28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018"

Transkript

1 630/ Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna till revisionssamfund förrevidering av Helsingfors kyrkliga samfällighet och dess koncernbolag väljer BDO Oy/BDO Audiator Oy, som gett det helhetsekonomiskt fördelaktigaste anbudet. Detta gäller för räkenskapsperioderna Som ansvarig revisor fungerar OFR, CGR Tiina Lind. Beslutsförslaget godkändes. Beslutshistoria GKR Beslutsförslag Beslut Förvaltningsdirektör Jussi Muhonen Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige På basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna till revisionssamfund förrevidering av Helsingfors kyrkliga samfällighet och dess koncernbolag väljer BDO Oy/BDO Audiator Oy, som gett det helhetsekonomiskt fördelaktigaste anbudet. Detta gäller för räkenskapsperioderna Som ansvarig revisor fungerar OFR, CGR Tiina Lind. Förslaget godkändes. Redogörelse Bakgrundsuppgifter Bestämmelserna om församlingarnas revision ingår i KO 15:7-9 och i fjärde kapitlet av Helsingfors kyrkliga samfällighets ekonomistadga. Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige utser antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara CGR-revisorer godkända av Centralhandelskammarens revisions-

2 nämnd, GRM-revisorer godkända av en handelskammares revisionsutskott eller OFR-revisorer godkända av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin. En revisionssammanslutning ska vara en CGR-, GRM- eller OFR-sammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en CGR-, GRM- eller OFR-revisor till huvudansvarig revisor. I 31 samfällighetens ekonomistadga bestäms: Gemensamma kyrkofullmäktige väljer för sin mandatperiod en revisionssamman-slutning som ska revidera förvaltningen och ekonomin. Revisionssammanslutningen ska vara godkänd av centralhandelskammaren eller av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin. Revisionssamman-slutningen ska förordna en CGR- eller OFR-revisor till huvudansvarig revisor. I KO 15:8 stadgas: Församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas revisorer ska i enlighet med god revisionssed senast före utgången av maj månad granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje räkenskapsperiod. Revisorerna ska granska huruvida: 1) förvaltningen har skötts i enlighet med lag och beslut av behöriga organ och tjänsteinnehavare; 2) bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser och föreskrifter för hur bokslut ska upprättas samt att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska ansvaret under räkenskapsperioden; 3) om den interna kontrollen har ordnats på ett sakligt sätt. I november 2014 gavs en proposition till ny revisionslag och lag om revision av offentlig förvaltning och ekonomi. Lagarna ska träda i kraft vid ingången av år Kyrkostyrelsen har berett en ändring av kyrkolagen och kyrkoordningen så att församlingarna och samfälligheterna f o m ska tillämpa lagen om revision av offentlig förvaltning och ekonomi. Lagen om revision av offentlig förvaltning och ekonomi innehåller ett flertal hänvisningar till revisionslagen. Bland annat definitionen av begreppet revisor och bestämmelserna om godkännande och övervakning av revisorerna ingår i revisionslagen. Då lagen trätt i kraft kan en OFRrevisor och OFR-samfund som godkänts med stöd av den nuvarande OFR-lagen fortsätta att verka, förutsatt att OFR-revisorn och OFRsamfundet inom utsatt tid registreras hos den i revisionslagen avsedda övervakningsinstansen. De föreslagna ändringarna innebär att församlingsekonomierna (församling eller samfällighet) f o m ska ha en i revisionslagen avsedd OFR-revisor eller ett revisionssamfund. Som revisor kan enligt ovanstående också fungera en OFR-revisor eller ett OFRrevisionssamfund. GRM- och CGR-revisorer samt GRM- och CGRsamfund kan enligt förslaget inte f o m längre revidera en för-

3 samling. Församlingarna kan vara proaktiva och redan nu för mandatperioden välja en OFR-revisor eller samfund. Till koncernen Helsingfors kyrkliga samfällighet hör i dag 17 fastighetsoch bostadsaktiebolag, som samfälligheten äger helt och hållet. Enligt revisionslagen ska koncernbolagens revisor vara CGR- eller GRMrevisor. I dessa bolag har bolagsstämman årligen valt samfällighetens huvudansvariga revisor till revisor. Enligt revisionslagen ska moderbolagets revisor också revidera koncernbokslutet och försäkra sig om att de till koncernen hörande bolagens revisorer utfört revisionen korrekt. Med tanke på omfattningen av samfällighetskoncernens revision kan det anses ändamålsenligt att inbegära anbud för hela mandatperioden för revideringen av såväl samfälligheten som dess koncernbolag. Anbudsförfrågan Förvaltningsdirektören har tillsammans med revisionschef Kari Liinakoski och PTC Services Oy som producerar tjänster för konkurrensutsättningsprojekt inom den offentliga sektorn formulerat en anbudsförfrågan (bilaga 1) Anbudsförfrågan publicerades på HILMA den Anbud inbegärdes för den lagstadgade revisionen av Helsingfors kyrkliga samfällighet och för de till samfälligheten hörande koncernbolagen. Anbuden ska gälla för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod Som kriterium vid valet används anbudens totalekonomiska fördelaktighet. Anbudens totalekonomiska effekt bedöms och viktas enligt följande: pris 60 % och kvalitet 40 %. Anbudens kvalitet bedöms på basis av revisorernas erfarenhet och kompetens 30 % och huvudrevisorns andel i produktionen av den ifrågavarande tjänsten 10 %. Detaljerna i anbudsförfrågan framgår av anbudsförfrågan och bilagorna till denna. Revisionsanbuden Inom utsatt tid, kl inlämnades följande tre anbud: 1. BDO Oy/BDO Audiator Oy 2. KPMG Oy ja KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 3. PwC Julkistarkastus Oy, PricewaterhouseCoopers Oy Anbuden öppnades den , i närvaro av förvaltningsdirektör Jussi Muhonen, projektchef Mervi Hämäläinen och internrevisor Heta Laurell. Protokoll från mötet som bilaga. Jämförelse av anbuden Anbuden jämfördes av förvaltningsdirektör Jussi Muhonen och Eeva Tiainen från PTC Services Oy. Jämförelsetabellen samt pris- och kvalitetspoängen som bilaga. Enligt anbuden är det fasta priset för avtalsperioden (moms 0 %):

4 BDO Oy/BDO Audiator Oy, , 60,00 poäng KPMG Oy och KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, , 55,56 poäng PwC Julkistarkastus Oy, PricewaterhouseCoopers Oy , 48,23 poäng De viktade kvalitetspoängen: BDO/Audiator 38,32, KPMG 39,16 och PwC 40,00. Poäng sammanlagt vid jämförelsen: 1. BDO Oy/BDO Audiator Oy 98,32 poäng 2. KPMG Oy ja KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 94,72 poäng 3. PwC Julkistarkastus Oy, PricewaterhouseCoopers Oy 88,23 poäng Bilagor 4 Tarjouspyyntö 5 Tarjousten avauspöytäkirja 6 Tarjousten vertailu 7 Hinnan ja laadun yhteispisteet

5

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen Jenny Åkerfelt Examensarbete för tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag

Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1 Idag förvaltar Hereditas en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan 2 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 (Corporate Governance Statement) TILLÄMPANDE AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN HKScan Abp:s organisation och förvaltning baserar sig på nationell lagstiftning, HKScans bolagsordning och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Finsk kod för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) OBS! Detta är en inofficiell översättning. Ifall översättningen inte överensstämmer med den

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 6/2006 06.2.2006 Innehåll: 1. EU:s tröskelvärden 1.1.2006 och annat om offentlig upphandling 2. Intern ränta 31.12.2005 3. Fördelningen av samfundsskatten och kyrkoskatten år

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer