BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014"

Transkript

1 1 (6) Revisionsnämndens möte BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna. TILA utövar tillsyn över revisorernas verksamhet och att förutsättningarna för deras godkännande bibehålls samt upprätthåller ett register över revisorerna. TILA styr och utvecklar regleringen av och metoden för godkännande och tillsyn. TILA arrangerar årligen CGR- och GRM-examina. Centralhandelskammarens revisionsenhet fungerar som sekretariat för TILA. Enligt 7 i förordningen om revision (735/2007) ska TILA årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet. 2. Revisionsnämnden Den 2 januari 2015 utövade TILA tillsyn över de 780 CGR-revisorer och 38 CGRsammanslutningar som fanns upptagna i det revisorsregister som TILA upprätthåller med stöd av 37 i revisionslagen, och dessutom utövade handelskamrarnas revisionsutskott tillsyn över 627 GRM-revisorer och 32 GRM-sammanslutningar. Fördelningen av GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar på de olika handelskamrarna har bifogats (BILAGA 1). Revisorernas köns- och åldersfördelning framgår av de bifogade schemana (BILAGA 2). Under år 2014 sammanträde TILA 12 gånger och höll ett möte per e-post. TILA:s sammansättning år 2014 Ordförande: Advokat, lagman Antti Heikinheimo, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Vice ordförande: Advokat Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab Medlemmar: Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet Advokat Mika Ilveskero, Advokatbyrå Castren & Snellman Oy Verkställande direktör Markku Talonen, Endemic Oy Ekonomidirektör Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab CGR Roger Rejström, Ernst & Young Oy GRM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, Arbets- och näringsministeriet Konsultativa tjänstemannen Armi Taipale, Finansministeriet Byråchef Tiina Visakorpi, Finansinspektionen Suppleanter: Ekon.dr, överassistent Hannu Ojala, Aalto-universitetet, Handelshögskolan Forskardoktorn, ekon.dr Antti Fredriksson, Åbo universitet, handelshögskolan Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK Vice verkställande direktör Hannu Linnoinen, SRV Bolagen Abp Ekon.mag. Paula Kupiainen, Nurminen Logistics Abp

2 2 (6) Ekon.mag. Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab CGR Merja Itäniemi, Deloitte & Touche Oy GRM Jukka Prepula, Tiliextra Oy Regeringsrådet Antti Riivari, Arbets- och näringsministeriet Budgetrådet Elina Selinheimo, Finansministeriet Redovisningsexpert Ingalill Aspholm, Finansinspektionen De personer som nämns i bilaga 3 är sekreterare för TILA. 3. Godkännande av revisorer På sitt möte den 17 december 2013 tillsatte TILA en arbetsgrupp för arrangerande av CGR- och GRM-examina år CGR Reino Tikkanen (Oy KPMG Ab) var ordförande för arbetsgruppen. Medlemmar i arbetsgruppen var GRM Tuula Mahlberg (Audim Oy) samt från Centralhandelskammaren chef Hanna Kattainen samt planerare Annika Mäki och Heidi Haukkala. Examensarbetsgruppen arbetar självständigt. Den utarbetar examensuppgifterna och arrangerar examina. Examensarbetsgruppen bedömer examinandernas svar, upprättar ett förslag med bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränserna för godkännande av examina och respektive examinands poäng för TILA. Examensarbetsgruppgen anlitar externa sakkunniga i sitt arbete. Examensarbetsgruppen upprättar ett förslag för TILA om de CGRrevisorer som ska godkännas samt om bedömningen av GRM-examinandernas prestationer. CGR- och GRM-examensuppgifterna samt bedömningsuppgifterna publiceras på TILA:s webbplats År 2014 ansökte 126 personer om deltagande i CGR-examen. TILA godkände 38 nya CGRrevisorer. År 2014 ansökte 83 personer om deltagande i GRM-examen. Handelskamrarnas revisionsnämnder (TIVA) godkände 24 nya GRM-revisorer utgående från de resultat som TILA hade fastställt. De sökande vars namn har bifogats blev godkända i CGR- och GRMexamina (BILAGA 4). Under år 2014 avbröts godkännandet av 41 CGR-revisorer och 11 CGR-revisorer för vilka godkännandet hade avbrutits fick sitt godkännande återställt. TILA avbröt på ansökan en CGR-sammanslutnings godkännande. 4. Kvalitetssäkring av revision 4.1 Allmänt Tillsynen över kvalitetssäkringen av revisorerna är förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionernas kvalitet. Tyngdpunkten vid tillsynen över kvalitetssäkringen ligger på revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse. De anställda vid TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utför kvalitetsgranskningar av de CGRsammanslutningar som verkar som revisorer för sammanslutningar av allmänt intresse. Kvalitetsgranskningen av enskilda revisorer eller revisorer i CGR- och GRM-sammanslutningar som inte har revisionskunder av allmänt intresse sker under förvaltning och handledning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 hade TILA:s kvalitetssäkringsgrupp i genomsnitt fem sakkunniga och i slutet av året fyra sakkunniga anställda. 4.2 Revisionssammanslutningar Vid kvalitetssäkringen bedömer man ändamålsenligheten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och granskar enskilda revisionsuppdrag.

3 3 (6) År 2014 fortsatte den nya treåriga kvalitetsgranskningsperiod som inleddes föregående år i fråga om de sammanslutningar som har revisionsuppdrag i sammanslutningar av allmänt intresse. Under de tre första åren fokuserade man inom kvalitetssäkringen på att bedöma och testa funktionen och effektiviteten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem. Vid kvalitetsgranskningarna år 2014 låg fokus på granskning av enskilda revisionsuppdrag och antalet granskade revisionsuppdrag utökades jämfört med den föregående treåriga kvalitetsgranskningsperioden. Under 2014 företogs kvalitetsgranskningar i fem CGRsammanslutningar. En ny verksamhetsform som introducerades 2014 var temautredningar, av vilka den första riktades mot anpassade revisionsberättelser. Slutförandet av temautredningarna fortsätter TILA:s rapporter över kvalitetsgranskningen är avsedda för revisionssammanslutningarnas interna bruk och de är inte offentliga. En sammanslutning som varit föremål för kvalitetsgranskning förutsätts upprätta en åtgärdsplan som beaktar de observationer som presenteras i rapporten samt vidta nämnda åtgärder inom 12 månader efter det att rapporten gavs. TILA ser efter om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och testar dem senast i samband med följande kvalitetsgranskning. Närmare beskrivningar av de vanligaste observationerna under kvalitetsgranskningarna finns på TILA:s webbplats. 4.3 Revisorer De första kvalitetsgranskningarna under den tid den nuvarande revisionslagen ( /459) varit i kraft utfördes under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp år Då den lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden löpte ut år 2013 hade i huvudsak alla revisorer genomgått kvalitetsgranskning. År 2014 inleddes den andra sexåriga kvalitetsgranskningsperioden för kvalitetsgranskningar som utförs under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 anlitades 22 revisorer som kvalitetsgranskare. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utbildar kvalitetsgranskarna samt ger anvisningar om och övervakar deras verksamhet. År 2014 kallades sammanlagt 126 revisorer till kvalitetsgranskning: 33 CGR-revisorer samt 93 GRM-revisorer. År 2014 utfördes kvalitetsgranskning av sammanlagt 102 revisorer. Tre granskningar sköts fram till följande år och sammanlagt 21 granskningar annullerades. De annullerade kvalitetsgranskningarna berodde i huvusak på att godkännandet hade avbrutits på revisorns ansökan. Av de granskade var 30 CGR-revisorer och 72 GRM-revisorer. I december 2014 fastställdes resultaten av kvalitetsgranskningen av CGR-revisorer år Då det gäller GRM-revisorerna skickades resultatförslagen till revisionsutskotten för behandling. Revisionsutskotten fastställer resultaten för GRM-revisorerna på sina möten enligt sina egna tidtabeller. CGR GRM Godkänd med kommentarer 29 st. 52 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning 1 st. 14 st. Underkänd - st. 6 st. 30 st. 72 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning i de fall då man inte kan konstatera att revisorns arbete i alla avseenden har utförts i enlighet med god revisionssed. Kvalitetsgranskningen av dessa revisorer fortsätter senare så att revisorn har haft möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete under en räkenskapsperiod. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp kan påskynda omgranskningen så att den utförs direkt nästa år, om det anses finnas grunder för detta. Omgranskningen utförs av en annan erfaren kvalitetsgranskare. Då kvalitets-

4 4 (6) granskningen fortsätter med en omgranskning kan resultatet av kvalitetsgranskningen vara enbart godkänt med kommentarer eller underkänt. Ett underkänt resultat har föreslagits i fråga om revisorer vars verksamhet har konstaterats ha så väsentliga brister och felaktigheter att den kräver omedelbara åtgärder eller så har de brister som lett till omgranskning inte korrigerats. Om resultatet av kvalitetsgranskningen föreslås vara underkänt hör TILA revisorn om resultatet av kvalitetsgranskningen och eventuella påföljder av det före behandlingen i TILA. TILA beslutar om ett underkänt resultatet av kvalitetsgranskningen och ger revisorn en varning samt bestämmer att revisorn ska genomgå en ny granskning som utförs av en kvalitetsgranskare direkt nästa år. Om kvaliteten på revisorns arbete ännu inte har förbättrats tillräckligt lägger TILA fram ett förslag om att godkännandet ska återkallas. Noggrannare uppgifter om de vanligaste observationerna i samband med kvalitetsgranskningarna åren finns på TILA:s webbplats. 5. Undersökningsärenden År 2014 började TILA behandla 10 ärenden som gällde revisorers verksamhet och meddelade 15 beslut i undersökningsärenden. 5 undersökningsärenden inleddes på grund av klagan och resten på initiativ av en myndighet eller TILA. År 2014 gav TILA revisorer 6 varningar och 5 anmärkningar i undersökningsärenden. Därtill lämnade TILA 2 förslag till Statens revisionsnämnd om återkallade av en revisors godkännande. Vid utgången av 2014 pågick behandlingen av 4 undersökningsärenden hos TILA. TILA övervakar CGR-revisorers och CGR-sammanslutningars verksamhet genom att i enskilda fall undersöka verksamheten i efterhand utgående från revisorns arbetspapper och andra användbara utredningar. TILA kan undersöka revisorns verksamhet på eget initiativ eller på grund av en extern kontakt. TILA inleder undersökning om samtliga kriterier uppfylls: - frågan är väsentlig - det är befogat att misstänka att revisorn i det aktuella fallet har agerat i strid med revisionslagen och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen - det har inte förflutit mera än sex år från den undersökta revisorns verksamhet. De sanktioner som är tillgängliga vid tillsynen över godkända revisorer fastställs i revisionslagen. Sanktioner är från de strängaste till de lindrigaste: återkallande av godkännande, varning och anmärkning. Kännetecknen för de disciplinära sanktionerna framgår av 49 och 50 i revisionslagen (459/2007). Resultaten av undersökningsärendena finns anonymiserade på TILA:s webbplats. 6. Internationellt samarbete TILA:s sekreterare ordnade ett nordiskt möte för tillsynsmyndigheter i revisionsbranschen i augusti. TILA:s sekreterare deltog i EGAOB:s (European Group of Auditors Oversight Bodies) möten och verksamheten i dess arbetsgrupper 3rd countries och Establishment of the CE- AOB. EGAOB är ett rådgivande organ på EU-nivå som leds av kommissionen. TILA:s sekreterare deltog i det globala samarbetsforumet IFIAR:s (International Forum of Independent Audit Regulators) årsmöte, revisionsworkshop och i verksamheten i tillsynsarbetsgruppen (EWG Enforcement working Group).

5 5 (6) 7. Nya anvisningar om upprätthållande av revisorers yrkesskicklighet TILA tog i bruk nya krav på kontinuerlig utbildning för revisorer för att de ska bibehålla yrkeskunskapen. TILA:s sekreterare var med och gav utbildning om hur kraven ska tillämpas. CGR- och GRM-revisorer ska i fortsättningen under en uppföljningsperiod på tre år ha deltagit i minst 120 timmar kontinuerlig utbildning, av vilka 60 timmar ska kunna verifieras. Utbildningen ska gälla följande ämnesområden: revision och bestyrkandeuppdrag, bokföring, redovisning och bolagslagstiftning samt beskattning. Dessutom uppdaterade TILA sin anvisning om lämnande av uppgifter för tillsynen. I och med uppdateringen ska även sådana CGR- och GRM-revisorer som är verksamma hos CGR- och GRM-sammanslutningar och som i huvudsak arbetar med andra uppgifter än sådana som hänför sig till lagstadgade revisioner visa att de varit yrkesmässigt verksamma eller verkat i uppgifter som kan jämställas med revisionsuppdrag (t.ex. revisioner inom den offentliga förvaltningen eller intern kontroll). TILA:s anvisningar finns att läsa på TILA:s webbplats. 8. Deltagande i lagberedning TILA följde arbetet med att utveckla den nationella revisionslagstiftningen. TILA överlämnande i juni 2014 till ANM ett yttrande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen. Det centrala förslaget i utkastet var skyldighet för revisorn att anmäla verksamhet som strider mot bestämmelser och föreskrifter. I juni överlämnade TILA ett yttrande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den. I september överlämnade TILA ett yttrande till ANM om utkastet till regeringens proposition med förslag till ny revisionslag och lagstiftning som har samband med den. Hösten 2014 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen (RP 212/2014) och senare en proposition med förslag till nya revisionslag (RP 254/2014) och lagstiftning som har samband med den. TILA:s sekreterare hördes om regeringens propositioner i riksdagens ekonomiutskott. Behandlingen av propositionerna fortsatte i riksdagen vid utgången av TILA följde också utvecklandet av EU:s revisionslagstiftning (EU Audit Reform). TILA:s vice ordförande Manne Airaksinen kallades till medlem av den arbetsgrupp vid ANM som ANM tillsatte för att verkställa EU:s revisionsreform. Arbetsgruppens mandatperiod är TILA:s sekreterare utsågs till den arbetsgrupp som ANM tillsatte i april 2014 för att bereda revisionsexamina och prov i anslutning till reformen av systemet för godkännande av revisorer. Arbetsgruppen beviljades tid till den 31 mars Samarbete med universitet I maj 2014 ordnade TILA i samarbete med Aalto-universitetet ett seminarium om revisionskvalitet. Seminariet var avsett för revisorer, forskare och studerande på området, tjänstemän och andra viktiga intressentgrupp för revisionsbranschen. TILA fortsatte att samarbeta med forskare vid universiteten då det gäller revisionsforskning. TILA erbjöd material och forskningshjälp för forskning som gäller revision. 10. Revisionsnämndens ekonomi och förvaltning TILA:s verksamhet finansieras med de avgifter som tas ut av CGR-sammanslutningar och CGR-revisorer och som föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning 285/2009 samt med deltagaravgifterna för GRM- och CGR-examina. Intäkterna från revisionsavgifterna och

6 6 (6) kostnaderna för TILA:s verksamhet bygger på uppgifterna i Centralhandelskammarens bokslut för 2014 och de finns bifogade (BILAGA 6). De största intäktsposterna består av de årsavgifter som tas ut av CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna samt av avgifterna för kvalitetssäkringen. De största kostnadsposterna är lönerna för TILA:s sekretariat och de sociala kostnaderna i anslutning till dem, cirka euro. År 2014 arbetade i medeltal 11 personer vid TILA:s sekretariat. TILA:s mötesarvoden jämte sociala kostnader uppgick till cirka euro. TILA:s kontors- och övriga kostnader var cirka euro och i dem ingår bl.a. medlemsavgiften till IFIAR, rese-, mötes- och utbildningskostnader samt andra hänförbara kostnader. Kostnaderna i anslutning till förberedelserna för CGR- och GRM-examen utan löner och fasta kostnader för TILA:s sekretariat var cirka euro. Till de betydande kostnadsposter som ingår i personalkostnaderna hör den andel av de allmänna kostnaderna, cirka euro, i vilken ingår tjänster vid Centralhandelskammaren som stöder TILA:s och sekretariatets verksamhet. Till dessa hör ledning, information, ekonomiförvaltning (inkl. löneräkning) och övriga stödtjänster. I TILA:s hyror och allmänna kostnader, cirka euro, ingår den andel av kontorskostnaderna i vilken ingår TILA:s sekretariats andel av de allmänna kostnaderna för hela Centralhandelskammarens kansli beräknad enligt antalet anställda. Dylika kontors- och övriga kostnader för hela organisationen är utöver hyror t.ex. företagshälsovård, datorer och annan utrustning, anskaffning av inventarier, städning, kontorsmaterial, kommunikation, den gemensamma webbplatsen, intranet, försäkringar och externa tjänster. 11. Kommunikation TILA:s viktigaste kommunikationsverktyg är TILA:s webbplats och revisionsmeddelandet, som utkom fyra gånger under Revisionsnämndens arbetsplan, arbetsordning, strategi och verksamhetsberättelse, som följer revisionsförordningen, har publicerats på TILA:s webbplats. På webbplatsen publicerades information om framför allt CGR- och GRM-examina, kvalitetssäkring och examensfrågor. De viktigaste dokumenten publicerades på finska, svenska och engelska. Helsingfors den 21 april 2015 CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND BILAGEFÖRTECKNING 1. Antal GRM-revisorer och sammanslutningar enligt handelskammare Ålders- och könsfördelning bland CGR- och GRM-revisorer 3. Sekreterare för Centralhandelskammarens revisionsnämnd år Godkända CGR-revisorer i CGR-examen år 2014 samt godkända revisorer i GRMexamen år Statistik över de undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren Intäkter av revisorsavgifter och kostnader för revisionsnämndens verksamhet

7 CENTRALHANDELSKAMMAREN BILAGA 1 Revision ANTAL GRM-REVISORER OCH GRM-SAMMANSLUTNINGAR ENLIGT HANDELSKAMMARE (förra årets antal inom parentes) HANDELSKAMMARE GRM-REVISORER GRM-SAMMAN- SLUTNINGAR Åland 9 (9) 1 (1) Södra Karelen 14 (13) 0 (0) Södra Österbotten 30 (33) 2 (2) Södra Savolax 14 (14) 2 (2) Helsingforsregionen 168 (162) 11 (12) Tavastland 42 (39) 0 (0) Mellersta Finland 19 (18) 1 (2) Kuopio 29 (27) 0 (1) Kymmenedalen 23 (25) 2 (2) Lappland 21 (22) 2 (2) Västra Nyland 9 (10) 0 (0) Oulu 42 (43) 1 (1) Österbotten 32 (33) 0 (0) Norra Karelen 13 (14) 1 (1) Raumo 3 (3) 0 (0) Riihimäki-Hyvinge 13 (12) 0 (0) Satakunta 30 (24) 0 (0) Tammerfors 82 (82) 6 (6) Åbo 44 (44) 3 (3) 637 (627) 32 (35)

8 BILAGA 2 Könsfördelningen för CGR-revisorer 1/2015 Kvinnor 34 % Män 66 % Könsfördelningen för GRM-revisorer 1/2015 Kvinnor 32 % Män 68 %

9 BILAGA 2 Åldersfördelning för CGR-revisorer 1/ % % % under 30 1 % % % % % % Åldersfördelning för GRM-revisorer 1/2015 under 30 0 % % % % % % % % %

10 BILAGA 3 SEKRETERARE FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND 2014 Ledande sakkunnig Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammaren Chef, undersöknings- och registerärenden, Risto Ruuska, Centralhandelskammaren Direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio, Centralhandelskammaren (alterneringsledig ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Anja Ilkko-Virtanen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Pekka Parviainen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Marie Hedberg, Centralhandelskammaren (t.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Ville Vasama, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha, Centralhandelskammaren Chef, godkännande av revisorer, Hanna Kattainen, Centralhandelskammaren Planerare Annika Mäki, Centralhandelskammaren Planerare Heidi Haukkala, Centralhandelskammaren

11 BILAGA 4 Godkända CGR- och GRM-revisorer år 2014 Godkända i CGR-examen Alakörkkö Tero Antero Helsingfors Arte Jonna Marika Kyrkslätt Backas-Heikkilä Kajsa Fredrika Helsingfors Blomqvist-Erhama Aurora Nathalie Esbo Granholm Christoffer Vasa Granholm Peter Magnus Helsingfors Havia-Niemi Minna Kaarina Lempäälä Helenius Valtteri Matti Eemeli Helsingfors Kangas Eija Anneli Limingo Keränen Kimmo Tapio Uleåborg Kylliäinen Mikko Kasperi Helsingfors Kärnä Suvi Helena Helsingfors Latvala Terhi Johanna Helsingfors Lehtonen Taina Ilona Orvokki Tammerfors Leino Milja Riikka Nokia Liisanantti Miika Olavi Esbo Luoma Mikko Henrikki Helsingfors Malho Ville Ilari Åbo Nieminen Satu Eveliina Uleåborg Nummila Markus Kalevi Helsingfors Oksanen Tomi Juhani Helsingfors Pasanen Sanna-Kaisa Helsingfors Polojärvi Saara Helena Uleåborg Pursiainen Marja Elina Jyväskylä Ranta-Korpi Jussi Valtteri Jyväskylä Rantala Teemu Antti Johannes Vanda Reikko Saara Johanna Tammerfors Ruustamo Milla Anneli Helsingfors Ruusulaakso Joni Juhani Björneborg Rötkö Juha Olavi Tammerfors Salmenhaara Hanna Leena Katariina Helsingfors Savio Jussi Petteri Tammerfors Torkkeli Jukka Aleksi Helsingfors Tulenheimo Kaisa Johanna Helsingfors Tuominen Milja Emiina Lahtis Tuomola Antti Pekka Henrik Vanda Virtanen Janne Petteri Kouvola Väisänen Jari Kristian Helsingfors

12 BILAGA 4 Godkända i GRM-examen: Aarnio Christoffer Johan Helsingforsregionens handelskammare Anttila Leena Riitta Kymenlaakso handelskammare Backman Viveka Marlene Teresia Helsingforsregionens handelskammare Chatta Noora Samia Kaarina Helsingforsregionens handelskammare Hedlund Carl Mikael Björnsson Helsingforsregionens handelskammare Heinonen Laura Maria Åbo handelskammare Kaspersson Leif Mikael Helsingforsregionens handelskammare Kilpinen Jarno Juhani Oulu handelskammare Kokkonen Kaisa Marketta Riihimäki-Hyvinge handelskammare Koskelainen Matti Johannes Helsingforsregionens handelskammare Kärkkäinen Jaana Kristiina Södra Savolax handelskammare Laitinen Teemu Antero Mellersta Finlands handelskammare Lappalainen Kaisa Minna Maria Norra Karelens handelskammare Manninen Anne-Mari Elise Helsingforsregionens handelskammare Mäkelä Markus Juha Kalevi Satakunta handelskammare Mäntylä Kati Birgitta Södra Österbottens handelskammare Palomäki Miika Erkki Markus Helsingforsregionens handelskammare Pohjaranta Jussi Kalevi Tammerfors handelskammare Ripatti Sanna Marketta Kymenlaakso handelskammare Räikkönen Tiina Susanna Kuopio handelskammare Sankala Tomi Tapani Tammerfors handelskammare Wellman Kari Juhani Helsingforsregionens handelskammare Vihtiälä Merja Tuulikki Tammerfors handelskammare Ylikangas Miikka Antti Juhani Kuopio handelskammare

13 BILAGA 5 Undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren AVGÖRANDEN SOM TILA FATTAT I UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i TILA Sanktioner 1) Framställan om återkallande av godkännande Varning Anmärkning 2) ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. TILA:s sanktioner har även kunnat gälla GRM-revisorer. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en revisors godkännande. VALA fattar beslut om återkallande av godkännande. AVGÖRANDEN I HANDELSKAMRARNAS REVISIONSUTSKOTT I GRM- UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Sanktioner 1) Undersökningsärenden som behandlats i ett revisionsutskott Framställan om återkallande Varning Anmärkning 2) av godkännande ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till VALA om återkallande av en revisors godkännande. Statens revisionsnämnd fattar beslut om återkallande av godkännande.

14 BILAGA 6 INTÄKTER AV REVISORSAVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR TILA:S VERKSAMHET 2014 TOTALT*) Utfall 2014 Utfall 2013 INTÄKTER CGR- och GRM-årsavgifter, examensavgifter och avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt *) Noter till Centralhandelskammarens bokslut 2014 Specifikation av intäkterna och kostnaderna för kvalitetssäkringen **) INTÄKTER Kvalitetssäkring KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt **) Andelen för kvalitetssäkringen ingår i intäkterna ( ) och i kostnaderna ( ).

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

Guide för den som söker till GRM-revisor

Guide för den som söker till GRM-revisor Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Finsk kod för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010 Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) OBS! Detta är en inofficiell översättning. Ifall översättningen inte överensstämmer med den

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 (Corporate Governance Statement) TILLÄMPANDE AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN HKScan Abp:s organisation och förvaltning baserar sig på nationell lagstiftning, HKScans bolagsordning och

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 B 11/2002 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given år 2002 Helsingfors 2002 ISSN 1459-0344

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999 HELSINGFORS 2000 B 11/2000 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 178:e verksamhetsåret INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSÖVERSIKT 4 RESULTATBESKRIVNING 12 BOKSLUTSKALKYLER

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD ÅRSBERÄTTELSE 2014 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD Innehåll 3 Verkställande direktörens översikt 4 Berättelse över verksamheten 2014 7 Lagstiftning om garanticentralen

Läs mer

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014 OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2014 1 (43) OP Gruppens bolagsstyrningsrapport Rapporten beskriver OP Gruppens bolagsstyrning. Kreditinstitut och värdepappersemittenter ska enligt lagen lämna en bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93

Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 18.05.2015 måndag kl. 17:30-0:10 Paus kl. 20.05-20.35 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi,

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 6/2009 Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport Helsinki, 2009 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 9.1.2009 Författare (uppgifter

Läs mer

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 1/2015 1 Landskapsfullmäktige TID 10.06.2015 klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 HELSINGFORS 2008 B 16/2008 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER OM HUR LAGSTIFTNINGEN

Läs mer

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer