SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT Ökad produktivitet och konkurrenskraft i träbranschen Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och Marie Johansson

2 FÖRORD Hur stärker vi konkurrenskraften och tillväxten i träbranschen i Västernorrlands och Jämtlands län? Hur kan vi öka träförädlingen i regionen? Hur kan det på sikt leda till att träindustrin blir mer förändringsbenägen, mer anpassningsbar, så att den kan förutse och främja ekonomiska förändringar och ökad produktivitet. En viktig källa till stärkt konkurrenskraft och tillväxt är förmågan att öka produktiviteten. För att få svar på dessa frågor har det lagts stor fokus på samarbete mellan medlemsföretagen, samarbete i gemensamma marknadsstrategier, nätverksbyggande, utvecklande av gemensam hemsida och andra mindre delprojekt. Under många år har jag funderat över hur träindustrin i våra regioner ska börja få tillgång till varandras kunskap och marknader. Utifrån detta projekt ser jag stora möjligheter att komma igång med ökat samarbete för framtida nätverksbyggande inom regionerna och även påbörja bygga samarbete med nätverk över länsgränserna. Jag anser att det är det viktigt att företagsledarna med personal börjar lära känna varandra och få insikt om andra företag i länen för att börja bygga sociala nätverk. Agneta Ingvarsson Projektledare 2

3 SAMMANFATTNING I samband med bildandet av Ywood ekonomisk förening ansöktes om projektet Ökad produktivitet och konkurrenskraft i träbranschen som beviljades och startades med avslut Projektet är indelat i olika aktiviteter och dess strategier är att ändra företagens attityder och traditioner, med inriktning för att stärka konkurrenskraft och tillväxten för att öka produktiviteten. Projektet har drivit följande aktiviteter med att introducera och utveckla samarbete för gemensam marknadsutveckling och webbsida, förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning, fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad, kapitalförsörjning, effektivare distributions- och inköpskanaler, rapportering, uppföljning och utvärdering internt. Projektets syfte har varit att på lång sikt stärka träindustrin i Västernorrlands och Jämtlandslän och att både småskaliga företag och den storskaliga trävaruindustrin skall samverka i den globala marknaden. Projektets mål har varit att öka träindustrins konkurrenskraft och bygga broar genom ökad samverkan i Västernorrlands och Jämtlands län. Projekttiden inleddes med stark nedgång inom träindustrin pga. den globala finanskrisen som medförde att orderingången minskade, utvecklingen avstannade och många medlemsföretag var tvungna att dra ned på personalstyrkan. Trots detta fanns det företag som i samverkan lyckades växa och utvecklas kraftfullt. De aktiviteter som har genomförts i projektet och de deltagande träindustriföretagens samverkan har medfört att många av företagen har gått ur krisen med bättre grundförutsättning. Samtliga mätbara indikatorer har följts upp och redovisar uppfyllda mål, förutom antal kvinnor, nystartade företag och antal infrastrukturprojekt för kunskapsförsörjning Framtida behov - Medlemsföretag i Ywoods ekonomiska föreningen ser nätverksbyggande som en viktig resurs och en möjlighet att tillsammans ta nästa steg och möta den internationella marknaden på ett kostnadseffektivt sätt och genom att samarbeta. För att internationalisering skall vara möjligt för småskaliga träindustriföretag ser Ywood det som ett krav att ha bred kunskap i affärsutveckling och ett bra samarbete mellan träindustriföretagen. För att möta framtiden tror medlemsföretagen i Ywood att det är viktigt att skapa skräddarsydda utbildningar i samarbete med universitet och näringslivet, som är anpassad till dagen och framtida träindustri för att möta den internationella konkurrenskraften. Vi finner även ett behov av att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund träder in i träbranschen som ledare eller ägare av träföretag. Ywood kan vara en aktör att inspirera och stötta ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund som har träkunskap från sina hemländer. 3

4 Innehåll 1 BAKGRUND PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLANDE AV SYFTE OCH MÅL Projektbeskrivning Målgrupper Syfte Mål ARBETSSÄTT OCH ARBETSBESKRIVNING STÖRNING I PROJEKTET GENOMFÖRDA AKTIVITETER Befästa innovationssystemet Gemensam marknadsutveckling Introducera och utveckla samarbetet för gemensam webbsida Förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning Studieresor, produkt-, maskinmässor, företagsbesök, trädagar i Nässjö Teknikutveckling Medverka till vidareutveckling till Träcentra Produktutveckling Metodutveckling för lärlingsutbildning/ky Fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad Kapitalförsörjning Effektivare distributions- och inköpskanaler Rapportering Uppföljning och utvärdering internt Projektadministration Övrigt INDIKATORER - Se bilaga

5 1 BAKGRUND Ywood ekonomisk förening nedan kallad Ywood är en medlemsförening inom träindustrin i Västernorrland och Jämtland. Förening grundades oktober 2007 efter att det tidigare drivits som ett länsstyrelseprojekt för träindustriföretagen i Västernorrland med startår I samband med att föreningen bildades gjordes en EU projektansökan Ökad träförädling och konkurrenskraft i träbranschen. Projektet beviljades med startdatum och slutdatum , men förlängdes till Se avsnitt 4 Störning i projektet. I dagsläget är vi 22 medlemsföretag varav 19 från Västernorrlands län och tre företag från Jämtlands län. I samband med start 2008 var det 18 medlemsföretag varav 17 från Västernorrlands län och ett företag från Jämtlands län. Alltså en ökning av medlemsföretag med två företag från Västernorrlands län och två företag från Jämtlands län. + Medlemsföretagen i global verksamhet = Kunden i globala blickfånget 5

6 2 PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLANDE AV SYFTE OCH MÅL 2.1 Projektbeskrivning Projektet är indelat i olika aktiviteter och dess strategier är att ändra företagens attityder och traditioner, med inriktning för att stärka konkurrenskraften och tillväxten för att öka produktiviteten. Projektet har drivit följande aktiviteter med att introducera och utveckla samarbete för gemensam marknadsutveckling och webbsida, förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning, fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad, kapitalförsörjning, effektivare distributions- och inköpskanaler, rapportering, uppföljning och utvärdering internt, 2.2 Målgrupper Projektets målgrupp var träindustrin, i Västernorrlands och Jämtlands län. 2.3 Syfte Projektets syfte är att förbättra träbranschens konkurrenskraft genom ökad produktivitet på lång sikt Träindustrin och Ywood i samverkan 2.4 Mål Målet var att varaktigt öka företagens produktivitet och främja mer innovation och förnyelse i branschen för att företagen till fullo ska kunna utveckla sin tillväxtpotential. 3 ARBETSSÄTT OCH ARBETSBESKRIVNING En projektgrupp bildades bestående av medlemsföretag och de har tillsammans med ledningen varit kärnan i verksamheten. Projektgruppen har träffats kontinuerligt varannan månad. Vi arrangerade lokalmöten i Västernorrlands och Jämtlands län. I samband med lokalmöten inbjöds medlemsföretagen och övrig träindustriföretag i länen. På mötena informerades om Ywood syfte, avrapportering av projekt, operativt tog vi del av företagens aktuella och framtida behov samt byggde socialt samarbete. En frågeenkät skickats ut till medlemsföretagen för att fastställa att Ywood jobbar i rätt riktning utifrån medlemsnyttan och att träindustrin har uppfattat Ywoods projektaktiviteter så att de kan ta del och medverka utifrån deras företagsbehov och strategiska utvecklingsarbeten. Se Bilaga.2- Frågeformulär. 6

7 Övrig arbetssätt för att sprida Ywoods informationsflöde har varit att kontinuerligt skicka ut Nyhetsbrev samt att hålla hemsidan uppdaterad. Projektets olika aktiviteter har alltid utgått från företagens behov och uppstått enligt företagens önskemål i strukturerat samråd med projektgruppen och inom projektets ramverk. 4 STÖRNING I PROJEKTET I samband med att projektet påbörjades lämnade utsedd projektledare och projektkoordinator projektet för andra uppgifter i annan verksamhet. Ywood ekonomisk förenings styrelse fick akuta problem då de stod utan projektledare och projektkoordinator. Ny upphandling startades och projektet gick till Restartum AB. En projektledargrupp bildades med Agneta Ingvarsson som projektledare och Ulf Ingvarsson samt Sofie Indevall som projektkoordinatorer. I samband med projektets uppstart framkom från medlemmarna önskemål om revidering av projektet. Ovanstående bidrog att projektets reviderades och ny reviderad ansökan lämnades in. Ansökan beviljades samt att det blev en förlängning fram till GENOMFÖRDA AKTIVITETER 5.1 Befästa innovationssystemet Gemensam marknadsutveckling En viktig knutpunkt för Ywoods medlemsföretag har varit gemensamma nationella mässaktiviteter. Främst då på Hem och Villa mässorna. Under projektperioden har företagen medverkat och ställt ut sina produkter på fem mässor fördelat på Stockholm, Göteborg, Malmö och Örnsköldsvik. År 2008 hyrde Ywood en monteryta på 140 kvm i Stockholm där åtta företag ställde ut sina produkter. År 2009 hyrdes vi en monteryta på 100 kvm som sju företag delade på. ÖrnExpo mässa i Örnsköldsvik Målsättning och syftet med mässorna. Ywood representerar träindustrin i Västernorrland och Jämtland Träindustriföretagen marknadsför sina företag och produkter själva under Ywoods paraply. På mässan knyter företagen nya kunder samt att de har möjlighet att träffa och bjuda in gamla kunder Företagen kan på plats snabbt besöka kund för att måttsätta och offerera. Socialt och nätverksbyggande inom träindustriföretagen Tids och kostnadseffektivt för företagen pga. att Ywood arrangerar hela mässpaketet Hem & Villa mässan i Stockholm 7

8 I Ywoods gemensamma mässmontern deltar företag med mer eller mindre mässkunskap vilket ger de nya företagen en fördel att få ta del av deras erfarenheter. Skriftliga och muntliga kommentarer från utställarna från Hem & Villa i Stockholm: Många bra diskussioner och seriösa kunder Bättre än förväntan vi hade Bra- vi är nöjda med mässan Känns som den bästa för oss på de år vi varit med Bra respons med kunder efter mässan redan fyra affärer Bra kontaktsskapande Gett möjlighet till nya kunder Se marknad och konkurrenter Spetsa till sina produkter och se vad som är i ropet Få insikt av vad kunderna efterfrågar Nationell omvärldsanalys Introducera och utveckla samarbetet för gemensam webbsida I samband med att Ywood avslutades som ett länsstyrelseprojekt år 2007 var det ca 95 träindustriföretag med på listan. När Ywood övergick till en ekonomisk förening blev det 18 företag som gjorde ett aktivt val att gå med som medlem i Ywood. Ywoods gamla hemsida blev därmed inaktuell. Det blev då en hög prioritet att bygga en gemensam marknadssida på nätet för medlemsföretagen under Ywoods paraply. Tillsammans med styrgruppen och projektledningen utformades en aktiv och utvecklingsbar hemsida för medlemsföretagen, Hösten 2009 lades sidan ut på nätet. På hemsidan finns en enklare presentation över medlemsföretagen med länkning till deras egna hemsidor, nyhetsbrev, aktuella aktiviteter, bildgalleri av produkter från samtliga medlemsföretag, etc. Sidan uppdateras kontinuerligt och hög prioritet har lagts på sökoptimering för att sidan skall vara synlig med många träffar på Google. 5.2 Förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning Studieresor, produkt-, maskinmässor, företagsbesök, trädagar i Nässjö Under projekttiden har vi: besökt Ligna maskinmässan i Hannover. En gruppresa på tre dagar med 10 personer från Ywoods medlemsföretag och IUC i Västerbotten besökt maskinmässan i Nässjö. En gruppresa på 20 personer. Två dagars besök på maskinmässan samt en räkbåtstur för att utveckla det sociala nätverket inom föreningen 8

9 haft sex lokalmöten, fyra i Västernorrlands län och två i Jämlands län. Dessa möten har alltid innehållit ett företagsbesök, presentationer av deltagande företag, projektrapportering, medlemsinformation och social samvaro. haft följande seminarier o Goda exempel på nätverkssamarbeten presenterat av Arne Nyberg, Trä Ämnen. Arne berättar hur samarbetet uppkom mellan Träämnen SCA IKEA och om hur viktiga nätverkssamarbeten är och i detta fall har Ywood spelat en stor roll. o Vikten av styrelsearbete i våra företag, litet som stor o Långsiktigt nätverksbyggande i ett globalt perspektiv Förelästes av Sven- Olof Holmström med 50 års erfarenhet från Skellefteå Snickeri Central, SSC Teknikutveckling Under projekttiden har Ywood skapat och anordnat en CAD-utbildning i Kramfors för att möta upp utvecklingen som sker i träindustrin. Utbildningen skräddarsyddes utifrån träindustrins behov och önskemål. CAD-utbildningen genomfördes under tre månader, en lärarledd heldag per vecka och däremellan självstudier Medverka till vidareutveckling till Resurscentra Träcentra har planerats och diskuteras under projekttiden men det har varit svårt att definiera hur upplägget skall utformas då företagen inte har klart för sig säte, innehåll, finansiering och hur Träcentrat skall användas. Då behovet är stort för träindustrin har vi kommit fram till att en större kartläggning bör ske över hur vi går vidare. Frågor som bl.a. uppkommit är hur kan vi knyta samman det med kommande träindustriutbildningar, dvs. vuxenutbildning högskoleutbildning och universitet. Bör Resurscentra/Träcentra finnas i både i Västernorrlands och Jämtlands län? Hur ser behoven ut i de olika länen? Produktutveckling Under projektets gång har Ywood medverkat till en samarbetsutveckling för produkten LEKA Sweden. Ywoods uppgift har varit att medverka till att hitta producenter och samarbetspartner för LEKA:s produktion i våra regioner. Genom möten, diskussioner och företagsbesök har Ywood medverkat till att analyserat möjligheterna att hitta lämpliga producenter som genom samarbete kan ge ökad produktivitet och få en kostnadseffektiv distribution. Detta har bl.a lett till att det har påbörjat ett samarbete med provtillverkning mellan några företag och är under utvärdering. LEKA (text från LEKAS hemsida) 9

10 I LEKA serien LEKA Objects finner Du lekmöbler (hjulförsedda djur som kan tjäna som förvaring), hyllor, bokstöd, pallar, den berömda lekbacken på hjul som kan användas för att förvara leksaker i eller att åka runt i och slutligen fina mattor i LEKA färgerna. Lekaprodukterna är lätt igenkännbara tack vare sina speciella LEKA-värden som finns på alla produkter här är några exempel: Nyckelhålet Trojanska hästen Bilder från LEKAS hemsida Länk till LEKAS Swedens hemsida Metodutveckling för lärlingsutbildning/ky En utbildningsgrupp bildades i föreningen för att fastställa behovet och innehåll i en ev. lärlingsutbildning eller KY utbildning. En f.d. proprefekt från Universitet och Högskoleområdet bjöds in för att medverka till att skapa ett nytt utbildningskoncept för träindustrin. I den dialogen som framkom i utbildningsgruppen blev vi medveten om att vi inte var klara över träindustrins framtida behov, vilken typ arbetskraft kommer att vara av vikt i nästa generation, vad behöver sågverksindustrin och Utbildningsgruppen vad behöver snickeriindustrin? För att starta upp nya utbildningar finns det krav på att besvara ett antal frågor. De frågeställningarna som då framkom gav oss insikt att en fördjupning i frågan måste ske i samarbete med träindustriföretagen innan en utbildning överhuvudtaget kan startas upp. Ywood beslutade att ansöka om en förstudie för att kartlägga behovet av anpassad träutbildning för industrin i Västernorrland och Jämtlandslän. Förstudien Träkompetens och ökad träförädling beviljades av Tillväxtverket i december 2009 och skall vara avslutad Vi ser förstudien som en möjlighet att få större klarhet i utbildningsbehovet och hur vi kan arbeta för att öka träförädlingen i våra träindustriföretag i vår region. En diskussion har länge förts inom Ywood om att skapa ett Träcentra och här ser vi en möjlighet att koppla sammans ett Träcentra i samarbete med träindustrin, Vuxenutbildning och Universitet/Högskola. Under projektet gång blev det en medvetenhet av att det är få kvinnor i träindustrin men däremot så är det kvinnor som går och har gått träutbildningarna. Varken företagen eller lärarna hade någon kunskap eller förklaring varför kvinnor inte jobbar inom träindustrin. Samma reflektion blev det gällande utländsk arbetskraft. 10

11 Vi fick även en insikt att företagen med äldre ledare/ägare planerar att lägga ned sina företag då inte barnen eller någon annan i det egna nätverket vill ta över verksamheten. Den enda utvägen de ser är att lägga ned sin verksamhet. Utifrån denna insikt valde Ywood att göra en ansökan om förstudie för att kartlägga vilka kurser utbildningar, lämpliga nätverk som behövs för att integrera kvinnor och utländsk arbetskraft inom träindustrin. Förstudien Genus perspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling "beviljades av Tillväxtverket i december 2009 och skall vara avslutad Fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad I samband med att Ywood bildade ekonomisk förening skapades en stark kärngrupp med 18 medlemsföretag. Ywoods starka säte var då träindustriföretag från Västernorrlandslän. I uppstart av den ekonomiska föreningen fastställdes mål att vidga nätverket till träindustrin i Jämtlandslän. I dagsläget är det tre medlemsföretag från Jämtland varav en Jämte sitter i styrelsen och styrgruppen. Under vår projekttid har de Jämtländska företagen visat stort intresse av Ywood men ser avstånden som problematisk. Ywoods styrgrupp har påbörjat en strategi hur vi skall stärka banden mellan träindustrin i Västernorrland och Jämtland. Möten och diskussioner har påbörjat med bl.a. nätverken - Trätorget, Småsågarna och LRF i Jämtland, samt kontakter och aktiviteter har påbörjat mede IUC i Västerbotten. Kontakter har även påbörjats med andra nätverk som JiLU Tema Trä, Jämtland och Z-group. CADCAM Mässor Utbildning Nätverksbyggande Mål Tankeverkstad CAD CAM Kunskapsbank Konsulter Personal Medlemsföretag Då nätverksbyggande är färskvara arbetar Ywood kontinuerligt med att följa upp medlemsnyttan för företagen och att vidga kontaktskapande mot andra och önskemål. Exempel på nätverk utifrån behov kontaktskapande har varit lokalmöten på träindustriföretag i båda länen, seminarier, nätverksmöten, företagsbesök, gemensamma mässor och studieresor. Spindel för framtida nätverksbyggande Ywoods projektledare har under projekttiden medverkat i Ett länsprojekt via Universitetet som har riktat sig till samtliga projektledare och processledare i Västernorrland. Det har medfört utökat nätverksbyggande mellan andra nätverk, projektprogram och länsstyrelsen i Västernorrland. RTP sammankomster, seminarier för att ta del av strategiska länssatsningar i länet. Detta för att kunna följa vad som händer och att kunna delge det till Ywoods medlemsföretag. 5.4 Kapitalförsörjning I samband med projektansökan belystes behovet av finansieringshjälp till träindustriföretagen. Under projekttiden har det varit en stark nedgång inom träindustrin som har medfört mer 11

12 överlevnad än utveckling. Trots viljan att växa har det inte varit möjligt under denna tidsperiod då marknaden har varit i en negativ spiral. Detta har medfört hos många medlemsföretag en minskning av personal, avstannad utveckling och mindre orderingång. För att bryta trenden och öka investeringsviljan i företagen och skapa förutsättning för extern kapitalförsörjning så behövs en stark ledning där bl.a. vikten av extern styrelse har framkommit, vilka för vissa banker kan vara en förutsättning för att gå in med kapital. Aktiviteter som har genomförts under projekttiden för att stödja företagen i detta har varit Rådgivningsstöd till företag i samband med ansökning till externa kapital för företagsinvesteringar Seminarier om Företagsekonomi och vikten av extern styrelse 5.5 Effektivare distributions- och inköpskanaler Under projekttiden har projektledningen jobbat fram tre gemensamma avtal för Ywoods medlemmar. Arbete med att minska kostnaderna har bedrivits utifrån medlemmarnas produkter och önskemål. Det har visat sig att det har varit komplicerat p.g.a. företagens stora variationer i produkter och behov. De träffade gemensamma avtal är: Inköp av elenergi - Powertrade Skräddarsydd marknadsinformation - Byggfakta Transportavtal - Schenker Utifrån den erfarenhet som projektledningen har erhållit finns önskemål från medlemsföretagen att jobba vidare på andra mera lämpliga områden t.ex. inköp av material, beslag etc. där företagen har möjlighet till samköp för att minska sina kostnader. 5.6 Rapportering Rapportering har kontinuerligt skett till medlemsföretagen, övrig träindustri i Västernorrland och Jämtland via Nyhetsbrev per post som senare övergått till e-post. Se exempel bilaga 3 - Nyhetsbrev nr 59 Ywoods hemsida där kan man finna information om kommande och genomförda projektaktivitet. Företagsträffar hos medlemsföretagen Lokalmöten öppna för hela träindustrin i vår region. Lägesrapportering i samband med insända rekvisitioner till Tillväxtverket och samtliga medfinansiärer Ywood ekonomisk styrelse och på projektgruppsmöten Årliga verksamhetsberättelser 12

13 5.7 Uppföljning och utvärdering internt Uppföljning har skett kontinuerligt med ordförande och projektgruppen. Ordförande och projektledning har haft kontinuerlig kontakt flera gånger per månad för att stämma projektaktiviteterna och projektekonomin. Projektgruppen har haft möten varannan månad samt vid behov per telefon. På projektmötena har uppföljning och utvärdering av samtliga aktiviteter och projektekonomi skett. 5.8 Projektadministration Löpande administration under projektets gång har sköts av projektledning i samverkan med Kontoret OnLine i Lycksele AB. Rapportering av rekvisitioner sker regelbundet till ordförande, styrelsen och projektgruppen via e-post och på mötena. 5.9 Övrigt Artiklar i ÖA och NTT Bilaga 4 - Ywood ordnar utbildning i Kramfors Bilaga 5 - NTT artikel 6 INDIKATORER - Se bilaga 1 13

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Aktivitetsplan 2012:1

Aktivitetsplan 2012:1 Aktivitetsplan 2012:1 1 AKTIVITETSPLAN 2012:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 3 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 3 2012 08 01 2012 09 30 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har nu varit igång sedan 1 februari 2012 och kommer att fortgå till och

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Smallest. Näringslivsavdelningen Sammanställning av projekt 2010-2011. Projekttid 2009-07-01-2012-06-30 Projektledare

Smallest. Näringslivsavdelningen Sammanställning av projekt 2010-2011. Projekttid 2009-07-01-2012-06-30 Projektledare Smallest Projekttid 2009-07-01-2012-06-30 Projektledare Eleonore Hedman Projektkoordinator Ken Swanson 50 % Projektet ska leda till att förståelsen för och användandet av småskaliga förnybara energilösningar

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. C**'* KU L o TRAFIKKONTORET 2010-02-15 Håkan Carlbom Tel: 076-122 6326 Hakan.carlbom@tk.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr:

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer