Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan"

Transkript

1 Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1

2 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Avgränsningar... 2 LIF - Läkemedel och amning... 3 Gruppering av läkemedel för bruk under amning... 3 SLL Läkemedel och amning... 3 Läkemedel och Amning - klassificering... 3 LIF Läkemedel och graviditet... 4 Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet... 4 SLL - Läkemedel och fosterpåverkan... 6 Fosterpåverkan - Definition av klasserna:... 6 Möjliga implementeringar... 7 Val av ikoner samt färgsättning... 7 Hur SIL-mappningen är utförd... 7 Exempel med SILs rekommenderade lösning i förskrivarstödet... 8 Bilaga 1. Mappning SIL Bilaga 2. Fördelning av läkemedel i de olika risk-klasserna Bilaga 3. Ikoner Sid 1/13

3 Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan Bakgrund I vården är det ofta ett problem att bedöma risken för fosterskador eller missbildningar orsakade av läkemedel som intas under graviditet. Detta gäller även svårigheten att bedöma påverkan på barnet av läkemedel vid intag under amning. SIL har fått i uppdrag att införa Stockholms läns landstings (SLL) beslutsstöd kring Amning och fosterpåverkan. SIL har sedan tidigare information från LIFs källa FASS med motsvarande information kring läkemedel och amning samt läkemedel och graviditet. Användare av beslutsstöden samt SILs medicinska referensgrupp, vill ha med information från båda beslutsstöden då de kompletterar varandra. Informationen i FASS är produktbaserad och motsvarar patientinformationen i bipacksedeln. Informationen i SLLs beslutsstöd är baserad på substans och läkemedelsform. Syfte Det finns olikheter mellan riskklassificeringarna i LIFs och SLLs beslutsstöd. SIL har utarbetat en mappning mellan beslutsstödens riskklassificeringar som visar en rekommendation om vidare läsning. Dokumentet vänder sig till systemleverantörer, beställare inom vården och andra användare av SIL. Målsättningar Det ska finnas en nationell lösning som ger ett enhetligt och konsistent utseende i olika förskrivar- och beslutsstöd. Lösningen som rekommenderas ska vara användarvänlig, det vill säga tydlig och lätt att förstå. För att bevara källintegriteten ska inte klassificering eller klassificeringskoderna i någon av källorna ändras. Lösningen ska ta höjd för att kunna användas till nya källor som kan tillkomma i framtiden. Avgränsningar I dokumentet görs ingen analys eller jämförelse mellan de olika beslutsstöden avseende uppdateringsfrekvens, referenslitteratur eller informationsinnehåll. För information om detta läs mer på följande sidor: FASS SLL Sid 2/13

4 LIF - Läkemedel och amning Gruppering av läkemedel för bruk under amning Läkemedel som försetts med amningstext har placerats i någon av följande grupper. Placeringen i respektive grupp baseras på data från människa. Grupp I: Passerar ej över i modersmjölk. Grupp II: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Grupp III: Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Grupp IVa: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Grupp IVb: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet. SLL Läkemedel och amning Läkemedel och Amning - klassificering Bedömningen är indelad i fyra klassificeringsgrader, A, B, C och D. A Förenligt med amning B Underlag för bedömning saknas C Särskilda överväganden och/eller med förbehåll D Amning avrådes Dokumentationen som ligger till grund för bedömning är klassificerad i tre kategorier och anges med siffrorna 0,1 eller 2. 0 Klinisk dokumentation saknas. I vissa fall kan ett ställningstagande baseras på fysikaliska/kemiska egenskaper hos läkemedlet eller på en jämförelse med likartade läkemedel 1 Enstaka fallrapporter, opublicerade data eller tveksamma studier 2 Studier på transport till bröstmjölk och/eller studier på plasmakoncentrationer hos ammade barn/effekter på ammade barn Sid 3/13

5 LIF Läkemedel och graviditet Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet I FASS grupperas läkemedel i kategorierna: A, B:1, B:2, B:3, C eller D. Inplacering i A, B och C är baserad på information som är bedömd att vara relevant vid klinisk användning på människa i rekommenderade terapeutiska doser. Kategori B utgörs av läkemedel där det föreligger liten erfarenhet av behandling av gravida kvinnor och resultat från reproduktionstoxikologiska studier på djur avgör inplacering i B:1, B:2 eller B:3. Siffrorna baseras på värdering av resultaten i de djurexperimentella studierna. För kategori B:3 preciserades tidigare skadliga effekter som iakttagits i djurexperimentella studier i graviditetstexten. Numera återfinns denna information vanligtvis under avsnittet Prekliniska uppgifter. Om den kliniska användningen inte gett några hållpunkter för skadliga effekter på människa placeras läkemedlet i kategori A eller B. För kategorierna C och D anges oftast i läkemedelstexterna vilka skadliga effekter hos människa som har iakttagits eller kan tänkas uppkomma under olika stadier av graviditeten (tidigt eller sent stadium eller i anslutning till förlossningen). Kategori A Läkemedel som kan förmodas ha intagits av ett betydande antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i reproduktionsprocessen, såsom ökad missbildningsfrekvens eller annan ogynnsam direkt eller indirekt fosterpåverkan. Till denna kategori hänföres: läkemedel som funnits tillgängliga under lång tid; läkemedel som på grund av sitt indikationsområde med stor sannolikhet har intagits av många gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder; läkemedel för vilka tillfredsställande retrospektiva och prospektiva undersökningar på gravida kvinnor bedömes ha utförts. Då resultat från reproduktionstoxikologiska undersökningar på djur har ringa värde jämfört med ingående erfarenheter av läkemedlets effekter på människa, fästes för läkemedel i denna kategori intet avseende vid djurexperimentella studier även om dessa visat fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen. Sid 4/13

6 Kategori B Läkemedel som kan förmodas ha intagits av endast ett begränsat antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i reproduktionsprocessen, såsom ökad missbildningsfrekvens eller annan ogynnsam direkt eller indirekt fosterpåverkan. Till denna kategori hänföres: läkemedel som på grund av sitt indikationsområde endast i ringa utsträckning kan förmodas ha intagits av gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder; läkemedel för vilka tillfredsställande retrospektiva eller prospektiva undersökningar saknas eller utförts endast i ringa omfattning. Då för läkemedel i denna kategori erfarenhet av effekter på människa är begränsade anges resultat från reproduktionstoxikologiska studier på djur med inplacering i någon av undergrupperna B:1, B:2 eller B:3. Kategori B:1 Reproduktionstoxikologiska studier på djur har ej givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen. Kategori B:2 Reproduktionstoxikologiska studier på djur är bristfälliga eller saknas men tillgängliga data ger ej hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen. Kategori B:3 Reproduktionstoxikologiska studier på djur har givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, vilkas betydelse för människan bedömts vara oklar. Kategori C Läkemedel som hos människa genom sina farmakologiska effekter har givit eller på goda grunder förmodas kunna medföra risk för fostret och/eller det nyfödda barnet utan att vara direkt missbildningsframkallande. I den mån djurexperimentella studier har givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, vilkas betydelse för människan bedöms vara oklar, skall sådana resultat anges för läkemedel i denna kategori. Sid 5/13

7 Kategori D Läkemedel som hos människa givit eller kan förmodas ge upphov till ökad frekvens av fostermissbildningar eller andra former av bestående men. Till denna kategori hör läkemedel med primärt teratogena effekter. Om läkemedlet därutöver har negativa farmakologiska effekter som direkt eller indirekt kan medföra ogynnsam fosterpåverkan anges även detta. Kommentarer Kategorierna C och D anger alltså en ökad risk för farmakologiska och/eller teratogena effekter på fostret. Detta manar till stor uppmärksamhet i fråga om val av läkemedel, dosering och uppföljning av patienten. För kombinationsläkemedel anges endast en kategori även om läkemedlet innehåller substanser som var för sig skulle ha placerats i olika kategorier. Substanser från kategori B:3 och C innebär alltså kategori C för ett kombinationsläkemedel, och substanser från kategori B:3 eller C och D innebär kategori D. Arten av de skadliga effekterna för var och en av substanserna kan redovisas. SLL - Läkemedel och fosterpåverkan Fosterpåverkan - Definition av klasserna: Läkemedlet kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret Det finns viktig information att ta del av om det här läkemedlet under graviditet Erfarenheterna av läkemedlet kan vara begränsade vilket gör att försiktighet bör iakttas. Läkemedlet kan också misstänkas eller - i sällsynta fall fastställt - öka risken måttligt för teratogena eller andra negativa effekter på fostret. Läkemedlet kan eller misstänks kunna medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet Patienten bör upplysas om riskerna för det väntade fostret, och exponering bör resultera i en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Majoriteten av bedömda substanser hamnar i den mellersta klassen, 2. Här ingår ett relativt stort spann av substanser, där det finns något att beakta i samband med graviditet. I många fall finns inga misstankar om negativa effekter på fostret men erfarenheter i samband med graviditet saknas. I några fall kan det vara fastställt att risken för negativa effekter på fostret ökar, men SLL har bedömt att risken troligen är mindre än för läkemedel i den strängaste klassen, 3. Studier som direkt jämför olika substanser med varandra under graviditet är dock sällsynta. Sid 6/13

8 Möjliga implementeringar Det finns tre olika sätt att implementera tjänster för Amning, graviditet/fosterpåverkan från SIL. Visa information från enbart LIF (FASS) Det går att som tidigare använda enbart texterna ifrån FASS. Visa information från SLLs beslutsstöd med länk till FASS För användning av SLLs beslutsstöd med länk till FASS, se Integrationsbeskrivning för SLL:s beslutsstöd, Amning samt Integrationsbeskrivning för SLL:s beslutsstöd, Fosterpåverkan. Visa initialt en mappning av båda källorna SIL rekommenderar att båda beslutsstöden visas samtidigt, med en läsrekommendation först. Läsrekommendationen är en mappning mellan de olika källornas klassificering och ska guida förskrivaren till att läsa mer. Mappningen delar in samtliga klassificeringar från respektive beslutsstöd i en låg, medel eller hög läsrekommendation som visas med ikoner enligt nedan (Val av ikoner samt färgsättning). Detta innebär att det initialt endast finns en ikon som talar om vikten av att läsa vidare för att kunna göra en bedömning. I nästa steg nås klassificeringarna samt informerande texter från båda beslutsstöden. Hur mappningen förhåller sig till beslutsstöden från LIF och SLL framgår i Bilaga 1. Observera att SIL-mappningen är en läsrekommendation och inte en ny klassificering. Val av ikoner samt färgsättning SIL har valt att använda sig av de ikoner och den färgsättning som idag används i Pascal, med en modifiering för att passa mappningen med Låg, Medel och Hög. Vid presentation av båda beslutsstöden ska det tydligt framgå vilken som är från LIF/FASS respektive SLL/Janusinfo. Detta görs förslagsvis genom att lägga till texterna från fass.se från janusinfo.se/fosterpaverkan och från janusinfo.se/amning. Hur SIL-mappningen är utförd I det fall riskbedömningsnivån skiljer sig mellan beslutsstöden från LIF och SLL så visas alltid den högsta riskklassificering. Exempelvis om produkten har en D-klassificering i FASS och en 2:a i SLLs beslutsstöd, visar SIL hög läsrekommendation, dvs. Nödvänligt att läsa vidare i beslutsstöden innan ordination görs (se bildexempel nedan). Om endast en källa har beslut/klassificering styr den vilken läsrekommendation som visas för produkten. Om båda källorna saknar klassificering visas ett rödkodat? för att tydliggöra att klassificering saknas och därmed uppmärksamma att information måste sökas på annat håll. Sid 7/13

9 Exempel med SILs rekommenderade lösning i förskrivarstödet För läkemedlet Atacand har FASS satt graviditetsvarning D och SLLs beslutsstöd en 2:a för fosterskador. Mappningen i SIL blir därmed en HÖG rekommendation Nödvänligt att läsa vidare. Via ikonen visas informationstexterna från båda beslutsstöden i en ny ruta (enligt bilden nedan). Förskrivaren kan då ta del av båda beslutsstödens olika klassificeringar och texter. Sid 8/13

10 Sid 9/13

11 Bilaga 1. Mappning SIL Mappning för Amningskällorna SLL? A B C D FASS -? L M M H I L L M M H II M M M M H IVa H H H H H IVb H H H H H!? L M M H?? L? M H III H H H H H NA H H H H H Mappning för Graviditet/Fosterpåverkan SLL? FASS -? L M H A L L M H B:1 M M M H B:2 M M M H B:3 M M M H C M M M H!? L M H?? L M H D H H H H NA H H H H? = Information saknas L = Läs vidare M = Stark rekommendation att läsa vidare H = Nödvändigt att läsa vidare Sid 10/13

12 Bilaga 2. Fördelning av läkemedel i de olika riskklasserna Att summan skiljer sig åt mellan LIFs och SLLs beslutsstöd beror på att LIFs källa FASS har produktbaserade texter medan SLLs beslutsstöd har texter som baseras på substans och läkemedelsform. En ytterligare orsak till skillnaden i antalet bedömningar kan bero på olika uppdateringsfrekvens. Procentfördelningen kan ge en relativt rättvis bild om hur fördelningen ser ut mellan de olika beslutsstöden. Sid 11/13

13 Bilaga 3. Ikoner SIL har valt att använda sig av de ikoner och den färgsättning som idag används i Pascal, med en modifiering för att passa mappningen med Låg, Medel och Hög. Ikonerna går även att ladda hem via zipfil på Inera/SILs hemsida L = Läs vidare M = Stark rekommendation att läsa vidare Sid 12/13

14 H = Nödvändigt att läsa vidare? = Information saknas Sid 13/13

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 27.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer