BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2012"

Transkript

1 1 (9) Revisionsnämndens möte Ärende 11 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och CGRsammanslutningarna. TILA utövar tillsyn över revisorernas verksamhet och att förutsättningarna för deras godkännande bevaras samt upprätthåller ett register över revisorerna. TILA styr och utvecklar regleringen av och metoden för godkännande och tillsyn. TILA arrangerar årligen CGR- och GRM-examina. Centralhandelskammarens revisionsenhet fungerar som sekretariat för TILA. 2. Revisionsnämnden Enligt 7 i förordningen om revision (735/2007) ska TILA årligen före utgången av juni månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet. Den 2 januari 2013 utövade TILA tillsyn över de 756 CGR-revisorer och 40 CGRsammanslutningar som fanns upptagna i det revisorsregister som TILA upprätthåller med stöd av 37 i revisionslagen samt dessutom utövade handelskamrarnas revisionsutskott tillsyn över 636 GRM-revisorer och 36 GRM-sammanslutningar. Fördelningen av CGR-revisorer och -sammanslutningar på de olika handelskamrarna har presenterats i bilaga 1. Revisorernas köns- och åldersfördelning framgår av schemana i bilaga 2. Under år 2012 sammanträdde TILA tolv gånger. TILA:s sammansättning år 2012 Ordförande: Advokat Antti Heikinheimo, Advokatbyrå Hannes Snellman Oy Vice ordförande: Professor Risto Nuolimaa, Tammerfors universitet Medlemmar: Professor Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professor Minna Martikainen, Aalto-universitetets handelshögskola Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Roschier Advokatbyrå Ab Verkställande direktör Markku Talonen, Endemic Oy Ekon.mag. Tuija Soanjärvi Vice verkställande direktör Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab CGR Kari Lydman, Revisionsbyrå Lydman Ab CGR Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy GRM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Konsultativa tjänstemannen Mika Björklund, arbets- och näringsministeriet Äldre regeringsrådet Armi Taipale, finansministeriet Kanslichef Tiina Visakorpi, Finansinspektionen Suppleanter: Professor Lasse Niemi, Helsingfors handelshögskola Professor Mika Vaihekoski, Åbo universitet Sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK Vice verkställande direktör Hannu Linnoinen, SRV Bolagen Abp Ekon.mag. Helena Roine Ekon.mag. Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy

2 2 (9) CGR Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab CGR Roger Rejström, Ernst & Young Oy GRM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Regeringsrådet Antti Riivari, arbets- och näringsministeriet Budgetrådet Elina Selinheimo, finansministeriet Bokslutssakkunnig Liisa Tojkander, Finansinspektionen (till ) Bokslutssakkunnig Ingalill Aspholm, Finansinspektionen (från ) De personer som nämns i bilaga 3 är sekreterare för TILA. 3. Godkännande av revisorer På sitt möte den 8 februari 2012 tillsatte TILA en arbetsgrupp för arrangerande av CGR- och GRM-examina år CGR Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy) var ordförande för arbetsgruppen. Medlemmar i arbetsgruppen var GRM Jaakko Gävert (Audit Control Oy) och ekon.mag. Kaarina Ijäs samt från Centralhandelskammaren chef Hanna Kattainen samt planerare Annika Mäki och Heidi Haukkala. Examensarbetsgruppen arbetar självständigt. Den sammanställer examensuppgifterna och arrangerar examina. Examensarbetsgruppen bedömer examinandernas svar, upprättar ett förslag med bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränserna för godkännande av examina och respektive examinands poäng för TILA. Examensarbetsgruppen anlitar externa sakkunniga i sitt arbete. Examensarbetsgruppen upprättar ett förslag för TILA om de CGR-revisorer som ska godkännas samt om bedömningen av CGR-examinandernas prestationer. CGR- och GRM-examensuppgifterna samt bedömningskriterierna publiceras på TILA:s webbplats År 2012 sökte 166 personer om deltagande i CGR-examen. TILA godkände 51 nya CGRrevisorer. Av dem som deltog i CGR-examen fick 36 procent godkänt i examen. År 2012 sökte 97 personer om deltagande i GRM-examen. Handelskamrarnas revisionsnämnder (TIVA) godkände 19 nya GRM-revisorer utgående från de resultat som TILA hade fastställt. Av dem som deltog i GRM-examen fick 29 procent godkänt i examen. Förteckningarna över dem som godkänts i CGR- och GRM-examina har bifogats (BILAGA 4). Under år 2012 avbröts eller återkallades godkännandet för 46 CGR-revisorer och fem CGRrevisorer för vilka godkännandet hade avbrutits fick sitt godkännande återställt. TILA godkände år 2012 två nya CGR-sammanslutningar och avbröt på ansökan fyra CGRsammanslutningars godkännande. 4. Kvalitetssäkring av revision 4.1 Allmänt Tillsynen över kvalitetssäkringen av revisorerna är förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionernas kvalitet. De anställda vid TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utför kvalitetsgranskningar av de CGR-sammanslutningar som verkar som revisorer för sammanslutningar av allmänt intresse. Kvalitetsgranskningen av enskilda revisorer eller revisorer i CGR- och GRM-sammanslutningar som inte har revisionskunder av allmänt intresse sker under förvaltning och handledning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp. År 2012 hade TILA:s kvalitetssäkringsgrupp i genomsnitt sex anställda på heltid. 4.2 Revisionssammanslutningar Tyngdpunkten vid tillsynen över kvalitetssäkringen ligger på revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse. Vid kvalitetssäkringen bedömer man ändamålsenligheten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och granskar revisionen av enskilda revisionsuppdrag.

3 3 (9) Den lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden på tre år slutfördes vid utgången av år 2012 så att de kvalitetsgranskningar som inleddes år 2009 nu har utförts i alla de CGRsammanslutningar som granskar företag av betydande allmänt intresse. Under de tre första åren fokuserade man inom kvalitetssäkringen på att bedöma och testa funktionen och effektiviteten hos revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem. TILA hade ett operativt samarbete med Finansinspektionen i Finland så att Finansinspektionens observationer från tillsynen över boksluten utnyttjades såväl i det riskbaserade valet av uppdrag som vid inriktandet av kvalitetsgranskningen till de mest krävande områdena inom revisionsarbetet. Tillsynssamarbetet effektiverar den påverkan som kvalitetssäkringsarbetet har. TILA:s rapporter över kvalitetsgranskningarna är avsedda för revisionssammanslutningarnas interna bruk och de är inte offentliga. En sammanslutning som varit föremål för kvalitetsgranskning förutsätts upprätta en åtgärdsplan som beaktar de observationer som presenteras i rapporten samt att vidta nämnda åtgärder inom tolv månader från det att rapporten gavs. TILA följer upp om vidtagna åtgärder är tillräckliga och testar dem senast i samband med följande kvalitetsgranskning. År 2012 utfördes kvalitetsgranskningar i sju CGR-sammanslutningar. Under den treåriga kvalitetsgranskningsperioden har sammanlagt 19 kvalitetsgranskningar utförts i fjorton CGR-sammanslutningar. Hittills har TILA:s kvalitetssäkringsgrupp fäst uppmärksamhet vid och föreslagit åtgärder som förbättrar revisionsarbetets kvalitet bl.a. inom följande delområden: ledningens skyldigheter som gäller kvaliteten, iakttagande av de etiska kraven, godkännande av kunder och enskilda uppdrag, vilken betydelse kvaliteten har för bedömningen och belöningen av en prestation, granskning av den uppdragsspecifika kvalitetskontrollen, konsultation, processen för uppföljning av verksamhetsprinciper och metoder som gäller kvalitetsgranskningssystemet, revision av koncernbokslut och yrkesmässig skepsis samt yrkesmässigt omdöme. Närmare beskrivningar av de vanligaste observationerna under den treåriga kvalitetsgranskningsperioden finns på TILA:s webbplats. 4.3 Revisorer De första kvalitetsgranskningarna under övervakning av TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utfördes år Åren utfördes totalt 538 kvalitetsgranskningar. Då den sexåriga lagstadgade kvalitetsgranskningsperioden löper ut i slutet av år 2013 har i regel alla revisorer genomgått kvalitetsgranskning. Som kvalitetsgranskare anlitas revisorer som är aktiva inom yrket, år 2012 sammanlagt 27 st. TILA:s kvalitetssäkringsgrupp utbildar kvalitetsgranskarna och övervakar deras verksamhet. År 2012 kallades sammanlagt 152 revisorer till kvalitetsgranskning. År 2012 utfördes kvalitetsgranskning av sammanlagt 126 revisorer, då en granskning sköts upp till följande år och 25 granskningar annullerades. De annullerade kvalitetsgranskningarna berodde på att godkännandet hade avbrutits på revisorns ansökan. I mars 2013 fastställdes resultaten av kvalitetsgranskningen av CGR-revisorerna år Då det gäller GRM-revisorerna skickades resultatförslagen till revisionsutskotten för behandling. CGR GRM Godkänd med kommentarer 35 st. 73 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning 3 st. 12 st. Underkänd - 38 st. 3 st. 88 st. Kvalitetsgranskningen fortsätter med omgranskning i de fall då man inte kan konstatera att revisorns arbete i alla avseenden har utförts i enlighet med god revisionssed.

4 4 (9) 5. Undersökningsärenden Kvalitetsgranskningen av dessa revisorer fortsätter senare så att revisorn har haft möjlighet att förbättra kvaliteten på sitt arbete under en räkenskapsperiod. Omgranskningen utförs av en annan erfaren kvalitetsgranskare. Då kvalitetsgranskningen fortsätter med en omgranskning, kan resultatet av kvalitetsgranskningen vara enbart godkänt med kommentarer eller underkänt. Ett underkänt resultat har givits revisorer vars verksamhet har konstaterats ha så väsentliga brister och felaktigheter att den kräver omedelbara åtgärder eller så har de brister som lett till omgranskning inte korrigerats. Noggrannare uppgifter om de vanligaste observationerna i samband med kvalitetsgranskningarna år finns på TILA:s webbplats. TILA övervakar CGR-revisorernas och CGR-sammanslutningarnas verksamhet genom att i enskilda fall undersöka verksamheten i efterhand utgående från revisorns arbetspapper och andra användbara utredningar. TILA kan undersöka revisorns verksamhet på eget initiativ eller utgående från en extern kontakt. TILA inleder en undersökning om samtliga kriterier uppfylls: - frågan är väsentlig - det är befogat att misstänka att revisorn i det aktuella fallet har agerat i strid med revisionslagen och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen - det har inte förflutit mera än sex år från den undersökta revisorns verksamhet. De sanktioner som är tillgängliga vid tillsynen över godkända revisorer fastställs i revisionslagen. Sanktionerna är från de strängaste till de lindrigaste: återkallande av godkännande, varning och anmärkning. Kännetecknen för de disciplinära sanktionerna framgår av 49 och 50 i revisionslagen (459/2007). År 2012 behandlade TILA sex undersökningsärenden som gällde revisorer och revisionssammanslutningar. Undersökningsärendena ledde till två CGR-revisorer och en CGR-sammanslutning gavs en varning samt till att fem CGR-revisorer gavs en anmärkning. Därtill lämnade TILA ett förslag till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en GRM-revisors godkännande. Av de ärenden som togs upp för undersökning anhängiggjordes tre till följd av klagan. TILA breddade undersökningen av ett av fallen på eget initiativ att även gälla en CGR-sammanslutning. Vid utgången av år 2012 pågick behandlingen av åtta undersökningsärenden hos TILA. TILA beslutade att inte undersöka tolv klagomål och/eller tillsynsärenden på eget initiativ år Internationellt samarbete Resultaten av undersökningsärendena finns anonymiserade på TILA:s webbplats. Nordiska möten Representanter för TILA:s sekretariat deltog i april i ett möte i Oslo för de tillsynsorgan som övervakar revisionsbranschen i Norden. Ett andra nordiskt möte arrangerades i Köpenhamn i december. På mötena redogjorde deltagarna för lagstiftningsprojekten i sina hemländer och övriga aktuella frågor inom revisionsbranschen. På de nordiska mötena diskuterades speciellt hur EU-kommissionens lagstiftningsmotioner (ändringen av revisionsdirektivet och förordningen om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse) inverkar på kvalitetsgranskningen av revisorer och revisionssammanslutningar. Behandlingen av propositionerna fortsatte i EU-rådet och parlamentet. Särskild uppmärksamhet fästes vid de föreslagna sektorsvisa begränsningarna som skulle gälla revisionssammanslutningar, regleringen av revisorsrotationen samt revisionsberättelsens

5 5 (9) innehåll och annan rapportering. I diskussionerna dryftades även ESMA:s befogenheter att fungera som tillsynsorgan inom revisionsbranschen på EU-nivå. På de nordiska mötena diskuterades därtill bedömningen av revisorernas yrkeskunskap och kraven på kontinuerlig utbildning, förhållandena till tillsynsmyndigheterna i tredje länder samt aktuella fall i anslutning till tillsynen över revisionsbranschen. Europeiskt tillsynssamarbete EGAOB TILA:s sekreterare deltog i kommissionens samarbetsorgan för dem som utövar tillsyn över revisionsbranschen i Europa European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB) och dess arbetsgruppers möten i Bryssel. EGAOB sammanträdde , , och Centrala teman på mötena var EU-tillsynsmyndigheternas förhållande till tillsynsmyndigheterna i tredje länder. På mötena diskuterades och kommenterades kommissionens utkast till så kallade likvärdighets- och ändamålsenlighetsbeslut som kommissionen ger med stöd av revisionsdirektivet. Besluten väntades på våren EU-tillsynsmyndigheternas samarbete med USA:s tillsynsmyndighet PCAOB var också ett aktuellt tema på de möten som hölls På mötet i november höll ESMA:s ordförande Steven Maijoor ett inledningsanförande om ESMA:s verksamhet. Medlemmarna i EGAOB diskuterade ett eventuellt fortsatt tillsynssamarbete på EU-nivå inom ramen för ESMA:s verksamhet. Koncentrerandet av tillsynssamarbetet till ESMA ansluter sig till kommissionens förslag till en förordning om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och till formändringar i revisionsdirektivet, vilka är under behandling i Europeiska gemenskapernas råd och parlament. EAIG Representanter för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i fyra möten tillsammans med den europeiska gruppen för kvalitetssäkring av revision EAIG (European Audit Inspection Group) år Gruppens viktigaste uppgifter var att sammanställa en databas över de gemensamma observationerna från kvalitetsgranskningarna samt kontakten med IAASB:s (International Auditing and Assurance Standards Board) representanter genom att kommentera revisionsstandarderna utifrån de observationer som erhållits från kvalitetsgranskningarna. College of Regulators Representanterna för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i den europeiska CoR:s (College of Regulators) tillsynsverksamhet som riktar sig till enskilda revisionssammanslutningar. Syftet med verksamheten är att utföra centraliserade tillsynsåtgärder tillsammans med andra europeiska tillsynsmyndigheter i revisionssammanslutningar som har en internationell ägarstruktur. IFIAR sammanträdde i Busan och London IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) är ett internationellt samarbetsforum för tillsynsmyndigheter i revisionsbranschen, vars viktigaste uppgifter är att möjliggöra ett internationellt informations- och erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen. Tyngdpunkten ligger på kvalitetsgranskningar av revisorer och revisorssammanslutningar. TILA har varit medlem i IFIAR sedan år År 2012 representerades TILA på IFIAR:s möten av medlem Tiina Visakorpi och TILA:s sekreterare Kari Vainio och Pasi Horsmanheimo. IFIAR höll sitt elfte möte i Busan i Sydkorea den april Som mötesvärd fungerade de sydkoreanska tillsynsmyndigheterna the Financial Supervisory Service (FSS) och the Financial Services Commission (FSC).

6 6 (9) I Busan redogjorde representanter för medlemsorganisationerna för de senaste observationerna från kvalitetsgranskningarna. I diskussionerna fäste man speciell uppmärksamhet vid de granskningsobservationer som kräver korrigerande åtgärder. I diskussionerna behandlades bland annat koncernrevisioner, revisionssammanslutningarnas incitaments- och belöningssystem, kvalitetsgranskningar av enskilda uppdrag, granskning av den interna kontrollen, revisorns oberoende samt tillämpandet av (clarified) ISA-standarderna. Kvalitetssäkringen av revision kommer även i fortsättningen att vara ett av IFIAR:s tyngdpunktsområden. IFIAR ordnar varje år en workshop om kvalitetssäkring, där experter som utför kvalitetsgranskningsarbete i praktiken behandlar viktiga ärenden i anslutning till kvalitetsgranskning per tema. Andras erfarenheter kan utnyttjas i det egna kvalitetsgranskningsarbetet. På IFIAR:s möte berättade organisationer som representerar asiatiska investerare om sina synpunkter på dialogen mellan revisorer och investerare, vilket väckte diskussion om klyftan mellan förväntningarna på revisionen och verkligheten samt om dialogens stora betydelse. På mötet diskuterades revisionens utvecklingsutsikter med tanke på revisorsrapporteringen. Ytterligare diskuterades även främjandet av revisorns oberoende och revisionens transparens. Vissa delegater berättade även om de senaste lagstiftningsprojekten i sina länder. IFIAR:s arbetsgrupper, som utgörs av GPPC-arbetsgruppen som behandlar verksamheten i stora revisionskedjor samt av arbetsgrupperna Investor, Standards Coordination, International Cooperation och Inspections Workshop, presenterade på mötet aktuella översikter av sin verksamhet. IFIAR:s intressentgrupper, som bland annat utgörs av IFAC, Världsbanken, Public Interest Oversight Board, Financial Stability Board, Basel-kommittén, International Association of Insurance Supervisors, International Organization of Securities Commissions och Europeiska kommissionen presenterade sina egna aktualitetsöversikter antingen i form av skriftliga rapporter eller genom ett muntligt anförande på mötet. IFIAR beslutade om vissa ändringar i sin grundbok (Charter), att utveckla sin interna och externa kommunikation samt att delta i Financial Stability Boards undersökning om de observationer som gjorts vid revisionen av betydande företag inom finanssektorn. IFIAR höll sitt tolfte möte i London. Värd för mötet var Storbritanniens tillsynsmyndighet FRC (Financial Reporting Council). Ett centralt tema på mötet i London var IFIAR:s omfattande redogörelse om medlemmarnas observationer från kvalitetsgranskningarna. IFIAR:s medlemsorganisationer presenterade även egna viktiga observationer från de senaste kvalitetsgranskningarna. Ett flertal aktörer som representerar institutionella investerare höll aktualitetsöversikter. På mötet diskuterades investerarsammanslutningens förväntningar på revisorernas rapportering och tillsynen inom revisionsbranschen samt utvecklingsobjekten i anslutning till revisionen. Man diskuterade även revisionens kvalitet och teman förknippade med corporate governance. Aktuella ärenden diskuterades tillsammans med verkställande direktörerna för de sex största internationella revisionskedjorna, t.ex. om de revisionsrisker som är förknippade med bokslutsbehandlingen av statliga skuldebrev och den rapporteringsmodell som revisorerna använder. Revisionskedjornas verkställande direktörer gjordes uppmärksamma på flera aktuella teman som är väsentliga med tanke på tillsynen inom revisionsbranschen. Dessa är revisorns roll för att upprätthålla förtroendet för finansmarknadens verksamhet, utvecklandet av revisionsrapporteringens innehåll att bättre svara mot intressentgruppernas informationsbehov, utvecklandet av revisorns oberoende, objektivitet och yrkesmässiga omdöme, goda och dåliga sidor med obligatorisk rotation av revisorer, revisionsutskottens roll och rapportering samt integreringen av rapporteringen av miljöansvar och socialt ansvar med bokslutsrapporteringen.

7 7 (9) IFIAR strävar efter att fortsätta diskussionen om ovan nämnda teman med revisorer och investerare. IFIAR förutsätter också att internationella revisionskedjor kan påvisa att de beaktat tidigare behandlade observationer inom kvalitetsgranskningen särskilt i revisorernas yrkesmässiga omdöme, koncernrevisionen, intäktsföringen av försäljningen och i kvalitetsgranskningen av enskilda uppdrag. På mötet i London diskuterades de senaste ändringarna i revisionsregleringen och kommande utvecklingsprojekt. Tillsammans med representanten för IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) diskuterade man de internationella revisionsstandarderna (ISA), revisorrapporteringen, det yrkesmässiga omdömet, beaktandet av det interna revisorarbetet i revisionen samt om projektet som gäller kvaliteten på IAASB:s revision. Europeiska gemenskapernas kommission, Baselkommittén samt representanter för FSB (Financial Stability Board), IOSCO (International Organization of Securities Commission) och PIOB (Public Interest Oversight Board), vilka deltog i IFIAR:s möte såsom observatörer, höll egna översikter om aktuella ärenden. På mötet i London gavs aktualitetsöversikter från IFIAR:s egna arbetsgrupper. IFIAR:s Inspection Workshop Representanter för TILA:s kvalitetssäkringsgrupp deltog i IFIAR:s årliga revisionsworkshop, som ordnades i Nordwijk i Nederländerna. Revisionsworkshopens syfte är att erbjuda utbildning och att främja informationsutbytet om kvalitetsgranskningen på praktisk nivå. PCAOB-samarbetet TILA:s representanter diskuterade tillsynssamarbete med USA:s tillsynsmyndighet Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) och en eventuell samgranskning i en CGRsammanslutning i Finland. Under diskussionerna färdigställdes avtalsdokumentet (Statement of Protocol) angående tillsynssamarbetet och ett avtal om datasekretessen, vilka undertecknades i februari TILA:s sekreterare deltog den 5 7 november 2011 i ett seminarium arrangerat av USA:s tillsynsorgan för revisionsbranschen PCAOB (Regulatory Institute) i Washington DC. 7. Verksamhetsomgivning TILA följde upp utvecklandet av den nationella revisionslagstiftningen. Arbetsgruppen för revisorsexamina och tillsyn över revisorer, som tillsattes av arbets- och näringsministeriet (ANM) blev klar med sin rapport i november Arbetsgruppen hade i uppgift att bereda en systemreform och att kartlägga behovet av att ändra revisionslagen och andra lagar som har samband med den. Arbetsgruppens uppgifter anslöt sig till reformen av revisorssystemet och fördelade sig på två helheter: beredningen av en reform av revisorsexamina och beredningen av tillsynen över och ändringssökandet som gäller revisorer. Det var fråga om en övergripande undersökning av de separata revisorssystemen inom den privata och den offentliga sektorn. Ordförande för arbetsgruppen var konsultativa tjänstemannen Marja Hanski (ANM). Medlemmarna bestod av representanter för centrala ministerier, högskolor och föreningar. En av sekreterarna vid TILA var medlem i arbetsgruppen. Arbetsgruppens arbete anknöt till riksdagens utlåtande då revisionslagen 459/2007 stiftades. Riksdagen gav då ett utlåtande där den förutsatte att regeringen förbereder en totalreform av examenskraven för revisorer så att alla revisorer har en gemensam grundexamen, varefter man kan specialisera sig och avlägga specialiseringsexamina.

8 8 (9) Arbetsgruppens rapport ( ) innehåller arbetsgruppens förslag till nytt revisorssystem. Arbetsgruppen föreslog att revisorssystemet förnyas så att revisorssystemen inom den privata respektive den offentliga sektorn förenas. Enligt det nya systemet ska alla revisorer omfattas av samma system och bestämmelserna om revisorsexamina, godkännande av revisorer, revisionssammanslutningar, tillsynen över revisorer och ändringssökande i samband med tillsynen ska införas i revisionslagen. Enligt det nya systemet ska revisorerna ha revisorsexamen som en gemensam grundexamen. Dessutom ska revisorn ha möjlighet att avlägga två specialiseringsexamina. Dessa ska vara specialiseringsexamen för revision inom den offentliga sektorn samt specialiseringsexamen för revision inom den privata sektorn. Om examina ska föreskrivas i revisionslagen och närmare bestämmelser ska utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. Dessutom föreslår arbetsgruppen att endast en kategori av revisionssammanslutningar ska identifieras i det nya systemet. Arbetsgruppen föreslår i sin rapport att tillsynen över revisorer enligt det nya systemet ska vara en del av det egentliga myndighetsmaskineriet och placeras i anslutning till Patent- och registerstyrelsen som en självständig enhet. Tillsynsenheten ska centraliserat ansvara för tillsynen över samtliga revisorer. Uppgifterna inom revisionstillsynen ska fördelas mellan revisionsnämnden och tillsynsdirektören. Nämnden ska ansvara för den allmänna styrningen av tillsynen och avgöra frågor i anslutning till den disciplinära tillsynen. Tillsynsdirektören ska ansvara för den operativa verksamheten och yrkesexamina, godkännandet av revisorer samt kvalitetsgranskningen. I fråga om ändringssökande ska man införa ett omprövningsförfarande och ändringssökande ska vara möjligt först efter omprövningsbeslutet. Nämnden ska avgöra alla begäranden om omprövning. Det egentliga ändringssökandet ska gå den centraliserade förvaltningsrättsliga besvärsvägen. Arbetsgruppen har också tagit ställning till bestämmelserna om revision i det läget då den privata och den offentliga sektorns revisorssystem förenhetligas. Arbetsgruppen anser att det i och med att det nya systemet tas i bruk skulle vara ändamålsenligt att i revisionslagen också införa bestämmelserna på allmänlagsnivå om själva revisionen, även i fråga om revisionen inom den offentliga sektorn. Rapporten innehåller dessutom arbetsgruppens förslag till innehåll i den förordning som preciserar kraven för godkännande av revisorer. Det föreslås att bl.a. de studier och den praktiska erfarenhet som krävs av revisorer samt examenskraven preciseras i förordningen. TILA följde behandlingen av de lagstiftningsmotioner som EU-kommissionen överlämnade under år 2012 i EU-rådets och parlamentets arbetsgrupper. Av motionerna gäller den ena en ändring av revisionsdirektivet och den andra förordningen om revision av företag av väsentligt allmänt intresse. Behandlingen av motionerna fortsätter år TILA samarbetar med forskare vid Aalto-universitetet, Vasa universitet och Östra Finlands universitet då det gäller revisionsforskning. TILA erbjöd material och forskningshjälp för forskning som gäller revision. 8. Revisionsnämndens utlåtanden TILA gav den 8 februari 2012 ett utlåtande till justitieministeriet om utkastet till en ny lag om andelslag till den del den gäller revision. TILA:s utlåtande har publicerats på TILA:s webbplats. 9. Revisionsnämndens ekonomi och förvaltning

9 9 (9) TILA:s verksamhet finansieras med de avgifter som uppbärs av CGR-sammanslutningar och CGR-revisorer och som stadgas i arbets- och näringsministeriets förordning 282/2009 samt med deltagaravgifterna för GRM- och CGR-examina. Intäkterna från revisionsavgifterna och kostnaderna för TILA:s verksamhet framgår av bilaga 6. Överföringen av uppgifterna i revisorsregistret till CRM-systemet framskred. Vid utgången av år 2012 hade uppgifterna om samtliga revisorer överförts till det nya systemet. 10. Kommunikation Kompletteringen av TILA:s webbplats, som reviderades år 2012, fortsatte. Webbplatsen har en central roll i TILA:s kommunikation till sina intressentgrupper. Revisionsnämndens arbetsplan, arbetsordning, strategi och verksamhetsberättelse som följer revisionsförordningen har publicerats på TILA:s webbplats. De viktigaste dokumenten publiceras på finska, svenska och engelska. Helsingfors den 18 juni 2013 CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND BILAGEFÖRTECKNING 1. Antal GRM-revisorer och sammanslutningar enligt handelskammare Ålders- och könsfördelning bland CGR- och GRM-revisorer 3. Sekreterare för Centralhandelskammarens revisionsnämnd år Godkända CGR-revisorer i CGR-examen år 2012 samt godkända revisorer i GRMexamen år Statistik över de undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren Intäkter av och kostnader för revisionsnämndens verksamhet

10 CENTRALHANDELSKAMMAREN BILAGA 1 Revision ANTAL GRM-REVISORER OCH GRM-SAMMANSLUTNINGAR ENLIGT HANDELSKAMMARE (förra årets antal i parentes) HANDELSKAMMARE GRM-REVISORER GGRM-SAMMAN- SLUTNINGAR Åland 9 (10) 1 (1) Södra Karelen 14 (13) 0 (0) Södra Österbotten 34 (33) 2 (1) Södra Savolax 14 (14) 2 (2) Helsingforsregionen 169 (173) 12 (12) Tavastland 39 (41) 0 (0) Mellersta Finland 19 (20) 3 (3) Kuopio 28 (28) 1 (1) Kymmenedalen 24 (25) 2 (2) Lappland 21 (23) 2 (2) Västra Nyland 10 (10) 0 (0) Uleåborg 41 (42) 0 (0) Österbotten 32 (42) 1 (1) Norra Karelen 13 (13) 1 (1) Raumo 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinge 13 (12) 0 (0) Satakunda 27 (31) 0 (0) Tammerfors 82 (86) 7 (7) Åbo 45 (50) 2 (1) 636 (668) 36 (34)

11 BILAGA 2 Könsfördelningen för CGR-revisorer 1/2013 Kvinnor 34 % Män 66 % Könsfördelning för GRM-revisorer 1/2013 Kvinnor 33 % Män 67 %

12 BILAGA 3 SEKRETERARE FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND ÅR 2012 Ledande sakkunnig Pasi Horsmanheimo, Centralhandelskammaren Chef, undersöknings- och registerärenden, Risto Ruuska, Centralhandelskammaren Direktör för kvalitetssäkringen Kari Vainio, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Anja Ilkko-Virtanen, Centralhandelskammaren Sakkkunnig, kvalitetssäkring Pekka Parviainen, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Marie Rosenblad, Centralhandelskammaren Sakkunnig, kvalitetssäkring Anu Tanner, Centralhandelskammaren (t.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Ville Vasama (fr.o.m ) Sakkunnig, kvalitetssäkring Riitta Ylipiha (fr.o.m ) Chef, godkännande av revisorer, Hanna Kattainen, Centralhandelskammaren Planerare Annika Mäki, Centralhandelskammaren Planerare Heidi Haukkala, Centralhandelskammaren

13 BILAGA 4 Godkända i CGR-examen 2012: Namn Ort AHAVA JENNI EMILIA Kuopio ANTIKAINEN SOILE JOHANNA Kuopio ANT-WUORINEN MAIJA KATARIINA Esbo HANNULA JOHANNA KAROLIINA Helsingfors HERRAINSILTA SATU MARJA HANNELE Vanda HOLMGÅRD ANDREAS JOHAN DANIEL Åbo HUUSKO JONNA PAULIINA Helsingfors HÄMÄLÄINEN TONY ERIK Vasa IHALAINEN SUVI ILONA Esbo IKONEN ANTTI IIRO JUHANI Åbo ILVESKOSKI TUOMAS ANTTI AKSELI Helsingfors IMMANEN ANNE ELINA Tammerfors INKI JAANA MARIKA Helsingfors JARNER KIM Helsingfors JOKISALO KAI ANTERO Helsingfors KALLINEN MARIA SELINA Kuopio KAPTÉNS STEFAN HANS-ERIK Larsmo KARAKE TEEMU TAPIO Esbo KARVOLA ELINA MARIA Tammerfors KAVALJER MIA ANN-CHRISTINE ELISABETH Helsingfors KLEMETTI PEKKA ELIAS Vanda KOHO JUSSI HENRIKKI Esbo KOIVUMÄKI JUHO TUOMAS Haukipudas KUHANEN HANNA PAULIINA Nokia LAURASVAARA MIIKKA ANTERO Helsingfors LEINO MIKA OLAVI Åbo LÖYTÖNEN ELINA MARIA Helsingfors MARJANEN TUOMAS ERKKI TAPANI Helsingfors MÄKI-KUUTTI KIRSI OUTI KAARINA Helsingfors NÄSE MARTINA THERESIA Helsingfors PAJULAMPI TANJA TUULIKKI Rovaniemi PELTONEN SATU MAARIT Esbo PÖRSTI OLLI TAPANI Esbo RASINAHO KIRSI MARITA Helsingfors REPO ANTTI JOHANNES Helsingfors RINTALA KATI ELIISA Vasa RÄIHÄ CHRISTIAN RICHARD Helsingfors RÖNKKÖ JAAKKO SAKARI Tammerfors SARPOLA TOMI JUHANI Esbo SAXELL MARKO CHRISTIAN Esbo SINKKO NIINA HEIDI JOHANNA Lemi SUIKKI TERHI HELENA JOHANNA Helsingfors SUONIEMI TEEMU VIHTORI Tammerfors

14 BILAGA 4 TARKIAINEN ANTTI EEMIL TAPIO Helsingfors VEHVILÄINEN JENNI KATARIINA Esbo VEHVILÄINEN JUKKA MATIAS Esbo WIRTANEN JONNA ANNIKKI Helsingfors VISURI ANTTI JUHANI Vanda VITIKKA RAISA ANNIKA Nurmijärvi YLENIUS VESA PEKKA Birkala YLÄTALO OUTI PAULIINA Helsingfors Godkända i GRM-examen 2012: Namn Handelskammarens revisionsutskott COLLIANDER TOMMI SAKARI Kuopio GRANSTRÖM TONY CHRISTIAN Helsingfors HEDIN EERIKA TUULIA Tammerfors JAAKONSAARI TOM EDVARD Helsingfors KALLIO PÄIVI PAULIINA Södra Österbotten KANGASMÄKI JARI JUHANI Tammerfors KEINONEN SANNA ELISA Tammerfors KLEMETTI PASI CHRISTIAN Helsingfors KOTILAINEN EERO ILMARI Helsingfors KÄMÄRÄINEN KARI TAPIO Helsingfors MÄKELÄ JANI JUHA JALMARI Södra Österbotten NUUTINEN JORMA KALEVI Tammerfors PIETILÄINEN ANSSI ILMARI Helsingfors POIKONEN ARI-PEKKA MARKUS Kuopio SEPPÄNEN JANNE-TUOMAS Uleåborg TOMMISKA SAIJA JOHANNA Kymmenedalen TYNI VILLE VEIKKO Uleåborg UOTILA NIINA KRISTIINA Helsingfors VIRTANEN JANNE PETTERI Kymmenedalen

15 BILAGA 5 Undersökningsärenden som Centralhandelskammarens revisionsnämnd har avgjort åren och som handelskamrarnas revisionsnämnder har avgjort åren AVGÖRANDEN SOM TILA FATTAT I UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i TILA 1) Sanktioner Framställan om återkallande av Varning Anmärkning godkännande 2) ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende. TILA:s sanktioner har även kunnat gälla GRM-revisorer. 2) Enligt revisionslagen lämnar handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) en framställan till TILA om återkallande av en revisors godkännande. TILA lämnar en framställan till Statens revisionsnämnd (VALA) om återkallande av en revisors godkännande. Statens revisionsnämnd fattar beslut om återkallande av godkännande. AVGÖRANDEN I HANDELSKAMRARNAS REVISIONSUTSKOTT I GRM- UNDERSÖKNINGSÄRENDEN Undersökningsärenden som behandlats i ett revisionsutskott Sanktioner 1) Framställan om återkallande av godkännande Varning Anmärkning ) Flera sanktioner kan ha tilldelats i samma tillsynsärende.

16 BILAGA 6 REVISORSAVGIFTER INTÄKTER OCH KOSTNADER 2012 TOTALT Förverkligat 2012 Förverkligat 2011 INTÄKTER CGR- och GRM-årsavgifter, examensavgifter och avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Rese-, mötes- och kontorskostnader Hyror Kostnader för CGR- och GRMexamen Totalt Noggrannare specifikation av intäkterna och kostnaderna för kvalitetssäkringen *) INTÄKTER Avgifter för kvalitetssäkringen KOSTNADER Personalkostnader Rese-, mötes- och kontorskostnader Hyror Revisionsnämndens mötesarvoden och övriga kostnader Totalt *) Andelen för kvalitetssäkringen ingår i intäkterna ( ) och i kostnaderna ( )

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014

BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014 1 (6) Revisionsnämndens möte 21.4.2015 BERÄTTELSE ÖVER CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMNDS VERKSAMHET ÅR 2014 1. Allmänt Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) godkänner CGR-revisorerna och

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle.

CGR-examen 2014 arrangerades 30 31 augusti och GRM-examen 30 augusti på Haaga-Helia yrkeshögskolans enhet i Böle. REVISIONSMEDDELANDE 3/2014 8.10.2014 INNEHÅLL CGR- och GRM-examina arrangerades 30 31.8.2014... 1 Enkät till deltagarna i CGR- och GRM-examen... 1 Kvalitetsgranskningar och temagranskningar... 1 Revisionsnämndens

Läs mer

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR

1 2 70 2 3 3 126 83 3 10 12.3.2014 4 7 9.4.2014 4 IFIAR REVISIONSMEDDELANDE 1/2014 17.4.2014 INNEHÅLL Revisionsnämndens nya anvisningar om kraven för upprätthållande av revisorns yrkeskunskap... 1 Arbetsgrupp tillsatt för beredning av revisorsexamina och prov...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Guide för den som söker till GRM-revisor

Guide för den som söker till GRM-revisor Guide för den som söker till GRM-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018

28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 630/2015 28 Val av revisionssamfund för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod 2015-2018 Beslutsförslag Beslut Gemensamma kyrkofullmäktige väljer på basis av de i anbudsförfrågan nämnda utvärderingsgrunderna

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011

www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 www.pwc.com/fi Rapport om öppenhet och insyn 2011 PricewaterhouseCoopers Oy grundades 1954 och är ett CGR-samfund med finska ägare. Aktieägarna är våra CGR-revisorer och experter på beskattning, företagsstrukturering,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell

RP 194/2006 rd. Bestämmelserna om revisorernas rapportering ändras för att överensstämma med internationell Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny revisionslag skall stiftas.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 november 2000 regeringens

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr 103 107 INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan

Läs mer