MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS"

Transkript

1 MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS Steg 1a av Karl-Erik Egebäck Autoemission K-E E Consultant Charlie Rydén Stockholm MFO AB 1

2 Slutsatser och rekommendationer Sammanställningen av marknadsundersökningen visar att det finns ett stort utbud av olika typer av bio/metangasfordon. Från mindre bilar till bussar och lastbilar. Tekniken har väsentligen förbättrats. Där kan man förvänta sig prestanda som är likvärdiga med modeller som drivs med konventionella drivmedel såsom bensin och diesel. Driftsäkerheten har också förbättrats likaså service underhåll. Från olika intressenter ( kommuner och privata företag) har det framkommit ett stort intresse av att köpa biogasfordon. Rekommendationen är att övergår vi till etapp 1b. Marknaden för intresserade biogas (metan) fordonskunder undersöks och resultatet sammanställs enligt följande; En inbjudan skickas ut till presumtiva intressenter till projektet (ca företag och kommuner). Denna inkluderar en enkätundersökning baserad på de möjliga alternativ som framkommit i marknadsundersökningen. Detta för att kunna klarlägga vilket eller vilka alternativ som vi går vidare med. SAMMANFATTNING Genom Stockholm MFO AB ett företag, som är ansvarig för inköp och underhåll av fordonsflottan för Stockholm Stad har en marknadsundersökning utförts. Syftet med det projekt, som presenteras i denna rapport, var att försöka få svar på frågor ställda till bilfabrikanter om deras eventuella utveckling av gasdrivna bilar/fordon. Syftet har också varit att undersöka bilfabrikanternas planer om försäljning av sina gasdrivna bilar på den svenska marknaden. Förfrågningarna skickades per brev till både de svenska biltillverkarna/leverantörerna och till bil-/fordonstillverkare i Frankrike, Italien, Holland och Tyskland. Sammanlagt skickades brev ut till ett 40-tal mottagare. Introduktion av fordon för användning av metanrikt bränsle i något större skala är av jämförelsevis ungt datum i vårt land. En något bredare introduktion av gasdrift skedde i och med att en produktion av biogas startades. Gasdrift förekom visserligen under en period under talen men då med motorgas (LPG) som bränsle. Nu gällde det emellertid att följa upp 1990-talets satsningar på ett metanrikt bränsle som biogas. Anpassningen till gasdrift har tidigare mera fokuserats på anpassning av bränsletankar och bränslesystem och mindre på optimering av motor inklusive förbränningen av bränsleluftblandningen i motorn. Detta har givetvis inte varit helt till fördel för det alternativa bränslet med avseende på bränsleekonomi, driftssäkerhet och emissioner. Ett problem har varit att potentialen hos bränslet har inte utnyttjats till fullo. Å andra sidan har det i många fall inte funnits tillräcklig bärkraft hos alternativen för en större satsning av motorutveckling hos motor- eller bilfabrikanten. Man kan också se något positivt i att utvecklingen fått ske genom en typ av trial and error, eftersom detta trots problemen lett utvecklingen framåt. Då det gäller gasdrivna fordon har situationen väsentligen förbättrats i det att en mer allomfattande anpassning av motorerna till det gasformiga bränslet skett. Tyvärr finns det fortfarande infrastrukturella hinder som i viss mån hämmar en fullständigare anpassning av motorn till gasbränslet. Eftersom det saknas en infrastruktur för distribution av naturgas/biogas över hela 2

3 landet är motorerna till personbilar vanligen utvecklade så att de kan använda antingen de aktuella gaserna eller bensin. Med dagens utvecklade elektronik kan anpassningen till två-bränsledrift i viss mån kompenseras genom styrning av vissa motorparametrar, men skillnaden mellan bensin och gas är för stor för att resultatet skall bli den bästa motortekniska lösningen. Bränslen, som huvudsakligen består av metan, tål en högre kompression än bensin, vilket är bränsleekonomiskt fördelaktigt. Att ta tillvara denna goda egenskap hos de gasformiga bränslena kräver emellertid andra och förmodligen dyrare motortekniska lösningar för två-bränslebilarna än de, som kan motiveras idag. Bland annat därför bör två-bränslemotorn under relativt lång tid framåt ses som det bästa alternativet för vårt land. En utveckling av gasdrivna fordon har skett både internationellt och nationellt trots bristen på en bredare infrastruktur för distribution av gas. Detta har också visat att det finns goda möjligheter att både emissions- och energimässigt påtagligt förbättra prestanda hos gasdrivna fordon. Med de framtida skärpta emissionskraven för både lättare och tyngre fordon kan gasdriften bli ett alternativ för att inom en kortare eller längre period uppfylla kommande emissionskrav och detta framförallt för tyngre fordon. Kostnadsutvecklingen för de kommersiella bränslena antas kunna påverka det framtida valet av drivmedel (flytande, gasformiga och elkraft) och detta kan då komma att utgöra en bonus för de alternativa drivmedlen. Idag betraktas de alternativa drivmedlen antingen ha för höga kostnader i förhållande till de kommersiella motorbränslena eller inte finnas tillgängliga för bilisten i gemen annat än i begränsad omfattning. Det, som krävs av samhället i gemen, är att visa en uthållighet i utveckling och introduktion av alternativa drivmedel samtidigt som detta kräver en väl utarbetad strategi. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABELLER...5 FIGURER...5 NOMENKLATUR (BETECKNINGAR) FÖRKLARINGAR BAKGRUND METOD LÄTTARE BILAR Situation idag DaimlerChrysler Ford IVECO Nissan Opel Volvo Car Volkswagen Vissa återförsäljares framtidsplaner TYNGRE BILAR Situationen idag Ford IVECO MAN SCANIA VOLVO BUSS Volkswagen Finns det planer för framtiden? Hur är situationen för övriga tillfrågade? INTERNATIONELL UTBLICK SITUATIONEN I SVERIGE Volvo personbilar Scania Volvo Buss...50 LITTERATURREFERENSER BILAGOR...53 Bilaga I: Brev till fabrikanter och återförsäljare...53 Bilaga 2: Emissionskrav för lättare fordon enligt EU direktiv 70/220/EEC (13 oktober 1998)

5 Bilaga 3: Emissionskrav för gasdrivna tyngre fordon enligt EU direktiv 1999/96/EG (13 december 1999)...55 LÄTTARE FORDON...55 Bilaga 4: Svar från DaimlerChrysler...55 Bilaga 5: Svar från Ford...66 Bilaga 6: Svar från IVECO...67 Bilaga 7: Svar från Mitsubishi Motors Sverige...68 Bilaga 8: Svar från Nissan Sverige...68 Bilaga 9: Svar från Opel Sverige...69 Bilaga 10: Svar från Volvo Car...70 Bilaga 11: Svar från Volkswagen...72 TYNGRE FORDON...73 Bilaga 12: Svar från MAN...73 Bilaga 13: Svar från Scania...77 Bilaga 14: Svar från Volvo Buss AB...95 TILLVERKARE OCH KONTAKTPERSONER...96 Bilaga 15: Sammanfattning av svaren från tillskrivna...96 B 15.1 Personbilar och lätta lastbilar...96 B 15.2 Lastbilar och bussar...97 TABELLER Tabell 1. Gränsvärden för EEV fordon vid ESC (transient testcykel) och ETC (konstantbelastnings cykel). Källa. van der Steen et al., Tabell 2. Ökade kostnader för utrustning till olika motorsystem Tabell 3. Gränsvärden enligt EU Direktiv 70/220EEC oktober Källa EU, Tabell 4. Gränsvärden för CO och HC vid test vid temperaturen 7 C. Källa: EU, Tabell 5. Försämringsfaktorer att användas istället för Typ V test (hållbarhetstest) Tabell 6. Gränsvärden för motorer till tunga fordon vid ETC test b (transient testcykel)...46 FIGURER Figur 1. Volvo V70 utrustad för drift med natur-/biogas. Källa: Volvo Car Figur 2. Bild av gasdrivna bussar från MAN. Källa: MAN, Figur 3. Schematic of Honda Civic GX. Källa: Suga et al., Figur 4. Konstruktionskrav för kommande fordon. Källa: Bartunek och Hilger, Figur 5. DING förbränningskoncept. Källa: Bartunek och Hilger, Figur 6. Samband mellan partikel- och NO x -emissionerna för tunga gas- och dieselmotorer utrustade med lågemissions-teknologi. Källa: van der Steen et al., Figur 7. System för sekventiell insprutning av naturgas separat till varje cylinder. Källa: IVA Berlin

6 Figur 8. Schema för drivning av bilen utan mekanisk koppling mellan gaspedal och gasspjäll. Källa: IVA Berlin Figur 9. System för drivning av bilen utan mekanisk koppling mellan gaspedal och gasspjäll. Källa: IVA Berlin Figur 10. Säkerhetskomponenter hos ett system för naturgasdrift...40 Figur 11. Värderingsmatris för system för insprutning av gas. Källa: IVA Berlin Figur 12. Reduktion av reglerade emissioner vid drift med naturgasdrivna bilar jämfört med bensindrivna bilar. Källa: IVA Berlin Figur 13. Reduktion av icke reglerade emissioner vid drift med naturgasdrivna bilar jämfört med bensindrivna bilar. Källa: IVA Berlin Figur 14. Reglerade emissioner för en 2,0 l Golf två-bränslebil vid naturgasdrift före och efter anpassning till de specifikt tyska avgaskraven D4 (EU III före anpassning Dec och D4/EODB efter anpassning Jan. 2001, se Figur 1 och Tabell 2). Källa: IVA Berlin Figur 15. Reglerade emissioner för en utvecklad 2,0 l Golf två-bränslebil vid naturgasdrift jämfört mednuvarande gränsvärden EU III och kommande gränsvärden EU IV, se Figur 16 och Tabell 2). Källa: IVA Berlin Figur 16. Tidigare, nuvarande och kommande gränsvärden i Europa (inkl. Sverige). Källa: IVA Berlin Figur 17. Antal naturgasdrivna fordon i världen. Källa: IVA Berlin Figur 18. Gasbehållare 3x 60 l över bakre axeln i en VW T4 med lång hjulbas och taxi utrustning. Källa: IVA Berlin...44 Figur 19. Dagens system för gasdrivna Volvo-bilar. Källa: Volvo Car Figur 20. Kommande system för gasdrivna Volvo-bilar. Källa: Volvo Car Figur 21. Specifikation för Scania s gasmotorer. Källa: Scania

7 NOMENKLATUR (BETECKNINGAR) FÖRKLARINGAR I internationell teknisk litteratur förekommer en nomenklatur, som vid översättning kan vålla vissa bekymmer bland annat på grund av officiell svensk beteckning saknas. Vi har i den här rapporten valt att använda följande svenska beteckningar för den nomenklatur som vanligen används i den engelskspråkiga litteraturen. Engelsk beteckning Bi-fuel vehicle Dual fuel vehicle Pilot injection Dedicated vehicle Stökiometrisk förbränning Lufttalet? Beteckning i rapporten - förklaring Två-bränslebil: Bilen kan i samma motor antingen drivas med till exempel ett gasformigt bränsle som biogas/naturgas eller bensin. I Tyskland används beteckningen Bivalent för en sådan bil. Dubbel-bränslebil: Dubbel-bränsletekniken är främst aktuell för tunga dieselfordon, som konverterats till användning av ett bränsle med lågt cetantal (dvs ett bränsle med egenskaper, som inte passar för dieselmotor - motor med kompressionständning). Biogas/naturgas hör till dessa bränslen. I de fall man vill behålla dieselmotorns egenskaper med kompressionständning sprutas en mindre mängd dieselolja in omedelbart före insprutningen av gas för att tjäna som tändbränsle. Vissa använder beteckningen Pilot injection för detta. Beteckningen används framförallt inom dieselmotortekniken och då för att beskriva en förinsprutning där en liten mängd dieselolja sprutas in omedelbart före insprutningen av huvudmängden dieselolja i syfte att starta förbränningsförloppet i motorns förbränningsrum. För gasdrivna fordon är gränsen mellan användningen av beteckningen pilot injection och dual fuel inte helt klar. En-bränslebil, som helt anpassats till det enda bränsle, som skall användas för bilens drift. Generellt sett anses biogas och naturgas ha nära gemensamma egenskaper att de kan utan påverkan på motorn används växelvis. I en två-bränslebil för bensin eller gas måste vid utvecklingen eller anpassningen av motorn hänsyn tas till båda bränslenas egenskaper. Sådana hänsyn behöver inte tas vid utvecklingen av en en-bränslebil. I Tyskland används beteckningen "Monovalent för en en-bränslebil. Förbränning av en blandning mellan luft och bränsle, som teoretiskt ger fullständig förbränning, dvs då förbränningsproduk terna är enbart koldioxid (CO 2 ) och vatten. Denna blandning mellan luft och bränsle betecknas reaktionsekvivalent luftbränsleblandning. Benämningarna fet och mager blandning hänför sig till förhållandet mellan mängden luft och mängden bränsle (kg luft/kg bränsle) betecknat som A/F ( Air/Fuel ratio ). Ju större detta förhållande är, A/F>1, desto magrare sägs blandningen vara och tvärtom om blandningen har underskott på luft sägs den vara fet, A/F<1. Massa (kg) tillförd luftmämgd Beteckningen? = (lufttalet) 7

8 Magerförbränning Motor med TWC-system Magermotor Kompressionständning Tändstiftständning Glödstiftständning Tändning med pilotbränsle Massa (kg) teoretisk luftmängd används ofta istället för beteckningen A/F. Magra bränsleluftblandningar?>1 och feta bränsle-luftblandningar?<1. Ofta används därför beteckningen luftöverslott (?>1) och luftunderskott (?<1 ). Betecknar förbränning av en luft-bräsleblandning med luftöverskott?>1. Motor med stökiometrisk förbränning försedd med s k trevägskatalysator - en katalysator som i samma katalysatorenhet (kemiskt) reducerar kväveoxider (NO x ) och oxiderar brännbara gaser som kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). Totala verkningsgraden hos katalysatorn, dvs då reduktion+oxidation ger bästa resultatet, är högst vid stökiometrisk förbränning - även betecknad förbränning vid lufttalet? = 1. Motor som är utvecklad för att drivas med mager bränsleluftblandning och som är en vanlig typ av gasdriven motor till tunga fordon som bussar och lastbilar. Hos en ottomotor, som drivs med bensin, uppnås vanligen högsta momentet hos motorn vid ett litet luftöverskott. Detta är emellertid inte fallet med en gasdriven motor. För en gasdriven motor nås högsta momentet vid stökiometrisk bränsle-luftblandning. Hos båda motortyperna finns risk för misständningar och stora utsläpp av kolväten (HC) vid större luftöverskott än det som motorn utvecklats för. Den främsta fördelen med en väl utvecklad magermotor är bränsleekonomin. Bränsleförbrukningen hos exempelvis en gasmotor till ett tungt fordon kan vara % lägre vid magerförbränning jämfört med en motor med stökiometrisk förbränning. Detta förhållande är ett starkt skäl till att många fabrikanter av motorer till tunga gasdrivna fordon använder magermotorer. Antändningen av bränsle- luftblandningen i motorns förbränningsrum sker genom kompression. Bränsle-luftblandningen i motorns förbränningsrum antänds med en gnista från ett tändstift Bränsle-luftblandningen i motorns förbränningsrum antänds med hjälp av en uppvärmd kropp exempelvis glödstift eller varm yta i förbränningsrummet. Antändningen hos en motor med kompressionständning sker genom att en liten mängd av ett bränsle med högt cetantal (lättantändbart bränsle) sprutas in omedelbart före insprutningen av huvudbränslet. Teknologin med insprutning av pilotbränsle har använts vid försök med högkomprimerad gasmotor och kan om man lyckas bemästra svårigheterna väsentligt förbättra gasmotorns verkningsgrad. I denna rapport betecknas en gasdriven motor med två olika bränslen vanligen dubbel-bränslemotor ( Dual-fuel engine ) men beteckningen pilotinsprutning används också. 8

9 1 BAKGRUND Räknat över hela världen är tillgången av gas med hög halt av metan mycket stor i och den kan t o m vara större än tillgången på råolja i energitermer räknat. I Sverige distribueras emellertid inte naturgas annat än i ett stråk från Malmö och upp till Göteborg. Närheten till Danmark har gjort det förhållandevis lätt att distribuera gas i detta område och här är det då främst till industrier, som gasen levereras. Någon egentlig infrastruktur för distribution av gas till bilar finns ännu inte. I Malmö och Göteborg drivs emellertid ett antal bussar och distributionsfordon med gas och även ett antal personbilar drivs med metanrik gas. En berättigad fråga att ställa är vad de stora tillgångarna på naturgas skall användas till. Den frågan har emellertid hittills inte lett till något enhetligt svar. Internationellt sett används naturgas idag till bland annat produktion av elkraft och värme, till hushåll och till produktion av metanol eller syntetisk dieselolja och i någon omfattning dimetyleter (DME). Genom utvecklingsarbete i främst USA, som har betydande gastillgångar i Alaska, har man lyckats effektivisera metoderna för konvertering av gas till syntetisk dieselolja. Detta har lett till att kostnaden för konverteringen och därmed den syntetiska dieseloljan har sjunkit betydligt under senare år. Luftvårdande myndigheter och andra i olika länder har sedan lång tid tillbaka sett användning av gasformiga bränslen i fordon som fördelaktig för den lokala miljön. Utveckling eller konvertering av lätta och tunga fordon till gasdrift sker i ganska stor omfattning i USA och Västeuropa (främst Italien ca fordon). Konvertering i rätt stor omfattning har även skett i länder som Argentina (ca ), Pakistan (ca ), China (ca ) och Ryssland (ca ). Sett i ett internationellt perspektiv omfattar den totala flottan av fordon, som utvecklats eller konverterats för främst naturgas, till nära 1,5 miljoner fordon. Det är visserligen ingen stor andel räknat på hela världens totala bilflotta på över 600 miljoner fordon, men det visar att naturgas används som fordonsbränsle i större omfattning än vad som kan vara känt. Tyvärr är erfarenheterna från gasdrift inte särskilt goda på många håll helt beroende på att undermålig teknik använts för konverteringarna från bensindrift respektive dieseldrift till gasdrift. Specifikt för fordonen har det mest påtagliga problemet varit dålig körbarhet och låg tillgänglighet av fordonen på grund av olika tekniska fel. Ett annat problem med negativa konsekvenser har varit och som fortfarande upplevs på många håll är kapaciteten vid tankning. Under senare tid har det i rapporter i radio talats om kravalliknande situationer i Pakistan orsakade av problemen i landet med undermåliga fordon och otillräcklig kapacitet vid tankning av gasfordonen. Den besvärliga situationen har lett till man diskuterar att gå tillbaka till drift med gamla dåligt utvecklade dieselfordon. Vi skall längre fram i rapporten kort redovisa en lovande teknikutveckling för gasdrivna, som skett under de senaste fem till sex åren och som förhoppningsvis kan komma länder som Pakistan till del. I vårt land finns ett visst motstånd mot att använda naturgas inte bara som fordonsbränsle utan även för andra ändamål. Bakgrunden till motståndet är en övertygelse, inte minst hos företrädare för miljörörelser, om att användning av förnybara bränslen måste ökas på bekostnad av fossila energibärare. Detta kan vara en av orsakerna till att distribution av naturgas begränsats till sydvästra delen av landet. En fråga man emellertid kan ställa sig är om biogas ensam kan bära kostnaderna för bredare utveckling och användning av biogas som fordonsbränsle. Särskilt gäller detta fordonsutvecklingen och investeringar i en utbyggd infrastruktur. Ett alternativ, som skulle kunna effektivisera och sänka kostnaden för användningen av biogas, vore att samdistribuera biogas med naturgas i likhet med samdistribution av elenergi. Detta kräver dock en till synes 9

10 ofrånkomlig uppbyggnad av ett naturgasnät i åtminstone de befolkningstätare delarna i landet. I det omtalade stråket Malmö Göteborg finns redan idag möjligheten till samdistribution av biogas med naturgas. Idag är det är främst i städerna Stockholm, Uppsala, Linköping och Trollhättan, som biogas finns tillgänglig för fordonsdrift. Här har man gjort bedömningen att produktion av gas från rötslam och avfall och användning av gasen till fordon är fördelaktigt för den lokala miljön. För övriga delen av landet är det främst investeringar i anläggningar för produktion och användning av biogas som gäller, när man talar om användning av gas till industrier och till bilar, bussar och andra fordonsgrupper. En stark drivkraft för produktionen av biogas har också varit att den är till fördel även för den globala miljön. Därigenom har gasen fått epitetet biogas, dvs en energibärare i ett kretslopp i en biologisk process. Tekniskt sett betraktas biogas och naturgas för fordonsdrift som utbytbara bränslen, dvs bilen kan tankas på det ena eller det andra bränslet utan att behöva justeras eller på annat sätt ställas om inför användningen av det ena eller det andra bränslet. Av flera olika anledningar har bilfabrikanterna tidigare inte satsat helhjärtat på utvecklingen av gasdrivna bilar/fordon, som är helt anpassade till användning av naturgas/biogas. Därför räknar man fortfarande med att betydligt över 90 % bilar/fordon, som drivs med gas, är konverterade bensinbilar respektive dieselfordon. Den stora tillgången på naturgas i kombination med en fortlöpande skärpning av bilavgaskraven och de lokala luftkvalitetskraven har emellertid lett till ett ökat intresse för gasdrift. Prisutvecklingen för dieselolja och särskilt bensin jämfört naturgas kan vara en faktor, som är eller blir intressant att ta hänsyn till och som lockar bilfabrikanterna att erbjuda alternativ. Visserligen kan, som redan nämnts, naturgasen tjäna som råvara för produktion av andra bränslen t ex syntetiskt dieselbränsle, dimetyleter (DME) eller vätgas mm, men verkningsgraden i processen är inte högre än omkring 70 %. Dessutom har erfarenheter under många år visat att t ex metanol inte fått något märkbart genomslag. Ett skäl till detta kan vara att energiinnehållet hos metanol är mindre än 50 % av energiinnehållet hos dieselolja. Det bränsle, som i framtiden kan bli en konkurrent dieselbränslet är DME, till följd av att det fungerar bra i dieselmotorer och att framtida emissionskrav kommer att kräva en helt ny teknologi för användning av dieselbränsle. En företrädare för en av landets fordonsindustrier anser att DME kan komma att få en mer framträdande roll som fordonsbränsle till följd av att vissa tekniska svårigheter för användning av DME i fordon har lösts. Idag produceras DME ur naturgas via syntetisk gas genom användning av den välkända Fischer-Tropsch teknologin. DME kan givetvis produceras även ur biogas och förgasad biomassa genom användning av Fischer-Tropsch processen, men det troliga är att naturgas av ekonomiska skäl kommer att utgöra råvaran för en storskalig produktion av DME för fordonsdrift. I en CD The Automotive Industry and the Global Environment the Next 100 Years, som skickats ut från Ford framgår av följande citat att man betraktar naturgas som ett av detta sekels alternativa bränslen: The world s natural gas reserves will last about 60 years at the current rates of use. In addition, it is estimated that there may be an additional 50% of resources that have not been discovered. Because natural gas is an abundant, environmentally friendly, efficient, low-cost and flexible fuel, we predict that it could become a major (>10% of total global vehicle energy use) alternative source of transportation fuel sometime around Natural gas can be used in a variety of ways to power a vehicle. Such options include: 1) a compressed natural gas (CNG) vehicle, 2) a bi-fuel system with the option to switch to a liquid fuel, 3) an electric or hybrid-electric vehicle after the natural gas is converted to 10

11 electricity in a thermal-electric power plant, or 4) a natural gas derived fuel such as dimethylether, dimethoxyether, gasoline or diesel. Vi skall i ett särskilt avsnitt i slutet av rapporten kort beskriva något av den utveckling, som skett under senare år. Det som skett och fortsättningsvis sker är att de fysikaliska egenskaperna hos bränslet utnyttja effektivare än tidigare till förbättring av motorns funktion och till att nå låga emissionsnivåer. 11

12 2 METOD Syftet med det projekt, som presenteras här var att försöka få svar på frågor ställda till bilfabrikanter om deras eventuella utveckling av gasdrivna bilar/fordon och om deras planer på försäljning av dessa gasdrivna bilar på den svenska marknaden. Förfrågningarna skickades per brev till både de svenska biltillverkarna/leverantörerna och till bil-/fordonstillverkare i Frankrike, Italien, Holland och Tyskland. Sammanlagt skickades brev ut till ett 40-tal mottagare. Därefter har telefonkontakt tagits med ett antal återförsäljare från vilka inget svar kommit och brev skickades med påminnelse skickades till två tillverkare i Tyskland och en tillverkare i Holland. Från de svenska bil-/fordonstillverkarna och deras samarbetspartners har svar kommit in, men däremot fattas svar från någon eller några av de bil-/fordonsfabrikanter, som inte producerar bilar i vårt land. Eftersom importörer/återförsäljare av bilar ofta representerar flera biltillverkare är det inte helt klart att de svar de lämnat täcker alla fabrikanter. Det finns även fabrikanter i t ex Japan, som enligt internationell litteratur utvecklat gasdrivna bilar av tekniskt hög klass, men som inte saluför dessa bilar i Sverige. Om fabrikat av gasdrivna bilar i Japan kommer att levereras här i vårt land någon gång i framtiden är också oklart. Kostnaden för introduktion av en modell av gasdriven bil är betydligt högre än för motsvarande modell av bensin- eller dieseldriven bil. Detta beror på att samma säkerhetskrav för användning gas i fordon inte tillämpas i alla länder och att säkerhetskraven i Sverige framställs som strängare än i flera andra länder. För att få en bild av hur omvärlden ser eller såg ut ifråga om gasbilar för ett par månader sedan återges en förteckning, som visades vid en konferens Well to Wheels i Nice i Frankrike maj 2001 (Seisler, JM. 2001). Presentationen omfattade bil/fordons grupperna lätta och medelstora bilar, medelstora bilar för person- och varutransporter, tunga lastbilar och bussar. Följande av den nyare generationen av bilar presenterades: Lätta och medelstora bilar Volvo S80 Fiat Multipla Blupower 1,6 liter Medelstora bilar för person- och varutransporter Mercedes Sprinter Ford Transit Iveco (liten lastbil) Tunga lastbilar Sopbil Scania Sopbil MAN Sopbil ERF typ EC 12,30 TMU 6x2 Bussar Volvo Iveco MAN Nutzfahrzeuge AG Arbetsfordon/sportbilar Gaffeltruck Truck för isbanor Veg Vorarlberger Erdgas GmbH Go cart 12

13 Audi racerbil MAN rälsbuss Båtar, färjor Kanalbåt i Amsterdam LNG-färja (med flytande naturgas) i Norge. Ovanstående förteckning omfattar helt säkert inte alla modeller av gasdrivna bilar tillgängliga i Europa. Särskilt gäller detta lättare bilar av vilka det finns modeller av Opel och Volkswagen. (En kommentar är att gasdriven Truck för isbanor inte rekommenderas för särskilt isbanor inomhus p g a risken för höga halter av NO 2 en gas som påverkar bl a andningsorganen). Vid presentationen talades också om att det finns naturgasdrivna bilar/fordon i Italien, att Tyskland lämnar ekonomiskt stöd på till DM till lätta bilar och taxibilar och stöder även användningen av andra gasdrivna fordon. I Frankrike finns gasdrivna bilar/fordon. En kuriositet värd att nämna är att någon uppskattat att 15 miljoner kor i Tyskland ger ifrån sig gödsel, söm kunde användas för produktion av ton metangas per år. Denna mängd skulle räcka till att driva 42,8 miljoner personbilar under 9,8 år (metanutsläpp från bilar uppskattas till 0,2 g/km). I följande avsnitt presenteras de bilar/fordon, för vilka vi fått mer eller mindre noggranna specifikationer. Svaren från biltillverkarna och återförsäljare i Sverige presenteras i en bilaga för varje bilmärke och fordonsklass. 13

14 3 LÄTTARE BILAR I kategorin Lättare bilar ingår alla gasdrivna bilar upp till 3,5 ton (betecknas i direktiv som fordon av kategori M och N 1 ). En tabell med emissionskrav finns i Bilaga 2. I nedanstående presentation av tillgängliga gasdrivna lättare bilar, som saluförs eller kommer att saluföras i Sverige, återges i flesta fall svaren från fabrikanterna i den form de sänts in. För att intresserade av gasdrivna lätta bilar skall ha möjlighet att ta kontakt med fabrikanten eller hans representant i vårt land återges även namn, adress och telefonnummer. 3.1 Situation idag Med begreppet Situationen idag avses en presentation av bilmärken och modeller som redan finns eller kan beställas vid beslut om eventuellt inköp/anskaffning. I vissa fall kan det röra sig om en längre eller kortare leveranstid, då det inte är helt säkert att fabrikanterna har bilar i lager i Sverige. De svar om tillgången på bilar/fordon, som återges nedan är i flesta fall direkta klipp från inkomna svar DaimlerChrysler Svaret från DaimlerChrysler var omfattande och därför återges endast en del av deras sända material här. För mer omfattande del av materialet - se Bilaga Svar från DaimlerChrysler. Since 1997 DaimlerChrysler offers and sales the Mercedes Benz Sprinter fueled by CNG in Germany and other European countries. Some of these vehicles are also running in Sweden. The brand name is NGT Sprinter. I am pleased to provide you with the requested data. If you require more information, please don t hesitate to contact me or Mr Robert Schwarz, Productmanager vans, DaimlerChrysler Sverige (Tel ). Yours sincerely Karl-Heinz Keller DaimlerChrysler AG Competence Center for Zero Emission Commercial Vehicles (KEN) Sales and Marketing Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 21-57, W20, HPC C28 D Mannheim Tel , Fax Content-Type: application/octet-stream; name = "NGT Sprinter technical description.doc" Content-Disposition: attachment; filename="ngt Sprinter technical" description.doc" DaimlerChrysler erbjuder inte mindre än 9 olika modeller av gasdrivna fordon, som baserats på samma motor. Teknik för gasdrift och bilar (se även Bilaga 4: Svar DaimlerChrysler I följande stycken presenteras rubriker till den information, som getts ut av DaimlerChrysler för de nio olika bilmodellerna och som finns i Bilaga 4: 1. NGT Sprinter technical 14

15 I dokumentet specificeras motorn (som baseras på den 4-cylindriga M 111 E23 bensinmotorn) och ges en kort beskrivning (på engelska) av systemet för gasdrift. Följande specifikation gäller för motorn. Engine and Engine Management Monovalent natural gas engine with sequential CNG injection (CNG = compressed natural gas) 4- cylinder in- line engine 2.3 liter displacement ( cm 3 ) Stroke/ bore: 88.4 mm/ 90.9 mm (s/ d = 0.973) Compression: 10.4 Output: 95 kw (129 HP) at 5400 rpm Torque: 185 Nm between 3300 rpm and 4500 rpm Engine management system Bosch ME Motronic Engine air management system with electronic accelerator pedal (EGAS) Sequential gas injection with load sensing via air mass gauge Camshaft adjuster at input end Gas cylinder pressure approx bar Injection via gas valves: p e = 7 bar (relative)* Certification/ admission level : EU3 (the EU3/ group I exhaust gas limits are complied for PKW relation mass < 2,5 t) 2. NGT Sprinter Scheme pressure gas Visar genom en schematisk bild av de olika komponenterna i systemet. Det bör läggas märke till att bilarns från DaimlerChrysler är Monovalenta, dvs en-bränslebilar och därmed utvecklade/anpassade för enbart naturgas/biogas. Bilmodeller och körsträckor (Ranges) En tabell i vilken körsträckor mellan bränslepåfyllningar specificeras. 3. Panel van and crewbus underfloor En typ av minibus av klass 9 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 4. Panel van 130 ltr plus 1 x 80 En typ av skåpbil av klasserna 9 och 7 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 5. Panel van 3 x 80 ltr En typ av skåpbil av klasserna 8 och 7 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 6. Crewcab 130 ltr plus 80 ltr En typ av minibus med extra stort lastutrymme av klasserna 9 och 7 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 7. Crewcab 130 ltr plus 80 ltr En typ av minibus av klasserna 9 och 7 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 15

16 8. Pick up 2 x 80 l En typ av Pick up av klass 9 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 9. Pick up 2 x 80 ltr plus 4 x 16 En typ av Pick up av klass 9 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 10. Pick up with crewcab 2 x 60 En typ av Pick up av klass 9 med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 11. Pick up with crewcab 2 x 60 En Pick up av klass 9 med plats för passagerare och med körsträckan km mellan påfyllning av bränsle. 12. Delivery Tank Variants Ett blad med endast rubrik. 13. Notes on Natural gas Krav på gaskvalité och beskrivning av bl a användning av naturgas specificeras enligt följande:. Gaskvalité - The methane rating (anti- knock rating) of the natural gas must be at least 75 - The Wobbe index (code for thermal load) must be between 40 and 50 MJ/m 3 or 11 and 14 kwh/m 3 - The natural gas must not contain more than the gas escort substances for gases of the 2 nd gas group listed in the DVGW Work Sheet G 260/ 1. - Additives in accordance with DVGW Work Sheet G 260/ II (additional rules for gases of the 2 nd gas group from 1988) are only permitted if the limits for the Wobbe index are maintained and the methane rating is above the minimum level. - The water content when dried to -20 º C at 200 bar must not exceed 17 mg/m 3. (DaimlerChrysler, 2001) Ford Från Ford kom svaret i ett faxmeddelande, och svaret baseras direkt på det av oss utskickade brevet. För att skilja lättare fordon från tyngre har vi gjort en mindre redigering. Därför återfinns ungefär samma text under rubriken Tyngre fordon, men det gäller då endast tyngre fordon på motsvarande sätt som att det i följande stycke gäller endast lättare fordon. Svaren hade i meddelandet markerats i fetstil (och här kursiv stil). Type and size/weight of vehicle available. 5 seat Passenger Car Wagon at kg GVM, Light Duty Delivery Van at 2000 GVM. Mono- or bi-fuelled vehicle type, Bi-fuel. Technology used for combustion, stoichiometric or lean burn combustion, type of fuel/air mixing etc. Stoichiometric, compuvalve fuel/air mix at intake manifold. Emission control technology in terms of fuel air control, type of catalyst, NO x control etc. Fuel injection, three way catalyst. We would like to be informed about emission levels and long term stability of emission levels. All meet EC stage IV emission levels. Information about whether both biogas or CNG can be used with the same setting of the engine. (Swedish Standard for biogas is: SS Biogas as fuel for high speed Otto engines ). On current fleet one setting has been used, and it is our intention to use one calibration also for future production. 16

17 Fuel consumption or energy use in terms of MJ/kWh when using a specified gaseous fuel (CNG or biogas). No fuel consumption data is currently ready. (Ford, 2001) IVECO Angående er förfrågan av den 7 Maj angående gasdrivna transportfordon kan jag redovisa situationen för Iveco s bilar enligt följande: Då det gäller lätta fordon skåpbilar, lastbilar och bussar med totalvikter mellan kg (Daily serien) har Iveco för närvarande inga gasdrivna Motorer att erbjuda: Den tidigare modellen av Iveco Daily hade en CNG driven motor som även kunde köras på biogas enligt den svenska specifikationen. Denna motor var på 106 hk och bilarnas aktions sträcka var km. 3 st av dessa fordon är sålda i Sverige men kostnaderna i samband med den svenska certifieringen av bilarna var så hög att vidare försäljning ansågs meningslös. (Iveco, 2001) Nissan Nissan Serena Cargo tillverkas I Barcelona, Spanien. Den fabriken är liksom alla Nissans fabriker certifierad enligt kvalitets- och miljönormerna ISO 9002 respektive ISO Med tillverkning i Europa för den europeiska marknaden minimeras transportavstånden, vilket påverkar miljön i en mindre omfattning. Alternativa bränslen: Tester för inblandning av alternativa bränslen pågår. Motor biobränsle: 4-cylindrig bensinmotor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler och Multi-point insprutning. Omställbar för biobränsle eller bensindrift. Övriga specifikationer Slagvolym, cm 3 : 1597 Max effekt, kw/hk: 64/87 vid varv/min:5600 Max vridmoment, Nm: 119 vid varv/min:3600 Bränsleförbrukning (biogas) l/100 km, dimension (ekvivalent bensin eller diesel) har inte angivits. Blandad körning: 12,1 l/100 km Landsväg: ej mätt Stadskörning: ej mätt CO 2 utsläpp, g/km: 185 Kraftöverföring 5-växlad manuell Enskivig torrlamellkoppling Bakhjulsdrift Slutväxel Fordonsvikt Serena Cargo, kg (Viktsuppgifter enligt COC-dokument för lättaste versionen). Totalvikt 2340 Tjänstevikt 1600 Lastförmåga 925 Dragvikt 1200 Miljöklass: 3 17

18 Buller enl. 70/159/EEG dba Nissan garantier 3 år/ mil nybilsgaranti 10 år/ mil elektronikgaranti 6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling Pan Europé Service Nybilsgarantin innebär att om någonting skulle gå sönder (ej normal förslitning) står Nissan för reparationskostnaderna. Garantipaketet följer bilen vid ägarbyte. (Nissan, 2001) Opel Opel Astra (från broschyr) Två-bränslebil med följande tekniska data*: Max effect Motor 65 kw/88 hk 1,6 l, 16V Totalvikt 1730 kg Max vridmoment 130 Nm Tjänstevikt 1410 kg Tankrymd (vid 200 bar) 80 l = 19m3 Räckvidd vid naturgasdrift km *Värdena är ungefärliga. Vid konvertering till gasdrift reduceras bensinmotorns effekt med ca % Två olika bränslen GAS/BENSIN Gasen kompletterar bensindriften. Det betyder att bilen kan köras på gas alternativt bensin. Med gasdrift får bilen alltså ökad räckvidd på ca km. Kör man på gas och tanken blir tom kopplar elektroniken automatiskt om till bensindrift. Gassystem För att bilen skall kunna drivas med gas krävs en viss ombyggnad. I motorrummet installeras Koltec insprutningssystem, som även är lätt att montera och demontera. I bagageutrymmet monteras, väl skyddad, en trycktank av stål, som rymmer 80 liter. Astra som 2-sitsig I den 2-sitsiga modellen placeras gastanken omedelbart bakom framsätet med lastgaller mot förarutrymmet. Detta ger nästan full lastlängd och bilen blir klassad som lätt lastbil. Astra som 5 sitsig Här placeras gastanken bakom baksätets ryggstöd. Bakre lastutrymmet halveras men med fällt baksäte kan främre lastutrymmet användas. Bilen klassas som personbil. (Opel, 2001) Volvo Car Bilen kan alternativt köras på gas eller bensin. Bilen startas alltid på bensin även om den är inställd för att köras på gas (omkopplingen till gas sker automatiskt, när kylvattnet nått en 18

19 temperatur på ungefär 15 ºC, om körning på gas valts). Följande data gäller för Volvo S/V 70 för användning av naturgas/biogas som gasformiga bränslen. (Volvo Car, 2001). S/V70 ÅM-00 Teknik Ny basmotor. CNG och LPG Integrerat styrsystem gas/bensin. Linjär λ-sond. Utvecklad funktionalitet. Utvecklad diagnos - VADIS. Syfte Lönsam produkt. Ökad kvalitet. Begränsad konverteringsmöjlighet. Produkt i standardsortiment. Lagkrav/emissionsnivå EU 00 + OBD I Figur 1 visas schematiskt utrustningen för gasdrift hos en Volvo V70. Figur 1. Volvo V70 utrustad för drift med natur-/biogas. Källa: Volvo Car FRAMTID S80/V70/S60, S/V40 Teknik Installation under golvet, 3 tankar. LPG/CNG, man/aut. Från bensinbil med gas till gasbil med bensin Systemet fullt integrerat i bilens elstruktur. Mycket låga emssionsnivåer. Mycket hög säkerhet. 19

20 Syfte Hög volym. Täcka alla vagnsvarianter. Fullt integrerat i fabriksprocessen. Utökat till 3 vagnsfabriker. Lagkrav/emissionsnivå EU05 + OBD II Volkswagen Vi började arbeta med att få Metangasdrivna ("bifuel") bilar godkända i Sverige i juni Sedan dess har vi importerat stycken. Gasdrift har funnits som en "normal" tillvalsutrustning till samtliga ovanstående modeller utom Multivan samt Hus- och campingbilarna. Den lösning vi har använt oss av är att Volkswagens hälftenägda dotterbolag IAV GmbH i Berlin har konverterat bilarna till bensin/metangasdrift (Volkswagen, 2001). De motorer som används är i samtliga fall av EU2-utförande, Caddy: 1,6 L bensinmotor med 75 hk Transporter: 2,5 L bensinmotor 115 hk Caravelle: 2,5 L bensinmotor 115 hk LT: 2,3 L bensinmotor 143 hk Senaste årsskiftet då Caddy-bilarna fick EU3 som minimikrav, var vi tvungna att ta gasdriften ur produktion på dessa. Orsaken var att vi ej hade de tekniska förutsättningarna för combinationen EU3-motor och gasdrift klara. Kommande årsskifte blir EU3 minimikrav på Transporter, Caravelle samt alla LT-modeller. Av samma orsak som för Caddy tidigare, kommer vi att ta EU2-motorerna och därmed också gasdriften ur produktion under kommande höst. Vi har haft en "slutförsäljningsaktion" för gasbilar igång under våren och i princip är produktionen slutsåld. På LT-modellerna försvinner bensinmotorn för gott. För Caravelle och Transporter samt Caddy står vi inför en generationsväxling och vi blir utan gasdrift på programmet ända till vi fått ut de nya modellprogrammen på marknaden. Vår fabrik har dock för avsikt att ta fram "fabriksmodeller" med gasdrift för efterföljarna till dagens modeller: Caddy, Transporter och Caravelle. Det kommer också snart att tas fram metangas/bensindrift för några modeller inom Volkswagen personbilars modellprogram. Sammanfattning. Vi har framgångsrikt marknadsfört metangasdrivna fordon i Sverige under 4 år, just nu har vi inga modeller till försäljning, vi kommer tillbaka med metangas- och LPGdrift när vi blir klara med den tekniska utvecklingen av kombinationen EU3/EU4-bensinmotorer och metan/lpg. Hans Arvidsson Produktfrågor, Volkswagen Lastbilar och bussar. Tel. +46(0) Tel. mobile +46(0) Fax. +46(0)

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Förstudie om teknik för gasdrivna fordon

Förstudie om teknik för gasdrivna fordon Förstudie om teknik för gasdrivna fordon Karl-Erik Egebäck Charlie Rydén VINNOVA Rapport VR 2001:20 TITEL (svensk): Förstudie om teknik för gasdrivna fordon FÖRFATTARE/AUTHOR: Karl-Erik Egebäck och Charlie

Läs mer

Er naturgasen stadig grön?

Er naturgasen stadig grön? Er naturgasen stadig grön? Har gas i transportsektoren virkeligen en framtid? Bo Ramberg FordonsGas Sverige AB 2007-09-12 FordonsGas Sverige AB Bygger och driver gastankstationer i Västsverige Verkar för

Läs mer

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel GASBILAR EcoFuel och Eco BiFuel Våra transportbilar av typen EcoFuel och Eco BiFuel kan köras på både naturgas och biogas. Naturgas (CNG) och biogas består till

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel

Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel Dr. Mattias Svensson, ansvarig programområde gasformiga drivmedel Smart transport av livsmedel på väg, Helsingborg 120907 Samordnar teknisk utveckling kring energigaser

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Gasbilsguide. Maj 2013

Gasbilsguide. Maj 2013 Gasbilsguide Maj 2013 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8 1.2 Lätta transportfordon 35 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 46 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

LNG i transportsektoren i Norden

LNG i transportsektoren i Norden LNG i transportsektoren i Norden Mikael Näslund, DGC mna@dgc.dk Introduktion Beskrivning av LNG-kedjan Nya användningsområden för gas Möjligheter i Danmark Några milstolpar 1850-talet, Faraday kondenserar

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Polestars effektoptimeringar:

Polestars effektoptimeringar: Polestars effektoptimeringar utvecklas tillsammans med Volvo och ger ökad motoreffekt med bibehållna Volvo Originalgarantier. Med Volvos intyg ska kunden registreringsbesiktiga sin bil och därmed höja

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se EU 20/20/20 Targets CO 2 : 20% reduction relative to 1990. EU will be willing to put this goal up to 30% if the US, China and India make similar commitments

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB 1. Inledning Mars 2011 presenterade Europeiska Kommissionen en färdplan 1) för ett konkurrenskraftigt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Etanol som fordonsbränsle

Etanol som fordonsbränsle Vägverket 1 Etanol som fordonsbränsle Etanolanvändning Etanolfordon i Sverige Konverteringsuppdraget - Vad händer nu? Pumplagen eller Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030?

Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030? Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030? Haulage Construction Distribution Special purpose Network and services City and suburban Intercity and coach Used vehicles Engines Anders Folkesson,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Konvertering av lastbil till biogasdrift med dual-fuel teknik 610415 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad Biogas som fordonsbränsle nsle produktion, marknad & framtid Helena Engström, Sälj- & Marknad Svensk Biogas i Linköping AB Vision Svensk Biogas ska med sitt kunnande och sina produkter vara ledande inom

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer