Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning"

Transkript

1

2 Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0- mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc Erland Kjellson Norconsult AB

3 3 (18) Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Förutsättningar och metodik... 6 Riktvärden, tillämpningsanvisningar... 7 Bostäder... 7 Handel... 9 Resultat Bostäder Handel Möjliga åtgärder Bostäder Handel \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

4 4 (18) Sammanfattning Bullerberäkningar har gjorts för tänkt fasadläge i egenskapsgräns. Redovisade ljudnivåer baseras på prognostiserad trafik. Ljudnivåerna redovisas dels som ljudutbredningskarta 1,7 m över mark i 5 dba-intervall, dels i punkter i egenskapsgräns för respektive våning. Uppförande av ny bostadsbebyggelse kan ske antingen enligt huvudregeln (riksdagsbeslutet) eller i enlighet med olika avstegsfall som definierats av Boverket. Huvudregeln kan för föreliggande projekt inte klaras utan åtgärd då 55 dba överskrids i fasad mot norr och öster. Avstegsfall blir här aktuellt. Tillämpningen av avstegsfall innebär att då den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dba skall lägenheterna vara genomgående och i minst hälften av bostadsrummen skall fönster då kunna öppnas mot sida med högst 50 dba. Avstegsfall A enligt Länsstyrelsen i Stockholms län kan därmed användas i detta projekt. En möjlig åtgärd för att dämpa bullret kan vara skärm längs Huddingevägen och järnvägen. För de övre våningarna krävs dock sannolikt en mycket hög skärm för att klara huvudregelns riktvärden. Vid enkelsidiga lägenheter mot vägen/järnvägen kan en möjlig åtgärd också vara en loftgång (=hög skärm). Fasad utformas med hänsyn till ljudnivåkraven i BBR. Gränsvärden för arbetslokaler avsedda för enskilt arbete, samtal eller vila klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder. \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

5 5 (18) Bakgrund Botkyrka kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för området kring Tumba köpcentrum. Detta gäller i första hand fastigheterna Yrkesskolan 2 och 3 (men även Yrkesskolan 5 och 6 längre västerut kan komma att beröras), se figur 1. Befintliga byggnader på fastigheterna Yrkesskolan 2 och 3 kommer då att rivas. Figur 1 Aktuellt område för planläggning Kommunen avser nu att planlägga dessa fastigheter för kvm byggnadsarea. Inom rödmarkerat område i figur 2, planeras BTA handel i 2 våningar och ovanpå dessa 8 våningar bostäder. Inom blåmarkerat område planeras BTA handel i 2 våningar Figur 2 Planerad nybyggnation t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

6 6 (18) Planområdet är beläget söder om Huddingevägen och Västra Stambanan enligt figur 1 och 2. Huddingevägen och Västra stambanan kan komma att medföra bullerstörningar och därför har Norconsult AB utarbetat denna utredning på uppdrag av Botkyrka kommun. Utredningen syftar till att redovisa förutsättningar, gällande riktvärden, beräknade bullernivåer samt vid behov ge förslag på principiella bullerskyddsåtgärder. Förutsättningar och metodik Ljudnivåerna beräknas enligt Nordisk beräkningsmodell för vägtrafik. Beräkning och redovisning av ljudutbredning tas fram med programmet SoundPlan. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av planområdet med järnväg, vägar och övriga ytor. Trafikmängder och andra trafikförutsättningar läggs också in i modellen. Som underlag för beräkningarna har grundkarta samt plankarta, enligt figur 3 legat. Bullerberäkningarna har gjorts för tänkt fasadläge i egenskapsgräns som framgår av figur 3. Fasaden planeras ca 30 m från tomtgräns. Figur 3 Plankarta \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

7 7 (18) Beräkning av trafikbuller har baserats på framtida trafik år Prognostiserad trafik på järnvägen har erhållits från Trafikverket. Vad gäller Huddingevägen har dagens trafik hämtats från Trafikverket och räknats upp med en generell trafikökning med 1,5% per år till år Tabell 1 redovisar trafikförhållandena på Västra stambanan år 2020 ett normalvardagsdygn under vinterperioden augusti - juni. Under sommarperioden samt lördagar och söndagar kommer antalet tåg vara färre. Tabell 2 redovisar prognostiserad vägtrafik år Tabell 1 Prognostiserad tågtrafik år 2020 Tågtyp Antal tåg Hastighet (km/h) Maximal tåglängd (m) Medeltåglängd (m) Godståg Persontåg Tabell 2 Prognostiserad vägtrafik år 2020 Väg Trafikmängd (fordon/ Årsdygn Andel tung trafik (%) Skyltad hastighet (km/h) Huddingevägen Riktvärden, tillämpningsanvisningar Bostäder Riksdagsbeslutet Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc Ekvivalentnivå inomhus Maximalnivå inomhus nattetid Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 30 dba 45 dba 55 dba 70 dba

8 8 (18) Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dba ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Tillämpningsanvisningar Boverket 2008 Boverket har utgett en handbok, Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik (Allmänna råd 2008:1). De allmänna råden tillämpas från den 1 mars När det gäller uppförande av ny bostadsbebyggelse i trafikbullerpåverkad miljö kan de allmänna råden i praktiken sammanfattas så att byggande kan ske antingen enligt huvudregeln, alltså i enlighet med ovan redovisat riksdagsbeslut, eller i enlighet med olika avstegsfall som definierats av Boverket. Avsteg från huvudregeln, dvs att avvägningar görs mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen, kan enligt Boverkets rapport vara motiverat i vissa fall. Det gäller bland annat i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär och vid komplettering av befintlig bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer. De olika avstegsfallen uttrycks alltid med måttet ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), för vilket riktvärdet 55 dba gäller enligt ovan. Avstegsfallen innebär i princip att högre ljudnivå än 55 dba accepteras på husets bullriga sida förutsatt att huset får en tyst sida med högst 45 dba eller åtminstone en ljuddämpad sida med högst 50 dba. Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Olika avstegsfall definieras med hänsyn till hur hög ljudnivån blir på den bullriga sidan: dba, dba eller i extrema undantagsfall över 65 dba. Uteplats eller balkong bör uppfylla huvudregeln. Inglasning av balkong till en del (högst 75 %) accepteras som åtgärd för att begränsa bullret. \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

9 9 (18) Länsstyrelsen i Stockholms län 2007 Länsstyrelsen i Stockholms län har utgett en rapport, Trafikbuller i bostadsplanering. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller(2007:23). I den stadsbyggnadsstrategi som tillämpas i de centrala delarna av länet prioriteras komplettering och förtätning av befintliga stadsdelar och tätorter. I Stockholms län har sedan länge tillämpats avsteg från riktvärdena i lägen där det inte bedömts vara möjligt att klara utomhusriktvärdena, men av andra skäl är lämpligt att bygga bostäder. Det har utifrån olika förutsättning under hand utvecklats till en tillämpning av två nivåer på avsteg, avstegsfall A och B. Avstegsfall A Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 db(a) maximal ljudnivå och 55 db(a) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till mindre bullrig sida för minst hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 db(a) ekvivalent ljudnivå. För uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 55 db(a) ekvivalentnivå och högst 70 db(a) maximalnivå. Avstegsfall B Utöver avstegen i fall A sänks kravet på ljudnivån utomhus på den mindre bullriga sidan och kravet på tyst uteplats kan frångås. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till en mindre bullrig sida om högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av boningsrummen Handel För handel finns inga specifika riktvärden. Dock redovisas riktvärden för ljudnivåer inomhus vid arbetslokaler av olika myndigheter. Inga riktvärden för ljudnivåer utomhus finns. Boverkets föreskrifter och allmänna råd avseende ljudnivåer i kontorslokaler föreslås här användas även för handel, i tillämpliga utrymmen. Boverket, föreskrifter och allmänna råd, och Svensk Standard Boverket har i Regelsamling för byggande, BBR 2008 utfärdat föreskrifter och allmänna råd beträffande bullerskydd. De omfattar bl a rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal och dylikt. BBR föreskriver att om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, skall särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. Allmänt råd beträffande denna föreskrift är: t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

10 10 (18) Föreskrifternas krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS för bostäder eller enligt SS för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas. Svensk standard, SS (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typ av utrymmen. I ljudklass C gäller följande för kontorslokaler: Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering skall fastställas genom beräkning utifrån dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utrymmen: Typ av utrymme Utrymme för presentation (>ca 20 personer) exempelvis större konferensrum Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila exempelvis cellkontor, mötesrum, reception, vilrum - dock i stora utrymmen exempelvis öppen planlösning, kontorslandskap, storrumskontor Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt exempelvis restaurang, matsal, pausutrymme Utrymme där människor vistas tillfälligt exempelvis korridor, foajé, entréhall, kopiering, kapprum, WC, trapphus eller hisshall L pa,eq db L pafmax db För lokaler i handel som avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila föreslås således att följande gränsvärden avsedda att tillämpas bl a vid nybyggnation: Ekvivalent ljudnivå inomhus 35 dba Maximal ljudnivå inomhus 50 dba \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

11 11 (18) Resultat På bilagorna 1 respektive 2 redovisas beräknade ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer utomhus utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Bullerberäkningarna har gjorts för tänkt fasadläge i egenskapsgräns. Redovisade ljudnivåer baseras på prognostiserad trafik. Ljudnivåerna redovisas dels som ljudutbredningskarta 1,7 m över mark i 5 dba-intervall inom planområdet, dels i punkter i egenskapsgräns för respektive våning. Bostäder Ekvivalent ljudnivå I tabell 3-5 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer. Beräknade ljudnivåer från vägtrafik + tågtrafik redovisas även på bilaga 1. Tabell 3 redovisar ekvivalent ljudnivå från vägtrafik Tabell 4 redovisar ekvivalent ljudnivå från tågtrafik Tabell 5 redovisar ekvivalent ljudnivå från vägtrafik + tågtrafik, se bilaga 1 Tabell 3 Egenskapsgräns Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik norr, öster, söder, väster, vån 3-10 Beräknad ljudnivå (dba) <45 53 Riktvärde, vid fasad och uteplats (dba) 55 Tabell 4 Egenskapsgräns Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik norr, öster, söder, väster, vån 3-10 Beräknad ljudnivå (dba) <45 49 Riktvärde, vid fasad och uteplats (dba) 55 t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

12 12 (18) Tabell 5 Egenskapsgräns Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik + tågtrafik norr, öster, söder, väster, vån 3-10 Beräknad ljudnivå (dba) < Riktvärde, vid fasad och uteplats (dba) Finns ej Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, överskrids i egenskapsgräns mot norr både från väg- och tågtrafik. Riktvärdet överskrids också delvis i egenskapsgräns mot öster från vägtrafik. För föreliggande projekt blir då avstegsfall aktuellt. Avstegsfall innebär att högre ljudnivå än 55 dba accepteras på husets bullriga sida förutsatt att huset får en tyst sida med högst 45 dba eller åtminstone en ljuddämpad sida med högst 50 dba. I egenskapsgräns mot söder erhålls <45 dba, alltså tyst sida. Minst hälften av bostadsrummen bör här vara vända mot denna sida. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus, 30 dba, överskrids något i egenskapsgräns mot norr med normala treglasfönster varför fönster med god ljudisolering här blir erforderliga. För övriga fasader klaras riktvärdet med normala treglasfönster. Maximal ljudnivå På bilaga 2 redovisas maximala ljudnivåer utomhus från väg- och tågtrafik. Riktvärdet avser ljudnivå för uteplats i anslutning till bostad, 70 dba. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdet klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdet kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. Beräknade maximala ljudnivåer från tågtrafik redovisas i tabell 6 och maximal ljudnivåer från vägtrafik i tabell 7. \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

13 13 (18) Tabell 6 Egenskapsgräns Beräknade maximala ljudnivåer från tågtrafik norr, öster, söder, väster, vån 3-10 Beräknad ljudnivå (dba) <60 73 Riktvärde, vid uteplats i anslutning till bostad (dba) 70 Tabell 7 Egenskapsgräns Beräknade maximala ljudnivåer från vägtrafik norr, öster, söder, väster, vån 3-10 Beräknad ljudnivå (dba) < Riktvärde, vid uteplats i anslutning till bostad (dba) 70 Maximala ljudnivån från tågtrafik är här helt dimensionerande. Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats, 70 dba, klaras om uteplats orienteras åt söder. Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus, 45 dba, överskrids i egenskapsgräns mot norr med normala treglasfönster varför bättre fönster krävs. För övriga fasader klaras riktvärdet med normala treglasfönster. Avstegsfall definierat av Boverket blir här aktuellt. Detta innebär att då den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dba skall lägenheterna vara genomgående och i minst hälften av bostadsrummen skall fönster då kunna öppnas mot sida med högst 50 dba. Avstegsfall A enligt Länsstyrelsen i Stockholms län kan därmed användas i detta projekt. t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

14 14 (18) Handel Ekvivalent ljudnivå Handel planeras i våning 1 och 2 i den västra huskroppen samt i den östra huskroppen. I tabell 8 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer utomhus enligt bilaga 1. I tabell 8 redovisas även ljudnivåer inomhus förutsatt normala treglasfönster som dämpar vägbuller ca 30 dba och tågbuller 33 dba. Tabell 8 Egenskapsgräns Beräknad ljudnivå utomhus (dba) Beräknad ljudnivå inomhus (dba) Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik + tågtrafik norr, vån 1-2 öster, vån 1-2 söder, vån 1-2 väster, vån < < Riktvärde inomhus (dba) 35 Riktvärdet inomhus i kontorslokaler m m, 35 dba, kommer att klaras med normala treglasfönster. Maximal ljudnivå Ljudnivåer från tågtrafiken är här helt dimensionerande. I tabell 9 redovisas beräknade maximala ljudnivåer utomhus från tågtrafik enligt bilaga 1. I tabell 9 redovisas även ljudnivåer inomhus förutsatt normala treglasfönster som dämpar tågbuller ca 33 dba. Tabell 9 Egenskapsgräns Beräknad ljudnivå utomhus (dba) Beräknad ljudnivå inomhus (dba) Beräknade maximala ljudnivåer från tågtrafik norr, vån 1-2 öster, vån 1-2 söder, vån 1-2 väster, vån < < Riktvärde inomhus (dba) 50 \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

15 15 (18) Riktvärdet inomhus i kontorslokaler m m, 50 dba, kommer att klaras med normala treglasfönster. Möjliga åtgärder Bostäder Som beskrivs ovan kan uppförande av ny bostadsbebyggelse ske antingen enligt huvudregeln (riksdagsbeslutet) eller i enlighet med olika avstegsfall som definierats av Boverket. Huvudregeln kan inte utan åtgärd klaras då 55 dba överskrids i fasad mot norr och öster. Tillämpningen av avstegsfall innebär att då den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dba skall lägenheterna vara genomgående och i minst hälften av bostadsrummen skall fönster då kunna öppnas mot sida med högst 50 dba. En möjlig åtgärd för att dämpa bullret kan eventuellt vara skärm längs Huddingevägen och järnvägen. För de övre våningarna krävs dock sannolikt en mycket hög skärm för att klara huvudregelns riktvärden. Vid enkelsidiga lägenheter mot vägen/järnvägen kan en möjlig åtgärd också vara en loftgång (=hög skärm). Skärmen ges då en sådan ljudisolering att den ekvivalenta ljudnivån inne på loftgången är högst 55 dba, gärna lägre. Det krävs då att skärmen är tät. Gemensam uteplats får då placeras åt söder där riktvärdet 55 dba klaras. Fasad utformas med hänsyn till ljudnivåkraven i BBR. t.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar r pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

16 16 (18) Handel Gränsvärden för arbetslokaler avsedda för enskilt arbete, samtal eller vila klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Anna-Lena Frennborn \\norconsult.no\dfs\swe\sto\n-data\102\01\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\tumba c buller pm.doc

17 Bilaga 1

18

19 Bilaga 2

20 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer