Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande 1-21, Olof Andersson (S) tj. ersättare för Britta Stribén (S) 22 Per Fåhraeus (M) Martin Svensson (M) Claus Öberg (M) Helen Andersson (C) tj. ersättare för Ingvar Jakobsson (C) Peter Lindahl (FP) Lennart Bartholdsson (S) Göran Sandberg (S) Anita Hansen (S) Marinette Edlund (MP) Olof Andersson (S) Kjell-Erik Karlsson (V) Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Kanslisekreterare Birgit Stalpi Livsmedelsinspektör Linda Fällefors 1 Miljöskyddsinspektör Anders Bergh 1-4 Miljöskyddsinspektör Erika Andersson 1-4 Utses att justera Göran Sandberg (S) Justering plats och tid Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 7 februari 2014 kl. 11:00 Sekreterare Birgit Stalpi Paragraf 1-32 Ordförande Lilith Svensson Justerande Göran Sandberg

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Datum för anslags nedtagande Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg Underskrift Birgit Stalpi

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 1 Dnr Intern redovisning förvaltningen redovisar Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att notera i protokollet att Linda Fällefors livsmedelsinspektör presenterade sig vid nämndens sammanträde. Beskrivning av ärendet Livsmedelsinspektör Linda Fällefors kommer till nämndens sammanträde och presenterar sig.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 2 Dnr Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera Kjell-Erik Karlssons (V) redovisning från Metodutveckling i Halmstad i protokollet. Beskrivning av ärendet Miljö- och räddningsnämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 Dnr Yttrande över samrådshandling för detaljplan på del av Svärdfisken 29 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen under förutsättning: att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att krav på bullerskärmar/bullervallar längs spåret/tråget samt glas skärmning vid fasadöppningar skrivs in i planbestämmelser om de bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att plankarta med bestämmelser under rubriken störningsskydd korrigeras som följer, Byggnad ska utformas så att minst hälften av rummen, som i första hand ska utgöras av sovrummen, i bostäderna placeras mot en tyst/ljuddämpad sida. att mark avsätts för bullerskärmar om det skulle finnas motiv för att inte bygga skärmar i dagens läge (för att kunna parera för framtida ökning av järnvägstrafiken) att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att bullerutredningen kompletteras med redovisning av vilket trågdjup för järnvägen som man använder som ingångsvärde och hur reflektion från den västra trågväggen beräknas att bullerutredningen kompletteras med redovisning av bullervärden för trafikprognoser som avser 2030 att bullerutredningen kompletteras med redovisning av eventuellt tillskott av buller från hamnverksamhet och flygtrafik att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer att en undersökning av eventuell tri förekomst i bergrundvatten genomförs innan utställningsskede i enlighet med vad som var överenskommet vid tidigare samrådsmöten

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Beskrivning av ärendet En sammanfattning av förslagets planhandlingar beskrivs i enligt följande. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumända-mål i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge. Syftet är också att skapa en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i den pågående stadsutvecklingen av stadskärnan norrut. En stadsutveckling där tidigare industrimark förädlas till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse. Detaljplanen möjliggör en omvandling av tidigare industrimark till bostäder, kon-tor och centrumändamål. I och med den ändrade markanvändningen så förädlas tidigare industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse och en tydligare och mer inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen sänks i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närområdet ingår planområdet även i en pågående stadsutveckling av stadskärnan norrut. Det föreslagna kvarteret tillåts att uppföras i 4-5 våningar exkl. källare och in-rymmer cirka 50 bostadslägenheter samt 4400 kvm BTA (bruttoarea) kontor och centrumändamål. Gården planeras att planteras med grönska och lokalgatorna med trädrader. Inom både kvartersmarken och lokalgatorna möjliggörs ytor för hantering av dagvatten. Kvarteret regleras i detaljplanen så att hänsyn tas till risker med farligt gods på järnvägen, risk för förhöjda vattennivåer, markföroreningar och trafikbuller. Tidigare ställningstaganden Den 18 oktober 2011 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna positivt planbesked för Späckhuggaren 22, 21 och 5 (numera Svärdfisken 29 och 33). Be-slutet anger bland annat att planarbetet ska inledas med ett planprogram. Eftersom planområdet till stor del påverkar järnvägsutbyggnaden ska detaljplanearbetet ske etappvis. Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 april 2013, 127, att godkänna förslag till program för bostäder och kontor inom del av kv. Svärdfisken samt till-hörande MKB med de ändringar som föreslås i samrådsredogörelse daterad den 21 mars Program-MKB:n skickas ut till remissinstanserna i och med denna detaljplan och har således inte översänts för granskning till länsstyrelsen tidigare. Däremot har berörda kommunala förvaltningar fått granska program-mkb inför godkännandet. MKB:n tillhör planprogrammet och har därför inte uppdaterats att följa kommande etapper för detaljplan eller denna detaljplan. Motiveringen till detta är att den samlade miljöbedömningen som visas i program- MKB:n inte be-döms påverka efterföljande detaljplaner på ett betydande sätt.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Till detaljplanen har även en dagvattenutredning tagits fram. Geoteknisk utredning samt markteknisk miljöundersökning pågår parallellt under samrådsskedet och kompletteras planhandlingarna inför granskningsskedet. Planområdet ligger inom det område längs Hallands kust som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. I ett sådant område får exploatering endast ske om det exempelvis är ett led i utvecklingen av befintliga tätorter. Getteröns naturreservat är klassat som riksintresse för naturvård samt internationellt utpekats som värdefullt våtmarksområde, Ramsarområde samt Natura 2000-område. Området är beläget ca 700 m norr om planområdet. Hamnen och järnvägen, Västkustbanan och Viskadalsbanan, är av riksintresse. Planområdet ligger cirka 100 meter från närmaste järnvägsspår. Planområdet är cirka 7500 kvm och ligger centralt beläget i Varberg, norr om järnvägsstationen, öster om järnvägen, söder om Monarkområdet och väster om Birger Svenssons väg. Inom planområdet finns idag blandade verksamhetslokaler. Planområdet omfattar delar av Svärdfisken 29, Getakärr 7:2, Getakärr 1:1 (kommunal mark) och en mindre del av Svärdfisken 3. Området regleras av två detaljplaner, 1962 respektive Detaljplanen från 1962 (plannr79) medger en markanvändning för industriverksamheter utformade så att de ej skapar olägenheter för angränsande bostäder genom brandsäkerhet, sundhet och trevnad. Inom byggrätten tillåts i planen även bostäder i den mån det krävs för områdets tillsyn och bevakning. Detaljplanen reglerar även en yta för gatumark för Birger Svenssons väg, tidigare Norra vägen. Detaljplanen från 1997 (plannr 241) reglerar den nordvästra delen av planområdet, området för industrispåret samt lokalgatan in till området/ Monarkområdet som ansluts till Birger Svenssons väg. Spårområdet regleras som kvartersmark för industri men har ingen byggrätt. Visionsbild framtagen av White Arkitekter AB

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Förslag på områdesutveckling från framtaget planprogram Buller Den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Riktvärden för trafikbuller överskrids i ytterfasader mot både Birger Svenssons väg och järnvägen men nivåerna och påverkan är som högst mot Birger Svenssons väg. Riktvärdena för trafikbuller från bilväg vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 60 dba maxnivå utomhus (vid fasad), avser endast buller från järnvägstrafik För utomhusnivån avses för flygbuller FBN12 55 dba13.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr En planläggning på denna plats förutsätter avsteg från huvudregeln då riktvärdena överskrids i dagsläget både från Birger Svenssons väg (biltrafik) samt från järn-vägssidan. I dagsläget trafikeras Birger Svenssons väg med ca fordonsrörelser/dygn. Nuvarande hastighetsbegränsning är 50 km/h. Beslut har tagits vid hamn- och gatunämndens möte, , att hastighetsbegränsningen utefter Birger Svenssons väg ska minskas till 40 km/h. Järnvägen trafikeras idag med 120 tåg/dygn, varav 40 av dessa är godståg. Beslut om tillåtlighet för en ombyggnad av järnvägen till tunnel/tråg gavs den 21 mars Tidplanen för projektet med Varbergstunneln är att planläggning och projektering sker under och byggtiden under Framtagen bullerberäkning baseras på beräknat trafikscenario för år För detta har förutsatts en schabloniserad trafikökning på 1% per år vilket då ger fordonsrörelser/dygn varav 4% utgörs av tung trafik, samtliga uppgifter har verifierats av Hamn- och Gatuförvaltningen. Eftersom beslut om en hastighetssänkning fattats av Hamn- och Gatunämnden utgår bullerberäkningarna, från en hastighet av 40 km/h på Birger Svenssons väg. Hamn- och gatuförvaltningen har även meddelat att de önskar en sänkning av trafikmängderna på Birger Svenssons väg. Att det år 2020 skulle vara fordonsrörelser är inte önskvärt men bullerberäkningarna har utförts med höjd för detta enligt Hamn- och gatuförvaltningen. Trafikmängden tågtrafik är grundad på Trafikverkets framtidsprognoser år 2020 för berörd järnvägssträcka, Västkustbanan och Viskadalsbanan. Prognosen för tågtrafiken är 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn vilket ger totalsumman 202 tåg/dygn. Med anledning av beslut fattats för en nedsänkning av järnvägen redovisas endast det alternativet i planbeskrivningen, alternativa beräkningar finns beskrivna i framtagna bullerutredningar och program-mkb:n. Framtagna bullerberäkningar visar att föreslagen bebyggelse utsätts för högst bullerpåverkan från Birger Svenssons väg med nivåer mellan dba ekvivalent ljudnivå. Mot järnvägen varierar nivåerna beroende på skyddsåtgärd mellan dba i ekvivalentnivå. På kvarterets norra respektive södra sida uppgår nivåer mellan dba ekvivalentnivå från trafikbuller (tåg och bil) beroende på vilken skyddsåtgärd som väljs.

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Fig 17 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller utan bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur. Soundcon Fig 18 (i plan- och genomförandebeskrivning) Bullerkartan visar påverkan från trafikbuller med ett 5 meter högt bullerskydd längs med järnvägen och sluten kvartersstruktur Soundcon Buller har i framtagen program-mkb inte bedömts utgöra något hinder för en framtida exploatering enligt planprogrammet under förutsättning att

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst/ljuddämpad sida uppnås samt att riktvärden för inomhusbuller ska uppfyllas. MKB:n har även stämts av med Miljö- och hälsoskyddskontoret vid ett möte , som då inte hade ytterligare synpunkter gällande bullerpåverkan. I denna detaljplan ingår inget markområde mot järnvägen (se planprogram) därav kan krav på bullerskydd inte regleras i plankartan. Mot innergården regleras att störande verksamheter inte får ske så som parkering, ventilationsanläggningar, lastbryggor etc. På plankartan regleras också att gällande bullerriktvärden för inomhusmiljö ska uppfyllas. Stomljud och vibrationer Komfortkriterier för bostäder anger 0,4 mm/s rms men kriterier saknas för kontors- och handelsändamål, istället är praxis här att komfortkriterier för dessa uppfylls mindre strikt. Genom att Västkustbanans nya sträckning kommer byggas i tråg, uppskattningsvis på ett minsta avstånd av ca 75 meter från planerad byggnation, samt att grundläggning av byggnaderna med största sannolikhet kommer att ske på fast berg (se rubrik geotekniska förhållanden)bedöms riskerna för komfort-störande vibrationer från tågtrafik som ringa. Anledningen är att tillräcklig energi för att skapa komfortvibrationer överstigande 0,4 mm/s vägd rms i byggnader (bostäder) grundlagda på eller nära bergytan på ett avstånd om minst 75 meter, är osannolikt. Normala förutsättningar för att komfortstörande vibrationer skall upp-komma är att banvall och byggnad ligger på relativt lösa friktionsjordeller sedimentjordar. Sannolikheten att stomljud kan uppkomma kan vara större. Eventuell stomljudsstörning går att förebygga vid nybyggnation och hanteras då ofta i kon-taktytan mellan berget och grundläggningen. Det saknas idag riktvärden för stom-ljud från tågtrafik att förhålla sig till. För att undvika komfortstörningar gäller det att undvika stora spännvidder i byggnader som riskerar att ha samma resonans som påförda vibrationer samt att göra konstruktionen så styv som möjligt. Avståndet till järnvägen och undergrunden av berg gör att komfortvibrationer bedöms som osannolik. Särskild hänsyn kan komma att krävas gällande stomljud vid grundläggning. I de fall tunneltråget kommer att grundläggas på berget och ingen stomljudsisolering utförs under spåren kan stomljud ev. överföras till de planerade byggnaderna. I förekommande fall bör projektering av byggnaderna föregås av en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion. Föroreningar i mark och byggnader Delar av planområdet ingår i det sekundära restriktionsområdet för TRI (klorerat lösningsmedel), läs mer på nästa sida. Angränsande till området i norr ligger Monark (Svärdfisken 3) som ingår i Länsstyrelsens kartläggning över potentiellt förorenade områden. Verksamheten kartläggs att ha ytbehandlat metaller med elektrolytiska/kemiska processer (TRI). Inom planområdet ligger Mekonomen som även denna ingår som ett potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens kartläggning. På fastigheten

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr ska enligt Länsstyrelsen bedrivits bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Även angränsande i söder av planområdet ingår ett område i Länsstyrelsens kartläggning. Inom denna del ska Varbergs trikåfabrik ha legat där textilindustri bedrivits. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det risk för att planområdet kan vara påverkat av TRI från tre källor, kv. Renen, Monarkområdet och från området vid Lokstallarna. I framtagen program-mkb har det bedömts att markföroreningar utifrån genomförd översiktlig miljöteknisk mar-kundersökning (WSP 2010) inte bedöms utgöra ett hinder för planerad exploatering. Kompletterande studier avseende TRI pågår (2013), för att bedöma ev. förekomst. Radon Planområdet ligger inom normal radonmark. Byggnader ska uppföras radonsäkrade av hänsyn till TRI vilket även hanterar eventuella risker med markradon. Begränsningar med anledning av flygplats Den flygverksamhet som pågår på Getteröns flygfält ställer krav på en hinderfri höjd på + 31 meter över havet (m ö h) inom planområdet. D.v.s. inga byggnader eller andra anordningar/installationer eller liknande såsom exempelvis antenner, ventilation etc. får förekomma över denna höjd (se vidare planprogram, s 13). Översvämningsrisk Befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde ligger delvis inom nivåer mellan ca 4-2,5 meter över havet (m.ö.h.). Om högsta vattennivåer uppstår kan denna del av bebyggelsen drabbas av materiella skador. Varbergs kommun har en framtagen riktlinje för översvämningsnivåer satt till + 2,5 meter ö.h för lägsta sockelhöjd. Länsstyrelsen har tagit fram ytterligare underlagsmaterial kring översvämnings-risker17 som pekar på en risk för översvämning upp till + 3,2 meter ö.h. I framtagen program-mkb anges att ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten ska säkerställas, byggnadskonstruktion och fasadmaterial ska regleras för att klara dessa nivåer samt att placeringen av tekniska installationer behöver klimatsäkras. Läs mer i Program-MKB på sid Dagvatten VIVAB är ledningshållare i området. En översiktlig dagvattenutredning har upp-rättats som omfattar hela programområdet. Detta för att tidigt kunna hantera konstaterad dagvattenproblematik inom och strax intill programområdet. Utredning visar hur en exploatering av helaprogramområdet lämpligen hanterar dagvattnet genom uppdelad fördröjning på kvartersmark respektive allmän platsmark. Planområdet berör ca 1/3 av programområdet vilket innebär att ett PM16 sammanställts som visar på en lämplig dagvattenhantering för denna etapp men med förutsättningen att helhetslösningen för en utbyggnad av hela programområdet inte åsidosätts.

13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Seveso Planområdet ligger cirka 150 meter ifrån anläggningen Almer Oil som omfattas av Seveso regler. Anläggningen ligger placerad väster om planområdet, i hamnen. Framtagen program-mkb har bedömt att ingen risk föreligger för människors säkerhet och hälsa (Se program-mkb sid ). Anläggningens arrendeavtal har efter att program-mkb:n upprättades sagts upp och avflyttning ska ske senast Bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Mhn) instämmer i vad planförfattarna skriver angående att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planprogrammet är i påverkan från trafikbuller, som enligt utförda beräkningar överskrider gällande riktvärden för trafikbuller. Mhn har dock en del andra på-pekanden avseende vad som skrivs i planhandlingar och hur förutsättningar besk-rivs och har utretts. Dessa tas upp enligt nedan och beskrivs under rubriker. Ett grundläggande problem är att strukturerna kring projekten för tågtunnel, hamnflytt och stadsutveckling väster om nuvarande järnväg inte är klara. Detta medför att bedömningsunderlagen avseende detaljplan för Svärdfisken i vissa avgörande delar blir otydliga och oprecisa. Buller Bullerberäkningarna har ingångsdata vad gäller vägfordonstrafik som utgår från prognos för Enligt Mhn och hamn- och gatuförvaltningen ska prognos för 2030 användas. Buller från väg Omfattningen och fördelning av fordonstyper avseende trafiken på Birger Svenssonsväg är starkt kopplad till hur kommande resecentrum utformas. Trafikflödena i den västra delen av staden utreds vad gäller bl.a. Lassebackarondellen, trafik från hamnen och transporter till och från resecentrum. Det är inte klart hur olika fordonsslag ska ledas och var angöringsytor, p-hus m.m. ska förläggas. Utformningen av tidiga detaljplaner som ex. Svärdfisken kan därför komma att bli avgörande och till viss del styrande för hur omkringliggande samhällplanering ska utformas för att man ska kunna klara exempelvis buller. I Boverkets allmänna råd Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik, Allmänna råd 2008 anger man att avstegsprinciper ska kunna användas vid förtätning av vissa områdestyper. I planunderlaget (Bullerutredning Soundcon med senaste komplettering ) refererar man till och citerar dessa avstegsprinciper. Ett fundament i resonemang kring avstegsprincipen är som citeras ur Boverkets allm. råd. att, riktvärdena utgör inte en god ljudmiljö, snarare en godtagbar. Strävan ska därför vara att utnyttja all tillgänglig teknik för att reducera buller vid användande av avstegsprinciperna. Det ska alltså vara en inriktning att nå en

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr tyst sida för ett så stort antal lägenheter som möjligt. Man ska alltså inte godta ljuddämpad sida om man kan nå tyst sida. Buller från tåg Ingångsvärden för bullerberäkningar avseende tågbuller anger en trafikmängd för 2020 med 127 pasagerartåg/dygn och 75 godståg/dygn. Med en färdigställd tunnel genom Hallandsåsen och Varberg, samt eventuella framtida åtgärder mellan Kungsbacka och Göteborg och vid Helsingborg så kan trafikmängden komma att öka väsentligt. Prognosen för 2020 kan därför med stor sannolikhet komma att underskatta trafikmängden under fastigheternas driftsperiod. Man ska därför för-säkra sig om att nå så långt man kan för att sänka ljudnivåerna för bostäder inom detaljplanen mot bakgrund av att tågbanan är en infrastruktur som till sin utformning ligger fast under lång tid och som till sin natur inte är lätt att styra om, särskilt inte via kommunala initiativ. Man kan också läsa i Boverkets allm. råd (s.32) att, Bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Det innebär bland annat att hän-syn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Den framtida ljudmiljön bör analyseras i planeringsskedet. Resultatet bör redovisas tydligt i beslutsunderlaget för att möjliggöra en väl avvägd konsekvensbedömning. Om framtida buller-skyddsåtgärder kan förutses bör nödvändiga insatser säkras i planeringsskedet. När det gäller störningsrisk relaterad till buller anser Boverket att maxnivå utom-hus ska tillmätas större betydelse än ekvivalent nivå. Mhn har inte i kunnat hitta några beräkningar för detta i planhandlingarna. Det är också viktigt att inse att det kan uppstå problem gällande fördelning av eventuella kostnader för åtgärder som inte genomförs redan i samband med antagande av en detaljplan. I Trafikverkets riktlinje* (avseende Buller och vibrationer vid planering av be-byggelse daterad ) går följande att läsa, *http://www.trafikverket.se/pagefiles/85757/buller_vibrationer_planering_ bebyggelse.pdf Trafikverket har tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, Boverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket ansvar för att främja en god och långsiktigt hållbar boendemiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Ansvarsfördelningen är däremot osäker juridiskt sett i dagens läge. Riktlinjens inriktning är dock att det i första hand är byggherren och därefter kommunen som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för att se till att riktvärdena för buller och vibrationer efterlevs vid nybyggnad av bostäder.

15 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Följande riktvärden gäller vid nybyggnad av bostäder under förutsättning att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas (avser järnväg). I riktlinjen beskrivs i vilken omfattning och i vilka fall riktvärdesnivåerna kan få överskridas och vad som gäller vid skolor, förskolor, hotell, pensionat, kontor och andra störningskänsliga miljöer. Trafikverket överklagar generellt sett inte avsteg från riktvärdena för buller i kollektivtrafikstråk eller i centrum eller centrala delar av större städer. Dessa områden definieras ytterligare i riktlinjen. I dessa områden överklagar Trafikverket inte avsteg upp till 60 dba ekvivalent ljudnivå utomhus om huset har en tyst eller ljuddämpad sida. Avsteg upp till 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus kräver en tyst sida, och högre nivåer accepteras inte. Riktlinjen definierar begrepp som används i avstegsfall. Trafikverket är alltså tydligt med att eventuella kostnader för bullerskyddande åtgärder inte ska belasta Trafikverket vid nybyggnation. I ett eventuellt antagande av detaljplan där det råder viss osäkerhet i utfallet vad gäller exempelvis buller, kan man förvänta sig att trafikverket tar strid för att kostnader för korrigering-ar/skyddsåtgärder ska belasta kommunen eller exploatören. Mot bakgrund av bl.a. en aktuell dom från Svea Hovrätt 20 sept. 2013, mål nr T är sannolikheten stor att ansvaret faller på kommunen. I nämnda dom pekar man på att antagande av detaljplan är myndighetsutövning. Hovrätten pekar på att det alltid är kommunen som genom sitt planmonopol ansvarar för att utredningar och planläggning blir korrekt genomförda. Det förmodas även gälla om brister tydliggörs i ett senare skede. Kompensations- och skyddsåtgärder I Boverkets allm. råd skriver man att, För att andelen människor som utsätts för bullerstörningar inte ska öka, bör möjligheter till kompensationsåtgärder alltid studeras när riktvärdena inte kan uppnås och det saknas alternativa lokaliseringar. Sådana åtgärder bör i första hand utföras inom det aktuella bostadsprojektet och kan då regleras i detaljplanen. Åtgärder som kan användas kan vara skärmar och vallar, tystare vägbeläggning, trafikreglering, byggåtgärder för att uppnå ljudklass B m.m. Det bör också vara möjligt att studera alternativ fasadtäckning med ljudabsorberande material på innergårdar.

16 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 3 (forts) Dnr Stomljud I planhandlingarna anger man att det idag saknas riktvärden för stomljud från tåg-trafik att förhålla sig till. Det finns dock praxis och även Folkhälsomyndighetens allm. råd, Buller inomhus, om 30 dba maximal ljudnivå. Vibrationer I planbeskrivningen anges riktvärden för bostäder till 0,4 mm/s rms vilket Mhn anser är acceptabelt. I planbeskrivningen anges att detta är värden som kan klaras i de planerade byggnaderna. Det bör då skrivas in i plankarta med bestämmelser med anledning av det kommande tågtunnelprojektet. Föroreningar i mark- och byggnader Vid tidigare möte inför samrådyttrande uppfattade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det slöts en överenskommelse om att ytterligare undersökningar i berg ned till planerade spräng/schaktdjup skulle genomföras avseende kontroll av förekomst av klorerade alifater. Mhn anser att det är viktigt att detta klarläggs innan spräng- och schaktarbeten påbörjas för att säkerhetsställa att det finns beredskap för att hantera rening och eventuell tätning om grundvatten är förorenat. Om det finns risk för hantering av stora mängder länsvatten är detta särskilt viktigt. De redovisade slutsatserna i PM WSP angående klorerade alifater och geoteknik uttalar, att det vid markarbeten med stor sannolikhet kommer att bli aktuellt med både grundvattensänkning och sprängning av berg. Sammanfattning Mhn anser att det är viktigt att kommunen säkrar kvalitén och noggrannheten i de utredningar och förslag som ligger till grund för detaljplanen mot bakgrund av sitt ansvar när man har planmonopol. Denna uppfattning stärks bl.a. av Svea Hovrätts ställningstagande. Detta är särskilt viktigt i samband med denna detaljplan då det enligt Mhn föreligger en hel del osäkerheter i prognoser och utformningen av framtida samhällsplanering i närområdet med bl.a. tågtunnel, nytt stationsområde, eventuellt ny stadsutveckling, nya trafikflöden m.m. Yttrande Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari Prot. utdrag: Miljöinspektör A Bergh. Byggnadsnämnden.

17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 Dnr Yttrande över samrådshandling till detaljplan för Bålverket 6 m.fl. Varbergs kommun Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka samrådshandling till detaljplan för fastigheterna Bålverket 6, Getakärr 3:123 samt del av Bålverket 4 och 7, Varbergs kommun, under förutsättning; att minst bullerriktlinjer enligt Boverkets riktlinjer kan hållas vilket innebär att man ska sträva mot att nå tyst sida för så stort antal bostäder som möjligt att planbestämmelser med de krav på utformning eller åtgärder som kommer att behövas för att klara ovan nämnda riktlinjer införs på plankartan, exempelvis ett bullerskydd mellan huskropparna att det redovisas hur lägenheterna i huset längs Rosenfredsgatan ska fördelas för att kunna uppfylla avstegsprincipen då bullervärdena är förhöjda vid 3 fasader och innergården endast uppnår kravet på ljuddämpad sida att man utreder kostnad och effekt av ljudabsorberande fasader på innergård om det bidrar till att lägenheterna kan nå nivåer för tyst sida istället för ljuddämpad sida (i enlighet med Boverkets avstegsprinciper) att vid avsteg från riktvärdena för buller ska ljudklass B, enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. att byggnader konstrueras så att stomljud inte överskrider 30 dba maximal ljudnivå ekvivalent att byggnader konstrueras så att man klarar 0,4 mm/s vägd RMS avseende vibrationer Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över samrådshandling till detaljplan i rubricerat ärende. Förslaget behandlas med normalt planförfarande. Planområdet är beläget i korsningen mellan Rosenfredsgatan/Ringvägen och Ringvägen/Peder Skrivares väg, ca 0,5 km söder om Varbergs centrum, längs en av entrégatorna till staden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploateringsgrad än vad gällande detaljplan (stadsplan från 1934) medger. Aktuellt planförslag möjliggör uppförande av två flerbostadshus med ca 35 lägenheter i tre till fyra våningar och med en indragen fjärde/femte takvåning. Källargarage planeras under byggnaderna.

18 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr Figur 1. Planområdets läge markerat i rött. Fastigheterna ligger inom det område längs Hallandskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. 4 och 2 miljöbalken. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Exploateringen är belägen strax intill korridoren för den nya sträckningen av Västkustbanan som planeras gå i tunnel under Varberg. I gällande översiktsplan från 2010, Fördjupning av stadsområdet, anges att en förtätning av statsområdet ska ske med bevarande av befintliga kvaliteter. Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus och ett enbostadshus. Enbostadshuset längs Rosenfredsgatan ingår i Kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering och bedöms ha ett arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde. Byggnaden är en 1,5-plans villa med vind från talet med brun locklistpanel och mansardtak. Även de kringliggande kvarteren består av bostäder; friliggande enbostadshus och flerbostadshus av varierande karaktär. Området finns upptaget i Stadens karaktärer Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde antagen av byggnadsnämnden Nu föreslagen detaljplan har som mål att förtäta stadsområdet och effektivt utnyttja mark i ett läge med befintlig infrastruktur och service. Intentionen är att skapa en blandning av upplåtelseformer med bostadsrätter och hyresrätter. Fastigheten kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Mängden dagvatten får dock inte öka ut till ledningsnätet till följd av ett genomförande av detaljplanen. En dagvattenutredning föreslår att täta utjämningsmagasin placeras i grönytan mellan de nya flerbostadshusen och Ringvägen. Anslutning till fjärrvärme för uppvärmning är möjlig. Området bedöms i planbeskrivningen som normalrisk ur radonsynpunkt medan som högrisk i behovsbedömningen av miljöbedömning. I densamma diskuteras att införa en planbestämmelse som ställer krav på radonsäkert byggande. Denna finns dock inte angiven i medskickad plankarta. Golvbrunnar i

19 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr källargarage ska anslutas till spillvattenledning och förses med oljeavskiljare. Föroreningar En miljöteknisk markundersökning har genomförts med anledning av närheten till fastigheter som kan ha förenats av tidigare verksamheter. Jordoch grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller, BTEX, alifatiska-, aromatiska- och polyaromatiska kolväten, klorerade alifater samt flyktiga organiska ämnen. Förutom att man funnit kobolt över riktvärdet för känslig markanvändning i ett jordprov har övriga halter understigit respektive riktvärde för känslig markanvändning alternativt analysmetodens rapporteringsgräns. Den påträffade halten kobolt bedöms vara naturligt betingad. På plankartan anges som s.k. upplysningsbestämmelse att området berörs av restriktioner enligt miljöbalken. Vid schaktning, sprängning eller andra markförändrande åtgärder bör kommunens miljönämnd kontaktas. Innan markarbeten sker bör det redovisas vilka eventuella sprängmetod man valt och varför samt vilka säkerhetsåtgärder som kommer vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid sprängning. Buller En bullerutredning om vägtrafik är gjord som dock utgått från två andra alternativ till placering av huskroppar än det som nu visas i planförslaget. Uppdaterade bullerkartor för aktuell placering inkom 17 januari Kartorna visar att bostäderna är utsatta för buller över riktvärdet för ekvivalent och/eller maximal ljudnivå (55 dba respektive 70 dba) vid gatufasaderna mot Rosenfredsgatan och Ringvägen men till största del har en tyst eller ljuddämpad sida mot gården. I planförslaget menar man att det kan vara motiverat att göra avsteg från ovanstående riktvärden då området ligger i Varbergs innerstad samt längs ett kollektivtrafikstråk. En förutsättning ska dock vara att det är möjligt att bygga bostäderna så att dessa har tillgång till en tyst (45dBA vid fasad) eller åtminstone ljuddämpad sida (45-50dBA). I planförslaget bedöms bebyggelsen kunna uppföras så att ovanstående uppnås för bostäderna. När det gäller trafikbuller från järnvägen bedöms detta inte påverka planområdet. Slutsaten grundar sig på en bullerberäkning som gjordes i samband med detaljplanearbete för kvarteret Kasematten som ligger i nära anslutning till planområdet och med samma avstånd till järnvägen. Stomljud och vibrationer från kommande järnvägstunnel och befintlig järnvägssträckning Den nya sträckningen av Västkustbanan ska i framtiden passera genom tunnel belägen cirka 40 meter öster om planområdet. Banan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Att

20 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Mhn 4 (forts) Dnr järnvägen läggs i tunnel kommer minska det luftburna bullret från denna effektivt. Däremot ökar risken för så kallat stomljud samt komfortstörande vibrationer. Stomljud är sådant ljud som uppkommer vid tågpassager i tunneln och sprids via berg eller mark till byggnader. Det uppfattas som störande vid lägre ljudnivåer jämfört med luftburet ljud. Enligt socialstyrelsens allmänna råd för buller inomhus, ska stomljudet inte överstiga 30 dba Lmax(slow)5 i nya bostäder för att inte överstiga nivåerna för lågfrekvent ljud. När buller kombineras med andra miljöbelastningar t ex vibrationer bör det enligt Boverkets allmänna råd ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö. I arbetet med tunneln och järnvägen kommer åtgärder utföras för att minimera stomljudet. Genom stomljudsdämpande åtgärder uppskattas stomljudet bli lägre än 30 dba i de flesta befintliga byggnader utmed tunnelsträckningen. Det har inte bedömts förekomma någon risk för störande stomljud från tågtrafik för de planerade bostäderna när tunneln är utbyggd. Att störningar skulle uppstå genom vibrationer har bedömts som osannolikt p.g.a. avståndet samt att tunneln ska förläggas i fast berg, enligt SGU:s berggrundskarta. Sammantaget har riskerna för att komfortstörande vibrationer eller stomljud skulle uppkomma inte bedömts utgöra något hinder för planens genomförande. I kommande projektering av byggnaderna ska en fördjupad studie över situationen ske för att kunna välja rätt byggnadskonstruktion för att undvika vibrationer och stomljud. På plankartan anges som upplysningsbestämmelse att risk för stomljud och vibrationer från tågtrafik i tunnel ska beaktas vid grundläggning och val av byggnadskonstruktion. Som underlag till detaljplanen har förutom bullerutredning, geoteknisk utredning, markmiljöteknisk utredning och dagvattenutredning även en skuggstudie tagits fram. I denna belyses de föreslagna bostadshusens påverkan på omkringliggande bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning av miljöbedömning och kommit fram till att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare ställningstaganden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte tidigare behandlat ärendet. Bedömning Förvaltningen bedömer att den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planförslaget är påverkan från trafikbuller, som enligt

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling

Planbeskrivning 2012-06-19. Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C. Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Handläggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2011.046 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Sveagatan 8 C Planbeskrivning 2012-06-19 1. Inledning Syfte Planhandlingar Syftet

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer