FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2008 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Statsrådets beslut om upplösande av Dragsfjärds kommun, Kimito kommun och Västanfjärds kommun och bildande av en ny Kimitoöns kommun Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer Nr 103 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den ändring som gjorts i avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas Given i Helsingfors den 15 februari 2008 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs: 1 Den ändring som den 22 januari 2008 i Lima gjordes i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets installationsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas, som republikens president har godkänt den 21 december 2007, träder i kraft den 22 februari 2008 så som därom har överenskommits. 2 Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning. 3 Denna förordning träder i kraft den 22 februari Helsingfors den 15 februari 2008 Republikens President TARJA HALONEN Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen (Ändringen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

2 290 Nr 104 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Given i Helsingfors den 14 februari 2008 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, ändras i förordningen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 824/1999 och 758/2003, och fogas till förordningen nya 3 a 3 f som följer: 3 Medicine studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter En medicine studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) och hör till de fem första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter, inbegripet jourtjänstgöring, vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård enligt 2 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller vid en verksamhetsenhet inom socialvården enligt 24 i socialvårdslagen (710/1982) under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket. En medicine studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i förordningen enligt 1 mom. och som hör till de fyra första studieåren och de studieperioder som ingår i grundutbildningen för läkare inom det specialområde som den studerande ska vara verksam på, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan vara verksam i läkaruppgifter under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket vid en verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård eller bäddavdelningen vid en hälsovårdscentral. En förutsättning för att få vara verksam i uppgiften som jourhavande läkare är dessutom att den studerande står under omedelbar ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket. 3a Odontologie studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter En odontologie studerande som med godkänt resultat genomfört minst de studier som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina och hör till de fyra första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan tillfälligt vara verksam i tandläkaruppgifter vid en verksamhetsenhet enligt 3 1 mom. under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket. 3b Rätten för personer som i utlandet studerar medicin eller odontologi att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter Den som studerar medicin eller odontologi utomlands har sådan rätt som nämns i 3 eller 3 a efter att med godkänt resultat ha ge-

3 Nr nomfört minst de studier som hör till de fem första studieåren inom läkarutbildningen eller i fall som avses i3 2mom. minst de studier som hör till de fyra första studieåren, eller minst de studier som hör till de fyra första studieåren inom tandläkarutbildningen samt av Rättsskyddscentralen för hälsovården eventuellt föreskrivna övriga studier och praktiska övningar. 3c Rätten för personer som studerar till provisor eller farmaceut att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter Den som i Finland studerar till provisor eller farmaceut eller som i utlandet studerar för ett motsvarande yrke och som med godkänt resultat har genomfört de allmänna studier och ämnesstudier som universitetet fastställt, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan när den fullgör den praktik som hör till studierna eller efter en fullgjord första praktikperiod tillfälligt vara verksam i farmaceutuppgifter vid ett apotek, ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral under ledning och tillsyn av en legitimerad farmaceut eller provisor. 3d Andra studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter Den som i Finland studerar för yrket i fråga eller den som i utlandet studerar för ett motsvarande yrke och som med godkänt resultat genomfört två tredjedelar av sina studier och som på grundval av praktisk erfarenhet eller andra omständigheter har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften, kan tillfälligt vara verksam i någon annan än en i 3 och 3 a 3 c nämnd legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter vid en verksamhetsenhet enligt 3 1mom. under ledning och tillsyn av en sådan legitimerad yrkesutbildad person. 3e Begränsning av rätten att vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter En studerande som avses i3och3a 3d får inte tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter när mer än tio år har förflutit från det att studierna inleddes. 3f Handledare för studerande verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en verksamhetsenhet inom socialvården ska skriftligen för en studerande som avses i 3 och 3 a 3 d utse en handledare som har rätt att som legitimerad yrkesutbildad person utöva yrket i fråga. Handledaren vid verksamhetsenheten ska följa, handleda och övervaka den studerandes verksamhet och genast ingripa vid eventuella missförhållanden och avbryta verksamheten om patientsäkerheten äventyras. Verksamhetsenheten ska se till att en jourhavande studerande alltid kan få tag på en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att utöva yrket i fråga och som vid behov ska infinna sig vid verksamhetsenheten. Denna förordning träder i kraft den 1 juni Helsingfors den 14 februari 2008 Omsorgsminister Paula Risikko Regeringsråd Riitta-Maija Jouttimäki

4 292 Nr 105 Statsrådets beslut om upplösande av Dragsfjärds kommun, Kimito kommun och Västanfjärds kommun och bildande av en ny Kimitoöns kommun Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 2008 Statsrådet har med stöd av 11 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat: Ändring i kommunindelningen Dragsfjärds kommun, Kimito kommun och Västanfjärds kommun upplöses och i stället bildas en ny kommun, som omfattar deras nuvarande områden och som börjar använda namnet Kimitoön. Verkningar på judiciell och administrativ indelning Den nya kommunen hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Kimito kommun. Verkningar på språklig indelning Den nya kommunen är tvåspråkig. Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den 1 januari Tillkännagivande av beslutet Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft. För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet. Besvärsanvisning Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär. Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen. I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks. Helsingfors den 14 februari 2008 Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi Överinspektör Suvi Savolainen

5 293 Nr 106 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä Given i Helsingfors den 15 februari 2008 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2006 om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006) en ny 4 a 4 c som följer: 3 kap. Förhindrande av kontakter mellan fjäderfä och vilda fåglar 4a Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus Det är förbjudet att hålla fjäderfä ute. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion. Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte 1) djurparker som avses i 20 i djurskyddslagen (247/1996), 2) friflygning från duvslag, samt 3) sådana djurhållningsplats där det inte samtidigt hålls både hägnade vattenfåglar och annat fjäderfä för kommersiell kött- eller äggproduktion och där utehägn har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät eller något motsvarande sätt så, att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä som hålls i hägn. 4b Anmälan om att hålla fjäderfä utomhus Fjäderfähållaren skall underrätta kommunalveterinären om att fjäderfä hålls ute på en sådan djurhållningsplats som avses i4a 2 mom. 3 punkten innan fjäderfäna släpps ut i utehägnet. Anmälan skall lämnas skriftligt och av anmälan skall framgå följande uppgifter: 1) vilka fågelarter fjäderfähållaren håller utomhus; 2) antalet fåglar; 3) avståndet från hållningsplatsen till närmaste sjöar, träsk och åar; samt 4) en redogörelse för hur fåglarna skyddas i utehänget för vilda vattenfåglar. 4c Förande av fjäderfä och andra fåglar till djurutställningar eller motsvarande evenemang Fjäderfä och andra fåglar får inte föras till djurutställningar eller motsvarande evene-

6 294 Nr 106 mang. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2008, och den gäller till och med den 31 maj Om fjäderfä hålls utomhus på en djurhållningsplats som avses i 4 a 2 mom. 3 punkten innan denna förordning träder i kraft, skall anmälan enligt 4 b om hållande av fåglar utomhus lämnas till kommunalveterinären senast den 1 april Helsingfors den 15 februari 2008 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Veterinäröverinspektör Katri Levonen

7 Nr Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer Given i Helsingfors den 15 februari 2008 I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 55 i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007): 1 Tillämpningsområde För de prestationer som utförs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott, om vilka föreskrivs i revisionslagen, uttas avgifter till Centralhandelskammaren och handelskamrarna i enlighet med denna förordning. 2 Centralhandelskammarens revisionsnämnds avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Offentligrättsliga prestationer enligt 6 i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Centralhandelskammarens revisionsnämnd tar ut fasta avgifter enligt nedan är 1) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-revisor 2) deltagande i CGR-examen 610 euro, 3) deltagande i GRM-examen 490 euro, 4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-revisor 5) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-sammanslutning 6) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 7) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-revisor 8) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 9) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som CGR-revisor 10) intyg över anteckningar i revisorsregistret 60 euro, 11) utdrag ur revisorsregistret 15 euro/begränsat utdrag, 30 euro/omfattande utdrag, 12) årsavgift för CGR-revisor 700 euro, 13) årsavgift för CGR-sammanslutning euro, Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en CGR-sammanslutning 180 euro i behandlingsavgift för det antal CGR-revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden. 14) kvalitetsgranskning av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning euro, samt 15) annan granskning 130 euro per timme. 3 Handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Offentligrättsliga prestationer enligt 6 i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka handelskamrarnas revisionsutskott tar ut fasta avgifter enligt nedan är 1) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-revisor 2) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-revisor 3) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-sammanslutning 4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-sammanslutning

8 296 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 107 5) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-revisor 6) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-sammanslutning 7) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som GRM-revisor 8) årsavgift för GRM-revisor 415 euro, 9) årsavgift för GRM-sammanslutning 830 euro, Förutom den avgift som nämns ovan uttas av en GRM-sammanslutning 100 euro i behandlingsavgift för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid GRM-sammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden. 10) kvalitetsgranskning av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning euro, samt 11) annan granskning 130 euro per timme. 4 Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder Prestationer som Centralhandelskammaren och handelskamrarna prissätter på företagsekonomiska grunder är 1) fotokopior och andra avskrifter, 2) register- och databastjänster, 3) utbildnings- och konsulteringstjänster, samt 4) andra tjänster och prestationer som utförs på basis av beställning eller enligt annat uppdrag. 5 Tidpunkten för betalning av avgifterna Den deltagaravgift som avses i 2 2 och 3 punkten ska erläggas senast två veckor före examensdagen. Den årsavgift som avses i 2 12 och 13 punkten samt i 3 8 och 9 punkten ska erläggas årligen före utgången av mars månad. 6 Fördelningen av avgifter Handelskamrarna betalar 20 procent av de avgifter som de tagit ut till Centralhandelskammaren med undantag av avgifterna enligt 3 10 och 11 punkten. 7 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008 och är i kraft tills vidare. Helsingfors den 15 februari 2008 Arbetsminister Tarja Cronberg Regeringssekreterare Sanna Alakare UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 1 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2008 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 18 maj 2004 Nr 379 387 INNEHÅLL Nr Sidan 379 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Organisationen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss...

INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... Utredningsman Timonens rapport på remiss... REVISION 2/2011 22.6.2011 INNEHÅLL Ändring av förordning om revisorsavgift... 1 Utredningsman Timonens rapport på remiss... 1 Nordiskt möte för revisionsbranschens tillsynsorgan i Oslo 8-9.6.2011... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 12 februari 2010 Nr 83 87 INNEHÅLL Nr Sidan 83 Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2000 Nr 804 810 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Statsrådets förordning om ändring av 11 och 17 förordningen om polisutbildning... 2097 805

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 SOCIALSKYDD So 2.1 So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 Se ändringsförslag RP 76/2007, RP 121/2007 och RP 149/2007. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1384 1598 INNEHÅLL Nr Sidan 1384 Lag om ändring av 12 i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Läs mer