BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014"

Transkript

1 1 (6) Revisionsnämndens möte BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna. TILA utövar tillsyn över revisorernas verksamhet och att förutsättningarna för deras godkännande bibehålls samt upprätthåller ett register över revisorerna. TILA styr och utvecklar regleringen av och metoden för godkännande och tillsyn. TILA arrangerar årligen CGR- och GRM-examina. Centralhandelskammarens revisionsenhet fungerar som sekretariat för TILA. Enligt 7 i förordningen om revision (735/2007) ska TILA årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet. 2. Revisionsnämnden Den 2 januari 2015 utövade TILA tillsyn över de 780 CGR-revisorer och 38 CGRsammanslutningar som fanns upptagna i det revisorsregister som TILA upprätthåller med stöd av 37 i revisionslagen, och dessutom utövade handelskamrarnas revisionsutskott tillsyn över 627 GRM-revisorer och 32 GRM-sammanslutningar. Fördelningen av GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar på de olika handelskamrarna har bifogats (BILAGA 1). Revisorernas köns- och åldersfördelning framgår av de bifogade schemana (BILAGA 2). Under år 2014 sammanträde TILA 12 gånger och höll ett möte per e-post. TILA:s sammansättning år 2014 Ordförande: Advokat, lagman Antti Heikinheimo, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Vice ordförande: Advokat Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab Medlemmar: Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet Advokat Mika Ilveskero, Advokatbyrå Castren & Snellman Oy Verkställande direktör Markku Talonen, Endemic Oy Ekonomidirektör Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab CGR Roger Rejström, Ernst & Young Oy GRM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, Arbets- och näringsministeriet Konsultativa tjänstemannen Armi Taipale, Finansministeriet Byråchef Tiina Visakorpi, Finansinspektionen Suppleanter: Ekon.dr, överassistent Hannu Ojala, Aalto-universitetet, Handelshögskolan Forskardoktorn, ekon.dr Antti Fredriksson, Åbo universitet, handelshögskolan Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK Vice verkställande direktör Hannu Linnoinen, SRV Bolagen Abp Ekon.mag. Paula Kupiainen, Nurminen Logistics Abp

2 2 (6) Ekon.mag. Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab CGR Merja Itäniemi, Deloitte & Touche Oy GRM Jukka Prepula, Tiliextra Oy Regeringsrådet Antti Riivari, Arbets- och näringsministeriet Budgetrådet Elina Selinheimo, Finansministeriet Redovisningsexpert Ingalill Aspholm, Finansinspektionen De personer som nämns i bilaga 3 är sekreterare för TILA. 3. Godkännande av revisorer På sitt möte den 17 december 2013 tillsatte TILA en arbetsgrupp för arrangerande av CGR- och GRM-examina år CGR Reino Tikkanen (Oy KPMG Ab) var ordförande för arbetsgruppen. Medlemmar i arbetsgruppen var GRM Tuula Mahlberg (Audim Oy) samt från Centralhandelskammaren chef Hanna Kattainen samt planerare Annika Mäki och Heidi Haukkala. Examensarbetsgruppen arbetar självständigt. Den utarbetar examensuppgifterna och arrangerar examina. Examensarbetsgruppen bedömer examinandernas svar, upprättar ett förslag med bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränserna för godkännande av examina och respektive examinands poäng för TILA. Examensarbetsgruppgen anlitar externa sakkunniga i sitt arbete. Examensarbetsgruppen upprättar ett förslag för TILA om de CGRrevisorer som ska godkännas samt om bedömningen av GRM-examinandernas prestationer. CGR- och GRM-examensuppgifterna samt bedömningsuppgifterna publiceras på TILA:s webbplats År 2014 ansökte 126 personer om deltagande i CGR-examen. TILA godkände 38 nya CGRrevisorer. År 2014 ansökte 83 personer om deltagande i GRM-examen. Handelskamrarnas revisionsnämnder (TIVA) godkände 24 nya GRM-revisorer utgående från de resultat som TILA hade fastställt. De sökande vars namn har bifogats blev godkända i CGR- och GRMexamina (BILAGA 4). Under år 2014 avbröts godkännandet av 41 CGR-revisorer och 11 CGR-revisorer för vilka godkännandet hade avbrutits fick sitt godkännande återställt. TILA avbröt på ansökan en CGR-sammanslutnings godkännande. 4. Kvalitetssäkring av revision 4.1 Allmänt Tillsynen över kvalitetssäkringen av revisorerna är förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionernas kvalitet. Tyngdpunkten vid tillsynen över kvalitetssäkringen ligger på revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse. De anställda vid TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utför kvalitetsgranskningar av de CGRsammanslutningar som verkar som revisorer för sammanslutningar av allmänt intresse. Kvalitetsgranskningen av enskilda revisorer eller revisorer i CGR- och GRM-sammanslutningar som inte har revisionskunder av allmänt intresse sker under förvaltning och handledning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 hade TILA:s kvalitetssäkringsgrupp i genomsnitt fem sakkunniga och i slutet av året fyra sakkunniga anställda. 4.2 Revisionssammanslutningar Vid kvalitetssäkringen bedömer man ändamålsenligheten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och granskar enskilda revisionsuppdrag.

3 3 (6) År 2014 fortsatte den nya treåriga kvalitetsgranskningsperiod som inleddes föregående år i fråga om de sammanslutningar som har revisionsuppdrag i sammanslutningar av allmänt intresse. Under de tre första åren fokuserade man inom kvalitetssäkringen på att bedöma och testa funktionen och effektiviteten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem. Vid kvalitetsgranskningarna år 2014 låg fokus på granskning av enskilda revisionsuppdrag och antalet granskade revisionsuppdrag utökades jämfört med den föregående treåriga kvalitetsgranskningsperioden. Under 2014 företogs kvalitetsgranskningar i fem CGRsammanslutningar. En ny verksamhetsform som introducerades 2014 var temautredningar, av vilka den första riktades mot anpassade revisionsberättelser. Slutförandet av temautredningarna fortsätter TILA:s rapporter över kvalitetsgranskningen är avsedda för revisionssammanslutningarnas interna bruk och de är inte offentliga. En sammanslutning som varit föremål för kvalitetsgranskning förutsätts upprätta en åtgärdsplan som beaktar de observationer som presenteras i rapporten samt vidta nämnda åtgärder inom 12 månader efter det att rapporten gavs. TILA ser efter om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och testar dem senast i samband med följande kvalitetsgranskning. Närmare beskrivningar av de vanligaste observationerna under kvalitetsgranskningarna finns på TILA:s webbplats. 4.3 Revisorer De första kvalitetsgranskningarna under den tid den nuvarande revisionslagen ( /459) varit i kraft utfördes under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp år Då den lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden löpte ut år 2013 hade i huvudsak alla revisorer genomgått kvalitetsgranskning. År 2014 inleddes den andra sexåriga kvalitetsgranskningsperioden för kvalitetsgranskningar som utförs under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 anlitades 22 revisorer som kvalitetsgranskare. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utbildar kvalitetsgranskarna samt ger anvisningar om och övervakar deras verksamhet. År 2014 kallades sammanlagt 126 revisorer till kvalitetsgranskning: 33 CGR-revisorer samt 93 GRM-revisorer. År 2014 utfördes kvalitetsgranskning av sammanlagt 102 revisorer. Tre granskningar sköts fram till följande år och sammanlagt 21 granskningar annullerades. De annullerade kvalitetsgranskningarna berodde i huvusak på att godkännandet hade avbrutits på revisorns ansökan. Av de granskade var 30 CGR-revisorer och 72 GRM-revisorer. I december 2014 fastställdes resultaten av kvalitetsgranskningen av CGR-revisorer år Då det gäller GRM-revisorerna skickades resultatförslagen till revisionsutskotten för behandling. Revisionsutskotten fastställer resultaten för GRM-revisorerna på sina möten enligt sina egna tidtabeller. CGR GRM Godkänd med kommentarer 29 st. 52 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning 1 st. 14 st. Underkänd - st. 6 st. 30 st. 72 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning i de fall då man inte kan konstatera att revisorns arbete i alla avseenden har utförts i enlighet med god revisionssed. Kvalitetsgranskningen av dessa revisorer fortsätter senare så att revisorn har haft möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete under en räkenskapsperiod. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp kan påskynda omgranskningen så att den utförs direkt nästa år, om det anses finnas grunder för detta. Omgranskningen utförs av en annan erfaren kvalitetsgranskare. Då kvalitets-

4 4 (6) granskningen fortsätter med en omgranskning kan resultatet av kvalitetsgranskningen vara enbart godkänt med kommentarer eller underkänt. Ett underkänt resultat har föreslagits i fråga om revisorer vars verksamhet har konstaterats ha så väsentliga brister och felaktigheter att den kräver omedelbara åtgärder eller så har de brister som lett till omgranskning inte korrigerats. Om resultatet av kvalitetsgranskningen föreslås vara underkänt hör TILA revisorn om resultatet av kvalitetsgranskningen och eventuella påföljder av det före behandlingen i TILA. TILA beslutar om ett underkänt resultatet av kvalitetsgranskningen och ger revisorn en varning samt bestämmer att revisorn ska genomgå en ny granskning som utförs av en kvalitetsgranskare direkt nästa år. Om kvaliteten på revisorns arbete ännu inte har förbättrats tillräckligt lägger TILA fram ett förslag om att godkännandet ska återkallas. Noggrannare uppgifter om de vanligaste observationerna i samband med kvalitetsgranskningarna åren finns på TILA:s webbplats. 5. Undersökningsärenden År 2014 började TILA behandla 10 ärenden som gällde revisorers verksamhet och meddelade 15 beslut i undersökningsärenden. 5 undersökningsärenden inleddes på grund av klagan och resten på initiativ av en myndighet eller TILA. År 2014 gav TILA revisorer 6 varningar och 5 anmärkningar i undersökningsärenden. Därtill lämnade TILA 2 förslag till Statens revisionsnämnd om återkallade av en revisors godkännande. Vid utgången av 2014 pågick behandlingen av 4 undersökningsärenden hos TILA. TILA övervakar CGR-revisorers och CGR-sammanslutningars verksamhet genom att i enskilda fall undersöka verksamheten i efterhand utgående från revisorns arbetspapper och andra användbara utredningar. TILA kan undersöka revisorns verksamhet på eget initiativ eller på grund av en extern kontakt. TILA inleder undersökning om samtliga kriterier uppfylls: - frågan är väsentlig - det är befogat att misstänka att revisorn i det aktuella fallet har agerat i strid med revisionslagen och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen - det har inte förflutit mera än sex år från den undersökta revisorns verksamhet. De sanktioner som är tillgängliga vid tillsynen över godkända revisorer fastställs i revisionslagen. Sanktioner är från de strängaste till de lindrigaste: återkallande av godkännande, varning och anmärkning. Kännetecknen för de disciplinära sanktionerna framgår av 49 och 50 i revisionslagen (459/2007). Resultaten av undersökningsärendena finns anonymiserade på TILA:s webbplats. 6. Internationellt samarbete TILA:s sekreterare ordnade ett nordiskt möte för tillsynsmyndigheter i revisionsbranschen i augusti. TILA:s sekreterare deltog i EGAOB:s (European Group of Auditors Oversight Bodies) möten och verksamheten i dess arbetsgrupper 3rd countries och Establishment of the CE- AOB. EGAOB är ett rådgivande organ på EU-nivå som leds av kommissionen. TILA:s sekreterare deltog i det globala samarbetsforumet IFIAR:s (International Forum of Independent Audit Regulators) årsmöte, revisionsworkshop och i verksamheten i tillsynsarbetsgruppen (EWG Enforcement working Group).

5 5 (6) 7. Nya anvisningar om upprätthållande av revisorers yrkesskicklighet TILA tog i bruk nya krav på kontinuerlig utbildning för revisorer för att de ska bibehålla yrkeskunskapen. TILA:s sekreterare var med och gav utbildning om hur kraven ska tillämpas. CGR- och GRM-revisorer ska i fortsättningen under en uppföljningsperiod på tre år ha deltagit i minst 120 timmar kontinuerlig utbildning, av vilka 60 timmar ska kunna verifieras. Utbildningen ska gälla följande ämnesområden: revision och bestyrkandeuppdrag, bokföring, redovisning och bolagslagstiftning samt beskattning. Dessutom uppdaterade TILA sin anvisning om lämnande av uppgifter för tillsynen. I och med uppdateringen ska även sådana CGR- och GRM-revisorer som är verksamma hos CGR- och GRM-sammanslutningar och som i huvudsak arbetar med andra uppgifter än sådana som hänför sig till lagstadgade revisioner visa att de varit yrkesmässigt verksamma eller verkat i uppgifter som kan jämställas med revisionsuppdrag (t.ex. revisioner inom den offentliga förvaltningen eller intern kontroll). TILA:s anvisningar finns att läsa på TILA:s webbplats. 8. Deltagande i lagberedning TILA följde arbetet med att utveckla den nationella revisionslagstiftningen. TILA överlämnande i juni 2014 till ANM ett yttrande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen. Det centrala förslaget i utkastet var skyldighet för revisorn att anmäla verksamhet som strider mot bestämmelser och föreskrifter. I juni överlämnade TILA ett yttrande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den. I september överlämnade TILA ett yttrande till ANM om utkastet till regeringens proposition med förslag till ny revisionslag och lagstiftning som har samband med den. Hösten 2014 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen (RP 212/2014) och senare en proposition med förslag till nya revisionslag (RP 254/2014) och lagstiftning som har samband med den. TILA:s sekreterare hördes om regeringens propositioner i riksdagens ekonomiutskott. Behandlingen av propositionerna fortsatte i riksdagen vid utgången av TILA följde också utvecklandet av EU:s revisionslagstiftning (EU Audit Reform). TILA:s vice ordförande Manne Airaksinen kallades till medlem av den arbetsgrupp vid ANM som ANM tillsatte för att verkställa EU:s revisionsreform. Arbetsgruppens mandatperiod är TILA:s sekreterare utsågs till den arbetsgrupp som ANM tillsatte i april 2014 för att bereda revisionsexamina och prov i anslutning till reformen av systemet för godkännande av revisorer. Arbetsgruppen beviljades tid till den 31 mars Samarbete med universitet I maj 2014 ordnade TILA i samarbete med Aalto-universitetet ett seminarium om revisionskvalitet. Seminariet var avsett för revisorer, forskare och studerande på området, tjänstemän och andra viktiga intressentgrupp för revisionsbranschen. TILA fortsatte att samarbeta med forskare vid universiteten då det gäller revisionsforskning. TILA erbjöd material och forskningshjälp för forskning som gäller revision. 10. Revisionsnämndens ekonomi och förvaltning TILA:s verksamhet finansieras med de avgifter som tas ut av CGR-sammanslutningar och CGR-revisorer och som föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning 285/2009 samt med deltagaravgifterna för GRM- och CGR-examina. Intäkterna från revisionsavgifterna och

6 6 (6) kostnaderna för TILA:s verksamhet bygger på uppgifterna i Centralhandelskammarens bokslut för 2014 och de finns bifogade (BILAGA 6). De största intäktsposterna består av de årsavgifter som tas ut av CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna samt av avgifterna för kvalitetssäkringen. De största kostnadsposterna är lönerna för TILA:s sekretariat och de sociala kostnaderna i anslutning till dem, cirka euro. År 2014 arbetade i medeltal 11 personer vid TILA:s sekretariat. TILA:s mötesarvoden jämte sociala kostnader uppgick till cirka euro. TILA:s kontors- och övriga kostnader var cirka euro och i dem ingår bl.a. medlemsavgiften till IFIAR, rese-, mötes- och utbildningskostnader samt andra hänförbara kostnader. Kostnaderna i anslutning till förberedelserna för CGR- och GRM-examen utan löner och fasta kostnader för TILA:s sekretariat var cirka euro. Till de betydande kostnadsposter som ingår i personalkostnaderna hör den andel av de allmänna kostnaderna, cirka euro, i vilken ingår tjänster vid Centralhandelskammaren som stöder TILA:s och sekretariatets verksamhet. Till dessa hör ledning, information, ekonomiförvaltning (inkl. löneräkning) och övriga stödtjänster. I TILA:s hyror och allmänna kostnader, cirka euro, ingår den andel av kontorskostnaderna i vilken ingår TILA:s sekretariats andel av de allmänna kostnaderna för hela Centralhandelskammarens kansli beräknad enligt antalet anställda. Dylika kontors- och övriga kostnader för hela organisationen är utöver hyror t.ex. företagshälsovård, datorer och annan utrustning, anskaffning av inventarier, städning, kontorsmaterial, kommunikation, den gemensamma webbplatsen, intranet, försäkringar och externa tjänster. 11. Kommunikation TILA:s viktigaste kommunikationsverktyg är TILA:s webbplats och revisionsmeddelandet, som utkom fyra gånger under Revisionsnämndens arbetsplan, arbetsordning, strategi och verksamhetsberättelse, som följer revisionsförordningen, har publicerats på TILA:s webbplats. På webbplatsen publicerades information om framför allt CGR- och GRM-examina, kvalitetssäkring och examensfrågor. De viktigaste dokumenten publicerades på finska, svenska och engelska. Helsingfors den 21 april 2015 CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND BILAGEFÖRTECKNING 1. Antal GRM-revisorer och sammanslutningar enligt handelskammare Ålders- och könsfördelning bland CGR- och GRM-revisorer 3. Sekreterare för Centralhandelskammarens revisionsnämnd år Godkända CGR-revisorer i CGR-examen år 2014 samt godkända revisorer i GRMexamen år Statistik över de undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren Intäkter av revisorsavgifter och kostnader för revisionsnämndens verksamhet

7 CENTRALHANDELSKAMMAREN BILAGA 1 Revision ANTAL GRM-REVISORER OCH GRM-SAMMANSLUTNINGAR ENLIGT HANDELSKAMMARE (förra årets antal inom parentes) HANDELSKAMMARE GRM-REVISORER GRM-SAMMAN- SLUTNINGAR Åland 9 (9) 1 (1) Södra Karelen 14 (13) 0 (0) Södra Österbotten 30 (33) 2 (2) Södra Savolax 14 (14) 2 (2) Helsingforsregionen 168 (162) 11 (12) Tavastland 42 (39) 0 (0) Mellersta Finland 19 (18) 1 (2) Kuopio 29 (27) 0 (1) Kymmenedalen 23 (25) 2 (2) Lappland 21 (22) 2 (2) Västra Nyland 9 (10) 0 (0) Oulu 42 (43) 1 (1) Österbotten 32 (33) 0 (0) Norra Karelen 13 (14) 1 (1) Raumo 3 (3) 0 (0) Riihimäki-Hyvinge 13 (12) 0 (0) Satakunta 30 (24) 0 (0) Tammerfors 82 (82) 6 (6) Åbo 44 (44) 3 (3) 637 (627) 32 (35)

8 BILAGA 2 Könsfördelningen för CGR-revisorer 1/2015 Kvinnor 34 % Män 66 % Könsfördelningen för GRM-revisorer 1/2015 Kvinnor 32 % Män 68 %

9 BILAGA 2 Åldersfördelning för CGR-revisorer 1/ % % % under 30 1 % % % % % % Åldersfördelning för GRM-revisorer 1/2015 under 30 0 % % % % % % % % %

10 BILAGA 3 SEKRETERARE FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND 2014 Ledande sakkunnig Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammaren Chef, undersöknings- och registerärenden, Risto Ruuska, Centralhandelskammaren Direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio, Centralhandelskammaren (alterneringsledig ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Anja Ilkko-Virtanen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Pekka Parviainen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Marie Hedberg, Centralhandelskammaren (t.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Ville Vasama, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha, Centralhandelskammaren Chef, godkännande av revisorer, Hanna Kattainen, Centralhandelskammaren Planerare Annika Mäki, Centralhandelskammaren Planerare Heidi Haukkala, Centralhandelskammaren

11 BILAGA 4 Godkända CGR- och GRM-revisorer år 2014 Godkända i CGR-examen Alakörkkö Tero Antero Helsingfors Arte Jonna Marika Kyrkslätt Backas-Heikkilä Kajsa Fredrika Helsingfors Blomqvist-Erhama Aurora Nathalie Esbo Granholm Christoffer Vasa Granholm Peter Magnus Helsingfors Havia-Niemi Minna Kaarina Lempäälä Helenius Valtteri Matti Eemeli Helsingfors Kangas Eija Anneli Limingo Keränen Kimmo Tapio Uleåborg Kylliäinen Mikko Kasperi Helsingfors Kärnä Suvi Helena Helsingfors Latvala Terhi Johanna Helsingfors Lehtonen Taina Ilona Orvokki Tammerfors Leino Milja Riikka Nokia Liisanantti Miika Olavi Esbo Luoma Mikko Henrikki Helsingfors Malho Ville Ilari Åbo Nieminen Satu Eveliina Uleåborg Nummila Markus Kalevi Helsingfors Oksanen Tomi Juhani Helsingfors Pasanen Sanna-Kaisa Helsingfors Polojärvi Saara Helena Uleåborg Pursiainen Marja Elina Jyväskylä Ranta-Korpi Jussi Valtteri Jyväskylä Rantala Teemu Antti Johannes Vanda Reikko Saara Johanna Tammerfors Ruustamo Milla Anneli Helsingfors Ruusulaakso Joni Juhani Björneborg Rötkö Juha Olavi Tammerfors Salmenhaara Hanna Leena Katariina Helsingfors Savio Jussi Petteri Tammerfors Torkkeli Jukka Aleksi Helsingfors Tulenheimo Kaisa Johanna Helsingfors Tuominen Milja Emiina Lahtis Tuomola Antti Pekka Henrik Vanda Virtanen Janne Petteri Kouvola Väisänen Jari Kristian Helsingfors

12 BILAGA 4 Godkända i GRM-examen: Aarnio Christoffer Johan Helsingforsregionens handelskammare Anttila Leena Riitta Kymenlaakso handelskammare Backman Viveka Marlene Teresia Helsingforsregionens handelskammare Chatta Noora Samia Kaarina Helsingforsregionens handelskammare Hedlund Carl Mikael Björnsson Helsingforsregionens handelskammare Heinonen Laura Maria Åbo handelskammare Kaspersson Leif Mikael Helsingforsregionens handelskammare Kilpinen Jarno Juhani Oulu handelskammare Kokkonen Kaisa Marketta Riihimäki-Hyvinge handelskammare Koskelainen Matti Johannes Helsingforsregionens handelskammare Kärkkäinen Jaana Kristiina Södra Savolax handelskammare Laitinen Teemu Antero Mellersta Finlands handelskammare Lappalainen Kaisa Minna Maria Norra Karelens handelskammare Manninen Anne-Mari Elise Helsingforsregionens handelskammare Mäkelä Markus Juha Kalevi Satakunta handelskammare Mäntylä Kati Birgitta Södra Österbottens handelskammare Palomäki Miika Erkki Markus Helsingforsregionens handelskammare Pohjaranta Jussi Kalevi Tammerfors handelskammare Ripatti Sanna Marketta Kymenlaakso handelskammare Räikkönen Tiina Susanna Kuopio handelskammare Sankala Tomi Tapani Tammerfors handelskammare Wellman Kari Juhani Helsingforsregionens handelskammare Vihtiälä Merja Tuulikki Tammerfors handelskammare Ylikangas Miikka Antti Juhani Kuopio handelskammare

13 BILAGA 5 Undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren AVGÖRANDEN SOM TILA FATTAT I UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i TILA Sanktioner 1) Framställan om återkallande av godkännande Varning Anmärkning 2) ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. TILA:s sanktioner har även kunnat gälla GRM-revisorer. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en revisors godkännande. VALA fattar beslut om återkallande av godkännande. AVGÖRANDEN I HANDELSKAMRARNAS REVISIONSUTSKOTT I GRM- UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Sanktioner 1) Undersökningsärenden som behandlats i ett revisionsutskott Framställan om återkallande Varning Anmärkning 2) av godkännande ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till VALA om återkallande av en revisors godkännande. Statens revisionsnämnd fattar beslut om återkallande av godkännande.

14 BILAGA 6 INTÄKTER AV REVISORSAVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR TILA:S VERKSAMHET 2014 TOTALT*) Utfall 2014 Utfall 2013 INTÄKTER CGR- och GRM-årsavgifter, examensavgifter och avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt *) Noter till Centralhandelskammarens bokslut 2014 Specifikation av intäkterna och kostnaderna för kvalitetssäkringen **) INTÄKTER Kvalitetssäkring KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt **) Andelen för kvalitetssäkringen ingår i intäkterna ( ) och i kostnaderna ( ).

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

DEN NYA REVISIONSLAGEN STADFÄST MERA BESTÄMMELSER KOMMER

DEN NYA REVISIONSLAGEN STADFÄST MERA BESTÄMMELSER KOMMER REVISIONSMEDDELANDE 3/2015 22.10.2015 INNEHÅLL Den nya revisionslagen stadfäst mera bestämmelser kommer... 1 Revisionsnämndens uppgifter överförs till PRS revisionstillsyn en spalt med frågor och svar

Läs mer

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle.

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle. REVISIONSMEDDELANDE 3/2014 8.10.2014 INNEHÅLL CGR- och GRM-examina arrangerades 30 31.8.2014... 1 Enkät till deltagarna i CGR- och GRM-examen... 1 Kvalitetsgranskningar och temagranskningar... 1 Revisionsnämndens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR REVISIONSMEDDELANDE 1/2014 17.4.2014 INNEHÅLL Revisionsnämndens nya anvisningar om kraven för upprätthållande av revisorns yrkeskunskap... 1 Arbetsgrupp tillsatt för beredning av revisorsexamina och prov...

Läs mer

Guide för den som söker till GRM-revisor

Guide för den som söker till GRM-revisor Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2007 Nr 733 739 INNEHÅLL Nr Sidan 733 Lag om ändring av 25 i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Uppgiftsanmälan för tillsynen Rapporteringsperiod 1.7.2014 30.6.2015

Uppgiftsanmälan för tillsynen Rapporteringsperiod 1.7.2014 30.6.2015 Uppgiftsanmälan för tillsynen Rapporteringsperiod 1.7.2014 30.6.2015 Jag är CGR-revisor Jag är GRM-revisor Anmälan kan vid behov kompletteras med bilagor 1 Uppgifter för revisorsregistret Släktnamn Postadress

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 126/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i revisionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen i revisionslagen

Läs mer

www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015

www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 www.pwc.fi Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 PwC Rapport om öppenhet och insyn 2015 2 Rapport om öppenhet och insyn 1.7.2014 30.6.2015 PwC i ett nötskal 3 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 1/2015 Bulevarden 28 00120 Helsingfors Telefon 0404 504 211 4.2.2015 Fax 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Förvaltningsorgan 2013

Förvaltningsorgan 2013 Förvaltningsorgan 2013 DELEGATIONEN Lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa (2008 ), Tavastkyro Vice ordförande Direktör Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsingfors ORDINARIE MEDLEMMAR Företrädare för jord- och

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter 1 (4) Lämna in anmälan senast 31.8.2016. Uppgifterna i revisorsregistret och för övervakning av revisorer uppdateras på basis av de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016

Ö verblick över förberedelserna inför Finlands årsjubileum. Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Ö verblick över förberedelserna inför Finlands 10 0 - årsjubileum Sekretariatet för Finland 100 år Januari 2016 Tema och fokus Tillsammans 2017 Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Alla finländare

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 PricewaterhouseCoopers Oy grundades 1954 och är ett CGR-samfund med finska ägare. Aktieägarna är våra CGR-revisorer och experter på beskattning, företagsstrukturering,

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strålskyddslagen och 50 i hälsoskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

HKScan Abp. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,22 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret

Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret WÄRTSILÄ OYJ ABP:S Tid: kl. 15.00 16.37 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, kongresscentret Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition

Läs mer

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kommunföbundets förbundsdelegation Föreningens högsta organ 76 ledamöter och 76 ersättare, som skall vara i kommunallagen avsedda

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer