HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP OUTLOOK SILF SUPPLY CHAIN FRÅN INKÖP & LOGISTIK TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS /// APRIL 2015 FARTYG Nya villkor är nödvändiga för att svensk sjöfart ska stå sig i den tuffa konkurrensen. SIDA 7 SÄKRA GRÖNA TRANSPORTER Som transportinköpare har du ett stort ansvar för branschens utveckling. SIDA 12 HÅLLBARHET Vi går på djupet och reder ut vad som menas med cirkulär ekonomi. SIDA 14 TRANSPORTER I SAMVERKAN Ökade godsvolymer och detaljerade miljökrav påverkar samtliga transportslag. Så möter vi framtiden tillsammans! SIDA 4 Distribueras i Dagens Industri april 2015 Newsfactory Ed LEDARE Vi måste ta klivet över till ett mer gränsöverskridande och tvärfunktionellt arbetssätt. SIDA 2 TRENDRAPPORT En ljus framtid väntar supply chain. Vi listar de fem stora divkrafterna. SIDA 16 JÄRNVÄG Minska dina utsläpp och kostnader! Intermodala lösningar är framtidens transportsätt. SIDA 19 INKÖPSCHEFSINDEX / PMI STEG TILL 54,1 I MARS UNDERLIGGANDE KOMPONENTER GER HOPP OM FRAMTIDEN PMI-total steg med 0,8 indexenheter från 53,3 till 54,1 i mars. Huvudindex har därmed legat i tillväxtregionen i nästan två år. Bidragen från delindexen var relativt begränsade med störst positivt bidrag från produktionen (0,7 indexenheter) medan lager av inköpt material hämmade PMI och föll med -0,5 indexenheter. Du hittar hela PMI på:

2 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP LEDARE GLOBALA TRANSPORTER I SUPPLY CHAIN I TAKT MED ökade godsvolymer världen över gäller det, som många vet, att säkerställa sina transporter på bästa möjliga sätt. Och ju tätare leveranser desto lägre blir kapitalbindningen i mindre lager, generellt sett. VI VET ATT kraven höjs på snabbhet, flexibilitet, precision och transparens i hela gods- och försörjningskedjan för att kunna ha en effektivare flödeskontroll. För transportköpande företag blir transportfunktionen också mer betydelsefull, eftersom allt mer gods i dag transporteras allt längre sträckor. SAMTIDIGT BLIR DET vanligare med outsourcing av transportverksamheten och tredje- och fjärdepartslösningar, vilket i sin tur ställer höga krav på upphandlingskompetens, tydliga kravspecifikationer och kvalitetsmätning i uppföljningen. I TRANSPORTLOGISTIKEN MÅSTE vi ha specialister som har järnkoll på en rad olika parametrar. Det gäller transportekonomi med kalkylering, rätt distributionssystem, transporter inom och utanför EU, infrastruktur med incoterms, val av transport medel, ledtider, intermodala transporter, cross-docking, spårbarhet för gods och totalkostnadsanalys på transportupplägget. Det vill säga hur hela leveransservicen är komponerad. OUTLOOK SILF SUPPLY CHAIN FRÅN INKÖP & LOGISTIK TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS /// APRIL 2015 INNEHÅLL 10 Kompetensutveckling för inköpare och logistiker Vi måste ta klivet över till ett mer gränsöverskridande och tvärfunktionellt arbetssätt. FÖR MÅNGA FÖRETAG har därför en effektiv distribution och varuförsörjning i dag blivit en tydlig framgångsfaktor på allt fler konkurrensutsatta marknader. Mina möjligheter att påverka nyckeltalen i värdekedjan blir olika, helt beroende på var jag har min dagliga tillhörighet. Ett av problemen är att vi fortfarande till stor del är kvar i mer eller mindre isolerade roller, för att vi mäts i för isolerade inköps- och logistikroller. Utan ett för alla mer vinstgivande helhetstänkande bedömningssätt. Fler beredda betala mer för hållbara transporter Miljövänligt samarbete FÖR ATT KUNNA öka kundvärdet i hela kedjan och eliminera flaskhalsar i flödet, måste vi se helheten i försörjningskedjan och börja samarbeta tvärfunktionellt. Det kan inte bara vara i styrelserummet eller i ledningsgrupper som helheten granskas. Då lämnas fältet fritt för suboptimering på andra ställen i organisationen där var och en bara tänker på sitt. Istället behöver vi en målformulering av de operativa delarna som överensstämmer med företagets övergripande affärsmål och affärsmodell. På så sätt kan alla bidra till företagets strategiska helhet. för att kunna bidra optimalt till företagets strategiska helhet. VI MÅSTE TA klivet över till ett mer gränsöverskridande och tvärfunktionellt arbetssätt och knyta samman olika avdelningar och funktioner. När chefer och medarbetare är mer insatta i hur vi kan samarbeta smartare, kan vi både påverka mer av resultatet av vår gemensamma kärnverksamhet och leverera högre kundvärde till marknaden. Detta gäller i högsta grad inom samtliga transportslag, som vi alla är så beroende av att de fungerar ihop för ökad tillväxt för varor och tjänster. Trevlig läsning! Anders Lindholm VD, Chefredaktör och ansvarig utgivare, Silf Supply Chain Outlook Silf Media AB Hållbara transportkedjor i effektiv samverkan... 4 Kommunikationskoncept för hållbara transporter... 4 Starkare svensk sjöfartsnäring skapar tillväxt för Sverige...7 Sjöfarten vill få hela Sverige att leva...8 Silfs kursstarter Vad är cirkulär ekonomi?...14 Silfs Trendrapport Denna tematidning är producerad av Oh My! i samarbete med Silf och Newsfactory Media Group Projektledare Roland Wiklund Produktionsledare Jozef Lego Silfverberg Försäljning Peter Gillemo och Niklas Nilsson Form Andreas Wirf Traffic Newsfactory Repro Oh My! Tryck Bold Printing Stockholm, Bold Printing Malmö, Bold Printing Borås, Daily Print Umeå Newsfactory AB, Gävlegatan 12 A, Stockholm, , Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? Kontakta vår affärsutvecklingschef Roland Wiklund på eller Med en passion för tull På KGh bygger vi broar mellan ditt företag och existerande regelverk inom internationell handel. Vi har en passion för tull och ser fram emot att hjälpa er till en förbättrad hantering av era tullprocesser. Besök oss gärna på vår hemsida Unik produktportfölj Vi erbjuder standardiserade samt skräddarsydda lösningar för alla dina behov. Tullkompetens Vi har mer än 50 års erfarenhet inom tullområdet. Idag är vi fler än 500 anställda över hela Europa som är dedikerade och redo att hjälpa dig. YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM CzECh REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY ITALY NEThERLANDS NORWAY SWEDEN

3

4 4 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP SÅ MÖTER VI FRAMTIDEN TILLSAMMANS HÅLLBARA TRANSPORTKEDJOR I EFFEKTIV SAMVERKAN text anders lindholm takt med ökade godsvolymer världen över gäller I det att säkerställa sina transporter på bästa möjliga sätt. För transportköpande företag blir distributionslogistiken mer betydelsefull, eftersom allt mer gods transporteras allt längre sträckor. Det gäller för samtliga transportslag, såväl globala sjötransportvägar som land- och flygrutter. VI STÄLLS INFÖR allt mer detaljerade miljökrav från såväl kunder som lagstiftare. Inom områdena inköp och logistik är hållbarhets- och miljöfrågor extra känsliga. Vi måste möta högt ställda miljökrav vid bland annat leverantörsval, i materialval, inom såväl ISO som och SA 8000, inför nya tillverkningsprocesser, i samband med transportupphandlingar, lagerhållning, mix av distributionskanaler. KRAVEN PÅ FÖRETAGENS anpassning drivs i dag till stor del av engagemanget från kunder och myndigheter. I varuflödets alla led. Fraktägare ställer hårdare krav på till exempel sjötransporter med lägsta möjliga utsläppsnivåer där också lagstiftarna infört nya och lägre utsläppsnivåer för svavel- och kväveoxider i känsliga farvatten i våra närområden. Rederier tvingas miljöanpassa sig ytterligare för att kunna konkurrera på haven och emot godstransporter över land. Konkurrensen från aktörer med de bästa lösningarna tar marknadsandelar från andra. Förr eller senare. NÄR VI TITTAR närmare på vår förmåga att kunna samverka i den globala handeln inom och utanför landets gränser finner vi en tydlig koppling Konkurrensen från aktörer med de bästa lösningarna tar marknadsandelar från andra. Förr eller senare. mellan globala handelsmönster och effektiva logistikflöden. Genom integrerade transportkedjor med transparenta IT-lösningar får vi uppdaterade informationsflöden i alla världsdelar, dygnet runt. Varuägarna kan i dag tillsammans med logistikpartners konkurrera med gemensamma logistikupplägg, genom att skapa effektiva försörjningskedjor, så kallade supply chains. Dessa konkurrerar i stort med andra kompletta samarbetspartners i supply chains och inte enbart primärt med andra enskilda företag (varuägare) längre. SVERIGES REDAREFÖRENINGS VD Pia Berglund menar att sjöfarten på senare tid äntligen har fått större plats i den näringspolitiska debatten. Ett gott exempel är förslaget för ett utökat sjöfartsstöd, anmält till Europeiska kommissionen. Ett annat är utredningen om svensk tonnageskatt, som är skatt på fartygets lastförmåga istället för skatt på vinsten. Ett nytt skattesystem skulle gynna sjöfarten då fartyg kräver långsiktigt mycket stora investeringar. Och den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. MED RÄTT INCITAMENT kan vårt marina kluster bidra ytterligare att skapa högre hållbar tillväxt för vår industri, handel och turism och på sikt kunna skapa fler arbetstillfällen och därigenom högre skatteintäkter till landet. Sjöfarten ökar nämligen mer än den globala tillväxten och utgör i sig en egen basindustri i Sverige. TRANSPORTSINKÖPSPANELEN KOMMUNIKATIONSKONCEPT FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster är en viktig fråga för många verksamheter. Redan på kort sikt finns det stora ekonomiska och miljömässiga vinster i att utveckla företags transportinköp till fördel för både transportör och kund. Att effektivt fatta de rätta besluten när produkter och komponenter ska fraktas är därmed av stort värde. text anders lindholm Linda Styrhe och Anna Dubois från Transportinköpspanelen tror på ett ökat miljöfokus bland företagen Foto: Emma Vistrand ffektiva transporter är av avgörande betydelse för svenskt näringsliv och för Sverige E som exportnation. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare transporter. IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Göteborgs universitet arbetar gemensamt för att öka kunskapen om hur transporttjänster köps in av företag i Sverige. Uppbyggnaden av en transportinköpsdatabas utgör grunden för utveckling av metoder för effektivare transportinköp. ARBETET INNEFATTAR INSAMLING av kvantitativ data och diskussionsgrupper med företag. Vartannat år genomförs en större enkätstudie där följande områden undersöks: Transportflöden Transportköparens krav Avtal Val av transportslag Transporters miljöaspekter Samarbete med transportörer Framtidsspaning ENKÄTEN SOM INNEHÅLLER 34 huvudfrågor plus en mängd underfrågor vänder sig till slumpmässigt utvalda större transportinköpare i Sverige. Målgruppen är tillverkningsföretag och partihandelsföretag med mer än 100 anställda. Över hälften av företagen som fick enkäten 2012 och 2014 besvarade den, vilket innebär att runt företag deltog vid varje utskick. Arbetet grundas på en växelverkan mellan industrin och akademin. Gemensamt kan vi skapa bättre förutsättningar för effektiva transporter i framtiden, säger professor Anna Dubois på Chalmers. SILF SUPPLY CHAIN OUTLOOK ställer också frågan var ansvaret ligger för grönare transporter? Det finns svenska företag som ligger långt framme. Men generellt ser de stora svenska transportköparna inte det som sitt huvudansvar att jobba för miljövänligare transporter, säger Linda Styhre från IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att följa och påverka utvecklingen av hur transportinköpen kan göras både effektivare och mer miljömässigt hållbara, säger Anna Dubois på Chalmers. Anna har varit med och utformat panelen tillsammans med Dan Andersson från Chalmers, Linda Styhre från IVL och Catrin Lammgård från Syftet är att följa och påverka utvecklingen av hur transportinköpen kan göras både effektivare och mer miljömässigt hållbara. Göteborgs universitet i samarbete med ytterligare drygt tio seniora forskare från de tre organisationerna som är involverade i arbetet. Catrin Lammgård gjorde även en förstudie 2003 tillsammans med andra kollegor på Göteborgs universitet som tog upp liknande frågeställningar som Transportinköpspanelen. Det innebär att vi har viss data från 2003 att jämföra med, säger Linda Styhre. Sammanfattningsvis urskiljer man fyra saker, som transportköparna främst tror kommer att påverka deras verksamhet i framtiden; lagstiftning, högre skatter, högre bränslepriser och bättre infrastruktur, säger Linda. DÄREMOT PEKAR BÅDE Linda och Anna på att miljövänligare transporter måste få kosta lite mer. I enkäten från 2012 uppger bara tre procent av transportköparna att de betalar mer för miljövänligare transporter. Den siffran har ökat till nio procent i den andra enkäten från Detta tyder troligtvis på en tendens till ökat miljöfokus bland företagen, enligt Transportinköpspanelen.

5 DENNA SIDA ÄR EN FRÅN RECYCTEC AB Recyctec AB Läs mer om oss på vår hemsida: recyctec.se vår RENINGSMETOD AV ANVÄND GLYKOL ÄR VÄRLDSUNIK I ett helt nytt reningsverk i Jönköping kan Recyctec rena och återställa använd glykol till sin renaste form. Genom en världsunik metod kan glykolen användas om och om igen, och på så sätt skapa ett kretslopp istället för att glykolen ska gå förlorad. text sofie lundmark DET ÄR ONÖDIGT att elda upp naturresurser om man inte behöver. Så resonerade Göran Ahlquist och Roland Magnusson när de 2008 startade Recyctec med visionen att spara på glykol, en av naturens ändliga resurser som kommer från olja. I dag, sju år senare, är Recyctec ett Clean Tech företag för rening samt återanvändning av glykol de första i världen som lyckats återställa glykolen till ursprungligt skick. GLYKOL HAR ETT stort användningsområde världen över. Glykol används bland annat som frostskydd i förbränningsmotorer, i olika typer av kylarvätskor för kyl- och frysanläggningar) samt som frostavisning på flygplan. Göran Ahlquist arbetar i dag som ekonomichef, och menar att glykolen i sig aldrig kan slitas ut däremot har tillsatser som korrosions- och smörjmedel ett bäst före-datum. På Recyctec renar vi glykolen från dess tillsatser och återställer den till en klar och fin vätska. Förenklat man kan förklara det som att de flesta lämnar in sina bilar för att byta glykol på en verkstad. Med jämna mellanrum hämtar avfallsbolag upp glykol från verkstäder och andra aktörer som hanterar glykol, som sedan transporteras till oss. Hos oss renas glykolen, och när vi har processat klart så transporteras glykolen till kemikalieföretag. Där tillsätter man olika ämnen beroende på vad glykolen ska användas till, och på så vis sluter vi ett kretslopp istället för att glykolen går förlorad. ATT RECYCTEC KAN hantera glykolavfall från så många olika branscher gör dem på många sätt unika, men det skapar också enorma volymer och ett stort transportbehov. I dag har Recyctec en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad vid E4 strax söder om Jönköping. Därifrån har man Göran Ahlquist Titel: Ekonomichef. Bakgrund: Är redovisningsekonom och före detta marinofficer. Efter att jag seglat på de sju haven har jag utbildat mig civilt och har examen (BSc) programmering samt (MBA) inom management. Gör helst på fritiden: Jag är sportnörd och följer allra helst handboll eftersom jag själv har varit handbollsspelare. Bästa uppfinningen genom tiderna: Förutom Recyctec? Jag uppskattar hjärtstartaren, den har räddat och kommer att rädda många liv. ett upptagningsområde på en radie om cirka 30 mil, vilket gör att det geografiska området täcker upp hela södra Sverige från Stockholm till Malmö. Vi behöver optimera våra transporter eftersom vi hanterar stora volymer glykol. Vi har tillstånd för att ta emot och behandla tio miljoner liter glykol varje år, och hela vår verksamhet står och faller på att vi måste ha bra transport logistik. Det är en av anledningarna till vår strategiska placering samt vårt samarbete med avfallsföretag. Vi arbetar tillsammans med avfallsbolagen i Sverige som står för insamling och effektiv transportlogistik, säger Göran Ahlquist. MED EN VÄRLDSUNIK metod som svarar mot ett globalt behov av ändliga naturresurser är expansionsmöjligheterna stora. Redan i dag har man börjat vända blicken mot våra grannländer samt Europa och Asien. En stor anledning till att vi vänder oss Visste du att? Inom EU hamnar cirka 2/3 av allt glykolavfall i avlopps- och dagvattensystemen. mot den globala marknaden är glykolens stora användningsområde inom textilindustrin. Det är inte många som vet att polyester tillverkas av glykol. Det finns en gigantisk marknad när man som vi är inriktade på att ta hand om glykolspill och rester. RECYCTECS VÄRLDSUNIKA metod för hantering av glykol gör skillnad för hela samhället. Ur samhällsekonomisk synpunkt minskar importen av glykol för varje liter Recyctec renar i sin anläggning. Ytterligare en aspekt är miljönyttan i att det nu finns en anläggning som tar hand om glykolen, som är giftigare än många tror. Glykol är giftigt och ska absolut inte dumpas i avloppet eller naturen. Bara i Sverige förbränns eller försvinner genom utsläpp i avloppen många miljoner liter använd glykol per år. Så visst finns det planer på expansion, menar Göran. Recyctec AB Genom olika tester och metoder för rening identifierade vi runt 2005 en reningsmetod som miljövänligt helt renar använd glykol, dessutom med begränsat avfall som följd av reningsprocessen. Sedan dess har vi utvecklats metodiskt och i ett behärskat tempo. Vi har hela tiden varit noga med att lägga en stabil grund. I dag har vi en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad i Jönköping. Vi återställer använd glykol till sitt ursprungliga skick så att glykolen kan återanvändas om och om igen. Kretsloppet sluts för en ändlig naturresurs. Recyctecs medverkan i glykolhanteringen förändrar mycket till fördel för vår gemensamma miljö. Istället för förbränning/destruktion renar vi den omhändertagna glykolen och återför den till marknaden som en ny glykol. Det betyder att glykolen kan användas oändligt många gånger. Med det sparar vi vår jord och vi hjälper företag att uppfylla sina miljölöften.

6 DENNA SIDA ÄR EN FRÅN ALWEX Alwex Läs mer om oss på vår hemsida: ALWEX EXPANDERAR KRAFTIGT CASE STUDY Det snabbväxande transport- och logistikföretaget Alwex kunde under 2014 presentera ännu en nyhet för sin kraftiga expansion i Sverige. Den ledande distributören av märkesvaror, inom segmentet snabbrörliga konsumentvaror Valora Trade tecknade ett långtidsavtal för lager och distribution. text anders lindholm foto alwex Det här är en marknadsledande och mycket viktig kund, säger Alwex marknads- och affärsutvecklare Niklas Olofsson. Vi får nu in ännu en ny, stor aktör till vårt huvudlager, som står för ett jämnt flöde och stora volymer under hela året. I SLUTET AV augusti 2014 valde Alwex att fördubbla ytan på sitt huvudlager i Räppe utanför Växjö. Bakgrunden låg i att man hade ett antal nya större kunder på väg in. Vår uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, lager och logistiklösningar, sa Alwex VD Mats Lundmark vid in vigningen. FÖR VALORA FICK Alwex ansvaret för hela deras lager och distribution i hela Sverige. Det är var naturligtvis en god nyhet och en fjäder i hatten för Alwex. Niklas Olofsson berättar: En av de stora fördelarna med vårt lager i Räppe är att vi kan erbjuda kapaciteter för kylda och frysta varor samt kolonial på samma ställe. Det här var en av orsakerna att Valora valde oss. Många andra tillhandahåller sina olika delar på olika fysiska platser, men hos oss finns allt samlat och det är såklart en stor styrka för oss. Valora har berättat att de ville konkurrensutsätta både priser och arbetsmetoder. VALORA TRADE VILLE alltså bli utmanade logistiskt, dvs hitta en partner som aktivt är med och driver logistiska lösningar och ifrågasätter tidigare lös ningar. Att Alwex också kunde presentera kostnadsfördelar genom att ha alla temperaturzoner i lagringen, vilket innebär möjlighet till transportsamordning, lägre kostnader för IT samt en effektiv lösning för helpallshantering genom automatiserade kranlager, hjälpte också att ta affären i hamn. I ALWEX LÖSNING hittade Valora en Vi fyller vårt lager med ännu en stark samarbetspartner under 2014 och vi fortsätter nu vårt expansionsarbete för att stärka vår position ytterligare. Vi befinner oss mitt i en spännande resa och intensiv period i företagets historia och med Valora Trade-avtalet i ryggen känner vi oss stärkta att möta framtidens utmaningar, säger Mats Lundmark, VD för Alwex. Mats Lundmark, VD för Alwex partner som var villig att ta en aktiv roll i hela logistikprocessen, med målsättning att effektivisera och sänka kostnader med bibehållen eller ökad servicegrad. Redan innan Valoraavtalet hade vi stora flöd en mot dagligvaruhandelns central lager. Fler leverantörer skulle kunna göra samma sak som Valorera valde att genomföra, och ta del av våra samordnande flöden och få en billigare och effektivare lösning. Genom att vi också har en leverantör till Valora som lagrar hos oss kan vi minska Vi befinner oss mitt i en spännande resa och intensiv period i företagets historia. lager och distributions kostnaderna ytter ligare. Samma effekt skulle andra bolag likt Valora kunna hitta genom vår lösning, säger Niklas Olofsson. VALORA TRADE REPRESENTE- RAR ett stort antal etablerade och ledande varumärken som Mentos, Fishermans Friend och Quaker för att nämna några. De flyttade in i Alwex lagerverksamhet under hösten 2014 och driftsattes med start från nyåret. Alwex är ett miljö- och kvalitetscertifierat privat aktiebolag som ägs av cirka 80 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. Huvudkontoret ligger i Växjö och det finns även kontor i Kalmar, Uddevalla och Älmhult. Alwex har även lager- och terminalverksamhet i Växjö, Alvesta, Kalmar och Malmö. Totalt äger våra delägare cirka 300 fordon och maskiner. Genom vår breda maskin- och fordonspark kan vi erbjuda alla typer av transporter, bland annat tempererade transporter, styckegods, partilass, bud, miljötransporter och entreprenadarbeten. Inom Alwex Transport AB ryms också betongtillverkning, försäljning av grus och stenmaterial samt drivmedelsanläggningar. År 2012 tilldelades Alwex miljöutmärkelsen "Framstegsstämpeln" av Kronobergs klimatkommission.

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP 7 en svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar D drygt 40 procent av världshandelsflottan. Sverige har en stark roro*- och färjesjöfart och vi är också starka inom tanksjöfarten, framförallt med mindre kusttankers, säger Pia Berglund, nytillträdd VD för Sveriges Redareförening. Vi har dessutom ett av världens största rederi specialiserade på biltransporter med verksamhet över hela världen. Svenska redare ligger också långt framme för att verka för miljöeffektiva bränslen som LNG som är en naturgas som driv medel, säger Pia Berglund. MEN HITTILLS HAR det gått sakta att införa stimulanser för sjöfarten i Sverige, jämfört med hur regelutvecklingen påskyndat tillväxten för både de danska och finska sjöfartsnationerna. Och än så länge är det bara Sverige tillsammans med Österrike och Portugal som inte infört tonnageskatt. Tonnageskatt är skatt på fartygets lastförmåga istället för skatt på vinsten. Ett nytt skattesystem skulle gynna sjöfarten då fartyg kräver långsiktigt mycket stora investeringar. Globalt växer sjöfarten snabbare än BNP och vi ser i Sverige att politikerna äntligen börjar för- LIKA REGLER FRÄMJAR SVERIGE EN STARKARE SVENSK SJÖFARTSNÄRING SKAPAR TILLVÄXT FÖR SVERIGE Sveriges Redarförening har cirka 60 rederiföretag som medlemmar med en total flotta om cirka 400 fartyg, varav endast drygt 100 fartyg är svenskflaggade i dag. Alltså har svenskägda medlemsrederier tvingats flagga ut 300 fartyg till utlandet. text anders lindholm foto sveriges redareförening stå sjöfartens betydelse för landet. Vi hoppas att detta kommer att leda till att till exempel den inre sjöfarten anpassas till EUs liberalare regler, säger Pia Berglund och tillägger att svensk sjöfart skulle vinna på inte bara likvärdiga konkurrensregler, utan bättre än övriga Europa, för att hämta hem den svenska sjöfarten till svensk flagg igen. DET FINNS I DAG en regeringsledd handlingsplan för Sjöfartsnäringen som vi hoppas kommer att kunna bidra med makroekonomiska villkor för att utveckla en svensk konkurrenskraftig sjöfartsnäring, enligt Redareföreningen. För som det är reglerat i dag blir det i princip omöjligt att konkurrera på ekonomiskt lika villkor jämfört med andra länder och andra transportslag. Dels på grund av att svensk sjöfart tvingats stå för sina egna infrastruktur-kostnader samtidigt som andra transportslag inte behöver göra detta, dels som nya miljökrav sätter hinder i vägen för många svenska rederier då de inte slår likvärdigt i hela Europa. Det är speciellt känsligt för de rederier vi har som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, som är av IMO beslutade svavelkontrollområden (SECA), säger Pia Berglund. (IMO; International Maritime Organisation, är FN:s sjöfartsorgan). Vi ser i Sverige att politikerna äntligen börjar förstå sjöfartens betydelse för landet. Pia Berglund DE NYA MILJÖKRAVEN är inte felaktiga i sig menar Pia; däremot uppstår en klart orättvis konkurrenssituation mellan flera olika transportslag när nu svaveldirektivet trätt i kraft från årsskiftet. Det gäller även nya miljöregleringar avseende kväveoxidutsläpp för att minska växthusgaser samt nya regler för bland annat ballastvatten som rederierna måste stå det ekonomiska ansvaret för helt och hållet. Sverige erbjuder till skillnad från flera av våra grannländer inget investeringsstöd. Om Sverige förlorar en av sina viktigaste exportnäringar som sjöfarten, är en klar riskbedömning att Sverige också förlorar sin förmåga att kunna öka sin långsiktigt viktiga BNP tillväxt. SVENSK SJÖFART LIGGER i absolut framkant när det gäller att utveckla och prova olika alternativa bränslen. Det innebär självklart ett ökat kostnadstryck på rederierna. Här vill vi att alla parter är med och tar sin del av kakan; lastägare, hamnar och staten som farledshållare. Därutöver måste det till nya investeringsstöd. Det brister också i samsynen mellan myndigheter, regering och riksdag som lagstiftar och ut arbetar nya regelverk och fattar beslut om transportutvecklingen som helhet, säger Pia Berglund. HELA DETTA SAMLADE logistikområde behöver vi även mer forskning kring, menar Pia. Trafikverket kan också stärka Sverige genom att avdela fler personer att sköta sin del av sjöfartsnäringens frågor, säger Pia Berglund som tilllägger att de svenska näringspolitiska företrädarna i ledande ställning, betydligt högre utsträckning borde lyfta fram lyckade svenska framgångsexempel vid sidan av IKEA, som t.ex.walleniusrederierna med deras unika miljöarbete, Stena Line och andra bulk- tank och roroföretag, samt passagerarrederier som alla i så hög grad främjar svensk näringslivsutveckling här hemma och gör oss kända i resten av världen. *roro står för roll on roll off. Lastning och lossning genom att lasten körs ombord via en eller flera ramper i fartygets ändskepp eller sidor. VI HJÄLPER DIG ATT BLI MER EFFEKTIV Nu kan föraren enkelt hålla koll på köruppdragen och samtidigt få information om kör- och vilotider, körsätt och bränslebesparing på sin egen smartphone eller surfplatta. Hör av dig så kommer vi och visar nya, smarta Vecho 4 med blåtand. Du kommer att tjäna på det! KOLL? Passa på att träffa oss i monter C 02:20 på Transport & Logistik den maj i Göteborg. Boka gärna ett möte med oss så skickar vi biljetter! vehco.se tel

8 8 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP HÅLLBAR FRAMFART PÅ HAVET SJÖFARTEN VILL FÅ HELA SVERIGE ATT LEVA Sjöfarten har en viktig roll när det gäller att få hela Sverige att leva. Det säger Heléne Mellquist, VD på Transatlantic. Med mer sjöfart minskar trängseln på vägar och järnvägar och dessutom kan staten spara pengar på minskat underhåll, tillägger Ragnar Johansson, VD på Svenska Orient Linien AB. Båda rederierna har omvärderat sina traditionella roller och nyligen startat container- och rorolinjer som ska föra mera gods från norra Sverige och Finland ut över världen. text berit blomqvist foto transatlantic Ragnar Johansson och Heléne Mellquist. är Heléne Mellquist tog över som VD för N Transatlantic var det ett rederi med röda siffror i näst intill fritt fall. Där fanns för många fartyg i trafik som för länge sedan slutat ge ett positivt bidrag till verksamheten; för höga kostnader och för låga intäkter. Det första vi gjorde var att se över verksamheten, helt utan nostalgi och gamla bindningar. Vi lade ner det olönsamma, chartrade ut fartyg till andra som kunde sköta dem bättre än vi mäktade med och sålde annat. Nu har vi en verksamhet som är anpassad, slimmad och som vi tror på. Efter den genomlysningen har vi till och med kunnat starta nya linjer; TransBothnia Container Line, Trans- Feeder North och TransFeeder South. Gemensamt för dem är att de enbart sköts med inchartrat containertonnage och endast trafikerar svenska och finska hamnar i Östersjön. Frekvensen av oceangående fartyg är tätare på kontinenten. Genom att köra direkt från norrland till exempelvis Hamburg kommer kundernas gods helt enkelt snabbt till slutdestinationen. För henne är lyhördheten mot kunderna A och O, och hon ser lasttillströmningen i den nya trafiken som ett kvitto på att de lyckats nå kunderna med rätt prisnivå och service. SJÖFARTEN KOMMER ATT ÖKA SIN MARKNADSANDEL Men samtidigt har vi långt kvar. Jag skulle vilja veta mer om kundernas transportval, jag skulle önska att alla transportköpare på allvar tog med sjöfarten som ett alternativ till väg- och järnvägstransporter. I dag är det nog mycket som går på ren rutin. Det är så enkelt att beställa en bil som går direkt dit man vill, en sjötransport är självklart lite mer komplicerad. Men med rätt inställning är jag säker på att sjöfarten kan öka sina marknadsandelar, avslutar Helen Mellquist. Svenska Orient Liniens VD Ragnar Johansson är inne på samma tankebanor. Med rätt inställning från sjöfartens aktörer, näringslivets transportköpare och från staten som styr med sina trafikavgifter och politiska beslut, borde sjöfarten bli en riktig vinnare. Både väg- och järnvägstransporternas infrastruktur finansieras via skattsedeln och de skatter och avgifter brukarna betalar täcker inte på långa vägar kostnaderna, medan sjöfarten har tvingats betala varje krona. Sjöfartsverket som sköter sjöfartens infrastruktur och farledsservice är ett affärsverk som till och med avkrävs ett vinstkrav från staten, medan Trafikverket finansieras helt via skattsedeln. Nu har den nya regeringen sagt sig vilja införa en kilometerskatt på vägtransporter, Nu har vi en verksamhet som är anpassad, slimmad och som vi tror på. vilket många i sjöfarten ser som ett steg i rätt riktning. Samtidigt befarar att ökade transportkostnader ytterligare försämrar konkurrensförmågan med andra länder som ligger närmare de stora marknaderna. SJÖFARTEN ALLT MER MILJÖANPASSAD Ragnar Johansson är också ordförande i Sveriges Redareförenings roro- och färjekommitté och han hoppas att de nya bränslekrav som nu infördes vid årsskiftet för alla fartyg i Östersjön och Nordsjön, ska ge ett incitament för industrin att välja sjöfarten nu när det på allvar är det mest miljövänliga transportvalet. Svavlet i bränslet var vår akilleshäl i miljödebatten, men när vi kör med LNG, metanol, marindiesel eller har scrubbers ombord, har vi inte sedan segelfartygens tid haft en så miljövänlig sjöfart som nu. Många inom näringen har varit emot beslutet eftersom det snedvrider konkurrensen gentemot andra EU-länder. På Melhavet får man till exempel fortsätta med ett bränsle som innehåller upp till 3,5 procents svavel, medan vi här uppe får ha max 0,1 procent i bränsletankarna från i år, avslutar Ragnar Johansson. SITTER DU PÅ EN GULDGRUVA? RÅDFRÅGA CBRE INDUSTRIAL & LOGISTICS Vårt Industrial & Logistics-team arbetar med ytor över hela Sverige och hjälper fastighetsägare att optimera sina förutsättningar och öka sin lönsamhet. Vi erbjuder ett flertal olika tjänster för dig som fastighetsägare, så som transaktionsrådgivning, projekt uthyrning, nyetablering och project management. För dig som söker nya lager-, industri- eller logistikytor kontakta oss gärna för en kostnadsfri vägledning till er nya yta. CBRE Industrial & Logistics, ,

9 VI VET VAD SOM GÄLLER! Vi är specialister inom varuförsäkring och ansvarsförsäkring för speditörer och transportörer. Det gör att vi kan erbjuda det absolut bästa transportförsäkringsskyddet för varje kund, vid varje tillfälle. Personlig service och snabb skadereglering är en självklarhet för oss. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans bygga en stabil framtid grundad på långsiktiga relationer, gedigen kunskap, engagemang och pålitlighet! Stockholm - tel , AKTUELLA OBJEKT ARENDALSVÄGEN 6, GÖTEBORGS HAMN NYPRODUCERAD LAGERFASTIGHET ARLANDA, STOCKHOLM Logistikbyggnad om ca kvm i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Byggnaden ska Green Building-certifieras. Möjlighet att hyra lokal från kvm. Höglager med fri takhöjd om 11,7 m (under entresol 5,5 m). Kontor och personalutrymmen på entresol. Totalt 20 portar, betonggolv fritt från skarvar med golvbelastning 3500 kg/kvm. Modern fastighet om kvm bestående av lager om kvm med 11 meter takhöjd och 20 portar tillgängliga åt två olika väderstreck. Möjlighet till effektivt flöde och separat in- och utlastning om så önskas. Kontor om 580 kvm på entresolplan. MALMGATAN 5, NORRKÖPING Logistik- och industrilokal med ett mycket bra skyltläge och i nära anslutning till E4. Effektiv och flexibel lager- och produktionsyta om totalt kvm med tillhörande kontor. Lokalen har 11 vädersäkrade portar. I höglagerdelen är takhöjden ca 10 m och i övriga delen ca 6 m. Industrial & Logistics, IMPORTGATAN 37, GÖTEBORG Kombinationslokal finns att hyra med bra läge i Backa nära Göteborg, ett stenkast från E6. Fastigheten består av kvm lager och kvm kontor. Takhöjder upp till 8 meter.

10 10 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP SILFS KÄRNVÄRDEN Kvalitetssäkrad kunskap Som kund kan du alltid känna dig trygg när du väljer Silf för kontinuerlig kompetensutveckling. Varje utbildning och certifieringsprogram är kvalitetssäkrad efter internationell standard. Hållbart värdeskapande Hela vår filosofi syftar till att förbättra företags och organisationers konkurrenskraft och affärsmässiga framgång. Det rimmar väl med affärsidén: Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet. Marknadsledande spetskompetens Vår gedigna branschkunskap och samlade erfarenhet inom supply chain management medför att vi kan hjälpa kunden genom hela värdekedjan, från utbildningsinsatser till kvalificerade konsulttjänster. VIDAREUTBILDNING KOMPETENSUTVECKLING FÖR INKÖPARE OCH LOGISTIKER INKÖPSCHEFSINDEX PMI Ett samarbete mellan Silf och Swedbank PMI (Purchasing Managers Index) är en både snabb och säker konjunkturmätare för den svenska marknaden som mäter den rådande konjunkturen för både tjänster och produkter. ilf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund som startades 1956, och S har under snart 60 år hunnit kompetensutveckla människor inom en rad olika branscher, allt från småföretag till några av de största börsnoterade företagen i Sverige. Alla certifieringsprogram börjar med en grundutbildning inom respektive område och kurserna kan läsas fristående eller som en del i ett helt certifieringsprogram. Väljer man att läsa ett certifieringsprogram så finns fortsättningskurser som leder fram till en internationell certifiering. Varje år har Silf Competence 140 öppna och ungefär 100 företagsinterna kurstillfällen. Vilket innebär att drygt 4000 personer passerar genom Silfs utbildningar under ett år varav 40 personer certifieras i november varje år. STOR MÅLGRUPP Till oss på Silf vänder sig yrkesverksamma personer som vill lära sig mer om inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik Normalt går en deltagare igenom ett helt certifieringsprogram under en period om två till fyra år, vilket innebär totalt cirka 38 dagar plus det projektarbete på 80 timmar som avslutar utbildningen. Silf tar emot elever på kursgårdar och konferensanläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Silf åker även ut till företag för att hålla kurser ute hos kunden, en så kallad företagsintern utbildning. Många väljer detta alternativ då de sparar tid, vilket upplevs som mer effektivt enligt företagen. LEKFULL PEDAGOGIK Silf Competence har ungefär sjuttio lärare och konsulter knutna till sig, som alla är välutbildade och yrkesverksamma ute i olika branscher. De flesta av våra utbildningar har en lekfull pedagogik, och alla får aktivt delta i utbildningen och arbeta med verklighetsbaserade fall. Utbildningarna utvärderas hela tiden och många företag vittnar om att kursdeltagare direkt efter avslutad utbildning har börjat implementera Silf:s kursinnehåll, vilket i sin tur direkt har gynnat företagens effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att få företag att fungera effektivt, att upptäcka flaskhalsar och se över sina processer så att man hela tiden jobbar lean, det vill säga att man skapar största möjliga värde med minsta möjliga resurser med kundens behov i fokus, vilket gör att man får ut det mesta möjliga av både företaget och dess resurser. NYHETER 2015 I år drog vi på Silf igång ett samarbete med holländska Nevi, detta för att kunna erbjuda en högre utbildning för de som redan är certifierade inköpare. Programmet heter PLP, Purchasing Leadership Programme och detta startade i mars Nästa program börjar våren Kontakta Andreas Takacs, AO-chef Offentlig upphandling och Juridik, Avdelningschef Business Content. NYFIKEN ATT VETA mer om vad som händer på Silf? Surfa in på och följ vår blogg silfbloggen.silf.se / Johanna Lundqvist, Marknadschef, Silf Competence FÖRETAGSAKADEMIER Silf på plats hos er Ett anpassat utbildningskoncept till supply chainorganisationer. Silfs företagsakademier är ett helt kundanpassat utbildningskoncept som riktar sig till organisationer verksamma inom supply chain. Akademin syftar till att ge medarbetarna ökad kunskap inom exempelvis inköp, ledarskap, logistik, juridik och förhandling och därmed ökad trygghet i sin professionella roll. Ett annat viktigt inslag är ökad förståelse för den egna verksamheten samt att deltagarna får ta del av varandras erfarenheter. Silf kan även ta ett helhetsansvar för all utbildningsadministration i samband med driften av akademin. Programmet utformas i samarbete med kunden. BOKA IN DEN 19 NOVEMBER 2015 I KALENDERN! Supply Chain Outlook är den självklara mötesplatsen för inköpare och logistiker oavsett om man befinner sig på strategisk, taktisk eller operativ nivå. En fullspäckad dag då Silf bjuder in inköpare, upphandlare och logistiker till Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm för att nätverka, samverka och lyssna på seminarier, intervjuer och intressanta talare. Det kommer cirka 500 besökare till evenemanget och under dagen delar vi även ut priset för Sveriges Bästa Förhandlare Läs mer och säkra din plats på

11 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP 11 KURSSTARTER 2015 KURS KURSSTART ORT Affärsförhandling Stockholm Affärsförhandling Stockholm Affärsförhandling Lund Affärssimulering offentlig upphandling Stockholm Buying Business Services Stockholm Buying Business Services Stockholm Buying Business Services Stockholm Category Management Stockholm Category Management Stockholm Category Management Stockholm Ekonomisk leverantörsbedömning Stockholm Ekonomisk leverantörsbedömning Stockholm Ekonomisk leverantörsbedömning Stockholm Entreprenadjuridik Stockholm Framgångsrik affärsförhandling Stockholm Framgångsrik affärsförhandling Stockholm Framgångsrik affärsförhandling Stockholm Framgångsrik affärsförhandling Stockholm Framgångsrik affärsförhandling Göteborg Framgångsrik projektledning Stockholm Framgångsrik projektledning Stockholm Förhandlingsteknik Stockholm Förhandlingsteknik Malmö Förhandlingsteknik Göteborg Förhandlingsteknik Stockholm Förhandlingsteknik Malmö Global Sourcing Stockholm Grundutbildning inköp Stockholm Grundutbildning inköp Visby Grundutbildning inköp Stockholm Grundutbildning inköp Stockholm Grundutbildning inköp Stockholm Grundutbildning inköp Dagkurs Malmö Grundutbildning inköp Dagkurs Göteborg Grundutbildning inköp Dagkurs Stockholm Grundutbildning inköp Dagkurs Malmö Grundutbildning offentlig upphandling Stockholm Grundutbildning offentlig upphandling Stockholm Grundutbildning offentlig upphandling Stockholm Hållbara upphandlingar Miljö & Sociala krav Stockholm Hållbara upphandlingar Miljö & Sociala krav Stockholm Inköp och försörjning Stockholm Inköp och försörjning Stockholm International Negotiation Stockholm International Negotiation Stockholm Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt Göteborg Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt Göteborg Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt Stockholm Köpkortet Inköp och försörjning Stockholm Köpkortet Inköp och försörjning Stockholm Köpkortet Inköp och försörjning Stockholm KURS KURSSTART ORT Lean Supply Chain Stockholm Lean Supply Chain Stockholm Ledarskap, kommunikation och förändring Stockholm Ledarskap, kommunikation och förändring Stockholm Ledarskap, kommunikation och förändring Stockholm Logistikflöden och lager Stockholm Logistikkortet Lönsam logistik Göteborg Logistikkortet Lönsam logistik Stockholm Logistikkortet Lönsam logistik Stockholm Logistikkortet Lönsam logistik Stockholm Logistikrätt och Incoterms Stockholm LOU Grund och fördjupning Stockholm LOU Grund och fördjupning Stockholm LOU Grund och fördjupning Stockholm LOU i praktiken Göteborg LOU i praktiken Malmö LUF Grund och Fördjupning Stockholm LUF Grund och Fördjupning Stockholm Managing Supply Networks Stockholm Managing Supply Networks Stockholm Negotiating from a Weak Position Stockholm Negotiating from a Weak Position Stockholm Nya LOU/LUF Förändringar & konsekvenser Stockholm Offentlig entreprenadupphandling Stockholm Offentlig entreprenadupphandling Stockholm Pris- och kostnadsanalys PPCA Stockholm Pris- och kostnadsanalys PPCA Stockholm Rätt vid köp Stockholm Rätt vid köp Stockholm Rätt vid köp Göteborg Rätt vid köp Stockholm S&OP Sales and Operations Planning Stockholm SRM Supplier Relationship Management Stockholm SRM Supplier Relationship Management Stockholm Strategisk inköps- och logistikledning Göteborg Strategisk inköps- och logistikledning Stockholm Strategisk inköps- och logistikledning Stockholm Strategisk lagerutveckling Stockholm Supply Chain grundutbildning Göteborg Supply Chain grundutbildning Stockholm Supply Chain grundutbildning Stockholm Supply Chain grundutbildning Stockholm Supply Chain Outlook Stockholm Sustainable Value Chain Stockholm Sustainable Value Chain Stockholm Transportlogistik Stockholm Transportlogistik Stockholm Workshop Category Management Stockholm Workshop Category Management Göteborg Övertyga och påverka Stockholm Övertyga och påverka Stockholm Kontakta en kompetensrådgivare på eller boka direkt på

12 12 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN SILF I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP SÄKRA OCH GRÖNA TRANSPORTER FLER BEREDDA BETALA MER FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER arbetar med schyssta villkor och kvalitetssystem. Det är möjligt att välja åkerier med en väl genomarbetad arbetsmiljöpolicy och ser till att regelverken efterföljs, säkerställer att förarna är nyktra och har giltiga körkort. Många åkeriföretag erbjuder i dag även vidareutbildning och coachning av förarna, uppföljning av hur deras fordon framförs på vägarna och kontinuerlig service av ekipagen. I dag är frågan om hållbara transporter mer aktuell än någonsin. Senaste året har just hållbarhet inom transportnäringen kommit upp på agendan både i riksdagen och inom politiken i allmänhet. text petri ekorre q3 forum för hållbara transporter foto q3 ycket är glädjande; exempelvis M ser vi ett allt större engagemang från det privata näringslivet där över 100 företag har gått samman för att öka säkerhet och miljöhänsyn genom samarbetet och en gemensam standard i Q3 Forum för hållbara transporter. Ett annat exempel är att närmare 1300 åkerier har ställt sig bakom, och agerar efter Sveriges Åkeriföretags ställningstagande Fair Transport. VIDARE FINNS MÅNGA positiva tecken bland enskilda företag som till stor del konkurrerar med pris väljer att ta ett hållbarhetsperspektiv. Som exempel kan nämnas en stor transportinköpare som Elgiganten, som väljer att ställa höga krav på miljö och säkerhet istället för att enbart arbeta med prispress. ENLIGT EN UNDERSÖKNING är över 60 procent av transportköparna beredda att betala mer för hållbara transporter. Detta innebär att vi totalt sett har en trend där allt fler transportköpare och konsumenter aktivt väljer sundare och mer hållbara transporter. Däremot saknar vi driv och ledarskap från statliga transportköpare. Staten och dess bolag är så stora transportköpare att högre krav från dem omedelbart skulle ge avtryck på hela marknaden och driva på nya, mer hållbara standarder. Olyckligtvis ser vi väldigt lite av detta och i många fall ligger staten långt efter den privata marknaden och låter priset vara det enda gällande kriteriet vid deras transportupphandlingar. OAVSETT EN GENERELLT sett positiv trend, trots statens långsamma förbättring, finns fortfarande relativt stora problem inom transportbranschen. Hastighetsundersökningar från bland andra NTF visar att åtta av tio transporter framförs i hastigheter över det till- Petri Ekorre åtna, vilket naturligtvis inte är en acceptabel siffra. Medierapporter om rattfylleri och avsaknad av körkort bland förare i tung trafik kommer kontinuerligt. Vi anser inte att det är god arbetsmiljö att bo i veckor i sin lastbil, eller att stå still i dagar på en parkeringsplats i väntan på ett eventuellt hemlass. DET ÄR INTE heller en bra arbetsmiljö om föraren stressas att systematiskt bryta mot kör- och vilotidsregler, arbetstidsregler eller blir psykiskt pressad att hinna med mer är vad som är möjligt inom regelverken. Vid transportupphandlingar finns möjligheten att gallra bort dessa farliga och osäkra transporter, genom att välja transportföretag som SKATTEVERKET HAR GJORT undersökningar om hur utbredd den "svarta marknaden" är i ett antal branscher. I flera branscher som har en historia av mycket svart arbetskraft har den svarta marknaden minskat dramatiskt, exempelvis hotell- och restaurangbranschen, bygg- och anläggningsbranschen samt städbranschen. Inom transportnäringen har den svarta marknaden däremot ökat. Som transportinköpare har du ett ansvar att välja transportörer som följer lagar och förordningar, betalar moms och andra skatter, har schyssta löner och pensionsförmåner till sina anställda. Som transportinköpare har du ett stort ansvar för hur utvecklingen i transportnäringen blir, vilket i sin tur påverkar vilka fordon du dagligdags möter i trafiken. NÄR VI INOM Q3 Forum för hållbara transporter talar om hållbara transporter och schyssta villkor, så talar vi om hållbarhet inom miljöområdet, trafiksäkerhetsområdet, arbetsmiljöområdet och inom det sociala området. Vi vet att tung lastbilstrafik har en avsevärd miljöpåverkan. Men genom att aktivt välja ett transportföretag som har en ny fräsch bilpark, som arbetar med nya förnybara bränslen, som arbetar med bränslebesparande körsätt så kan den miljöpåverkan minskas betydligt. Satsa på en god placering. Funderar du på att flytta ditt företag inom eller till Borås, så har vi ett riktigt praktläge. Bara några hundra meter från centrum och nära Riksväg 40 som skär genom staden. En fastighet med fantastiska möjligheter till exponering mot framför allt motorvägen. Här finns kvm höglager med en lasthöjd på 7,5 m och lastmöjligheter via nio portar, kvm kontor och cirka kvm butiksyta. Lokalerna är fullt sprinklade och såväl restaurang som post finns i samma byggnad. Halvera dina kostnader med AGV automation utan att investera Med 30 års gedigen branscherfarenhet och 2500 levererade truckar, har AGVE Group marknadens mest flexibla AGV-system. Vi kan leverera standardoch specialtruckar kombinerat med ett världsledande styrsystem och 24/7 eftermarknadssupport. Kontakta Johannes Öhrvik på eller AGVE Best partner sveareal.com AGVE AB Askims Industriväg 9 SE Askim, Sweden

Grön våg inom sjöfarten

Grön våg inom sjöfarten HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM SVENSK SJÖFART SVENSK En bilaga om en spännande framtidsbransch Grön våg inom sjöfarten Tuffare miljökrav, alternativa bränslen och energisparande lösningar gör branschen

Läs mer

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet. Utbildningar. & Konsulttjänster. för- inköp logistik juridik. Kompetensutveckling inom

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet. Utbildningar. & Konsulttjänster. för- inköp logistik juridik. Kompetensutveckling inom Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Utbildningar & Konsulttjänster för- logistik juridik Kompetensutveckling inom handling, upphandling och logistik 2013-2014 Silf är Sveriges Inköps- och Logistikförbund

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen TRANSPORT9 LOGISTIK NR 1 MAJ 2004 STRATEGISKA LOGISTIKCENTRAN SIDAN 8 Vi får allt säkrare transporter till sjöss SIDAN 6 Lösningar genom tredjepartslogistik SIDAN 15 EU satsar på kombinerade transporter

Läs mer

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 2010 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Lean vände plastfabriken Logistikerna måste ta ökat miljöansvar

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

magasinet Många ljuspunkter för transportnäringen LOGISTIK Carina R Nilsson, VD för Sveriges Åkeriföretag:

magasinet Många ljuspunkter för transportnäringen LOGISTIK Carina R Nilsson, VD för Sveriges Åkeriföretag: magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 4 december 2007 Carina R Nilsson, VD för Sveriges Åkeriföretag: Många ljuspunkter för transportnäringen Sidan 4-6 Sidan 8-9

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2010 FOTO: TRANSPLAIN AB innehållsförteckning sida VD har ordet 3 Organisation och verksamhetsområden 4 Alwexkoncernen 4 Organisation 6 Verksamhetsområden 7 Tillståndspliktig verksamhet

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLA DIN PERSONAL en god investering oavsett konjunktur

KOMPETENSUTVECKLA DIN PERSONAL en god investering oavsett konjunktur ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY MEDIA GROUP ANNONS Utbildning DISTRIBUERAS I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2014 Nytt år med nya möjligheter KOMPETENSUTVECKLA DIN PERSONAL en god investering

Läs mer

Future Transport. Transportsektorn bär tungt ansvar för klimatförändringar

Future Transport. Transportsektorn bär tungt ansvar för klimatförändringar Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 2 2007 OPP och OPS het fråga i branschen Norske Skog väljer järnvägen Hastighetsrekord banar väg för ny teknik Transportsektorn

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

Future Transport. Strategiska hamnar och kombiterminaler utpekade Tredje järnvägspaketet godkänt Förslag om förbättrad godstrafik i EU

Future Transport. Strategiska hamnar och kombiterminaler utpekade Tredje järnvägspaketet godkänt Förslag om förbättrad godstrafik i EU Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 4 2007 Strategiska hamnar och kombiterminaler utpekade Tredje järnvägspaketet godkänt Förslag om förbättrad godstrafik i EU Ingen nämnd, ingen glömd! ÄLGHULT

Läs mer

ANNONS ANNONS. Hela bilagan är en annons från KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg. År 2005 index 100. År 2020 index 50

ANNONS ANNONS. Hela bilagan är en annons från KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg. År 2005 index 100. År 2020 index 50 År 2005 index 100 en helt klimatneutral svensk godstransportnäring är det långsiktiga MÅlet för samarbetsorganisationen kneg, som idag består av 15 företag, statliga Verk och organisationer. i ett kortare

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 4 APRIL 2014 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Inga storverk utan godhet Randy Lewis, om att ge funktionshindrade chans till jobb. Avreglerad transportmarknad

Läs mer

transport, logistik & infrastruktur

transport, logistik & infrastruktur HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS transport, logistik & infrastruktur SMART KLIMAT med biogas KORT TRANSPORT på järnvägarna UNIK LOGISTIK samarbete i Köpenhamn DISTRIBUERAS MED SYDSVENSKAN DEN 30 NOVEMBER

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

I fäders spår för framtids segrar: Järnvägen 150 år

I fäders spår för framtids segrar: Järnvägen 150 år En tidning från Banverket om gods och affärer #1/2006 Bakom ridåerna i kimröksfabriken I fäders spår för framtids segrar: Järnvägen 150 år Sjövägen till öst när tåget får bestämma Från rekordår till jubileumsår

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #1 2014. Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW Logistiken hjälper oss behålla vår position som premiummärke Jack Ruus Sundby, logistikchef, BMW TEKNIK Mobilanpassa e-handelssajten KLINGEL Giganten som lockas av flexibiltet INNIGHT Leverans över natten

Läs mer

Förutsättningarna ändrar sig hela tiden

Förutsättningarna ändrar sig hela tiden Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2006 Förutsättningarna ändrar sig hela tiden FEHMARN BELT TAR NORDEN TILL EUROPA Hector Rail utmanar godsjättarna 16 STÄDER VILL BLI CENTRUM FÖR LOGISTIK

Läs mer

logistik Så blev texmex hela Sveriges fredagsmys magasinet Vinjett grå Duktiga förare sparar var sjunde tankning

logistik Så blev texmex hela Sveriges fredagsmys magasinet Vinjett grå Duktiga förare sparar var sjunde tankning logistik NR 4 DEC 2012 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Duktiga förare sparar var sjunde tankning Frank Bylin om vägen tillbaka efter dödsolyckan Samarbete stoppade

Läs mer

POSTNORD LOGISTICS AWARD

POSTNORD LOGISTICS AWARD Vi arbetar med att optimera hela flödet Anna Bergvall, Supply Chain Manager hos Nestlé Norden POSTNORD LOGISTICS AWARD Årets vinnare utsedd GUIDEN Förpackningstips TEKNIK Så fungerar lagersimulering POSTNORD

Läs mer