss om. I den kvartalsrapport om Iran som IAEA offentliggjorde i november förra året, redogjorde generaldirektören för möjliga militära dimensioner på engelska Possible Military Dimensions - av programmet. Och vi får fler och fler indikationer om att Iran närmar sig en så kallad breakout capacity, det vill säga ett läge då man snabbt skulle kunna framställa en eller ett par kärnladdningar. Hur nära är då Iran idag denna kritiska punkt? Tekniska experter och till dem kan jag tyvärr inte räkna mig själv har gjort olika uppskattningar, byggda på de olika scenarier som vi kan tänka oss. En konservativ bedömning är att Iran i

12 dagsläget som högst kan ha precis tillräckligt med uran anrikat till 20% för att, i nästa steg, kunna ta fram tillräckligt med höganrikat uran, anrikat till 90%, för att kunna framställa en kärnladdning. Detta skulle vara både resurs- och tidskrävande för Iran, men ju längre tiden går, och ju mer uran med 20% anrikningsgrad som Iran producerar, desto kortare tid kommer dock att krävas för att nå breakout capacity. För precis en vecka sedan kom generaldirektörens sista kvartalsrapport för året om Iran. Den visar att det tyvärr inte skett några substantiella framsteg när det gäller de utestående frågorna. Den underjordiska anläggningen Fordow är nu fullt utbyggd med sammanlagt centrifuger. Samtidigt har inte några fler centrifuger tagits i drift i Fordow sedan den förra rapporten och i själva verket inte sedan i februari i år. Mindre tvetydiga är uppgifterna i kvartalsrapporten som gäller militäranläggningen Parchin. Enligt den satellitövervakning som IAEA kunnat ta del av fortsätter här verksamhet, som kan tyda på att Iran vill undanröja spår efter misstänkta tester, av relevans för framställning av en kärnladdning.

13 En fråga i nära anslutning till detta rör Irans kapacitet att inplacera det höganrikade uranet i en bomb, som sedan kan bäras iväg med en raket eller på något annat sätt. Även här finns många frågetecken. Kanske minns ni att den amerikanske vicepresidenten, Joe Biden, i TV-debatten mot sin republikanske utmanare Paul Ryan, förklarade att iranierna don't have a weapon to put it into. Och att han dessutom tillade: Let's all calm down a little bit here. Vilket jag på det hela taget tycker var en förnuftig uppmaning. Men vad kan IAEA göra åt allt det här? Vilken är egentligen IAEA:s roll? Mitt svar måste bli att IAEA gör precis det man kan och bör göra. Nya samtal mellan IAEA och Iran kommer att äga rum i Teheran i mitten av december. Ett viktigt första steg vore om man då kunde komma överens om den arbetsplan structured approach - för att hantera utestående frågor som nu diskuterats i nästan ett år. IAEA har också begärt att få tillträde till Parchin. Under tiden fortsätter IAEA att fortlöpande inspektera alla de delar av Irans kärntekniska program som Iran öppet har deklarerat och detta är naturligtvis viktigt i sig själv.

14 Ett annat viktigt steg för att öka omvärldens förtroende vore om Iran tillträdde det så kallade Tilläggsprotokollet ( Additional Protocol ), som är ett rättsligt instrument som utvecklades inom IAEA under 1990-talet. Tilläggsprotokollet stärker IAEA:s möjligheter att intyga att stater lever upp till sina förpliktelser att inte använda kärnämne för militär verksamhet. Parallellt med förhandlingarna mellan IAEA och Iran pågår med ojämna mellanrum politiska samtal mellan de så kallade E3+3 och Iran. Förhoppningsvis kommer dessa snart att återupptas. Kanske kan vi även få se direkta bilaterala samtal mellan USA och Iran under nästa år. Låt oss hoppas det. Men allt detta ligger utanför IAEA:s mandat, och därför även utanför ramen för detta föredrag. Utan att försöka uppsummera, skulle jag vilja rekapitulera ett par saker. För det första, IAEA är verkligen mer än bara en nuclear watchdog. Allt sedan starten 1957 har IAEA arbetat med att främja fredlig användning, förbättra säkerhet och skydd, och kontrollera att all kärnteknisk verksamhet i ickekärnvapenländerna sker i fredliga syften. För det andra, vill jag understryka att IAEA, utan att vara någon biståndsorganisation, gör stora och unika insatser till

15 gagn för inte minst utvecklingsländerna. Det ger mig en särskild personlig tillfredsställelse att Sverige på senare år kunnat öka stödet till denna viktiga verksamhet. Och för det tredje och sista, vill jag upprepa att IAEA, när det gäller kärnämneskontroll fullgör sin mandaterade roll. IAEA:s uppdrag är att informera och upplysa, och när det krävs slå larm, och det uppdraget tycker jag att IAEA fullgör på ett utmärkt vis. Allra sist skulle jag vilja återvända till den där avsiktligt lite kryptiska formuleringen om att man ibland kan bidra till att lösa problem inom ett område, genom att vara verksam inom ett annat. När Sverige blev medlem av IAEA:s styrelse hösten 2011 hade vi för oss själva definierat som ett av IAEA:s största problem den tilltagande politiseringen och polariseringen i organisationen. Utan att tro oss själva om att kunna hejda denna utveckling över en natt, ville vi från svensk sida försöka bidra till en mer sansad stämning. Sättet att göra det, resonerade vi, var att visa för den breda medlemskretsen och inte minst utvecklingsländerna - att Sverige eftersträvar en balans mellan IAEA:s olika verksamhetsområden. Och det måste göras inte bara i välformulerade tal, utan i praktisk handling. Detta var en av anledningarna till att jag och mina medarbetare arbetade intensivt för att Sverige skulle bidra till IAEA:s Peaceful Uses Initiative, som jag nämnde tidigare. Vårt stöd till

16 vattenförsörjningsprojektet i Sahel har därmed inte bara en viktig fattigdomsbekämpande effekt utan även en långsiktig säkerhetspolitisk aspekt. På så vis, skulle man kanske kunna säga, slår vi två tsetseflugor i en smäll. ML

IAEA mer än en nukleär vakthund

IAEA mer än en nukleär vakthund IAEA mer än en nukleär vakthund av Nils Daag och Magnus Lenefors ANALYS & PERSPEKTIV Abstract The article stresses that the work of the IAEA has three main pillars: promoting the peaceful uses of nuclear

Läs mer

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3 Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnbränslecykeln Kärnämneskontrollens huvudmotiv Att förhindra att kärnämnen avleds från den civila kärnbränsecykeln till

Läs mer

V281 Kommittémotion. 2 Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige

V281 Kommittémotion. 2 Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:156 av Stig Henriksson m.fl. (V) Förbud mot kärnvapen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

på IAEA:s verifikationsarbete i Iran. Samtalet med CTBTO fokuserade på uppbyggnaden av den verifikationsregim som ska kunna upptäcka

på IAEA:s verifikationsarbete i Iran. Samtalet med CTBTO fokuserade på uppbyggnaden av den verifikationsregim som ska kunna upptäcka Stockholm 2015-05-05 Den 12 mars 2015 beslutade utrikesutskottet att genomföra en delegationsresa till Wien. Syftet med resan var att utbyta information med representanter för Österrikes parlament och

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU7 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Uppsala län Sveriges kärnavfallshantering i ett internationellt perspektiv. Seminarium den 4 december 2008 Var finns kärnavfall och hur rör det sig över jorden? Per Brunzell AROS Nuclear

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken

Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken Atom- och kärnfysik! Sid 223-241 i fysikboken 1. Atomen Kort repetition av Elin Film: Vetenskap-Atom: Upptäckten När du har srepeterat och sett filmen om ATOMEN ska du kunna beskriva hur en atom är uppbyggd

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kärnvapen och humanitära konsekvenser

Kärnvapen och humanitära konsekvenser Kärnvapen och humanitära konsekvenser Exemplen är många på hur utveckling, provsprängning och användning av kärnvapen runtom i världen har bidragit till miljöförstöring och hot mot liv och hälsa. Detta

Läs mer

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna

Information. från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Information från lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna Lokala säkerhetsnämnden Reaktorhall O3, Oskarshamn Foto: Bildarkiv OKG Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet att få

Läs mer

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet 1 Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet Inledningsanförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Mötesplats Samhällssäkerhet den

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Planeringsspelets mysterier, del 1

Planeringsspelets mysterier, del 1 Peter Lindberg Computer Programmer, Oops AB mailto:peter@oops.se http://oops.se/ 28 februari 2002 Planeringsspelets mysterier, del 1 Om jag ska spela ett sällskapsspel för första gången så vill jag att

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Psykosociala effekter

Psykosociala effekter Forskning och studier initierade av SKB Forskning och studier internationellt Samråd med Lennart Sjöberg och Töres Theorell Psykosociala effekter Det finns mycket underlag Yucca Mountain Three Miles Island

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer

Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer Försvarsutskottets yttrande 2010/11:FöU1y Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 28 april 2011 beslutat att bereda bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Granskning av ansökan om export av kärnämne

Granskning av ansökan om export av kärnämne GRANSKNINGSRAPPORT 2011-12-15 Process: Tillståndspröva - beredande Vår referens: SSM2011-3247 Arbetsgrupp: Lars Hildingsson, Henrik Efraimsson, Mathias Leisvik, Lennart Frise Författare: Lars Hildingsson,

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området

Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området Olyckor som påverkat lagstiftningen på det kärntekniska området av Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion 1 Tidigare händelser som satt särskilda

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA

KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA KRIG ÄR LÄTT ATT BÖRJA MEN SVÅRT ATT SLUTA Adam Hochschild Aldrig mera krig Lojalitet och motstånd 1914 1918 Översättning av Stefan Lindgren Ordfront Det finns vissa förhoppningar att människan ska lära

Läs mer

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.)

Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord som skulle kunna passa in (ta hjälp av själva texten.) Lektion 24 SCIC tis18/03/2014 TEMA: ENERGI OCH NATURRESURSER A. Tre år efter katastrofen i Fukushima (http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4882778) Titta igenom texten och prata 2&2 om vilka ord

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Nya exportregler för vapen

Nya exportregler för vapen 1992 Nya exportregler för vapen Nya lagar ska strama upp, Sveriges export av högteknologivaror, krigsmateriel och kärnteknologi. Men tullen i Göteborg kräver ökade insatser inom tullkriminalen för att

Läs mer

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Carina Bergfeldt reporter: Då säger vi tusen tack och lycka till med arbetet, till Claes Carling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. måndag 14 mars, 2011 10:26 Carina Bergfeldt reporter

Läs mer

Dagens kärnavfall kan bli framtidens resurs. Kort beskrivning av fjärde generationens kärnkraftsystem

Dagens kärnavfall kan bli framtidens resurs. Kort beskrivning av fjärde generationens kärnkraftsystem Dagens kärnavfall kan bli framtidens resurs Kort beskrivning av fjärde generationens kärnkraftsystem One-point-six-billion people lack access to electricity. Without electricity you cannot do anything

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Statens kärnkraftinspektion Så kontrollerar vi säkerheten i svensk kärnteknisk verksamhet

Statens kärnkraftinspektion Så kontrollerar vi säkerheten i svensk kärnteknisk verksamhet Statens kärnkraftinspektion Så kontrollerar vi säkerheten i svensk kärnteknisk verksamhet 2 Kärnkraftinspektionens uppgifter Statens kärnkraftinspektion, SKI, har som uppgift att övervaka säkerheten vid

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009

Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009 Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009 Nystart för kärnkraftsutbyggnaden i världen Carl-Erik Wikdahl Energikommunikation AB Kärnkraft har jag sysslat med i hela mitt yrkesverksamma

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

RN-ämnen utanför myndighetskontroll. Björn Sandström , (växel)

RN-ämnen utanför myndighetskontroll. Björn Sandström , (växel) RN-ämnen utanför myndighetskontroll Björn Sandström 070-6666743, 08-55503000 (växel) bjorn.sandstrom@foi.se Distinktion mellan R och N R = Radiologiska ämnen Radioaktiva ämnen som ej är klyvbara, men som

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/ EXTRA ANPASSNINGAR Hur gör man? VAD SÄGER LAGEN? Varje elev har rätt till ledning och stimulans efter behov och förutsättningar. Skolan ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (3 kap 3 ). Detta

Läs mer

IN I ATOMÅLDERN MILITÄR OCH FREDLIG ANVÄNDNING

IN I ATOMÅLDERN MILITÄR OCH FREDLIG ANVÄNDNING KARNKRAFT Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en jordbävning som uppmätte nio på richterskalan och en efterföljande tsunamivåg. Tsunamin som sköljde över miljonstaden Fukushima var 14 meter hög. Byar och

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 2012-05-22 733G20 Internationell politik Rikard Sjöstrand Josefin Strömberg Sofia Sjöstrand Oskar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer