Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009"

Transkript

1 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande i norra Sverige Diarienummer: Under projektperioden har vi via olika former av inspirationsträffar, 15 st, kommit i direktkontakt med ca 870 lärare och lärarstudenter. Detta har skett i 10 st skolor/högskolor i 6 kommuner i Norrland. Dessa inspirationsträffar har i huvudsak arrangerats tillsammans med två av våra samarbetspartners, Den Globala Skolan och WWF. Innehållet har varit information kring projektet, föreläsningar och praktiska övningar från WWF samt mediepedagogiska praktiska exempel. Parallellt med detta har vi fortsatt vår distribution av våra Mediaguider (väskor fyllda med filmer, TV-program och böcker/tidningar). Dessa bokas kostnadsfritt av våra kunder (kommuner i Västerbotten) en månad i taget. Väskorna, sex till antalet, har med undantag av skolloven, varit ute varje månad under hela projektperioden. Uppskattningsvis (lågt räknat) har de på detta sätt varit tillgängliga under projektperioden för ca 1500 elever. Den stora efterfrågan håller i sig, varför vi dessutom sätter samman tre nya väskor under vårterminen Under projektperioden har dessutom kortfilmer producerats, av vår samarbetspartner, Hållbart resande i Umeåregionen. Dessa filmer sätts under vårterminen 2010 samman till en samlings-dvd som sedan kommer distribueras i bl a våra Mediaguider. Kvar att genomföra, efter datumflytt i samråd med Länsstyrelsen, är två större konferenser för lärare i Vännäs resp.storumans kommun. Vi planerar att under dessa möta ytterligare lärare. Konferenserna har budgeterats till ca kr var. Vi vill samordna de två konferenserna för att spara in på resor för gästerna. Detta har inte gått att göra under vårterminen utan kommer istället att ske i samband med lärarnas utbildningsdagar i augusti under v 33. En effekt av detta är att kommunerna då också lättare kan friställa fler lärare som deltar. För resterande projektpengar, ca kr, avser vi lösa rättigheter för att kunna visa strömmande video (d v s film som ses direkt via vår hemsida, när som helst och hur många gånger som helst), för utvalda filmer i våra Mediaguider. Detta ligger helt i linje med projektets hållbara tema, genom att minska filmfrakter samt genom att underlätta ytterligare för ännu fler elever/lärare att arbeta med temat. Genom dessa insatser bedömer vi att projektets mål på sikt, att minst 600 lärare och 8000 elever de kommande åren kommer arbeta vidare med temat och våra mediaguider, kommer att uppfyllas med råge. Under projekttiden har vi också

2 2(8) med framgång informerat om projektet i vårt nationella nätverk av kollegor, vilket ytterligare ökat möjligheterna att nå dessa mål. Projektet har därför varit mycket lyckat och har både mött och skapat ett växande intresse för dessa frågor. Ansvarig myndighet/organisation: Vägverket Projektnamn: Forum för fler bilpooler Diarienummer: Kommunerna. I huvudsak har Skånes fyra största kommuner uppmuntrats att upphandla bilpool externt. Dessa är Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Under projektperioden har ingen av kommunerna upphandlat bilpool, men processer har inletts och pågår för detta. Bilpoolsoperatörerna Sunfleet, den största operatören, har växt från 24 till 32 bilar i Skåne. Lunds bilpool har 13 bilar. Skånes bilpool har under perioden delats i tre delar, en per stad föreningen var aktiv i. I Malmö har bilar och medlemmar övergått till Autoresurs bilpool som är en nystartad professionell bilpool. Sammanlagt har bilpoolerna i Skåne 51 bilar, en ökning med 16 procent under året. Bostadsbolag Under projekttiden har Malmös kommunala bostadsbolag inlett ett samarbete med Sunfleet. Projektledaren har även lämnat underlag och samtalat med byggherrar i Malmö kring krav på bilpoolsetableringar i exploateringsavtal för att sänka p-normen. Detta har också lyfts i kommunens nya p-norm. Skånetrafiken På Skånetrafikens uppdrag har en rapport kring samarbete mellan dem och bilpoolsoperatörer tagits fram och lämnats till dem. Slutsatser och resultat från projektet kommer att användas i Hållbar Mobilitet Skånes fortsatta arbete med bilpooler i andra projekt. Ansvarig myndighet/organisation: Vägverket Projektnamn: Åkerier i tiden Diarienummer: Projektet omfattade initialt två delar, en kartläggning av fordonsbestånd, bränsleförbrukning och -kostnader och koldioxidutsläpp, samt en informations-

3 3(8) och kommunikationssatsning. Som tidigare nämnts lämnades kartläggningen därhän efter inledande arbete, då det konstaterades att kvaliteten skulle bli för låg för att fylla sitt syfte. Istället satsades mer resurser på fler träffar och deltagande. Under hösten 2009 deltog Åkerier i tiden med sitt inspirationsföredrag som en punkt på agendan vid fem olika träffar, arrangerade av Sveriges Åkeriföretags föreningar. Sammanlagt nådde vi genom dessa knappt 300 personer medlemmar, anställda och andra medverkande i sex föreningar. Inom projektet har en målgruppsanpassad informationsskrift tagits fram som stöd för såväl projektet som de företag som deltagit i aktiviteterna. Ansvarig myndighet/organisation: Livsmedelsverket Projektnamn: Miljösmarta matval utifrån kostråd, fortsatta kommunikationsinsatser Diarienummer: Redovisning saknas. Projektnamn: Dialogsatsning konferenser kring miljömålsarbetet i kommunerna och översynen av miljömålsstrukturen Diarienummer: SKL har, ofta i samverkan med andra parter, genomfört ett 40-tal konferenser på ett tjugotal teman där miljömålen integrerats i verksamhets- och utvecklingsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Webbinfo, rapporter och verktyg för att synliggöra miljöarbetet bidrar till kunskapsspridningen. Genomförda konferenser under 2009: Seminarier om översynen av miljömålsstrukturen Samarbete med utredningen om regionala seminarier i Skåne och Dalarna Presentation av utredningen och seminarium för miljönämndspolitiker på FAH:s årsmöte i april Remisskonferens på SKL om utredningens förslag, 26 oktober Övriga nationella konferenser Presidiekonferenser för miljö- och byggnämnder vid två tillfällen, med teman som buller, luft, energieffektivisering och stadsutveckling, cirka 130 deltagare

4 4(8) SKL:s årliga trafikkonferens, om bland annat buller & luft, attraktiv & hållbar stad. FAH, Förbundet för Allmänt Hälsoskydd, Årsmöte april, med tema klimat samt energi, konsumtion, hållbara städer och tillsyn. SKL utformade program och ledde workshops. FAH:s Höstmöte i Kalmar tema vatten (inkl hav, avlopp, klimatanpassning, planering) SKL:s konferens för kommunala miljö-, plan- och byggchefer i oktober, med tema klimat (inkl MKN, infrastruktur, VA-planering, PBL) Planeringskonferens Detaljplanering, inkl ny PBL, buller, luft MKN, klimatanpassning och energieffektivisering. Planeringskonferens Översiktsplanering och regional utvecklingsplanering, om bland annat ny PBL, kultur, klimat o energi, infrastruktur, vindkraft och strandskydd Den Goda staden, flera seminarier om planering, transporter, buller och luft med Boverket, Vägverket, Banverket och kommuner. Strandskydd, nio konferenser med Boverket och Naturvårdsverket Remisskonferenser Vattendirektivet, 5 st i samverkan med regionförbund, drygt 200 deltagare Offentlig kontroll av dricksvattenanläggningar, 2st med Livsmedelsverket, 74 pers Remisskonferenser implementering av EU:s avfallsdirektiv, med Avfall Sverige Planering av vindkraft, i samverkan med Energimyndigheten och Boverket Miljöarbete i landsting och regioner, Nämil för miljösamordnare, november, miljönyckeltal mm. Ledningssystem för hållbar utveckling, seminarium med SIS och Miljöstyrningsrådet. Sociala och etiska krav vid offentlig upphandling, med Miljöstyrningsrådet och Rättvisemärkt Grön IT-konferenser, med IT-branschen Miljöteknik och offentlig upphandling, workshop med Swentec och Miljöteknikdelegationen Branschdagar för offentlig fastighetsförvaltning nov, om bland annat energieffektivisering, energideklarationer, hållbar stadsutveckling. Energideklarationer med Boverket Internationella konferenser om kommunalt och regionalt klimat- och miljöarbete där SKL medverkat med att lyfta svenska erfarenheter i seminarier, rapport och utställning Kongress för CEMR, Europeiska kommun- och regionförbund i Malmö april med särskilt klimattema Internationell klimatkonferens för lokal och regional nivå, Köpenhamn i juni. Medverkan av SKL:s ordförande och vice ordförande Climate and jobs september i Bryssel, av SKL och regionala kontor SKL:s Internationell dag i december med bland annat klimatseminarium

5 5(8) Projektnamn: Kommunicera miljömål i bilder Diarienummer: Projektet har bestått av två delar, spridning av material och metod respektive information till blivande företagare. Spridning av material och metod har skett i flera sammanhang, bland annat på olika miljö- och integrationskonferenser. En större konferens återstår, YMHs miljökonferens i juni riktade till landets miljöinspektörer. Utställnings- och informationsmaterial har tagits fram liksom en utveckling av informationen på webben. En viss del av webbutvecklingen återstår samt framtagande av väskor med laminerade bilder för några bildserier. I förstudien kring blivande företagare återstår ett möte med tillväxtverket samt skrivande av en rapport. Men redan nu konstaterar vi att det generellt är dåligt med miljöinformation för företagare, kursinnehållet saknar oftast miljöfrågor. Det har blivit bättre med information på webben men den som finns bedömer vi dock inte räcker. Miljöinformation bör utvecklas i olika form såsom: bildbaserat material tillgängligt även på webben, trycksaker även på andra språk än svenska med tanke på blivande företagare med utländskt bakgrund och seminarier och kurser. I slutredovisning/rapport kommer vi att redovisa vilka insatser vi bedömer behövs för att förbättra miljökunskapen bland företagare. Bland annat bedömer vi att det i det fortsatta arbetet bör göras en enkät som ställs till dem som gått utbildning och sedan startat företag om vilken miljöinformation de saknar i utbildningen. Projektnamn: Lärande för hållbar utveckling Diarienummer: Projektet Lärande för hållbar utveckling är inne på sitt sista år med avslutning i juni Antalet skolor i projektet har förändrats från 15 till 12 p.g.a. skolsammanslagningar, men i övrigt löper projektet enligt planeringen. Skolorna har antagit utmaningen att utveckla nya metoder, verktyg och rutiner för att fortsätta driva skolans utvecklingsarbete mot en hållbar samhällsutveckling. Projektet kommer att avslutas med en projektutvärdering med skolorna. Under 2009 har ledningsgruppsmöten, träffar med fortbildning kring olika teman och årliga konferenser hållits. Skolorna har fortlöpande fått stöd i sitt långsiktiga utvecklingsarbete av en processledare. Under projektets gång har tre av skolorna mottagit Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Flera av de övriga planerar att ansöka om den.

6 6(8) Projektet har en hemsida med mer information En film om projektet hos skolorna har gjorts och kan ses på hemsidan. Projektet har fått uppmärksamhet i media fem gånger under Interaktiv följeforskning kring projektet görs av Dalarnas forskningsråd och rapporter finns att läsa på projektets hemsida Framgångsfaktorer har varit att processledare stöttat skolorna och att hela skolans personal involverats och bl.a. deltagit i inspirerande konferenser. Projektet har också tagit hänsyn till skolornas egna situationer. Pedagogerna anser sig ha fått mer kunskap kring hållbar utveckling, har kunnat sätta sitt arbete i ett större sammanhang och är nöjda med projektet och resultatet på skolorna. Projektnamn: Miljötinget nationell arena för ungas miljöengagemang Diarienummer: Projektet syftade till att utveckla och sprida metoder för ungt miljöengagemang, vilket gjordes i olika sammanhang. Exempel på samarbeten eller regioner/kommuner som besökts för erfarenhetsspridning är; Region/Kommunförbunden i Kalmar, Västernorrland, Västra Götaland, Skåne, lärarfortbildningen Lärande för hållbar utveckling, Almedalen (föredrag), Ungdomsstyrelsen. Flera av parterna valde att vidareutveckla de former av arenor man påbörjat enligt utförarens idéer. 30/10 1/11 genomfördes ett nationellt Miljöting, genom Ungdomsstyrelsen subventionerades bl.a. nationella deltagares resekostnader. Målet var satt till 150 nationella deltagare samt 350 regionala deltagare. Kommunala köpstopp i spår av finanskrisen, ledde till svårigheter vid deltagarrekryteringen. 70 nationella deltagare deltog samt 150 regionala. Lokala miljöprojekt planerades under arrangemanget. Deltagarna var mycket positiva till arrangemanget och man ville föra en dialog med sin kommun/region om att arrangera liknande forum. Man genomförde även en vuxendag med fokus att belysa vikten av dialog och arenor för unga. Det är tydligt att unga medborgare är engagerade i såväl miljö- som samhällsfrågor. Klyftan mellan vuxna och unga är dock ofta stor, vilket innebär svårigheter när dialog ska föras kring exempelvis strategier eller informationsinsatser i klimat- och miljöfrågor. Utföraren ser det som av största vikt att goda exempel kring dialog med unga bör lyftas upp, för att fler unga ska ges möjlighet att delta aktivt i miljöarbetet. På projektets webbplats finns mer information att tillgå:

7 7(8) Projektnamn: Coola kålroten om mat & konsumtion Diarienummer: Över 700 ungdomar från Västmanlands län har på olika sätt deltagit i Förbundet Agenda 21:s projekt Coola Kålroten som handlar om mat, hälsa och miljö. Ungdomarna har genom föreläsningar av Ät S.M.A.R.T.-metoden och olika minimatlagningskurser fått lära sig hur man kan bidra till att vi uppnår miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Genom projektet har vi anordnat en recepttävling för ungdomar, med fokus på hälsa och miljö. Vi har samlat tips, länkar och recept på hemsidan under SKOLWEBB. Projektet har spridits genom FA21:s tidning Gröna Draken som når till hushåll. Projektet har också väckt stor uppmärksamhet i regional media, såsom Tvärsnytt, TV4, lokalradion, Västmanlands läns tidning och Fagersta-Posten. Vid Bondens egen marknad bjöd projektet allmänheten på smakprover från närproducerade och kravmärkta råvaror. En LIVEMAT-show med Rune Kalf- Hansen arrangerades genom projektet där drygt 110 ungdomar från Västmanland deltog. Se videoklipp på YouTube på följande länk: Flera lärarseminarium för totalt ca 150 lärare i Västmanland med konkreta tips till miljöundervisningen, hållbar utveckling och presentation av Ät S.M.A.R.T har genomförts. Flera lärare kommer att arbeta vidare inom detta område med sina elever. Cirka 50 ungdomar har efter kontakt med projektet arbetat fram en egen broschyr om mat och klimat. Projektet medverkade även under Norbergs Miljömånad, Ungdomsting för Hållbar Utveckling i Västerås, Fagerstas klimatdag och på ett antal skolors miljötemadagar. Ansvarig myndighet/organisation: Socialstyrelsen Projektnamn: Kolla Käket och Klimatet Diarienummer: I förprojektet har under 2009 undervisningsmaterial färdigställts och prövats i samband med att 690 ungdomar utbildats för att under fungera som ungdomshandledare åt de åringar som väljer att delta i Kampanjen Kolla Käket och Klimatet. Kampanjen kommer att starta i samband med klimatkonferensen Helhetstänkande ger hållbarhet som går av stapeln på City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm den maj, Klimatkonferensen riktar sig till kommunerna och syftet är att dels ge ytterligare kunskaper om miljö, klimat och hållbarhet, dels att presentera klimatkampanjens innehåll och syfte så att dessa

8 kommunalanställda kan få kompetens att var kontaktpersoner för ungdomarna i den egna hemkommunen under kampanjens gång (8)

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer