Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande 1-21, Olof Andersson (S) tj. ersättare för Britta Stribén (S) 22 Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Helen Andersson (C) tj. ersättare för Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Olof Andersson (S) Kjell-Erik Karlsson (V) Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Livsmedelsinspektör Linda Fällefors 1 Miljöskyddsinspektör Anders Bergh 1-4 Miljöskyddsinspektör Erika Andersson 1-4 Utses att justera Göran Sandberg (S) Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 7 februari 2014 kl. 11:00 Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf 1-32 Ordförande Lilith Svensson Justerande Göran Sandberg

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 1 Dnr Intern redovisning förvaltningen redovisar Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att notera i protokollet att Linda Fällefors livsmedelsinspektör presenterade sig vid nämndens sammanträde. Beskrivning av ärendet Livsmedelsinspektör Linda Fällefors kommer till nämndens sammanträde och presenterar sig.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 2 Dnr Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera Kjell-Erik Karlssons (V) redovisning från Metodutveckling i Halmstad i protokollet. Beskrivning av ärendet Miljö- och räddningsnämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 Dnr Yttrande över samrådshandling för detaljplan på del av Svärdfisken 29 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen under förutsättning: att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att krav på bullerskärmar/bullervallar längs spåret/tråget samt glas skärmning vid fasadöppningar skrivs in i planbestämmelser om de bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att plankarta med bestämmelser under rubriken störningsskydd korrigeras som följer, Byggnad ska utformas så att minst hälften av rummen, som i första hand ska utgöras av sovrummen, i bostäderna placeras mot en tyst/ljuddämpad sida. att mark avsätts för bullerskärmar om det skulle finnas motiv för att inte bygga skärmar i dagens läge (för att kunna parera för framtida ökning av järnvägstrafiken) att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att bullerutredningen kompletteras med redovisning av vilket trågdjup för järnvägen som man använder som ingångsvärde och hur reflektion från den västra trågväggen beräknas att bullerutredningen kompletteras med redovisning av bullervärden för trafikprognoser som avser 2030 att bullerutredningen kompletteras med redovisning av eventuellt tillskott av buller från hamnverksamhet och flygtrafik att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer att en undersökning av eventuell tri förekomst i bergrundvatten genomförs innan utställningsskede i enlighet med vad som var överenskommet vid tidigare samrådsmöten

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Beskrivning av ärendet En sammanfattning av förslagets planhandlingar beskrivs i enligt följande. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumända-mål i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge. Syftet är också att skapa en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i den pågående stadsutvecklingen av stadskärnan norrut. En stadsutveckling där tidigare industrimark förädlas till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse. Detaljplanen möjliggör en omvandling av tidigare industrimark till bostäder, kon-tor och centrumändamål. I och med den ändrade markanvändningen så förädlas tidigare industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse och en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i en pågående stadsutveckling av stadskärnan norrut. Det föreslagna kvarteret tillåts att uppföras i 4-5 våningar exkl. källare och in-rymmer cirka 50 bostadslägenheter samt 4400 kvm BTA (bruttoarea) kontor och centrumändamål. Gården planeras att planteras med grönska och lokalgatorna med trädrader. Inom både kvartersmarken och lokalgatorna möjliggörs ytor för hantering av dagvatten. Kvarteret regleras i detaljplanen så att hänsyn tas till risker med farligt gods på järnvägen, risk för förhöjda vattennivåer, markföroreningar och trafikbuller. Tidigare ställningstaganden Den 18 oktober 2011 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna positivt planbesked för Späckhuggaren 22, 21 och 5 (numera Svärdfisken 29 och 33). Be-slutet anger bland annat att planarbetet ska inledas med ett planprogram. Eftersom planområdet till stor del påverkar järnvägsutbyggnaden ska detaljplanearbetet ske etappvis. Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 april 2013, 127, att godkänna förslag till program för bostäder och kontor inom del av kv. Svärdfisken samt till-hörande MKB med de ändringar som föreslås i samrådsredogörelse daterad den 21 mars Program-MKB:n skickas ut till remissinstanserna i och med denna detaljplan och har således inte översänts för granskning till länsstyrelsen tidigare. Däremot har berörda kommunala förvaltningar fått granska program-mkb inför godkännandet. MKB:n tillhör planprogrammet och har därför inte uppdaterats att följa kommande etapper för detaljplan eller denna detaljplan. Motiveringen till detta är att den samlade miljöbedömningen som visas i program- MKB:n inte be-döms påverka efterföljande detaljplaner på ett betydande sätt.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Till detaljplanen har även en dagvattenutredning tagits fram. Geoteknisk utredning samt markteknisk miljöundersökning pågår parallellt under samrådsskedet och kompletteras planhandlingarna inför granskningsskedet. Planområdet ligger inom det område längs Hallands kust som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. I ett sådant område får exploatering endast ske om det exempelvis är ett led i utvecklingen av befintliga tätorter. Getteröns naturreservat är klassat som riksintresse för naturvård samt internationellt utpekats som värdefullt våtmarksområde, Ramsarområde samt Natura 2000-område. Området är beläget ca 700 m norr om planområdet. Hamnen och järnvägen, Västkustbanan och Viskadalsbanan, är av riksintresse. Planområdet ligger cirka 100 meter från närmaste järnvägsspår. Planområdet är cirka 7500 kvm och ligger centralt beläget i Varberg, norr om järnvägsstationen, öster om järnvägen, söder om Monarkområdet och väster om Birger Svenssons väg. Inom planområdet finns idag blandade verksamhetslokaler. Planområdet omfattar delar av Svärdfisken 29, Getakärr 7:2, Getakärr 1:1 (kommunal mark) och en mindre del av Svärdfisken 3. Området regleras av två detaljplaner, 1962 respektive Detaljplanen från 1962 (plannr79) medger en markanvändning för industriverksamheter utformade så att de ej skapar olägenheter för angränsande bostäder genom brandsäkerhet, sundhet och trevnad. Inom byggrätten tillåts i planen även bostäder i den mån det krävs för områdets tillsyn och bevakning. Detaljplanen reglerar även en yta för gatumark för Birger Svenssons väg, tidigare Norra vägen. Detaljplanen från 1997 (plannr 241) reglerar den nordvästra delen av planområdet, området för industrispåret samt lokalgatan in till området/ Monarkområdet som ansluts till Birger Svenssons väg. Spårområdet regleras som kvartersmark för industri men har ingen byggrätt. Visionsbild framtagen av White Arkitekter AB

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Förslag på områdesutveckling från framtaget planprogram Buller Den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Riktvärden för trafikbuller överskrids i ytterfasader mot både Birger Svenssons väg och järnvägen men nivåerna och påverkan är som högst mot Birger Svenssons väg. Riktvärdena för trafikbuller från bilväg vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 60 dba maxnivå utomhus (vid fasad), avser endast buller från järnvägstrafik För utomhusnivån avses för flygbuller FBN12 55 dba13.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr En planläggning på denna plats förutsätter avsteg från huvudregeln då riktvärdena överskrids i dagsläget både från Birger Svenssons väg (biltrafik) samt från järn-vägssidan. I dagsläget trafikeras Birger Svenssons väg med ca fordonsrörelser/dygn. Nuvarande hastighetsbegränsning är 50 km/h. Beslut har tagits vid hamn- och gatunämndens möte, , att hastighetsbegränsningen utefter Birger Svenssons väg ska minskas till 40 km/h. Järnvägen trafikeras idag med 120 tåg/dygn, varav 40 av dessa är godståg. Beslut om tillåtlighet för en ombyggnad av järnvägen till tunnel/tråg gavs den 21 mars Tidplanen för projektet med Varbergstunneln är att planläggning och projektering sker under och byggtiden under Framtagen bullerberäkning baseras på beräknat trafikscenario för år För detta har förutsatts en schabloniserad trafikökning på 1% per år vilket då ger fordonsrörelser/dygn varav 4% utgörs av tung trafik, samtliga uppgifter har verifierats av Hamn- och Gatuförvaltningen. Eftersom beslut om en hastighetssänkning fattats av Hamn- och Gatunämnden utgår bullerberäkningarna, från en hastighet av 40 km/h på Birger Svenssons väg. Hamn- och gatuförvaltningen har även meddelat att de önskar en sänkning av trafikmängderna på Birger Svenssons väg. Att det år 2020 skulle vara fordonsrörelser är inte önskvärt men bullerberäkningarna har utförts med höjd för detta enligt Hamn- och gatuförvaltningen. Trafikmängden tågtrafik är grundad på Trafikverkets framtidsprognoser år 2020 för berörd järnvägssträcka, Västkustbanan och Viskadalsbanan. Prognosen för tågtrafiken är 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn vilket ger totalsumman 202 tåg/dygn. Med anledning av beslut fattats för en nedsänkning av järnvägen redovisas endast det alternativet i planbeskrivningen, alternativa beräkningar finns beskrivna i framtagna bullerutredningar och program-mkb:n. Framtagna bullerberäkningar visar att föreslagen bebyggelse utsätts för högst bullerpåverkan från Birger Svenssons väg med nivåer mellan dba ekvivalent ljudnivå. Mot järnvägen varierar nivåerna beroende på skyddsåtgärd mellan dba i ekvivalentnivå. På kvarterets norra respektive södra sida uppgår nivåer mellan dba ekvivalentnivå från trafikbuller (tåg och bil) beroende på vilken skyddsåtgärd som väljs.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Fig 17 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller utan bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur. Soundcon Fig 18 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller med ett 5 meter högt bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur Soundcon Buller har i framtagen program-mkb inte bedömts utgöra något hinder för en framtida exploatering enligt planprogrammet under förutsättning att

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst/ljuddämpad sida uppnås samt att riktvärden för inomhusbuller ska uppfyllas. MKB:n har även stämts av med Miljö- och hälsoskyddskontoret vid ett möte , som då inte hade ytterligare synpunkter gällande bullerpåverkan. I denna detaljplan ingår inget markområde mot järnvägen (se planprogram) därav kan krav på bullerskydd inte regleras i plankartan. Mot innergården regleras att störande verksamheter inte får ske så som parkering, ventilationsanläggningar, lastbryggor etc. På plankartan regleras också att gällande bullerriktvärden för inomhusmiljö ska uppfyllas. Stomljud och vibrationer Komfortkriterier för bostäder anger 0,4 mm/s rms men kriterier saknas för kontors- och handelsändamål, istället är praxis här att komfortkriterier för dessa uppfylls mindre strikt. Genom att Västkustbanans nya sträckning kommer byggas i tråg, uppskattningsvis på ett minsta avstånd av ca 75 meter från planerad byggnation, samt att grundläggning av byggnaderna med största sannolikhet kommer att ske på fast berg (se rubrik geotekniska förhållanden)bedöms riskerna för komfort-störande vibrationer från tågtrafik som ringa. Anledningen är att tillräcklig energi för att skapa komfortvibrationer överstigande 0,4 mm/s vägd rms i byggnader (bostäder) grundlagda på eller nära bergytan på ett avstånd om minst 75 meter, är osannolikt. Normala förutsättningar för att komfortstörande vibrationer skall upp-komma är att banvall och byggnad ligger på relativt lösa friktionsjordeller sedimentjordar. Sannolikheten att stomljud kan uppkomma kan vara större. Eventuell stomljudsstörning går att förebygga vid nybyggnation och hanteras då ofta i kon-taktytan mellan berget och grundläggningen. Det saknas idag riktvärden för stom-ljud från tågtrafik att förhålla sig till. För att undvika komfortstörningar gäller det att undvika stora spännvidder i byggnader som riskerar att ha samma resonans som påförda vibrationer samt att göra konstruktionen så styv som möjligt. Avståndet till järnvägen och undergrunden av berg gör att komfortvibrationer bedöms som osannolik. Särskild hänsyn kan komma att krävas gällande stomljud vid grundläggning. I de fall tunneltråget kommer att grundläggas på berget och ingen stomljudsisolering utförs under spåren kan stomljud ev. överföras till de planerade byggnaderna. I förekommande fall bör projektering av byggnaderna föregås av en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion. Föroreningar i mark och byggnader Delar av planområdet ingår i det sekundära restriktionsområdet för TRI (klorerat lösningsmedel), läs mer på nästa sida. Angränsande till området i norr ligger Monark (Svärdfisken 3) som ingår i Länsstyrelsens kartläggning över potentiellt förorenade områden. Verksamheten kartläggs att ha ytbehandlat metaller med elektrolytiska/kemiska processer (TRI). Inom planområdet ligger Mekonomen som även denna ingår som ett potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens kartläggning. På fastigheten

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr ska enligt Länsstyrelsen bedrivits bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Även angränsande i söder av planområdet ingår ett område i Länsstyrelsens kartläggning. Inom denna del ska Varbergs trikåfabrik ha legat där textilindustri bedrivits. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det risk för att planområdet kan vara påverkat av TRI från tre källor, kv. Renen, Monarkområdet och från området vid Lokstallarna. I framtagen program-mkb har det bedömts att markföroreningar utifrån genomförd översiktlig miljöteknisk mar-kundersökning (WSP 2010) inte bedöms utgöra ett hinder för planerad exploatering. Kompletterande studier avseende TRI pågår (2013), för att bedöma ev. förekomst. Radon Planområdet ligger inom normal radonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkrade av hänsyn till TRI vilket även hanterar eventuella risker med markradon. Begränsningar med anledning av flygplats Den flygverksamhet som pågår på Getteröns flygfält ställer krav på en hinderfri höjd på + 31 meter över havet (m ö h) inom planområdet. D.v.s. inga byggnader eller andra anordningar/installationer eller liknande såsom exempelvis antenner, ventilation etc. får förekomma över denna höjd (se vidare planprogram, s 13). Översvämningsrisk Befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde ligger delvis inom nivåer mellan ca 4-2,5 meter över havet (m.ö.h.). Om högsta vattennivåer uppstår kan denna del av bebyggelsen drabbas av materiella skador. Varbergs kommun har en framtagen riktlinje för översvämningsnivåer satt till + 2,5 meter ö.h för lägsta sockelhöjd. Länsstyrelsen har tagit fram ytterligare underlagsmaterial kring översvämnings-risker17 som pekar på en risk för översvämning upp till + 3,2 meter ö.h. I framtagen program-mkb anges att ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten ska säkerställas, byggnadskonstruktion och fasadmaterial ska regleras för att klara dessa nivåer samt att placeringen av tekniska installationer behöver klimatsäkras. Läs mer i Program-MKB på sid Dagvatten VIVAB är ledningshållare i området. En översiktlig dagvattenutredning har upp-rättats som omfattar hela programområdet. Detta för att tidigt kunna hantera konstaterad dagvattenproblematik inom och strax intill programområdet. Utredning visar hur en exploatering av helaprogramområdet lämpligen hanterar dagvattnet genom uppdelad fördröjning på kvartersmark respektive allmän platsmark. Planområdet berör ca 1/3 av programområdet vilket innebär att ett PM16 sammanställts som visar på en lämplig dagvattenhantering för denna etapp men med förutsättningen att helhetslösningen för en utbyggnad av hela programområdet inte åsidosätts.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Seveso Planområdet ligger cirka 150 meter ifrån anläggningen Almer Oil som omfattas av Seveso regler. Anläggningen ligger placerad väster om planområdet, i hamnen. Framtagen program-mkb har bedömt att ingen risk föreligger för människors säkerhet och hälsa (Se program-mkb sid ). Anläggningens arrendeavtal har efter att program-mkb:n upprättades sagts upp och avflyttning ska ske senast Bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Mhn) instämmer i vad planförfattarna skriver angående att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Mhn har dock en del andra på-pekanden avseende vad som skrivs i planhandlingar och hur förutsättningar besk-rivs och har utretts. Dessa tas upp enligt nedan och beskrivs under rubriker. Ett grundläggande problem är att strukturerna kring projekten för tågtunnel, hamnflytt och stadsutveckling väster om nuvarande järnväg inte är klara. Detta medför att bedömningsunderlagen avseende detaljplan för Svärdfisken i vissa avgörande delar blir otydliga och oprecisa. Buller Bullerberäkningarna har ingångsdata vad gäller vägfordonstrafik som utgår från prognos för Enligt Mhn och hamn- och gatuförvaltningen ska prognos för 2030 användas. Buller från väg Omfattningen och fördelning av fordonstyper avseende trafiken på Birger Svenssonsväg är starkt kopplad till hur kommande resecentrum utformas. Trafikflödena i den västra delen av staden utreds vad gäller bl.a. Lassebackarondellen, trafik från hamnen och transporter till och från resecentrum. Det är inte klart hur olika fordonsslag ska ledas och var angöringsytor, p-hus m.m. ska förläggas. Utformningen av tidiga detaljplaner som ex. Svärdfisken kan därför komma att bli avgörande och till viss del styrande för hur omkringliggande samhällplanering ska utformas för att man ska kunna klara exempelvis buller. I Boverkets allmänna råd Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik, Allmänna råd 2008 anger man att avstegsprinciper ska kunna användas vid förtätning av vissa områdestyper. I planunderlaget (Bullerutredning Soundcon med senaste komplettering ) refererar man till och citerar dessa avstegsprinciper. Ett fundament i resonemang kring avstegsprincipen är som citeras ur Boverkets allm. råd. att, riktvärdena utgör inte en god ljudmiljö, snarare en godtagbar. Strävan ska därför vara att utnyttja all tillgänglig teknik för att reducera buller vid användande av avstegsprinciperna. Det ska alltså vara en inriktning att nå en

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst sida för ett så stort antal lägenheter som möjligt. Man ska alltså inte godta ljuddämpad sida om man kan nå tyst sida. Buller från tåg Ingångsvärden för bullerberäkningar avseende tågbuller anger en trafikmängd för 2020 med 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn. Med en färdigställd tunnel genom Hallandsåsen och Varberg, samt eventuella framtida åtgärder mellan Kungsbacka och Göteborg och vid Helsingborg så kan trafikmängden komma att öka väsentligt. Prognosen för 2020 kan därför med stor sannolikhet komma att underskatta trafikmängden under fastigheternas driftsperiod. Man ska därför för-säkra sig om att nå så långt man kan för att sänka ljudnivåerna för bostäder inom detaljplanen mot bakgrund av att tågbanan är en infrastruktur som till sin utformning ligger fast under lång tid och som till sin natur inte är lätt att styra om, särskilt inte via kommunala initiativ. Man kan också läsa i Boverkets allm. råd (s.32) att, Bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Det innebär bland annat att hän-syn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Den framtida ljudmiljön bör analyseras i planeringsskedet. Resultatet bör redovisas tydligt i beslutsunderlaget för att möjliggöra en väl avvägd konsekvensbedömning. Om framtida buller-skyddsåtgärder kan förutses bör nödvändiga insatser säkras i planeringsskedet. När det gäller störningsrisk relaterad till buller anser Boverket att maxnivå utom-hus ska tillmätas större betydelse än ekvivalent nivå. Mhn har inte i kunnat hitta några beräkningar för detta i planhandlingarna. Det är också viktigt att inse att det kan uppstå problem gällande fördelning av eventuella kostnader för åtgärder som inte genomförs redan i samband med antagande av en detaljplan. I Trafikverkets riktlinje* (avseende Buller och vibrationer vid planering av be-byggelse daterad ) går följande att läsa, *http://www.trafikverket.se/pagefiles/85757/buller_vibrationer_planering_ bebyggelse.pdf Trafikverket har tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, Boverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket ansvar för att främja en god och långsiktigt hållbar boendemiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Ansvarsfördelningen är däremot osäker juridiskt sett i dagens läge. Riktlinjens inriktning är dock att det i första hand är byggherren och därefter kommunen som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för att se till att riktvärdena för buller och vibrationer efterlevs vid nybyggnad av bostäder.

15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Följande riktvärden gäller vid nybyggnad av bostäder under förutsättning att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas (avser järnväg). I riktlinjen beskrivs i vilken omfattning och i vilka fall riktvärdesnivåerna kan få överskridas och vad som gäller vid skolor, förskolor, hotell, pensionat, kontor och andra störningskänsliga miljöer. Trafikverket överklagar generellt sett inte avsteg från riktvärdena för buller i kollektivtrafikstråk eller i centrum eller centrala delar av större städer. Dessa områden definieras ytterligare i riktlinjen. I dessa områden överklagar Trafikverket inte avsteg upp till 60 dba ekvivalent ljudnivå utomhus om huset har en tyst eller ljuddämpad sida. Avsteg upp till 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus kräver en tyst sida, och högre nivåer accepteras inte. Riktlinjen definierar begrepp som används i avstegsfall. Trafikverket är alltså tydligt med att eventuella kostnader för bullerskyddande åtgärder inte ska belasta Trafikverket vid nybyggnation. I ett eventuellt antagande av detaljplan där det råder viss osäkerhet i utfallet vad gäller exempelvis buller, kan man förvänta sig att trafikverket tar strid för att kostnader för korrigering-ar/skyddsåtgärder ska belasta kommunen eller exploatören. Mot bakgrund av bl.a. en aktuell dom från Svea Hovrätt 20 sept. 2013, mål nr T är sannolikheten stor att ansvaret faller på kommunen. I nämnda dom pekar man på att antagande av detaljplan är myndighetsutövning. Hovrätten pekar på att det alltid är kommunen som genom sitt planmonopol ansvarar för att utredningar och planläggning blir korrekt genomförda. Det förmodas även gälla om brister tydliggörs i ett senare skede. Kompensations- och skyddsåtgärder I Boverkets allm. råd skriver man att, För att andelen människor som utsätts för bullerstörningar inte ska öka, bör möjligheter till kompensationsåtgärder alltid studeras när riktvärdena inte kan uppnås och det saknas alternativa lokaliseringar. Sådana åtgärder bör i första hand utföras inom det aktuella bostadsprojektet och kan då regleras i detaljplanen. Åtgärder som kan användas kan vara skärmar och vallar, tystare vägbeläggning, trafikreglering, byggåtgärder för att uppnå ljudklass B m.m. Det bör också vara möjligt att studera alternativ fasadtäckning med ljudabsorberande material på innergårdar.

16 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Stomljud I planhandlingarna anger man att det idag saknas riktvärden för stomljud från tåg-trafik att förhålla sig till. Det finns dock praxis och även Folkhälsomyndighetens allm. råd, Buller inomhus, om 30 dba maximal ljudnivå. Vibrationer I planbeskrivningen anges riktvärden för bostäder till 0,4 mm/s rms vilket Mhn anser är acceptabelt. I planbeskrivningen anges att detta är värden som kan klaras i de planerade byggnaderna. Det bör då skrivas in i plankarta med bestämmelser med anledning av det kommande tågtunnelprojektet. Föroreningar i mark- och byggnader Vid tidigare möte inför samrådyttrande uppfattade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det slöts en överenskommelse om att ytterligare undersökningar i berg ned till planerade spräng/schaktdjup skulle genomföras avseende kontroll av förekomst av klorerade alifater. Mhn anser att det är viktigt att detta klarläggs innan spräng- och schaktarbeten påbörjas för att säkerhetsställa att det finns beredskap för att hantera rening och eventuell tätning om grundvatten är förorenat. Om det finns risk för hantering av stora mängder länsvatten är detta särskilt viktigt. De redovisade slutsatserna i PM WSP angående klorerade alifater och geoteknik uttalar, att det vid markarbeten med stor sannolikhet kommer att bli aktuellt med både grundvattensänkning och sprängning av berg. Sammanfattning Mhn anser att det är viktigt att kommunen säkrar kvalitén och noggrannheten i de utredningar och förslag som ligger till grund för detaljplanen mot bakgrund av sitt ansvar när man har planmonopol. Denna uppfattning stärks bl.a. av Svea Hovrätts ställningstagande. Detta är särskilt viktigt i samband med denna detaljplan då det enligt Mhn föreligger en hel del osäkerheter i prognoser och utformningen av framtida samhällsplanering i närområdet med bl.a. tågtunnel, nytt stationsområde, eventuellt ny stadsutveckling, nya trafikflöden m.m. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari Prot. utdrag: Miljöinspektör A Bergh. Byggnadsnämnden.

17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 Dnr Yttrande över samrådshandling till detaljplan för Bålverket 6 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka samrådshandling till detaljplan för fastigheterna Bålverket 6, Getakärr 3:123 samt del av Bålverket 4 och 7, Varbergs kommun, under förutsättning; att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att planbestämmelser med de krav på utformning eller åtgärder som kommer att behövas för att klara ovan nämnda riktlinjer införs på plankartan, exempelvis ett bullerskydd mellan huskropparna att det redovisas hur lägenheterna i huset längs Rosenfredsgatan ska fördelas för att kunna uppfylla avstegsprincipen då bullervärdena är förhöjda vid 3 fasader och innergården endast uppnår kravet på ljuddämpad sida att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå ekvivalent att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över samrådshandling till detaljplan i rubricerat ärende. Förslaget behandlas med normalt planförfarande. Planområdet är beläget i korsningen mellan Rosenfredsgatan/Ringvägen och Ringvägen/Peder Skrivares väg, ca 0,5 km söder om Varbergs centrum, längs en av entrégatorna till staden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploateringsgrad än vad gällande detaljplan (stadsplan från 1934) medger. Aktuellt planförslag möjliggör uppförande av två flerbostadshus med ca 35 lägenheter i tre till fyra våningar och med en indragen fjärde/femte takvåning. Källargarage planeras under byggnaderna.

18 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr Figur 1. Planområdets läge markerat i rött. Fastigheterna ligger inom det område längs Hallandskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. 4 och 2 miljöbalken. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Exploateringen är belägen strax intill korridoren för den nya sträckningen av Västkustbanan som planeras gå i tunnel under Varberg. I gällande översiktsplan från 2010, Fördjupning av stadsområdet, anges att en förtätning av statsområdet ska ske med bevarande av befintliga kvaliteter. Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus och ett enbostadshus. Enbostadshuset längs Rosenfredsgatan ingår i Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering och bedöms ha ett arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde. Byggnaden är en 1,5-plans villa med vind från talet med brun locklistpanel och mansardtak. Även de kringliggande kvarteren består av bostäder; friliggande enbostadshus och flerbostadshus av varierande karaktär. Området finns upptaget i Stadens karaktärer Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde antagen av byggnadsnämnden Nu föreslagen detaljplan har som mål att förtäta stadsområdet och effektivt utnyttja mark i ett läge med befintlig infrastruktur och service. Intentionen är att skapa en blandning av upplåtelseformer med bostadsrätter och hyresrätter. Fastigheten kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Mängden dagvatten får dock inte öka ut till ledningsnätet till följd av ett genomförande av detaljplanen. En dagvattenutredning föreslår att täta utjämningsmagasin placeras i grönytan mellan de nya flerbostadshusen och Ringvägen. Anslutning till fjärrvärme för uppvärmning är möjlig. Området bedöms i planbeskrivningen som normalrisk ur radonsynpunkt medan som högrisk i behovsbedömningen av miljöbedömning. I densamma diskuteras att införa en planbestämmelse som ställer krav på radonsäkert byggande. Denna finns dock inte angiven i medskickad plankarta. Golvbrunnar i

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr källargarage ska anslutas till spillvattenledning och förses med oljeavskiljare. Föroreningar En miljöteknisk markundersökning har genomförts med anledning av närheten till fastigheter som kan ha förenats av tidigare verksamheter. Jordoch grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller, BTEX, alifatiska-, aromatiska- och polyaromatiska kolväten, klorerade alifater samt flyktiga organiska ämnen. Förutom att man funnit kobolt över riktvärdet för känslig markanvändning i ett jordprov har övriga halter understigit respektive riktvärde för känslig markanvändning alternativt analysmetodens rapporteringsgräns. Den påträffade halten kobolt bedöms vara naturligt betingad. På plankartan anges som s.k. upplysningsbestämmelse att området berörs av restriktioner enligt miljöbalken. Vid schaktning, sprängning eller andra markförändrande åtgärder bör kommunens miljönämnd kontaktas. Innan markarbeten sker bör det redovisas vilka eventuella sprängmetod man valt och varför samt vilka säkerhetsåtgärder som kommer vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid sprängning. Buller En bullerutredning om vägtrafik är gjord som dock utgått från två andra alternativ till placering av huskroppar än det som nu visas i planförslaget. Uppdaterade bullerkartor för aktuell placering inkom 17 januari Kartorna visar att bostäderna är utsatta för buller över riktvärdet för ekvivalent och/eller maximal ljudnivå (55 dba respektive 70 dba) vid gatufasaderna mot Rosenfredsgatan och Ringvägen men till största del har en tyst eller ljuddämpad sida mot gården. I planförslaget menar man att det kan vara motiverat att göra avsteg från ovanstående riktvärden då området ligger i Varbergs innerstad samt längs ett kollektivtrafikstråk. En förutsättning ska dock vara att det är möjligt att bygga bostäderna så att dessa har tillgång till en tyst (45dBA vid fasad) eller åtminstone ljuddämpad sida (45-50dBA). I planförslaget bedöms bebyggelsen kunna uppföras så att ovanstående uppnås för bostäderna. När det gäller trafikbuller från järnvägen bedöms detta inte påverka planområdet. Slutsaten grundar sig på en bullerberäkning som gjordes i samband med detaljplanearbete för kvarteret Kasematten som ligger i nära anslutning till planområdet och med samma avstånd till järnvägen. Stomljud och vibrationer från kommande järnvägstunnel och befintlig järnvägssträckning Den nya sträckningen av Västkustbanan ska i framtiden passera genom tunnel belägen cirka 40 meter öster om planområdet. Banan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Att

20 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr järnvägen läggs i tunnel kommer minska det luftburna bullret från denna effektivt. Däremot ökar risken för så kallat stomljud samt komfortstörande vibrationer. Stomljud är sådant ljud som uppkommer vid tågpassager i tunneln och sprids via berg eller mark till byggnader. Det uppfattas som störande vid lägre ljudnivåer jämfört med luftburet ljud. Enligt socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus, ska stomljudet inte överstiga 30 dba Lmax(slow)5 i nya bostäder för att inte överstiga nivåerna för lågfrekvent ljud. När buller kombineras med andra miljöbelastningar t ex vibrationer bör det enligt Boverkets allmänna råd ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö. I arbetet med tunneln och järnvägen kommer åtgärder utföras för att minimera stomljudet. Genom stomljudsdämpande åtgärder uppskattas stomljudet bli lägre än 30 dba i de flesta befintliga byggnader utmed tunnelsträckningen. Det har inte bedömts förekomma någon risk för störande stomljud från tågtrafik för de planerade bostäderna när tunneln är utbyggd. Att störningar skulle uppstå genom vibrationer har bedömts som osannolikt p.g.a. avståndet samt att tunneln ska förläggas i fast berg, enligt SGU:s berggrundskarta. Sammantaget har riskerna för att komfortstörande vibrationer eller stomljud skulle uppkomma inte bedömts utgöra något hinder för planens genomförande. I kommande projektering av byggnaderna ska en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion för att undvika vibrationer och stomljud. På plankartan anges som upplysningsbestämmelse att risk för stomljud och vibrationer från tågtrafik i tunnel ska beaktas vid grundläggning och val av byggnadskonstruktion. Som underlag till detaljplanen har förutom bullerutredning, geoteknisk utredning, markmiljöteknisk utredning och dagvattenutredning även en skuggstudie tagits fram. I denna belyses de föreslagna bostadshusens påverkan på omkringliggande bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning av miljöbedömning och kommit fram till att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte tidigare behandlat ärendet. Bedömning Förvaltningen bedömer att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planförslaget är påverkan från trafikbuller, som enligt

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer