Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011"

Transkript

1 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3 Samarbete 3 Ekonomi 4 Intressepolitiskt arbete 5 Delmål 1.1: Ökad kunskap hos politiker 6 Delmål 1.2: Ökad kunskap hos vårdgivare/andra professionella 8 Delmål 1.3: Ökad kunskap hos allmänheten 9 Delmål 2.1: Behovet av nationella medicinska center 10 Delmål 2.4: Inflytande i internationellt samarbete 10 Delmål 2.5: Forskning om sällsynta diagnoser 10 Delmål 3.2: Projektet Nästan men inte helt 11 Delmål 3.4: Alternativ finansiering av förbundets verksamhet 11 Delmål 3.5 Anslutning till det centrala medlemsregistret 12 Delmål 3.7: Skola 12 Delmål 3.8: Arbetsmarknad 13 Representation i arbetsgrupper etc. 13 Internt arbete 13 Information, nyhetsbrev 15 Hemsidan, blogginlägg 15 Sociala medier 16 Media, publicitet i tidningar, radio, tv 16 Pressmeddelanden, Newsmill (debatthemsida) 16 Sammanfattning 18 Ledamöternas underskrifter 21 1 (21)

2 Den 31 december 2010 hade förbundet betalande medlemmar (senaste uppgift om det sammanlagda medlemsantalet är från detta datum), samt 40 medlemsföreningar. Under året inleddes förbundets turné Sällsynt Sverige som, när den avslutats, ska ha besökt samtliga universitetssjukhus i Sverige. Förberedelserna inför Sällsynta dagen 2012 fortsatte. Sommaren 2011 genomförde vi golftävlingen Rare Trophy. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har, sedan det ordinarie förbundsårsmötet 9 april 2011, bestått av: Ordinarie ledamöter Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Ulf Larsson, vice ordförande Maine Forsberg, kassör Britta Berglund Daniel Degerman Veronica Hübinette Ingrid Wadenheim Suppleanter Joakim Nilsson Dan Wikström Förbundsstyrelsens möten Förbundsstyrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden, varav sex telefonmöten. Styrelsen har inom sig haft följande arbetsgrupper: Representanter i Rådet Ågrenska Sällsynta diagnoser (RÅS): Förbundsordförande Elisabeth Wallenius, vice ordförande Ulf Larsson och ledamoten Britta Berglund. Arbetsgrupp för alternativ finansiering: Elisabeth Wallenius, Maine Forsberg, Stig Jandrén och Ingrid Wadenheim. Förbundsordförande Elisabeth Wallenius är sedan den 1 juli 2004 heltidsarvoderad förbundsordförande. Förbundsstyrelsen Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Förbundsordförande Styrelsemöten Styrelseuppdrag Summa (21)

3 Förbundskansli Förbundskansliet är i regel öppet måndag-fredag kl Personal Raoul Dammert är informationssekreterare på deltid. Maria Gardsäter var under 2011 projektledare för förbundets projekt Nästan men inte helt från maj, när hon kom tillbaka från sin mammaledighet. Malin Holmberg var också projektledare, under hela Se avsnittet om projektet på sidan 11. Personal Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Infosekr.personalkostnad Summa Bokföring Bokföring, bokslut etc. sköttes av Stig Jandrén. Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Kansli Lokalkostnader Administration Ekonomiredovisning Revision Möteskostnader Summa Samarbete Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem i: Handikappförbunden, European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), en europeisk samarbetsorganisation för sällsynta diagnosgrupper. Vi har kontakter med ett flertal andra aktörer inom området sällsynta diagnoser som Ågrenska stiftelsen, Verksamheten för ovanliga diagnoser vid Stockholms läns landsting, Mun-H-Center och Informationscentrum för ovanliga diagnoser. Därtill fortsatte vi samarbetet med Tollare folkhögskola, Sunnerdahls Handikappfond (styrelsen gör årligen förslag till fördelning av fondmedel) samt tidningen Föräldrakraft, men på ett förändrat sätt. 3 (21)

4 Styrelsen beslöt hösten 2010 att förbundet, av ekonomiska skäl, efter årsskiftet 2010/2011 inte skulle fortsätta samarbetet med Föräldrakraft på samma sätt som tidigare. I början av 2011 gjorde vi ett utskick av Föräldrakraft till alla adresser i förbundets centrala medlemsregister och meddelade att samarbetet skulle upphöra. Medlemmarna erbjöds fortsatt prenumeration till rabatterat pris. Inom projektet Nästan men inte helt samverkade vi fortsättningsvis med Stockholms universitet. Ekonomi Statsbidrag 2011 För år 2011 fick Riksförbundet Sällsynta diagnoser sammanlagt kronor i statsbidrag, med denna fördelning: Grundbidrag Medlemsbidrag Merkostnadsbidrag Föreningsbidrag 0 Samarbetsmedel Samarbetsmedlen överförs i sin helhet till Handikappförbunden, varför förbundets netto av statsbidraget blev ca 2,3 miljoner kronor. Riksförbundet Sällsynta diagnoser är inte berättigat till föreningsbidrag. Orsaken är att förbundet saknar regionala avdelningar. Det är bara Socialdepartementet som kan ändra statsbidragsförordningen, vilken anger hur statsbidraget ska fördelas. Vi har sedan länge påtalat för Socialdepartementet att föreningsbidraget även borde ges till förbund med rikstäckande medlemsföreningar. Detta har dock inte gett något resultat. Medlemsavgift Varje förening betalar en grundavgift på 200 kr/år och 1 krona per medlem för föreningens medlemskap i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemmar i förbundets fria grupp, för medlemmar utan diagnosförening, betalar 100 kr/år i medlemsavgift. 90-konto Förbundet har ett 90-konto, kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. Förbundets 90- kontonummer är Marknadsföringen av kontot intensifierades under året och möjlighet att ge gåvor via sms (sms-tjänst) infördes. Under året samlades kr in på 90-kontot. 4 (21)

5 Information Fem nyhetsbrev, Sällsynta nyheter, publicerades under året. Enligt styrelsebeslut skickades nyhetsbrevet endast via e-post. Det läggs även in på förbundets hemsida. Föreningarnas kontaktpersoner uppmanas att skicka nyhetsbrevet och all annan information från förbundet vidare inom sina egna föreningar och/eller publicera utdrag ur nyhetsbrevet i föreningens eget medlemsblad etc. Dessutom skickas nyhetsbrevet till andra aktörer inom området sällsynta diagnoser samt myndigheter som Handisam m.fl. Därtill går det att via förbundets hemsida anmäla att man vill ha nyhetsbrevet. Ca 275 personer har hittills (början av 2012) beställt nyhetsbrevet via hemsidan. Intressepolitiskt arbete En av förbundets huvudsakliga uppgifter är att föra fram sällsynthetens och komplexitetens särskilda problematik, det vill säga svårigheterna som beror på sällsyntheten i sig. Detta görs i alla sammanhang där förbundet är företrätt. Det gäller såväl internt inom samarbetet i Handikappförbunden samt externt i det utåtriktade arbetet mot politiker, myndigheter, media, vårdgivare m.fl. Vård nationella center för sällsynta diagnoser Förbundets viktigaste intressepolitiska fråga är som tidigare att verka för grundandet av nationella center för sällsynta diagnoser. Resultatet av en medlemsenkät har påvisat behovet av två olika typer av center: nationella medicinska center, samt nationella kompetenscenter De nationella medicinska centren för de olika sällsynta diagnosgrupperna upprättas så att personer med en sällsynt diagnos kan få medicinsk behandling och information av personer som förstår sällsynthetens problematik. Etablerandet av sådana center skapar förutsättningar för: Rätt vård på lika villkor. Kunskapsuppbyggnad och forskning om respektive diagnos. Bättre vård på hemorten, genom kunskapsöverföring från centret. Korrekt och bra vård under hela livet. På det nationella kompetenscentret samlas kompetens om sällsynta diagnoser och erbjuds till målgruppen. Där ingår människor med sällsynta diagnoser och deras anhöriga, samt professionella vilka kommer i kontakt med personer som har sällsynta diagnoser. Personerna med sällsynta diagnoser och deras familjer ska ha tillgång till det nationella kompetenscentret oavsett var i landet de bor. Båda typerna av center ska kännetecknas av en helhetssyn i ett livslångt perspektiv. Dessutom ska det finnas en välfungerande koppling mellan centren för sällsynta diagnoser och professionella som ansvarar för stödet på brukarens hemort. När centren för ut kunskap om de sällsynta diagnoserna till samhällets instanser förbättras förutsättningarna för den enskilde som har en sällsynt diagnos att få ett välfungerande stöd i vardagen. 5 (21)

6 Det kan exempelvis gälla: arbetslivet, försäkringskassan, kommunala insatser utifrån funktionshindret, skola och övrig utbildning. Myndigheter bör förstås även kontakta båda typerna av center, för att få vägledning om vilket stöd den enskilde behöver som följd av den sällsynta diagnosen. Även inom vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS är medicinska center för sällsynta diagnoser en högprioriterad fråga. EURORDIS anser, som vi, att nationella medicinska center ska erbjuda tillgång till en samlad kompetens från flera olika yrkesgrupper. Vidare menar EURORDIS att de nationella centren ska samarbeta med allmänläkare och diagnosgruppernas föreningar. Tack vare det ökande patientunderlaget förbättrar centren möjligheterna till internationellt samarbete inom forskning kring sällsynta diagnoser. Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Intressepolitiskt arbete Summa Följande avsnitt av verksamhetsberättelsen är baserat på förbundets nu gällande verksamhetsplan för Utdrag ur verksamhetsplanen anges i förkortad form. Aktiviteterna som genomförts under 2011 (möten etc.) beskrivs kortfattat. Syftet är att sätta arbetsinsatserna i relation till målsättningarna beskriva vad som gjorts för att uppnå målen. Delmål 1.1: Ökad kunskap hos politiker Vi vill öka kunskapen om sällsynta diagnoser hos riks-, läns/regionala- och lokala politiker. För att uppnå detta mål har vi fortlöpande haft diskussioner med riksdagsledamöter, bland andra Kenneth Johansson (c), ordförande i socialutskottet, Finn Bengtsson (m) och Barbro Westerholm (fp). Vidare har vi haft kontakter med övriga relevanta aktörer på riksplanet: Socialdepartementet, Socialstyrelsen samt tjänstemän och politiker vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom en vårdturné, som inleddes under vintern, intensifierades förbundets informations- och påverkansarbete på regional/landstingsnivå. Aktiviteter som vi genomfört eller medverkat i, för att uppnå detta mål: Medverkan vid politikerveckan i Almedalen, 3-10 juli För tredje året i rad medverkade Riksförbundet under politikerveckan i Almedalen. Syftet med vår medverkan var att: 6 (21)

7 - Öka beslutsfattarnas medvetenhet om sällsynta diagnoser och behovet av nationella medicinska center. - Öka kunskapen om gråzonsproblematiken och projektet Nästan men inte helt. - Lansera boken Diagnos och identitet. Vid våra möten med politiker och andra besökare delade vi ut ca 400 vykort och 150 bokmärken med Sällsynta diagnosers information. Våra företrädare, sju personer, deltog vid ett tiotal seminarier som på olika sätt berörde sällsynta diagnoser. Vi hade en fotoutställning i kongresshallen på Wisby strand. Utställningen besöktes av ca 200 personer. Därtill arrangerade vi, tillsammans med Riksförbundet Attention, ett seminarium på temat Berättelsens makt inom vården, vilket besöktes av 25 personer. Under Almedalenveckan hade vi möten med följande politiker: - Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - Marie-Louise Forsberg Fransson, landstingsråd i Örebro och ledamot i Rikssjukvårdsstyrelsen - Lena Hallengren, vice ordförande i Riksdagens socialutskott Elisabeth Wallenius medverkade i panelen på Dagens Medicins Almedalenseminarium med rubriken: Hur mycket får ett läkemedel kosta? Motionsunderlag till politiker i Riksdagen, 22 september I början av hösten skickade vi en förfrågan till samtliga ledamöter i Riksdagens socialutskott och frågade om de ville skriva motioner om sällsynta diagnoser under den allmänna motionstiden. Som förslag på ämnen angav vi: - Förverkligandet av den nationella handlingsplanen för sällsynta diagnoser som ska vara klar Centraliserad vård vid nationella medicinska center. Vår förfrågan resulterade i fyra motioner: - Pernilla Gunther (kd) skrev: Sveriges fokus på jämlikhet i vården kräver en sammanhållen och utvecklad politik som säkerställer tillgång till behandlingar för de som lider av sällsynta och livshotande sjukdomar. Utan tillgång till bästa behandlingsform eller läkemedel diskrimineras dessa patienter. - Christer Winbäck (fp) krävde ett samlat grepp med centraliserad och specialiserad vård som bygger på en helhetssyn ur ett livslångt perspektiv för människor med sällsynta diagnoser. - Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng, moderater, argumenterade att prissättningsmodellen som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) tillämpar inte är anpassad för läkemedel för sällsynta sjukdomar, särläkemedel. - Flera moderata riksdagsledamöter, däribland Finn Bengtsson, Mikael Cederbratt, Hans Wallmark och Amir Adnan framhöll i en gemensam motion att TLV bör ha ett värdebaserat förhållningssätt när det kommer till bedömningen av särläkemedel. Deras poäng var: Med ett snävt kostnadseffektivitetsperspektiv, så bollas den humanitära, solidariska och behovsmässiga ansvarsfrågan om behandling eller ej över till respektive landsting. 7 (21)

8 Vårdturné Sällsynt Sverige, premiär 15 november Den 15 november inledde förbundet en vårdturné som innebär att vi kommer att besöka samtliga universitetssjukhus i landet, för att träffa läkare och landstingspolitiker med ansvar för vårdfrågor. Syftet med Sällsynt Sverige, som turnén kallas, är att belysa vårdsituationen för människor med sällsynta diagnoser. Under turnén presenterar vi vår idé om nationella medicinska center. Premiären var på Uppsala Akademiska sjukhus den 15 november. Följande anhalt under turnén var på Skånes universitetssjukhus i Lund den 8 december, därefter var nästa stopp Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg den 15 december. Dessutom ordnade vi, som en del av turnén, ett seminarium på Läkarstämman i Stockholm vid månadsskiftet november-december. Där visades förbundets tavelutställning under de tre dagar som stämman pågick. Möte med riksdagsledamöter, 23 november Frågan om sällsynta diagnoser är högaktuell. Det skrev vi till en grupp riksdagsledamöter med intresse för våra frågor, när vi bjöd in dem till ett möte den 23 november. Vi ville diskutera förbundets verksamhet, förutsättningar och möjligheter. I inbjudan framhöll vi att frågan om sällsynta diagnoser är mer aktuell än någonsin och den diskuteras både regionalt, nationellt och internationellt. Viktiga beslut som rör sällsynta diagnoser har ifjol och i år tagits av regeringen som gett Socialstyrelsen nya uppdrag. Vi välkomnar naturligtvis denna utveckling, men ser samtidigt att vi kommer ha svårt att, med våra nuvarande resurser, tillmötesgå utökade krav och önskemål om att representera våra medlemmar och andra som har sällsynta diagnoser. Vi vill vara, och anser att vi är, den enda självklara aktören i det sammanhanget. Avsikten med mötet var att föra ett informellt samtal om ledamöternas syn på förbundets roll. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson samt några andra riksdagspolitiker deltog vid mötet. Vi överlämnade en skrivelse, som sammanfattade läget inom området och våra förutsättningar att bedriva verksamhet. Delmål 1.2: Ökad kunskap hos vårdgivare och andra professionella Vi vill öka kunskapen om sällsynta diagnoser hos vårdgivare och andra relevanta samhällsfunktioner. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål: Förbundets ordförande har medverkat i följande sammanhang: - Medverkat vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) konferens om brukarinflytande - Möte med riksdagsledamoten Agneta Luttropp (mp), januari - Medverkat vid Mun-H-Centers 15-årsjubileum - Konferens om arbete för utvecklingsstörda - Föreläst för studerande vid Huddinge specialpedagoger, ett utbildningsföretag för sjuksköterskor som vidareutbildar sig 8 (21)

9 - Skrivit ledare i temanummer om sällsynta diagnoser för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Se sidan 17 - Möte med Socialstyrelsens funktionshindernämnd, fråga om öppna jämförelser för sjukvården - Föreläst vid patientsäkerhetsdagarna i Älvsjö - Deltagit vid möte på Huddinge sjukhus, referensgrupp för PKU-registret Därtill medverkade projektledare Malin Holmberg vid ett möte i Kalmar den 26 oktober, på Sydöstra regionsjukvårdsnämnden; för att presentera sällsynta diagnoser i allmänhet och vårdturnén Sällsynt Sverige i synnerhet. Aktiviteter som riktar sig till båda målgrupperna (politiker, vårdpersonal/professionella) Nationell funktion för sällsynta sjukdomar Sommaren 2010 beslöt regeringen att tillsätta en Nationell funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Syftet var att bättre länka samman insatser, kunskap och information som rör sällsynta diagnoser inom vården, frivilligorganisationer och andra berörda parter. Det angavs dock inte vem som skulle få ansvaret för funktionen. Istället kunde organisationer som var intresserade av denna uppgift delta i ett anbudsförfarande, med Socialstyrelsen som uppdragsgivare. Med stort engagemang följde vi processen med anbudsförfarandet. Uppdraget att ha funktionen gick till Ågrenska. På ett styrelsemöte i december diskuterades förutsättningarna för ett samarbete mellan oss och Ågrenska inom den nationella funktionen. Delmål 1.3: Ökad kunskap hos allmänheten Vi vill öka kunskapen om sällsynta diagnoser hos allmänheten. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål är: Rare Trophy, 27 augusti Vi genomförde en golftävling på Österåkers golfklubb, i norra Stockholm, 27 augusti. Eftersom golf är en sport som kan spelas oavsett fysiska förutsättningar, blev tävlingen en sällsynt trivsam mötesplats och ett sätt för oss att sprida vårt budskap på ett annorlunda och informellt vis, utomhus i ett strålande solsken. Planeringen inför riktiga Sällsynta dagen skottåret 2012 Under 2011 fortsatte förberedelserna inför nästa riktiga Sällsynta dag som infaller på skottdagen den 29 februari Lägesrapporter om planeringen gavs fortlöpande, främst vid styrelsens fysiska möten. Ett avtal undertecknades med event-byrån Kagan, som hjälpte oss med arrangemangen. 9 (21)

10 Delmål 2.1: Behovet av nationella medicinska center Vi påtalar behovet av nationella medicinska center, utifrån resultatet av medlemsundersökningarna Fokus på vården och Fokus på vardagen. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål: - Vi hänvisar, som tidigare, till EU:s rådsrekommendation från juni 2009 samt våra medlemsundersökningar, i första hand Fokus på vården, vid våra kontakter med politiker och andra beslutsfattare, vårdpersonal, tjänstemän med flera. - Vårdturnén Sällsynt Sverige är en ny aktivitet, lanserad i november 2011, för att uppnå detta mål, se sidan 8. - I maj bjöd vi in andra förbund som också organiserar sällsynta diagnosgrupper, för att se om vi hade en samsyn på behovet av nationella medicinska center. Eftersom det visade sig att så var fallet, sammanställde vi gemensamt en vårdplattform för personer som har sällsynta diagnoser. Innehållet i plattformen blev fastställt i slutet av året. Delmål 2.4: Inflytande i internationellt samarbete Vi eftersträvar att ha inflytande i nordiskt/internationellt samarbete om sällsynta diagnosgrupper och bidra till att nätverk skapas mellan Sverige och andra länder. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål är: - Britta Berglund deltog vid det internationella alliansmötet (CNA) med efterföljande EURORDIS-årsmöte och EUROPLAN-konferens i Amsterdam, Holland maj. Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Internationellt samarbete Summa Delmål 2.5: Forskning om sällsynta diagnoser Vi vill uppmärksamma behovet av forskning om sällsynta diagnosgrupper. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål är: - Kursen Diagnoser och identitet har genomförts för tredje gången. Ett tiotal studenter tog del av föreläsningar som behandlar diagnoser utifrån ett kulturellt och kommunikativt perspektiv. Vi var med och genomförde slutseminariet. - Tillsammans med riksdagsledamoten Finn Bengtsson (m) skrev vi en debattartikel om forskning kring sällsynta diagnoser. Se sidan 17 (corren.se). - Boken Diagnos och identitet, där Sällsynta diagnoser medverkar med ett kapitel, gavs ut i juli. Den användes som kurslitteratur på universitetskursen med samma namn. 10 (21)

11 - Projektledare Maria Gardsäter besökte Forum för humanistisk och samhällsvetenskaplig samhällsforskning i Lund och föreläste om samarbetet med Stockholms Universitet. Delmål 3.2: Projektet Nästan men inte helt Metod: Genomföra fortsättningsprojektet Nästan men inte helt, finansierat av Arvsfonden. Det övergripande syftet med projektet Nästan men inte helt är att, utifrån det föregående pilotprojektets resultat, utveckla metoder för att öka medvetenheten om och förståelsen för gråzonsproblematiken i samhället. Avsikten är att förbättra situationen och öka förutsättningarna för korrekt vård och bemötande av diagnosbärare som har svårt att driva sina egna frågor, vilket ökar möjligheten till ett liv på lika villkor. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål: - Genomfört den andra delen av närståendekursen Jag vill så väl på Tollare folkhögskola, med ett 20-tal medverkande. - Under våren bjöd vi in samarbetspartner och övriga intressenter (cirka 20 personer) till ett kunskapsseminarium. Där redovisade vi projektets delar, samt diskuterade svårigheter och utmaningar för projektets sista år. - Vi inledde ett samarbete kring gråzonsproblematik med Riksförbundet Attention och arrangerade ett gemensamt seminarium i Almedalen på temat Berättelsens makt inom vården. - Release för boken Diagnos och identitet, också i Almedalen, samt en fotoutställning med porträtten och berättelserna i boken. - Lansering av hemsidan som en marknadsföringskanal för boken, universitetsutbildningen Diagnoser och identitet och uppdragsutbildningen som är baserad på denna utbildning. - Vi påbörjade samarbete med dansgruppen Nobody som gör dans på temat hinder. Samarbetet startade med en workshop i oktober. Två av Empowerment-rådets deltagare deltog. (I mars 2012 har föreställningen Freakshow Stockholm premiär, med en av Empowermentrådets deltagare i ensemblen.) - I samarbete med Habilitering och Hälsa i Stockholms län genomförde vi en utbildningsdag för vård- och omsorgspersonal på temat: Att ge stöd till personer med nedsatt kognitiv förmåga, med ett 50-tal deltagare. Delmål 3.4: Alternativ finansiering av förbundets verksamhet Alternativa finansieringskällor, utöver det statliga organisationsstödet, är: projektmedel, medlemsavgifter, sponsring och gåvor/donationer. Sponsringsmedel ges endast till specifika ändamål, som Sällsynta dagen. Varken projektmedel eller sponsring beviljas till ordinarie verksamhet. Frågan är om det finns givare som skulle vara intresserade av att mera generellt stödja förbundets verksamhet ekonomiskt. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål är: 11 (21)

12 - I början av året försökte vi få större sponsringsintäkter genom att ta kontakt med potentiella sponsorer och synas i offentliga evenemang. Tyvärr visade det sig att våra försök med utökad insamling inte blev särskilt inkomstbringande, trots att de tog mycket tid i anspråk. - Den 28 januari hade vi ett möte med insamlingskonsulten Patrik Haggren. Mötet resulterade i en handlingsplan, där ett viktigt moment var att få medlemsföreningarna att medverka vid insamlingsarbetet. - I oktober lämnade vi in en ny projektansökan till Arvsfonden: Projektidé: Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser. - Ledamoten Ingrid Wadenheim är mycket drivande och engagerad vad gäller förbundets 90- konto och övriga frågor kring finansiering. Hon ingick i den interna arbetsgrupp som styrelsen tillsatte för att utforska möjligheter till alternativ finansiering. Arbetsgruppens första möte, som Ingrid avrapporterade vid styrelsemötet i december, handlade om: Annan finansiering, utöver den nuvarande. Alternativa bidragsformer. Möjlighet att lämna ansökningar till stiftelser/fonder som våra medlemsföreningar troligtvis inte ansöker från, för att undvika intern konkurrens, - Förbundsordföranden diskuterade mot slutet av året förbundets ekonomiska läge med socialministerns statssekreterare Ragnwi Marcelind samt Socialstyrelsens generaldirektör Lars- Erik Holm. Delmål 3.5 Anslutning till det centrala medlemsregistret Ungefär en tredjedel av medlemsföreningarna står fortfarande utanför förbundets centrala medlemsregister. Målet är att samtliga föreningar går med så att registret kan användas fullt ut. - Styrelsen beslöt att föreslå för årsmötet 2012 att medlemmarnas e-postadresser rutinmässigt ska läggas in i medlemsregistret av varje förening, samt att förbundet får använda e-postadresserna för utskick. Syftet är att så enkelt och billigt som möjligt kunna kommunicera direkt med medlemmarna via e-post. - Föreningarna som inte ingår i registret ska tillfrågas om de vill ansluta sig, nu när registret funnits en tid och visat sig fungera bra. - Anslutning till registret är obligatoriskt för nytillkomna medlemsgrupper. - Vi påminner om registret och dess fördelar på medlemsmöten. Delmål 3.7: Skola Vi avser att bedriva intressepolitiskt arbete inom samhällsområdet skola. Vi vill: att tillgängligheten till skolan ska vara på lika villkor. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål: - Förbundsordföranden har tagit kontakt med Specialpedagogiska myndigheten för att få till ett möte om skolfrågor ur en sällsynt synvinkel. 12 (21)

13 Delmål 3.8: Arbetsmarknad Vi avser att bedriva intressepolitiskt arbete inom samhällsområdet arbetsmarknad. Metod att samarbeta med Arbetsförmedlingen för att kunna göra insatser inom detta område. Aktiviteter som vi genomfört, eller medverkat i, för att uppnå detta mål: - I samarbete med Arbetsförmedlingens kampanj Se kraften! - inte funktionshindret arrangerades den 22 november en speed-dating, på hotellet Scandic Grand Central i Stockholm. Ett femtiotal personer deltog. Deltagarna var från tre olika målgrupper: arbetsgivare, personer med funktionsnedsättningar och arbetsförmedlare. Syftet var att ge företrädare för de olika målgrupperna möjlighet att lära känna varandras olika förutsättningar, och det på ett lättsamt och kravlöst sätt. - Förbundets ordförande hade ett möte om arbetsmarknadsfrågor med konsulten Lars Sjöström, före detta vice generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Representation i arbetsgrupper etc. Förbundsordförande Elisabeth Wallenius har under 2011 representerat förbundet i följande sammanhang: Nätverksteam* för kraniofaciala missbildningar. Ordförande i Handikappförbundens arbetsgrupp forskning, under första halvåret. Rådet för funktionshinderfrågor vid Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Rådet Ågrenska Sällsynta diagnoser (RÅS). Även vice ordförande Ulf Larsson och ledamoten Britta Berglund ingick i RÅS. Socialstyrelsens nämnd för funktionshinderfrågor. Styrelsemedlem i Handikappförbunden, fram till maj. Styrgruppen för Handikappförbundens projekt Egen Växtkraft Barns och ungdomars delaktighet. Nationella samrådsgruppen brukarinflytande och brukarmedverkan. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialdepartementet. * Nätverksteamet består av: Handikapp och habilitering, Verksamheten för ovanliga diagnoser vid Stockholms läns landsting; Mun-H-Center; Odontologiska institutionen; Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping; Kraniofaciala enheten, plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset samt Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Internt arbete Förbundsårsmötet, 9 april Verksamhetsberättelsen visar att förbundet i allt mer ökad omfattning fått ut information, för att tydliggöra vad som är sällsynthetens dilemma. Det konstaterade förbundets ordförande vid årsmötet den 9 april. Det påpekades att det snart är dags för Sällsynta dagen, skottåret Ca 50 personer deltog. 13 (21)

14 Ordförandemötet, oktober Under helgen i mitten oktober samlades ett 50-tal föreningsaktiva från Sällsynta diagnosers medlemsorganisationer för att utbyta tankar, idéer och ta del av förbundets verksamhet och planer. På mötet uppmanades medlemmarna att engagera sig för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Våra planer inför Sällsynta dagen den 29 februari 2012 presenterades, bland annat en turné till universitetssjukhusen. Medlemsstöd Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Föreningsstöd Försäkring Empowerment 0 Årsmöte, Ordförandemöte Medlemsregister OFUS Rättsinfo Tidningen Föräldrakraft Summa (21)

15 Information Nyhetsbrev Målsättningen är att förbundets nyhetsbrev, Sällsynta nyheter, via e-post ska sändas till medlemmar och andra intressenter sex gånger om året. Nyhetsbrevet läggs även ut på hemsidan. Mottagarkretsen utökas efterhand. Fem nyhetsbrev utkom 2011, med följande innehåll: - Nr 1: Efterlyses: 36 sällsynta golfspelare. Primärvården är inte prima för sällsynta diagnoser. - Nr 2: Sällsynta berättelser i Almedalen. Orimligt att patienter ska betala med sin hälsa. Ingen vill vara ett grått problem. - Nr 3: Regeringsuppdrag: Gör strategi för sällsynta sjukdomar. Pengarna eller livet? På belysande turné till universitetssjukhusen. - Nr 4: Speed-dating: Snabba ryck för arbete. Vårdorganisationen måste ändras. - Nr 5: Specialisten som försvann. Diagnosen är en viktig del av mig. Turnén på Läkarstämman. Hemsidan Hemsidan uppgraderades till version 2.0. Utformningen av första sidan ändrades, i enlighet med önskemål från styrelsen och medlemmar. Ändringarna gjordes i samarbete med den grafiske formgivaren Daniel Tingström och företaget Webexpress. Förutom den allmänna informationen om förbundets verksamhet, nyhetsbrev, projekt, pressmeddelanden etc. har följande 25 blogginlägg publicerats på Sällsynta diagnosers hemsida under 2011: - Platser kvar på kursen Sjukdom, kropp och berättande på Stockholms universitet, 12 januari - Sällsynta diagnoser i Östnytt, 20 januari - Sällsynta på norsk konferens om ungas hälsa, 7 februari - Humor och allvar på helgens närståendekurs, 14 februari - Sällsynt forskningsforum på Karolinska, 22 februari - Sällsynta dagen/rare disease day, 28 februari - Muskelkonferens och gråzons-seminarium, 24 mars - Full fart framåt på förbundets årsmöte, 11 april - Särläkemedel i hetluften igen, 6 maj - Enighet om centraliserad vård, 25 maj - Supermåndag i Almedalen, 4 juli - Mingel, mat och massa folk, 5 juli (Almedalen) - Lyckad avslutning på fotoutställningen, 6 juli (Almedalen) - Sista dagen på Gotland, 7 juli (Almedalen) - Diagnos och identitet, en framgångshistoria, 17 augusti - Två Sällsynta sportevenemang, 26 augusti - Sällsynt soligt på Österåkers golfklubb, 29 augusti - Film på Youtube från Rare Trophy 2011, 1 september 15 (21)

16 - Delaktighet och påverkan på årets ordförandekonferens, 18 oktober - Sällsynt speed dating på temat arbete, 25 oktober - Turnépremiär i Uppsala, 16 november - Ågrenska får regeringsuppdrag för sällsynta diagnoser, 24 november - Eldsjälar efterlyses för David Legas stipendium 2012, 8 december - Fullsatt på sällsynt seminarium i Lund, 12 december - Framtidstro i Västra Götalands-regionen, 20 december Budget 2011 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Resultat Hemsidan Tryckkostnader 0 0 Summa Sociala medier Sällsynta diagnoser arbetar sedan en tid med sociala medier. Genom Twitter och Facebook kan medlemmar och övriga intresserade följa vårt intressepolitiska arbete och andra aktiviteter. Vid årets slut hade Facebookgruppen ca 720 fans och Twitterkontot cirka 85 följare. Media, publicitet i tidningar, radio, tv Pressmeddelanden Pressmeddelanden från Sällsynta diagnoser Följande pressmeddelanden publicerades: : Sällsynta berättelser i Almedalen : Hej, jag är sällsynt fotoutställning under Almedalsveckan : Rare Trophy en sällsynt golftävling : Sällsynt kampanj invigs med tal om påverkan och demokrati (ordförandemötet) : Riksförbundet Sällsynta diagnoser inleder vårdturné i Uppsala : Sällsynta diagnoser debatteras på läkarstämman (vårdturné) : Politiker möter sjukvård på seminarium om sällsynta diagnoser (vårdturné, publicerat i samarbete med Region Skåne) : Satsning på sällsynta diagnoser i Västra Götaland diskuteras på seminarium (vårdturné) Newsmill (debatthemsida) : Glöm inte oss som har sällsynta diagnoser (om särläkemedel) Pressmeddelandena läggs in på förbundets hemsida samt Mynewsdesk, som är en webbsajt för pressmaterial. 16 (21)

17 Följande artiklar/nyhetsinslag har publicerats om/av oss i allmänna media: - Cecilia Wallenius, dotter till Elisabeth Wallenius, intervjuades i ett långt inslag i det regionala tv-nyhetsprogrammet Östnytt. Riksdagsledamoten Finn Bengtsson (m) uttalade sig om forskning kring sällsynta diagnoser, 19 januari - Forskningsstöd till sällsynta diagnoser, debattartikel, corren.se, 1 mars - Elisabeth Wallenius medverkade i Studio Ett i P1, angående patientsäkerhet, 13 september - Sällsynt soligt på golfbanan, artikel i Föräldrakraft nr 5 (tryckta upplagan) om Rare Trophy, oktober - Hon vill stoppa kostnadstak för läkemedel, intervju med Elisabeth Wallenius, artikel i Föräldrakraft, 10 oktober - Elisabeth Wallenius medverkade i Studio Ett i P1, i en debatt om särläkemedel, efter att frågan fått förnyad aktualitet genom ett nyhetsinslag i Dagens Eko i P1 samma dag, 10 oktober - Speed dating ska hjälpa unga hitta jobb, artikel i Föräldrakraft, 15 november - Akademiska kan få nytt center, artikel om Sällsynta diagnosers vårdturné som inleddes i Uppsala, artikel i 18minuter (webb-lokaltidning), 16 november - Scott, 4, är de sällsyntas ambassadör, artikel i Göteborgs-Posten, 16 december Artiklar som förbundet publicerat/medverkat i i media som främst riktar sig till vårdpersonal: - Medicinskt center för sällsynta diagnoser planeras i Göteborg, kommentar från Elisabeth Wallenius, Vårdfokus, 25 mars - Svårt sjuka drabbas av priserna på särläkemedel. Debattartikel från Sällsynta diagnoser som kommentar till debattinlägg av Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och Gunilla Hulth-Backlund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), om särläkemedel i Dagens Nyheter. Vår replik på artikeln från SKL och TLV publicerades i Dagens Apotek och Dagens Medicin, 31 maj - Tema sällsynta diagnoser, Arbetsterapeuten nr 4, drygt tio sidor, 10 juni - Bokrecension: Diagnos & identitet, Vårdfokus, 7 september - Bokrecension: Antologi om erfarenheter av sällsynta diagnoser, Arbetsterapeuten nr 6, 11 oktober - Förbundet Sällsynta diagnoser presenterade en fotoutställning för besökarna, ingår i bildcollage från Läkarstämman i Dagens Medicin, 2 december 17 (21)

18 Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för Den 31 december 2010 hade förbundet betalande medlemmar samt 40 medlemsföreningar. - Förbundsstyrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden. Verksamhet under 2011 Under året inleddes förbundets turné Sällsynt Sverige som besöker samtliga universitetssjukhus i landet. Förberedelserna inför Sällsynta dagen 2012 fortsatte. Sommaren 2011 genomförde vi golftävlingen Rare Trophy. Information/media - Hemsidan uppgraderades till version 2.0. Utformningen av första sidan ändrades blogginlägg publicerades. - Fem nyhetsbrev, Sällsynta nyheter, gavs ut. - Förbundet omnämndes/medverkade i media vid ett 15-tal tillfällen (regionalt nyhetsprogram SVT, debatt i radions P 1, tidningar för vårdpersonal etc.) - Åtta pressmeddelanden publicerades. - Vid årets slut hade Facebookgruppen ca 720 fans och Twitterkontot cirka 85 följare. Delmål 1.1: Ökad kunskap hos politiker Exempel på aktiviteter vi genomfört: - Fortlöpande diskussioner med riksdagsledamöter som har intresse för våra frågor. Den 23 november ordnade vi ett möte med några ledamöter, för att diskutera förbundets verksamhet. En av deltagarna var socialutskottets ordförande Kenneth Johansson. Vi överlämnade en skrivelse som sammanfattade läget inom området och våra förutsättningar att bedriva verksamhet. - Kontakter med övriga relevanta aktörer på riksplanet: Socialdepartementet, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). - Informations- och påverkansarbetet på regional/landstingsnivå intensifierades tack vare förbundets turné Sällsynt Sverige. Premiären var på Uppsala Akademiska sjukhus den 15 november. Följande anhalt var Skånes universitetssjukhus i Lund den 8 december, därefter var nästa stopp Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg den 15 december. Dessutom ordnade vi, som en del av turnén, ett seminarium på Läkarstämman i Stockholm. - Medverkan under politikerveckan i Almedalen. - Underlag till riksdagsmotioner togs fram. Resulterade i fyra motioner om sällsynta diagnoser. Delmål 1.2: Ökad kunskap hos vårdgivare och andra professionella Exempel på aktiviteter vi genomfört: - Medverkat vid Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) konferens om brukarinflytande. - Möte med en politiker från Miljöpartiet, Agneta Luttropp. - Medverkat vid Mun-H-Centers 15-årsjubileum. - Konferens om arbete för utvecklingsstörda. - Föreläst för studerande vid Huddinge specialpedagoger, ett utbildningsföretag för sjuksköterskor som vidareutbildar sig. 18 (21)

19 - Skrivit ledare i temanummer om sällsynta diagnoser för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). - Möte med Socialstyrelsens funktionshindernämnd, fråga om öppna jämförelser för sjukvården. - Föreläst vid patientsäkerhetsdagarna i Älvsjö. - Deltagit vid möte på Huddinge sjukhus, referensgrupp för PKU-registret. Delmål 2.1: Behovet av nationella medicinska center Aktiviteter vi genomfört: - Vi hänvisar till EU:s rådsrekommendation från juni 2009 samt våra medlemsundersökningar, i första hand Fokus på vården, vid våra kontakter med politiker och andra beslutsfattare, vårdpersonal, tjänstemän med flera. - I maj bjöd vi in andra förbund som också organiserar sällsynta diagnosgrupper, för att se om vi hade en samsyn på behovet av nationella medicinska center. Eftersom så var fallet, sammanställde vi en gemensam vårdplattform för personer som har sällsynta diagnoser. Delmål 2.4: Inflytande i internationellt samarbete Aktivitet vi genomfört: - Britta Berglund deltog vid det internationella alliansmötet (CNA) med efterföljande EURORDIS-årsmöte och EUROPLAN-konferens i Amsterdam, Holland maj. Delmål 2.5: Forskning om sällsynta diagnoser Aktiviteter vi genomfört: - Kursen Diagnoser och identitet ordnades för tredje gången. Vi var med och genomförde slutseminariet. - Tillsammans med riksdagsledamoten Finn Bengtsson (m) skrev vi en debattartikel om forskning kring sällsynta diagnoser. - Projektledare Maria Gardsäter besökte Forum för humanistisk och samhällsvetenskaplig samhällsforskning i Lund och föreläste om samarbetet med Stockholms Universitet. Delmål 3.2: Projektet Nästan men inte helt Aktiviteter vi genomfört: - Genomfört den andra delen av närståendekursen Jag vill så väl. - Vi bjöd in samarbetspartner och övriga intressenter till ett kunskapsseminarium. Där redovisade vi projektets delar, samt diskuterade svårigheter och utmaningar för återstoden av projekttiden. - Vi inledde ett samarbete kring gråzonsproblematik med Riksförbundet Attention och arrangerade ett gemensamt seminarium i Almedalen. - Release för boken Diagnos och identitet, också i Almedalen, samt en fotoutställning med porträtten och berättelserna i boken. - Lansering av hemsidan som en marknadsföringskanal för boken, universitetsutbildningen Diagnoser och identitet och uppdragsutbildningen som är baserad på denna utbildning. 19 (21)

20 - Vi påbörjade samarbete med dansgruppen Nobody som gör dans på temat hinder. - I samarbete med Habilitering och Hälsa i Stockholms län genomförde vi en utbildningsdag för vård- och omsorgspersonal på temat: Att ge stöd till personer med nedsatt kognitiv förmåga, med ett 50-tal deltagare. Delmål 3.4: Alternativ finansiering av förbundets verksamhet Aktiviteter som vi genomfört: - Den 28 januari hade vi ett möte med insamlingskonsulten Patrik Haggren. Mötet resulterade i en handlingsplan, där ett viktigt moment var att få medlemsföreningarna att medverka vid insamlingsarbetet. - I oktober lämnade vi in en ny projektansökan till Arvsfonden: Projektidé: Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser. - En intern arbetsgrupp tillsattes för att undersöka möjligheter till alternativ finansiering. - Förbundsordföranden diskuterade förbundets ekonomiska läge med socialministerns statssekreterare Ragnwi Marcelind samt Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Delmål 3.8: Arbetsmarknad Aktiviteter som vi genomfört: - I samarbete med Arbetsförmedlingen arrangerades en speed-dating. Ett femtiotal personer deltog. Deltagarna var från tre olika målgrupper: arbetsgivare, personer med funktionsnedsättningar och arbetsförmedlare. Syftet var att ge företrädare för de olika målgrupperna möjlighet att lära känna varandras olika förutsättningar, på ett lättsamt och kravlöst sätt. - Förbundets ordförande hade ett möte om arbetsmarknadsfrågor med konsulten Lars Sjöström, före detta vice generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Internt arbete - Förbundsårsmötet, 9 april - Ordförandemötet, oktober, kick-off inför Sällsynta dagen Båda mötena samlade ett 50-tal deltagare. 20 (21)

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Projektnummer: 2006/132 Diarienummer: 2010-1580-H Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Maria Gardsäter, projektledare Malin Holmberg, projektledare Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2011-05-19-2011-12-31 Innan föreningen bildas Under hösten och vintern 2009-2010 genomförde svenska staten en massvaccination

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2009-10 -29, 1800 ca 2000 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar

Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd. Årsmöteshandlingar Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2010 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Marfantadningen_1-2010.indd 1 10-02-18 10.04.14 Ledare Varje år sedan jag blev ordförande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer