Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom"

Transkript

1 Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom

2 INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till att må bättre 29 DEN HÄR BROSCHYREN vänder sig till dig som har eller känner någon som fått diagnosen bipolär sjukdom. De följande sidorna ger dig information om sjukdomen och hur den behandlas som även anhöriga kan ha nytta av att lära sig mer om. När du har läst den här broschyren kanske du har frågor som inte tagits upp eller som du själv inte tänkt på tidigare. Skriv ner dem på anteckningssidan i slutet och ta upp dem med din läkare eller kontaktperson. LYCka till! Mina sidor 33 Föreningen Balans Föreningen Balans har medverkat med synpunkter vid produktionen av denna broschyr. 3

3 BIpOLär sjukdom Bipolär sjukdom påverkar många av de funktioner som styrs av hjärnan, t ex stämningsläge, livsenergi, initiativförmåga, sömn, tal, tankar, bedömningsförmåga och beteende. 4

4 Vad är BIpOLär sjukdom? symtom VId MaNI Bipolär sjukdom, ibland även kallad manodepressiv sjukdom, är ett tillstånd i hjärnan som orsakar stora skiftningar i stämningsläge, livsenergi och beteende. Ett exempel på beteende som påverkas är den sociala förmågan. Sjukdomen kännetecknas av perioder då man är uppåt och nedåt. Dessa episoder kallas mani respektive depression. Sjukdomen börjar ganska tidigt i livet, i puberteten eller i tidig vuxenålder och är i regel livslång. alla nedanstående symtom kan förekomma vid bipolär sjukdom. Graden av symtom kan emellertid skifta. alla symtom behöver inte heller förekomma just hos dig. Känslor känslan av att vara ovanligt hög eller uppe i varv känslan av att vara extremt lättirriterad eller arg Överdriven känsla av att man är en extremt viktig person, stark och storslagen TanKar tankarna är flyktiga eller ovanligt snabba, fler tankar än vanligt finns i huvudet Svårigheter med koncentrationen, man blir lätt distraherad BeTeende Ökad livsenergi och ökad initiativförmåga, många bollar i luften Forcerat och snabbt tal Ökat sexuellt intresse och/eller ökad sexuell aktivitet Minskat sömnbehov, man sover mindre, sömnrubbningar kan förekomma tendens att utföra impulsiva och oansvariga aktiviteter utan att oroa sig för konsekvenserna (t ex att spendera alltför mycket pengar, engagera sig i farliga sexuella aktiviteter, köra bil hänsynslöst, hamna i slagsmål) 6 7

5 symtom VId depression Vad INNEBär det att Ha BIpOLär sjukdom? alla nedanstående symtom kan förekomma vid bipolär sjukdom. Graden av symtom kan emellertid skifta. alla symtom behöver inte heller förekomma just hos dig. Känslor En känsla av sorg, man känner sig nere eller deppad och förlorar intresset för saker man vanligtvis gillar En känsla av hopplöshet, negativ inställning En överdriven känsla av att vara värdelös känslor av skuld, hjälplöshet eller av att vara förkrossad TanKar t änkandet går långsamt, känslan av att ha färre tankar i huvudet än vanligt Man har svårt att koncentrera sig, svårt att minnas saker och har svårt att ta beslut BeTeende Minskad livsenergi och minskad initiativförmåga, trötthet, känsla av att allting går trögt Man talar mindre och långsammare Förlorat sexuellt intresse Man sover för mycket eller dåligt tankar på döden, självmord eller försök till självmord Förloppet vid bipolär sjukdom är mycket individuellt. Vissa personer drabbas endast av få episoder och fungerar däremellan relativt normalt. andra har mer täta episoder och kan även uppleva symtom (korta maniska eller depressiva) mellan episoderna. Bipolär sjukdom kan också utmärkas av tillstånden nedan. Hypomani Hypomani kännetecknas av milda till måttliga maniska symtom som varar i minst fyra dagar, men är oftast inte så svåra att det dagliga livet påverkas allvarligt 1. tillståndet kan utvecklas till en allvarlig mani eller växla om till en depression. BlandTillsTånd Blandtillstånd innebär att maniska och depressiva symtom förekommer samtidigt. Vanligt förekommande är upprördhet, sömnsvårigheter, aptitförändringar och självmordstankar. Förändrad verklighetsuppfattning Förändrad verklighetsuppfattning är ett så kallat psykossymtom och kan ibland förekomma samtidigt som maniska symtom, blandtillstånd eller depressiva symtom. Hallucinationer (man hör eller ser något som inte finns) och illusioner (mycket egendomliga tankar som andra inte kan föreställa sig) kan tillstöta. Dessa försvinner när manin eller depressionen upphör. Referens: 1. american Psychiatric association (2002). Mini D iv. Diagnostiska kriterier enligt DSM iv tr. Danderyd: Pilgrim Press. 8 9

6 typer av BIpOLär sjukdom sjukdomar som kan förekomma samtidigt som BIpOLär sjukdom Bipolär i Bipolär i kännetecknas av återkommande maniska och depressiva episoder samt fullskaliga maniska perioder. Bipolär ii Bipolär ii kännetecknas av episoder av depression och hypomani, utan fullskaliga maniska episoder. andra tillstånd kan förekomma samtidigt som bipolär sjukdom, t ex: sjukdomar på grund av alkohol och drogmissbruk, ångestsjukdomar (inklusive tvångssjukdomar), liksom personlighets och beteendestörningar. Vissa av dessa tillstånd kan ibland svara på samma behandling som ges vid bipolär sjukdom, andra kan kräva speciell behandling. rapid cycling Rapid cycling (snabba cykler) innebär att man får fyra eller fler maniska, hypomana eller depressiva episoder inom ett år. Vissa personer kan även uppleva ett flertal episoder inom en och samma vecka, eller till och med under samma dag. Rapid cycling kan förekomma hos patienter med såväl bipolär i som bipolär ii sjukdom

7 OrsakEr Tillsammans med din läkare eller annan vårdgivare är det bra om du lär dig identifiera de utlösande faktorer som kan vara unika just för dig. 12

8 VEM drabbas av BIpOLär sjukdom OcH Varför? utlösande faktorer VId BIpOLär sjukdom Orsakerna till bipolär sjukdom är fortfarande inte helt klarlagda. Man vet att sjukdomen inte beror på upplevelser i barndomen, dåligt föräldraskap eller personliga svagheter. Vi vet också att genetiska faktorer har betydelse. Små förändringar i flera geners uttryck gör att vissa nervceller i hjärnan inte fungerar som de ska. Därmed uppstår en obalans i de kemiska substanser som sköter kommunikationen mellan hjärncellerna. Nästan två tredjedelar av dem som drabbas har bipolär sjukdom i släkten. Om en förälder har sjukdomen är risken att den går i arv ganska liten, bara 5 %. Siffran stiger dock om även andra släktingar bär på anlagen och når upp till 30 % om båda föräldrarna är sjuka. 2 Vissa faktorer kan ibland aktivera en episod vid bipolär sjukdom. till dessa brukar man räkna: stressande händelser, t ex att få sparken från arbetet, genomgå en skilsmässa eller svår sjukdom större positiv händelse i livet, t ex giftermål eller befordran årstidsväxlingar behandling av depression med antidepressiv medicin (kan möjligen aktivera övergång till en manisk episod) brist på sömn eller avbruten sömn nyttjande av alkohol eller missbruk av narkotika eller andra psykoaktiva substanser Episoder kan också förekomma utan identifierbara utlösande faktorer. Referens: 2. Berretini WH, Ferrado tn, Goldin LR et al. Chromosone 18 DNa markers and manic depressive illness: evidence for a susceptibility gene. Proc Natl acad Sci USa 1994;91:

9 BEHaNdLINg Läkemedel, psykosocial behandling och olika livsstilsförändringar är viktiga delar i behandlingen av bipolär sjukdom. 16

10 Varför är BEHaNdLINg under LÅNg tid så VIktIg? LäkEMEdEL är NödVäNdIga för framgångsrik BEHaNdLINg av BIpOLär sjukdom Bipolär sjukdom kan inte botas, men sjukdomen kan behandlas på olika sätt genom att lindra symtom och motverka återfall. Vilken behandling läkaren väljer beror bland annat på vilken form av bipolär sjukdom det rör sig om, hur allvarlig den är och om man har andra sjukdomar. Målet är att man ska må bra genom att depressionen eller manin behandlas, framtida episoder mildras eller minskas i frekvens och att man får hjälp med att acceptera och hantera sin sjukdom. Det finns en mängd läkemedel mot bipolär sjukdom. Många behöver en kombination av olika preparat för att mildra de depressiva symtomen, kontrollera de maniska symtomen och förhindra svängningarna däremellan. Den som har bipolär sjukdom behöver ta läkemedel för att mildra, minska eller inte återfå sina symtom. Psykosocial behandling (tex psykoedukation/kognitiv beteendeterapi, familje behandling och stöd i arbetssituationen) och enkla förändringar i livsstilen kan också vara viktiga delar av behandlingen. Om sjukdomen inte behandlas kan symtomen förvärras eller återkomma. Risken är även att sjukdomen förvärras med tiden och att livskvaliteten försämras. Med fortlöpande välanpassad behandling kan även en person med bipolär sjukdom leva ett friskt och produktivt liv. Vilken typ av läkemedel din läkare förskriver beror på dina symtom. Eftersom bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd är det nästan alltid nödvändigt med långtidsbehandling. Du och din läkare kommer att diskutera vilken medicinering som är effektivast för dig

11 LäkEMEdEL LINdrar symtomen psykosocial BEHaNdLINg Läkemedlen hjälper till att balansera nivåerna av vissa kemiska substanser i hjärnan vilket gör att du kommer att känna dig bättre, fungera bättre och tänka klarare. Du kommer snart att märka en lindring av dina symtom. Läkemedlen är även till stor hjälp för att förhindra framtida episoder. För att läkemedlen ska vara effektiva måste de dock alltid tas i förskriven dos och dagligen även när du känner dig bra! tänk också på att tala om för din läkare eller annan vårdgivare om du använder andra läkemedel eller naturläkemedel, även receptfria preparat. Utöver läkemedel och kunskap om sin sjukdom, behöver många även någon form av psykosocial behandling 3. kognitiv beteendeterapi (kbt) är en forskningsbaserad terapiform med fokus på individens tankar, reaktioner och handlingsmönster. terapin inriktas på att förändra mindre funktionella uppfattningar, tankemönster och beteenden. inom kbt förekommer både individuell behandling och gruppbehandling där flera patienter deltar samtidigt. kbt har visat sig effektivt vid många av de symtom man upplever vid bipolär sjukdom, t ex depression, stress, ångest, social fobi, tvångstankar och självskadebeteende. Behandlingen som utformas individuellt, kombineras vanligtvis med medicinering. Referens: teser om bipolär sjukdom, Svenska Sällskapet för Bipolär sjukdom

12 tre steg för VäLBEfINNaNdE steg 1 Läkemedel måste användas för att symtomen ska kunna kontrolleras, minskas eller försvinna. Ett läkemedel eller en kombination av olika läkemedel måste i de flesta fall tas dagligen för att behandlingen ska hjälpa dig att må bättre. Läkemedlen måste därmed även tas när du känner dig bra! Upprätthåll en öppen och ärlig dialog med din läkare eller annan vårdgivare om de fördelar och nackdelar du upplever med den medicinska behandlingen. steg 2 För att lära dig att handskas med dina symtom och de situationer som kan utlösa en episod kan det vara till stor hjälp att ha någon att prata med, både anhöriga, nära vänner och specialister. Rådgivning kan ges av psykiater, psykolog, sjuksköterska med speciell psykiatrisk kompetens eller kurator. steg 3 i kombination med den medicinska behandlingen kan hälsosamma vanor och en balanserad livsstil förbättra symtomen. Se till att få tillräckligt med vila och sömn Minimera bruket av alkohol Försök att äta en välbalanserad kost Utöva någon form av fysisk aktivitet regelbundet För ett så regelbundet dagligt liv som möjligt Håll kontakt med familj och vänner Utveckla olika tekniker för att hantera stress (t ex med hjälp av kbt, meditation och avslappningsövningar) Många väljer även att gå med i en patientgrupp eller patientförening som också kan erbjuda tillfällen att delta i olika samtalsgrupper, utbildningar och seminarier. andra patienters erfarenheter kan hjälpa dig att förstå dig själv, att leva i nuet och att hantera känslor och relationer

13 BIVErkNINgar Berätta för din läkare om de biverkningar som du upplever. Tillsammans kan ni med säkerhet hitta lösningar för hur biverkningarna kan minimeras eller undvikas. 24

14 BIVErkNINgar går att Åtgärda tala MEd din LäkarE alla läkemedel kan orsaka olika biverkningar. i svåra fall kan biverkningarna leda till att man slutar ta sin medicin. Det är därför viktigt att man tillsammans med sin läkare får prova sig fram till den medicinering som har bäst effekt med så lite biverkningar som möjligt. De moderna läkemedel som används idag har i regel färre och mindre allvarliga biverkningar. Berätta alltid för din läkare vilka biverkningar du upplever. Din läkare kan hjälpa dig att minimera biverkningarna genom att justera doseringen eller genom att byta till ett annat läkemedel. Sluta inte med medicineringen utan att först tala med din läkare. Om du avbryter behandlingen är risken stor att dina symtom kommer tillbaka eller att du får en ny episod av mani eller depression. De vanligaste biverkningarna av de läkemedel som används vid bipolär sjukdom är: Viktuppgång Förändringar i blodsockernivåer illamående eller diarré Stelhet eller rastlöshet Skakningar och andra rörelseproblem Minskat sexuellt intresse trötthet Håravfall Muntorrhet Förstoppning Hudutslag Dubbelseende, dimsyn kom ihåg att det ibland tar ett tag för kroppen att anpassa sig till behandlingen, biverkningarna minskar ofta efter en tid

15 VägEN till att MÅ BättrE Att följa din behandlingsplan är det viktigaste du kan göra för att fortsätta må bra. 28

16 träffa din LäkarE OcH/ELLEr annan VÅrdgIVarE regelbundet följ din BEHaNdLINgspLaN Din läkare och andra vårdgivare kommer regelbundet att stämma av hur du mår och hur du svarar på medicineringen. Periodvis kommer din läkare även att kontrollera vikt, blodsocker, blodtryck, koncentrationen av läkemedel i blodet, kolesterol och fettnivåer, njur och/ eller leverfunktionen och nivåerna av olika hormoner, tex sköldkörteloch sexualhormoner. allt beroende på vilket eller vilka läkemedel du behandlas med. ta dina läkemedel varje dag även då du känner dig bra! Det är det absolut bästa sättet att hålla sjukdomen under kontroll. Om du slutar med behandlingen kan det innebära att symtomen återkommer och kanske ökar i svårighetsgrad. Om du känner av signaler som tyder på återfall, meddela din läkare omedelbart. Återfallssymtom brukar oftast vara samma symtom som du upplevt tidigare. Det kan dock vara svårt att känna igen signalerna på egen hand. Fråga någon du litar på, någon i familjen, annan anhörig eller vän, som kan hjälpa dig att kontrollera symtomen och identifiera tecken på återfall. ta HaNd OM dig Försök att: ha regelbundna tider sova ordentligt minimera alkoholanvändningen äta välbalanserat följa dina dagliga rutiner röra på dig regelbundet behålla kontakterna med familj och vänner hitta metoder för att minska stressen 30 31

17 det finns andra som du Som drabbad av bipolär sjukdom är du långt ifrån ensam. 3 5 % av Sveriges vuxna befolkning har diagnosen och mörkertalet är stort 4. Här hittar du adressen till Föreningen Balans, en patient och intresseförening där du kan få hjälp att öka din kunskap om sjukdomen och få kontakt med andra att dela dina erfarenheter med. Du kan också få goda råd kring hur du ska agera i dina kontakter med sjukvården. Även om det inte finns någon avdelning där du bor, kan du få tips om var du hittar närmaste lokalförening. MINa sidor Referens: 4. Hirschfeld RM et al. J Clin Psychiatry 2003;64(1):

18 kontaktpersoner MINa MEdIcINEr 1. Min behandlande läkare: tel: Min kontaktsjuksköterska: tel: Övriga kontaktpersoner:... tel: tel: tel: tel: tel: tel: tel: tel:... Läkemedel Dosering 34 35

19 MINa tidiga tecken Hur MÅr jag? Här skriver du ner just dina tidiga tecken på försämring så att du och dina närstående kan vara observanta på just dem, om de skulle smyga sig på.... På följande sidor kan du fylla i hur du upplever livet och vardagen när du påbörjat din behandling. kanske märker du skillnad på humöret och hur vardagssysslorna fungerar eller någon annan effekt av din medicin? Oavsett vilket, är det bra att regelbundet göra en liten anteckning för att lättare komma ihåg vad du vill ta upp nästa gång du träffar din läkare

20 Hur MÅr jag?

21 Hur MÅr jag? checklista Jag har upplevt Svårighetsgrad detta nyligen (på en skala 1 till 4) Minskad energi Checklistan är utformad för att hjälpa dig när du talar med din läkare om dina läkemedel. Om du drabbas av något av dessa besvär markerar du med ett kryss på den aktuella raden. Beskriv sedan hur besvärligt du tycker att det är genom att rangordna på skalan 1 till 4, där 4 är värst. Långsammare tankeförmåga Nedstämdhet Trötthet Koncentrationsstörning Overkliga upplevelser milda måttliga allvarliga mycket allvarliga Illamående Muntorrhet Visa checklistan vid ditt nästa besök. Sluta inte ta din medicin utan att först tala med din läkare! Sjukdomssymtomen riskerar annars att komma tillbaka. Minskat sexuellt intresse Sexuella problem Stelhet Rastlöshet Skakningar eller andra rörelseproblem Viktökning Påverkan på aptiten Diarré Förstoppning 40 41

22 anteckningar/frågor

23 Vad menas med bipolär sjukdom? Vem drabbas och varför? Vad går behandlingen ut på och hur länge dröjer det innan man känner sig bättre? Den här broschyren vänder sig till dig som har eller känner någon som fått diagnosen bipolär sjukdom. Här hittar du allmän information om sjukdomen och vad man bör tänka på i samband med medicinering och övrig behandling. AstraZeneca Nordic Södertälje Sverige Tel +46 (0) CNS 11.XXXXXS

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.00 2014 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Långtidsbehandling med Litium

Långtidsbehandling med Litium Långtidsbehandling med Litium Till dig som långtidsbehandlas med Litium eller har anhörig som gör det. Chefsöverläkare Göran Björling Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Norra Älvsborgs Länssjukhus 461

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Stöd från familj och vänner Vi behöver alla ha ett bra nätverk och veta att det finns personer runt omkring oss som kan dela glädje,

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning

EN BROSCHYR OM ÅNGESTSJUKDOMAR Innehållsförteckning DDet här är en broschyr om ångestsjukdomar eller ångestsyndrom, som de också kallas. Till ångestsjukdomarna räknas panikångest/paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom,

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer