Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB"

Transkript

1 Sida 1(15) Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrarna i världen. Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. Som framgångsfaktorer har vi identifierat högsta konstnärliga kvalitet, starkt publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. För den finansiella styrkan tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, VGR, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Även vår självfinansiering har ökat biljettintäkter, sponsormedel och överskott från restaurang och uthyrning men också våra kostnader. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket gett positivt resultat såväl konstnärligt som ekonomiskt. Vi ser en mycket positiv utveckling också vad gäller publiktillströmning, extern samverkan och interna processer för produktion och redovisning. Verksamheten är numera också miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vi kan stolt konstatera att år 2014 kan läggas till handlingarna som ännu ett framgångens år för Göteborgs Symfoniker AB. De senaste årens satsningar av VGR och andra finansiärer jämte vårt systematiska arbete med att positionera Göteborgs Symfoniker internationellt har givit utdelning från 2014 i form av en verksamhet på exceptionellt hög nivå. Med ett konsertutbud värdigt en europeisk storstad, prestigefyllda inspelningsprojekt och flera viktiga turnéer tar vi nu plats bland de riktigt stora orkestrarna. Under 2014 har Göteborgs Symfoniker i större omfattning än någonsin tidigare samarbetat med dirigenter och solister ur det absoluta toppskiktet. Frekventa gäster var bland andra Kent Nagano, Gustavo Dudamel, Neeme Järvi, Herbert Blomstedt, Christian Zacharias och Jukka- Pekka Saraste. Vi har inlett ett samarbete med internationellt välrenommerade Radiokören och vi samverkade i februari med Göteborgs Internationella Filmfestival och Scandinavium kring ett liveuppförande av musiken till filmen Koyaanisquatsi ihop med Philip Glass Ensemble från New York. Vi har fortsatt vår satsning på kvinnliga dirigenter och har givit samtidsmusiken fortsatt stort utrymme i programläggningen. Under 2014 uruppförde vi sex verk, varav två var beställningar av de internationellt mycket efterfrågade tonsättarna Unsuk Chin och Magnus Lindberg. Vår redan omfattande barn- och ungdomsverksamhet förstärktes ytterligare. Konsertutbudet

2 Sida 2(15) blev större med produktioner för skolans alla stadier och fortsatt fri entré för skolelever. Vårt samarbete med El Sistema utvidgades med fler möten mellan barnen och våra musiker, två sida vid sida-konserter och en nationell musikfestival som vi arrangerade tillsammans med Göteborgs Stad och Stiftelsen El Sistema. Vår samverkan med annan musikundervisning fördjupades genom en temavecka kring talangutveckling och ett residens för Caracas Youth Orchestra från Venezuela. I syfte att vidga deltagandet i verksamheten har vi ökat vår regionala närvaro genom konserter i mindre konstellationer. Vara Konserthus är fortsatt Göteborgs Symfonikers andra scen och ger jämte utomhuskonserterna i Slottsskogen och Götaplatsen goda möjligheter att locka ny publik. Genom vår medverkan i VGR:s och Kungälvs kommuns stora fredsfirande på Bohus fästning 4-7 juni nådde vi ut ytterligare. Vårt digitala konserthus, GSO Play, ger oss en närmast osannolik räckvidd. Tittare i mer än 200 länder ser regelbundet de konserter vi lägger ut. Under 2014 ökade vi frekvensen, intensifierade marknadsföringen och lanserade flera nya kanaler för spridning av Göteborgs Symfonikers framträdanden. De digitala konsertbesöken kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfria för tittarna. För att åstadkomma ovan nämnda utveckling krävs fortsatta investeringar i verksamheten, och vi arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Samtidigt är vi fortsatt beroende av ägarens långsiktiga bidrag. 2. Verksamheten Uppdrag från Västra Götalandsregionen Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Orkestern har stark internationell lyskraft och har som ambition att inom tio år positionera sig som en av världens främsta. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler människor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Uppdrag Utveckla Göteborgs Symfonikers konstnärliga kvalitet.

3 Sida 3(15) Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Initiera digitala utsändningar av Symfonikernas konserter. Initiera sommarverksamhet i Göteborgs Konserthus. Stärka samarbetet med kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Stärka och utveckla kompetensen inom organisationen. Under uppdragsperioden följa upp resultaten av insatserna kring tillgänglighet, regional utveckling och medborgarnas delaktighet. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Göteborgs Symfoniker AB arbetar intensivt med barn och ungdomsverksamhet vilket framgår under punkt 4. Genom vår digitala satsning GSOPlay får medborgare i hela regionen (och världen) tillgång till minst två orkesterkonserter per månad som streamas via internet. Med trailern GSO Roadshow har Göteborgs Symfoniker besökt festivaler och olika arrangemang runt om i regionen under perioden juni-oktober. Där har besökarna kunnat se och höra vår digitala satsning inne i trailern. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Göteborgs Symfoniker når upp till de indikatorer som fastställts för miljöarbetet. Verksamheten miljödiplomerades hösten 2013 och arbete med att nå våra miljömål pågår kontinuerligt. En omdiplomering kommer att genomföras under första kvartalet Dessutom pågår en utredning om möjligheten att Krav- eller Svanen-märka vår restaurangverksamhet. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Göteborgs Symfoniker arbetar med tillgängligheten i fastigheten genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Dessutom pågår en stor översyn av de publika ytorna för att förbättra såväl arbetsmiljö för medarbetarna som tillgänglighet för våra besökare. Renoveringen kommer att genomföras sommartid under perioden enligt plan. Vi använder hörslingor med trådlös IR-överföring i våra konsertsalar. Vår externa webbplats följer till viss del internationell standard för tillgänglighet på webben, WCAG 2.0 nivå AA. På webbplatsen finns information om tillgängligheten i våra publika lokaler för personer med funktionsnedsättning. Genom vår digitala satsning når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att besöka konserthuset. Även GSO Roadshow, då vår trailer åker runt i regionen under sommarmånaderna och visar vårt digitala konserthus, har varit ett sätt att öka tillgängligheten. Genom olika aktiviteter riktade mot barn och unga arbetar vi också för att nå nya publikgrupper och nya musikanter, och på så vis bidra till en mindre segregerad stad och region.

4 Sida 4(15) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Göteborgs Symfoniker genomför under våren 2014 en arbetsmiljöenkät där bland annat delaktighet och arbetsmiljö belyses. Utifrån resultatet sätts nya mål för arbetsmiljöarbetet. Vid våra medarbetarsamtal, som genomförs på hösten med varje medarbetare, görs en plan för vars och ens kompetensutveckling. Vi har en väl fungerande samverkansorganisation mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vi anser att vi har god kontroll på våra kostnader och har haft en medvetenhet gällande att 2014 års verksamhet planerades på en hög kostnadsnivå. För att nå ett 0-resultat 2014 löstes obeskattade reserver upp till ett värde av drygt 200 tkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet I allt vi gör strävar vi efter högsta möjliga kvalitet med tillgängliga medel. För oss är detta att arbeta effektivt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål I april 2014 lade styrelsen för Göteborgs Symfoniker fast en vision och strategiplan för Göteborgs Symfoniker AB Huvudpunkterna ur denna strategiplan presenteras nedan. Vision för Göteborgs Symfoniker Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Framgångsfaktorer och aktiviteter Högsta konstnärliga kvalitet Historiskt förankrade och först med det nya Samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna Optimerad programläggning Inspelningar och utsändningar Turnéer

5 Sida 5(15) Artist- och repertoarutveckling Orkesterutveckling Körutveckling Publikfokus Ett modernt tilltal Ökad dialog Erbjuda bildning Ge bästa bemötande Konserthusets renovering, projekt K2 En ledande barn och ungdomsverksamhet Skolproduktioner av hög relevans Säkra musikeråterväxten Vara ledande i El Sistemas utveckling i Sverige Finansiell och organisatorisk styrka Verksamheten politiskt förankrad Fortsatt stark skattefinansiering av verksamheten Optimera abonnemangsstrukturen Rätt och tillräcklig bemanning Ett utvecklat medarbetarskap Väletablerade processer för produktion och administration Verksamhetens miljöarbete Göteborgs Symfoniker mijödiplomerades i slutet av år 2013, och kommer att omdiplomeras våren Inför diplomeringen togs ett antal styrdokument fram, bland annat en miljöanpassad inköpspolicy och en resepolicy. Miljöfrågor hanteras i företagets samverkansgrupp. Av restaurangens inköp under året var 27,6% ekologiska. Vi avser att klimatkompensera för de flygresor som företas på verksamhetens bekostnad, men inväntar VGRs utredning på området. En utredning pågår kring möjligheterna att krav- eller svanen-

6 Sida 6(15) märka verksamhetens restaurang. 2.6 Prestationer Evenemangsstatistik antal konserter 2014 Antal konserter 2013 Antal besökare 2014 Antal besökare 2013 Orkesterkonsert Populärproduktion orkester Populärproduktion tex popical, världen i Konserthuset Jazzkonsert Barn-, familje-, och skolkonsert Kammarkonsert Fikastråket Föreläsning TOTALT På övriga spelplatser i Västra Götalandsregionen genomfördes 8 konserter med ca åhörare. På turnéer i övriga Sverige och världen genomfördes 11 konserter med hörare. Totalt antal barn och unga som omfattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca personer. Antal besökare på våra konserter inklusive turnéer och utomhuskonserter uppgår till ca personer. Under året har Sveriges Radio spelat in och sänt ut tio av våra orkesterproduktioner och fyra jazzproduktioner. Unika besökare på webbsidan GSOPlay (fördelat pp 213 länder): Videovisningar på GSOPlay.se: Videovisningar på OperaTV Softwares kanalaer: Besök i vår GSOplay App: visningar på Youtube: Personal I Göteborgs Symfonikers nyligen antagna strategidokumentet för finns följande strategier och mål som relaterar till området personal: Vi ska genomföra minst en gemensam orkesterutvecklingsdag per termin. Stämmor, sektioner och musiker enskilt ska planera och genomföra utvecklingsaktiviteter varje år. Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens att ge ett gott bemötande till alla medarbetare, kunder och besökare. Vi ska 2014 rekrytera en VD och konstnärlig chef som stödjer vår vision.

7 Sida 7(15) Vi ska slutföra rekryteringar inom administrationen enligt plan fastlagd i januari Vi ska genomföra kompetensväxlingsåtgärder för att möta kommande stora generationsskifte i orkestern. Vi ska formulera oss kring medarbetarskapet vid GSAB. Vi ska utveckla ett introduktionspaket för nyanställda musiker, liknande det som finns för nyanställda administratörer. Vi ska varje år planera och genomföra utvecklingsaktiviteter för medarbetare inom administration, teknik och restaurang. Vi ska säkerställa att antagna policydokument efterlevs. Vi ska vidareutveckla vårt systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Beträffande kommande rekryteringsbehov i orkestern med anledning av pensionsavgångar, har organisationen en långsiktig överblick. Behovet möts kontinuerligt upp, i första hand genom att tidigarelägga eller åtminstone planera in provspelningar med god framförhållning. Inom administrationen har vi genomfört de rekryteringar som var planerade, med tonvikt på planerings- och marknadsavdelningarna. Här igenom har vi dels tillfört organisationen ny kompetens inom områdena barn- och familjekonserter samt sociala media. Därtill har vi rekryterat ytterligare en producent på tillsvidareanställning samt en på föräldravikariat, i syfte att stärka upp verksamheten inför kommande pensionsavgångar. Även konserthusets restaurang har under året tillförts kvalificerade resurser i form av tidsbegränsade befattningar som restaurangansvarig och caféansvarig. Ny VD har rekryterats. Rörande medarbetarskap har vi etablerat kontakt med Freddy Hällstén, organisationsforskare och prefekt vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som tillsammans med vår HR-funktion ska ta fram en skräddarsydd modell för att utveckla medarbetarskapet inom GSAB. En översyn av styrdokumenten för HR har genomförts, i syfte att fastställa systematiskt genomförande, uppföljning och uppdatering. I samverkan med våra fackliga företrädare och huvudskyddsombud implementerar vi löpande fastlagda rutiner, och involverar så långt det är möjligt våra medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En översyn av organisationens samtliga styrande dokument är planerad till första halvan av Personalstruktur Vissa strukturförändringar har gjorts på den administrativa sidan av verksamheten, med initiering Q och genomförande under Q Förändringarna är föranledda av tydligare och mer nyanserade verksamhetsbehov. Vårt uppdrag rörande barn och ungdomar har accentuerats, varför tjänsteutrymme avsattes för nyrekrytering av en assistent till vår barn- och ungdomsproducent, med särskilt ansvar för våra skol- och familjekonserter. Vidare har GSO stärkt sin närvaro i sociala media genom att istället för att återbesätta en tjänst som webbutvecklare, använda utrymmet till att anställa en digital kommunikatör på 60%, som kompletteras med köpta IT-tjänster.

8 Sida 8(15) För utveckling av restaurangverksamheten skulle en restaurangansvarig rekryteras för projektanställning under den intensiva perioden september till december, som stöd till vår restaurangchef som genom organisationsförändring har fått utökat verksamhetsansvar. Inledningsvis var det svårt att hitta en lämplig kandidat, men tjänsten tillsattes ändå slutligen och funktionen kommer under Q att upprätthållas med en timanställning. Samtliga strukturförändringar har rymts inom befintlig budget och varit kostnadsneutrala. 3.6 Jämställdhet och mångfald Bevakningen och utvecklingen av bolagets jämställdhet och mångfald, som inom GSAB går under paraplybegreppet likabehandling, ingår i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2014 genomfördes för tredje gången vår interna arbetsmiljöenkät, som ursprungligen är utvecklad i samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Utfallet av enkäten påvisade i huvudsak ett behov av utveckling rörande den psykosociala arbetsmiljön över lag, och en kontakt har etablerats med Göteborgs universitet för att utreda möjliga handlingsalternativ. Internt pågår även en partsgemensam dialog om lämpliga aktörer att handleda ett utvecklingsarbete. Beträffande den fysiska arbetsmiljön, upplever de kvinnor som har svarat på enkäten färre brister (i genomsnitt 2,0 per respondent) än männen (i genomsnitt 2,3 per resondent). För den psykosociala arbetsmiljön är läget det motsatta (kvinnornas 1,84 jämfört med männens 1,68 i genomsnitt). När det gäller ledarskapet i organisationen anser 79-95% av de kvinnliga och 89-96% av de manliga respondenterna att chefen ofta eller alltid löser sina ledaruppgifter på ett välfungerande sätt. I genomsnitt 77% av de kvinnliga och 92% av de manliga respondenterna anser att man som anställd vid GSO har lika möjligheter oavsett de laga diskrimineringsgrunderna. Mest försvårande för lika möjligheter ansåg kvinnorna att faktorn kön är, medan männen tror att funktionsnedsättning försvårar mest. Dessa värden kommer att ligga till grund för uppdaterade arbetsmiljömål i bolagets Arbetsmiljöplan Därtill har tillgänglighetsfrågan har varit högaktuell under året, utifrån GSAB:s roller både som arbetsgivare och som offentlig kulturinstitution. För att försöka finna gemensamma utvecklingsmål och synergier, utarbetades handlingsplanen för ökad tillgänglighet tillsammans av bolagets fastighetsansvarige och HR-strateg. Ambitionen har varit att tillgodose både Kulturrådets krav på verksamheter som uppbär statligt kulturbidrag samt de krav som följer av både befintlig och kommande lagstiftning som är tillämplig på GSAB som arbetsgivare. Ingen i ledande befattning har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap, utöver vad som eventuellt har ingått som delmoment i andra utbildningar.

9 Sida 9(15) 3.7 Personalvolym Utbildning, kultur och fritid Teknik och hantverk Kök, städ, tvätt Administration Totalt Under rubriken Utbildning, kultur och fritid redovisas timanställda i orkestern, vilket omfattar både vikarier och extramusiker. Antalet kan variera bl.a. beroende på vilka konserter som spelas den aktuella månaden. under rubriken Administration redovisas även foajépersonal och reception. Även dessa varierar i antal beroende på verksamhet, och påverkar resultatet mycket beroende på hur många som varit i tjänst för att täcka bemanningsbehovet under den aktuella månaden. Personalvolymen har under 2014 i stort motsvarat verksamhetens behov utifrån givna förutsättningar i budget och prognoser, bortsett från kompletteringar inom ekonomi och reception (se 3.8. Bemanningsföretag). Bortsett ifrån eventuella önskemål bland våra medarbetare med intermittent arbetstid, som i juridisk mening är tillsvidareanställda, finns i dagsläget inga ofrivilliga deltidsanställningar som är kända i organisationen. 3.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt GSAB har under 2014 köpt konsulttjänster från bemanningsföretag för att täcka upp vid arbetstoppar samt partiella och/eller oplanerade men lagstadgade ledigheter, eftersom det är både tidsödande och mycket svårt att hitta tillräckligt kvalificerade kandidater att anställa för oregelbundna behov. Där utöver anlitar vi bemanningsföretag vid tillfälliga och kortvariga behov i vår reception, där vi kontinuerligt analyserar och överväger alternativ rörande schema och arbetstider för att skapa en mer stadigvarande bemanning. Situationen har under 2014 emellertid varit komplex, till följd av föräldraledighet och ohälsa.

10 Sida 10(15) 4. Övrigt Konstnärliga höjdpunkter Möjligheten att samarbeta med högt kvalificerade och inspirerande artister är den enskilt viktigaste faktorn för en symfoniorkesters konstnärliga utveckling och därmed för publikens upplevelse i konsertsalen. Göteborgs Symfoniker anlitar dirigenter och solister i internationell konkurrens, vilket gör glädjen över de fina artister vi har kunnat presentera under 2014 extra stor. Medvetna satsningar har lett till att en förhållandevis stor andel av dem är kvinnor. Säsongen 2013/2014 tillträdde Kent Nagano formellt som Göteborgs Symfonikers förste gästdirigent och har på så sätt satt en mycket stark prägel på året Det har varit många höjdpunkter, men vi måste nämna hans tre konsertprogram med musik av 150-årsjubilaren Richard Strauss. Våra närmsta titeldirigenter Neeme Järvi, Christian Zacharias och Gustavo Dudamel har återigen gästat oss. Den förstnämnde med fortsättningen av inspelningsprojektet av Kurt Atterbergs nio symfonier, den sistnämnde med en turné till Frankrike, Italien och Schweiz där han tillsammans med Göteborgs Symfoniker gav sex konserter. Herbert Blomstedt var hos oss 2 veckor i juni där han fullbordade inspelningen av både den dokumentarfilm och den skivinspelning han påbörjade i Vi genomförde med honom också en kort Sverigeturné med besök i Jönköping och Umeå, Europas Kulturhuvudstad Andra dirigenter att särskilt nämna är David Afkham, Santtu-Mathias Rouvali, Alain Altinoglu, Dmitrij Kitajenko, Joana Carneiro, Jukka-Pekka Saraste, Stanislaw Skrowaczewski, John Storgårds och Marc Minkowski. Bland solisterna vill vi särskilt lyfta fram Martin Fröst, klarinett, och vår Artist-in-Residence 2014/2015, Arabella Steinbacher, violin, Nina Stemme, sopran, Håkan Hardenberger, trumpet, Barbara Hannigan, sopran, Yefim Bronfman, piano och Miah Persson, sopran. Vi vill också nämna att Radiokören har varit med i två av Göteborgs Symfonikers program samt gjort en egen à cappella-konsert. Göteborgs Symfoniker har under året gjort skivinspelningar med Håkan Hardenberger, trumpet och John Storgårds, dirigent, för BIS, Neeme Järvi (med Kurt Atterbergs musik) för Chandos, Kent Nagano (med Richards Strauss musik) för FARAO Classics och Herbert Blomstedt (med Wilhelm Stenhammars musik, label ej bestämd). Vi har gjort världs- eller Sverigepremiärer av tonsättarna Albert Schnelzer, Malin Bång, Hans Abrahamsen, Magnus Lindberg, Unsuk Chin, Jesper Nordin, Mats Larsson Gothe och Brett Dean. Större projekt att uppmärksamma är ett konsertframförande av filmen KOYAANISQATSI av Philip Glass i samarbete med Scandinavium och Göteborg International Film Festival, spelmusikproduktionen SCORE i samarbete med Dreamhack samtframförandet av verket Manyworlds av Rolf Wallin för orkester och 3D-film. Symfonikerna repriserade också sin

11 Sida 11(15) prisbelönade barnföreställning Kom in! med husvagnar på Götaplatsen. En ledande barn- och ungdomsverksamhet Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig till barn och unga som publik och barn och unga som musikanter. I tillägg genomsyras verksamheten av ett socialt engagemang genom det viktiga och angelägna samarbete med El Sistema. Syftet är i första hand att erbjuda starka musikupplevelser, men också att trygga publikåterväxten, utveckla talanger för framtida rekrytering till orkestern och bidra till vårt samhälles sociala hållbarhet. Målsättningen är att nå både dem som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland om tio år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Barn och unga som publik I syfte att förnya och utveckla konsertutbudet för skolor och familjer hade vi tonsättaren Paula af Malmborg Ward och regissören Svante Grogarn anställda som residenskonstnärer under två år, ett residens som löpte ut i juni Efter att ha reflekterat och utvärderat residensperioden valde vi fortsätta utvecklingsarbete genom att pröva nya samarbetspartners på enskilda projekt då vi inte kände oss redo att ge ett längre uppdrag till någon enskild aktör. Gunilla Johansson, verksam på bland annat Backa Teater bjöds in och fick uppdraget att göra en skolproduktion med fullstor orkester. Resultatet blev Söt, tyst och duktig, en musikdramatisk berättelse om ett fosterbarns liv. Göteborgs Symfoniker fick sällskap på podiet av Fia Adler Sandblad som framförde sin egen självupplevda historia som fosterbarn ackompanjerad av Prokofjevs Romeo och Julia. My Rhapsody in Blue blev resultatet av samarbete med den mångfasetterade artisten och sångerskan Evelyn Jons. Föreställningen tog utgångspunkt i viktiga och aktuella frågor kring nätmobbing. Evelyn utformade föreställningen och framförde den tillsammans med en mindre ensemble ur Göteborgs Symfoniker. Efter flera fruktsamma samarbeten har vi nu landat i att vi önskar fastanställa en person med berättande som sin primära kompetens. På provanställning inom barn och unga finns sålunda nu Mats Kjelbye, dramatiker och dramaturg med erfarenhet av scenkonst för barn och unga från bland annat Backa Teater och Folkteatern i Göteborg, Stockholms stadsteaters scen för barn och unga, Skärholmen och Radioteatern. Samtliga skol- och familjeproduktioner 2014 Dreamhack, en konsert för gymnasiet. Söt, tyst och duktig, sex skolkonserter och en familjekonsert, 9-11 år. My Rhapsody in Blue, åtta skolkonserter, år Manyworlds, en konsert för gymnasiet. En hyllning till Tove Jansson, familjekonsert på Götaplatsen. Kom in!, sju skolkonserter och en familjekonsert, 4-10 år.

12 Sida 12(15) Dollhouse med Martin Fröst, en konsert för gymnasiet. Vid 20 tillfällen har skolklasser kommit till Konserthuset på studiebesök. Kreativa samspel, ett slags utökat studiebesök där barnen själva får skapa musik och röra sig till musik och på så sätt få ett nära möte med musiker ur Göteborgs Symfoniker, har anordnats vid tre tillfällen. Totalt 17 klasser deltog i dessa. Barn och unga som musikanter - för ett socialt hållbart samhälle För fyra år sedan påbörjade vi vårt samarbetearbete med El Sistema. El Sistema är undervisning med musiken som verktyg för mänsklig och social utveckling och drivs av kulturskolan i Göteborgs samtliga stadsdelar. Det finns ett före och ett efter El Sistema i Göteborgs Konserthus. Redan innan El Sistema blev en del av Göteborgs Symfonikers barnoch ungdomsverksamhet hade vi flera inarbetade projekt som riktade sig till spelande barn och unga. Men arbetet med El Sistema kom att bli en egen och väldigt angelägen del av verksamheten. Efter fyra år kan vi nu se att dessa två spår naturligt nog mer och mer går ihop och bildar ett större. Runt El Sistema råder ett engagemang och en vilja att bidra som gör att vi kan satsa starkare på fler projekt för målgruppen barn och unga som spelar. Ett engagemang som vi naturligtvis vill ska komma alla spelande barn och unga till del och inte endast dem som påbörjat sin musicerande bana inom El Sistema. I arbete för musicerande barn och unga där förebildning spelar en central roll försöker vi ta ett helhetsgrepp och skapa inspirerande projekt som riktar sig till alla åldrar och nivåer och där man får möjlighet att möta sina förebilder och musicera med dem. Som ett resultat av vår strävan att vara ledande i utvecklingen av El Sistema i Sverige fick Göteborgs Symfoniker i samarbete med El Sistema i Göteborg för ett år sedan i uppdrag av Göteborgs stad att utröna om det var möjligt att skapa ett musikens Gothia Cup i Göteborg. För att ta reda på detta genomfördes i juni 2014, i samarbete med Stiftelsen El Sistema och Göteborg & Co, Side by Side Music Camp för första gången. Över 600 deltagare representerade ett antal städer i Sverige, Norge och Danmark. I juni 2015 planerar vi för nästa läger då vi hoppas dubblera antalet deltagare och även få en större internationell spridning. Vår samverkan med El Sistema omsätter vi i ytterligare en rad olika aktiviteter. Vid sju tillfällen har musiker ur Göteborgs Symfoniker åkt ut till skolor i Göteborg för att träffa El Sistemas elever på ett så kallat Vänstay. Till konserthuset kom barnen på besök för sin årliga kick-off i september. Kick-offen markerar starten på barnens kulturskoletermin och innebär att barnen får chans att lyssna på repetition med orkestern för att sen få en pratstund med sina förebilder. Vi genomförde också, för tredje året, i rad två stycken Sida vid sida- konserter där barn från El Sistema spelade sida vid sida på podiet i Stora salen med musikerna i Göteborgs Symfoniker. I augusti åkte konceptet på turné då Göteborgs Symfoniker spelade sida vid sida med El Sistema barn från Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje. Vid denna konsert som ingick i Östersjöfestivalen var orkestern, under ledning av G7stavo Dudamel, något förstärkt av musiker från Radiosymfonikerna och Kungliga Filharmoniska orkestern. En konsert som manifesterade det goda samarbete som El Sistema bidragit till mellan de professionella symfoniorkestrarna i Sverige. Under året har vi genomfört ytterligare en rad aktiviteter riktade till unga musikanter. För att stödja och motiverar de unga som kommit en bit i sin utveckling på sina instrument har vi i

13 Sida 13(15) flera år satsat på att bjuda in gästande unga orkestrar. I november fick vi besök av Youth Orchestra of Caracas. En ung virtuos orkester med sitt ursprung i El Sistema i Venezuela bestående av ca 200 musiker i åldrarna år. Förutom att orkestern spelade en egen konsert fick 150 barn och unga från regionen i åldrarna 6-17 år tillbringa en dag tillsammans med besökarna från Venezulea. Intensiva repetitioner ledde fram till konsert för en entusiastisk publik. På temat gästspel bjöds den lokala orkestern Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker in till Konserthuset och fick möjlighet att ge en konsert. I Vägus spelar 70 ungdomar i åldrarna år. Polstjärnepriset är en tävling för unga musiker i regi av Vänersborgs kommun. Finalen gick för andra gången i Göteborgs Konserthus i januari. Samarbetet med tävlingen är så framgångsrikt att vi nu tagit beslutet att involvera hela orkestern i projektet som kommer att ackompanjera nästa års finalister. Sportlovsorkestern samlade ett 50-tal ungdomar i åldrarna år. I april bjöds 200 violinister från Göteborgs samtliga kulturskolor in för en speldag tillsammans med norska Alexander Rybak. Unga musikanter agerade förband till Göteborgs Symfoniker under nationaldagskonserten i Slottsskogen. I Höstlovskören deltog75 sångare i åldrarna år. Publikutveckling Det är ett faktum att detaljkännedomen om klassisk musik minskar och därför måste kommunikationen kring den anpassas så att den tilltalar även dem som inte känner till verk, dirigenter och solister. Arbetet är långsiktigt med ett tydligt fokus på publiken och dess behov. Göteborgs Symfoniker har därför ett i många stycken unikt tilltal i sin marknadskommunikation där stolen, alltså platsen för den inre känsloupplevelsen av en konsert, står i centrum. Den förändring av abonnemangsstrukturen som gjordes inför spelåret 2013/2014 har behållits. Vår publik måste känna igen sig och ha så stort förtroende för våra konserter att de gärna köper abonnemang. Fokus ligger nu på att öka den andel som återtecknar sina abonnemang samt att anpassa marknadskommunikationen så att den lockar nya målgrupper. En ny form av abonnemang som bygger på samarbeten med organisationer som har mycket stora kundregister, till exempel NK och Hifi-klubben, har framgångsrikt lanserats under Under sommaren 2014 har Göteborgs Symfoniker turnerat i Västra Götalandsregionen med ett digitalt, mobilt konserthus i form av en specialinredd husvagn, GSOROADSHOW. Nedslagen har skett i samband med festivaler och andra lokala begivenheter och har varit mycket uppskattade på de 23 orter som har besökts. Vara Konserthus har sedan länge varit en självklar del i Göteborgs Symfonikers gästspelande i regionen. Under 2014 gästades konserthuset där vid fyra tillfällen. Den traditionsenliga nationaldagskonserten i Slottsskogen den 6 juni lockade som alltid en stor publik. Välbesökta var också våra konserter på Götaplatsen i samband med Kulturkalaset i augusti. Under 2015 har Göteborgs Symfoniker turnerat i Frankrike, Schweiz och Italien med Gustavo Dudamel som även dirigerade under ett besök i samband med Östersjöfestivalen i Stockholm. Vidare besöktes Jönköping och Umeå i juni med Herbert Blomstedt som dirigent.

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Symfoniker AB Org. nr 556313-1027 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Innehåll Verksamheten 2014 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB Sida 1(33) Årsredovisning 2011 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Efter en tuff vår med färre antal besökare än vad vi förutsatte vände det under hösten och besöksantalet ökade över förväntan.

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012

ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012 ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012 vd peter hansson 2012 Innehåll VD Peter Hansson...2 Allmänt om verksamheten...3 Produktioner Opera-Drama...4-7 Produktioner Musikal...8-9 Produktioner

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(33)

Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(33) Sida 1(33) Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2013 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer