VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion

2 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy 5 Ekonomi och projektfinansiering 6 Personal och kommunikation 7 Näringsliv och samhällsbyggnad 9 Kollektivtrafik 9 Infrastruktur 9 Ung i Dalarna 10 Kompetensförsörjning 11 Innovationer och entreprenörskap 12 Besöksnäringsutveckling 13 Energikontor 14 Internationellt 15 Utveckling, hälsa och välfärd 16 Färdtjänsten Dalarna 18 Elevantagningen 19 AV-media 19 Budget

3 2(20) Leif har ordet Region Dalarna ska utifrån det regionala ledarskapet verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. I det ska vi vara och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen för utvecklingen av länet. Dessa rader beskriver Region Dalarnas verksamhetsidé och vision för arbetet med och i ett Dalarna som står fortsatt starkt. Men styrkan innehåller och leder trots allt till ett flertal utmaningar som länet och därmed Region Dalarna med flera måste ta sig an. Brister i kompetensförsörjningen hotar den fortsatta starka utvecklingen i många av länets viktiga branscher. Brister i infrastrukturen för väg och järnväg gör att vi inte riktigt kan se när denna gör det möjligt att Dalarna fullt ut kan få ut godset och in besökarna. Brister i fiberutbyggnaden ger inte företag och människor den tillgänglighet till bredband som driver på utveckling och bosättning. Statliga myndigheters fortgående neddragning av service och närvaro i länet skapar obalans mellan Dalarnas och storstädernas förutsättningar. Ungdomar står i situation med begränsat inflytande över samhället och i en alltför hög andel utanför arbetsmarknaden på samma sätt som de som är födda utanför landet. Det starka Dalarna som vi har uppnått kräver därför trots allt fler initiativ, mer samordnade insatser och samlade krafter. I verksamhetsplanen finns en del av dessa beskrivna men listan behöver fyllas på löpande under året. Initiativ behöver stödjas och uppmuntras liksom de många aktörernas vilja att bidra och samhandla, behöver stärkas. Just detta är utmaningen och uppdraget för det regionala ledarskapet. Just detta är uppgiften för Region Dalarna! Leif Nilsson Ordförande

4 3(20) Det här är Region Dalarna Region Dalarna är länets femton kommuners och Landstinget Dalarnas gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Dalarna. Region Dalarna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna på uppdrag av såväl länets kommuner och landsting som av Sveriges regering och riksdag. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja utvecklingen inom en rad områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen. Det handlar om kompetensförsörjning, ökad inflyttning, besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten, ungdomssatsningar samt internationella kontakter. I samspel med andra aktörer i Dalarna ska Region Dalarna främja näringslivets utveckling och tillväxt. I uppgiften ingår också att besluta om finansiering av regionala projekt. Antagningen till gymnasieskolan och utlåning av läromedel är ytterligare arbetsområden. Region Dalarna är också länets kollektivtrafikmyndighet och har regeringens godkännande att vara kommunalt samverkansorgan för Dalarna.

5 4(20) Politisk organisation Region Dalarnas arbete leds av direktionen, som är det beslutande organet. Direktionen består av 27 ledamöter och 27 ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Detta förhållande speglar också den del av Region Dalarnas finansiering som kommer via medlemmarnas insatser. Direktionen ska under verksamhetsdagarna mars utse råd inom olika verksamhetsområden för mandatperioden Direktionen har följande sammansättning: Ledamöter från kommunerna Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), vice ordförande Jan Bohman (S), Borlänge Peter Egardt (S), Älvdalen Ulf Hansson (S), Hedemora Anna Hed (C), Mora Irene Homman (S), Gagnef Lars Isacsson (S), Avesta Ulrika Liljeberg (C), Leksand Susanne Norberg (S), Falun Leif Pettersson (S), Ludvika Kurt Podgorski (S), Malung-Sälen Annette Riesbeck (C), Rättvik Abbe Ronsten (S), Säter Fredrik Rönning (S), Smedjebacken Mikael Thalin (C), Orsa Per-Anders Westhed (C), Vansbro Ersättare från kommunerna Jonny Gahnshag (S) Mats Dahlström (C) Agneta Nyvall (M) Anette Eriksson (S) Gustav Ericsson (M) Lennart Sohlberg (S) Lovisa Målare (C) Johan Thomasson (M) Victor Zakrisson (S) Björn Ljungqvist (M) HåGe Persson (M) Tom Martinsson (M) Jan Dahlquist (S) Tommy Andersson (M) Lotta Gunnarsson (M) Marie Olsson (S) Nils-Erik Edlund (S) Ledamöter från landstinget Ingalill Persson (S), andre vice ordf. Gunnar Barke (S) Mursal Isa (MP) Clas Jacobsson (M) Bengt Lindström (S) Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Lena Olsson (V) Lena Reyier (C) Mikael Rosén (M) Ersättare från kommunerna Kristina Svensson (S) Elin Norén (S) Per-Inge Nyberg (S) Kajsa Fredholm (V) Nils Gossas (MP) Britt-Inger Remning (M) Anders Ahlgren (C) Bo Brännström (FP) Torsten Larsson (KD) Roger Carlsson (SD)

6 5(20) Arbetsutskottet har följande sammansättning: Ledamöter Leif Nilsson (S), ordförande Sofia Jarl (C), första vice ordförande Ingalill Persson (S), andra vice ordförande Jan Bohman (S) Mikael Rosén (M) Ersättare Susanne Norberg (S) Lars Isacsson (S) Lena Olsson (V) Bo Brännström (FP) Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) Revisorer: Carl-Eric Nyström (C) Ann-Britt Åsebol (M) Sören Bertilsson (S) Verksamhetsidé Region Dalarna ska utifrån det regionala ledarskapet verka och ta ansvar för utvecklings- och tillväxtarbetet i Dalarna. Vision Region Dalarna ska vara och uppfattas som den offentliga aktör som spelar den största och mest avgörande rollen i utvecklingen av Dalarna. Verksamhetspolicy I en verksamhet där alla medarbetare känner både stolthet och glädje över att vara med och arbeta för Dalarnas utveckling, ska vi allt mer professionellt och drivande verka inom områdena: Näringsliv och samhällsbyggnad Utveckling, hälsa och välfärd Projektfinansiering i syfte att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet på ett hållbart sätt samt stärka de demokratiska möjligheterna att påverka. Det vi uppnår och vill ska vi kommunicera på ett bra och tydligt sätt.

7 6(20) Ekonomi och projektfinansiering Ekonomiskt mål Region Dalarnas budget för 2015 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter är oförändrade jämfört med tidigare år. Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital. Projektfinansiering Region Dalarna disponerar 60% av länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1), vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Prioriteringar av vilka projekt som ska få medfinansiering från anslaget görs främst utifrån hur väl projektets syfte och mål överensstämmer med Dalastrategin Dalarna 2020 och strukturfondsprogrammet för EU Mål 2 Norra Mellansverige. En del av Region Dalarnas eget arbete med länets utveckling bedrivs i projektform och finansieras även det av det statliga anslaget samt EU:s regionala utvecklingsfond. För att säkerställa att resurserna används på ett utvecklingsinriktat och kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ta tillvara erfarenheter av tidigare genomförda projekt samt att genom kunskapsutbyte med övriga län och aktörer ytterligare utveckla verksamheten. Det är också viktigt att idébärare och projektägare får ett bra och proaktivt stöd från Region Dalarna i samband med ansökan och genomförande av utvecklingsprojekten. Minst tio uppföljningsbesök av pågående och avslutade projekt genomförs. Ett ökat inslag av proaktivitet och servicenivå bland annat genom fortsatt utveckling av hemsida och av den under 2014 lanserade webbansökan. Redovisning av genomförda projekt och dess effekter systematiseras ytterligare och redovisas regelbundet till beslutande politiker.

8 7(20) Personal och kommunikation Enheten Personal och kommunikation arbetar löpande med att svara upp mot de krav som ställs av en ständigt föränderlig organisation. Arbetet med att effektivisera rutinerna och förbättra stödet till verksamheten fortsätter Till enheten hör personalfrågor, löner, posthantering, mötesservice, reception, diariehantering, administrativt stöd till den politiska organisationen, IT, vaktmästeri. Enheten har också extern verksamhet i form av en kommunikationsgrupp och projektet House of Dalarna. Personal I januari 2015 består personalen av 60 tillsvidareanställda medarbetare (13 män och 47 kvinnor) och 6 visstidsanställda (2 män och 4 kvinnor). 6 personer lånas in från kommuner, landsting och högskola för att genomföra projekt. Region Dalarnas medarbetare ska, oavsett anställningsform, uppmuntras med stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och en väl fungerande arbetsmiljö. Riktlinjer för alla anställda ska revideras och läggas in i den digitala personalhandboken. Personalblanketter ska ses över. Information om rutiner och processer inom servicefunktionerna för att öka effektiviteten sker kontinuerligt. Genomföra arbetsmiljö- och hälsoundersökning bland alla medarbetare under hösten med hjälp av företagshälsovården. Sharepoint, ett nytt intranät och dokumenthanteringssystem ska börja användas under våren All personal ska internutbildas i systemet. Behovet av ett videokonferenssystem ska utredas och utvärderas under året. Vi ska ha en väl fungerande skyddskommitté som deltar i planering av arbetsmiljöarbetet. En ny arbetsmiljöpolicy och checklista för skyddsrond tas fram under våren och skyddsombudet ska utbildas.

9 8(20) Kommunikation För att nå alla våra målgrupper krävs många olika kommunikationsinsatser i många kanaler. Målet med kommunikationsinsatserna är att förtydliga Region Dalarnas uppdrag och verksamhet för samtliga målgrupper. Vidareutveckling av grafisk profil, med syfte att möjliggöra för alla verksamheter och projekt att använda vår grafiska profil på ett mer konsekvent sätt. Målet är att göra bilden av Region Dalarna mer tydlig och enhetlig för alla våra målgrupper. Fortsatt webbutveckling med målet att homogenisera och förenkla. Webbplatser med egna domännamn kommer att fortsätta flyttas hem till vår moderwebbplats för att tydliggöra organisatorisk hemvist. Alla verksamheter och projekt erbjuds möjlighet att få hjälp med utveckling av sina undersidor, från kommunikationsgruppens webbredaktion. En strategi och policy för sociala medier kommer att tas fram. Målet med strategiarbetet är att styra upp arbetet så att vi kan utnyttja varje kanal på bästa, mest effektiva sätt. På test kommer vår ordförande eller vice ordförande intervjuas och filmas direkt efter direktionsmötena. Där ges en möjlighet att berätta mer om de viktigaste nyheterna på just det aktuella mötet. Målet med försöket är att vi ska upplevas mer lättillgängliga, transparenta och personliga. En kommunikationsplansmall kommer under året att tas fram. Mallen ska ses som en hjälp för ansvariga vid projektmedelsansökan, att ta fram en kommunikationsplan och budget inför varje nytt projekt. Målet är att få till att planering för kommunikation för att förtydliga projektens syfte och mål bör finnas med redan vid ansökningsförfarandet, både finansiellt och personellt. Montern House of Dalarna byggs upp under Faluns skid-vm i februari. Montern är Region Dalarnas, Dalakommunernas och landstingets gemensamma skyltfönster som ska locka VM-besökarna tillbaks till Dalarna, som besökare eller inflyttare.

10 9(20) Näringsliv och samhällsbyggnad Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i Dalarna är viktig för människors rörlighet och sysselsättning. Möjligheter att via kollektiva transporter nå arbete och studier är viktigt för personer och Dalarnas fortsatta tillväxt. Kollektiva transporter är också ett viktigt inslag i arbetet för en hållbar utveckling. Ett nytt trafiksystem sjösattes under 2014 och det är viktigt att under 2015 följa hur resandet utvecklas till följd av det. Justeringar och trimningsåtgärder av trafiksystemet gjordes under året för att öka kostnadseffektivitet och attraktivitet. Även om inte kollektivtrafiken ensam kan tillgodose alla transportbehov möjliggör det nya trafiksystemet en ökning av andelen resor i relation till andra trafikslag. En utökad samverkan med andra transportsätt krävs för att skapa god tillgänglighet. Ett användarorienterat och trafikslagsövergripande synsätt bygger på att hela resan ska bli så bra som möjligt. Det finns stora krav på det nya kollektivtrafiksystemet från länets medborgare och vi måste tydligare kommunicera vad de kan förvänta sig av kollektivtrafiken i Dalarna. Flera utredningar har under 2014 påvisat att det finns oklarheter i hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Dalarna) och våra trafikbolag förhåller sig till varandra. Den framtida utformningen av vårt samarbete är ett viktigt område att arbeta aktivt med under Två nya upphandlingar av trafik ska genomföras under 2015; en för tåg och en för busstrafik. Arbetet med att ta fram ett avtal för hur kostnaderna ska fördela sig mellan kommuner och landsting är aktuellt under 2015 liksom en strategi för hållplats- och pendlarparkeringar. Förtydliga rollerna och förbättra styrningen av våra kollektivtrafikbolag. Förbereda och genomföra kommande tågtrafikupphandling. Genomföra kommande busstrafikupphandling. Öka samverkan med grannlän om trafikutveckling. Infrastruktur För länets tillväxt och överlevnad är det helt nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Arbetet syftar till att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur såväl inom som utom länet.

11 10(20) En ny reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur fastställdes i juni Inom ramen för länsplanens steg 1-åtgärder har det påbörjats ett tvåårigt cykelprojekt med syfte att utveckla arbetsmetoder för att skapa cykelleder i Dalarna för cykelturism och arbets- och skolpendling. Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd länsplan Driva prioriterade åtgärder enligt fastställd nationell plan för transportsystemet Ung i Dalarna Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffa sig utbildning och arbete. Att satsa på unga är viktigt för unga själva, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Region Dalarnas arbete inom området kommer idag till uttryck genom strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion och projekten Youth V.I.P. Dalarna/Hubei och Miljötinget. Under 2014 togs strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion fram för att sedan beslutas i februari Grundstenarna i strategin är att arbetet med unga ska vara kunskapsbaserat och sektorsövergripande. Arbeta med de mål som satts upp i Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Utveckla det sektorsövergripande och kunskapsbaserade arbetet med unga, i organisationen och i regionen. Utveckla former för uppföljning av organisationens och regionens arbete med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll men även hur den omsätts i praktisk handling. Utveckla marknadsföringen av PengaAkuten kopplat till Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion.

12 11(20) Kompetensförsörjning En väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för Dalarna. Kompetensförsörjningen bärs upp av ett stort antal aktörer och organisationer, som i ökad utsträckning behöver samverka för att matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetens ska fungera. En väl fungerande matchning bygger på en utvecklad och nära samverkan med och mellan arbetslivets och utbildningsområdets aktörer. Det krävs kunskapsunderlag som beskriver hur väl utbud och efterfrågan möts för att öka förståelsen för en ständigt förändrad arbetsmarknad och de komponenter som ingår i matchningens struktur och systematik. Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning är i huvudsak ett strategiskt arbete utifrån ovanstående beskrivning. Region Dalarnas roll är att vara stödjande och driva utvecklingsarbete inom kompetensförsörjning i linje med den regionala utvecklingsstrategin. I Dalastrategin lyfts ett antal fokusområden som stödjer det övergripande och strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Det nationella regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar stärker och kompletterar Dalastrategins utgångspunkter för arbetet. Delar av EU 2020 strategin stärker argumenten för ett aktivt arbete med kompetensförsörjning. Förbättra samverkan mellan Dalarnas arbetsgivare och utbildningsanordnare inom alla skol- och utbildningsformer. Fortsätta arbetet med att etablera bransch och utbildningsforum inom befintliga och nya konstellationer. Implementering av Dala Valideringscentrum i Dalarnas kommuner. Öka kunskapen om Dalarnas arbetsmarknad för de som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. Ökad efterfrågestyrning av länets utbildningar som bättre matchar arbetslivets och individens behov. Påbörja arbetet med att fram en regional handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning.

13 12(20) Innovationer och entreprenörskap I Dalastrategins vägval innovativa miljöer och entreprenörskap, betonas betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. För att konkretisera Dalastrategins intentioner antogs det strategiska dokumentet Mobilisera för tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna under Aktörernas ambitioner ska genomsyras av visionen att Dalarna ska bli en attraktiv partner för nationella och internationella samarbeten. Region Dalarna har en samordnande roll i detta arbete. Som ett led i det internationella arbetet blev Dalarna en fullvärdig medlem i Vanguard-initiativet i slutet av oktober Det innebär, förutom ökat regionalt samarbete, ytterligare möjligheter att delta i olika piloter och projekt som genomförs i initiativet. I Dalastrategin understöds också insatser för att stärka entreprenörskapet med fortsatta insatser för att stärka kvinnor, utlandsfödda och ungdomar som entreprenörer samt ett ökat företagande inom nya affärsområden. Dessa delområden kommer att vara bärande i en agenda för stärkt entreprenörskap. Region Dalarna ska fortsätta arbeta utifrån relevanta kunskapsunderlag, samverka med andra och förstärka lärande och utvärdering som viktiga delar i utvecklingsarbetet. Etablera kunskapsområden för smart specialisering i Dalarna. Etablera råd och partnerskap för smart specialisering och stärkt entreprenörskap. Färdigställa det strategiska dokumentet Mobilisera för tillväxt stärkt entreprenörskap i Dalarna. Upprätta en handlingsplan som samordnar insatser enligt agendan för smart specialisering. Utarbeta en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering i Dalarna och fortsatt samarbetet med parter i Norra Mellansverige. Samverka med näringslivsaktörer i Dalarna, men också med nationella och regionala parter för analys, lärande och utvärdering.

14 13(20) Besöksnäringsutveckling Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäringen utgörs till stora delar av att stötta klusterinitiativet Destination Dalarna. Destination Dalarna är en gemensam innovativ arena där privata företag och organisationer, offentlig förvaltning, forskning och utbildning möts. Region Dalarna fungerar som processägare för Destination Dalarna. Destination Dalarna har en strategigrupp som fungerar som styrelse. Under 2009 togs en vision och strategi fram för arbetet med besöksnäringsutveckling inom Destination Dalarna. Visionen Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion är nedbruten i fem strategiska områden där konkreta aktiviteter genomförs för att nå visionen. De aktiviteter som genomförs ska sammantaget syfta till att uppnå det önskvärda tillståndet i varje strategiområde. För verksamhetsåret 2015 kommer arbetet att fokuseras på att driva aktiviteter kring internationalisering och försäljning med syfte att öka exporten. I övrigt fortsätter arbetet med att utveckla produktutvecklingskoncept och temabaserade utvecklingsområden. Vi stödjer arbetet inom Besöksnäringscollege och det fortsatta arbetet med affärsutvecklingsverktyget Kurbits för besöksnäringen. Andra viktiga arbetsområden är en ytterligare vidareutveckling av statistik och analys av besöksnäringen. LÅNGSIKTIGA MÅL 2020 Kvantitativa mål; 3 miljoner nya gästnätter. 5% i tillväxttakt. 11% i marknadsandel av svensk besöksnäring. Långsiktiga kvalitativa mål; Utveckla och befästa besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden. Stärka den internationella positionen hos branschens organisationer och företag som en naturlig partner när framtidens besöksprodukter utvecklas. Öka förnyelsekapaciteten hos branschens organisationer och företag. Stärka Dalarnas attraktionskraft som investeringsobjekt.

15 14(20) Bredbandskansli och digital agenda Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna driver ett gemensamt bredbandskansli. Kansliet fungerar som nav för regionala bredbandsfrågor och arbetet för struktur som ger förbättrade möjligheter att bo och verka på landsbygden. Bredbandskansliet är aktivt i flera nationella arbetsgrupper och bredbandsforum Dalarna. Arbetet för att främja utbyggnaden av mobilt bredband sker via samordning av myndighetsprocesser, mötesplats för mobiloperatörer och kommuner, kartläggning av befintlig mobiltäckning samt fysisk teknisk samordning. Energikontor Energikontoret som etableras under 2015 ska ingå i Region Dalarnas verksamhet och ha täta kontakter med övriga regionala aktörer och med andra energikontor i landet. Uppdraget att stödja de kommunala klimat- och energirådgivarna ska vara en grundbult i kontorets verksamhet. Energikontoret ska också utvecklas till att vara en driven aktör för att utveckla klimat- och energifrågorna i Dalarna. Energikontorets verksamhet stärker Region Dalarna och vår kompetens inom miljö- och energiområdet. Det innebär också en resursförstärkning vid bedömning och beslut om projekt för egna eller vid medfinansiering av EU-projekt inom energiområdet. För Dalarnas kommuner och energirådgivare kan ett Dalakontor ge en bättre närhet och närvaro i länet. Det gäller också i den samverkan som sedan många år är etablerad i arbetet med Energiintelligenta Dalarna.

16 15(20) Internationellt Region Dalarnas internationella arbete utgår från visioner och vägval i Dalastrategin samt det syfte, mål och kriterier för samarbete som uttrycks i Region Dalarnas internationella policy. Under 2015 fortsätter det gränsregionala samarbetet med Hedmarks fylke i Norge genom Gränskommittén Hedmark-Dalarna. En handlingsplan antas inför varje nytt verksamhetsår med utgångspunkt i fyra insatsområden; Reducera gränshinder Gränsnära samarbete Attraktiv region Grön tillväxt Den nya Interreg-perioden och de möjligheter som den erbjuder kommer att leda till aktiv projektutveckling. Region Dalarna stödjer medarbetare och medlemmar i deras internationella arbete. En viktig resurs i detta arbete är representationskontoret Central Sweden Bryssel, som Dalarna delar med Gävleborgs och Örebro län. Under 2015 planeras för fortsatta aktiviteter genom Cepa, Central Sweden projektanalys med syfte att få fram projektidéer till EU:s nya sektorsprogram. Utgångspunkten är att arbeta utifrån en smart specialiseringsstrategi och koncentrera arbetet runt Dalastrategins kunskapsområden. Målet på några års sikt är ett ökat deltagande i EU:s program för forskning och innovation: Horisont Samarbetet med Hubeiprovinsen i Kina fortsätter genom två treåriga Sida-projekt som startade under Ett som stärker lednings- och samordningsfunktionen samt ett som ska öka ungdomars delaktighet och inflytande med koppling till regional utveckling. Deltagande ungdomar kommer att mötas i både Dalarna och Hubei och genomföra aktiviteter tillsammans. Även styrgruppen för samarbetet ska träffas för att ta fram en ny handlingsplan och för att diskutera förutsättningarna för att driva ytterligare gemensamma projekt. Region Dalarna stödjer Swedala Office i Wuhan, som drivs genom Stiftelsen Teknikdalen i syfte att underlätta för Dalaföretag att göra affärer i Kina samt för att koordinera pågående aktiviteter och samarbeten mellan Dalarna, Hubei, Borlänge, Wuhan.

17 16(20) Utveckling, hälsa och välfärd Region Dalarna utgör en plattform för att bedriva utvecklingsarbete inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik och jämlik vård till nytta för invånarna i Dalarna. Årsvisa överenskommelser mellan regering och Sveriges Kommuner och Landsting eller andra överenskommelser mellan statlig och regional-lokal nivå är prioriterade områden för regional utveckling. Under 2015 kommer fokus att vara fortsatt arbete inom de prioriterade områdena inklusive utfasning av de områden som avslutas. Internt ska samverkan mellan verksamhetsområdena förstärkas och utformning av framtida stödstruktur med ökad medlemsfinansiering klargöras. Former för samverkan mellan den regionala stödstrukturen och högskolan ska utvecklas. Stärka samspelet mellan olika områden samt mellan forskning och praktik. I samverkan med högskolan, kommuner och landsting utveckla metoder för ökat brukarinflytande. På ett strukturerat sätt driva och stödja lokal utveckling inom de prioriterade områdena. PROJEKT Barn och unga Regionalt stöd för att utveckla barns delaktighet och inflytande inom den sociala barnavården. Fortsatt arbete med systematisk uppföljning där implementering av det reviderade BBIC-materialet står i fokus. Fortsatt spridning av kunskapsstöd för trygg och säker vård för placerade barn och unga. Missbruks- och beroendevården Fortsatt stöd för lokal utveckling och samverkan. Förbättrade stödinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Implementering av regionalt vårdprogram och länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Fortsatt implementering av systematisk uppföljning samt av ett föräldra- och barnperspektiv. Äldre Fortsatt implementering av Bättre liv för sjuka äldre där arbetet utgår från den regionalt framtagna strategiplanen, där målet för den äldre personen är att kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Prioriterade delområden: god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling, sammanhållen vård och omsorg samt att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos äldre.

18 17(20) E-hälsa Personal inom vård- och omsorg får tillgång till ett välfungerande och samverkande IT-stöd som underlättar det dagliga arbetet och garanterar patientsäkerheten. Invånartjänster inom e-hälsoområdet ska utvecklas. Patienter och brukare kommer att involveras ytterligare i arbetet. Personer med funktionsnedsättning Metodutveckling av alternativa kommunikationsstöd och delaktighetsmodeller för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande samt vuxnas brukarmedverkan. Inom systematisk uppföljning inriktas arbetet på att pröva arbetsmetoder och verktyg som har utvecklats för att säkerställa kvalitet av stöd och service. Psykiatri Arbetet med vård-och stödsamordnare ska fortsätta utvecklas. Brukarinflytande på individ, verksamhets- och systemnivå förstärks ytterligare. Arbete med anhörigstöd intensifieras. För det sistnämnda kommer Dalarna att delta som pilotlän i ett nationellt forskningsprojekt.

19 18(20) Färdtjänsten Dalarna Efter införande av den nya kollektivtrafiklagstiftningen har tidigare trafikhuvudmän ersatts av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Region Dalarna i sin egenskap av kollektivtrafikmyndighet ansvarar i Dalarna för färdtjänst- och riksfärdtjänsthanteringen, som är att hänföras till myndighetsutövning. Färdtjänsten Dalarna har till uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst. Av 7 färdtjänstlagen framgår att Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten Dalarna gör individuella bedömningar, i enlighet med lagstiftningens krav. Riksfärdtjänsten 1 lyder: En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för de reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. När det gäller riksfärdtjänst bör det påpekas att detta i grunden är en lag om att en person med funktionsnedsättning inte ska drabbas av fördyrande kostnader vid resa till följd av sin funktionsnedsättning. Enheten arbetar för en hög rättssäkerhet och att korta väntetider i väntan på beslut, samtidigt som handläggarna arbetar för ett gott bemötande och transparens. Detta är ledord som går som en röd tråd genom enhetens möten, metodutveckling och kvalitetssäkring. Under året avser färdtjänstenheten att följa upp och redovisa följande nyckeltal avseende tillståndsgivningen: Genomsnittlig handläggningstid (väntetid), nya ärenden för färd- och riksfärdtjänst, genomsnittlig avslagsfrekvens, antalet omprövningar, ansökningar om särskilda villkor, besök, antalet ärenden som överklagats till förvaltnings- och kammarrätt Utveckla rutiner för verksamheten. Bilda nätverk med kringliggande län. Organisera en gemensam samrådsgrupp för färd- och riksfärdtjänst. Samtliga handläggare ska ha genomgått Svensk Färdtjänstförenings fördjupningskurser gällande färd- och riksfärdtjänst. Utveckla enhetlighet och bemötande gentemot kund.

20 19(20) Elevantagningen Elevantagningen arbetar på uppdrag av Dalarnas och Hälsinglands kommuner, Landstinget Dalarna samt fristående skolor, med att ta fram underlag för antagning till gymnasieskolan. Elevantagningen hanterar varje ansökan, behörighetsgranskar, meritvärderar och rangordnar de sökande enligt gällande lagar och regler samt förmedlar underlaget till respektive kommun eller skola för beslut. En viktig roll för verksamheten är att i relation till kunderna fungera som kunskapsbank när det gäller antagningsfrågor. Elevantagningen ansvarar även för utbetalning av inackorderingstillägg och resebidrag för Dalarnas elever som studerar på annan ort. Tillgänglighet, effektivitet och engagemang är ledord i verksamheten. Verksamheten ska ha hög kvalitet och vara prisvärd för kunderna. Utbildning av personal och informationsträffar med berörda studievägledare ska ske kontinuerligt. Samverkan och erfarenhetsutbyte ska ske med gymnasieantagningarna i Västerås, Örebro, Eskilstuna, Karlstad och Köping. AV-media AV-media servar skolor och andra utbildningsanordnare med pedagogiskt anpassat läromedel. AV-media investerar årligen i nytt filmmaterial och teknik för att hålla standarden på utlåningsmaterial på hög nivå. I arkivet finns utbildningsradions samtliga radio- och tvprogram. Produktion av mediematerial som Läs en Film-väskor, samordnas med Film i Dalarna och länsbiblioteket. AV-media fortsätter att öka tillgängligheten för kunderna. Hög service och låg prisnivå. Löpande avtal till förmån för kunder. Uppgradering till streaming av äldre material fortsätter under AV-media fortsätter att sträva efter en hög ambitionsnivå för filminköp. AV-media fortsätter under 2015 med fysisk utlåning så länge efterfrågan finns. AV-media arbetar aktivt med olika informationsinsatser mot kunderna.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans! Det skulle egentligen räcka med det ordet för att sammanfatta kommunförbundets

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer