BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014"

Transkript

1 1 (6) Revisionsnämndens möte BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna. TILA utövar tillsyn över revisorernas verksamhet och att förutsättningarna för deras godkännande bibehålls samt upprätthåller ett register över revisorerna. TILA styr och utvecklar regleringen av och metoden för godkännande och tillsyn. TILA arrangerar årligen CGR- och GRM-examina. Centralhandelskammarens revisionsenhet fungerar som sekretariat för TILA. Enligt 7 i förordningen om revision (735/2007) ska TILA årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet. 2. Revisionsnämnden Den 2 januari 2015 utövade TILA tillsyn över de 780 CGR-revisorer och 38 CGRsammanslutningar som fanns upptagna i det revisorsregister som TILA upprätthåller med stöd av 37 i revisionslagen, och dessutom utövade handelskamrarnas revisionsutskott tillsyn över 627 GRM-revisorer och 32 GRM-sammanslutningar. Fördelningen av GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar på de olika handelskamrarna har bifogats (BILAGA 1). Revisorernas köns- och åldersfördelning framgår av de bifogade schemana (BILAGA 2). Under år 2014 sammanträde TILA 12 gånger och höll ett möte per e-post. TILA:s sammansättning år 2014 Ordförande: Advokat, lagman Antti Heikinheimo, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Vice ordförande: Advokat Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab Medlemmar: Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet Advokat Mika Ilveskero, Advokatbyrå Castren & Snellman Oy Verkställande direktör Markku Talonen, Endemic Oy Ekonomidirektör Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab CGR Roger Rejström, Ernst & Young Oy GRM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, Arbets- och näringsministeriet Konsultativa tjänstemannen Armi Taipale, Finansministeriet Byråchef Tiina Visakorpi, Finansinspektionen Suppleanter: Ekon.dr, överassistent Hannu Ojala, Aalto-universitetet, Handelshögskolan Forskardoktorn, ekon.dr Antti Fredriksson, Åbo universitet, handelshögskolan Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK Vice verkställande direktör Hannu Linnoinen, SRV Bolagen Abp Ekon.mag. Paula Kupiainen, Nurminen Logistics Abp

2 2 (6) Ekon.mag. Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab CGR Merja Itäniemi, Deloitte & Touche Oy GRM Jukka Prepula, Tiliextra Oy Regeringsrådet Antti Riivari, Arbets- och näringsministeriet Budgetrådet Elina Selinheimo, Finansministeriet Redovisningsexpert Ingalill Aspholm, Finansinspektionen De personer som nämns i bilaga 3 är sekreterare för TILA. 3. Godkännande av revisorer På sitt möte den 17 december 2013 tillsatte TILA en arbetsgrupp för arrangerande av CGR- och GRM-examina år CGR Reino Tikkanen (Oy KPMG Ab) var ordförande för arbetsgruppen. Medlemmar i arbetsgruppen var GRM Tuula Mahlberg (Audim Oy) samt från Centralhandelskammaren chef Hanna Kattainen samt planerare Annika Mäki och Heidi Haukkala. Examensarbetsgruppen arbetar självständigt. Den utarbetar examensuppgifterna och arrangerar examina. Examensarbetsgruppen bedömer examinandernas svar, upprättar ett förslag med bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränserna för godkännande av examina och respektive examinands poäng för TILA. Examensarbetsgruppgen anlitar externa sakkunniga i sitt arbete. Examensarbetsgruppen upprättar ett förslag för TILA om de CGRrevisorer som ska godkännas samt om bedömningen av GRM-examinandernas prestationer. CGR- och GRM-examensuppgifterna samt bedömningsuppgifterna publiceras på TILA:s webbplats År 2014 ansökte 126 personer om deltagande i CGR-examen. TILA godkände 38 nya CGRrevisorer. År 2014 ansökte 83 personer om deltagande i GRM-examen. Handelskamrarnas revisionsnämnder (TIVA) godkände 24 nya GRM-revisorer utgående från de resultat som TILA hade fastställt. De sökande vars namn har bifogats blev godkända i CGR- och GRMexamina (BILAGA 4). Under år 2014 avbröts godkännandet av 41 CGR-revisorer och 11 CGR-revisorer för vilka godkännandet hade avbrutits fick sitt godkännande återställt. TILA avbröt på ansökan en CGR-sammanslutnings godkännande. 4. Kvalitetssäkring av revision 4.1 Allmänt Tillsynen över kvalitetssäkringen av revisorerna är förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionernas kvalitet. Tyngdpunkten vid tillsynen över kvalitetssäkringen ligger på revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse. De anställda vid TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utför kvalitetsgranskningar av de CGRsammanslutningar som verkar som revisorer för sammanslutningar av allmänt intresse. Kvalitetsgranskningen av enskilda revisorer eller revisorer i CGR- och GRM-sammanslutningar som inte har revisionskunder av allmänt intresse sker under förvaltning och handledning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 hade TILA:s kvalitetssäkringsgrupp i genomsnitt fem sakkunniga och i slutet av året fyra sakkunniga anställda. 4.2 Revisionssammanslutningar Vid kvalitetssäkringen bedömer man ändamålsenligheten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och granskar enskilda revisionsuppdrag.

3 3 (6) År 2014 fortsatte den nya treåriga kvalitetsgranskningsperiod som inleddes föregående år i fråga om de sammanslutningar som har revisionsuppdrag i sammanslutningar av allmänt intresse. Under de tre första åren fokuserade man inom kvalitetssäkringen på att bedöma och testa funktionen och effektiviteten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem. Vid kvalitetsgranskningarna år 2014 låg fokus på granskning av enskilda revisionsuppdrag och antalet granskade revisionsuppdrag utökades jämfört med den föregående treåriga kvalitetsgranskningsperioden. Under 2014 företogs kvalitetsgranskningar i fem CGRsammanslutningar. En ny verksamhetsform som introducerades 2014 var temautredningar, av vilka den första riktades mot anpassade revisionsberättelser. Slutförandet av temautredningarna fortsätter TILA:s rapporter över kvalitetsgranskningen är avsedda för revisionssammanslutningarnas interna bruk och de är inte offentliga. En sammanslutning som varit föremål för kvalitetsgranskning förutsätts upprätta en åtgärdsplan som beaktar de observationer som presenteras i rapporten samt vidta nämnda åtgärder inom 12 månader efter det att rapporten gavs. TILA ser efter om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och testar dem senast i samband med följande kvalitetsgranskning. Närmare beskrivningar av de vanligaste observationerna under kvalitetsgranskningarna finns på TILA:s webbplats. 4.3 Revisorer De första kvalitetsgranskningarna under den tid den nuvarande revisionslagen ( /459) varit i kraft utfördes under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp år Då den lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden löpte ut år 2013 hade i huvudsak alla revisorer genomgått kvalitetsgranskning. År 2014 inleddes den andra sexåriga kvalitetsgranskningsperioden för kvalitetsgranskningar som utförs under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2014 anlitades 22 revisorer som kvalitetsgranskare. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utbildar kvalitetsgranskarna samt ger anvisningar om och övervakar deras verksamhet. År 2014 kallades sammanlagt 126 revisorer till kvalitetsgranskning: 33 CGR-revisorer samt 93 GRM-revisorer. År 2014 utfördes kvalitetsgranskning av sammanlagt 102 revisorer. Tre granskningar sköts fram till följande år och sammanlagt 21 granskningar annullerades. De annullerade kvalitetsgranskningarna berodde i huvusak på att godkännandet hade avbrutits på revisorns ansökan. Av de granskade var 30 CGR-revisorer och 72 GRM-revisorer. I december 2014 fastställdes resultaten av kvalitetsgranskningen av CGR-revisorer år Då det gäller GRM-revisorerna skickades resultatförslagen till revisionsutskotten för behandling. Revisionsutskotten fastställer resultaten för GRM-revisorerna på sina möten enligt sina egna tidtabeller. CGR GRM Godkänd med kommentarer 29 st. 52 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning 1 st. 14 st. Underkänd - st. 6 st. 30 st. 72 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning i de fall då man inte kan konstatera att revisorns arbete i alla avseenden har utförts i enlighet med god revisionssed. Kvalitetsgranskningen av dessa revisorer fortsätter senare så att revisorn har haft möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete under en räkenskapsperiod. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp kan påskynda omgranskningen så att den utförs direkt nästa år, om det anses finnas grunder för detta. Omgranskningen utförs av en annan erfaren kvalitetsgranskare. Då kvalitets-

4 4 (6) granskningen fortsätter med en omgranskning kan resultatet av kvalitetsgranskningen vara enbart godkänt med kommentarer eller underkänt. Ett underkänt resultat har föreslagits i fråga om revisorer vars verksamhet har konstaterats ha så väsentliga brister och felaktigheter att den kräver omedelbara åtgärder eller så har de brister som lett till omgranskning inte korrigerats. Om resultatet av kvalitetsgranskningen föreslås vara underkänt hör TILA revisorn om resultatet av kvalitetsgranskningen och eventuella påföljder av det före behandlingen i TILA. TILA beslutar om ett underkänt resultatet av kvalitetsgranskningen och ger revisorn en varning samt bestämmer att revisorn ska genomgå en ny granskning som utförs av en kvalitetsgranskare direkt nästa år. Om kvaliteten på revisorns arbete ännu inte har förbättrats tillräckligt lägger TILA fram ett förslag om att godkännandet ska återkallas. Noggrannare uppgifter om de vanligaste observationerna i samband med kvalitetsgranskningarna åren finns på TILA:s webbplats. 5. Undersökningsärenden År 2014 började TILA behandla 10 ärenden som gällde revisorers verksamhet och meddelade 15 beslut i undersökningsärenden. 5 undersökningsärenden inleddes på grund av klagan och resten på initiativ av en myndighet eller TILA. År 2014 gav TILA revisorer 6 varningar och 5 anmärkningar i undersökningsärenden. Därtill lämnade TILA 2 förslag till Statens revisionsnämnd om återkallade av en revisors godkännande. Vid utgången av 2014 pågick behandlingen av 4 undersökningsärenden hos TILA. TILA övervakar CGR-revisorers och CGR-sammanslutningars verksamhet genom att i enskilda fall undersöka verksamheten i efterhand utgående från revisorns arbetspapper och andra användbara utredningar. TILA kan undersöka revisorns verksamhet på eget initiativ eller på grund av en extern kontakt. TILA inleder undersökning om samtliga kriterier uppfylls: - frågan är väsentlig - det är befogat att misstänka att revisorn i det aktuella fallet har agerat i strid med revisionslagen och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen - det har inte förflutit mera än sex år från den undersökta revisorns verksamhet. De sanktioner som är tillgängliga vid tillsynen över godkända revisorer fastställs i revisionslagen. Sanktioner är från de strängaste till de lindrigaste: återkallande av godkännande, varning och anmärkning. Kännetecknen för de disciplinära sanktionerna framgår av 49 och 50 i revisionslagen (459/2007). Resultaten av undersökningsärendena finns anonymiserade på TILA:s webbplats. 6. Internationellt samarbete TILA:s sekreterare ordnade ett nordiskt möte för tillsynsmyndigheter i revisionsbranschen i augusti. TILA:s sekreterare deltog i EGAOB:s (European Group of Auditors Oversight Bodies) möten och verksamheten i dess arbetsgrupper 3rd countries och Establishment of the CE- AOB. EGAOB är ett rådgivande organ på EU-nivå som leds av kommissionen. TILA:s sekreterare deltog i det globala samarbetsforumet IFIAR:s (International Forum of Independent Audit Regulators) årsmöte, revisionsworkshop och i verksamheten i tillsynsarbetsgruppen (EWG Enforcement working Group).

5 5 (6) 7. Nya anvisningar om upprätthållande av revisorers yrkesskicklighet TILA tog i bruk nya krav på kontinuerlig utbildning för revisorer för att de ska bibehålla yrkeskunskapen. TILA:s sekreterare var med och gav utbildning om hur kraven ska tillämpas. CGR- och GRM-revisorer ska i fortsättningen under en uppföljningsperiod på tre år ha deltagit i minst 120 timmar kontinuerlig utbildning, av vilka 60 timmar ska kunna verifieras. Utbildningen ska gälla följande ämnesområden: revision och bestyrkandeuppdrag, bokföring, redovisning och bolagslagstiftning samt beskattning. Dessutom uppdaterade TILA sin anvisning om lämnande av uppgifter för tillsynen. I och med uppdateringen ska även sådana CGR- och GRM-revisorer som är verksamma hos CGR- och GRM-sammanslutningar och som i huvudsak arbetar med andra uppgifter än sådana som hänför sig till lagstadgade revisioner visa att de varit yrkesmässigt verksamma eller verkat i uppgifter som kan jämställas med revisionsuppdrag (t.ex. revisioner inom den offentliga förvaltningen eller intern kontroll). TILA:s anvisningar finns att läsa på TILA:s webbplats. 8. Deltagande i lagberedning TILA följde arbetet med att utveckla den nationella revisionslagstiftningen. TILA överlämnande i juni 2014 till ANM ett yttrande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen. Det centrala förslaget i utkastet var skyldighet för revisorn att anmäla verksamhet som strider mot bestämmelser och föreskrifter. I juni överlämnade TILA ett yttrande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den. I september överlämnade TILA ett yttrande till ANM om utkastet till regeringens proposition med förslag till ny revisionslag och lagstiftning som har samband med den. Hösten 2014 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av revisionslagen (RP 212/2014) och senare en proposition med förslag till nya revisionslag (RP 254/2014) och lagstiftning som har samband med den. TILA:s sekreterare hördes om regeringens propositioner i riksdagens ekonomiutskott. Behandlingen av propositionerna fortsatte i riksdagen vid utgången av TILA följde också utvecklandet av EU:s revisionslagstiftning (EU Audit Reform). TILA:s vice ordförande Manne Airaksinen kallades till medlem av den arbetsgrupp vid ANM som ANM tillsatte för att verkställa EU:s revisionsreform. Arbetsgruppens mandatperiod är TILA:s sekreterare utsågs till den arbetsgrupp som ANM tillsatte i april 2014 för att bereda revisionsexamina och prov i anslutning till reformen av systemet för godkännande av revisorer. Arbetsgruppen beviljades tid till den 31 mars Samarbete med universitet I maj 2014 ordnade TILA i samarbete med Aalto-universitetet ett seminarium om revisionskvalitet. Seminariet var avsett för revisorer, forskare och studerande på området, tjänstemän och andra viktiga intressentgrupp för revisionsbranschen. TILA fortsatte att samarbeta med forskare vid universiteten då det gäller revisionsforskning. TILA erbjöd material och forskningshjälp för forskning som gäller revision. 10. Revisionsnämndens ekonomi och förvaltning TILA:s verksamhet finansieras med de avgifter som tas ut av CGR-sammanslutningar och CGR-revisorer och som föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning 285/2009 samt med deltagaravgifterna för GRM- och CGR-examina. Intäkterna från revisionsavgifterna och

6 6 (6) kostnaderna för TILA:s verksamhet bygger på uppgifterna i Centralhandelskammarens bokslut för 2014 och de finns bifogade (BILAGA 6). De största intäktsposterna består av de årsavgifter som tas ut av CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna samt av avgifterna för kvalitetssäkringen. De största kostnadsposterna är lönerna för TILA:s sekretariat och de sociala kostnaderna i anslutning till dem, cirka euro. År 2014 arbetade i medeltal 11 personer vid TILA:s sekretariat. TILA:s mötesarvoden jämte sociala kostnader uppgick till cirka euro. TILA:s kontors- och övriga kostnader var cirka euro och i dem ingår bl.a. medlemsavgiften till IFIAR, rese-, mötes- och utbildningskostnader samt andra hänförbara kostnader. Kostnaderna i anslutning till förberedelserna för CGR- och GRM-examen utan löner och fasta kostnader för TILA:s sekretariat var cirka euro. Till de betydande kostnadsposter som ingår i personalkostnaderna hör den andel av de allmänna kostnaderna, cirka euro, i vilken ingår tjänster vid Centralhandelskammaren som stöder TILA:s och sekretariatets verksamhet. Till dessa hör ledning, information, ekonomiförvaltning (inkl. löneräkning) och övriga stödtjänster. I TILA:s hyror och allmänna kostnader, cirka euro, ingår den andel av kontorskostnaderna i vilken ingår TILA:s sekretariats andel av de allmänna kostnaderna för hela Centralhandelskammarens kansli beräknad enligt antalet anställda. Dylika kontors- och övriga kostnader för hela organisationen är utöver hyror t.ex. företagshälsovård, datorer och annan utrustning, anskaffning av inventarier, städning, kontorsmaterial, kommunikation, den gemensamma webbplatsen, intranet, försäkringar och externa tjänster. 11. Kommunikation TILA:s viktigaste kommunikationsverktyg är TILA:s webbplats och revisionsmeddelandet, som utkom fyra gånger under Revisionsnämndens arbetsplan, arbetsordning, strategi och verksamhetsberättelse, som följer revisionsförordningen, har publicerats på TILA:s webbplats. På webbplatsen publicerades information om framför allt CGR- och GRM-examina, kvalitetssäkring och examensfrågor. De viktigaste dokumenten publicerades på finska, svenska och engelska. Helsingfors den 21 april 2015 CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND BILAGEFÖRTECKNING 1. Antal GRM-revisorer och sammanslutningar enligt handelskammare Ålders- och könsfördelning bland CGR- och GRM-revisorer 3. Sekreterare för Centralhandelskammarens revisionsnämnd år Godkända CGR-revisorer i CGR-examen år 2014 samt godkända revisorer i GRMexamen år Statistik över de undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren Intäkter av revisorsavgifter och kostnader för revisionsnämndens verksamhet

7 CENTRALHANDELSKAMMAREN BILAGA 1 Revision ANTAL GRM-REVISORER OCH GRM-SAMMANSLUTNINGAR ENLIGT HANDELSKAMMARE (förra årets antal inom parentes) HANDELSKAMMARE GRM-REVISORER GRM-SAMMAN- SLUTNINGAR Åland 9 (9) 1 (1) Södra Karelen 14 (13) 0 (0) Södra Österbotten 30 (33) 2 (2) Södra Savolax 14 (14) 2 (2) Helsingforsregionen 168 (162) 11 (12) Tavastland 42 (39) 0 (0) Mellersta Finland 19 (18) 1 (2) Kuopio 29 (27) 0 (1) Kymmenedalen 23 (25) 2 (2) Lappland 21 (22) 2 (2) Västra Nyland 9 (10) 0 (0) Oulu 42 (43) 1 (1) Österbotten 32 (33) 0 (0) Norra Karelen 13 (14) 1 (1) Raumo 3 (3) 0 (0) Riihimäki-Hyvinge 13 (12) 0 (0) Satakunta 30 (24) 0 (0) Tammerfors 82 (82) 6 (6) Åbo 44 (44) 3 (3) 637 (627) 32 (35)

8 BILAGA 2 Könsfördelningen för CGR-revisorer 1/2015 Kvinnor 34 % Män 66 % Könsfördelningen för GRM-revisorer 1/2015 Kvinnor 32 % Män 68 %

9 BILAGA 2 Åldersfördelning för CGR-revisorer 1/ % % % under 30 1 % % % % % % Åldersfördelning för GRM-revisorer 1/2015 under 30 0 % % % % % % % % %

10 BILAGA 3 SEKRETERARE FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND 2014 Ledande sakkunnig Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammaren Chef, undersöknings- och registerärenden, Risto Ruuska, Centralhandelskammaren Direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio, Centralhandelskammaren (alterneringsledig ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Anja Ilkko-Virtanen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Pekka Parviainen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Marie Hedberg, Centralhandelskammaren (t.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Ville Vasama, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha, Centralhandelskammaren Chef, godkännande av revisorer, Hanna Kattainen, Centralhandelskammaren Planerare Annika Mäki, Centralhandelskammaren Planerare Heidi Haukkala, Centralhandelskammaren

11 BILAGA 4 Godkända CGR- och GRM-revisorer år 2014 Godkända i CGR-examen Alakörkkö Tero Antero Helsingfors Arte Jonna Marika Kyrkslätt Backas-Heikkilä Kajsa Fredrika Helsingfors Blomqvist-Erhama Aurora Nathalie Esbo Granholm Christoffer Vasa Granholm Peter Magnus Helsingfors Havia-Niemi Minna Kaarina Lempäälä Helenius Valtteri Matti Eemeli Helsingfors Kangas Eija Anneli Limingo Keränen Kimmo Tapio Uleåborg Kylliäinen Mikko Kasperi Helsingfors Kärnä Suvi Helena Helsingfors Latvala Terhi Johanna Helsingfors Lehtonen Taina Ilona Orvokki Tammerfors Leino Milja Riikka Nokia Liisanantti Miika Olavi Esbo Luoma Mikko Henrikki Helsingfors Malho Ville Ilari Åbo Nieminen Satu Eveliina Uleåborg Nummila Markus Kalevi Helsingfors Oksanen Tomi Juhani Helsingfors Pasanen Sanna-Kaisa Helsingfors Polojärvi Saara Helena Uleåborg Pursiainen Marja Elina Jyväskylä Ranta-Korpi Jussi Valtteri Jyväskylä Rantala Teemu Antti Johannes Vanda Reikko Saara Johanna Tammerfors Ruustamo Milla Anneli Helsingfors Ruusulaakso Joni Juhani Björneborg Rötkö Juha Olavi Tammerfors Salmenhaara Hanna Leena Katariina Helsingfors Savio Jussi Petteri Tammerfors Torkkeli Jukka Aleksi Helsingfors Tulenheimo Kaisa Johanna Helsingfors Tuominen Milja Emiina Lahtis Tuomola Antti Pekka Henrik Vanda Virtanen Janne Petteri Kouvola Väisänen Jari Kristian Helsingfors

12 BILAGA 4 Godkända i GRM-examen: Aarnio Christoffer Johan Helsingforsregionens handelskammare Anttila Leena Riitta Kymenlaakso handelskammare Backman Viveka Marlene Teresia Helsingforsregionens handelskammare Chatta Noora Samia Kaarina Helsingforsregionens handelskammare Hedlund Carl Mikael Björnsson Helsingforsregionens handelskammare Heinonen Laura Maria Åbo handelskammare Kaspersson Leif Mikael Helsingforsregionens handelskammare Kilpinen Jarno Juhani Oulu handelskammare Kokkonen Kaisa Marketta Riihimäki-Hyvinge handelskammare Koskelainen Matti Johannes Helsingforsregionens handelskammare Kärkkäinen Jaana Kristiina Södra Savolax handelskammare Laitinen Teemu Antero Mellersta Finlands handelskammare Lappalainen Kaisa Minna Maria Norra Karelens handelskammare Manninen Anne-Mari Elise Helsingforsregionens handelskammare Mäkelä Markus Juha Kalevi Satakunta handelskammare Mäntylä Kati Birgitta Södra Österbottens handelskammare Palomäki Miika Erkki Markus Helsingforsregionens handelskammare Pohjaranta Jussi Kalevi Tammerfors handelskammare Ripatti Sanna Marketta Kymenlaakso handelskammare Räikkönen Tiina Susanna Kuopio handelskammare Sankala Tomi Tapani Tammerfors handelskammare Wellman Kari Juhani Helsingforsregionens handelskammare Vihtiälä Merja Tuulikki Tammerfors handelskammare Ylikangas Miikka Antti Juhani Kuopio handelskammare

13 BILAGA 5 Undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren AVGÖRANDEN SOM TILA FATTAT I UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i TILA Sanktioner 1) Framställan om återkallande av godkännande Varning Anmärkning 2) ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. TILA:s sanktioner har även kunnat gälla GRM-revisorer. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en revisors godkännande. VALA fattar beslut om återkallande av godkännande. AVGÖRANDEN I HANDELSKAMRARNAS REVISIONSUTSKOTT I GRM- UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Sanktioner 1) Undersökningsärenden som behandlats i ett revisionsutskott Framställan om återkallande Varning Anmärkning 2) av godkännande ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till VALA om återkallande av en revisors godkännande. Statens revisionsnämnd fattar beslut om återkallande av godkännande.

14 BILAGA 6 INTÄKTER AV REVISORSAVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR TILA:S VERKSAMHET 2014 TOTALT*) Utfall 2014 Utfall 2013 INTÄKTER CGR- och GRM-årsavgifter, examensavgifter och avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt *) Noter till Centralhandelskammarens bokslut 2014 Specifikation av intäkterna och kostnaderna för kvalitetssäkringen **) INTÄKTER Kvalitetssäkring KOSTNADER Personalkostnader Kontors- och övriga kostnader Hyror Totalt **) Andelen för kvalitetssäkringen ingår i intäkterna ( ) och i kostnaderna ( ).

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle.

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle. REVISIONSMEDDELANDE 3/2014 8.10.2014 INNEHÅLL CGR- och GRM-examina arrangerades 30 31.8.2014... 1 Enkät till deltagarna i CGR- och GRM-examen... 1 Kvalitetsgranskningar och temagranskningar... 1 Revisionsnämndens

Läs mer

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR REVISIONSMEDDELANDE 1/2014 17.4.2014 INNEHÅLL Revisionsnämndens nya anvisningar om kraven för upprätthållande av revisorns yrkeskunskap... 1 Arbetsgrupp tillsatt för beredning av revisorsexamina och prov...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Guide för den som söker till GRM-revisor

Guide för den som söker till GRM-revisor Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 PricewaterhouseCoopers Oy grundades 1954 och är ett CGR-samfund med finska ägare. Aktieägarna är våra CGR-revisorer och experter på beskattning, företagsstrukturering,

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 november 2000 regeringens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr 103 107 INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. : S Tid: 25.3.2009 kl. 14.30 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 november

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer