Guide för den som söker till GRM-revisor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för den som söker till GRM-revisor"

Transkript

1 Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, Helsingfors Tfn

2 1 ALLMÄNT Ansökan Tidpunkt och plats för examen Avgifter KRAVEN FÖR GODKÄNNANDE Allmänt Författningar Krav för godkännande kortfattat Allmänna förutsättningar Påvisande av allmänna förutsättningar Högskoleexamen Högskoleexamen Högskoleexamen som avlagts utomlands Bristfällig högskoleexamen Studier Studier som krävs för en GRM-examen Påvisande av studier Andra studier som räknas till godo för GRM-examen Tilläggsuppgifter som ersätter studier Praktisk erfarenhet Fordringar för praktisk erfarenhet Godkännande i undantagsfall GRM-examen Allmänt OFR-revisor i GRM-examen Omtentering av underkänd del Bedömning Avgivan av revisorsförsäkran Förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls REVISOR GODKÄND UTOMLANDS PREPARANDUTBILDNING BILAGOR Avgifter i samband med GRM-examen 2014 Ansökningar om deltagande i GRM-examina samt godkända för examina Godkända i GRM-examina , antal och andel av deltagare Hur antalet CGR- och GRM-revisorer utvecklats Centralhandelskammarens och handelskamrarnas kontaktuppgifter Uppgifterna i denna examensguide baserar sig på gällande bestämmelser och föreskrifter

3 Basrutten Godkännande i undantagsfall Godkännande i undantagsfall Högskoleexamen Högskoleexamen och/eller en del av studierna fattas Högskoleexamen och/eller en del av studierna samt den praktiska erfanheten enligt grundregelen fattas Studier som krävs för GRM-examen 7 års praktisk erfarenhet enligt godkännande i undantagsfall 15 års praktisk erfarenhet enligt godkännande i undantagsfall 3 års revisionserfarenhet enligt grundregeln 3 års revisionserfarenhet enligt grundregeln GRM-examen Ifall studierna är bristfälliga, utför den sökanden tilläggsuppgifter efter examen 2

4 1 ALLMÄNT I revisionslagen föreskrivs om revisorns uppgifter och om valet av revisor. Om revision krävs i ett företag, ska till revisor utses en GRM- eller GRM-revisor eller en GRM- eller GRMsammanslutning. Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) ordnar GRM- och GRM-examina samt godkänner GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar. Handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) godkänner GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar. 1.1 Ansökan Ansökan om godkännande som GRM-revisor söks med TILAs blankett. Ansökan ska lämnas till TIVA på hemorten. Ansökningstiden år 2014 utgår Ansökan om godkännande som GRM-revisor är samtidigt en ansökan om deltagande i GRM-examen. Ansökningsblanketter fås på Internet på adressen Besvär över beslut fattade av TIVA kan sökas hos statens revisionsnämnd (VALA) som fungerar i anslutning till arbets- och näringsministeriet. VALA debiterar en avgift (200 euro) för sitt beslut. 1.2 Tidpunkt och plats för examen År 2014 ordnas GRM-examen Examen ordnas i huvudstadsregionen. Uppgifter om examen publiceras på TILAs webbplats 1.3 Avgifter Avgifter för GRM-examen år 2014 är: behandlingsavgift för godkänningsansökan 30 euro och deltagaravgift 490 euro. Den som är godkänd i undantagsfall till examen (se kapitel 2.5.2) har möjlighet att ersätta bristande studier med tilläggsuppgifter. Tilläggsavgifterna är avgiftsbelagda. Avgiften bestäms i enlighet med den mängd studier som ska ersättas enligt följande: Tilläggsuppgift som omfattar 1 3 studiepoäng 180 euro/uppgift Tilläggsuppgift som omfattar 4 6 studiepoäng 360 euro/uppgift Tilläggsuppgift som omfattar 7 9 studiepoäng 540 euro/uppgift 3

5 2 KRAVEN FÖR GODKÄNNANDE 2.1 Allmänt Författningar Om GRM-revisorernas förutsättningar för godkännande föreskrivs i revisionslagen (459/2007) och arbets- och näringsministeriets (ANM) förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008) Krav för godkännande kortfattat Godkännande som GRM-revisor förutsätter att följande krav uppfylls: Allmänna förutsättningar (se närmare kapitel 2.2) Högskoleexamen (kapitel 2.3) - högskoleexamen Studier (kapitel 2.4) - studier i revision och redovisning - studier i juridik - allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna Praktisk erfarenhet (kapitel 2.5) Avläggande av revisorsexamen (kapitel 2.6) - GRM-examen Avgivande av revisorsförsäkran (kapitel 2.7) 2.2 Allmänna förutsättningar Den sökande bör vara en fysisk person, som inte genom sin verksamhet visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, för vilken en intressebevakare inte har utsetts och som inte har meddelats näringsförbud och ska inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriva annan verksamhet, som är ägnad att äventyra revisorns oberoende eller verkställandet av revision. Den sökandes lämplighet för revisorsuppdrag kan ifrågasättas åtminstone i det fall att han dömts till fängelsestraff för ekonomisk brottslighet (t.ex. stöld eller förskingring) eller om han meddelats näringsförbud. Annan verksamhet vid sidan av revisionsverksamheten är olämplig, om den äventyrar verkställandet av revision. Dylik verksamhet kan t.ex. vara en med hänsyn till revisorns förhållanden omfattande placeringsverksamhet. 4

6 2.2.1 Påvisande av allmänna förutsättningar Den sökande ska vid begäran lämna intyg utfärdat av en myndighet över att de allmänna förutsättningarna uppfylls. Intygen samlas i regel in sedan den sökande godkänts i GRM-examen. Emellertid kan TIVA av den sökande redan i ansökningens behandlingsskede begära ett intyg över att inte ett konkursärende är anhängigt mot honom, samt ett utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden för kontroll av att den sökandes handlingsbehörighet inte begränsats och att för den sökande inte utsetts en intressebevakare. För att konstatera den sökandes lämplighet kan TIVA av personen i fråga begära t.ex. ett straffregisterutdrag och ett intyg över att den sökande inte meddelats näringsförbud. 2.3 Högskoleexamen Högskoleexamen Godkännande för deltagande i en GRM-examen förutsätter, att den sökande har avlagt högskoleexamen (se emellertid kapitel Godkännande i undantagsfall). Grundexamen ska vara avlagd före tidpunkten då examen ordnas. Om högre och lägre högskoleexamen bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som givits med stöd av den. Högskoleexamina är bl.a. ekonomexamen ekonomie kandidatexamen Förvaltningstjänstemannaexamen Skattetjänstemannaexamen yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi Högskoleexamen som avlagts utomlands En utomlands avlagd högskoleexamen kan under vissa förutsättningar godkännas. Den sökande som avlagt en examen utomlands ska visa att den examen han har avlagt motsvarar en högskoleexamen avlagd i Finland. Beslut om erkännande av en utomlands avlagd högskoleexamen fattas av Utbildningsstyrelsen. Beslutet av avgiftsbelagt och det ansöks hos Utbildningsstyrelsen på en särskild blankett Bristfällig högskoleexamen Ifall den sökande uppfyller kraven för godkännande i undantagsfall (se kapitel 2.5.2), men inte avlagt en högskoleexamen, kan han godkännas för GRM-examen. 2.4 Studier Förutom högskoleexamen krävs att den sökande har fullföljt vissa studier. De studier som krävs är studier i revision och redovisning, i juridik samt i de allmänna ekonomiska vetenskaperna. Om studiekraven föreskrivs i ANM:s förordning (262/2008). Studier som godkänns till GRM-examen kan man studera även vid universitet som andra studier än som studier som leder till en slutexamen (t.ex. fortbildning). Som följande presenteras kraven på innehåll och omfång i studierna. 1 Se Svenska Utbildning och examina Erkännande av examina 5

7 2.4.1 Studier som krävs för en GRM-examen Den sökande ska uppfylla följande krav 2 som gäller studier : Studier i revision och redovisning, minst 52 studiepoäng (35 studieveckor), som omfattar studier åtminstone från följande ämnesområden. Reglering som gäller revision och god revisionssed Reglering som gäller bokföring och bokslut, god bokföringssed och analys av bokslutet Intern redovisning Intern kontroll Studier i juridik, minst 22 studiepoäng ( 15 studieveckor), som omfattar studier från åtminstone följande ämnesområden. Reglering som gäller olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden Företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande Handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning Övriga studier, minst 22 studiepoäng (15 studieveckor), som omfattar allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna från följande ämnesenheter. Företagsekonomi eller nationalekonomi Företagsfinansiering eller finansmarknaden Ekonomisk matematik eller statistik Informationsteknik eller datasystem 2 Att kraven som gäller studier uppfylls kan bedömas antingen som studiepoäng eller studieveckor. Ifall av den sökandes utredning inte framgår annat, använder TIVA koefficienten 1,5. Exempelvis är 40 studieveckor = 60 studiepoäng. 6

8 2.4.2 Påvisande av studier Den sökande ska till sin ansökan foga ett av ett universitet eller en yrkeshögskola utfärdat intyg (ett s.k. motsvarighetsintyg) över att de studier han fullföljt motsvarar de studier som krävs för GRMexamen. I allmänhet fås motsvarighetsintyget antingen från studiebyrån eller institutionen/enheten för redovisning och juridik. Ifall den sökande undantagsvis inte från sitt eget universitet eller yrkeshögskola får ett motsvarighetsintyg över alla sina studier, kan han begära ett motsvarighetsintyg till den del universitetet eller yrkeshögskolan kan ge det (motsvarighetsintyg till viss del). Man kan komplettera studier ännu efter att ansökningstiden gått ut. De fordrade studierna ska dock klaras av senast till tidpunkten då GRM-examen ordnas Modell för motsvarighetsintyg De av ekonomie magister Karin Karlsson fullföljda studierna i revision och redovisning (XX sv/sp), juridik (XX sv/sp) samt allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna (XX sv/sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för GRM-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 262/2008. Datum + underskrift + högskolan identifieringsuppgifter Motsvarighetsintyg till viss del Modell för motsvarighetsintyg då en del av studierna som fordras för examen fattas De av tradenom Jonas Johansson fullföljda studierna i revision och redovisning (58 sp), juridik (20 sp) samt allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna (26 sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för GRM-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 262/2008, till övriga delar förutom att - i studierna i revision och redovisning saknas studier i intern kontroll (innehåll) - i studierna i juridik saknas 2 studiepoäng (omfång) Datum + underskrift + högskolan identifieringsuppgifter Andra studier som räknas till godo för GRM-examen Motsvarande studier vid universitet eller yrkeshögskola i Finland eller annanstans kan också räknas en sökande till godo, om de till omfattning och innehåll motsvarar de studier som avses i 3 5 i ANM:s förordning (262/2008). Exempelvis om den sökande har svårt att få motsvarighetsintyg för enskilda studiehelheter som är avklarade efter de egentliga högskolestudierna vid flera olika högskolor, kan TIVA besluta om godkännande av studierna. Då ska man oftast till ansökan foga en bredare utredning än studieutdrag (t.ex. kursbeskrivning från studieguide). 7

9 2.4.4 Tilläggsuppgifter som ersätter studier Om den sökande uppfyller kraven för godkännande i undantagsfall och inte har avklarat alla studier som krävs, kan den sökande undantagsvis godkännas att delta i GRM-examen, ifall han eller hon fullgör de tilläggsuppgifter som krävs. Möjlighet att fullgöra extra uppgifter har endast den sökande som uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall och har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik (se närmare kapitel Godkännande i undantagsfall). En person som uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall kan genom tilläggsuppgifter i samband med GRM-examen ersätta studier i revision och redovisning motsvarande högst 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i juridik motsvarande högst 6 studiepoäng eller 4 studieveckor och allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna motsvarande högst 6 studiepoäng eller 4 studieveckor. TILA fattar beslut om innehållet i och omfattningen av tilläggsuppgifterna på basis av innehållet och omfattningen av de studier som ska ersättas. Tilläggsuppgifterna utförs inte vid examenstillfället, utan efter det. Personerna som är godkända att utföra tilläggsuppgifter får skilda anvisningar om tilläggsuppgifterna efter examenstillfället. Sökanden kan utföra tilläggsuppgifter endast om studiefordringarna, förutom tilläggsuppgifterna, uppfylls senast vid examenstidpunkten. 2.5 Praktisk erfarenhet Fordringar för praktisk erfarenhet För GRM-examen godkänns en sökande, som har minst tre års praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter inom revision och redovisning. Även praktisk erfarenhet förvärvad i arbete på deltid räknas den sökande till godo som tillräcklig praktisk erfarenhet, om den till sin längd motsvarar tre års arbete på heltid i dessa uppgifter. Vid sökning till GRM-examen räknas erfarenhet som förvärvats t.o.m. tidpunkten för GRM-examen. Erfarenheten ska huvudsakligen hänföra sig till de senaste tio åren. Huvudregel: Den erfarenhet som krävs för en GRM-examen kan fås genom minst tre års revisionserfarenhet på heltid av revision av en bokföringsskyldig sammanslutning eller stiftelses bokslut eller revision av koncernbokslut eller granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler under ledning av en CGR- eller GRM-revisor 3 som OFR-revisor 4. Alternativ 1: Ifall den sökandes praktiska erfarenhet inte uppfylls enligt huvudregeln, kan högst en tredjedel av den praktiska erfarenhet som krävs bestå av erfarenhet som OFR-revisor vid ett statligt affärsverk, ett kommunalt affärsverk eller någon annan motsvarande offentlig sammanslutning eller som intern revisor i en i bokföringslagen avsedd koncern. 3 eller under ledning av en person godkänd med stöd av rådets åttonde bolagsrättsliga direktiv (84/253/EES) i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; eller under ledning av en person, som uppfyller motsvarande krav och är godkänd i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock högst två av de de tre år som krävs. 4 i en uppgift i enlighet med 7 i revisionslagen. 8

10 2.5.2 Godkännande i undantagsfall Om en sökande inte har högskoleexamen eller de studier som krävs eller inte har den praktiska erfarenhet som krävs, kan han/hon under vissa förutsättningar godkännas att delta i GRM-examen Om högskoleexamen och/eller en del av studierna fattas Om en sökande inte har högskoleexamen och studier som krävs, kan godkännas att delta i en GRM-examen, om han eller hon varit verksam i huvudsyssla i 7 år som OFR-revisor i 7 år i uppgifter som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller i andra motsvarande uppgifter i en sammanslutning eller stiftelse som idkar affärsverksamhet. Den sökande ska i samband med GRM-examen godkännas i de tilläggsuppgifter som gäller de ämnesområden som krävs (kapitel 2.4.4) Om högskoleexamen och/eller en del av studierna samt den praktiska erfarenheten enligt grundregeln fattas Om en sökande inte har högskoleexamen och/eller de studier som krävs eller praktisk erfarenhet enligt huvudregeln, kan han/hon godkännas att delta i en GRM-examen, om han eller hon varit verksam i huvudsyssla i 15 år som OFR-revisor i 15 år i uppgifter som verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, ekonomidirektör, chef för den interna revisionen eller i andra motsvarande uppgifter i en sammanslutning eller stiftelse som idkar affärsverksamhet. Den sökande ska i samband med GRM-examen godkännas i de tilläggsuppgifter som gäller de ämnesområden som krävs (kapitel 2.4.4) Sökande om godkännande i undantagsfall Den sökande ska i sin ansökan visa att han/hon uppfyller förutsättningarna för godkännande i undantagsfall. Exempelvis en sökande, som varit verksam som verkställande direktör i ett företag som idkar affärsverksamhet, ska visa, att företaget i vilket han varit verksam som verkställande direktör, har idkat affärsverksamhet under alla 15 åren. 2.6 GRM-examen Allmänt Om innehållet i GRM-examen föreskrivs i ANM:s förordning om krav för godkännande av CGRoch GRM-revisorer (262/2008). Uppgifterna i CGR- och GRM-examina klarlägger den sökandes förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern. GRM-examen består av två delar, vilka är del 1 - God revisionssed och bokföringssed del 2 - Revisionsberättelsen och revisorns övriga rapporter. 9

11 TILA fattar beslut om innehållet i uppgifterna i GRM-examen. Examen ordnas på finska och svenska. Delar av uppgifterna kan också vara på engelska. Del 1 i GRM-examen kan omfatta följande ämnesområden: reglering som gäller bokföring och bokslut samt god bokföringssed reglering som gäller revision och god revisionssed intern kontroll och riskhantering reglering som gäller olika företagsformer annan reglering som rör revision. Del 2 i GRM-examen innehåller skriftliga uppgifter som gäller uppgörandet av revisionsberättelse och en revisors övriga yttranden eller intyg samt de revisionsåtgärder som dessa förutsätter. Examensprestationen godkänns, om examinandens poängtal i båda examensdelarna är minst så högt som den av revisionsnämnden fastställda poänggränsen för en godkänd prestation OFR-revisor i GRM-examen En OFR-revisor som godkänts att delta i GRM-examen avlägger i GRM-examen endast del Omtentering av underkänd del Om examinanden har blivit godkänd i endast en av examensdelarna, får han under de närmast följande fem åren försöka tentera om den underkända delen utan att tentera båda delarna på nytt. Exempelvis en godkänd prestation av en del i 2011 års GRM-examen är giltig fram till utgången av år Antalet tenteringsförsök är inte begränsat. Examinanden ska dessutom uppfylla övriga förutsättningar för att bli godkänd att delta i examen. Till deltagande i GRM-examina ska varje år ansökas separat Bedömning TILA offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts, ofta i november-decemberskiftet. Mera information om GRM-examen finns på adressen GRMexamen. 2.7 Avgivan av revisorsförsäkran Innan en person som godkänts i GRM-examen får rätt att börja använda yrkesbenämningen GRMrevisor, ska han inför domstol avge GRM-revisorsförsäkran. Personer som blivit godkända som GRM-revisor får rätten att använda yrkesbenämningen GRMrevisor efter det att uppgifterna om dem antecknats i det revisorsregister som Centralhandelskammarens revisionsnämnd för. 2.8 Förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls En sökande till examen kan också utanför ansökningsperioden ansöka om ett förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls utifrån de uppgifter som sökanden lämnat. 10

12 Man ansöker om förhandsbesked med en skriftlig ansökan av fri form, som adresseras till TIVA på den sökandens hemort. Till ansökan fogas de dokument eller deras kopior som behövs för behandling av ansökan (t.ex. arbetsintyg, studieregisterutdrag, kursbeskrivningar på studier, motsvarighetsintyg). Behandlingsavgift för ansökan är 60 euro. 3 REVISOR GODKÄND UTOMLANDS En i en EES-stat godkänd revisor kan under vissa förutsättningar godkännas som GRM-revisor. Sökanden ska före godkännandet fullgöra en av TILA fastställd del av en revisors yrkesexamen (behörighetsprov). Behörighetsprovet omfattar uppgifter som gäller revision, bokföring, olika företagsformer och annan nationell reglering som ansluter sig till revision. Provet kan avläggas antingen på finska eller på svenska. Delar av uppgifter kan också vara på engelska. Behörighetsprovet är avgiftsbelagt. Den sökande ska visa att han eller hon godkänts som revisor i någon annan EES-stat. Någon särskild ansökningstid finns inte. I regel ordnas behörighetsprovet i samband med GRM-examen. Efter avläggandet av behörighetsprovet antecknas uppgifterna som gäller den sökande i det revisorsregister som TILA för. 4 PREPARANDUTBILDNING Vissa universitet ordnar kurser för preparation inför en GRM-examen och för förberedelse för revisorsbanan. Närmare uppgifter är det skäl att söka direkt hos läroinrättningarna och på Internet. KHT-Media Oy ordnar i samråd med de största CGR-sammanslutningarna och GRM-revisorer rf en preparandutbildning på finska. Tilläggsuppgifter: SLK-instituutti ordnar GRM-examenspreparation på finska. Närmare uppgifter: 11

13 BILAGA 1 AVGIFTER I SAMBAND MED GRM-EXAMEN 2014 Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets med stöd av 55 i revisionslagen (459/2007) givna förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009). Behandlingsavgift för ansökan om GRM-godkännande 30 euro Avgift för deltagande i GRM-examen 490 euro Avgifter för extra examensuppgifter: Extra uppgift som omfattar 1 3 studiepoäng Extra uppgift som omfattar 4 6 studiepoäng Extra uppgift som omfattar 7 9 studiepoäng 180 euro/uppgift 360 euro/uppgift 540 euro/uppgift Deltagaravgift vid behörighetsprovet för GRM-sökande 245 euro Förhandsuppgift huruvida godkänningsfordringarna uppfylls 60 euro Övriga prestationer prissätts på företagsekonomiska grunder. 12

14 ANSÖKNINGAR TILL GRM-EXAMINA SAMT GODKÄNDA FÖR EXAMINA ÅREN BILAGA 2 År Sökande till GRM-examen Godkända till GRM-examen

15 BILAGA 3 Godkända i GRM-examen Antal Procent Utvecklingen av antalet CGR- och GRM-revisorer CGR-revisorer GRM-revisorer 14

16 BILAGA 4 TILA, Centralhandelskammaren PB 1000 (Alexandersgatan 17), Helsingfors Tfn HANDELSKAMARARNAS REVISIONSUTSKOTT Helsingforsregionens handelskammares och Tavastlands handelskammares revisionsutskott: Helsingforsregionens handelskammare Kalevagatan 12, Helsingfors Tfn Kymenlaakso handelskammare PB 83, Heikinkatu 7, Kotka Tfn Lapplands handelskammare Maakuntakatu B, Rovaniemi Tfn Mellersta Finlands handelskammare Sepänkatu 4, Jyväskylä Tfn Oulu handelskammare Uusikatu 53, Uleåborg Tfn Raumo handelskammares och Satakunta handelskammares revisionsutskott Satakunta handelskammare Valtakatu 6, Björneborg Tfn Riihimäki-Hyvinge handelskammare Kankurinkatu 4-6, Hyvinge Tfn Södra Karelens handelskammare Raatimiehenkatu 20 A, Villmanstrand Tfn

17 Tammerfors handelskammares och Södra Österbottens handelskammares revisionsutskott Kalevankatu 2, 6. vån., Tammerfors Tfn Västra Nylands handelskammare PB 34 (Elina Kurcksgatan 2), Karis Tfn Åbo handelskammare Puolalagatan 1, Åbo Tfn Ålands handelskammare Nygatan 6, AX Mariehamn Tfn Österbottens handelskammare Rådhusgatan 20, Vasa Tfn Östra Finlands handelskamrars revisionsutskott (Kuopio, Södra Savolax och Norra Karelens handelskammare) Kuopioregionens handelskammare Tecnopolis, Microkatu 1, M-osa (14. vån.) Kuopio Tfn

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 749/2012 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1 (9) Revisionsnämndens möte 18.6.2013 Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer