STATISTICA Kurskatalog Kunskap bär frukt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt"

Transkript

1 TM STATISTICA Kurskatalog Kunskap bär frukt

2 Vårt mål är att underlätta ditt arbete! Att på ett korrekt sätt kunna bearbeta statistik är mycket viktigt. Förutsättningarna för detta är en kombination av bra hjälpmedel och goda kunskaper. Genom att investera i STATISTICA är du på god väg. En kurs hjälper dig sedan att enklare utnyttja programmets alla möjligheter och spara värdefull tid. Utbildningen i STATISTICA ges i tre block där vi börjar med grunderna och sedan successivt betar av de olika funktionerna i programmet. Gemensamt för alla block är att stor vikt läggs vid förståelse av de bakomliggande statistiska begreppen och de olika metodernas möjligheter och begränsningar. För dig som söker ytterligare kompetens finns dessutom en rad påbyggnadskurser att välja bland. StatSoft har under de senaste 20 åren utbildat fler än 1500 personer i STATISTICA. Vårt mål är att underlätta ditt arbete. Enligt våra deltagare har vi lyckats! Jonas Berggren, kursansvarig Välkommen på kurs! Fakta om StatSoft StatSoft är en av världens största leverantörer av programvara för statistisk dataanalys. StatSoft tillhandahåller högkvalitativa mjukvarulösningar inom statistikområdet för dataanalys, data mining och kvalitetssäkring, både desktop- och webbaserade lösningar. Vi erbjuder också installationsstöd, utbildning och konsultation. StatSoft grundades 1984 och hjälper idag företag, universitet och forskare med insamling, bearbetning, analys och presentation av data. Huvudprodukten STATISTICA har sedan 1993 fått högsta betyg i alla jämförande test. Läs mer på Våra kurser! STATISTICA Block 1 4 STATISTICA Block 2 5 STATISTICA Block 3 6 STATISTICA Multivariatkurs 7 Påbyggnadskurser 8

3 Kursöversikt STATISTICA! Datahantering Tabell- och deskriptiv statistik Test av skillnader mellan grupper Sambandsanalys Ickeparametriska metoder Överlevnadsanalys Multivariata metoder Poweranalyser Block 1 Block 2 Block 3 Omkodning av variabler, ihopslagning av filer, validera data, selektering, formler, bortfallshantering, hantering av dubbletter, grafer och grafverktyg samt resultathantering Normalfördelningstest Frekvenstabeller Breakdowntabeller Korstabeller Chi 2 -test T-test och villkor One-way ANOVA Korrelationer Enkel linjär regression Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, McNemar, Friedmans ANOVA, Spearman, Sign Test samt Cochran Q-test Factorial ANOVA Repeated measure Nested Design Kovariansanalys Modellvalidering MANOVA Multipel regression Polynomregression Poissionregression Logistic regression Modellvalidering Överlevnadstabeller Kaplan Meier Cox regression Box-Cox Transformeringar Korrespondensanalys Loglinjär analys av frekvenstabeller Varianskomponenter (kallas även för randomiserad och/eller mixade ANOVA modeller) PLS regression Tidsserier Klusteranalys Principalkomponent analys Klassifikationsträd Diskriminantanalys Beräkningar av power samt stickprovsberäkningar

4 STATISTICA Block 1 Syftet med denna tvådagars grundkurs är att förse dig med tillräcklig kunskap så att du, med hjälp av STATISTICA, kan använda programmets datahantering, grafer och grundläggande statistik på ett tillfredställande sätt. Under kursen går vi igenom import av datafiler från andra program. Vi går även igenom bearbetning och hantering av dessa med hjälp av grafer, tabeller samt några enklare statistiska metoder som programmet erbjuder. Dessutom tar vi upp olika sätt att hantera och presentera analysresultaten. Mål Att snabbt komma igång med programmet. Kunna använda datahantering, grundläggande statistik samt enklare grafik i STATISTICA. Ur innehållet Genomgång av STATISTICAs innehåll och arbetssätt i stort Programmets gränssnitt, inställningar etc. Skapa nya datafiler, importera/exportera filer från t ex Excel Hantering av data t ex koda om kontinuerliga variabler till kategoriska, transponering och selektering Överföring av resultat till Word Deskriptiv statistik, frekvens- och korstabeller. Test av normalfördelning T-test och ANOVA Korrelation och regression Förkunskaper Inga specifika krav på förkunskaper. Min Åsikt! Haile Mahteme är överläkare vid kirurgkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjukhuset är först i Norden med en ny metod för behandling av patienter med avancerad cancer som spridit sig till bukhinnan. Haile genomför operationer enligt denna metod samt ansvarar och driver forskning kring cancer i bukhinnan. Samtliga i forskargruppen kring Haile använder idag STATISTICA för sin forskning. Fördelarna med detta är flera. Genom att man använder samma program kan man stötta varandra. En annan fördel är att man upplever STATISTICA som mycket användarvänligt. Doktoranderna har efter utbildningen hos StatSoft gjort enorma framsteg i sitt forskningsarbete För att kunna utnyttja programmet maximalt gick man vintern en grundutbildning i STATISTICA. Doktoranderna har efter utbildningen gjort enorma framsteg i sitt forskningsarbete eftersom de känner sig trygga med programmet, säger Haile. Vi fick under kursen kunskaper om både statistik och STATISTICA. Jag vill också framhålla supporten från StatSoft som är unik, avslutar Haile. 4

5 STATISTICA Block 2 I Block 2 fördjupas dina kunskaper om STATISTICA parallellt med dina kunskaper om statistiska begrepp. Blocket inleds med en kort repetition av det vi lärt oss i Block 1. Kursen omfattar två dagar och berör de generaliserade linjära modellerna samt validering av dessa. Dessutom tas de vanligaste överlevnadsmetoderna upp. Mål Att få en inblick i överlevnadsanalys samt de mer avancerade metoderna i ANOVA och regression som finns i STATISTICA. Ur innehållet Överlevnadsstatistik (exempelvis Kaplan-Meier, Cox regression). Regression (exempelvis multipel-, logistisk-, polynomregression). ANOVA (exempelvis Factorial ANOVA, Repeated measure, Nested design). Kovariansanalys Validering av regressions- och ANOVAmodeller Förkunskaper Genomgången STATISTICA Block 1 eller motsvarande kunskaper. 5

6 STATISTICA Block 3 I Block 3 fördjupas dina kunskaper i STATISTICA ytterligare. Blocket inleds med en kort repetition av det vi lärt oss i Block 1 och 2. Du får en grundlig genomgång av STATISTICA samt grundläggande statistiska begrepp. Kursen omfattar två dagar och tre helt nya områden berörs, nämligen power, multivariata metoder och lite om tidsserier. Mål Att kunna räkna ut power på genomförd undersökning samt räkna ut hur stort urval som krävs för att uppnå önskvärd precision. Att få kunskap om några metoder inom multivariat statistik. Dessutom går vi igenom ANOVA-modeller med randomiserade effekter. Ur innehållet: Power Varianskomponenter (Random and Mixed Effects ANOVAmodels PLS regression Loglinjär analys av frekvenstabeller Tidsserieanalys Klusteranalys Principalkomponentanalys Diskriminantanalys Förkunskaper Genomgången STATISTICA Block 1 och 2 eller motsvarande kunskaper. Min Åsikt! ANDERS AHLSSON är bitr. överläkare vid thoraxkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Kliniken är en av Sveriges sju stora thoraxkliniker och utför ca 600 hjärtoperationer per år. Vid sidan av den kliniska verksamheten arbetar Anders med forskning. Han forskar om olika behandlingsmetoder för hjärtopererade patienter t ex hur man skyddar hjärtat under själva operationen samt rytmrubbningar. Det är främst inom denna verksamhet som STATISTICA kommer till användning. Han har använt STATISTICA i sitt forskningsarbete under ca 7 år. Det bästa med kursen var det begränsade deltagarantalet STATISTICA är mycket användarvänligt men för att få mer kunskap om framförallt multivariat teknik var det nödvändigt med en kurs, säger Anders. Han deltog därför under 2003 i en schemalagd kurs i STATISTICA. Jag har tidigare i mitt arbete främst använt mig av variansanalys och ville få en orientering om mer kraftfulla tekniker, säger Anders. 6

7 STATISTICA Multivariatkurs En tvådagarskurs som tar upp alla de multivariata metoder som finns i STATISTICA. Kursen inleds med en generell introduktion och bakgrund av de metoderna samt hur de används. Mål Att få en introduktion till de multivariata metoder som finns i STATISTICA. Att få kunskap om när och hur en viss metod kan användas samt att kunna applicera dessa kunskaper på verkliga exempel. Ur innehållet Principalkomponentanalys (PCA/PLS) och faktoranalys. Väl beprövade metoder för att finna bakomliggande mönster i stora datamängder. Klusteranalys, användbar när man vill utröna om det finns dolda grupper i datamängden. Diskriminantanalys, en metod med stort användningsområde när flera grupper (ex placebo vs aktiv) och flera variabler är av intresse i en analys. Beslutsträd (classification trees) för klassificering av observationer. Korrespondensanalys, används mycket då man arbetar med stora korstabeller. Reliabilitetsanalys, användbar vid validering av enkäter (Cronhach s Alpha) Multidimensionell skalning ett alternativ till faktoranalys. Kanonisk analys hjälper till att förklara relationen mellan två eller flera variabler. Structural Equation Modeling (SEPATH) ett alternativt synsätt till andra metoder t ex faktoranalys, regression och kovariansanalys. Förkunskaper Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande STATISTICA Block 1. 7

8 Påbyggnadskurser Utöver de schemalagda kurserna finns påbyggnadskurser inom olika specialområden. Dessa kurser genomförs efter överenskommelse, antingen i våra lokaler i Uppsala eller ute hos er. Design of Experiments (DOE) Endags kurs som går igenom de verktyg och metoder i STATISTICA som används för DOE, försöksplanering. Ex på metoder som tas upp är 2 k-p design, Taguchi samt Central Composite design. ANOVA och REGRESSION Denna endags kurs är en introduktion till olika analyser inom ANOVA och regression som har många statistiska tillämpningsområden. Exempel på metoder som berörs är Multipel regression, Logistisk regression, Factorial ANOVA, Repeated measures samt validering av modeller. STATISTICA Visual Basic 2-dagars kurs som lär ut grunderna i Visual Basic. Ger användaren möjlighet att själv kunna programmera STATISTICA. Statistisk Processkontroll (SPC) 2-dagars kurs som ger kunskap för att kunna förstå och använda statistiska funktioner inom området SPC. Att hantera specifika industristatistiska metoder, både de bakomliggande teorierna och olika statistiska modeller. Min Åsikt! MIKAEL GRÖNKVIST arbetar på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut i Linköping. Där arbetar Mikael med att undersöka dom fysiologiska effekter, främst på blodcirkulation och respiration, orsakade av de höga G-krafter som stridspiloter utsätts för vid flygning med JAS 39 Gripen. Dessutom utvärderas olika metoder för att skydda piloten mot dessa höga G-krafter. Mitt arbete består av uppsättning av mätmetoder, insamling av data, efterbearbetning och publikation av resultat och fynd i vetenskapliga tidskrifter. För att analysera insamlade mätdata och besvara olika flygfysiologiska frågeställningar använder jag STATISTICA. Utbildningen gav en bra och snabb introduktion av STATISTICA Jag gick en utbildning i STATISTICA hos StatSoft för att få en snabb introduktion och genomgång av programmet för att komma igång med användandet. Utbildningen gav en bra och snabb introduktion av STATISTICA med en överblick vad programmet kan användas till. Alla deltagare hade tillgång till en egen dator att arbeta med där realistiska exempel användes vid genomgången av programmet, vilket gjorde att det man lärde sig fastnade bra. Sen är det förstås viktigt att använda programmet igen så snart som möjligt efter kursen, för minnet är ju kort 8

9 Schemalagd Utbildning kurs Schemalagd kurs Våra schemalagda utbildningar ges kontinuerligt efter ett fastställt schema. I denna broschyr hittar du datum för schemalagda kurser. Om inte annat anges genomförs kurserna i Uppsala. För att kunna anpassa undervisningen efter önskemål och kunskapsnivå hålls samtliga utbildningar i små grupper. Kurserna varvar teori med praktiska övningar och varje deltagare har därför tillgång till en egen dator. På-plats-kurs Vår erfarenhet är att förkunskaperna i statistik varierar kraftigt. Behovet är också skiftande mellan olika branscher och organisationer. Det kan dessutom vara svårt för en större grupp att vara frånvarande från arbetet en längre tid. StatSoft erbjuder därför flexibla på-plats-kurser som ett alternativ till schemalagd utbildning. Vår lärare kommer då ut till er och håller kurs. Detta har många fördelar: Är man fler deltagare från samma organisation blir det ofta billigare. Egna data kan användas. Kursen kan skräddarsys efter era specifika behov. Vår lärare anpassar kursen och betonar de avsnitt som ni vill ta upp. Restiden minimeras och därmed den tid man är frånvarande från sina ordinarie arbetsuppgifter. StatSoft hjälper gärna till med alla praktiska arrangemang runt kursen. Det kan t ex vara att skicka ut inbjudningar, boka lokaler och luncher. För mer information ring eller e-posta Konsulttjänster Ibland räcker tid och kunskap inte till för att lösa de analysproblem man har. Då finns StatSofts konsulter som ett alternativ. Våra konsulter har bra kunskap inom installation, konfiguration, utbildning, databashantering och statistik. Oavsett storlek på dina problem är våra konsulter beredda att antingen komma ut till dig eller via telefon och e-post ta fram en lösning. Vi har dessutom erfarenhet av att ta helhetsansvar för större projekt, t ex installation och införande av en ny statistik- och analysplattform. Vi tillhandahåller kunskap inom t ex: Systeminstallation och konfiguration Utbildning av användare i STATISTICA och rapportframtagning. Statistikkonsulter STATISTICA Visual Basickonsulter Databaskonsulter. Kunskap i Oracle alt SQL server Webbdesign Projektledning Projektdokumentering För mer information ring eller e-posta 9

10 Anmälan och kurspaket Anmälan Anmälan gör du enklast via vår hemsida Du kan självklart också ringa Tid och plats Alla schemalagda kurser hålls mellan Dessa kurser hålls på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala, om inte annat angivits. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe. Förbehåll och avbeställning StatSoft förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Ev avbeställning ska ske minst 15 dagar före kursstart. Om avbeställning sker senare debiterar StatSoft hela kursavgiften. Du kan dock överlåta kursen till en kollega. Priser STATISTICA Block 1 STATISTICA Block 2 STATISTICA Block 3 STATISTICA Multivariat kurs STATISTICA duo kr exkl moms kr exkl moms kr exkl moms kr exkl moms Rabatter Genom att samtidigt boka flera Block kan du spara upp till kr. Observera att kurserna med fördel kan delas upp på flera tillfällen. Två valfria kurser Pris: kr exkl moms (ord pris kr) STATISTICA komplett Tre valfria kurser Pris: kr exkl moms (ord pris kr) 10

11 Kursdatum Kurs Plats Datum 2011 vår Block 1 Uppsala januari Block 2 Uppsala januari Block 1 KS, Huddinge 8 9 februari Block 1 Linköping februari Block 1 Uppsala februari Block 3 Uppsala februari Block 1 KS, Solna mars Block 2 KS, Solna mars Block 1 Uppsala mars Block 2 Uppsala mars Block 1 Linköping 5 6 april Block 2 Linköping 7 8 april Block 1 Uppsala April Block 3 Uppsala april Block 3 KS, Solna 3 4 maj Multivariat Uppsala maj Block 1 Uppsala maj Block 2 Uppsala maj Block 3 Linköping 8 9 juni Kurs Plats Datum 2011 höst Block 1 Uppsala september Block 2 Uppsala september Block 1 Karolinska oktober Universitetssjukhuset Solna Block 2 Karolinska oktober Universitetssjukhuset Solna Block 1 Uppsala november Block 2 Uppsala november Block 1 Karolinska 6 7 december Universitetssjukhuset Solna Block 3 Karolinska 8 9 december Universitetssjukhuset Solna Multivariat Uppsala december 11

12 Boka NU! eller Klostergatan 13, Uppsala Telefon Fax e-post Byrå4, Uppsala 2009

Excel för hela ekonomifunktionen 2005

Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Excel för hela ekonomifunktionen 2005 7 och 8 juni 2005 24 och 25 okt 2005 13 och 14 juni 2005 21 och 22 nov 2005 7 och 8 juni 2005 26 och 27 okt 2005 14 och 15 juni 2005 23 och 24 nov 2005 8 och 9 juni

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI E Excel III E Excel I E Excel II E Excel

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar

Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar Web RO Nr 2, September 2012 Polaren Silf Competence: Täta kursutvärderingar ger bättre utbildningar SÅ TYCKER VÅRA KUNDER: Webropols kundundersökning 2012 I F KUS Svenska mäklarhuset mäklarföretaget med

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer