INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss..."

Transkript

1 REVISION 2/

2 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo Aktuellt om kvalitetsgranskning av CGR-sammanslutningar... 1 Aktuellt om kvalitetsgranskning av CGR- och GRM-revisorer... 2 CGR-examen hade 185 sökande och GRM-examen 92 sökande... 2 Påminnelse: Ny blankett och anvisning för uppgiftsanmälan för tillsynen för CGR- och GRM-revisorer... 3 Revisionsnämndens verksamhetsberättelse har publicerats... 4 TILAs internetsidor har förnyats... 4 Ändringar i kontaktuppgifterna ska anmälas till revisionsnämnden... 4

3 ÄNDRING AV FÖRORDNING OM REVISORSAVGIFT Arbets- och näringsministeriet (TEM) har den 26 maj 2011 utfärdat en förordning (605/2011) om ändring och temporär ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 13 juni 2011 och den tillämpas på de revisorsavgifter som uppbärs för år De största förändringarna är att årsavgiften för en GRM-revisor höjs från 415 euro till 530 euro samt ett nytt graderingssätt och höjning av tilläggsavgiften för kvalitetssäkring av CGRrevisorer, CGR-sammanslutningar, GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar. Tilläggsavgiften gäller endast de revisorer och sammanslutningar som bland sina revisionskunder har sammanslutningar av ett betydande allmänt intresse. En förteckning över avgifterna har bifogats (BI- LAGA 1) Tilläggsuppgifter: UTREDNINGSMAN TIMONENS RAPPORT PÅ REMISS I februari 2011 tillsatte arbets- och näringsministeriet JD Pekka Timonen att göra en utredning om reform av tillsynssystemet över revisorer. Bakgrunden till utredningsarbetet var den rapport från utredningsmannen som professor Edward Andersson hade gett angående reformen av revisorssystemet och de utlåtanden som influtit till denna. Det centrala målet för Timonens utredningsarbete var en efterutredning av behovet att harmonisera tillsynen. I Timonens utredningsrapport föreslår man att auktoriseringen av och tillsynen över revisorerna harmoniseras genom grundandet av ett nytt tillsynsorgan. Till följd av de offentliga intressena i anknytning till revision som bransch, behovet att uppnå och upprätthålla det för revision nödvändiga offentliga förtroendet samt det effektiva och trovärdiga internationella samarbetet i anknytning till revision föreslår Timonen en myndighetsinstans. Han föreslår dessutom att besvärsförfarandet i anknytning till tillsynsorganets beslut harmoniseras med den normala förvaltningsansvarslinjen. Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtanden om utredningsmannens rapport och utvecklingsförslagen i anknytning till rapporten senast den 1 juli NORDISKT MÖTE FÖR REVISIONSBRANSCHENS TILLSYNSORGAN I OSLO Revisionsbranschens tillsynsorgan sammanträdde till ett inofficiellt, nordiskt möte i Oslo På mötet representerades Revisionsnämnden av TILA-medlemmen, professor Pontus Troberg, TILA:s generalsekreterare Pasi Horsmanheimo, TILA:s direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio och TILA:s kvalitetssäkringssakkunniga Marie Rosenblad. Mötets huvudsakliga tema var metoderna för och observationerna i samband med genomförande av kvalitetsgranskningen av revisorer. Ett annat centralt tema var finansiering av systemen för godkännande av och tillsyn över revisorer. Följande nordiska möte hålls i Köpenhamn våren AKTUELLT OM KVALITETSGRANSKNING AV CGR-SAMMANSLUTNINGAR Under våren har kvalitetsgranskningarna av CGR-sammanslutningarna utförts enligt det program som Revisionsnämnden har godkänt för år Årets program omfattar kvalitetsgranskning av 1

4 sex CGR-sammanslutningar samt dessutom uppföljning hos två CGR-sammanslutningar i anknytning till kvalitetsgranskningar utförda år Kvalitetssäkringsgruppen har i år tagit i bruk en ny PAWS-programvara, som används som arbetsredskap bl.a. vid planeringen, förverkligandet, dokumenteringen och rapporteringen av kvalitetsgranskningarna. Samma programvara används också av tillsynsorganen i t.ex. Storbritannien, Schweiz och Sverige. Med programvaran bli utförandet av kvalitetsgranskningen mera formbundet och effektivare. AKTUELLT OM KVALITETSGRANSKNING AV CGR- OCH GRM-REVISORER Kvalitetsgranskningarna år 2011 av övriga revisorer än revisorer i sammanslutningar av ett betydande allmänt intresse håller för tillfället på att inledas. År 2011 utförs kvalitetsgranskningar av 182 revisorer, av vilka 44 är CGR-revisorer och 138 är GRM-revisorer. Det finns 28 kvalitetsgranskare. Kvalitetsgranskningsblanketterna för år 2011 har förnyats bl.a. med beaktande av de inom ramen för Clarity projektet omarbetade ISA standarderna. Revisionsnämndens kvalitetssäkringsgrupp har även tagit i bruk en ny programvara skräddarsydd speciellt för användning i kvalitetssäkringen vid kvalitetsgranskningar av revisorer i övriga sammanslutningar än sammanslutningar av ett betydande allmänt intresse. Kvalitetsgranskarna fyller i blanketterna elektroniskt och sänder dem till TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. Den nya programvaran underlättar behandlingen av resultaten av kvalitetsgranskningarna och ger betydligt mångsidigare möjlighet till analys av resultaten. Revisorn får inte genom sin verksamhet ha visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag. För regelbunden tillsyn av de allmänna godkänningsfordringar ska samtliga revisorer från och med år 2011 som har ålagts att undergå kvalitetsgranskning lämna in ett brottsregisterutdrag till TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. Den 31 maj 2011 hölls en utbildningsdag för kvalitetsgranskarna. Under dagens lopp preciserades kriterierna för kvalitet och kvalitetsgranskarna uppmuntrades att i större omfattning använda hela bedömningsskalan. Då kvalitetsgranskaren har utfört kvalitetsgranskningen ska han eller hon för den granskade revisorn berätta vilket resultat han eller hon föreslår för kvalitetsgranskningen. Den slutsats som kvalitetsgranskaren presenterar är inte slutlig, utan den kan ändras då behandlingen fortskrider. Samtliga slutsatser som kvalitetsgranskarna drar behandlas ytterligare i TILA:s kvalitetssäkringsgrupp för förenhetligande och övervakning av arbetet. Det slutliga resultatet av kvalitetsgranskningen är antingen godkänd med kommentarer, kvalitetsgranskningen fortsätter eller underkänd. Ytterligare uppgifter om kvalitetsgranskning av revisorer: CGR-EXAMEN HADE 185 SÖKANDE OCH GRM-EXAMEN 92 SÖKANDE Ansökningstiden till CGR- och GRM-examina gick ut den 1 april Fram till tidpunkten då ansökningstiden gick ut hade 185 ansökningar om deltagande i CGR-examen influtit till Revisionsnämnden och 92 ansökningar om deltagande i GRM-examen till handelskamrarna. Föregående år var antalet ansökningar till CGR-examen 175 och till GRM-examen 82. På sitt möte den 26 april 2011 beslöt TILA godkänna 141 sökande att delta i CGR-examen år Därtill godkändes 43 sökande villkorligt. De som har godkänts villkorligt ska visa att de har uppfyllt kraven för godkännande före tidpunkten för examen. En av de ansökningar som gällde deltagande i examen för CGR-revisorer förkastades.. 2

5 De sökande som på motsvarande sätt har godkänts villkorligt för deltagande GRM-examen kan utnyttja möjligheten att visa att examenskraven har uppfyllts vid tidpunkten för examen. Här nedan finns ett statistiskt sammandrag av antalet ansökningar om och godkända att delta i examen för CGR- och GRM-examina åren Antal Antal Antal Antal ansökningar till ningar till ansök- godkända godkända År till CGRexameexamen till GRM- CGRexameexamen GRM CGR-examen arrangeras och GRM-examen i Helsingfors. Antalet personer som har ansökt om deltagande CGR-examen för första gången är 90 (48 %). Av dem som ansökte om deltagande i examen arbetade 165 personer, det vill säga 88 % för en CGRsammanslutning då ansökningstiden gick ut den Av dem som ansökte om deltagande i examen är 18 personer (10 %) GRM-revisorer och 8 personer (4 %) OFR-revisorer. PÅMINNELSE: NY BLANKETT OCH ANVISNING FÖR UPPGIFTSANMÄLAN FÖR TILLSYNEN FÖR CGR- OCH GRM-REVISORER En ny anvisning Revisionsnämndens anvisning om skyldighet för CGR- och GRM-revisorer att lämna uppgifter för tillsynen gällande CGR- och GRM-revisorer gavs den 15 mars Den nya anvisningen och blanketten för uppgiftsanmälan för tillsynen finns på adressen Enligt denna anvisning anmäler enskilda CGR- och GRMrevisorer sina tillsynsuppgifter före utgången av augusti. Rapporteringsperioden är och den första, avvikande rapporteringsperioden är Även GRM-revisorerna returnerar sina blanketter för uppgiftsanmälan för tillsynen till Revisionsnämnden, som vidarebefordrar dem till revisionsutskottet vid den handelskammare som ansvarar för tillsynen över den aktuella GRM-revisorn. 1 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (21). 2 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (6). 3 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (22). 4 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (7). 5 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (22) 6 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (6) 7 I antalet ingår de som godkänts villkorligt (43) 3

6 Beredning av en omarbetad anvisning för årsanmälan för CGR- och GRM-sammanslutningar pågår också. Målsättningen är att förtydliga och harmonisera inlämnandet av tillsynsuppgifter. För CGR- och GRM-sammanslutningarnas del gäller anvisningen från den 14 oktober 2003 Revisionsnämndens anvisningar om CGR- och GRM-samfundens skyldighet att lämna uppgifter för tillsynen fortfarande. CGR- och GRM-sammanslutningarna anmäler sina uppgifter för tillsynen enligt denna anvisning tills en ny anvisning har getts. REVISIONSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAR PUBLICERATS Revisionsnämnden har publicerat sin berättelse över verksamheten år Berättelsen har publicerats på Revisionsnämndens webbplats Årsberättelsen innehåller statistik över GRM-revisorerna och GRM-sammanslutningarna enligt handelskammare samt Revisionsnämndens beslut i CGR- och GRM-tillsynsärenden. TILAS INTERNETSIDOR HAR FÖRNYATS TILAs internetsidor på adressen har förnyats. Sidorna är inte längre en del av Centralhandelskammarens webbplats. TILA har nu en egen webbplats som gör det lättare att navigera och att hitta den information man söker. ÄNDRINGAR I KONTAKTUPPGIFTERNA SKA ANMÄLAS TILL REVISIONSNÄMNDEN Enligt revisionslagen upprätthåller Revisionsnämnden ett register över revisorerna. Vissa av uppgifterna i revisorsregistret finns tillgängliga på Internet, adress Sök expert (till höger på sidan). Enligt revisionslagen ska ändringar i registeruppgifterna omgående anmälas till Revisionsnämnden. Snabbast ändrar du dina kontaktuppgifter genom att anmäla ändringarna via Revisionsnämndens e-post 4

7 Tilläggsuppgifter: Generalsekreterare för revisionsnämnden Pasi Horsmanheimo (09) Redovisningssakkunnig, sekreterare för TILA Tuomas Leino (09) Jurist, sekreterare för TILA Risto Ruuska (09) Planerare, sekreterare för TILA Heidi Haukkala (09) Planerare, sekreterare för TILA Annika Mäki (09) Assistent Anne Aapro (09) Kvalitetssäkring av revision e-post: Direktör för kvalitetssäkring, sekreterare för TILA Kari Vainio Sakkunnig, kvalitetssäkring, sekreterare för TILA Anja Ilkko-Virtanen Sakkunnig, kvalitetssäkring, sekreterare för TILA Pekka Parviainen Sakkunnig, kvalitetssäkring, sekreterare för TILA Marie Rosenblad Sakkunnig, kvalitetssäkring, sekreterare för TILA Anu Tanner Assistent, kvalitetssäkring Anne-Mari Aaltonen Våra e-postadresser är: (kvalitetssäkringsärenden) Vår postadress är TILA Centralhandelskammaren PB HELSINGFORS 5

8 BILAGA 1 AVGIFTER Examensavgifter Deltagande i CGR-examen 610 euro Deltagande i GRM-examen 490 euro Avgifter för extra examensuppgifter: extra uppgift som omfattar 1 3 studiepoäng 180 euro, extra uppgift som omfattar 4 6 studiepoäng 360 euro extra uppgift som omfattar 7 9 studiepoäng är 540 euro Ansökning om godkännande Behandling av en ansökan om godkännande som CGR/GRM-revisor 30 euro Behandling av en ansökan om godkännande som CGR/GRM-sammanslutning 30 euro Behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR/GRM-revisor 30 euro Behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR/GRM-sammanslutning 30 euro Årsavgifter Årsavgift för CGR-revisor 760 euro Årsavgift för GRM-revisor 530 euro Årsavgift för CGR-sammanslutning euro Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en CGR-sammanslutning en tilläggsavgift på 240 euro per revisor för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGRrevisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden. Årsavgift för GRM-sammanslutning 830 euro Förutom den avgift som nämns ovan uttas av GRM-sammanslutningen en tilläggsavgift på 100 euro per revisor för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden. Avbrytande av godkännande Behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR/GRM-revisor 30 euro Behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR/GRM-sammanslutning 30 euro Behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som CGR/GRMrevisor 30 euro Kvalitetsgranskning Kvalitetsgranskning av en CGR/GRM-revisor och en CGR/GRM-sammanslutning 130 euro/timme för varje granskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro/timme

9 Annan granskning 130 euro/timme frö varje granskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro/timme för varje sakkunnig Kvalitetssäkring av CGR- revisorer -sammanslutningar Grundavgift för kvalitetssäkring av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning årligen en avgift för övervakning av kvalitetssäkringen, om CGR-revisorn eller CGR-sammanslutningen vid slutet av juni ifrågavarande år är vald till revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller till revisor för ett kreditinstitut eller en försäkringsanstalt; i 2 a föreskrivs om storleken på avgiften: Storleken på avgiften för övervakning av kvalitetssäkringen av en CGR-revisor och en CGRsammanslutning Grunden för bestämningen av storleken på den avgift för övervakning av kvalitetssäkringen som avses i 2 1 mom. 16 punkten är de sammanslutningar som är föremål för offentlig handel, kreditinstitut och försäkringsanstalter i vilka CGR-revisorn eller CGRsammanslutningen är vald till revisor vid slutet av juni ifrågavarande år. Övervakningsavgiften bestäms i förhållande till antalet uppdrag från dessa, så att avgiften ackumuleras för varje uppdrag. När revisionskundens aktier eller övriga andelar är föremål för offentlig handel vid slutet av juni är övervakningsavgiften 1) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni överstiger euro, 2) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni är euro, eller 3) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni understiger euro. Om den i 1 mom. avsedda revisionskundens aktier eller övriga andelar emellertid inte är föremål för offentlig handel i slutet av juni, är avgiften 1) euro om kreditinstitutets eller försäkringsanstaltens balansvärde har överstigit euro i det senast fastställda bokslutet, 2) euro om sammanslutningen vid slutet av juni är emittent av ett masskuldebrevslån och inte är ett kreditinstitut, eller 3) 400 euro för andra än kreditinstitut och försäkringsanstalter enligt 1 punkten och emittenter av masskuldebrevslån enligt 2 punkten. Om det hos en revisionskund som avses i 1 mom. vid slutet av juni ifrågavarande år har valts fler än en revisor, delas övervakningsavgiften enligt 2 eller 3 mom. så att den tas ut i lika stora delar för varje revisor. Kvalitetssäkring av GRM- revisorer -sammanslutningar Grundavgift för kvalitetssäkring av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning årligen en avgift för övervakning av kvalitetssäkringen, om GRM-revisorn eller GRM-sammanslutningen vid slutet av juni ifrågavarande år är vald till revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller till revisor för ett kreditinstitut eller en försäkringsanstalt; i 3 a föreskrivs om storleken på avgiften för övervakning av kvalitetssäkringen: Grunden för bestämningen av storleken på den avgift för övervakning av kvalitetssäkringen som avses i 3 1 mom. 12 punkten är de sammanslutningar som är föremål för offentlig handel, kreditinstitut och försäkringsanstalter i vilka GRM-revisorn eller GRM-sammanslutningen är vald till revisor vid slutet av juni ifrågavarande år.

10 Övervakningsavgiften bestäms i förhållande till antalet uppdrag från dessa, så att avgiften ackumuleras för varje uppdrag.när revisionskundens aktier eller övriga andelar är föremål för offentlig handel vid slutet av juni är övervakningsavgiften 1) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni överstiger euro, 2) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni är ) euro om marknadsvärdet vid slutet av juni understiger euro. Om den i 1 mom. avsedda revisionskundens aktier eller övriga andelar emellertid inte är föremål för offentlig handel i slutet av juni, är avgiften 1) euro om kreditinstitutets eller försäkringsanstaltens balansvärde har överstigit euro i det senast fastställda bokslutet, 2) euro om sammanslutningen vid slutet av juni är emittent av ett masskuldebrevslån och inte är ett kreditinstitut, eller 3) 400 euro för andra än kreditinstitut och försäkringsanstalter enligt 1 punkten och emittenter av masskuldebrevslån enligt 2 punkten. Om det hos en revisionskund som avses i 1 mom. vid slutet av juni ifrågavarande år har valts fler än en revisor, delas övervakningsavgiften enligt 2 eller 3 mom. så att den tas ut i lika stora delar för varje revisor. Revisorsregistret Intyg över anteckningar i revisorsregistret 60 euro Utdrag ur revisorsregistret 15 euro/begränsat utdrag, 30 euro/omfattande utdrag Behörighetsprovet Deltagaravgift för CGR-sökande 305 euro Deltagaravgift för GRM-sökande 245 euro Övriga prestationer Förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60 euro. Prestationer som Centralhandelskammaren och handelskamrarna prissätter på företagsekonomiska grunder är fotokopior och andra avskrifter, register- och databastjänster, utbildningsoch konsulteringstjänster, samt andra tjänster och prestationer som utförs på basis av beställning eller enligt annat uppdrag.

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen Jenny Åkerfelt Examensarbete för tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 6/2009 Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport Helsinki, 2009 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 9.1.2009 Författare (uppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Förväntningar gentemot revision

Förväntningar gentemot revision Förväntningar gentemot revision Skillnader mellan finska och ryska revisorers åsikter Johan Groop Institutionen för redovisning och handelsrätt Svenska handelshögskolan Helsingfors 2010 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer