BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012"

Transkript

1 1 (9) Revisionsnämndens möte Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna. TILA utövar tillsyn över revisorernas verksamhet och att förutsättningarna för deras godkännande bevaras samt upprätthåller ett register över revisorerna. TILA styr och utvecklar regleringen av och metoden för godkännande och tillsyn. TILA arrangerar årligen CGR- och GRM-examina. Centralhandelskammarens revisionsenhet fungerar som sekretariat för TILA. 2. Revisionsnämnden Enligt 7 i förordningen om revision (735/2007) ska TILA årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet. Den 2 januari 2013 utövade TILA tillsyn över de 756 CGR-revisorer och 40 CGRsammanslutningar som fanns upptagna i det revisorsregister som TILA upprätthåller med stöd av 37 i revisionslagen samt dessutom utövade handelskamrarnas revisionsutskott tillsyn över 636 GRM-revisorer och 36 GRM-sammanslutningar. Fördelningen av CGR-revisorer och -sammanslutningar på de olika handelskamrarna har presenterats i bilaga 1. Revisorernas köns- och åldersfördelning framgår av schemana i bilaga 2. Under år 2012 sammanträdde TILA tolv gånger. TILA:s sammansättning år 2012 Ordförande: Advokat Antti Heikinheimo, Advokatbyrå Hannes Snellman Oy Vice ordförande: Professor Risto Nuolimaa, Tammerfors universitet Medlemmar: Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professor Minna Martikainen, Aalto-universitetets handelshögskola Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Roschier Advokatbyrå Ab Verkställande direktör Markku Talonen, Endemic Oy Ekon.mag. Tuija Soanjärvi Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab CGR Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy GRM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, arbets- och näringsministeriet Äldre regeringsrådet Armi Taipale, finansministeriet Kanslichef Tiina Visakorpi, Finansinspektionen Suppleanter: Professor Lasse Niemi, Helsingfors handelshögskola Professor Mika Vaihekoski, Åbo universitet Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK Vice verkställande direktör Hannu Linnoinen, SRV Bolagen Abp Ekon.mag. Helena Roine Ekon.mag. Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy

2 2 (9) CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab CGR Roger Rejström, Ernst & Young Oy GRM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Regeringsrådet Antti Riivari, arbets- och näringsministeriet Budgetrådet Elina Selinheimo, finansministeriet Bokslutssakkunnig Liisa Tojkander, Finansinspektionen (till ) Bokslutssakkunnig Ingalill Aspholm, Finansinspektionen (från ) De personer som nämns i bilaga 3 är sekreterare för TILA. 3. Godkännande av revisorer På sitt möte den 8 februari 2012 tillsatte TILA en arbetsgrupp för arrangerande av CGR- och GRM-examina år CGR Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy) var ordförande för arbetsgruppen. Medlemmar i arbetsgruppen var GRM Jaakko Gävert (Audit Control Oy) och ekon.mag. Kaarina Ijäs samt från Centralhandelskammaren chef Hanna Kattainen samt planerare Annika Mäki och Heidi Haukkala. Examensarbetsgruppen arbetar självständigt. Den sammanställer examensuppgifterna och arrangerar examina. Examensarbetsgruppen bedömer examinandernas svar, upprättar ett förslag med bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränserna för godkännande av examina och respektive examinands poäng för TILA. Examensarbetsgruppen anlitar externa sakkunniga i sitt arbete. Examensarbetsgruppen upprättar ett förslag för TILA om de CGR-revisorer som ska godkännas samt om bedömningen av CGR-examinandernas prestationer. CGR- och GRM-examensuppgifterna samt bedömningskriterierna publiceras på TILA:s webbplats År 2012 sökte 166 personer om deltagande i CGR-examen. TILA godkände 51 nya CGRrevisorer. Av dem som deltog i CGR-examen fick 36 procent godkänt i examen. År 2012 sökte 97 personer om deltagande i GRM-examen. Handelskamrarnas revisionsnämnder (TIVA) godkände 19 nya GRM-revisorer utgående från de resultat som TILA hade fastställt. Av dem som deltog i GRM-examen fick 29 procent godkänt i examen. Förteckningarna över dem som godkänts i CGR- och GRM-examina har bifogats (BILAGA 4). Under år 2012 avbröts eller återkallades godkännandet för 46 CGR-revisorer och fem CGRrevisorer för vilka godkännandet hade avbrutits fick sitt godkännande återställt. TILA godkände år 2012 två nya CGR-sammanslutningar och avbröt på ansökan fyra CGRsammanslutningars godkännande. 4. Kvalitetssäkring av revision 4.1 Allmänt Tillsynen över kvalitetssäkringen av revisorerna är förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionernas kvalitet. De anställda vid TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utför kvalitetsgranskningar av de CGR-sammanslutningar som verkar som revisorer för sammanslutningar av allmänt intresse. Kvalitetsgranskningen av enskilda revisorer eller revisorer i CGR- och GRM-sammanslutningar som inte har revisionskunder av allmänt intresse sker under förvaltning och handledning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2012 hade TILA:s kvalitetssäkringsgrupp i genomsnitt sex anställda på heltid. 4.2 Revisionssammanslutningar Tyngdpunkten vid tillsynen över kvalitetssäkringen ligger på revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse. Vid kvalitetssäkringen bedömer man ändamålsenligheten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och granskar revisionen av enskilda revisionsuppdrag.

3 3 (9) Den lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden på tre år slutfördes vid utgången av år 2012 så att de kvalitetsgranskningar som inleddes år 2009 nu har utförts i alla de CGRsammanslutningar som granskar företag av betydande allmänt intresse. Under de tre första åren fokuserade man inom kvalitetssäkringen på att bedöma och testa funktionen och effektiviteten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem. TILA hade ett operativt samarbete med Finansinspektionen i Finland så att Finansinspektionens observationer från tillsynen över boksluten utnyttjades såväl i det riskbaserade valet av uppdrag som vid inriktandet av kvalitetsgranskningen till de mest krävande områdena inom revisionsarbetet. Tillsynssamarbetet effektiverar den påverkan som kvalitetssäkringsarbetet har. TILA:s rapporter över kvalitetsgranskningarna är avsedda för revisionssammanslutningarnas interna bruk och de är inte offentliga. En sammanslutning som varit föremål för kvalitetsgranskning förutsätts upprätta en åtgärdsplan som beaktar de observationer som presenteras i rapporten samt att vidta nämnda åtgärder inom tolv månader från det att rapporten gavs. TILA följer upp om vidtagna åtgärder är tillräckliga och testar dem senast i samband med följande kvalitetsgranskning. År 2012 utfördes kvalitetsgranskningar i sju CGR-sammanslutningar. Under den treåriga kvalitetsgranskningsperioden har sammanlagt 19 kvalitetsgranskningar utförts i fjorton CGR-sammanslutningar. Hittills har TILA:s kvalitetssäkringsgrupp fäst uppmärksamhet vid och föreslagit åtgärder som förbättrar revisionsarbetets kvalitet bl.a. inom följande delområden: ledningens skyldigheter som gäller kvaliteten, iakttagande av de etiska kraven, godkännande av kunder och enskilda uppdrag, vilken betydelse kvaliteten har för bedömningen och belöningen av en prestation, granskning av den uppdragsspecifika kvalitetskontrollen, konsultation, processen för uppföljning av verksamhetsprinciper och metoder som gäller kvalitetsgranskningssystemet, revision av koncernbokslut och yrkesmässig skepsis samt yrkesmässigt omdöme. Närmare beskrivningar av de vanligaste observationerna under den treåriga kvalitetsgranskningsperioden finns på TILA:s webbplats. 4.3 Revisorer De första kvalitetsgranskningarna under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utfördes år Åren utfördes totalt 538 kvalitetsgranskningar. Då den sexåriga lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden löper ut i slutet av år 2013 har i regel alla revisorer genomgått kvalitetsgranskning. Som kvalitetsgranskare anlitas revisorer som är aktiva inom yrket, år 2012 sammanlagt 27 st. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utbildar kvalitetsgranskarna och övervakar deras verksamhet. År 2012 kallades sammanlagt 152 revisorer till kvalitetsgranskning. År 2012 utfördes kvalitetsgranskning av sammanlagt 126 revisorer, då en granskning sköts upp till följande år och 25 granskningar annullerades. De annullerade kvalitetsgranskningarna berodde på att godkännandet hade avbrutits på revisorns ansökan. I mars 2013 fastställdes resultaten av kvalitetsgranskningen av CGR-revisorerna år Då det gäller GRM-revisorerna skickades resultatförslagen till revisionsutskotten för behandling. CGR GRM Godkänd med kommentarer 35 st. 73 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning 3 st. 12 st. Underkänd - 38 st. 3 st. 88 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning i de fall då man inte kan konstatera att revisorns arbete i alla avseenden har utförts i enlighet med god revisionssed.

4 4 (9) 5. Undersökningsärenden Kvalitetsgranskningen av dessa revisorer fortsätter senare så att revisorn har haft möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete under en räkenskapsperiod. Omgranskningen utförs av en annan erfaren kvalitetsgranskare. Då kvalitetsgranskningen fortsätter med en omgranskning, kan resultatet av kvalitetsgranskningen vara enbart godkänt med kommentarer eller underkänt. Ett underkänt resultat har givits revisorer vars verksamhet har konstaterats ha så väsentliga brister och felaktigheter att den kräver omedelbara åtgärder eller så har de brister som lett till omgranskning inte korrigerats. Noggrannare uppgifter om de vanligaste observationerna i samband med kvalitetsgranskningarna år finns på TILA:s webbplats. TILA övervakar CGR-revisorernas och CGR-sammanslutningarnas verksamhet genom att i enskilda fall undersöka verksamheten i efterhand utgående från revisorns arbetspapper och andra användbara utredningar. TILA kan undersöka revisorns verksamhet på eget initiativ eller utgående från en extern kontakt. TILA inleder en undersökning om samtliga kriterier uppfylls: - frågan är väsentlig - det är befogat att misstänka att revisorn i det aktuella fallet har agerat i strid med revisionslagen och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen - det har inte förflutit mera än sex år från den undersökta revisorns verksamhet. De sanktioner som är tillgängliga vid tillsynen över godkända revisorer fastställs i revisionslagen. Sanktionerna är från de strängaste till de lindrigaste: återkallande av godkännande, varning och anmärkning. Kännetecknen för de disciplinära sanktionerna framgår av 49 och 50 i revisionslagen (459/2007). År 2012 behandlade TILA sex undersökningsärenden som gällde revisorer och revisionssammanslutningar. Undersökningsärendena ledde till två CGR-revisorer och en CGR-sammanslutning gavs en varning samt till att fem CGR-revisorer gavs en anmärkning. Därtill lämnade TILA ett förslag till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en GRM-revisors godkännande. Av de ärenden som togs upp för undersökning anhängiggjordes tre till följd av klagan. TILA breddade undersökningen av ett av fallen på eget initiativ att även gälla en CGR-sammanslutning. Vid utgången av år 2012 pågick behandlingen av åtta undersökningsärenden hos TILA. TILA beslutade att inte undersöka tolv klagomål och/eller tillsynsärenden på eget initiativ år Internationellt samarbete Resultaten av undersökningsärendena finns anonymiserade på TILA:s webbplats. Nordiska möten Representanter för TILA:s sekretariat deltog i april i ett möte i Oslo för de tillsynsorgan som övervakar revisionsbranschen i Norden. Ett andra nordiskt möte arrangerades i Köpenhamn i december. På mötena redogjorde deltagarna för lagstiftningsprojekten i sina hemländer och övriga aktuella frågor inom revisionsbranschen. På de nordiska mötena diskuterades speciellt hur EU-kommissionens lagstiftningsmotioner (ändringen av revisionsdirektivet och förordningen om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse) inverkar på kvalitetsgranskningen av revisorer och revisionssammanslutningar. Behandlingen av propositionerna fortsatte i EU-rådet och parlamentet. Särskild uppmärksamhet fästes vid de föreslagna sektorsvisa begränsningarna som skulle gälla revisionssammanslutningar, regleringen av revisorsrotationen samt revisionsberättelsens

5 5 (9) innehåll och annan rapportering. I diskussionerna dryftades även ESMA:s befogenheter att fungera som tillsynsorgan inom revisionsbranschen på EU-nivå. På de nordiska mötena diskuterades därtill bedömningen av revisorernas yrkeskunskap och kraven på kontinuerlig utbildning, förhållandena till tillsynsmyndigheterna i tredje länder samt aktuella fall i anslutning till tillsynen över revisionsbranschen. Europeiskt tillsynssamarbete EGAOB TILA:s sekreterare deltog i kommissionens samarbetsorgan för dem som utövar tillsyn över revisionsbranschen i Europa European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB) och dess arbetsgruppers möten i Bryssel. EGAOB sammanträdde , , och Centrala teman på mötena var EU-tillsynsmyndigheternas förhållande till tillsynsmyndigheterna i tredje länder. På mötena diskuterades och kommenterades kommissionens utkast till så kallade likvärdighets- och ändamålsenlighetsbeslut som kommissionen ger med stöd av revisionsdirektivet. Besluten väntades på våren EU-tillsynsmyndigheternas samarbete med USA:s tillsynsmyndighet PCAOB var också ett aktuellt tema på de möten som hölls På mötet i november höll ESMA:s ordförande Steven Maijoor ett inledningsanförande om ESMA:s verksamhet. Medlemmarna i EGAOB diskuterade ett eventuellt fortsatt tillsynssamarbete på EU-nivå inom ramen för ESMA:s verksamhet. Koncentrerandet av tillsynssamarbetet till ESMA ansluter sig till kommissionens förslag till en förordning om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och till formändringar i revisionsdirektivet, vilka är under behandling i Europeiska gemenskapernas råd och parlament. EAIG Representanter för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i fyra möten tillsammans med den europeiska gruppen för kvalitetssäkring av revision EAIG (European Audit Inspection Group) år Gruppens viktigaste uppgifter var att sammanställa en databas över de gemensamma observationerna från kvalitetsgranskningarna samt kontakten med IAASB:s (International Auditing and Assurance Standards Board) representanter genom att kommentera revisionsstandarderna utifrån de observationer som erhållits från kvalitetsgranskningarna. College of Regulators Representanterna för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i den europeiska CoR:s (College of Regulators) tillsynsverksamhet som riktar sig till enskilda revisionssammanslutningar. Syftet med verksamheten är att utföra centraliserade tillsynsåtgärder tillsammans med andra europeiska tillsynsmyndigheter i revisionssammanslutningar som har en internationell ägarstruktur. IFIAR sammanträdde i Busan och London IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) är ett internationellt samarbetsforum för tillsynsmyndigheter i revisionsbranschen, vars viktigaste uppgifter är att möjliggöra ett internationellt informations- och erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen. Tyngdpunkten ligger på kvalitetsgranskningar av revisorer och revisorssammanslutningar. TILA har varit medlem i IFIAR sedan år År 2012 representerades TILA på IFIAR:s möten av medlem Tiina Visakorpi och TILA:s sekreterare Kari Vainio och Pasi Horsmanheimo. IFIAR höll sitt elfte möte i Busan i Sydkorea den april Som mötesvärd fungerade de sydkoreanska tillsynsmyndigheterna the Financial Supervisory Service (FSS) och the Financial Services Commission (FSC).

6 6 (9) I Busan redogjorde representanter för medlemsorganisationerna för de senaste observationerna från kvalitetsgranskningarna. I diskussionerna fäste man speciell uppmärksamhet vid de granskningsobservationer som kräver korrigerande åtgärder. I diskussionerna behandlades bland annat koncernrevisioner, revisionssammanslutningarnas incitaments- och belöningssystem, kvalitetsgranskningar av enskilda uppdrag, granskning av den interna kontrollen, revisorns oberoende samt tillämpandet av (clarified) ISA-standarderna. Kvalitetssäkringen av revision kommer även i fortsättningen att vara ett av IFIAR:s tyngdpunktsområden. IFIAR ordnar varje år en workshop om kvalitetssäkring, där experter som utför kvalitetsgranskningsarbete i praktiken behandlar viktiga ärenden i anslutning till kvalitetsgranskning per tema. Andras erfarenheter kan utnyttjas i det egna kvalitetsgranskningsarbetet. På IFIAR:s möte berättade organisationer som representerar asiatiska investerare om sina synpunkter på dialogen mellan revisorer och investerare, vilket väckte diskussion om klyftan mellan förväntningarna på revisionen och verkligheten samt om dialogens stora betydelse. På mötet diskuterades revisionens utvecklingsutsikter med tanke på revisorsrapporteringen. Ytterligare diskuterades även främjandet av revisorns oberoende och revisionens transparens. Vissa delegater berättade även om de senaste lagstiftningsprojekten i sina länder. IFIAR:s arbetsgrupper, som utgörs av GPPC-arbetsgruppen som behandlar verksamheten i stora revisionskedjor samt av arbetsgrupperna Investor, Standards Coordination, International Cooperation och Inspections Workshop, presenterade på mötet aktuella översikter av sin verksamhet. IFIAR:s intressentgrupper, som bland annat utgörs av IFAC, Världsbanken, Public Interest Oversight Board, Financial Stability Board, Basel-kommittén, International Association of Insurance Supervisors, International Organization of Securities Commissions och Europeiska kommissionen presenterade sina egna aktualitetsöversikter antingen i form av skriftliga rapporter eller genom ett muntligt anförande på mötet. IFIAR beslutade om vissa ändringar i sin grundbok (Charter), att utveckla sin interna och externa kommunikation samt att delta i Financial Stability Boards undersökning om de observationer som gjorts vid revisionen av betydande företag inom finanssektorn. IFIAR höll sitt tolfte möte i London. Värd för mötet var Storbritanniens tillsynsmyndighet FRC (Financial Reporting Council). Ett centralt tema på mötet i London var IFIAR:s omfattande redogörelse om medlemmarnas observationer från kvalitetsgranskningarna. IFIAR:s medlemsorganisationer presenterade även egna viktiga observationer från de senaste kvalitetsgranskningarna. Ett flertal aktörer som representerar institutionella investerare höll aktualitetsöversikter. På mötet diskuterades investerarsammanslutningens förväntningar på revisorernas rapportering och tillsynen inom revisionsbranschen samt utvecklingsobjekten i anslutning till revisionen. Man diskuterade även revisionens kvalitet och teman förknippade med corporate governance. Aktuella ärenden diskuterades tillsammans med verkställande direktörerna för de sex största internationella revisionskedjorna, t.ex. om de revisionsrisker som är förknippade med bokslutsbehandlingen av statliga skuldebrev och den rapporteringsmodell som revisorerna använder. Revisionskedjornas verkställande direktörer gjordes uppmärksamma på flera aktuella teman som är väsentliga med tanke på tillsynen inom revisionsbranschen. Dessa är revisorns roll för att upprätthålla förtroendet för finansmarknadens verksamhet, utvecklandet av revisionsrapporteringens innehåll att bättre svara mot intressentgruppernas informationsbehov, utvecklandet av revisorns oberoende, objektivitet och yrkesmässiga omdöme, goda och dåliga sidor med obligatorisk rotation av revisorer, revisionsutskottens roll och rapportering samt integreringen av rapporteringen av miljöansvar och socialt ansvar med bokslutsrapporteringen.

7 7 (9) IFIAR strävar efter att fortsätta diskussionen om ovan nämnda teman med revisorer och investerare. IFIAR förutsätter också att internationella revisionskedjor kan påvisa att de beaktat tidigare behandlade observationer inom kvalitetsgranskningen särskilt i revisorernas yrkesmässiga omdöme, koncernrevisionen, intäktsföringen av försäljningen och i kvalitetsgranskningen av enskilda uppdrag. På mötet i London diskuterades de senaste ändringarna i revisionsregleringen och kommande utvecklingsprojekt. Tillsammans med representanten för IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) diskuterade man de internationella revisionsstandarderna (ISA), revisorrapporteringen, det yrkesmässiga omdömet, beaktandet av det interna revisorarbetet i revisionen samt om projektet som gäller kvaliteten på IAASB:s revision. Europeiska gemenskapernas kommission, Baselkommittén samt representanter för FSB (Financial Stability Board), IOSCO (International Organization of Securities Commission) och PIOB (Public Interest Oversight Board), vilka deltog i IFIAR:s möte såsom observatörer, höll egna översikter om aktuella ärenden. På mötet i London gavs aktualitetsöversikter från IFIAR:s egna arbetsgrupper. IFIAR:s Inspection Workshop Representanter för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i IFIAR:s årliga revisionsworkshop, som ordnades i Nordwijk i Nederländerna. Revisionsworkshopens syfte är att erbjuda utbildning och att främja informationsutbytet om kvalitetsgranskningen på praktisk nivå. PCAOB-samarbetet TILA:s representanter diskuterade tillsynssamarbete med USA:s tillsynsmyndighet Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) och en eventuell samgranskning i en CGRsammanslutning i Finland. Under diskussionerna färdigställdes avtalsdokumentet (Statement of Protocol) angående tillsynssamarbetet och ett avtal om datasekretessen, vilka undertecknades i februari TILA:s sekreterare deltog den 5 7 november 2011 i ett seminarium arrangerat av USA:s tillsynsorgan för revisionsbranschen PCAOB (Regulatory Institute) i Washington DC. 7. Verksamhetsomgivning TILA följde upp utvecklandet av den nationella revisionslagstiftningen. Arbetsgruppen för revisorsexamina och tillsyn över revisorer, som tillsattes av arbets- och näringsministeriet (ANM) blev klar med sin rapport i november Arbetsgruppen hade i uppgift att bereda en systemreform och att kartlägga behovet av att ändra revisionslagen och andra lagar som har samband med den. Arbetsgruppens uppgifter anslöt sig till reformen av revisorssystemet och fördelade sig på två helheter: beredningen av en reform av revisorsexamina och beredningen av tillsynen över och ändringssökandet som gäller revisorer. Det var fråga om en övergripande undersökning av de separata revisorssystemen inom den privata och den offentliga sektorn. Ordförande för arbetsgruppen var konsultativa tjänstemannen Marja Hanski (ANM). Medlemmarna bestod av representanter för centrala ministerier, högskolor och föreningar. En av sekreterarna vid TILA var medlem i arbetsgruppen. Arbetsgruppens arbete anknöt till riksdagens utlåtande då revisionslagen 459/2007 stiftades. Riksdagen gav då ett utlåtande där den förutsatte att regeringen förbereder en totalreform av examenskraven för revisorer så att alla revisorer har en gemensam grundexamen, varefter man kan specialisera sig och avlägga specialiseringsexamina.

8 8 (9) Arbetsgruppens rapport ( ) innehåller arbetsgruppens förslag till nytt revisorssystem. Arbetsgruppen föreslog att revisorssystemet förnyas så att revisorssystemen inom den privata respektive den offentliga sektorn förenas. Enligt det nya systemet ska alla revisorer omfattas av samma system och bestämmelserna om revisorsexamina, godkännande av revisorer, revisionssammanslutningar, tillsynen över revisorer och ändringssökande i samband med tillsynen ska införas i revisionslagen. Enligt det nya systemet ska revisorerna ha revisorsexamen som en gemensam grundexamen. Dessutom ska revisorn ha möjlighet att avlägga två specialiseringsexamina. Dessa ska vara specialiseringsexamen för revision inom den offentliga sektorn samt specialiseringsexamen för revision inom den privata sektorn. Om examina ska föreskrivas i revisionslagen och närmare bestämmelser ska utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. Dessutom föreslår arbetsgruppen att endast en kategori av revisionssammanslutningar ska identifieras i det nya systemet. Arbetsgruppen föreslår i sin rapport att tillsynen över revisorer enligt det nya systemet ska vara en del av det egentliga myndighetsmaskineriet och placeras i anslutning till Patent- och registerstyrelsen som en självständig enhet. Tillsynsenheten ska centraliserat ansvara för tillsynen över samtliga revisorer. Uppgifterna inom revisionstillsynen ska fördelas mellan revisionsnämnden och tillsynsdirektören. Nämnden ska ansvara för den allmänna styrningen av tillsynen och avgöra frågor i anslutning till den disciplinära tillsynen. Tillsynsdirektören ska ansvara för den operativa verksamheten och yrkesexamina, godkännandet av revisorer samt kvalitetsgranskningen. I fråga om ändringssökande ska man införa ett omprövningsförfarande och ändringssökande ska vara möjligt först efter omprövningsbeslutet. Nämnden ska avgöra alla begäranden om omprövning. Det egentliga ändringssökandet ska gå den centraliserade förvaltningsrättsliga besvärsvägen. Arbetsgruppen har också tagit ställning till bestämmelserna om revision i det läget då den privata och den offentliga sektorns revisorssystem förenhetligas. Arbetsgruppen anser att det i och med att det nya systemet tas i bruk skulle vara ändamålsenligt att i revisionslagen också införa bestämmelserna på allmänlagsnivå om själva revisionen, även i fråga om revisionen inom den offentliga sektorn. Rapporten innehåller dessutom arbetsgruppens förslag till innehåll i den förordning som preciserar kraven för godkännande av revisorer. Det föreslås att bl.a. de studier och den praktiska erfarenhet som krävs av revisorer samt examenskraven preciseras i förordningen. TILA följde behandlingen av de lagstiftningsmotioner som EU-kommissionen överlämnade under år 2012 i EU-rådets och parlamentets arbetsgrupper. Av motionerna gäller den ena en ändring av revisionsdirektivet och den andra förordningen om revision av företag av väsentligt allmänt intresse. Behandlingen av motionerna fortsätter år TILA samarbetar med forskare vid Aalto-universitetet, Vasa universitet och Östra Finlands universitet då det gäller revisionsforskning. TILA erbjöd material och forskningshjälp för forskning som gäller revision. 8. Revisionsnämndens utlåtanden TILA gav den 8 februari 2012 ett utlåtande till justitieministeriet om utkastet till en ny lag om andelslag till den del den gäller revision. TILA:s utlåtande har publicerats på TILA:s webbplats. 9. Revisionsnämndens ekonomi och förvaltning

9 9 (9) TILA:s verksamhet finansieras med de avgifter som uppbärs av CGR-sammanslutningar och CGR-revisorer och som stadgas i arbets- och näringsministeriets förordning 282/2009 samt med deltagaravgifterna för GRM- och CGR-examina. Intäkterna från revisionsavgifterna och kostnaderna för TILA:s verksamhet framgår av bilaga 6. Överföringen av uppgifterna i revisorsregistret till CRM-systemet framskred. Vid utgången av år 2012 hade uppgifterna om samtliga revisorer överförts till det nya systemet. 10. Kommunikation Kompletteringen av TILA:s webbplats, som reviderades år 2012, fortsatte. Webbplatsen har en central roll i TILA:s kommunikation till sina intressentgrupper. Revisionsnämndens arbetsplan, arbetsordning, strategi och verksamhetsberättelse som följer revisionsförordningen har publicerats på TILA:s webbplats. De viktigaste dokumenten publiceras på finska, svenska och engelska. Helsingfors den 18 juni 2013 CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND BILAGEFÖRTECKNING 1. Antal GRM-revisorer och sammanslutningar enligt handelskammare Ålders- och könsfördelning bland CGR- och GRM-revisorer 3. Sekreterare för Centralhandelskammarens revisionsnämnd år Godkända CGR-revisorer i CGR-examen år 2012 samt godkända revisorer i GRMexamen år Statistik över de undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren Intäkter av och kostnader för revisionsnämndens verksamhet

10 CENTRALHANDELSKAMMAREN BILAGA 1 Revision ANTAL GRM-REVISORER OCH GRM-SAMMANSLUTNINGAR ENLIGT HANDELSKAMMARE (förra årets antal i parentes) HANDELSKAMMARE GRM-REVISORER GGRM-SAMMAN- SLUTNINGAR Åland 9 (10) 1 (1) Södra Karelen 14 (13) 0 (0) Södra Österbotten 34 (33) 2 (1) Södra Savolax 14 (14) 2 (2) Helsingforsregionen 169 (173) 12 (12) Tavastland 39 (41) 0 (0) Mellersta Finland 19 (20) 3 (3) Kuopio 28 (28) 1 (1) Kymmenedalen 24 (25) 2 (2) Lappland 21 (23) 2 (2) Västra Nyland 10 (10) 0 (0) Uleåborg 41 (42) 0 (0) Österbotten 32 (42) 1 (1) Norra Karelen 13 (13) 1 (1) Raumo 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinge 13 (12) 0 (0) Satakunda 27 (31) 0 (0) Tammerfors 82 (86) 7 (7) Åbo 45 (50) 2 (1) 636 (668) 36 (34)

11 BILAGA 2 Könsfördelningen för CGR-revisorer 1/2013 Kvinnor 34 % Män 66 % Könsfördelning för GRM-revisorer 1/2013 Kvinnor 33 % Män 67 %

12 BILAGA 3 SEKRETERARE FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND ÅR 2012 Ledande sakkunnig Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammaren Chef, undersöknings- och registerärenden, Risto Ruuska, Centralhandelskammaren Direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Anja Ilkko-Virtanen, Centralhandelskammaren Sakkkunnig, kvalitetssäkring Pekka Parviainen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Marie Rosenblad, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Anu Tanner, Centralhandelskammaren (t.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Ville Vasama (fr.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha (fr.o.m ) Chef, godkännande av revisorer, Hanna Kattainen, Centralhandelskammaren Planerare Annika Mäki, Centralhandelskammaren Planerare Heidi Haukkala, Centralhandelskammaren

13 BILAGA 4 Godkända i CGR-examen 2012: Namn Ort AHAVA JENNI EMILIA Kuopio ANTIKAINEN SOILE JOHANNA Kuopio ANT-WUORINEN MAIJA KATARIINA Esbo HANNULA JOHANNA KAROLIINA Helsingfors HERRAINSILTA SATU MARJA HANNELE Vanda HOLMGÅRD ANDREAS JOHAN DANIEL Åbo HUUSKO JONNA PAULIINA Helsingfors HÄMÄLÄINEN TONY ERIK Vasa IHALAINEN SUVI ILONA Esbo IKONEN ANTTI IIRO JUHANI Åbo ILVESKOSKI TUOMAS ANTTI AKSELI Helsingfors IMMANEN ANNE ELINA Tammerfors INKI JAANA MARIKA Helsingfors JARNER KIM Helsingfors JOKISALO KAI ANTERO Helsingfors KALLINEN MARIA SELINA Kuopio KAPTÉNS STEFAN HANS-ERIK Larsmo KARAKE TEEMU TAPIO Esbo KARVOLA ELINA MARIA Tammerfors KAVALJER MIA ANN-CHRISTINE ELISABETH Helsingfors KLEMETTI PEKKA ELIAS Vanda KOHO JUSSI HENRIKKI Esbo KOIVUMÄKI JUHO TUOMAS Haukipudas KUHANEN HANNA PAULIINA Nokia LAURASVAARA MIIKKA ANTERO Helsingfors LEINO MIKA OLAVI Åbo LÖYTÖNEN ELINA MARIA Helsingfors MARJANEN TUOMAS ERKKI TAPANI Helsingfors MÄKI-KUUTTI KIRSI OUTI KAARINA Helsingfors NÄSE MARTINA THERESIA Helsingfors PAJULAMPI TANJA TUULIKKI Rovaniemi PELTONEN SATU MAARIT Esbo PÖRSTI OLLI TAPANI Esbo RASINAHO KIRSI MARITA Helsingfors REPO ANTTI JOHANNES Helsingfors RINTALA KATI ELIISA Vasa RÄIHÄ CHRISTIAN RICHARD Helsingfors RÖNKKÖ JAAKKO SAKARI Tammerfors SARPOLA TOMI JUHANI Esbo SAXELL MARKO CHRISTIAN Esbo SINKKO NIINA HEIDI JOHANNA Lemi SUIKKI TERHI HELENA JOHANNA Helsingfors SUONIEMI TEEMU VIHTORI Tammerfors

14 BILAGA 4 TARKIAINEN ANTTI EEMIL TAPIO Helsingfors VEHVILÄINEN JENNI KATARIINA Esbo VEHVILÄINEN JUKKA MATIAS Esbo WIRTANEN JONNA ANNIKKI Helsingfors VISURI ANTTI JUHANI Vanda VITIKKA RAISA ANNIKA Nurmijärvi YLENIUS VESA PEKKA Birkala YLÄTALO OUTI PAULIINA Helsingfors Godkända i GRM-examen 2012: Namn Handelskammarens revisionsutskott COLLIANDER TOMMI SAKARI Kuopio GRANSTRÖM TONY CHRISTIAN Helsingfors HEDIN EERIKA TUULIA Tammerfors JAAKONSAARI TOM EDVARD Helsingfors KALLIO PÄIVI PAULIINA Södra Österbotten KANGASMÄKI JARI JUHANI Tammerfors KEINONEN SANNA ELISA Tammerfors KLEMETTI PASI CHRISTIAN Helsingfors KOTILAINEN EERO ILMARI Helsingfors KÄMÄRÄINEN KARI TAPIO Helsingfors MÄKELÄ JANI JUHA JALMARI Södra Österbotten NUUTINEN JORMA KALEVI Tammerfors PIETILÄINEN ANSSI ILMARI Helsingfors POIKONEN ARI-PEKKA MARKUS Kuopio SEPPÄNEN JANNE-TUOMAS Uleåborg TOMMISKA SAIJA JOHANNA Kymmenedalen TYNI VILLE VEIKKO Uleåborg UOTILA NIINA KRISTIINA Helsingfors VIRTANEN JANNE PETTERI Kymmenedalen

15 BILAGA 5 Undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren AVGÖRANDEN SOM TILA FATTAT I UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i TILA 1) Sanktioner Framställan om återkallande av Varning Anmärkning godkännande 2) ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. TILA:s sanktioner har även kunnat gälla GRM-revisorer. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en revisors godkännande. Statens revisionsnämnd fattar beslut om återkallande av godkännande. AVGÖRANDEN I HANDELSKAMRARNAS REVISIONSUTSKOTT I GRM- UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i ett revisionsutskott Sanktioner 1) Framställan om återkallande av godkännande Varning Anmärkning ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende.

16 BILAGA 6 REVISORSAVGIFTER INTÄKTER OCH KOSTNADER 2012 TOTALT Förverkligat 2012 Förverkligat 2011 INTÄKTER CGR- och GRM-årsavgifter, examensavgifter och avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Rese-, mötes- och kontorskostnader Hyror Kostnader för CGR- och GRMexamen Totalt Noggrannare specifikation av intäkterna och kostnaderna för kvalitetssäkringen *) INTÄKTER Avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Rese-, mötes- och kontorskostnader Hyror Revisionsnämndens mötesarvoden och övriga kostnader Totalt *) Andelen för kvalitetssäkringen ingår i intäkterna ( ) och i kostnaderna ( )

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002

STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 STATENS REVISIONSVERK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUTSKALKYLER 1.1.2002 31.12.2002 178:e verksamhetsåret INNEHÅLL GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 VERKSAMHETSÖVERSIKT 4 RESULTATBESKRIVNING 12 BOKSLUTSKALKYLER

Läs mer

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN

TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina

Läs mer

Förväntningar gentemot revision

Förväntningar gentemot revision Förväntningar gentemot revision Skillnader mellan finska och ryska revisorers åsikter Johan Groop Institutionen för redovisning och handelsrätt Svenska handelshögskolan Helsingfors 2010 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Finansinspektionen är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen. Den 1 januari 2009 tog den nuvarande Finansinspektionen över de flesta uppgifterna från de

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 HELSINGFORS 2008 B 16/2008 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER OM HUR LAGSTIFTNINGEN

Läs mer

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

En ny ordning för redovisningstillsyn

En ny ordning för redovisningstillsyn En ny ordning för redovisningstillsyn Slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Stockholm 2015 SOU 2015:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 6/2009 Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport Helsinki, 2009 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 9.1.2009 Författare (uppgifter

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden

61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden 61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden - De stora revisionsbyråerna är att föredra! Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning, avancerad nivå VT 11 Handledare:

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Styrning 2 STYRNING Bolagsstyrningsrapport 03 Bolagsstämman

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2004 Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt En rättsdogmatisk studie Författare: Charlotte

Läs mer