FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion Nr 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar Given i Helsingfors den 27 mars 2009 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för sådana byggnader, maskiner och anläggningar som avses i 2 och 4 och som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2009 och 2010 i beskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i denna lag. 2 Avskrivning på byggnader Med avvikelse från vad som föreskrivs i 34 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) får de avskrivningar som en skattskyldig gör skatteåren 2009 och 2010 på en byggnad som den skattskyldige använder som fabrik eller verkstad och som avses i 3 i denna lag uppgå till högst 14 procent av den anskaffningsutgift för byggnaden som inte har avskrivits. Om en byggnad som hör till anläggningstillgångarna endast delvis används i produktiv verksamhet, får avskrivningen göras på den del av anskaffningsutgiften för byggnaden som motsvarar den produktiva användningen. 3 Påbörjande av byggandet En förutsättning för att en höjd avskrivning ska få göras är att byggandet har påbörjats den 1 januari 2009 eller därefter. Om inte annat framgår av särskilda omständigheter, ska byggandet anses påbörjat när arbetena på byggnadsgrunden har inletts. Såsom arbeten på byggnadsgrunden avses i detta fall inte eventuella grävnings- eller sprängningsarbeten Ṁed byggande avses i denna lag vidtagande av sådana byggnadsåtgärder för vilka RP 6/2009 FiUB 1/2009 RSv 22/

2 2898 Nr 222 det enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) krävs bygglov som berättigar till uppförande av nybyggnad. 4 Avskrivning på maskiner och anläggningar Med avvikelse från vad som föreskrivs i 30 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får de avskrivningar som skatteåren 2009 och 2010 görs på anskaffningsutgiften för en ny maskin eller anläggning som används i en fabrik eller verkstad uppgå till högst 50 procent av den anskaffningsutgift för maskinen eller anläggningen som inte har avskrivits. 5 Bokföring och rapportering En förutsättning för att avskrivningarna enligt denna lag ska kunna dras av i beskattningen är att den avskrivning som görs på anskaffningsutgiften har dragits av som utgift också i den skattskyldiges bokföring. Den skattskyldige ska med tanke på verkställandet av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redogöra för den tidpunkt då byggandet påbörjades samt för den tidpunkt då byggnaden, maskinen eller anläggningen togs i bruk. Anskaffningsutgifterna för maskiner och anläggningar ska i den skattskyldiges bokföring specificeras så tydligt att de lätt kan särskiljas från övriga utgifter. 6 Ikraftträdande Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2009 och Helsingfors den 27 mars 2009 Republikens President TARJA HALONEN Finansminister Jyrki Katainen

3 2899 Nr 223 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen Given i Helsingfors den 1 april 2009 Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 3 mom. i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) sådant det lyder i lag 526/1996, beslutat: 1 Tillämpningsområde Genom denna förordning förbjuds användningen av vissa fångstredskap och fiskesätt från ingången av maj 2009 till utgången av april 2014 i syfte att trygga saimenvikarens levnadsförhållanden och förökning inom djurets viktigaste utbredningsområden. 2 Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden De viktigaste utbredningsområdena för saimenvikaren i Saimen är följande vattenområden eller delar av sådana som märkts ut på bifogade kartritningar: 1) Pyhäselkä skärgård, bilaga 1, 2) Orivesi skärgård, bilaga 2, 3) Joutenvesi Kolovesi Pyyvesi, bilaga 3, 4) Haukivesi norra, bilaga 4, 5) Haukivesi södra, bilaga 5, 6) Pihlajavesi, västra, bilaga 6, 7) Pihlajavesi östra, bilaga 7, 8) Tolvanselkä Katosselkä, bilaga 8, 9) Luonteri Lietevesi, bilaga 9, 10) Lietevesi Petranselkä Storsaimen, bilaga 10. Till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden räknas dock inte sjöar och tjärnar belägna på öar inom det område som avses i 1 mom. 3 Förbjudna fångstredskap Användningen av följande fångstredskap och fångstmetoder är förbjuden inom de områden som avses i 2 : 1) långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete, 2) nät där nätslingan eller grimman är gjord av flertrådigt garn (multifilgarn), 3) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av sådant entrådigt garn (monofilgarn) som är tjockare än 0,17 millimeter, 4) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter, 5) storryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap vilka motsvarar storryssjor som har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter, samt sådana storryssjor som inte är öppna upptill. De begränsningar i 1 mom. som gäller fångstredskap och fångstmetoder gäller inte mete, pilkfiske och fiske med drag, även om dessa skulle bedrivas med hjälp av fiskbete,

4 2900 Nr 223 inte heller fångst med katsa, mjärde eller sådan ryssja som är högst sex meter lång, ledarmen inberäknad. 4 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009 och gäller till och med den 30 april Förbudet enligt 3 1 mom. 3 punkten gäller yrkesfiskare som avses i 6 a i fiskelagen (286/1982) först från och med den 1 maj Fram till det datumet får de använda nät som har ett knutavstånd på mindre än 60 millimeter, där nätslingan eller grimman är gjord av entrådigt garn som är högst 0,20 millimeter tjockt. Helsingfors den 1 april 2009 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Överinspektör Roni Selén

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 2911 Nr 224 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat Utfärdat i Helsingfors den 31 mars 2009 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000): Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning: Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat... 9/ Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1 B, Helsingfors) PB 310, Statsrådet, telefon Helsingfors den 31 mars 2009 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Jordbruksråd Kirsi Heinonen

16 2912 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 225 Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion Utfärdat i Helsingfors den 2 april 2009 Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000): Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning: Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion... 8/ Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1 B, Helsingfors) PB 310, Statsrådet, telefon Helsingfors den 2 april 2009 Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila Specialsakkunnig Marja Savonmäki UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET Nr , 2 ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2009 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 januari 2006 Nr 1 5 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 20 december 2006 Nr 1165 1169 INNEHÅLL Nr Sidan 1165 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten... 3201 1166 Statsrådets

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1254/2014 Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar Givet i Helsingfors den 18 december 2014 Skatteförvaltningen

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är att skapa klarhet i de bestämmelser om fångstredskap

Läs mer