Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1"

Transkript

1 Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

2 Specifikation 2 (115) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK INTRODUKTION AVGRÄNSNINGAR DATAKÄLLOR I SIL TEKNISK LÖSNING UTVECKLINGSMILJÖ TESTMILJÖ DEFINITIONER VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I SIL SOAP API NYA TJÄNSTER OCH OBJEKT UTGÅNGNA TJÄNSTER OCH OBJEKT OBJEKTMODELL FÖR LÄKEMEDELSINFORMATION TJÄNSTER FÖR ATT SÖKA EFTER LÄKEMEDELSINFORMATION NÅGRA EXEMPEL En enskild läkemedelsprodukt utan parallellimporter: Aspirin En läkemedelsprodukt med parallellimporter: Stilnoct En substans som börjar med vissa tecken: Ace TJÄNSTER FELHANTERING EXEMPEL (OBS! ENDAST EXEMPEL) Exempel-objekt (OBS! endast exempel) ATC-KODER Atc-objekt DrugAtcCode-objekt AtcCodeDrug-objekt PARALLELLIMPORTERADE LÄKEMEDEL Drug-objekt LÄKEMEDELSPRODUKTER DistributedDrug-objekt LÄKEMEDELSVAROR DrugArticle-objekt TlvExchange-objekt ExchangePeriod-objekt FÖRVARING Storage-objekt LÄKEMEDELSFORMER DrugForm-objekt Dosage-objekt REFERENSDATATJÄNSTER DrugClassification-objekt ControlClass-objekt RouteOfAdministration-objekt Prescriber-objekt... 57

3 Specifikation 3 (115) ProductType-objekt Prescription-objekt StrengthNumericUnit-objekt OrganizationRole-objekt ProcStatus-objekt Country-objekt DosdispLifeUnit-objekt PackageTypeInner-objekt PackCondition-objekt StorageTemp-objekt SalesRestriction-objekt PackSizeNumericUnit-objekt ShelfLifeUnit-objekt StorageCondition-objekt IngredientRole-objekt QuantityUnit-objekt AlternativeQuantityUnit-objekt CompTotWeightVolUnit-objekt CompRefQuantity-objekt SilDeviation-objekt FASS-TEXTER FassDoc-objekt INTERAKTIONER DrugInteraction-objekt ShortInteraction-objekt InteractionSection-objekt CompleteInteraction-objekt InteractingPart-objekt Reference-objekt GRAVIDITETS- OCH AMNINGSVARNINGAR SILPregnancyLactationWarning-objekt SourceWarning-objekt WarningClassification-objekt JanusInfoLactationDoc-objekt JanusInfoReference-objekt JanusInfoPregnancyDoc-objekt JanusInfoLink-objekt PregnancyCategoryInfo-objekt UTGÅNGEN (DEPRECATED) LactationGroupInfo-objekt UTGÅNGEN (DEPRECATED) REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL Region-objekt ListType-objekt TherapyGroup-objekt IndicationPath-objekt Indication-objekt RecommendedListInfo-objekt Recommendation-objekt IdentiferValue-objekt... 89

4 Specifikation 4 (115) ShortIndication-objekt Recommend-objekt UTGÅNGEN (DEPRECATED) Indic-objekt UTGÅNGEN (DEPRECATED) RecommendList-objekt UTGÅNGEN (DEPRECATED) ICKE LÄKEMEDELSVAROR NoneDrugArticle-objekt UTBYTBARHET SubstanceGroup-objekt StrengthGroup-objekt PharmaceuticalFormGroup-objekt INGREDIENSER OCH SUBSTANSER Substance-objekt DistributedDrugContent-objekt Ingredient-objekt KORTNOTATIONER UTSÄTTNINGSORSAKER TreatmentWithdrawalReason-objekt BIVERKNINGAR SideEffects-objekt SideEffect-objekt SÖKTJÄNSTER FÖR LÄKEMEDELSIDENTIFIERARE IdPair-objekt TJÄNSTER FÖR SAMLAD LÄKEMEDELSINFORMATION (SUPERTJÄNSTER) SuperDrug-objekt SuperDrugArticle-objekt VERSIONER DataVersion-objekt ApiVersion-objekt

5 Specifikation 5 (115) 1. Förändringshistorik Dokumentversion Kommentar ( ) Första utgåva för beta-release av SIL SOAP API ( ) Korrigerat villkor för ATC-tjänsterna. Längd på ATC-kod som inparameter var angiven till 8 tecken. Det ska vara och är nu mindre eller lika med 8 tecken ( ) Tagit bort duplicerad dokumentation för InteractionSection-objekt (kapitel 5.11) och gjort smärre förtydliganden i kapitel 5.4 och 5.5. Korrigerade två mindre fel i Pythonexemplen i kapitel 4.2. La till fältet spcupdated i SideEffects-objektet. Rättat några språkliga fel. La till förtydligande om att licensläkemedel alltid ingår i förmånen, även fast prisuppgift saknas. Rättat felaktigt returvärde i tjänsten gettlvexchangesbynplpackidlist. La in information om tjänsterna getfasslactationdocsbynplidlist och getfasspregnancydocsbynplidlist ( ) Korrigerat returvärde i tjänsterna getfasslactationdocsbynplidlist och getfasspregnancydocsbynplidlist till att vara en lista med objekt istället för ett enskilt objekt ( ) Förtydligat dokumentation om och korrigerat exempelinformation för drugclassification- och ControlClass-objekten ( ) Rättat mindre fel i exempelkoden på sidan 18; tjänsten getsubstancesbysubstancename ska bara anropas med en (1) inparameter ( ) Förtydligat dokumentation om attribut i JanusInfoLactationDoc-objekt, speciellt att fältet atccodegroup inte används idag ( ) Korrigerat dokumentation om attributet hasrecommendedarticle för DistributedDrug-objekt och Drug-objekt. Samt för attributet isrecommeded för DrugArticle-objekt. Dessa attribut har värden som beror på det regionid som angavs när respektive objekt hämtades via någon tjänst ( ) Korrigerat dokumentation om tjänsterna getsubstancegroupbysubstancegroupid, getpharmaceuticalformgroupbypharmaceuticalformgroupid och getstrengthgroupbystrengthgroupid. De hade samtliga dokumentation om ytterligare två inparametrar som inte ska finnas.

6 Specifikation 6 (115) 2. Introduktion Detta dokument beskriver SIL SOAP API 3.1. Dokumentet vänder sig till systemutvecklare som vill integrera SIL i journalsystem eller andra expert- och stödsystem i vården. 2.1 Avgränsningar Detta dokument beskriver inte hur man installerar eller sköter drift av en SIL-server med SIL SOAP API och tillhörande SIL-databas. För information om det se dokumentet Installation och drift av SIL, Version 3.1, Datakällor i SIL SIL SOAP API innehåller en mängd read-only tjänster som ger åtkomst till information om läkemedel i Sverige. SIL SOAP API använder internt en databas som populärt kallas för SIL-databasen. Informationen om läkemedel i SIL-databasen kommer i sin tur från ett antal olika källor och importeras till SIL:s centrala kvalitetssäkringsstöd en gång i veckan. Efter att informationen validerats och granskats skapas sedan en ny SIL-databas som publiceras varje vecka på SIL:s FTP-sajt. Källorna som används i SIL 3.1 är VARA (Apotekens Service AB), NSL (Läkemedelsverket) SFINX (SLL/JanusInfo), FASS (LIF) Amning & graviditetsvarningar (LIF/FASS), Amning & Fosterskador (SLL/JanusInfo), Doseringsregistret (SIL), Utsättningsorsaksregistret (SIL). Information i NSL underhålls av Läkemedelsverket, TLV samt läkemedelsföretagen. SIL har endast redaktionellt ansvar för Doseringsregistret och Utsättningsorsaksregistret. VARA används som grundkälla för information om läkemedelsprodukter och förpackningar. Vidare finns i SIL 3.1 också information om biverkningar som extraherats från Läkemedelsverkets produktresuméer. Dessa informationsextraktion är ännu inte helt kvalitetssäkrad och det är inte ännu fastställt hur den redaktionella processen för denna källa ska se ut. Det innebär att dessa tjänster inte ännu är avsedda användas i skarp produktion. De kan dock användas för att experimentera med hur beslutstödsfunktionalitet för biverkningsinformation kan utformas på ett bra sätt. 2.3 Teknisk lösning SIL tillhandahålls via ett SOAP API. API:et är implementerat med Apache Axis/Java och Tomcat. API:ets tjänstelager är implementerat i Java och använder MS SQL server som databas-backend. 2.4 Utvecklingsmiljö För att kunna utveckla mot SIL SOAP API krävs att man utgår från wdsl-filen för SIL SOAP API. Man kan antingen använda wsdl-filen och generera SOAP-klient stubbar för den utvecklingsmiljö och det programmeringspråk som man utvecklar med eller programmera manuellt mot den. wsdl-filen för SIL SOAP API 3.1 kommer man åt på den URL där man gjort sin installation av SIL-servern med SIL-API. Om man inte har en egen installation av SIL-servern kan man använda wsdl-filen som man kommer åt på testservern för SIL SOAP API (se nästa avsnitt). 2.5 Testmiljö För att kunna testa sin integration mot SIL API måste man ha åtkomst till en installation av SIL-servern med SIL SOAP API och en SIL-databas. För initial utveckling och test kan man använda en publikt tillgänglig testserver för SIL SOAP API 3.1:

7 Specifikation 7 (115) För att kunna göra kontrollerade tester och systemtester med SIL SOAP API och sitt journalsystem eller beslutsstödsystem bör man givetvis ha en egen installation av SIL-servern med en kontrollerad utgåva av SIL-databasen. 2.6 Definitioner Term Akronym API SOAP SQL Förklaring Application Programming Interface. Programmeringsgränssnitt mot ett program- eller operativsystem. En W3C standard för RPC-baserat API-protokoll. Tidigare stod SOAP för Simple Object Access Protocol. Se: Structured Query Language. Standardiserat frågespråk för kommunikation med relationsdatabaser. Definitioner amningsgrupp (LIF/FASS) amningsriskklass (SLL/JanusInfo) atc-kod biverkning LIF/FASS klassificering av ett läkemedels dokumenterade effekt på dibarn under amningsperioden. Följande amningsgrupper finns: I: Passerar ej över i modersmjölk. II: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes III: osannolik med terapeutiska doser. Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. IVa: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. IVb: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet. För mer information om dessa se: SLL/JanusInfo klassificering av ett läkemedels dokumenterade effekt på dibarn under amnings perioden. Följande riskklasser finns: A: Sannolikt kompatibelt med amning. B: Underlag för bedömning saknas. C: Särskilda överväganden och/eller med förbehåll. D: Amning avrådes. För mer information om dessa se: Anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassifikationssystem för läkemedel. SIL innehåller endast de ATC-koder för vilka det finns minst en registrerad läkemedelsprodukt hos Läkemedelsverket. Oönskad effekt av ett läkemedel.

8 Specifikation 8 (115) Term läkemedelsprodukt drugid eumano Fass-text graviditetskategori (LIF/FASS) graviditetsriskklass (SLL/JanusInfo) handelsnamn icke-läkemedelsvara kontrollkod parallellimporterat läkemedel Förklaring I SIL avser termen "läkemedelsprodukt" (DistributedDrug) en hos Läkemedelsverket registrerad läkemedelsprodukt med unikt NPL-id. En läkemedelsprodukt har en unik kombination av handelsnamn, läkemedelsform, styrka och ansvarigt företag. SIL:s id för parallellimporterade läkemedel (Drug). Baseras på NPL-id för originalläkemedelsprodukten. Det europeiska godkännandenummret för en läkemedelsprodukt vilket fastställs av EMA. Beskrivning av läkemedelsprodukter som ges ut av LIF. För varje läkemedelsprodukt baseras texten på den produktresumé (SPC) som registrerats hos Läkemedelsverket då läkemedelsprodukten registrerades och godkändes. LIF/FASS klassificering av ett läkemedels dokumenterade effekt på graviditet vid klinisk användning på människor i rekommenderade terapeutiska doser. Följande gravidtetskategorier finns: A, B, B:1, B:2, B:3, C, D. För mer information om dessa se: SLL/JanusInfo klassificering av ett läkemedels dokumenterade effekt på graviditet vid klinisk användning på människor i rekommenderade terapeutiska doser. Följande gravidtetsriskklasser finns: 1: Läkemedlet kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret. 2: Det finns viktig information att ta del av om det här läkemedlet under graviditet. 3: Läkemedlet kan eller misstänks kunna medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet. För mer information om dessa se: Ett läkemedels försäljningsnamn (produktnamn). I SIL avser termen "icke-läkemedelsvara" (NoneDrugArticle) en förskrivningsbar artikel inom förmånen som kan expedieras av apotek men som inte innehåller läkemedel. Exempel: Zetuvit E", 25 styck, sterilt absorbationsförband. Kod som hänvisar till Läkemedelsverkets receptföreskrifter, vilka anger de villkor som föreligger vid förskrivning för att en viss läkemedelsvara t.ex. ett narkotikaklassat läkemedel ska kunna expedieras på apoteken. I SIL avser termen "parallellimporterat läkemedel" (Drug) den gemensamma information som ska gälla för alla läkemedelsprodukter som är parallellimporter till en given läkemedelsprodukt. Parallellimporterade läkemedelsprodukter har typiskt samma unika kombination av handelsnamn, läkemedelsform och styrka men olika ansvariga företag. Ibland kan dock även handelsnamnet skilja sig inom en grupp av parallelimporterade läkemedelsprodukter. Parallellimporterade läkemedel identifieras i SIL med drugid.

9 Specifikation 9 (115) Term läkemedelsform läkemedelsvara nollrekommendation semano Förklaring Utformning av bruksfärdigt läkemedel. Läkemedelsformer för invärtes bruk är t.ex. tabletter, dragéer, kapslar och mixturer; för utvärtes bruk t.ex. salvor, krämer, liniment och puder. Beredningsform är en synonym. I SIL avser termen "läkemedelsvara" (DrugArticle) en hos Läkemedelsverket registrerad läkemedelsförpackning med unikt NPL-packid. Den hör till ett och endast ett distribuerat läkemedel. En lista med rekommenderade läkemedelsvaror kan innehålla ickerekommendationer i betydelsen rekommenderas inte, avstås. Nollrekommendationer kombineras vanligtvis med en hänvisningsrekommendation till en alternativ nivå 7 ATC-kod. Ett läkemedels svenska godkännandenummer. Fastställs av Läkemedelsverket. Datatyper int string boolean float drugform<string> drugids<string [ ]> Anger ett heltal. Anger en textsträng. Anger ett sant eller falskt värde (true/false). Anger ett decimaltal Anger en parameter med namn drugform av datatypen string Anger en parameter med namn drugids innehållande en lista av datatypen string

10 Specifikation 10 (115) 3. Viktiga förändringar i SIL SOAP API 3.1 SIL SOAP API 3.1 är tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.0. Nyheter i SIL-API 3.1 är: Sex (6) nya tjänster för att komma åt information om amnings- och graviditetsvarningar. Detta beror bl.a. på att SIL nu ger åtkomst till två olika källor med denna information. Dels Amnings & Graviditetsvarningar från LIF/FASS och dels Varningar om Amnings- och Fosterskador från JanusInfo/SLL. Tre (3) nya substanstjänster för sökning av substansinformation. Två är för sökning av substanser baserat på nplsubstanceid eller substansnamn och en är för att hämta information om en läkemedelsprodukts substansinnehåll med möjlighet till filtrering så att enbart relevanta modersubstanser returneras. Sex (6) nya tjänster med information om rekommenderade läkemedel. Tre (3) nya tjänster med information om biverkningar. En (1) ny tjänst som ger möjlighet att hämta DrugArticle-, DistributedDrug-, Drug- och Atcobjekt för en (eller flera) förpackningar med ett anrop. De tekniska förändringarna gentemot SIL-API 3.0 är: En del nya tjänster och objekt har tillkommit. Ett antal tjänster har markerats som utgångna (deprecated). Dessa kommer att tas bort i nästa icke-bakåtkompatibla release av SIL SOAP API. Tjänster som markerats som utgångna ska man inte använda i nyutveckling och man ska i förvaltning av existerande system som använder dessa tjänster planera och genomföra anpassningar av sina system till att använda andra tjänster i SIL SOAP API. I SIL-API 3.0 infördes tjänster för att komma åt information om fler läkemedelsprodukttyper än i tidigare versioner av SIL. Då infördes också en gruppering av läkemedelsprodukttyper. Denna gruppering styr vilken information som returneras av en del tjänster i SIL-API. Produkttypsgrupperna är idag: APPROVED. Omfattar produkttyperna MEP, ALL, VBL, RAP, NLM, VUM och NIN. NON_APPROVED. Omfattar produktyperna APL och LIC. TRADITIONAL. Omfattar produkttypen TVB. Tjänsterna för läkemedel som ingår i gruppen APPROVED fungerar som i SIL SOAP API 2.9. Nya tjänster har tillkommit för läkemedel i grupperna NON_APPROVED och TRADITIONAL. Grupper utöver gruppen APPROVED kan komma att ändras i framtiden och integrerande system måste ta det i beaktande vid implementation.

11 Specifikation 11 (115) 3.1 Nya tjänster och objekt Här listas de nya tjänsterna och objekten. Läsaren hänvisas till relevant kapitel i dokumentet för mer ingående information om varje tjänst och objekt. Det finns sex nya tjänster för att hämta information om amnings- och graviditetsvarningar: getsilpregnancylactationwarningsbynplidlist () returnerar SILPregnancyLactationWarning-objekt. getwarningclassificationsbycode () returnerar WarningClassification-objekt. getjanusinfolactationdocsbynplidlist () returnerar JanusInfoLactationDoc-objekt. getjanusinfopregnancydocsbynplidlist () returnerar JanusInfoPregnancyDoc-objekt. getfasslactationdocsbynplidlist () returnerar FassLactationDoc-objekt. getfasspregnancydocsbynplidlist () returnerar FassPregnancyDoc-objekt. Det finns tre nya substansrelaterade tjänster: getsubstancesbynplsubstanceidlist () returnerar Substance-objekt. getsubstancesbysubstancename () returnerar Substance-objekt. getdistributeddrugcontentsbynplidlistfiltered () returnerar DistributedDrugContentobjekt. Det finns sex nya tjänster med information om rekommenderade läkemedel: gettherapygroups () returnerar TherapyGroup-objekt. getindicationpaths () returnerar IndicationPath-objekt. getindicationpath () returnerar IndicationPath-objekt. getrecommendationsbytherapygroupindicationname () returnerar Recommendationobjekt. getrecommendationsbynplpackidlist () returnerar Recommendation-objekt. getrecommendedlistinfosbyregionid () returnerar RecommendedListInfo-objekt. Det finns tre nya tjänster med information om biverkningar: getsideeffectsbynplidlist () returnerar SideEffects-objekt. getsideeffectfrequencies () returnerar String-objekt. getsideeffectsocs () returnerar String-objekt. Det finns en ny Super-tjänst som ger möjlighet att hämta DrugArticle-, DistributedDrug-, Drug- och Atcobjekt för en (eller flera) förpackningar med ett anrop: getsuperdrugarticlesbynplpackidlist () returnerar SuperDrugArticle-objekt. 3.2 Utgångna tjänster och objekt Följande 7 tjänster och tillhörande objekt har markerats som utgågna (deprecated): getpregnancycategoryinfosbycategory () getpregnancycategoryinfos () getlactationgroupinfosbygroup () getlactationgroupinfos () getrecommendlistsbyregionid ()

12 Specifikation 12 (115) getrecommendsbynplpackidlistregionidlisttypes () getrecommendsbytherapygroupindicationnameregionidlisttypes ()

13 Specifikation 13 (115) 4. Objektmodell för läkemedelsinformation SIL SOAP API tillhandahåller tjänster för att komma åt information om förskrivningsbara läkemedel och icke-läkemedelsvaror inom förmånen. Denna information är tillhandahålls via ett antal tjänster och informationsobjekt som var och en representerar olika förskrivnings- och läkemedelsrelaterade begrepp. För läkemedelsinformation finns tre viktiga objekt; Drug (parallellimporterat läkemedel), DistributedDrug (läkemedelsprodukt) och DrugArticle (läkemedelsvara). Ett DistributedDrug-objekt representerar en hos Läkemedelsverket registrerad läkemedelsprodukt med unikt NPL-id. Ett DistributedDrug-objekt har en unik kombination av handelsnamn, läkemedelsform, styrka och ansvarigt företag. Ett Drug-objekt representerar ett parallellimporterat läkemedel. Drug-objekt innehåller den gemensamma information som ska gälla för alla läkemedelsprodukter som är parallellimporter till en given läkemedelsprodukt. Det finns således alltid ett Drug-objekt även för sådana läkemedelsprodukter som saknar faktiska parallellimporter. Alla läkemedelsprodukter som ingår i en grupp parallellimporter har vanligtvis samma unika kombination av handelsnamn, läkemedelsform och styrka men olika ansvariga företag. Ibland kan dock handelsnamnet skilja sig inom en grupp av parallellimporterade läkemedelsprodukter. I detta fall har Drug-objektet ett handelsnamn som består av handelsnamnet på originalläkemedelsprodukten följt av tecknet '*'. Drug-objekt innehåller vidare gemensam läkemedelsinformation som gäller för alla läkemedelsprodukterna inom en grupp av parallellimporter. Ett DrugArticle-objekt representerar en hos Läkemedelsverket registrerad läkemedelsförpackning med unikt NPL-packid. Den hör till ett och endast ett distribuerat läkemedel. Nedan ges en översiktlig bild av hierarkin för de grundläggande läkemedelsobjekten Drug, DistributedDrug och DrugArticle samt dess tillhörande, huvudsakliga identifierare. Drug (Läkemedel) Drug (Läkemedel) identifierare: drugid identifierare: drugid En till flera Distributed Drug (Distribuerat Distributed läkemedel) Drug (Distribuerat läkemedel) identifierare: nplid identifierare: nplid Distributed Drug Distributed Drug Distributed Drug Distributed Drug En till flera DrugArticle (Läkemedelsvara) DrugArticle (Läkemedelsvara) identifierare: nplpackid identifierare: nplpackid DrugArticle DrugArticle DrugArticle DrugArticle

14 Specifikation 14 (115) 4.1 Tjänster för att söka efter läkemedelsinformation Sökning på läkemedelsinformation i form av Drug-, DistributedDrug- och DrugArticle-objekt kan göras på flera sätt. Det finns tjänster för att söka efter läkemedelsinformation baserat på bla. handelsnamn, NPL-id, NPL-packid, ATC text eller kod, NPL substansgruppsnamn, NPL substansnamn samt NPL substansid. 4.2 Några exempel I följande exempel presenteras hur man kan söka efter Drug-objekt (läkemedel) och DistributedDrugobjekt (distribuerade läkemedel) och hur informationen som returneras ser ut beroende på om det finns parallellimporter eller inte. Syftet med exemplen är att dels visa på hur man kan söka efter information och dels visa hur Drug-objekt förhåller sig till DistributedDrug-objekt för ett par olika fall. I exemplen nedan används programmeringsspråket Python och exemplen har gjorts som interaktiva sessioner med Pythons standardinterpretator 1. För att snabbt komma igång med SIL SOAP-API kan man använda SIL:s testserver 2 och Python-modulen suds 3. Med Python och suds kan man interaktivt ansluta sig till SIL:s testserver med SIL SOAP API så här (se till att använda rätt URL!): >>> import suds >>> url = "http:// :8080/axis_silapi3/services/sildb3?wsdl" >>> sil = suds.client.client (url) För att se tillgängliga tjänster och datatyper i SIL SOAP-API skriv: >>> print sil För att anropa en specifik tjänst som tex. getdistributeddrugsbydistributeddrugtradename kan man skriva: >>> ddrugs = sil.service.getdistributeddrugsbydistributeddrugtradename ("Aspirin", True, -1) Resultatet av anropet är nu tillgängligt i variabeln ddrugs. För att presentera resultat av anrop i exemplen nedan används Pythons standardfunktion print En enskild läkemedelsprodukt utan parallellimporter: Aspirin I detta exempel söker vi efter information om "Aspirin". Det finns endast en läkemedelsprodukt med handelsnamnet "Aspirin" och det finns inga parallellimporter för den läkemedelsprodukten. Således ska det finnas ett DistributedDrug-objekt och ett Drug-Objekt med information om "Aspirin". Sökning efter läkemedelsprodukten "Aspirin" kan göras med följande tjänst för DistributedDrugobjekt: >>> ddrugs = sil.service.getdistributeddrugsbydistributeddrugtradename ("Aspirin", True, -1) Den andra parametern med värdet True anger att vi enbart vill ha idag tillgängliga läkemedelsprodukter och den tredje parametern med värdet -1 anger att vi att vi inte vill begränsa vår sökning till någon regional rekommenderad läkemedelslista. Antalet returnerade DistributedDrug-objekt fås genom att skriva: 1 Exemplen har körts i Python Se för information om hur man kommer åt SIL testservrar. 3 Se https://fedorahosted.org/suds/ för information om suds.

15 Specifikation 15 (115) >>> len (ddrugs) 1 Således returnerades bara en läkemedelsprodukt med handelsnamnet "Aspirin", vilket ju var förväntat. Vi kan se på information om denna enda läkemedelsprodukt genom att skriva: >>> print ddrugs[0] (DistributedDrug){ approvaldate = " " availabledate = None availableflag = "Y" containslactosflag = "N" containslatexflag = "N" dosdispflag = "N" dosdisplife = 0 dosdisplifeunit = "Månader" drugformcode = "TABLET" drugformtextsv = "Tablett" drugid = " " exportedfromcountrycode = "-" hasrecommendedarticle = True interchangeableflag = "N" localrepresentative = None marketingauthholder = "Bayer AB" nplid = " " parallelimportdeviation = None parimporiginalid = " " procstatusindcode = "-" productnoteind = None salesstoppedflag = "N" sildeviationcode = "-" strengthnumeric = strengthnumericunit = "mg" strengthtext = "500 mg" tradename = "Aspirin " withdrawaldate = None } Även om inte just denna läkemedelsprodukt har några parallellimporter finns det alltså ett Drug-objekt vilket identifieras av fältet drugid. Detta Drug-objekt representerar alltså den gemensamma information som ska vara samma för alla parallellimporter till "Aspirin" om de funnits! Vi kan hämta denna information i form av ett Drug-objekt genom att använda det drugid som är angivet i DistributedDrug-objektet ovan och använda tjänsten getdrugbydrugid: >>> drug = sil.service.getdrugbydrugid (" ", True, -1) >>> print drug (Drug){ controlclasscode = "0" drugclassificationcode = "1" drugformcode = "TABLET" drugformtextsv = "Tablett" drugid = " "

16 Specifikation 16 (115) hasrecommendedarticle = True interactionstatus = 1 interchangeableflag = "N" lactationgroup = "II" pharmaceuticalformgroupid = 0 pharmaceuticalformgroupname = "Ospecificerad" pregnancycategory = "C" prescribercodes[] = "1", "2", "3", "4", "6", prescriptioncode = "0" producttypecode = "MEP" routeofadministrationcodes[] = "-", sildeviationcode = "-" strengthgroupid = 0 strengthgroupname = "Ospecificerad" strengthnumeric = strengthnumericunit = "mg" strengthtext = "500 mg" substancegroupid = 0 substancegroupname = "Ospecificerad" tradename = "Aspirin" withdrawaldate = None } För att verifiera att det inte finns några parallellimporterade läkemedelsprodukter kan vi använda tjänsten getdistributeddrugsbydrugid: >>> ddrugs = sil.service.getdistributeddrugsbydrugid (" ", True, -1) >>> len (ddrugs) 1 Således finns det alltid ett Drug-objekt för varje läkemedelsprodukt även om den inte har några parallellimporter. Notera också att Drug-objekt innehåller information om läkemedel som inte finns tillgängligt i DistributedDrug-objekt En läkemedelsprodukt med parallellimporter: Stilnoct I detta exempel söker vi efter information om läkemedelsprodukter med handelsnamnet "Stilnoct". Det finns två olika grupper av parallellimporterade läkemedelsprodukter som innehåller handelsnamnet "Stilnoct". Således ska det finnas två Drug-Objekt med information om "Stilnoct". Sökning efter information om parallellimporterade läkemedelsprodukter med handelsnamnet "Stilnoct" görs med följande tjänst för Drug-objekt: >>> drugs = sil.service.getdrugsbydistributeddrugtradename ("Stilnoct", True, -1) >>> len (drugs) 2

17 Specifikation 17 (115) Således ser vi att det finns två Drug-objekt som returneras. Det innebär som väntat att det finns två olika grupper med parallellimporterade läkemedelsprodukter som båda innehåller "Stilnoct" i handelsnamnet. För att kunna jämföra dessa två Drug-objekt skriver vi först en liten hjälpfunktion för att skriva ut information om drug-id, handelsnamn, läkemedelsform samt styrka för ett Drug-objekt: >>> def print_drug (drug):... print "%s %s, %s [drugid: %s]" % \... (drug['tradename'], \... drug['strengthtext'], \... drug['drugformtextsv'], \... drug['drugid'])... Vi använder hjälpfunktionen för att titta på handelsnamn, styrka, läkemedelsform samt drug-id för de returnerade Drug-objekten: >>> for x in drugs: print_drug (x)... Stilnoct 5 mg, Tablett (drugid: ) Stilnoct* 10 mg, Tablett (drugid: ) Det sista Drug-objektet har en avslutande asterisk '*' i handelsnamnet. Det innebär att a) det finns minst en läkemedelsprodukt i den gruppen av parallellimporterade läkemedelsprodukter som inte har "Stilnoct" som handelsnamn och b) originalläkemedelsprodukten har handelsnamnet "Stilnoct". Vi kan nu hämta alla läkemedelsprodukter som ingår i den gruppen av paralellimporter med tjänsten: >>> ddrugs = sil.service.getdistributeddrugsbydrugid (" ", True, -1) >>> len (ddrugs) 1 Vi upptäcker då att det bara ingår en läkemedelsprodukt i denna grupp av parallellimporterade läkemedel! Detta beror på att vi har angivit värdet True på den andra parametern i anropet. Det anger att vi bara vill se läkemedelsprodukter för vilka det finns minst en tillgänglig läkemedelsförpackning. Om vi istället vill se alla läkemedelsprodukter som ingår i denna grupp av parallellimporter, oavsett om de har tillgängliga läkemedelsförpackningar eller inte, ska vi anropa med värdet False: >>> ddrugs = sil.service.getdistributeddrugsbydrugid (" ", False, -1) >>> len (ddrugs) 10 För att kunna jämföra dessa tio DistributedDrug-objekt skriver vi först en liten hjälpfunktion för att skriva ut information om handelsnamn, styrka, läkemedelsform, NPL-id, tillgänglighet samt ansvarigt företag (MAH) för ett DistributedDrug-objekt: >>> def print_ddrug (ddrug):... print "%s %s, %s, [nplid: %s, (%s), MAH: %s]" % \... (ddrug['tradename'], \... ddrug['strengthtext'], \... ddrug['drugformtextsv'], \... ddrug['nplid'], \... ddrug['availableflag'], \... ddrug['marketingauthholder'])...

18 Specifikation 18 (115) Om vi använder denna funktion för att skriva ut information om alla tio läkemedelsprodukterna ovan får vi: >>> for x in ddrugs: print_ddrug (x)... Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (Y), MAH: sanofi-aventis AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Paranova Läkemedel AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Paranova Läkemedel AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Paranova Läkemedel AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Orifarm AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Orifarm AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Paranova Läkemedel AB] Stilnoct 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Orifarm AB] Stilnox 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Medartuum AB] Stilnox 10 mg, Filmdragerad tablett, [nplid: , (N), MAH: Medartuum AB] Då ser vi att det bara är en av alla läkemedelsprodukterna som är tillgänglig (vilket indikeras med ett 'Y' inom parentes), dvs. har minst en tillgänglig läkemedelsförpackning. Vi ser också att det finns två läkemedelsprodukter som har ett annat handelsnamn än originalläkemedelsprodukten, nämligen "Stilnox". Det är därför som Drug-objektet som representerar denna grupp av parallellimporter har en asterisk '*' i slutet av handelsnamnet. Den uppmärksamme läsaren ser att det finns tre parallellimporterade läkemedelsprodukter i listan ovan som har samma handelsnamn, styrka, läkemedelsform och ansvarigt företag (NPL-id: , och ). Det som skiljer dem är att de importeras från olika länder (Spanien, Portugal och Grekland). Informationen om vilket land läkemedelsprodukten importeras från finns tillgänglig i fältet exportedfromcountrycode i respektive DistributedDrugobjekt En substans som börjar med vissa tecken: Ace För att anropa en specifik tjänst som t.ex. getsubstancesbysubstancename kan man för att få alla substanser med substansnamn som börjar med "ace" skriva: >>> subs = sil.service.getsubstancesbysubstancename ("ace%") Resultatet av anropet är nu tillgängligt i variabeln subs. För att presentera resultat av anrop i kan man använda Pythons standardfunktion print: >>> print subs [(Substance){ casno = None children[] = <empty> nplsubstanceid = "IDE4POFKUB2F9VERT1" parents[] = <empty> substancename = "aceklofenak"

19 Specifikation 19 (115) 5. Tjänster Detta avsnitt beskriver samtliga tjänster som ingår i SIL SOAP API. Tjänsterna och den information de returnerar är beroende av strukturen och informationsinnehållet i de datakällor som SIL använder. I designen av API:et har vi försökt att i möjligaste mån ta höjd för framtida förändringar i datakällorna för att åstadkomma ett stabilt tjänstegränssnitt. Notera att för de fall där en sträng kan användas som inparameter kan man i vissa fall använda SQLspecifik syntax. Ett exempel på detta är wildcards, som innebär att man kan ange % -tecken som del av strängen (%alv% söker oberoende av versaler och gemener efter sträng som innehåller texten alv ). En del tjänster tillåter dock inte wildcards. Det framgår då i kommentarfältet för tjänsten. 5.1 Felhantering Felhanteringen i SIL-gränssnittet är implementerad genom att tjänsterna kastar SILExceptions vid felsituationer. Ett SilException består av en kod (errorcode) samt en förklarande text (errormsg). Följande felkoder (errorcode) finns för tillfället: errorcode errormsg 100 Invalid parameter 800 Service returns too many elements 900 Server received an internal error När felsituationer uppstår skickar webbservern AxisFault exceptions till klienten med en <detail> tag, som bl.a. innehåller detta SilException, se nedan. Ur detta xml-meddelande kan sedan errorcode och errormsg erhållas genom traditionell xml-parsning. <detail> <sil.main.silexception xsi:type="ns1:silexception" xmlns:ns1="urn:xml-soap-sil"> <errorcode xsi:type="xsd:int">100</errorcode> <errormsg xsi:type="xsd:string"> Invalid parameter </errormsg> </sil.main.silexception> </detail>

20 Beskrivning 20 (115) 5.2 Exempel (OBS! endast exempel) I detta kapitel ges en beskrivning av den struktur för information om tjänsterna som behandlas i resterande del av dokumentet. Beskrivning av de olika fälten och kolumnerna finns inom parentes. Id Namn SOAP Inparametrar Kommentar getexampleservice (namn på tjänsten, case-sensitive) Inparametrar Respons Villkor Exempel Returnerar Atc-objekt för angiven Atc-kod. atccode<string> <Atc[ ]> längd = 8 C07AA Wildcard tillåtet (Beskrivning av tjänsten) (inparameterbeskrivning) (returobjektbeskrivning) (fristående exempel på inparameter) (förtydligande beskrivning och begränsningar) Exempel-objekt (OBS! endast exempel) Objekt som skickas som svar på anrop av tjänsterna där Exempel-objekt returneras. atcexamplecode (attributnamn) <string> (datatyp) 8 (fältlängdbegränsning) Atc-kod (Fältbeskrivning) C07AA (fristående exempel på fälttvärde) atcexample <string> Se (referens till annan del av dokumentet) Beskrivning av den komplexa Atc-strukturen... Atc-kod kan anta värden mellan...

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 2 (114) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 5 2. INTRODUKTION... 6 2.1 AVGRÄNSNINGAR... 6 2.2 DATAKÄLLOR I

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 4.0 Tjänstegränssnittsbeskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 (2014-09-30) Paul Cohen Första utgåva. 1.1 (2014-12-17) Paul Cohen Korrigerat beskrivning av text-attributet

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Tekniska förutsättningar... 5 3.1. Generellt...

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Senast uppdaterad 091123 Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Skriv ut pdf Kontakta oss - Vid frågor kontakta janusfonster@sll.se I Janus fönster

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Frivillig generisk förskrivning

Frivillig generisk förskrivning Frivillig generisk förskrivning Remiss från Läkemedelsverket Augusti 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Ovärderligt! är beroendeframkallande

Ovärderligt! är beroendeframkallande Janusfönster förskrivarstöd för ökad patientsäkerhet Bra att det är integrerat i journalen Mycket värdefull hjälp i det dagliga, praktiska förskrivandet Man blir uppmärksammad på interaktioner på ett bra

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)... 1 1. Information om filen... 2 1.1. Hur söker man i registret?...

Läs mer

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12 Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL Version 1.2 2011-10-12 1. Förord I det här dokumentet ges en generell beskrivning av det Webservice-API som är utvecklat av Jetshop AB, och är avsett för dig

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

Laboration A Objektsamlingar

Laboration A Objektsamlingar Laboration A Objektsamlingar Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda ett par objektsamlingar. Uppgift 1 Titta genom föreläsningsunderlaget DA129AFAHT07.pdf och testkör exemplen (se

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-15 Datavetenskap 2015-04-18 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-15 Datavetenskap 2015-04-18 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-15 Datavetenskap 2015-04-18 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 15-04-18 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

Föreläsning 13 Testning och strängar

Föreläsning 13 Testning och strängar Föreläsning 13 Testning och strängar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 13.10.2011 Testning Tips för systematisk testning

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Introduktion. Klasser. TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder

Introduktion. Klasser. TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder Introduktion TDP004 Objektorienterad Programmering Fö 2 Objektorientering grunder OO är den mest använda programmeringsparadigmen idag, viktigt steg att lära sig och använda OO. Klasser är byggstenen i

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt)

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt) 12 Egenskaper (provavsnitt) 12.1 Egenskaper 12.2 Deklaration av egenskaper 12.3 Åtkomsttjänster för egenskaper 12.4 Åtkomsttjänster med genererade instansvariabler 12.5 Åtkomsttjänster med egna instansvariabelnamn

Läs mer

Användardokumentation

Användardokumentation Användardokumentation Landstinget i Norrbotten Kortversion 19.11.2010 V 1.2 Frigitt 1 av 10 Innhold 1 Innledning...3 2 Beskrivning av funktionalitet för utlåning av varor i öppna hyllor (Norrbottenmodellen)...3

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras

Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras Rapport från Läkemedelsverket November 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt SIL 2014 Utförare Inera AB Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor Michael Öberg Johan Assarsson 1. Objektbeskrivning... 2 2. Uppdrag och period... 4 3. Långsiktiga

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas.

Diagnostiskt Prov. Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. .0.0 DIAGNOSTISKT PROV Tid Klockan 09.00-2.00 Hjälpmedel Inga Antaganden Om förutsättningar saknas I en uppgift skall rimliga antaganden göras och nedtecknas. Rättning Tentamen omfattar 6 poäng Denna tentamen

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle Laboration 8 Avsikten med denna laboration är att du lära dig skapa objekt med hjälp av klasser. Detta är en introduktion till ett objektorienterat tankesätt. Med hjälp av detta tankesätt kan du så småningom

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Rapport från Läkemedelsverket 10 juni 2013 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 1-2 2. OmJet 3 3. Vadärnytt 4 4. Installationochkonfiguration 5 4.1. Snabbinstallationsguide 5 4.2. Förutsättningar 5 4.3. InstalleraJet 5 4.4.

Läs mer

Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar

Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar 1. Introduktion... 2 1.1. Syfte med applikationen... 2

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Ämne Sida Program Hur ska man lära sig programmering med Java? 11 Kapitel 1 Introduktion till programmering 13 1.1 Vad är programmering? 14 1.2 Vad är en algoritm? 16 1.3 Olika sätt

Läs mer

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida

Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Läkemedel genom livet: aspekter på behandling av barn, äldre och gravida Jakob N äslund, hösten 2009 Introduktion Även om ett läkemedels farmakodynamik och kinetik kan vara väl känd kan stora skillnader

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle

Malmö högskola 2007/2008 Teknik och samhälle Laboration 9 Avsikten med denna laboration är att du ska jobba vidare med klasser. Uppgifterna går ut på att skriva metoder och att skriva konstruktorer. Laborationen bygger vidare på laboration 8. Skapa

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Denna uppdatering innehåller några stora förbättringar. Nyheter 1. Förbättrad WBS funktion i projekt. 2. Kan importera projekt från MS Project via textfil. 3. Både start/slutdatum

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 1-2 2. OmJet 3 3. Installationochkonfiguration 4 3.1. Snabbinstallationsguide 4 3.2. Förutsättningar 4 3.3. InstalleraJet 4 3.4. KonfigureraJet

Läs mer

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2 Lösningsarkitektur Regeringsuppdrag restnoteringar Bilaga 2 Maj 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.7

Nyheter i. Solen Administration 6.7 Nyheter i Solen Administration 6.7 Solen Administration Nyheter och förbättringar Stöd för metadatabas 6.1. o Nu finns det inställningar/nycklar för arbetsyta. o Två arbetsytor registreras samtidigt, wor

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers INNEHÅLL SQL DEL 2 Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers 1 FUNKTIONER, INBYGGDA Det finns ett mängd med funktionen du kan använd dig

Läs mer

Dokumentation POST-API version 1.0

Dokumentation POST-API version 1.0 Dokumentation POST-API version 1.0 1/10 Innehåll Innehåll...2 Detta dokument... 3 Revision... 3 Allmänt...3 Om POST-API lösningen...4 Allmänt...4 Beskrivning av POST-API från köparens perspektiv...4 Beskrivning

Läs mer