Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin"

Transkript

1 Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca tio år bakåt i tiden. Fram till 1992 saknade den offentliga sektorn en egen examen som gav behörighet för revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR förordningen) trädde i kraft Förordningen bereddes i den av undervisningsministeriet 1989 tillsatta OFR arbetsgruppen. Enligt arbetsgruppen uppstod behovet av en examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen dels på grund av att revisionen blivit mer krävande och dels på grund av behovet att få mer kompetenta arbetstagare till revisionsverksamheten inom den offentliga förvaltningen. Den offentliga revisionen är till sina utgångspunkter helt annorlunda än revisionen inom den privata sektorn. I den offentliga revisionen betonas kravet på demokrati, vartill kommer att det är fråga om användning av offentliga tillgångar. Den gällande lagstiftningen OFR lagen och OFR förordningen Författningsgrunden för OFR systemet och samtidigt OFR examen höjdes till lagnivå då lagen (467/1999) och förordningen (468/1999) om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin trädde i kraft Samtidigt upphävdes den tidigare OFR förordningen. Denna lag tillämpas på godkännande och övervakning av revisorer och revisionssammanslutningar inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. OFRlagen är en allmän lag som tillämpas om något annat inte bestäms i en speciallag, t.ex. kommunallagen. Målet för revideringen av bestämmelserna gällande revisionen av förvaltningen och ekonomin var att öka dels förtroendet för revisionssystemet i offentligheten, dels yrkeskunnandet. Det var också viktigt att få in bestämmelserna om övervakning i fråga om OFR revisorerna och sammanslutningarna på lagnivå. I och med att de frågor som har med ekonomin att göra blir allt mer komplicerade är det med tanke på kommuninvånarnas och skattebetalarnas rättsskydd viktigt att revisorn är en yrkesutbildad person vars yrkesskicklighet övervakas. Rätt att delta i OFR examen Av den som ansöker om att få avlägga examen förutsätts högre högskoleexamen som lämpar sig för revisionsuppgifter samt tre års erfarenhet av revision. En förutsättning för godkännande är att man arbetat inom den offentliga förvaltningen och ekonomin i huvudsyssla minst tre år. Avgörande är inte om det varit fråga om ett arbets eller tjänsteförhållande, utan uppgifternas karaktär. Uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin är möjliga också vid anställning i en privaträttslig sammanslutning. Om godkännande av examen beslutar OFR nämnden. Examen har utvecklats så att den också motsvarar kraven i EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv. Godkännande av OFR sammanslutningar I OFR lagen bestäms också om godkännande av OFR sammanslutningar. OFR nämnden godkänner på ansökan som OFR sammanslutning bolag vars verksamhetsområde enligt bolagsordningen eller bolagsavtalet är revision och därtill hörande verksamhet. Ett bolag som ansöker om att godkännas som OFR sammanslutning får inte vara försatt i konkurs. Andra krav är bl.a. att över två tredjedelar av medlemmarna i ett aktiebolags styrelse skall vara revisorer eller personer som annars är väl insatta i revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin. Behörighet för revisorer En OFR revisor skall uppfylla både allmänna och speciella villkor för att kunna vara OFR revisor. Bestämmelserna om allmän behörighet gäller alla revisorer. Det första behörighetsvillkoret gäller revisorns juridiska karaktär. Utgångspunkten är att även om revisorn kan vara inte bara en fysisk person utan också en godkänd revisionssammanslutning, utförs det konkreta revisionsarbetet alltid av en fysisk person. Det andra behörighetsvillkoret gäller revisorns kunskaper och färdigheter. Med detta avses yrkesskicklighet och kompetens. Det tredje allmänna behörighetsvillkoret gäller revisorns rättshandlingsförmåga. En OFR revisor får inte vara omyndig, vara försatt i konkurs eller ha meddelats näringsförbud. Dessutom får han eller hon inte genom sin verksamhet ha visat sig vara olämplig för revision. Olämplig för revision anses t.ex. en person vara som har dömts till straff för ekonomiska brott. Med särskild behörighet avses i första hand hinderlöshet, dvs. behörighet in casu. En revisor kan härvid anses vara jävig om revisorn eller en nära anhörig till honom eller henne är part eller om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne eller en nära släkting till honom eller henne.

2 Övriga förutsättningar En OFR revisor skall vid utförandet av ett revisionsuppdrag iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Om god revisionssed inom den offentliga förvaltningen finns en rekommendation av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR) rf. Dessutom skall revisorn arbeta i en oberoende ställning. Kriterier rörande OFR revisorers oberoende ställning är de jävsgrunder som nämns i 10 lagen om förvaltningsförfarande. OFR examen OFR examen ordnas varje år. Examen består av tre delar: 1. revisionskunskap och revisionsteknik, 2. revisionsberättelse och övriga rapporter som hänför sig till revision, 3. mätning och utvärdering av resultat. Innehållet i OFR examen fastställs närmare i finansministeriets beslut om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Om den praktiska erfarenhet som krävs finns närmare bestämmelser i finansministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR examen. OFR revisorns verksamhetsområden OFR revisorernas arbetsgivare finns inom flera sektorer och OFR revisorerna kan arbeta i mycket olika uppgifter. Till exempel i kommunerna ankommer revisionen och revisionsberättelsen på professionella revisorer som skall vara OFR revisorer eller OFR sammanslutningar. Revisorer som avlagt OFR examen kan dessutom arbeta med uppgifter som gäller föredragning, utvärdering och annan beredning i revisionsnämnderna samt i enheter för intern revision i större städer och samkommuner. Enligt 14 revisionslagen kan till revisor i en sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten i stället för en GRM revisor väljas en OFR revisor. Denna specialbestämmelse gör det möjligt för OFR revisorer att vara revisorer för bolag med kommunal majoritet, dock så att minst en av revisorerna i stora bolag med stöd av 12 revisionslagen skall vara CGR revisor. CGR och GMR revisorer är revisorer inom den privata sektorn. CGR revisorerna är av centralhandelskammaren och GMR revisorerna av handelskamrarna auktoriserade revisorer. I Finland finns 21 regionala handelskamrar. Företagen är skyldiga att välja en godkänd revisor eller godkänd revisionssammanslutning, om två av de tre följande villkoren uppfylls omsättningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överskrider euro eller balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överskrider euro eller det genomsnittliga antalet anställda under föregående räkenskapsperiod överskrider 10 personer. I sammanslutningar som är mindre än dessa kan man också välja en s.k. lekmannarevisor, på vilken också tillämpas förpliktelserna i revisionslagen. Endast CGR och GMR revisorer duger som revisorer i sammanslutningar där två av de följande villkoren uppfylls omsättningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överskrider euro eller balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överskrider euro eller det genomsnittliga antalet anställda under föregående räkenskapsperiod överskrider 50 personer. Till CGR och GMR revisorernas huvudsakliga uppgifter hör revision av bokföringen, bokslutet och förvaltningen samt förhållandena mellan koncernbokslutet och de sammanslutningar och stiftelser som hör till koncernen. Om revision av församlingarna i Finlands evangelisk lutherska kyrka bestäms i kyrkoordningen (1055/1993). Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna skall ha en ekonomiförvaltningsstadga, som innehåller bestämmelser om ekonomi samt om revision. Kyrkofullmäktige utser för sin mandatperiod för granskning av förvaltning och ekonomi minst två revisorer och lika många revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna skall vara CGR, GMR eller OFR revisor. OFR revisorerna kan också arbeta inom övervakningen av tillgångarnas användning inom EU. I fråga om struk

3 turfondernas tillgångar är medlemsstaterna förpliktade att säkerställa att deras ekonomiförvaltningssystem klarar av att övervaka användningen av EU medel så att avvikelser kan förhindras. Myndigheterna kan endast anlita auktoriserade revisorer som assistenter vid revisionen av EU:s strukturfonder. Inom den statliga sektorn arbetar OFR revisorerna i statens revisionsverk och statsrevisorernas kansli samt i uppgifter som gäller intern revision i ämbetsverk och inrättningar. OFR examen är inget formellt krav för dessa uppgifter, men den anses i allmänhet meriterande vid utnämning. I OFR förteckningen fanns upptagna 220 OFR revisorer och 11 OFR sammanslutningar. Målet är att så småningom avsevärt öka antalet OFR revisorer. Skyldigheter Om innehållet i OFR revisorernas revision bestäms i lagen om respektive revisionsobjekt. T.ex. om kommunernas revision skall OFR revisorn enligt kommunallagen avge en revisionsberättelse där det bekräftas att kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut kommunens bokslut och koncernbalansräkningen är uppgjorda enligt stadgandena och bestämmelserna om uppgörande av bokslut och ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga kommunens interna tillsyn har ordnats på behörigt sätt. Förutsättning för revisionsverksamheten är ett allmänt förtroende för en yrkeskunnig och oberoende revision. OFR revisorn skall i all granskning iaktta rekommendationen om god revisionssed inom den offentliga förvaltningen, vilken är sedvanerätt. Utgångspunkten för rekommendationen har varit de revisionsstandarder som Internationella organisationen för högre revisionsinstitutioner INTOSAI (International organization of supreme audit institutions) iakttar. Normerna för god revisionssed på den offentliga sektorn sammanfaller delvis med motsvarande normer på den privata sektorn. Skillnaderna beror på de offentliga samfundens avvikande uppgifter och verksamhet i förhållande till affärsföretag och deras inverkan på revisionens innehåll och genomförande. Tillsyn över OFR revisorer OFR nämnden skall enligt anvisningarna om godkännande av och tillsyn över OFR revisorer se till att revisorerna bibehåller sin yrkesskicklighet och att revisorerna uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt denna lag samt är verksamma enligt denna lag och andra bestämmelser som meddelats om revision. Bibehållandet av yrkesskickligheten övervakas framför allt genom redogörelser över verksamheten. OFR sammanslutningarna avger årligen en redogörelse till OFR nämnden över sin verksamhet och OFR revisorerna vart tredje år. Till redogörelsen skall fogas ett sammandrag av den dagbok som revisorn för samt en försäkran. Revisorn skall försäkra att de uppgifter som getts i redogörelserna över verksamheten och bilagorna i dem är riktiga, att han eller hon inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriver annan verksamhet som är ägnad att äventyra hans eller hennes oberoende ställning som revisor eller verkställandet av revision, att han eller hon inte har dömts för brott som finns antecknat i straffregistret, att han eller hon inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud och att hans eller hennes handlingsbehörighet inte är begränsad. Bibehållandet av yrkesskickligheten förutsätter en tillräcklig mängd revisioner inom den offentliga förvaltningen och andra revisionsuppgifter eller ansvarsfulla utvärderings eller revisionsuppgifter. Revisionsuppgifterna skall dessutom vara mångsidiga och tillräckligt krävande. Dessutom skall OFR revisorerna delta i nödvändig utbildning. Om OFR nämnden konstaterar att en revisor har handlat i strid med bestämmelserna eller anvisningarna om revisorsverksamheten inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller brutit mot sina skyldigheter som revisor kan den vidta disciplinära åtgärder. Sådana åtgärder är anmärkning, varning och återkallande av godkännande. Övervakande och normerande organ OFR nämnden Revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin är en lagstadgad nämnd som faller inom området för finansministeriets behörighet. Statsrådet förordnar för tre år i sänder ordföranden och vice ordföranden samt 7 9 övriga medlemmar, samt med undantag för ordföranden och vice ordföranden personliga suppleanter. Av medlemmarna skall tre förordnas på framställning av kommunernas centralorganisation. Två av medlemmarna skall företräda högskolorna. Minst en medlem skall företräda revisorerna. En medlem skall dessutom ha avlagt juris kandidatexamen.

4 Enligt 13 OFR lagen har nämnden till uppgift att sörja för den allmänna ledningen av och tillsynen över den revision som revisorerna och revisionssammanslutningarna verkställer avgöra ansökningar om deltagande i examen och fastställa tidpunkten för examen ordna examen och besluta om godkännande i den besluta om godkännande av revisionssammanslutning föra register över revisorer och revisionssammanslutningar så som särskilt bestäms därom göra förslag och framställningar om utvecklande av revisionen inom den offentliga förvaltningen och ekonomin sörja för tillgång till revisionsutbildning inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. OFR föreningen Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR) rf (ORF föreningen) är en förening inom revisionsbranschen som omfattar den offentliga förvaltningen. Föreningen skall vara en förenande länk mellan OFR revisorer, upprätthålla kontakter till OFR nämnden samt till inhemska och utländska organisationer och revisorer inom revisionsbranschen. Föreningen strävar efter att utveckla revisionen och god revisionssed inom den offentliga förvaltningen samt upprätthålla och främja medlemmarnas yrkesskicklighet och yrkeskunskap. OFR föreningen grundades Bakom grundandet av föreningen låg den examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR examen) som fastställdes genom förordning Föreningens mål är att föra fram och driva frågor som är viktiga för OFR revisorerna. Föreningen strävar efter en ökad användning av OFR revisorer inom statsförvaltningen och efter en höjning av examens status inom denna sektor. Föreningen är representerad i den av statsrådet tillsatta OFR nämnden. Genom sina medlemmar är föreningen indirekt också representerad i flera andra organ inom revisionsbranschen.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Styrelseledamöters rättsliga ansvar Bilaga 15 Det 29: e nordiska juristmötet Stockholm den 19 21 augusti 1981 Lars Erik Taxeli: Styrelseledamöters rättsliga ansvar Styrelseledamöters rättsliga ansvar 223 Styrelseledamöters rättsliga ansvar

Läs mer

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min.

OFR 2008. Del: Mätning och bedömning av resultat. Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. OFR 2008 Del: Mätning och bedömning av resultat Frågorna 1 4, sammanlagt 4 poäng För besvarandet av frågorna 1 4 reserveras 120 min. 1. SWOT -analys av de utvärderingsstandarder som fastställts av Europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT

GÖR UPP ETT DATABOKSLUT DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP ETT DATABOKSLUT 24.4.2012 www.tietosuoja.fi INNEHÅLL 1. VAD ÄR ETT DATABOKSLUT 2. VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT GÖRA ETT DATABOKSLUT 2.1 Databokslutet bygger upp förtroendet 2.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer