Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande 1-21, Olof Andersson (S) tj. ersättare för Britta Stribén (S) 22 Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Helen Andersson (C) tj. ersättare för Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Olof Andersson (S) Kjell-Erik Karlsson (V) Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Livsmedelsinspektör Linda Fällefors 1 Miljöskyddsinspektör Anders Bergh 1-4 Miljöskyddsinspektör Erika Andersson 1-4 Utses att justera Göran Sandberg (S) Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 7 februari 2014 kl. 11:00 Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf 1-32 Ordförande Lilith Svensson Justerande Göran Sandberg

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 1 Dnr Intern redovisning förvaltningen redovisar Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att notera i protokollet att Linda Fällefors livsmedelsinspektör presenterade sig vid nämndens sammanträde. Beskrivning av ärendet Livsmedelsinspektör Linda Fällefors kommer till nämndens sammanträde och presenterar sig.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 2 Dnr Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera Kjell-Erik Karlssons (V) redovisning från Metodutveckling i Halmstad i protokollet. Beskrivning av ärendet Miljö- och räddningsnämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 Dnr Yttrande över samrådshandling för detaljplan på del av Svärdfisken 29 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen under förutsättning: att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att krav på bullerskärmar/bullervallar längs spåret/tråget samt glas skärmning vid fasadöppningar skrivs in i planbestämmelser om de bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att plankarta med bestämmelser under rubriken störningsskydd korrigeras som följer, Byggnad ska utformas så att minst hälften av rummen, som i första hand ska utgöras av sovrummen, i bostäderna placeras mot en tyst/ljuddämpad sida. att mark avsätts för bullerskärmar om det skulle finnas motiv för att inte bygga skärmar i dagens läge (för att kunna parera för framtida ökning av järnvägstrafiken) att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att bullerutredningen kompletteras med redovisning av vilket trågdjup för järnvägen som man använder som ingångsvärde och hur reflektion från den västra trågväggen beräknas att bullerutredningen kompletteras med redovisning av bullervärden för trafikprognoser som avser 2030 att bullerutredningen kompletteras med redovisning av eventuellt tillskott av buller från hamnverksamhet och flygtrafik att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer att en undersökning av eventuell tri förekomst i bergrundvatten genomförs innan utställningsskede i enlighet med vad som var överenskommet vid tidigare samrådsmöten

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Beskrivning av ärendet En sammanfattning av förslagets planhandlingar beskrivs i enligt följande. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumända-mål i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge. Syftet är också att skapa en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i den pågående stadsutvecklingen av stadskärnan norrut. En stadsutveckling där tidigare industrimark förädlas till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse. Detaljplanen möjliggör en omvandling av tidigare industrimark till bostäder, kon-tor och centrumändamål. I och med den ändrade markanvändningen så förädlas tidigare industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse och en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i en pågående stadsutveckling av stadskärnan norrut. Det föreslagna kvarteret tillåts att uppföras i 4-5 våningar exkl. källare och in-rymmer cirka 50 bostadslägenheter samt 4400 kvm BTA (bruttoarea) kontor och centrumändamål. Gården planeras att planteras med grönska och lokalgatorna med trädrader. Inom både kvartersmarken och lokalgatorna möjliggörs ytor för hantering av dagvatten. Kvarteret regleras i detaljplanen så att hänsyn tas till risker med farligt gods på järnvägen, risk för förhöjda vattennivåer, markföroreningar och trafikbuller. Tidigare ställningstaganden Den 18 oktober 2011 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna positivt planbesked för Späckhuggaren 22, 21 och 5 (numera Svärdfisken 29 och 33). Be-slutet anger bland annat att planarbetet ska inledas med ett planprogram. Eftersom planområdet till stor del påverkar järnvägsutbyggnaden ska detaljplanearbetet ske etappvis. Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 april 2013, 127, att godkänna förslag till program för bostäder och kontor inom del av kv. Svärdfisken samt till-hörande MKB med de ändringar som föreslås i samrådsredogörelse daterad den 21 mars Program-MKB:n skickas ut till remissinstanserna i och med denna detaljplan och har således inte översänts för granskning till länsstyrelsen tidigare. Däremot har berörda kommunala förvaltningar fått granska program-mkb inför godkännandet. MKB:n tillhör planprogrammet och har därför inte uppdaterats att följa kommande etapper för detaljplan eller denna detaljplan. Motiveringen till detta är att den samlade miljöbedömningen som visas i program- MKB:n inte be-döms påverka efterföljande detaljplaner på ett betydande sätt.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Till detaljplanen har även en dagvattenutredning tagits fram. Geoteknisk utredning samt markteknisk miljöundersökning pågår parallellt under samrådsskedet och kompletteras planhandlingarna inför granskningsskedet. Planområdet ligger inom det område längs Hallands kust som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. I ett sådant område får exploatering endast ske om det exempelvis är ett led i utvecklingen av befintliga tätorter. Getteröns naturreservat är klassat som riksintresse för naturvård samt internationellt utpekats som värdefullt våtmarksområde, Ramsarområde samt Natura 2000-område. Området är beläget ca 700 m norr om planområdet. Hamnen och järnvägen, Västkustbanan och Viskadalsbanan, är av riksintresse. Planområdet ligger cirka 100 meter från närmaste järnvägsspår. Planområdet är cirka 7500 kvm och ligger centralt beläget i Varberg, norr om järnvägsstationen, öster om järnvägen, söder om Monarkområdet och väster om Birger Svenssons väg. Inom planområdet finns idag blandade verksamhetslokaler. Planområdet omfattar delar av Svärdfisken 29, Getakärr 7:2, Getakärr 1:1 (kommunal mark) och en mindre del av Svärdfisken 3. Området regleras av två detaljplaner, 1962 respektive Detaljplanen från 1962 (plannr79) medger en markanvändning för industriverksamheter utformade så att de ej skapar olägenheter för angränsande bostäder genom brandsäkerhet, sundhet och trevnad. Inom byggrätten tillåts i planen även bostäder i den mån det krävs för områdets tillsyn och bevakning. Detaljplanen reglerar även en yta för gatumark för Birger Svenssons väg, tidigare Norra vägen. Detaljplanen från 1997 (plannr 241) reglerar den nordvästra delen av planområdet, området för industrispåret samt lokalgatan in till området/ Monarkområdet som ansluts till Birger Svenssons väg. Spårområdet regleras som kvartersmark för industri men har ingen byggrätt. Visionsbild framtagen av White Arkitekter AB

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Förslag på områdesutveckling från framtaget planprogram Buller Den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Riktvärden för trafikbuller överskrids i ytterfasader mot både Birger Svenssons väg och järnvägen men nivåerna och påverkan är som högst mot Birger Svenssons väg. Riktvärdena för trafikbuller från bilväg vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 60 dba maxnivå utomhus (vid fasad), avser endast buller från järnvägstrafik För utomhusnivån avses för flygbuller FBN12 55 dba13.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr En planläggning på denna plats förutsätter avsteg från huvudregeln då riktvärdena överskrids i dagsläget både från Birger Svenssons väg (biltrafik) samt från järn-vägssidan. I dagsläget trafikeras Birger Svenssons väg med ca fordonsrörelser/dygn. Nuvarande hastighetsbegränsning är 50 km/h. Beslut har tagits vid hamn- och gatunämndens möte, , att hastighetsbegränsningen utefter Birger Svenssons väg ska minskas till 40 km/h. Järnvägen trafikeras idag med 120 tåg/dygn, varav 40 av dessa är godståg. Beslut om tillåtlighet för en ombyggnad av järnvägen till tunnel/tråg gavs den 21 mars Tidplanen för projektet med Varbergstunneln är att planläggning och projektering sker under och byggtiden under Framtagen bullerberäkning baseras på beräknat trafikscenario för år För detta har förutsatts en schabloniserad trafikökning på 1% per år vilket då ger fordonsrörelser/dygn varav 4% utgörs av tung trafik, samtliga uppgifter har verifierats av Hamn- och Gatuförvaltningen. Eftersom beslut om en hastighetssänkning fattats av Hamn- och Gatunämnden utgår bullerberäkningarna, från en hastighet av 40 km/h på Birger Svenssons väg. Hamn- och gatuförvaltningen har även meddelat att de önskar en sänkning av trafikmängderna på Birger Svenssons väg. Att det år 2020 skulle vara fordonsrörelser är inte önskvärt men bullerberäkningarna har utförts med höjd för detta enligt Hamn- och gatuförvaltningen. Trafikmängden tågtrafik är grundad på Trafikverkets framtidsprognoser år 2020 för berörd järnvägssträcka, Västkustbanan och Viskadalsbanan. Prognosen för tågtrafiken är 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn vilket ger totalsumman 202 tåg/dygn. Med anledning av beslut fattats för en nedsänkning av järnvägen redovisas endast det alternativet i planbeskrivningen, alternativa beräkningar finns beskrivna i framtagna bullerutredningar och program-mkb:n. Framtagna bullerberäkningar visar att föreslagen bebyggelse utsätts för högst bullerpåverkan från Birger Svenssons väg med nivåer mellan dba ekvivalent ljudnivå. Mot järnvägen varierar nivåerna beroende på skyddsåtgärd mellan dba i ekvivalentnivå. På kvarterets norra respektive södra sida uppgår nivåer mellan dba ekvivalentnivå från trafikbuller (tåg och bil) beroende på vilken skyddsåtgärd som väljs.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Fig 17 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller utan bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur. Soundcon Fig 18 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller med ett 5 meter högt bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur Soundcon Buller har i framtagen program-mkb inte bedömts utgöra något hinder för en framtida exploatering enligt planprogrammet under förutsättning att

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst/ljuddämpad sida uppnås samt att riktvärden för inomhusbuller ska uppfyllas. MKB:n har även stämts av med Miljö- och hälsoskyddskontoret vid ett möte , som då inte hade ytterligare synpunkter gällande bullerpåverkan. I denna detaljplan ingår inget markområde mot järnvägen (se planprogram) därav kan krav på bullerskydd inte regleras i plankartan. Mot innergården regleras att störande verksamheter inte får ske så som parkering, ventilationsanläggningar, lastbryggor etc. På plankartan regleras också att gällande bullerriktvärden för inomhusmiljö ska uppfyllas. Stomljud och vibrationer Komfortkriterier för bostäder anger 0,4 mm/s rms men kriterier saknas för kontors- och handelsändamål, istället är praxis här att komfortkriterier för dessa uppfylls mindre strikt. Genom att Västkustbanans nya sträckning kommer byggas i tråg, uppskattningsvis på ett minsta avstånd av ca 75 meter från planerad byggnation, samt att grundläggning av byggnaderna med största sannolikhet kommer att ske på fast berg (se rubrik geotekniska förhållanden)bedöms riskerna för komfort-störande vibrationer från tågtrafik som ringa. Anledningen är att tillräcklig energi för att skapa komfortvibrationer överstigande 0,4 mm/s vägd rms i byggnader (bostäder) grundlagda på eller nära bergytan på ett avstånd om minst 75 meter, är osannolikt. Normala förutsättningar för att komfortstörande vibrationer skall upp-komma är att banvall och byggnad ligger på relativt lösa friktionsjordeller sedimentjordar. Sannolikheten att stomljud kan uppkomma kan vara större. Eventuell stomljudsstörning går att förebygga vid nybyggnation och hanteras då ofta i kon-taktytan mellan berget och grundläggningen. Det saknas idag riktvärden för stom-ljud från tågtrafik att förhålla sig till. För att undvika komfortstörningar gäller det att undvika stora spännvidder i byggnader som riskerar att ha samma resonans som påförda vibrationer samt att göra konstruktionen så styv som möjligt. Avståndet till järnvägen och undergrunden av berg gör att komfortvibrationer bedöms som osannolik. Särskild hänsyn kan komma att krävas gällande stomljud vid grundläggning. I de fall tunneltråget kommer att grundläggas på berget och ingen stomljudsisolering utförs under spåren kan stomljud ev. överföras till de planerade byggnaderna. I förekommande fall bör projektering av byggnaderna föregås av en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion. Föroreningar i mark och byggnader Delar av planområdet ingår i det sekundära restriktionsområdet för TRI (klorerat lösningsmedel), läs mer på nästa sida. Angränsande till området i norr ligger Monark (Svärdfisken 3) som ingår i Länsstyrelsens kartläggning över potentiellt förorenade områden. Verksamheten kartläggs att ha ytbehandlat metaller med elektrolytiska/kemiska processer (TRI). Inom planområdet ligger Mekonomen som även denna ingår som ett potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens kartläggning. På fastigheten

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr ska enligt Länsstyrelsen bedrivits bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Även angränsande i söder av planområdet ingår ett område i Länsstyrelsens kartläggning. Inom denna del ska Varbergs trikåfabrik ha legat där textilindustri bedrivits. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det risk för att planområdet kan vara påverkat av TRI från tre källor, kv. Renen, Monarkområdet och från området vid Lokstallarna. I framtagen program-mkb har det bedömts att markföroreningar utifrån genomförd översiktlig miljöteknisk mar-kundersökning (WSP 2010) inte bedöms utgöra ett hinder för planerad exploatering. Kompletterande studier avseende TRI pågår (2013), för att bedöma ev. förekomst. Radon Planområdet ligger inom normal radonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkrade av hänsyn till TRI vilket även hanterar eventuella risker med markradon. Begränsningar med anledning av flygplats Den flygverksamhet som pågår på Getteröns flygfält ställer krav på en hinderfri höjd på + 31 meter över havet (m ö h) inom planområdet. D.v.s. inga byggnader eller andra anordningar/installationer eller liknande såsom exempelvis antenner, ventilation etc. får förekomma över denna höjd (se vidare planprogram, s 13). Översvämningsrisk Befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde ligger delvis inom nivåer mellan ca 4-2,5 meter över havet (m.ö.h.). Om högsta vattennivåer uppstår kan denna del av bebyggelsen drabbas av materiella skador. Varbergs kommun har en framtagen riktlinje för översvämningsnivåer satt till + 2,5 meter ö.h för lägsta sockelhöjd. Länsstyrelsen har tagit fram ytterligare underlagsmaterial kring översvämnings-risker17 som pekar på en risk för översvämning upp till + 3,2 meter ö.h. I framtagen program-mkb anges att ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten ska säkerställas, byggnadskonstruktion och fasadmaterial ska regleras för att klara dessa nivåer samt att placeringen av tekniska installationer behöver klimatsäkras. Läs mer i Program-MKB på sid Dagvatten VIVAB är ledningshållare i området. En översiktlig dagvattenutredning har upp-rättats som omfattar hela programområdet. Detta för att tidigt kunna hantera konstaterad dagvattenproblematik inom och strax intill programområdet. Utredning visar hur en exploatering av helaprogramområdet lämpligen hanterar dagvattnet genom uppdelad fördröjning på kvartersmark respektive allmän platsmark. Planområdet berör ca 1/3 av programområdet vilket innebär att ett PM16 sammanställts som visar på en lämplig dagvattenhantering för denna etapp men med förutsättningen att helhetslösningen för en utbyggnad av hela programområdet inte åsidosätts.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Seveso Planområdet ligger cirka 150 meter ifrån anläggningen Almer Oil som omfattas av Seveso regler. Anläggningen ligger placerad väster om planområdet, i hamnen. Framtagen program-mkb har bedömt att ingen risk föreligger för människors säkerhet och hälsa (Se program-mkb sid ). Anläggningens arrendeavtal har efter att program-mkb:n upprättades sagts upp och avflyttning ska ske senast Bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Mhn) instämmer i vad planförfattarna skriver angående att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Mhn har dock en del andra på-pekanden avseende vad som skrivs i planhandlingar och hur förutsättningar besk-rivs och har utretts. Dessa tas upp enligt nedan och beskrivs under rubriker. Ett grundläggande problem är att strukturerna kring projekten för tågtunnel, hamnflytt och stadsutveckling väster om nuvarande järnväg inte är klara. Detta medför att bedömningsunderlagen avseende detaljplan för Svärdfisken i vissa avgörande delar blir otydliga och oprecisa. Buller Bullerberäkningarna har ingångsdata vad gäller vägfordonstrafik som utgår från prognos för Enligt Mhn och hamn- och gatuförvaltningen ska prognos för 2030 användas. Buller från väg Omfattningen och fördelning av fordonstyper avseende trafiken på Birger Svenssonsväg är starkt kopplad till hur kommande resecentrum utformas. Trafikflödena i den västra delen av staden utreds vad gäller bl.a. Lassebackarondellen, trafik från hamnen och transporter till och från resecentrum. Det är inte klart hur olika fordonsslag ska ledas och var angöringsytor, p-hus m.m. ska förläggas. Utformningen av tidiga detaljplaner som ex. Svärdfisken kan därför komma att bli avgörande och till viss del styrande för hur omkringliggande samhällplanering ska utformas för att man ska kunna klara exempelvis buller. I Boverkets allmänna råd Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik, Allmänna råd 2008 anger man att avstegsprinciper ska kunna användas vid förtätning av vissa områdestyper. I planunderlaget (Bullerutredning Soundcon med senaste komplettering ) refererar man till och citerar dessa avstegsprinciper. Ett fundament i resonemang kring avstegsprincipen är som citeras ur Boverkets allm. råd. att, riktvärdena utgör inte en god ljudmiljö, snarare en godtagbar. Strävan ska därför vara att utnyttja all tillgänglig teknik för att reducera buller vid användande av avstegsprinciperna. Det ska alltså vara en inriktning att nå en

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst sida för ett så stort antal lägenheter som möjligt. Man ska alltså inte godta ljuddämpad sida om man kan nå tyst sida. Buller från tåg Ingångsvärden för bullerberäkningar avseende tågbuller anger en trafikmängd för 2020 med 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn. Med en färdigställd tunnel genom Hallandsåsen och Varberg, samt eventuella framtida åtgärder mellan Kungsbacka och Göteborg och vid Helsingborg så kan trafikmängden komma att öka väsentligt. Prognosen för 2020 kan därför med stor sannolikhet komma att underskatta trafikmängden under fastigheternas driftsperiod. Man ska därför för-säkra sig om att nå så långt man kan för att sänka ljudnivåerna för bostäder inom detaljplanen mot bakgrund av att tågbanan är en infrastruktur som till sin utformning ligger fast under lång tid och som till sin natur inte är lätt att styra om, särskilt inte via kommunala initiativ. Man kan också läsa i Boverkets allm. råd (s.32) att, Bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Det innebär bland annat att hän-syn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Den framtida ljudmiljön bör analyseras i planeringsskedet. Resultatet bör redovisas tydligt i beslutsunderlaget för att möjliggöra en väl avvägd konsekvensbedömning. Om framtida buller-skyddsåtgärder kan förutses bör nödvändiga insatser säkras i planeringsskedet. När det gäller störningsrisk relaterad till buller anser Boverket att maxnivå utom-hus ska tillmätas större betydelse än ekvivalent nivå. Mhn har inte i kunnat hitta några beräkningar för detta i planhandlingarna. Det är också viktigt att inse att det kan uppstå problem gällande fördelning av eventuella kostnader för åtgärder som inte genomförs redan i samband med antagande av en detaljplan. I Trafikverkets riktlinje* (avseende Buller och vibrationer vid planering av be-byggelse daterad ) går följande att läsa, *http://www.trafikverket.se/pagefiles/85757/buller_vibrationer_planering_ bebyggelse.pdf Trafikverket har tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, Boverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket ansvar för att främja en god och långsiktigt hållbar boendemiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Ansvarsfördelningen är däremot osäker juridiskt sett i dagens läge. Riktlinjens inriktning är dock att det i första hand är byggherren och därefter kommunen som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för att se till att riktvärdena för buller och vibrationer efterlevs vid nybyggnad av bostäder.

15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Följande riktvärden gäller vid nybyggnad av bostäder under förutsättning att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas (avser järnväg). I riktlinjen beskrivs i vilken omfattning och i vilka fall riktvärdesnivåerna kan få överskridas och vad som gäller vid skolor, förskolor, hotell, pensionat, kontor och andra störningskänsliga miljöer. Trafikverket överklagar generellt sett inte avsteg från riktvärdena för buller i kollektivtrafikstråk eller i centrum eller centrala delar av större städer. Dessa områden definieras ytterligare i riktlinjen. I dessa områden överklagar Trafikverket inte avsteg upp till 60 dba ekvivalent ljudnivå utomhus om huset har en tyst eller ljuddämpad sida. Avsteg upp till 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus kräver en tyst sida, och högre nivåer accepteras inte. Riktlinjen definierar begrepp som används i avstegsfall. Trafikverket är alltså tydligt med att eventuella kostnader för bullerskyddande åtgärder inte ska belasta Trafikverket vid nybyggnation. I ett eventuellt antagande av detaljplan där det råder viss osäkerhet i utfallet vad gäller exempelvis buller, kan man förvänta sig att trafikverket tar strid för att kostnader för korrigering-ar/skyddsåtgärder ska belasta kommunen eller exploatören. Mot bakgrund av bl.a. en aktuell dom från Svea Hovrätt 20 sept. 2013, mål nr T är sannolikheten stor att ansvaret faller på kommunen. I nämnda dom pekar man på att antagande av detaljplan är myndighetsutövning. Hovrätten pekar på att det alltid är kommunen som genom sitt planmonopol ansvarar för att utredningar och planläggning blir korrekt genomförda. Det förmodas även gälla om brister tydliggörs i ett senare skede. Kompensations- och skyddsåtgärder I Boverkets allm. råd skriver man att, För att andelen människor som utsätts för bullerstörningar inte ska öka, bör möjligheter till kompensationsåtgärder alltid studeras när riktvärdena inte kan uppnås och det saknas alternativa lokaliseringar. Sådana åtgärder bör i första hand utföras inom det aktuella bostadsprojektet och kan då regleras i detaljplanen. Åtgärder som kan användas kan vara skärmar och vallar, tystare vägbeläggning, trafikreglering, byggåtgärder för att uppnå ljudklass B m.m. Det bör också vara möjligt att studera alternativ fasadtäckning med ljudabsorberande material på innergårdar.

16 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Stomljud I planhandlingarna anger man att det idag saknas riktvärden för stomljud från tåg-trafik att förhålla sig till. Det finns dock praxis och även Folkhälsomyndighetens allm. råd, Buller inomhus, om 30 dba maximal ljudnivå. Vibrationer I planbeskrivningen anges riktvärden för bostäder till 0,4 mm/s rms vilket Mhn anser är acceptabelt. I planbeskrivningen anges att detta är värden som kan klaras i de planerade byggnaderna. Det bör då skrivas in i plankarta med bestämmelser med anledning av det kommande tågtunnelprojektet. Föroreningar i mark- och byggnader Vid tidigare möte inför samrådyttrande uppfattade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det slöts en överenskommelse om att ytterligare undersökningar i berg ned till planerade spräng/schaktdjup skulle genomföras avseende kontroll av förekomst av klorerade alifater. Mhn anser att det är viktigt att detta klarläggs innan spräng- och schaktarbeten påbörjas för att säkerhetsställa att det finns beredskap för att hantera rening och eventuell tätning om grundvatten är förorenat. Om det finns risk för hantering av stora mängder länsvatten är detta särskilt viktigt. De redovisade slutsatserna i PM WSP angående klorerade alifater och geoteknik uttalar, att det vid markarbeten med stor sannolikhet kommer att bli aktuellt med både grundvattensänkning och sprängning av berg. Sammanfattning Mhn anser att det är viktigt att kommunen säkrar kvalitén och noggrannheten i de utredningar och förslag som ligger till grund för detaljplanen mot bakgrund av sitt ansvar när man har planmonopol. Denna uppfattning stärks bl.a. av Svea Hovrätts ställningstagande. Detta är särskilt viktigt i samband med denna detaljplan då det enligt Mhn föreligger en hel del osäkerheter i prognoser och utformningen av framtida samhällsplanering i närområdet med bl.a. tågtunnel, nytt stationsområde, eventuellt ny stadsutveckling, nya trafikflöden m.m. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari Prot. utdrag: Miljöinspektör A Bergh. Byggnadsnämnden.

17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 Dnr Yttrande över samrådshandling till detaljplan för Bålverket 6 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka samrådshandling till detaljplan för fastigheterna Bålverket 6, Getakärr 3:123 samt del av Bålverket 4 och 7, Varbergs kommun, under förutsättning; att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att planbestämmelser med de krav på utformning eller åtgärder som kommer att behövas för att klara ovan nämnda riktlinjer införs på plankartan, exempelvis ett bullerskydd mellan huskropparna att det redovisas hur lägenheterna i huset längs Rosenfredsgatan ska fördelas för att kunna uppfylla avstegsprincipen då bullervärdena är förhöjda vid 3 fasader och innergården endast uppnår kravet på ljuddämpad sida att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå ekvivalent att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över samrådshandling till detaljplan i rubricerat ärende. Förslaget behandlas med normalt planförfarande. Planområdet är beläget i korsningen mellan Rosenfredsgatan/Ringvägen och Ringvägen/Peder Skrivares väg, ca 0,5 km söder om Varbergs centrum, längs en av entrégatorna till staden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploateringsgrad än vad gällande detaljplan (stadsplan från 1934) medger. Aktuellt planförslag möjliggör uppförande av två flerbostadshus med ca 35 lägenheter i tre till fyra våningar och med en indragen fjärde/femte takvåning. Källargarage planeras under byggnaderna.

18 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr Figur 1. Planområdets läge markerat i rött. Fastigheterna ligger inom det område längs Hallandskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. 4 och 2 miljöbalken. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Exploateringen är belägen strax intill korridoren för den nya sträckningen av Västkustbanan som planeras gå i tunnel under Varberg. I gällande översiktsplan från 2010, Fördjupning av stadsområdet, anges att en förtätning av statsområdet ska ske med bevarande av befintliga kvaliteter. Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus och ett enbostadshus. Enbostadshuset längs Rosenfredsgatan ingår i Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering och bedöms ha ett arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde. Byggnaden är en 1,5-plans villa med vind från talet med brun locklistpanel och mansardtak. Även de kringliggande kvarteren består av bostäder; friliggande enbostadshus och flerbostadshus av varierande karaktär. Området finns upptaget i Stadens karaktärer Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde antagen av byggnadsnämnden Nu föreslagen detaljplan har som mål att förtäta stadsområdet och effektivt utnyttja mark i ett läge med befintlig infrastruktur och service. Intentionen är att skapa en blandning av upplåtelseformer med bostadsrätter och hyresrätter. Fastigheten kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Mängden dagvatten får dock inte öka ut till ledningsnätet till följd av ett genomförande av detaljplanen. En dagvattenutredning föreslår att täta utjämningsmagasin placeras i grönytan mellan de nya flerbostadshusen och Ringvägen. Anslutning till fjärrvärme för uppvärmning är möjlig. Området bedöms i planbeskrivningen som normalrisk ur radonsynpunkt medan som högrisk i behovsbedömningen av miljöbedömning. I densamma diskuteras att införa en planbestämmelse som ställer krav på radonsäkert byggande. Denna finns dock inte angiven i medskickad plankarta. Golvbrunnar i

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr källargarage ska anslutas till spillvattenledning och förses med oljeavskiljare. Föroreningar En miljöteknisk markundersökning har genomförts med anledning av närheten till fastigheter som kan ha förenats av tidigare verksamheter. Jordoch grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller, BTEX, alifatiska-, aromatiska- och polyaromatiska kolväten, klorerade alifater samt flyktiga organiska ämnen. Förutom att man funnit kobolt över riktvärdet för känslig markanvändning i ett jordprov har övriga halter understigit respektive riktvärde för känslig markanvändning alternativt analysmetodens rapporteringsgräns. Den påträffade halten kobolt bedöms vara naturligt betingad. På plankartan anges som s.k. upplysningsbestämmelse att området berörs av restriktioner enligt miljöbalken. Vid schaktning, sprängning eller andra markförändrande åtgärder bör kommunens miljönämnd kontaktas. Innan markarbeten sker bör det redovisas vilka eventuella sprängmetod man valt och varför samt vilka säkerhetsåtgärder som kommer vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid sprängning. Buller En bullerutredning om vägtrafik är gjord som dock utgått från två andra alternativ till placering av huskroppar än det som nu visas i planförslaget. Uppdaterade bullerkartor för aktuell placering inkom 17 januari Kartorna visar att bostäderna är utsatta för buller över riktvärdet för ekvivalent och/eller maximal ljudnivå (55 dba respektive 70 dba) vid gatufasaderna mot Rosenfredsgatan och Ringvägen men till största del har en tyst eller ljuddämpad sida mot gården. I planförslaget menar man att det kan vara motiverat att göra avsteg från ovanstående riktvärden då området ligger i Varbergs innerstad samt längs ett kollektivtrafikstråk. En förutsättning ska dock vara att det är möjligt att bygga bostäderna så att dessa har tillgång till en tyst (45dBA vid fasad) eller åtminstone ljuddämpad sida (45-50dBA). I planförslaget bedöms bebyggelsen kunna uppföras så att ovanstående uppnås för bostäderna. När det gäller trafikbuller från järnvägen bedöms detta inte påverka planområdet. Slutsaten grundar sig på en bullerberäkning som gjordes i samband med detaljplanearbete för kvarteret Kasematten som ligger i nära anslutning till planområdet och med samma avstånd till järnvägen. Stomljud och vibrationer från kommande järnvägstunnel och befintlig järnvägssträckning Den nya sträckningen av Västkustbanan ska i framtiden passera genom tunnel belägen cirka 40 meter öster om planområdet. Banan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Att

20 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr järnvägen läggs i tunnel kommer minska det luftburna bullret från denna effektivt. Däremot ökar risken för så kallat stomljud samt komfortstörande vibrationer. Stomljud är sådant ljud som uppkommer vid tågpassager i tunneln och sprids via berg eller mark till byggnader. Det uppfattas som störande vid lägre ljudnivåer jämfört med luftburet ljud. Enligt socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus, ska stomljudet inte överstiga 30 dba Lmax(slow)5 i nya bostäder för att inte överstiga nivåerna för lågfrekvent ljud. När buller kombineras med andra miljöbelastningar t ex vibrationer bör det enligt Boverkets allmänna råd ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö. I arbetet med tunneln och järnvägen kommer åtgärder utföras för att minimera stomljudet. Genom stomljudsdämpande åtgärder uppskattas stomljudet bli lägre än 30 dba i de flesta befintliga byggnader utmed tunnelsträckningen. Det har inte bedömts förekomma någon risk för störande stomljud från tågtrafik för de planerade bostäderna när tunneln är utbyggd. Att störningar skulle uppstå genom vibrationer har bedömts som osannolikt p.g.a. avståndet samt att tunneln ska förläggas i fast berg, enligt SGU:s berggrundskarta. Sammantaget har riskerna för att komfortstörande vibrationer eller stomljud skulle uppkomma inte bedömts utgöra något hinder för planens genomförande. I kommande projektering av byggnaderna ska en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion för att undvika vibrationer och stomljud. På plankartan anges som upplysningsbestämmelse att risk för stomljud och vibrationer från tågtrafik i tunnel ska beaktas vid grundläggning och val av byggnadskonstruktion. Som underlag till detaljplanen har förutom bullerutredning, geoteknisk utredning, markmiljöteknisk utredning och dagvattenutredning även en skuggstudie tagits fram. I denna belyses de föreslagna bostadshusens påverkan på omkringliggande bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning av miljöbedömning och kommit fram till att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte tidigare behandlat ärendet. Bedömning Förvaltningen bedömer att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planförslaget är påverkan från trafikbuller, som enligt

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM PM 2014-05-16 Skrea 23:40 m.fl, Buller PM Dokumentinformation Titel: Skrea 23:40 m.fl, Buller PM datum 2014-05-16 Handläggare: Uppdragsansvarig: Beställare: Daniel Axelsson FPR/MSA daniel.axelsson@tengbom.se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

Särörummet Klockan 14:30

Särörummet Klockan 14:30 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 14:30 Beslutande Övriga närvarande Protokollsjusterare Ledamöter Michael Cassaras (M), ordförande Niklas Mattsson (KD),

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Utdrag ur beräkningsmodellen

Utdrag ur beräkningsmodellen HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter centrum (Brattåsvägen) Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Rapport: Väsjön. Utökad bullerutredning Beställare: Sollentuna kommun Uppdragsnummer: Rapportnummer: R01

Rapport: Väsjön. Utökad bullerutredning Beställare: Sollentuna kommun Uppdragsnummer: Rapportnummer: R01 Rapport: Utökad bullerutredning 2009-06-09 Beställare: Uppdragsnummer: 221071 Rapportnummer: Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning - Rev Ändringen

Läs mer

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claus Pedersen/Julia Anding Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-A / Christoffer Janco / Susanne Andersson Reviderad: (6) Kyrktorget Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

Bålsta Centrum, Håbo kommun

Bålsta Centrum, Håbo kommun 709578 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-13 Håbo kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum Bilaga 4 Bullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Bålsta Centrum Uppdragsgivare: ETTELVA arkitekter AB Referens: Maria Hjort Vårt referensnummer: 133-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 2 Rapportdatum:

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Uppdragsnummer: 10204055 1 (5) PM Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Revision 1 PM har reviderats 150313 så att skärmade alternativ har inkluderats i utredningen. Inledning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Strömstad Magistern 4, Buller PM

Strömstad Magistern 4, Buller PM PM 04:0 Strömstad Magistern 4, Buller PM AB Strömstadsbyggen, Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad Magistern 4, Buller PM AB Strömstadsbyggen Strömstad Datum: 040909 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING SKRIVELSE 1 KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING 1 INLEDNING I denna skrivelse med tre grafiska bilagor redovisas trafikbullerberäkningar för planområdet Koldemo 30:36 mfl i Arbrå.

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer