Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013"

Transkript

1 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året innan. Antalet avgjorda tvistemål var rekordhögt, ärenden, dvs. 4,5 procent fler än året innan. Antalet behandlade ansökningsärenden uppgick till , vilket är 8 procent fler än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över tingsrätternas avgöranden i civilmål. Tvistemål i tingsrätterna 2000 I likhet med tidigare år var flertalet av de avgjorda tvistemålen (68 %) sådana ärenden som gällde skuldeller fordringsförhållanden. Till skuld och fordringsärenden i tingsrätterna hör t.ex. konsumtionskrediter (inkl. snabblån) och kreditkortsfordringar. Antalet skuld och fordringsärenden uppgick totalt till nästan år, vilket är 11 procent fler än året innan. Den kraftiga ökningen av antalet skuld och fordringsärenden som började efter mitten av 2000talet avtog år 2010, men tog fart igen fr.o.m. år Ökningen avtog år ; till tingsrätterna inkom bara ett par tusen fler nya skuld och fordringsärenden än året innan. Utöver skuld och fordringsärendena fanns det flest tvistemål i ärendegrupperna tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat (14 %), lös egendom (10 %) och hyresärenden (6 %). Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Färre nya ärenden, också färre ärenden som överförts till följande år År inkom 5 procent färre nya ärenden till tingsrätterna än år Minskningen berodde på att antalet tvistemål minskade. Till antalet minskade fordringarna baserade på tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat (t.ex. telefonräkning, elräkning) samt fordringarna baserade på köp av lös egendom. Antalet ärenden som överfördes till följande år (2012 ) ökade innan och antalet anhängiggjorda ärenden i slutet av år minskade jämfört med år Från 2012 till överfördes över anhängiggjorda civilmål. Detta är över 30 procent fler än året innan. Från år 2012 överfördes mest ärenden från de kvantitativt största ärendegrupperna, såsom skuld och fordringsärenden och ärenden gällande lös egendom, även om deras behandlingstider i tingsrätterna är allmänt taget korta. I slutet av år fanns det anhängiggjorda civilmål, vilket är 20 procent färre än året innan. Avgöranden huvudsakligen med skriftlig beredning Av alla slutbehandlade tvistemål avgjordes 99,4 procent, ärenden, redan i beredningsskedet. I den skriftliga behandlingen av beredningen avgjordes ärenden och i den muntliga beredningen ärenden. Av tvistemålen kom 0,6 procent av de slutbehandlade ärendena upp till huvudförhandling i tingsrätterna. Antalen slutbehandlade tvistemål och ansökningsärenden samt genomsnittliga behandlingstider efter avgörandeskede 2012 och /Avgörandeskeden Tvistemål Ansökningsärenden Avgörandeskeden totalt Skriftlig beredning Muntlig beredning Huvudförhandling Avgörandeskeden totalt Skriftlig beredning Muntlig beredning Huvudförhandling Slutbehandlade ärenden totalt Behandlingstid i genomsnitt, mån. 2,7 2,6 9,8 12,5 5,1 5,0 5,6 8, Slutbehandlade ärenden totalt Behandlingstid i genomsnitt, mån. 2,3 2,2 9,1 11,4 5,2 5,1 7,2 8,2 År blev behandlingstiderna av tvistemål längre i alla avgörandeskeden jämfört med året innan. Av tvistemålen avgjordes 52 procent inom en kortare tid än två månader och 94 procent inom en kortare tid än ett halvår. I den skriftliga beredningen av tvistemål tog behandlingen i genomsnitt 2,6 månader och i mål som framskridit till huvudförhandling i genomsnitt 12,5 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden i alla slutbehandlade tvistemål var 2,7 månader. Behandlingstiderna för ansökningsärenden var på samma nivå som året innan. Behandlingstiderna varierar stort beroende på ärendets innehåll och behandlingens avgörandeskede. Av tvistemålen var år behandlingstiderna särskilt för ärenden inom sjörätt, hyresärenden, skuld och fordringsärenden samt ärenden gällande lös egendom kortare än den genomsnittliga behandlingstiden. Längst var behandlingstiden för ärenden gällande försäkringsavtal, konkurser, utomobligatoriskt skadeståndsansvar och immateriella rättigheter, som nått huvudförhandling. Behandlingstiderna för ansökningsärenden är i genomsnitt längre än behandlingstiderna för tvistemål. De kortaste behandlingstiderna i ansökningsärenden hade förmynderskapsärenden samt arvs och testamentsrättsliga ärenden, de längsta äktenskaps och samborättsliga ärenden samt konkursärenden, som nått huvudförhandling. 2

3 Av de tvistemål som tingsrätterna slutbehandlade år bifölls talan, dvs. tingsrätterna avgjorde målet enligt kärandens krav, i 83 procent av fallen. Av talan som bifölls var 97 procent tredskodomar, dvs. domstolens avgöranden i svarandens frånvaro. 3

4 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Slutbehandlade, inkomna och överförda civilmål vid tingsrätterna efter ärendegrupp...5 Tabellbilaga 2. Slutbehandlade civilmål vid tingsrätterna efter ärendegrupp Tabellbilaga 3. Slutbehandlade tvistemål vid tingsrätterna efter sätt för anhängiggörande Tabellbilaga 4. Slutbehandlade civilmål efter hovrättskrets och tingsrätt...9 4

5 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Slutbehandlade, inkomna och överförda civilmål vid tingsrätterna efter ärendegrupp Ärendegrupp CIVILMÅL TOTALT TVISTEMÅL Familjerätt Förmynderskap Arvs och testamentsrätt Fast egendom Hyresärenden Lös egendom varav fordran baserad på köp av lös egendom Immateriell rätt Skuld eller fordringsförhållande varav annan fordran som grundar sig på skuldförhållande Tjänstgöringsavtal, uppdrag, avtal om arbetsresultat varav fordringar som baserar sig på övriga tjänstgöringsavtal, uppdrag och arbetsresultatsavtal Sjörätt Försäkringsavtal Försäkringsgivares regressrätt Utomobligatoriskt skadeståndsansvar varav tvistemål baserade på skadeståndslagen varav skadeståndsskyldighet på grund av brott Sammanslutningar och stiftelser Äganderätt till utmätt lös egendom Konkurs Skuldsanering och saneringsförfarande Säkringsåtgärder, vräkning, handräckning Övriga tvistemål Jordrättsärenden ANSÖKNINGSÄRENDEN Lagstiftning om barn Slutbehandlade ärenden totalt ,9 4,5 5,5 200,0 7,5 2,1 4,2 6,7 6,8 43,4 10,8 11,2 13,1 13,1 64,0 1,5 11,8 80,0 4,6 227,3 15,1 100,0 21,7 18,2 3,5 5,4 0,5 8,2 12,6 överförda från föregående år ,9 38,0 7,0. 22,8 9,9 14,3 61,2 68,5 9,1 46,1 46,9 27,0 31,3 18,0 3,3 20,2 1,5 1,7 4,5 8,9 0,0 10,2 40,0 9,6 4,0 6,0 6,2 18,6 inkomna under år ,9 5,9 4,6 66,7 20,9 2,5 0,8 20,6 21,0 50,3 0,6 0,9 23,0 23,4 38,9 23,1 26,5 14,1 33,0 13,7 12,0 100,0 1,4 85,7 10,3 16,1 7,5 3,8 0,5 överförda till följande år ,1 24,2 4,8 200,0 12,1 1,0 21,9 40,7 42,7 17,0 20,4 20,3 33,1 38,1 0,0 19,4 44,4 28,4 48,9 72,0 0,4 0,0 8,7 0,0 32,2 18,7 4,0 4,3 10,3 5

6 Ärendegrupp varav beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt varav ändring av beslut om vårdnad om barn varav ändring av beslut om umgängesrätt Äktenskaps och samborätt varav äktenskapsskillnad (inga biyrkanden) varav äktenskapsskillnad (biyrkanden) Förmynderskapsärenden varav förordnande av intressebevakare på grund av försvagat hälsotillstånd Arvs och testamenträtt Skuldsanering Företagssanering Andra ansökningsärenden Konkurser Verkställighetsärenden Utsökningsärenden som gäller registrerat partnerskap Slutbehandlade ärenden totalt ,1 5,6 24,3 2,0 3,4 4,3 10,2 4,0 8,5 5,7 11,3 31,9 3,6 11,1 2,9 0,8 överförda från föregående år ,5 12,8 19,6 1,9 2,7 2,2 42,0 20,0 23,0 8,4 28,4 7,2 2,4 0,6 6,6 1,3 inkomna under år ,4 2,4 7,8 3,2 2,0 13,1 6,2 0,9 5,3 2,0 11,5 35,7 1,6 9,4 2,1 9,6 överförda till följande år ,9 8,1 5,7 6,3 5,7 14,3 6,0 26,0 4,8 8,4 30,4 27,3 0,8 7,8 11,1 13,0 6

7 Tabellbilaga 2. Slutbehandlade civilmål vid tingsrätterna efter ärendegrupp 2008 Ärendegrupp CIVILMÅL, TOTALT TVISTEMÅL Familjerätt Förmynderskap Arvs och testamentsrätt Fast egendom Hyresärenden Lös egendom Immateriell rätt Skuld eller fordringsförhållande Tjänstgöringsavtal, uppdrag, avtal om arbetsresultat Sjörätt Försäkringsavtal Försäkringsgivares regressrätt Utomobligatoriskt skadeståndsansvar Sammanslutningar och stiftelser Äganderätt till utmätt lös egendom Konkurs Skuldsanering och saneringsförfarande Säkringsåtgärder, vräkning, handräckning Övriga tvistemål Jordrättsärenden ANSÖKNINGSÄRENDEN Lagstiftning om barn Äktenskaps och samborätt Förmynderskapsärenden Arvs och testamenträtt Skuldsanering Företagssanering Andra ansökningsärenden Konkurser Verkställighetsärenden Utsökningsärenden som gäller registrerat partnerskap

8 Tabellbilaga 3. Slutbehandlade tvistemål vid tingsrätterna efter sätt för anhängiggörande 2000 År Slutbehandlade ärenden totalt Begränsad maskinläsbar stämningsansökan Begränsad skriftlig stämningsansökan Omfattande stämningsansökan Annat sätt för anhängiggörande Förlikningsansökan

9 Tabellbilaga 4. Slutbehandlade civilmål efter hovrättskrets och tingsrätt Hovrättskrets//Tingsrätt Civilmål totalt Tvistemål Ansökningsärenden OMRÅDEN TOTALT Helsingfors hovrätts domkrets Esbo Helsingfors Östra Nyland Tusby Vanda Östra Finlands hovrätts domkrets Södra Savolax Kajanaland Norra Karelen Norra Savolax Åbo hovrätts domkrets Egentliga Tavastland Västra Nyland Birkaland Egentliga Finland Åland Vasa hovrätts domkrets Södra Österbotten Mellersta Österbotten Mellersta Finland Österbotten Satakunta Kouvola hovrätts domkrets Södra Karelen Hyvinge Kymmenedalen PäijänneTavastland Rovaniemi hovrätts domkrets KemiTorneå Lappland Uleåborg YlivieskaBrahestad

10 Rättsväsende 2014 Förfrågningar Heli Hiltunen Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Ändringar i civilstånd 2013

Ändringar i civilstånd 2013 Befolkning 2014 Ändringar i civilstånd 2013 Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna

TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR. Anvisningar till tingsrätterna 1 TUOMAS-SYSTEMETS INSKRIVNINGSANVISNINGAR Anvisningar till tingsrätterna Version 1 JUSTITIEMINSTERIET Justitieförvaltningsavdelningen 2007 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 1 INSKRIVNINGSTVÅNG...5

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Justitieministeriet,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökning Arbetsmarknaden 015 Arbetskraftsundersökning 015, maj Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 015 till

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 5 19:39 okt 5 19:42 okt 5 19:55 okt 5 19:49 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 5 19:39 okt 5 19:42 okt 5 19:55 okt 5 19:49 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP SL 3 LAGKUNSKAP BOK: LINNAINMAA&VÄISÄNEN 'LAGKUNSKAP FÖR GYMNASIET (Söderströms) Mål Ifråga om färdigheter är målet att studeranden skall kunna bevaka sina rättigheter och kunna underställa angelägenheter

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner Skuldsanering för privatpersoner Skuldsatt blir fri Pamela Wikholm Examensarbete för rättstradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Pamela Wikholm Utbildningsprogram

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010 juni Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var

Läs mer