Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2010"

Transkript

1 1(7) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2010 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Jönköping Projektnamn: Solvanor och attityder hos ungdomar Diarienummer: Länsstyrelsen har inom ramen för åtgärdsprogram Luften och hälsans miljömål tagit fram ett vägledningsmaterial gällande solvanor och attityder hos ungdomar. Vägledningen är tänkt att användas i skolundervisningen årskurs 6-9. Inom projektet har utarbetats en lärarhandledning och ett flertal elevuppgifter som kan användas inom ämnena SO, Idrott och hälsa, NO samt Bild (bilaga 4). Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Värmland Projektnamn: Kulturmiljöinformation till skogsbruket Diarienummer: Länsstyrelsen har under 2010 tillsammans med Skogsstyrelsen genomfört informationsprojektet riktat till skogsbrukets aktörer. Då inte alla sökta medel erhölls, minskades antalet träffar ner från de planerade 14 till 9 stycken med ett drygt 60-tal deltagare från 6 skogsbolag De bolag som deltagit är Stora Enso (fyra olika distrikt), Sveaskog, Mellanskog, Karlstads stift, Nykvist skog och Moelven. Deltagarna arbetade främst med planering av avverkningar samt virkesköp. Ett fåtal jobbade även som maskinförare. Träffarna bestod av en halvdag inomhus med genomgång av lagstiftningar, miljömål samt diskussion kring problematiken med att minska skadorna på fornoch kulturlämningar samtidigt som man bedriver ett modernt skogsbruk. Efter lunch har vi åkt ut i fält tillsammans för att titta på forn- och kulturlämningar och diskutera mer konkret hur man planerar och genomför en avverkning som berör lämningar. Platser med lyckade avverkningar på i fornlämningsmiljöer har också besökts och lyfts fram som goda exempel. Där har det varit möjligt att diskutera vilka metoder som använts och vilken merkostnad det faktiskt rört sig om. Vi har även genomfört enklare enkäter med deltagarna med utvärdering av dagen och frågor om fortsatta insatser. Responsen vi fått är mycket positiv och man har efterfrågat fler liknande aktiviteter. Under hösten har vi redan kunnat märka av ett positiv resultat av projektet i form av en ökad kontakt mellan planerare och antikvarier på länsstyrelsen både inför avverkningar men också i form av mer allmänna diskussioner hur man kan jobba vidare med problematiken. Diskussionerna har varit mer har visat att man från skogsbolagens sida är både mer insatt i frågorna och intresserade av svaren. Man har en större förståelse för lagstiftningen och är inriktade på att hitta en bra lösning för inte bara avverkningen utan även att bevara de värden som berörs.

2 2(7) Ännu har vi naturligtvis inte kunnat göra någon uppföljning för att mäta resultaten i fält. Rapport är under framtagande och insänds så snart den är klar. Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Värmland Projektnamn: Information och inspiration för forsatt hävd av värmländska ängsmarker Diarienummer: Länsstyrelsen har under 2010 tillsammans med Skogsstyrelsen genomfört informationsprojektet riktat till skogsbrukets aktörer. Då inte alla sökta medel erhölls, minskades antalet träffar ner från de planerade 14 till 9 stycken med ett drygt 60-tal deltagare från 6 skogsbolag De bolag som deltagit är Stora Enso (fyra olika distrikt), Sveaskog, Mellanskog, Karlstads stift, Nykvist skog och Moelven. Deltagarna arbetade främst med planering av avverkningar samt virkesköp. Ett fåtal jobbade även som maskinförare. Träffarna bestod av en halvdag inomhus med genomgång av lagstiftningar, miljömål samt diskussion kring problematiken med att minska skadorna på fornoch kulturlämningar samtidigt som man bedriver ett modernt skogsbruk. Efter lunch har vi åkt ut i fält tillsammans för att titta på forn- och kulturlämningar och diskutera mer konkret hur man planerar och genomför en avverkning som berör lämningar. Platser med lyckade avverkningar på i fornlämningsmiljöer har också besökts och lyfts fram som goda exempel. Där har det varit möjligt att diskutera vilka metoder som använts och vilken merkostnad det faktiskt rört sig om. Vi har även genomfört enklare enkäter med deltagarna med utvärdering av dagen och frågor om fortsatta insatser. Responsen vi fått är mycket positiv och man har efterfrågat fler liknande aktiviteter. Under hösten har vi redan kunnat märka av ett positiv resultat av projektet i form av en ökad kontakt mellan planerare och antikvarier på länsstyrelsen både inför avverkningar men också i form av mer allmänna diskussioner hur man kan jobba vidare med problematiken. Diskussionerna har varit mer har visat att man från skogsbolagens sida är både mer insatt i frågorna och intresserade av svaren. Man har en större förståelse för lagstiftningen och är inriktade på att hitta en bra lösning för inte bara avverkningen utan även att bevara de värden som berörs. Ännu har vi naturligtvis inte kunnat göra någon uppföljning för att mäta resultaten i fält. Rapport är under framtagande och insänds så snart den är klar. Ansvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen Projektnamn: Workshopserie på temat Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling Diarienummer:

3 3(7) Projektet består av två delar. Den ena delen innebär genomförande av tre konsultativa workshops där deltagarna fått diskutera projektets tema inklusive dess praktiska tillämpbarhet. Totalt deltog 57 personer från olika verksamhetsområden såsom miljö, folkhälsa, hälso- och sjukvård, samhällsplanering, ekonomi samt utbildning från bland annat kommun, landsting, länsstyrelse, högskola och forskningsmiljö. De tre workshopstillfällena genomfördes i samarbete med länsstyrelserna i de tre länen Skåne, Norrbotten och Dalarna, dels för att åstadkomma en geografisk spridning och dels för att dessa tre län av regeringen hösten 2010 utsetts till Pilotlän för grön utveckling. Resultatet från de tre workshoptillfällena finns sammanställt i en bifogad rapport. Sammanfattningsvis talar det för att hälsofrämjande som grund i strategier för hållbar utveckling rymmer en betydande potential för att underlätta delaktighet, samverkan och ledning i arbetet för ett hållbart samhälle. Man pekar på möjligheterna inom utbildningsväsende, samhällsplanering, hälso- och sjukvård, arbetsmiljöarbete och sedvanligt folkhälsoarbete. Från workshopdeltagarna poängteras särskilt vikten av att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av det hälsofrämjande arbetet för att därmed öka möjligheterna att etablera det hälsofrämjande perspektivet som en avgörande faktor i lokal och regional utveckling. Den andra delen av projektet innebär en senare publicering av ett handledningsmaterial avsedd för spridning där det vetenskapliga underlaget för projektets tema inklusive kommunikationsverktyget Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling presenteras, integrerat med resultaten från projektets tre workshops och med praktiska erfarenheter av temat från andra sammanhang. Ansvarig myndighet/organisation: Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge Projektnamn: Lärande för Hållbar utveckling Diarienummer: Projektet Lärande för hållbar utveckling är nu avslutat. En utvärderande rapport går att hitta på Stiftelsen Teknikdalens hemsida: Rapporten är framtagen av Dalarnas Forskningsråd och innehåller sammanställningar av enkäter och intervjuer som gjorts med projektdeltagare. Det samlade intrycket är att projektet har varit mycket lyckat och uppskattat av de skolor som deltagit. Intervjuerna med rektorer och pedagoger visar att flera av skolorna genom projektet har inspirerats till att arbeta mer tematiskt och ämnesövergripande. I alla intervjuer ges bilden av att skolan har upplevt projektet som givande och inspirerande, framförallt de lärarfortbildningar som anordnats inom ramen för projektet. Elevenkäterna visar att elevernas kunskap om hållbar utveckling har ökat och att deras inställning till frågan har förbättrats. Såväl de regionala som de nationella miljömålen är av stor vikt i ett hållbarhetsperspektiv, vilket har kommunicerats till både lärare och elever genom projektets insatser.

4 4(7) Arbetet med Lärande för hållbar utveckling fortsätter nu genom projektet KNUT, KNUT-projektet är ett samarbete mellan fyra regionala aktörer och syftar till att öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat-, resurs- och energifrågor. KNUT-projektet ska utveckla och sprida ämnesövergripande metoder för att integrera klimat-, resurs- & energifrågor som en del i undervisningen. Projektnamn: Dialogsatsning - konferenser kring miljömålsarbetet i kommunerna Diarienummer: SKL har, ofta i samverkan med andra parter, genomfört ett trettiotal konferenser på ett tjugotal teman där miljömålen integrerats i verksamhets- och utvecklingsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Webbinfo, rapporter och verktyg för att synliggöra miljöarbetet bidrar till kunskapsspridningen. Genomförda konferenser under 2010: Presidiekonferenser för miljö- och byggnämnder vid tre tillfällen, cirka 180 deltagare, med teman som hållbart samhällsbyggande, klimat, buller, vatten, avfall Presidiedagar för tekniska nämnder, om bland annat avfall och miljökrav i upphandling FAH, Förbundet för Allmänt Hälsoskydd, Årsmöte april, med tema strategiska miljöfrågor i samhällsplaneringen inkl klimat, buller, strandskydd, avfall och hållbart samhällsbyggande. SKL utformade program och ledde workshops. FAH:s Höstmöte i Borås med huvudtema biologisk mångfald, cirka 100 deltagare. SKL:s konferens för kommunala miljö-, plan- och byggchefer, med tema myndighetsutövning (inkl ledarskap, lagstiftning och företagsklimat) Samhällsbyggande för klimatet, 1 tillfälle med 60 deltagare och uppföljande rapport Energikicken 9 konferenser om energieffektivisering i fastigheter, drygt 300 deltag Branschdagar för offentlig fastighetsförvaltning med 130 deltagare, om bl.a. hållbart och energismart byggande Miljöbedömningar av planer och program, ett tillfälle med 40 deltagare. Samt skriften Tänk miljö i tid på Den Goda staden, slutkonferens och flera rapporter om planering, transporter, buller och luft etc, med Trafikverket, Boverket och tre kommuner. Strandskydd, fyra egna konferenser samt en konferens i samarbete med ULI, lantmäteri och informationssystem

5 5(7) Offentlig kontroll av dricksvattenanläggningar, 1 st med Livsmedelsverket, 50 pers Vattenförvaltning, en konferens med drygt 100 deltagare Radon i inomhusluft, fem konferenser med 100 deltagare i samarbete med SSI Radon i dricksvatten, en konferens med 25 deltagare i samarbete med SSI Miljöarbete i landsting och regioner, Nämil för miljösamordnare, 40 personer Avfallspolitik, producentansvar och upphandling, 2 regionala konferenser, cirka 300 personer Ledningssystem för hållbar utveckling, 2 workshops med SIS och Miljöstyrningsrådet, cirka 150 personer Grön upphandling, en konferens med Miljöstyrningsrådet och Miljöaktuellt cirka 170 pers Grön IT, en konferens med IT-branschen, cirka 100 personer Miljöteknik och miljöteknikexport, en konferens med Exportrådet m.fl. cirka 150 personer Offentlig upphandling och teknikupphandling, en konferens och två workshops med Miljöstyrningsrådet m.fl. cirka 120 deltagare. Medverkan vid andra organisationers konferenser på liknande teman, t.ex. Kommunaltekniska föreningen om hållbart samhällsbyggande, MSB om klimatanpassning, Boverket om energideklarationer och effektivisering etc. Projektnamn: Fjärilar i undervisning och naturvård Diarienummer: Under 2010 har projektet Fjärilar i undervisning och naturvård genomförts av Göteborgs Stad. Projektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan miljöförvaltningen och park- och naturförvaltningen. Samarbete har också skett med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Bohusläns museum, Friluftsfrämjandet och Göteborgs naturhistoriska museum samt med Lillebyskolan, Nya Långedragsskolan och Kärralundskolan. Projektet har syftat till att öka intresset för vårt rika växt- och djurliv, genom att väcka lust och skapa engagemang kring dagfjärilar. Genom att höja kunskapen och förståelsen för värdet av att skydda, vårda och värna naturen ökar vi möjligheten för att nå våra miljömål. I projektet har 40 pedagoger från förskolor och skolor i Göteborgs Stad fått utbildning i fjärilskunskap, samt fått tips på hur man kan arbeta pedagogiskt kring fjärilar. Som en del av utbildningen har pedagogerna uppfört två fjärilsrestauranger. Vidare i projektet har foldern Upptäck fjärilar tagits fram

6 6(7) samt spridits till bland annat förskolor, skolor och museer. Webbsidan har uppförts, vilken bland annat ger information om projektet och dess resultat, tips på inventering och andra fjärilsaktiviteter, fjärilsrika miljöer samt pedagogiska tips. Foldern och webbsidan kommer att användas i det fortsatta arbetet med fjärilar samt spridas i passande sammanhang. Projektet har också resulterat i uppstart av en enkel övervakning av dagfjärilar, genom anordnande av en inventeringstävling för förskolor och skolor under Fler idéer rörande fjärilsaktiviteter har uppkommit i projektet, bland annat kommer en fototävling med fjärilstema att hållas för allmänheten under En rapport om projektet har givits ut och finns att läsa på Göteborgs Stads webbsida: 0_R_2011_5.pdf/$file/N800_R_2011_5.pdf Projektnamn: Fler möter hållbar utveckling Diarienummer: Resultaten av projektet har uppnåtts väl. Genom ett samarbete med närmare 13 föreningar (bland annat somalisk, arabisk, eritreansk, och afgansk) och andra aktörer (Västerås folkhögskola, Hyresgästföreningen, ABF, familjecentrum i Råby/Hammarby, Västerås) har under året flera evenemang genomförts, där drygt 450 personer deltagit. Det stora startskottet var miljöveckan med vårfest, skräpplockardag och Fair trade-dag. Då genomfördes guidningar i tätortsnära natur på somaliska, svenska och arabiska, teckningstävling för barn, tipsrunda och informationsbord. En miljödag med tillhörande gudstjänst har anordnats tillsammans med Surahammars församling om miljö och skapelsen. Då anordnades en loppis, tipspromenad, fika och frågebord. En sommarfest med klimatsmart grillning gick av stapeln i juni. Ett populärt inslag i projektet har varit en intervju i tidningen Gröna Draken, om julfirande, mellan en präst och imam. Se FA21:s hemsida: Hösten har ägnats åt att producera ett material, i nära samarbete med Röda Korsets Centrum för integration, om Miljön i vardagen. Detta material spreds under december och januari till länets samtliga kommuner och Heby kommun samt olika SFI-aktörer och Västerås kommunala bostadsbolag. Materialet finns även att ladda hem och läsa om på: Projektledaren har under året varit runt i regionen och föreläst ibland annat Surahammar, Fagersta och bidragit med material till miljömånaden i Norberg. Projektet har även bidragit till att minska rädslan för skogen, särskilt den tätortsnära naturen och öka kunskapen kring miljömärkningar och hur man enkelt kan minska sin miljöpåverkan i hemmet och samtidigt spara pengar på ett lustfyllt genom ett interaktivt tillvägagångssätt.

7 7(7) Projektnamn: Medvetna Val Diarienummer: Medvetna Val är ett kommunikations- och beteendeförändringsprojekt i Falun Borlänge oktober juli Målet är att minska påverkan på miljö och klimat från hushållen i Falun Borlänge. Medlet är trettio hushåll kallade KlimatPirater med rätt att kapa koldioxiden! Dessa förebilder och inspiratörer rekryterades vid årsskiftet KlimatPiraterna fick uppdragen 1 9 år De gavs vid offentliga seminarier på biblioteken i Borlänge Falun. På seminarierna hölls föredrag eller workshops. Sammanlagt har KlimatPiraterna fått 12 uppdrag som handlar om energi, mat, resor, konsumtion m.m. Uppdragen är utformade så att det utforskas hur livsstil och vanor går att ändra så att hushållets påverkan på klimatet och miljö minskar. Samtidigt visas att ekonomi, hälsa & livskvalité kan bli bättre. Klimatprofiler räknades ut för hushållen efter datainsamling 7/2 ¾ Det är olika diagram som visar klimatpåverkan i kg CO2e för totalt, mat och resor. Klimatprofilerna 2010 ska jämföras med nya som räknas fram efter datainsamling 28/2 1/ efter det tolfte uppdraget. Detta är en del i utvärdering av projektet. Projektet marknadsförs med annonser och genom olika nätverk. MedvetnaVals Program HT 2010 distribuerades till hushåll 5/9-10. Hemsida: För mer information var vänlig se bifogad Delrapport MedvetnaVal 2010.

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar 1(6) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2006 kommuner och föreningar Ansvarig myndighet/organisation: Klimatkommunerna/Sveriges Ekokommuner Projektnamn: Kommunikation av lokalt miljömålsarbete

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer