VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion

2 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy 5 Ekonomi och projektfinansiering 6 Personal och kommunikation 7 Näringsliv och samhällsbyggnad 9 Kollektivtrafik 9 Infrastruktur 9 Ung i Dalarna 10 Kompetensförsörjning 11 Innovationer och entreprenörskap 12 Besöksnäringsutveckling 13 Energikontor 14 Internationellt 15 Utveckling, hälsa och välfärd 16 Färdtjänsten Dalarna 18 Elevantagningen 19 AV-media 19 Budget

3 2(20) Leif har ordet Region Dalarna ska utifrån det regionala ledarskapet verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. I det ska vi vara och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen för utvecklingen av länet. Dessa rader beskriver Region Dalarnas verksamhetsidé och vision för arbetet med och i ett Dalarna som står fortsatt starkt. Men styrkan innehåller och leder trots allt till ett flertal utmaningar som länet och därmed Region Dalarna med flera måste ta sig an. Brister i kompetensförsörjningen hotar den fortsatta starka utvecklingen i många av länets viktiga branscher. Brister i infrastrukturen för väg och järnväg gör att vi inte riktigt kan se när denna gör det möjligt att Dalarna fullt ut kan få ut godset och in besökarna. Brister i fiberutbyggnaden ger inte företag och människor den tillgänglighet till bredband som driver på utveckling och bosättning. Statliga myndigheters fortgående neddragning av service och närvaro i länet skapar obalans mellan Dalarnas och storstädernas förutsättningar. Ungdomar står i situation med begränsat inflytande över samhället och i en alltför hög andel utanför arbetsmarknaden på samma sätt som de som är födda utanför landet. Det starka Dalarna som vi har uppnått kräver därför trots allt fler initiativ, mer samordnade insatser och samlade krafter. I verksamhetsplanen finns en del av dessa beskrivna men listan behöver fyllas på löpande under året. Initiativ behöver stödjas och uppmuntras liksom de många aktörernas vilja att bidra och samhandla, behöver stärkas. Just detta är utmaningen och uppdraget för det regionala ledarskapet. Just detta är uppgiften för Region Dalarna! Leif Nilsson Ordförande

4 3(20) Det här är Region Dalarna Region Dalarna är länets femton kommuners och Landstinget Dalarnas gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Dalarna. Region Dalarna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna på uppdrag av såväl länets kommuner och landsting som av Sveriges regering och riksdag. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja utvecklingen inom en rad områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen. Det handlar om kompetensförsörjning, ökad inflyttning, besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar samt internationella kontakter. I samspel med andra aktörer i Dalarna ska Region Dalarna främja näringslivets utveckling och tillväxt. I uppgiften ingår också att besluta om finansiering av regionala projekt. Antagningen till gymnasieskolan och utlåning av läromedel är ytterligare arbetsområden. Region Dalarna är också länets kollektivtrafikmyndighet och har regeringens godkännande att vara kommunalt samverkansorgan för Dalarna.

5 4(20) Politisk organisation Region Dalarnas arbete leds av direktionen, som är det beslutande organet. Direktionen består av 27 ledamöter och 27 ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Detta förhållande speglar också den del av Region Dalarnas finansiering som kommer via medlemmarnas insatser. Direktionen ska under verksamhetsdagarna mars utse råd inom olika verksamhetsområden för mandatperioden Direktionen har följande sammansättning: Ledamöter från kommunerna Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), vice ordförande Jan Bohman (S), Borlänge Peter Egardt (S), Älvdalen Ulf Hansson (S), Hedemora Anna Hed (C), Mora Irene Homman (S), Gagnef Lars Isacsson (S), Avesta Ulrika Liljeberg (C), Leksand Susanne Norberg (S), Falun Leif Pettersson (S), Ludvika Kurt Podgorski (S), Malung-Sälen Annette Riesbeck (C), Rättvik Abbe Ronsten (S), Säter Fredrik Rönning (S), Smedjebacken Mikael Thalin (C), Orsa Per-Anders Westhed (C), Vansbro Ersättare från kommunerna Jonny Gahnshag (S) Mats Dahlström (C) Agneta Nyvall (M) Anette Eriksson (S) Gustav Ericsson (M) Lennart Sohlberg (S) Lovisa Målare (C) Johan Thomasson (M) Victor Zakrisson (S) Björn Ljungqvist (M) HåGe Persson (M) Tom Martinsson (M) Jan Dahlquist (S) Tommy Andersson (M) Lotta Gunnarsson (M) Marie Olsson (S) Nils-Erik Edlund (S) Ledamöter från landstinget Ingalill Persson (S), andre vice ordf. Gunnar Barke (S) Mursal Isa (MP) Clas Jacobsson (M) Bengt Lindström (S) Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Lena Olsson (V) Lena Reyier (C) Mikael Rosén (M) Ersättare från kommunerna Kristina Svensson (S) Elin Norén (S) Per-Inge Nyberg (S) Kajsa Fredholm (V) Nils Gossas (MP) Britt-Inger Remning (M) Anders Ahlgren (C) Bo Brännström (FP) Torsten Larsson (KD) Roger Carlsson (SD)

6 5(20) Arbetsutskottet har följande sammansättning: Ledamöter Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), första vice ordförande Ingalill Persson (S), andra vice ordförande Jan Bohman (S) Mikael Rosén (M) Ersättare Susanne Norberg (S) Lars Isacsson (S) Lena Olsson (V) Bo Brännström (FP) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Revisorer: Carl-Eric Nyström (C) Ann-Britt Åsebol (M) Sören Bertilsson (S) Verksamhetsidé Region Dalarna ska utifrån det regionala ledarskapet verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. Vision Region Dalarna ska vara och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen i utvecklingen av Dalarna. Verksamhetspolicy I en verksamhet där alla medarbetare känner både stolthet och glädje över att vara med och arbeta för Dalarnas utveckling, ska vi allt mer professionellt och drivande verka inom områdena: Näringsliv och samhällsbyggnad Utveckling, hälsa och välfärd Projektfinansiering i syfte att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet på ett hållbart sätt samt stärka de demokratiska möjligheterna att påverka. Det vi uppnår och vill ska vi kommunicera på ett bra och tydligt sätt.

7 6(20) Ekonomi och projektfinansiering Ekonomiskt mål Region Dalarnas budget för 2015 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter är oförändrade jämfört med tidigare år. Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital. Projektfinansiering Region Dalarna disponerar 60% av länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1), vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Prioriteringar av vilka projekt som ska få medfinansiering från anslaget görs främst utifrån hur väl projektets syfte och mål överensstämmer med Dalastrategin Dalarna 2020 och strukturfondsprogrammet för EU Mål 2 Norra Mellansverige. En del av Region Dalarnas eget arbete med länets utveckling bedrivs i projektform och finansieras även det av det statliga anslaget samt EU:s regionala utvecklingsfond. För att säkerställa att resurserna används på ett utvecklingsinriktat och kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ta tillvara erfarenheter av tidigare genomförda projekt samt att genom kunskapsutbyte med övriga län och aktörer ytterligare utveckla verksamheten. Det är också viktigt att idébärare och projektägare får ett bra och proaktivt stöd från Region Dalarna i samband med ansökan och genomförande av utvecklingsprojekten. Minst tio uppföljningsbesök av pågående och avslutade projekt genomförs. Ett ökat inslag av proaktivitet och servicenivå bland annat genom fortsatt utveckling av hemsida och av den under 2014 lanserade webbansökan. Redovisning av genomförda projekt och dess effekter systematiseras ytterligare och redovisas regelbundet till beslutande politiker.

8 7(20) Personal och kommunikation Enheten Personal och kommunikation arbetar löpande med att svara upp mot de krav som ställs av en ständigt föränderlig organisation. Arbetet med att effektivisera rutinerna och förbättra stödet till verksamheten fortsätter Till enheten hör personalfrågor, löner, posthantering, mötesservice, reception, diariehantering, administrativt stöd till den politiska organisationen, IT, vaktmästeri. Enheten har också extern verksamhet i form av en kommunikationsgrupp och projektet House of Dalarna. Personal I januari 2015 består personalen av 60 tillsvidareanställda medarbetare (13 män och 47 kvinnor) och 6 visstidsanställda (2 män och 4 kvinnor). 6 personer lånas in från kommuner, landsting och högskola för att genomföra projekt. Region Dalarnas medarbetare ska, oavsett anställningsform, uppmuntras med stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och en väl fungerande arbetsmiljö. Riktlinjer för alla anställda ska revideras och läggas in i den digitala personalhandboken. Personalblanketter ska ses över. Information om rutiner och processer inom servicefunktionerna för att öka effektiviteten sker kontinuerligt. Genomföra arbetsmiljö- och hälsoundersökning bland alla medarbetare under hösten med hjälp av företagshälsovården. Sharepoint, ett nytt intranät och dokumenthanteringssystem ska börja användas under våren All personal ska internutbildas i systemet. Behovet av ett videokonferenssystem ska utredas och utvärderas under året. Vi ska ha en väl fungerande skyddskommitté som deltar i planering av arbetsmiljöarbetet. En ny arbetsmiljöpolicy och checklista för skyddsrond tas fram under våren och skyddsombudet ska utbildas.

9 8(20) Kommunikation För att nå alla våra målgrupper krävs många olika kommunikationsinsatser i många kanaler. Målet med kommunikationsinsatserna är att förtydliga Region Dalarnas uppdrag och verksamhet för samtliga målgrupper. Vidareutveckling av grafisk profil, med syfte att möjliggöra för alla verksamheter och projekt att använda vår grafiska profil på ett mer konsekvent sätt. Målet är att göra bilden av Region Dalarna mer tydlig och enhetlig för alla våra målgrupper. Fortsatt webbutveckling med målet att homogenisera och förenkla. Webbplatser med egna domännamn kommer att fortsätta flyttas hem till vår moderwebbplats för att tydliggöra organisatorisk hemvist. Alla verksamheter och projekt erbjuds möjlighet att få hjälp med utveckling av sina undersidor, från kommunikationsgruppens webbredaktion. En strategi och policy för sociala medier kommer att tas fram. Målet med strategiarbetet är att styra upp arbetet så att vi kan utnyttja varje kanal på bästa, mest effektiva sätt. På test kommer vår ordförande eller vice ordförande intervjuas och filmas direkt efter direktionsmötena. Där ges en möjlighet att berätta mer om de viktigaste nyheterna på just det aktuella mötet. Målet med försöket är att vi ska upplevas mer lättillgängliga, transparenta och personliga. En kommunikationsplansmall kommer under året att tas fram. Mallen ska ses som en hjälp för ansvariga vid projektmedelsansökan, att ta fram en kommunikationsplan och budget inför varje nytt projekt. Målet är att få till att planering för kommunikation för att förtydliga projektens syfte och mål bör finnas med redan vid ansökningsförfarandet, både finansiellt och personellt. Montern House of Dalarna byggs upp under Faluns skid-vm i februari. Montern är Region Dalarnas, Dalakommunernas och landstingets gemensamma skyltfönster som ska locka VM-besökarna tillbaks till Dalarna, som besökare eller inflyttare.

10 9(20) Näringsliv och samhällsbyggnad Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i Dalarna är viktig för människors rörlighet och sysselsättning. Möjligheter att via kollektiva transporter nå arbete och studier är viktigt för personer och Dalarnas fortsatta tillväxt. Kollektiva transporter är också ett viktigt inslag i arbetet för en hållbar utveckling. Ett nytt trafiksystem sjösattes under 2014 och det är viktigt att under 2015 följa hur resandet utvecklas till följd av det. Justeringar och trimningsåtgärder av trafiksystemet gjordes under året för att öka kostnadseffektivitet och attraktivitet. Även om inte kollektivtrafiken ensam kan tillgodose alla transportbehov möjliggör det nya trafiksystemet en ökning av andelen resor i relation till andra trafikslag. En utökad samverkan med andra transportsätt krävs för att skapa god tillgänglighet. Ett användarorienterat och trafikslagsövergripande synsätt bygger på att hela resan ska bli så bra som möjligt. Det finns stora krav på det nya kollektivtrafiksystemet från länets medborgare och vi måste tydligare kommunicera vad de kan förvänta sig av kollektivtrafiken i Dalarna. Flera utredningar har under 2014 påvisat att det finns oklarheter i hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Dalarna) och våra trafikbolag förhåller sig till varandra. Den framtida utformningen av vårt samarbete är ett viktigt område att arbeta aktivt med under Två nya upphandlingar av trafik ska genomföras under 2015; en för tåg och en för busstrafik. Arbetet med att ta fram ett avtal för hur kostnaderna ska fördela sig mellan kommuner och landsting är aktuellt under 2015 liksom en strategi för hållplats- och pendlarparkeringar. Förtydliga rollerna och förbättra styrningen av våra kollektivtrafikbolag. Förbereda och genomföra kommande tågtrafikupphandling. Genomföra kommande busstrafikupphandling. Öka samverkan med grannlän om trafikutveckling. Infrastruktur För länets tillväxt och överlevnad är det helt nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Arbetet syftar till att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur såväl inom som utom länet.

11 10(20) En ny reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur fastställdes i juni Inom ramen för länsplanens steg 1-åtgärder har det påbörjats ett tvåårigt cykelprojekt med syfte att utveckla arbetsmetoder för att skapa cykelleder i Dalarna för cykelturism och arbets- och skolpendling. Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd länsplan Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd nationell plan för transportsystemet Ung i Dalarna Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffa sig utbildning och arbete. Att satsa på unga är viktigt för unga själva, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Region Dalarnas arbete inom området kommer idag till uttryck genom strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion och projekten Youth V.I.P. Dalarna/Hubei och Miljötinget. Under 2014 togs strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion fram för att sedan beslutas i februari Grundstenarna i strategin är att arbetet med unga ska vara kunskapsbaserat och sektorsövergripande. Arbeta med de mål som satts upp i Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Utveckla det sektorsövergripande och kunskapsbaserade arbetet med unga, i organisationen och i regionen. Utveckla former för uppföljning av organisationens och regionens arbete med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll men även hur den omsätts i praktisk handling. Utveckla marknadsföringen av PengaAkuten kopplat till Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion.

12 11(20) Kompetensförsörjning En väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för Dalarna. Kompetensförsörjningen bärs upp av ett stort antal aktörer och organisationer, som i ökad utsträckning behöver samverka för att matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetens ska fungera. En väl fungerande matchning bygger på en utvecklad och nära samverkan med och mellan arbetslivets och utbildningsområdets aktörer. Det krävs kunskapsunderlag som beskriver hur väl utbud och efterfrågan möts för att öka förståelsen för en ständigt förändrad arbetsmarknad och de komponenter som ingår i matchningens struktur och systematik. Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning är i huvudsak ett strategiskt arbete utifrån ovanstående beskrivning. Region Dalarnas roll är att vara stödjande och driva utvecklingsarbete inom kompetensförsörjning i linje med den regionala utvecklingsstrategin. I Dalastrategin lyfts ett antal fokusområden som stödjer det övergripande och strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Det nationella regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar stärker och kompletterar Dalastrategins utgångspunkter för arbetet. Delar av EU 2020 strategin stärker argumenten för ett aktivt arbete med kompetensförsörjning. Förbättra samverkan mellan Dalarnas arbetsgivare och utbildningsanordnare inom alla skol- och utbildningsformer. Fortsätta arbetet med att etablera bransch och utbildningsforum inom befintliga och nya konstellationer. Implementering av Dala Valideringscentrum i Dalarnas kommuner. Öka kunskapen om Dalarnas arbetsmarknad för de som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. Ökad efterfrågestyrning av länets utbildningar som bättre matchar arbetslivets och individens behov. Påbörja arbetet med att fram en regional handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning.

13 12(20) Innovationer och entreprenörskap I Dalastrategins vägval innovativa miljöer och entreprenörskap, betonas betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. För att konkretisera Dalastrategins intentioner antogs det strategiska dokumentet Mobilisera för tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna under Aktörernas ambitioner ska genomsyras av visionen att Dalarna ska bli en attraktiv partner för nationella och internationella samarbeten. Region Dalarna har en samordnande roll i detta arbete. Som ett led i det internationella arbetet blev Dalarna en fullvärdig medlem i Vanguard-initiativet i slutet av oktober Det innebär, förutom ökat regionalt samarbete, ytterligare möjligheter att delta i olika piloter och projekt som genomförs i initiativet. I Dalastrategin understöds också insatser för att stärka entreprenörskapet med fortsatta insatser för att stärka kvinnor, utlandsfödda och ungdomar som entreprenörer samt ett ökat företagande inom nya affärsområden. Dessa delområden kommer att vara bärande i en agenda för stärkt entreprenörskap. Region Dalarna ska fortsätta arbeta utifrån relevanta kunskapsunderlag, samverka med andra och förstärka lärande och utvärdering som viktiga delar i utvecklingsarbetet. Etablera kunskapsområden för smart specialisering i Dalarna. Etablera råd och partnerskap för smart specialisering och stärkt entreprenörskap. Färdigställa det strategiska dokumentet Mobilisera för tillväxt stärkt entreprenörskap i Dalarna. Upprätta en handlingsplan som samordnar insatser enligt agendan för smart specialisering. Utarbeta en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering i Dalarna och fortsatt samarbetet med parter i Norra Mellansverige. Samverka med näringslivsaktörer i Dalarna, men också med nationella och regionala parter för analys, lärande och utvärdering.

14 13(20) Besöksnäringsutveckling Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäringen utgörs till stora delar av att stötta klusterinitiativet Destination Dalarna. Destination Dalarna är en gemensam innovativ arena där privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning och utbildning möts. Region Dalarna fungerar som processägare för Destination Dalarna. Destination Dalarna har en strategigrupp som fungerar som styrelse. Under 2009 togs en vision och strategi fram för arbetet med besöksnäringsutveckling inom Destination Dalarna. Visionen Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion är nedbruten i fem strategiska områden där konkreta aktiviteter genomförs för att nå visionen. De aktiviteter som genomförs ska sammantaget syfta till att uppnå det önskvärda tillståndet i varje strategiområde. För verksamhetsåret 2015 kommer arbetet att fokuseras på att driva aktiviteter kring internationalisering och försäljning med syfte att öka exporten. I övrigt fortsätter arbetet med att utveckla produktutvecklingskoncept och temabaserade utvecklingsområden. Vi stödjer arbetet inom Besöksnäringscollege och det fortsatta arbetet med affärsutvecklingsverktyget Kurbits för besöksnäringen. Andra viktiga arbetsområden är en ytterligare vidareutveckling av statistik och analys av besöksnäringen. LÅNGSIKTIGA MÅL 2020 Kvantitativa mål; 3 miljoner nya gästnätter. 5% i tillväxttakt. 11% i marknadsandel av svensk besöksnäring. Långsiktiga kvalitativa mål; Utveckla och befästa besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden. Stärka den internationella positionen hos branschens organisationer och företag som en naturlig partner när framtidens besöksprodukter utvecklas. Öka förnyelsekapaciteten hos branschens organisationer och företag. Stärka Dalarnas attraktionskraft som investeringsobjekt.

15 14(20) Bredbandskansli och digital agenda Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna driver ett gemensamt bredbandskansli. Kansliet fungerar som nav för regionala bredbandsfrågor och arbetet för struktur som ger förbättrade möjligheter att bo och verka på landsbygden. Bredbandskansliet är aktivt i flera nationella arbetsgrupper och bredbandsforum Dalarna. Arbetet för att främja utbyggnaden av mobilt bredband sker via samordning av myndighetsprocesser, mötesplats för mobiloperatörer och kommuner, kartläggning av befintlig mobiltäckning samt fysisk teknisk samordning. Energikontor Energikontoret som etableras under 2015 ska ingå i Region Dalarnas verksamhet och ha täta kontakter med övriga regionala aktörer och med andra energikontor i landet. Uppdraget att stödja de kommunala klimat- och energirådgivarna ska vara en grundbult i kontorets verksamhet. Energikontoret ska också utvecklas till att vara en driven aktör för att utveckla klimat- och energifrågorna i Dalarna. Energikontorets verksamhet stärker Region Dalarna och vår kompetens inom miljö- och energiområdet. Det innebär också en resursförstärkning vid bedömning och beslut om projekt för egna eller vid medfinansiering av EU-projekt inom energiområdet. För Dalarnas kommuner och energirådgivare kan ett Dalakontor ge en bättre närhet och närvaro i länet. Det gäller också i den samverkan som sedan många år är etablerad i arbetet med Energiintelligenta Dalarna.

16 15(20) Internationellt Region Dalarnas internationella arbete utgår från visioner och vägval i Dalastrategin samt det syfte, mål och kriterier för samarbete som uttrycks i Region Dalarnas internationella policy. Under 2015 fortsätter det gränsregionala samarbetet med Hedmarks fylke i Norge genom Gränskommittén Hedmark-Dalarna. En handlingsplan antas inför varje nytt verksamhetsår med utgångspunkt i fyra insatsområden; Reducera gränshinder Gränsnära samarbete Attraktiv region Grön tillväxt Den nya Interreg-perioden och de möjligheter som den erbjuder kommer att leda till aktiv projektutveckling. Region Dalarna stödjer medarbetare och medlemmar i deras internationella arbete. En viktig resurs i detta arbete är representationskontoret Central Sweden Bryssel, som Dalarna delar med Gävleborgs och Örebro län. Under 2015 planeras för fortsatta aktiviteter genom Cepa, Central Sweden projektanalys med syfte att få fram projektidéer till EU:s nya sektorsprogram. Utgångspunkten är att arbeta utifrån en smart specialiseringsstrategi och koncentrera arbetet runt Dalastrategins kunskapsområden. Målet på några års sikt är ett ökat deltagande i EU:s program för forskning och innovation: Horisont Samarbetet med Hubeiprovinsen i Kina fortsätter genom två treåriga Sida-projekt som startade under Ett som stärker lednings- och samordningsfunktionen samt ett som ska öka ungdomars delaktighet och inflytande med koppling till regional utveckling. Deltagande ungdomar kommer att mötas i både Dalarna och Hubei och genomföra aktiviteter tillsammans. Även styrgruppen för samarbetet ska träffas för att ta fram en ny handlingsplan och för att diskutera förutsättningarna för att driva ytterligare gemensamma projekt. Region Dalarna stödjer Swedala Office i Wuhan, som drivs genom Stiftelsen Teknikdalen i syfte att underlätta för Dalaföretag att göra affärer i Kina samt för att koordinera pågående aktiviteter och samarbeten mellan Dalarna, Hubei, Borlänge, Wuhan.

17 16(20) Utveckling, hälsa och välfärd Region Dalarna utgör en plattform för att bedriva utvecklingsarbete inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik och jämlik vård till nytta för invånarna i Dalarna. Årsvisa överenskommelser mellan regering och Sveriges Kommuner och Landsting eller andra överenskommelser mellan statlig och regional-lokal nivå är prioriterade områden för regional utveckling. Under 2015 kommer fokus att vara fortsatt arbete inom de prioriterade områdena inklusive utfasning av de områden som avslutas. Internt ska samverkan mellan verksamhetsområdena förstärkas och utformning av framtida stödstruktur med ökad medlemsfinansiering klargöras. Former för samverkan mellan den regionala stödstrukturen och högskolan ska utvecklas. Stärka samspelet mellan olika områden samt mellan forskning och praktik. I samverkan med högskolan, kommuner och landsting utveckla metoder för ökat brukarinflytande. På ett strukturerat sätt driva och stödja lokal utveckling inom de prioriterade områdena. PROJEKT Barn och unga Regionalt stöd för att utveckla barns delaktighet och inflytande inom den sociala barnavården. Fortsatt arbete med systematisk uppföljning där implementering av det reviderade BBIC-materialet står i fokus. Fortsatt spridning av kunskapsstöd för trygg och säker vård för placerade barn och unga. Missbruks- och beroendevården Fortsatt stöd för lokal utveckling och samverkan. Förbättrade stödinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Implementering av regionalt vårdprogram och länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Fortsatt implementering av systematisk uppföljning samt av ett föräldra- och barnperspektiv. Äldre Fortsatt implementering av Bättre liv för sjuka äldre där arbetet utgår från den regionalt framtagna strategiplanen, där målet för den äldre personen är att kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Prioriterade delområden: god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling, sammanhållen vård och omsorg samt att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.

18 17(20) E-hälsa Personal inom vård- och omsorg får tillgång till ett välfungerande och samverkande IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet och garanterar patientsäkerheten. Invånartjänster inom e-hälsoområdet ska utvecklas. Patienter och brukare kommer att involveras ytterligare i arbetet. Personer med funktionsnedsättning Metodutveckling av alternativa kommunikationsstöd och delaktighetsmodeller för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande samt vuxnas brukarmedverkan. Inom systematisk uppföljning inriktas arbetet på att pröva arbetsmetoder och verktyg som har utvecklats för att säkerställa kvalitet av stöd och service. Psykiatri Arbetet med vård-och stödsamordnare ska fortsätta utvecklas. Brukarinflytande på individ, verksamhets- och systemnivå förstärks ytterligare. Arbete med anhörigstöd intensifieras. För det sistnämnda kommer Dalarna att delta som pilotlän i ett nationellt forskningsprojekt.

19 18(20) Färdtjänsten Dalarna Efter införande av den nya kollektivtrafiklagstiftningen har tidigare trafikhuvudmän ersatts av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Region Dalarna i sin egenskap av kollektivtrafikmyndighet ansvarar i Dalarna för färdtjänst- och riksfärdtjänsthanteringen, som är att hänföras till myndighetsutövning. Färdtjänsten Dalarna har till uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst. Av 7 färdtjänstlagen framgår att Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten Dalarna gör individuella bedömningar, i enlighet med lagstiftningens krav. Riksfärdtjänsten 1 lyder: En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för de reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. När det gäller riksfärdtjänst bör det påpekas att detta i grunden är en lag om att en person med funktionsnedsättning inte ska drabbas av fördyrande kostnader vid resa till följd av sin funktionsnedsättning. Enheten arbetar för en hög rättssäkerhet och att korta väntetider i väntan på beslut, samtidigt som handläggarna arbetar för ett gott bemötande och transparens. Detta är ledord som går som en röd tråd genom enhetens möten, metodutveckling och kvalitetssäkring. Under året avser färdtjänstenheten att följa upp och redovisa följande nyckeltal avseende tillståndsgivningen: Genomsnittlig handläggningstid (väntetid), nya ärenden för färd- och riksfärdtjänst, genomsnittlig avslagsfrekvens, antalet omprövningar, ansökningar om särskilda villkor, besök, antalet ärenden som överklagats till förvaltnings- och kammarrätt Utveckla rutiner för verksamheten. Bilda nätverk med kringliggande län. Organisera en gemensam samrådsgrupp för färd- och riksfärdtjänst. Samtliga handläggare ska ha genomgått Svensk Färdtjänstförenings fördjupningskurser gällande färd- och riksfärdtjänst. Utveckla enhetlighet och bemötande gentemot kund.

20 19(20) Elevantagningen Elevantagningen arbetar på uppdrag av Dalarnas och Hälsinglands kommuner, Landstinget Dalarna samt fristående skolor, med att ta fram underlag för antagning till gymnasieskolan. Elevantagningen hanterar varje ansökan, behörighetsgranskar, meritvärderar och rangordnar de sökande enligt gällande lagar och regler samt förmedlar underlaget till respektive kommun eller skola för beslut. En viktig roll för verksamheten är att i relation till kunderna fungera som kunskapsbank när det gäller antagningsfrågor. Elevantagningen ansvarar även för utbetalning av inackorderingstillägg och resebidrag för Dalarnas elever som studerar på annan ort. Tillgänglighet, effektivitet och engagemang är ledord i verksamheten. Verksamheten ska ha hög kvalitet och vara prisvärd för kunderna. Utbildning av personal och informationsträffar med berörda studievägledare ska ske kontinuerligt. Samverkan och erfarenhetsutbyte ska ske med gymnasieantagningarna i Västerås, Örebro, Eskilstuna, Karlstad och Köping. AV-media AV-media servar skolor och andra utbildningsanordnare med pedagogiskt anpassat läromedel. AV-media investerar årligen i nytt filmmaterial och teknik för att hålla standarden på utlåningsmaterial på hög nivå. I arkivet finns utbildningsradions samtliga radio- och tvprogram. Produktion av mediematerial som Läs en Film-väskor, samordnas med Film i Dalarna och länsbiblioteket. AV-media fortsätter att öka tillgängligheten för kunderna. Hög service och låg prisnivå. Löpande avtal till förmån för kunder. Uppgradering till streaming av äldre material fortsätter under AV-media fortsätter att sträva efter en hög ambitionsnivå för filminköp. AV-media fortsätter under 2015 med fysisk utlåning så länge efterfrågan finns. AV-media arbetar aktivt med olika informationsinsatser mot kunderna.

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Fastställd av Region Dalarnas direktion 27 mars 2015 Innehållsförteckning Leif har ordet. 3 Det här är Region Dalarna 4 Politisk ledning 5 Verksamhetsidé 3

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Beslut om Region Dalarnas årsredovisning 2014

Beslut om Region Dalarnas årsredovisning 2014 Ankom 2015-05-28 KS 2015:293/04 MISSIV Sida 1(1) Mailadress: diariet@regiondalarna.se Datum 2015-05-30 Diarienummer RD 2015/49 Ert diarienummer Region Dalarnas medlemmar Beslut om Region Dalarnas årsredovisning

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer