Guide för den som söker till CGR-revisor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för den som söker till CGR-revisor"

Transkript

1 Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, Helsingfors Tfn

2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT Ansökan Tidpunkt och plats för examen Avgifter KRAV FÖR GODKÄNNANDE Allmänt Författningar Krav för godkännande kortfattat Allmänna förutsättningar Påvisande av allmänna förutsättningar Högskoleexamen Högre högskoleexamen Högskoleexamen som avlagts utomlands Bristfällig högre högskoleexamen Studier Studier som krävs för CGR-examen Påvisande av studier Modell för motsvarighetsintyg Modell för motsvarighetsintyg då en del av studierna som fordras för examen fatta Andra studier som räknas till godo till CGR-examen Tilläggsuppgifter som ersätter studier Praktisk erfarenhet Fordringar för praktisk erfarenhet Godkännande i undantagsfall Om högre högskoleexamen och/eller en del av studierna fattas Om högre högskoleexamen och/eller en del av studierna samt den praktiska erfarenheten enligt grundregeln fattas Sökande om godkännande i undantagsfall CGR-examen Allmänt En GRM-revisor i CGR-examen Omtentering av underkänd del Bedömning Revisorsförsäkran Förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls REVISOR GODKÄND UTOMLANDS VANLIGA ORSAKER FÖR ATT CGR-ANSÖKAN INTE KAN GODKÄNNAS PREPARANDUTBILDNING

3 BILAGOR Avgifter i samband med examina år 2013 Ansökningar om deltagande i CGR-examina samt godkända för examina Godkända i CGR-examina antal och andel av deltagare Hur antalet CGR-revisorer utvecklats Uppgifterna i denna examensguide baserar sig på gällande bestämmelser och föreskrifter

4 1 ALLMÄNT I revisionslagen föreskrivs om revisorns uppgifter och om valet av revisor. Om revision krävs i ett företag, ska till revisor utses en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning. Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) ordnar CGR- och GRM-examina samt godkänner CGR-revisorer och CGR-sammanslutningar. Handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) godkänner GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar. CGR-revisorerna och CGR-sammanslutningarna kan fungera som revisorer i alla sammanslutningar och stiftelser. 1.1 Ansökan Ansökan om godkännande som CGR-revisor görs på TILAs blankett. Ansökan ska lämnas till TILA. Datum då ansökningstiden utgår år 2013 är Ansökan om godkännande som CGR-revisor är samtidigt en ansökan om deltagande i CGR-examen. Ansökningsblanketter fås på Internet på adressen Besvär över beslut gjort av Centralhandelskammarens revisionsnämnd kan sökas hos statens revisionsnämnd (VALA) som verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriet. VALA debiterar en avgift (200 euro) för sitt beslut. 1.2 Tidpunkt och plats för examen CGR-examen år 2013 ordnas Examen ordnas i huvudstadsregionen. Tilläggsuppgifter om examen publiceras senare på TILAs internetsidor. 1.3 Avgifter Avgifter för CGR-examen år 2013 är: behandlingsavgift för godkänningsansökan 30 euro och deltagaravgift 610 euro. Båda avgifterna faktureras under våren efter behandlingen av godkänningsansökningarna. Den som är godkänd i undantagsfall till examen (se kapitel 2.5.2) har möjlighet att ersätta bristande studier med tilläggsuppgifter. Tilläggsavgifterna är avgiftsbelagda. Avgiften bestäms i enlighet med den mängd studier som ska ersättas enligt följande: Tilläggsuppgift som omfattar 1 3 studiepoäng Tilläggsuppgift som omfattar 4 6 studiepoäng Tilläggsuppgift som omfattar 7 9 studiepoäng 180 euro/uppgift 360 euro/uppgift 540 euro/uppgift 3

5 2 KRAV FÖR GODKÄNNANDE 2.1 Allmänt Författningar Om CGR-revisorernas förutsättningar för godkännande föreskrivs i revisionslagen (459/2007) och arbets- och näringsministeriets (ANM) förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008) Krav för godkännande kortfattat Godkännande som CGR-revisor förutsätter att följande krav uppfylls: Allmänna förutsättningar (se närmare kapitel 2.2) Högskoleexamen (kapitel 2.3) - högre högskoleexamen Studier (kapitel 2.4) - studier i revision och redovisning - studier i juridik - allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna Praktisk erfarenhet (kapitel 2.5) Revisorsexamen (kapitel 2.6) - CGR-examen Avgivande av revisorsförsäkran (kapitel 2.7) Nedan redogörs närmare för kraven för godkännande som CGR-revisor. 2.2 Allmänna förutsättningar Den sökande ska vara en fysisk person som inte genom sin verksamhet visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, för vilken en intressebevakare inte har utsetts och som inte har meddelats näringsförbud. Därutöver ska den sökande inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriva annan verksamhet, som är ägnad att äventyra revisorns oberoende eller verkställandet av revision. Den sökandes lämplighet för revisorsuppdrag kan ifrågasättas åtminstone i det fall att han dömts till fängelsestraff för ekonomisk brottslighet (t.ex. stöld eller förskingring) eller om han meddelats näringsförbud. Annan verksamhet vid sidan av revisionsverksamheten är olämplig, om den äventyrar verkställandet av revision. Dylik verksamhet kan t.ex. vara en med hänsyn till revisorns förhållanden 4

6 omfattande placeringsverksamhet Påvisande av allmänna förutsättningar Ett intyg utfärdat av en myndighet över att de grundläggande kraven uppfylls ska lämnas vid begäran. Intygen samlas i regel in sedan den sökande godkänts i CGR-examen. Emellertid kan TILA av den sökande redan i ansökningens behandlingsskede begäras ett intyg över att inte ett konkursärende är anhängigt mot honom, samt ett utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden för kontroll av att den sökandes handlingsbehörighet inte begränsats och att för den sökande inte utsetts en intressebevakare. För att konstatera den sökandes lämplighet kan TILA av personen i fråga begäras ett straffregisterutdrag och ett intyg över att den sökande inte meddelats näringsförbud. 2.3 Högskoleexamen Högre högskoleexamen Godkännande för deltagande i en CGR-examen förutsätter, att den sökande har avlagt högre högskoleexamen. Högre högskoleexamen ska vara avlagd före tidpunkten då examen ordnas. (Se emellertid kapitel 2.5.2, Godkännande i undantagsfall.) Om högre och lägre högskoleexamen bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som givits med stöd av den. Ekonomexamina och ekonomie kandidatexamina kan vara antingen högre eller lägre högskoleexamina beroende på enligt vilken förordning den sökande avlagt sin examen. Högre yrkeshögskoleexamina (t.ex. tradenom (högre YH)), jämställs med högre högskoleexamina vid ansökan om deltagande i en CGR-examen Högskoleexamen som avlagts utomlands En utomlands avlagd högskoleexamen kan under vissa förutsättningar godkännas. Den sökande som avlagt en examen utomlands ska påvisa att den examen han har avlagt motsvarar en högskoleexamen avlagd i Finland. Beslut om erkännande av en utomlands avlagd högskoleexamen fattas av Utbildningsstyrelsen. Beslutet av avgiftsbelagt och det ansöks hos Utbildningsstyrelsen på en särskild blankett Bristfällig högre högskoleexamen Ifall den sökande inte avlagt en högre högskoleexamen, kan han godkännas för CGR-examen i undantagsfall (se kapitel 2.5.2, Godkännande i undantagsfall). 2.4 Studier Förutom högre högskoleexamen krävs att den sökande har vid universitet eller yrkeshögskola fullföljt vissa studier. De studier som krävs är studier i revision och redovisning, i juridik samt i de allmänna ekonomiska vetenskaperna. Om studiekraven föreskrivs i ANM:s förordning (262/2008). Studier som godkänns till CGR-examen kan man studera även vid universitet som andra studier än som studier som leder till en slutexamen (t.ex. fortbildning). Som följande presenteras kraven på innehåll och omfång i studierna. 1 Se Svenska Utbildningssystemet Internationell jämförelse av examina Erkännande av utländska examina i Finland 5

7 2.4.1 Studier som krävs för CGR-examen Den sökande ska uppfylla följande krav 2 som gäller studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola : Studier i revision och redovisning, minst 60 studiepoäng eller 40 studieveckor, som mfattar studier åtminstone från följande ämnesområden. Reglering som gäller revision och god revisionssed Reglering som gäller bokföring och bokslut, god bokföringssed och analys av bokslutet Intern redovisning Intern kontroll Studier i juridik, minst 30 studiepoäng eller 20 studieveckor, som omfattar studier från åtminstone följande ämnesområden. Reglering som gäller olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden Företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande Handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning Övriga studier minst 22 studiepoäng eller 15 studieveckor, som omfattar allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna i följande ämnesenheter. Företagsekonomi eller nationalekonomi Företagsfinansiering eller finansmarknaden Ekonomisk matematik h/eller statistik Informationsteknik och/eller datasystem Påvisande av studier Den sökande ska till sin ansökan foga ett av ett universitet eller en yrkeshögskola utfärdat intyg (ett s.k. motsvarighetsintyg) över att de studier han fullföljt motsvarar de studier som krävs för CGRexamen. I allmänhet fås motsvarighetsintyget antingen från studiebyrån eller från 2 Att kraven som gäller studier uppfylls kan bedömas antingen som studiepoäng eller studieveckor. Ifall av den sökandes utredning inte framgår annat, använder Centralhandelskammarens revisionsnämnd koefficienten 1,5. Exempelvis är 40 studieveckor = 60 studiepoäng. 6

8 institutionen/enheten för redovisning och juridik. Ifall den sökande undantagsvis inte får från sitt eget universitet eller yrkeshögskola ett motsvarighetsintyg över alla sina studier, kan han begära ett motsvarighetsintyg till den del universitetet eller yrkeshögskolan kan ge det. Man kan komplettera studier ännu efter att ansökningstiden gått ut. De fordrade studierna ska dock klaras av senast till tidpunkten då GRM-examen ordnas Modell för motsvarighetsintyg De av ekonomie magister Karin Karlsson fullföljda studierna i revision och redovisning (XX sv/sp), juridik (XX sv/sp) samt allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna (XX sv/sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för CGR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 262/2008. Datum + underskrift + högskolan identifieringsuppgifter Modell för motsvarighetsintyg då en del av studierna som fordras för examen fatta De av ekonomie magister Jonas Johansson fullföljda studierna i revision och redovisning (68 sp), juridik (28 sp) samt allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna (26 sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för CGR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 262/2008, till övriga delar förutom att i studierna i revision och redovisning saknas studier i intern kontroll (innehåll) i studierna i juridik saknas 2 studiepoäng (omfång) Datum + underskrift + högskolan identifieringsuppgifter Andra studier som räknas till godo till CGR-examen TILA kan av särskilda skäl godkänna en sökande till CGR-examen, fast sökanden inte har motsvarighetsintyg. Motsvarande studier vid universitet eller yrkeshögskola i Finland eller annanstans kan också räknas en sökande till godo, om de till omfattning och innehåll motsvarar de studier som avses i 3 5 i ANM:s förordning (262/2008). Då beslutar TILA om tillgodoräknande av studier. Exempelvis om den sökande har svårt att få motsvarighetsintyg för enskilda studiehelheter som är avklarade efter de egentliga högskolestudierna vid flera olika högskolor, kan TIVA besluta om godkännande av studierna. Då ska man oftast till ansökan foga en bredare utredning än studieutdrag (t.ex. kursbeskrivning från studieguide). 7

9 2.4.4 Tilläggsuppgifter som ersätter studier Om den sökande uppfyller kraven för godkännande i undantagsfall (se kapitel 2.5.2) och den sökande inte har utfört alla studier, kan han ersätta en viss mängd studier genom att utföra tilläggsuppgifter. Möjlighet att fullgöra extra uppgifter har endast den sökande som uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall (se närmare kapitel 2.5.2) och har minst: under 5 år varit yrkesmässigt verksam som GRM-revisor eller 7 års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik En person som uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall kan genom extra examensuppgifter i samband med CGR-examen ersätta studier i revision och redovisning motsvarande högst 9 studiepoäng eller 6 studieveckor studier i juridik motsvarande högst 9 studiepoäng eller 6 studieveckor och allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna motsvarande högst 6 studiepoäng eller 4 studieveckor. TILA fattar beslut om innehållet i och omfattningen av tilläggsuppgifterna på basis av innehållet och omfattningen av de studier som ska ersättas. Tilläggsuppgifterna utförs inte vid examenstillfället, utan efter det. Personerna som är godkända att utföra tilläggsuppgifter får skilda anvisningar om tilläggsuppgifterna efter examenstillfället. Sökanden kan utföra tilläggsuppgifter endast om studiefordringarna, förutom tilläggsuppgifterna, uppfylls senast vid examenstidpunkten. 2.5 Praktisk erfarenhet Fordringar för praktisk erfarenhet Till CGR-examen godkänns en sökande, som har minst tre års praktisk erfarenhet av krävande revisions- och redovisningsuppgifter. Även praktisk erfarenhet förvärvad i arbete på deltid räknas den sökande till godo som tillräcklig praktisk erfarenhet, om den till sin längd motsvarar tre års arbete på heltid i dessa uppgifter. Vid sökning till CGR-examen räknas erfarenhet som förvärvats t.o.m. tidpunkten för CGR-examen. Erfarenheten ska huvudsakligen hänföra sig till de senaste tio åren. Huvudregel: Den erfarenhet som krävs för en CGR-examen kan fås genom minst tre års revisionserfarenhet på heltid av revision av en bokföringsskyldig sammanslutning eller stiftelses bokslut eller revision av koncernbokslut eller granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler under ledning av en CGR- eller GRM-revisor 3 som GRM-revisor eller som OFR-revisor 4. Alternativ: Ifall den sökandes praktiska erfarenhet inte uppfylls enligt huvudregeln, kan högst en tredjedel av den praktiska erfarenhet som krävs bestå av erfarenhet som OFR-revisor vid ett statligt affärsverk, ett kommunalt affärsverk eller någon annan motsvarande offentlig sammanslutning, eller som intern revisor i en i bokföringslagen avsedd koncern. 3 eller under ledning av en person godkänd med stöd av rådets åttonde bolagsrättsliga direktiv (84/253/EES) i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; eller under ledning av en person, som uppfyller motsvarande krav och är godkänd i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock högst två av de tre år som krävs. 4 i en uppgift i enlighet med 7 i revisionslagen. 8

10 2.5.2 Godkännande i undantagsfall Om en sökande inte har högre högskoleexamen eller de studier som krävs eller inte har den praktiska erfarenhet som krävs, kan han eller hon under vissa förutsättningar godkännas att delta i CGR-examen Om högre högskoleexamen och/eller en del av studierna fattas En sökande, som inte har en högre högskoleexamen och studier som krävs, kan godkännas att delta i en CGR-examen, om han eller hon varit verksam i huvudsyssla i 5 år som GRM- revisor eller i 7 år som OFR-revisor eller i 7 år i uppgifter som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller i andra motsvarande uppgifter: - i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel - i en sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 i revisionslagen 5 eller - i moderbolaget till en sådan koncern för vilken minst två av de tre villkor, som nämns i 5 i revisionslagen, uppfylls. Den sökande ska i samband med CGR-examen godkännas i de tilläggsuppgifter som gäller de ämnesområden som krävs (kapitel ) Om högre högskoleexamen och/eller en del av studierna samt den praktiska erfarenheten enligt grundregeln fattas En sökande, som inte har en högre högskoleexamen, studier som krävs och den praktiska erfarenheten enligt huvudregeln, kan godkännas att delta i en CGR-examen, om han eller hon varit verksam i huvudsyssla i 15 år som OFR-revisor eller i 15 år i uppgifter som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller i andra motsvarande uppgifter: - i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel - i en sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 i revisionslagen eller - i moderbolaget till en sådan koncern för vilken minst två av de tre villkor, som nämns i 5 i revisionslagen, uppfylls. Den sökande ska i samband med CGR-examen godkännas i de tilläggsuppgifter som gäller de ämnesområden som krävs (kapitel 2.4.4) Sökande om godkännande i undantagsfall Den sökande ska i sin ansökan påvisa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall. Exempelvis en sökande, som varit verksam som verkställande direktör i ett företag som avses i 5 i revisionslagen under 15 års tid, ska visa, att företaget i vilket han varit verksam som verkställande direktör, uppfyller kraven som gäller företagets storlek under alla 15 åren. 5 Sammanslutningens eller stiftelsen balansomslutning överstiger euro; omsättninghen eller motsvarande avkastning överstiger euro; eller antalet anställd i sammanslutningen eller stiftelsens överstiger i medeltal 300 personer. 9

11 2.6 CGR-examen Allmänt Om innehållet i CGR-examen föreskrivs i ANM:s förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008). Uppgifterna i CGR- och GRM-examina klarlägger den sökandes förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern. Uppgifterna i CGRexamen klarlägger dessutom den sökandes förmåga att självständigt sköta krävande revisionsuppdrag i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel och i dess koncern. CGR-examen består av två delar, vilka är del 1 - God revisionssed och bokföringssed del 2 - Revisionsberättelsen och revisorns övriga rapporter. Revisionsnämnden fattar beslut om innehållet i uppgifterna i CGR-examen. Examen ordnas på finska och svenska. Delar av uppgifterna kan också vara på engelska. Del 1 i CGR-examen omfattar följande ämnesområden: reglering som gäller bokföring och bokslut samt god bokföringssed reglering som gäller revision och god revisionssed intern kontroll och riskhantering reglering som gäller olika företagsformer annan reglering som rör revision. Del 2 i CGR-examen innehåller uppgifter som gäller uppgörandet av revisionsberättelse och en revisors övriga yttranden eller intyg samt de revisionsåtgärder som dessa förutsätter. Examensprestationen godkänns, om examinandens vägda poängtal i båda examensdelarna är minst så högt som den av revisionsnämnden fastställda poänggränsen för en godkänd prestation En GRM-revisor i CGR-examen En GRM-revisor som deltar i CGR-examen ska fullgöra en kompletterande del, som hänför sig till ämnesområdena i del 1, samt uppgifterna i del 2. Den kompletterande delen kan till sin omfattning motsvara högst hälften av del 1 i CGR-examen Omtentering av underkänd del Om examinanden har blivit godkänd i endast en av examensdelarna, får han under de närmast följande fem åren försöka tentera om den underkända delen utan att tentera båda delarna på nytt. Exempelvis en godkänd prestation av en del i 2012 års CGR-examen är giltig fram till utgången av år Antalet tenteringsförsök är inte begränsat. Examinanden ska dessutom uppfylla övriga förutsättningar för att bli godkänd att delta i examen. Till deltagande i samtliga års CGR-examina ska ansökas separat Bedömning Revisionsnämnden offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts. Resultaten publiceras oftast i november-decemberskiftet. 10

12 Mera information om CGR-examen finns på adressen 2.7 Revisorsförsäkran Innan en person som godkänts i CGR-examen får rätt att börja använda yrkesbenämningen CGRrevisor, ska han inför domstol avge CGR-revisorsförsäkran. Personer som blivit godkända som CGR-revisor får rätten att använda yrkesbenämningen CGRrevisor efter det att uppgifterna om dem antecknats i det revisorsregister som Centralhandelskammarens revisionsnämnd för. 2.8 Förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls TILA ger på begäran av den som ansöker om att bli godkänd som CGR-revisor ett förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls utifrån de uppgifter som sökanden lämnat. Behandlingsavgift för ansökan är 60 euro. Man ansöker om förhandsbesked med en skriftlig ansökan av fri form, som adresseras till TILA. Till ansökan fogas de dokument eller deras kopior som behövs för behandling av ansökan (t.ex. arbetsintyg, studieregisterutdrag, kursbeskrivningar på studier, motsvarighetsintyg). Ansökan kan skickas per post på adressen TILA, Centralhandelskammaren, PB 1000, Helsingfors eller per e-post till 3 REVISOR GODKÄND UTOMLANDS En i en EES-stat godkänd revisor kan under vissa förutsättningar godkännas som CGR-revisor. Sökanden ska före godkännandet fullgöra en av TILA fastställd del av en revisors yrkesexamen (behörighetsprov). Behörighetsprovet omfattar uppgifter som gäller revision, bokföring, olika företagsformer och annan nationell reglering som ansluter sig till revision. Provet kan avläggas antingen på finska eller på svenska. Delar av uppgifter kan också vara på engelska. Lämplighetsprovet är avgiftsbelagt. Den sökande ska visa att han eller hon godkänts som revisor i någon annan EES-stat. Någon särskild ansökningstid finns inte. I regel ordnas behörighetsprovet i samband med CGR-examen. Efter avläggandet av behörighetsprovet antecknas uppgifterna som gäller den sökande i det revisorsregister som TILA för. 4 VANLIGA ORSAKER FÖR ATT CGR-ANSÖKAN INTE KAN GODKÄNNAS Det går inte att kompensera bristande revisionserfarenhet enligt huvudregeln med lång erfarenhet av redovisning (utom i de fall då man söker om godkännande i undantagsfall och uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall). Då man ansöker enligt huvudregeln ska alla studier som krävs för CGR-examen vara avklarade senast vid examinationstidpunkten. Möjlighet att avlägga tilläggsuppgifter gäller endast sökanden som uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall. 11

13 5 PREPARANDUTBILDNING Vissa universitet ordnar kurser för preparation för en CGR-examen och förberedelse för revisorsbanan. En uppdatering av kunskaperna och förberedelse för att tillämpa det teoretiska i praktiken kompletterar den praktiska erfarenheten och de teoretiska studierna vid högskolan. Närmare uppgifter är det skäl att söka direkt hos läroinrättningarna och på Internet. Ett alternativ är KHT-yhdistys Föreningen CGR rf:s CGR-preparandkurs, om vilken tilläggsuppgifter fås på finska på adressen 12

14 BILAGA 1 AVGIFTER I SAMBAND MED CGR-EXAMEN 2013 Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets med stöd av 55 i revisionslagen (459/2007) givna förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009). Behandlingsavgift för ansökan om CGR-godkännande 30 euro Avgift för deltagande i CGR-examen 610 euro Avgifter för tilläggssuppgifter: Tilläggsuppgift som omfattar 1 3 studiepoäng Tilläggsuppgift som omfattar 4 6 studiepoäng Tilläggsuppgift som omfattar 7 9 studiepoäng 180 euro/uppgift 360 euro/uppgift 540 euro/uppgift Deltagaravgift vid behörighetsprovet för CGR-sökande 305 euro Förhandsuppgift huruvida godkänningsfordringarna uppfylls 60 euro Övriga prestationer prissätts på företagsekonomiska grunder. 13

15 ANSÖKNINGAR OM DELTAGANDE I CGR-EXAMINA SAMT GODKÄNDA BILAGA 2 År Sökande till CGR-examen Godkända för CGR- examen Från år 2008 innehåller siffrorna även dem som godkänts villkorligt. 14

16 BILAGA 3 Godkända i CGR-examen Antal Procent Utvecklingen av antalet CGR- och GRM-revisorer CGR-revisorer GRM-revisorer 15

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Guide för den som söker till GRM-revisor

Guide för den som söker till GRM-revisor Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2003 Nr 228 231 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Lag om domännamn... 493 229 Lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen... 499 230

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt

Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Jenny Åkerfelt Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen Jenny Åkerfelt Examensarbete för tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer