SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT Ökad produktivitet och konkurrenskraft i träbranschen Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och Marie Johansson

2 FÖRORD Hur stärker vi konkurrenskraften och tillväxten i träbranschen i Västernorrlands och Jämtlands län? Hur kan vi öka träförädlingen i regionen? Hur kan det på sikt leda till att träindustrin blir mer förändringsbenägen, mer anpassningsbar, så att den kan förutse och främja ekonomiska förändringar och ökad produktivitet. En viktig källa till stärkt konkurrenskraft och tillväxt är förmågan att öka produktiviteten. För att få svar på dessa frågor har det lagts stor fokus på samarbete mellan medlemsföretagen, samarbete i gemensamma marknadsstrategier, nätverksbyggande, utvecklande av gemensam hemsida och andra mindre delprojekt. Under många år har jag funderat över hur träindustrin i våra regioner ska börja få tillgång till varandras kunskap och marknader. Utifrån detta projekt ser jag stora möjligheter att komma igång med ökat samarbete för framtida nätverksbyggande inom regionerna och även påbörja bygga samarbete med nätverk över länsgränserna. Jag anser att det är det viktigt att företagsledarna med personal börjar lära känna varandra och få insikt om andra företag i länen för att börja bygga sociala nätverk. Agneta Ingvarsson Projektledare 2

3 SAMMANFATTNING I samband med bildandet av Ywood ekonomisk förening ansöktes om projektet Ökad produktivitet och konkurrenskraft i träbranschen som beviljades och startades med avslut Projektet är indelat i olika aktiviteter och dess strategier är att ändra företagens attityder och traditioner, med inriktning för att stärka konkurrenskraft och tillväxten för att öka produktiviteten. Projektet har drivit följande aktiviteter med att introducera och utveckla samarbete för gemensam marknadsutveckling och webbsida, förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning, fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad, kapitalförsörjning, effektivare distributions- och inköpskanaler, rapportering, uppföljning och utvärdering internt. Projektets syfte har varit att på lång sikt stärka träindustrin i Västernorrlands och Jämtlandslän och att både småskaliga företag och den storskaliga trävaruindustrin skall samverka i den globala marknaden. Projektets mål har varit att öka träindustrins konkurrenskraft och bygga broar genom ökad samverkan i Västernorrlands och Jämtlands län. Projekttiden inleddes med stark nedgång inom träindustrin pga. den globala finanskrisen som medförde att orderingången minskade, utvecklingen avstannade och många medlemsföretag var tvungna att dra ned på personalstyrkan. Trots detta fanns det företag som i samverkan lyckades växa och utvecklas kraftfullt. De aktiviteter som har genomförts i projektet och de deltagande träindustriföretagens samverkan har medfört att många av företagen har gått ur krisen med bättre grundförutsättning. Samtliga mätbara indikatorer har följts upp och redovisar uppfyllda mål, förutom antal kvinnor, nystartade företag och antal infrastrukturprojekt för kunskapsförsörjning Framtida behov - Medlemsföretag i Ywoods ekonomiska föreningen ser nätverksbyggande som en viktig resurs och en möjlighet att tillsammans ta nästa steg och möta den internationella marknaden på ett kostnadseffektivt sätt och genom att samarbeta. För att internationalisering skall vara möjligt för småskaliga träindustriföretag ser Ywood det som ett krav att ha bred kunskap i affärsutveckling och ett bra samarbete mellan träindustriföretagen. För att möta framtiden tror medlemsföretagen i Ywood att det är viktigt att skapa skräddarsydda utbildningar i samarbete med universitet och näringslivet, som är anpassad till dagen och framtida träindustri för att möta den internationella konkurrenskraften. Vi finner även ett behov av att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund träder in i träbranschen som ledare eller ägare av träföretag. Ywood kan vara en aktör att inspirera och stötta ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund som har träkunskap från sina hemländer. 3

4 Innehåll 1 BAKGRUND PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLANDE AV SYFTE OCH MÅL Projektbeskrivning Målgrupper Syfte Mål ARBETSSÄTT OCH ARBETSBESKRIVNING STÖRNING I PROJEKTET GENOMFÖRDA AKTIVITETER Befästa innovationssystemet Gemensam marknadsutveckling Introducera och utveckla samarbetet för gemensam webbsida Förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning Studieresor, produkt-, maskinmässor, företagsbesök, trädagar i Nässjö Teknikutveckling Medverka till vidareutveckling till Träcentra Produktutveckling Metodutveckling för lärlingsutbildning/ky Fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad Kapitalförsörjning Effektivare distributions- och inköpskanaler Rapportering Uppföljning och utvärdering internt Projektadministration Övrigt INDIKATORER - Se bilaga

5 1 BAKGRUND Ywood ekonomisk förening nedan kallad Ywood är en medlemsförening inom träindustrin i Västernorrland och Jämtland. Förening grundades oktober 2007 efter att det tidigare drivits som ett länsstyrelseprojekt för träindustriföretagen i Västernorrland med startår I samband med att föreningen bildades gjordes en EU projektansökan Ökad träförädling och konkurrenskraft i träbranschen. Projektet beviljades med startdatum och slutdatum , men förlängdes till Se avsnitt 4 Störning i projektet. I dagsläget är vi 22 medlemsföretag varav 19 från Västernorrlands län och tre företag från Jämtlands län. I samband med start 2008 var det 18 medlemsföretag varav 17 från Västernorrlands län och ett företag från Jämtlands län. Alltså en ökning av medlemsföretag med två företag från Västernorrlands län och två företag från Jämtlands län. + Medlemsföretagen i global verksamhet = Kunden i globala blickfånget 5

6 2 PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLANDE AV SYFTE OCH MÅL 2.1 Projektbeskrivning Projektet är indelat i olika aktiviteter och dess strategier är att ändra företagens attityder och traditioner, med inriktning för att stärka konkurrenskraften och tillväxten för att öka produktiviteten. Projektet har drivit följande aktiviteter med att introducera och utveckla samarbete för gemensam marknadsutveckling och webbsida, förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning, fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad, kapitalförsörjning, effektivare distributions- och inköpskanaler, rapportering, uppföljning och utvärdering internt, 2.2 Målgrupper Projektets målgrupp var träindustrin, i Västernorrlands och Jämtlands län. 2.3 Syfte Projektets syfte är att förbättra träbranschens konkurrenskraft genom ökad produktivitet på lång sikt Träindustrin och Ywood i samverkan 2.4 Mål Målet var att varaktigt öka företagens produktivitet och främja mer innovation och förnyelse i branschen för att företagen till fullo ska kunna utveckla sin tillväxtpotential. 3 ARBETSSÄTT OCH ARBETSBESKRIVNING En projektgrupp bildades bestående av medlemsföretag och de har tillsammans med ledningen varit kärnan i verksamheten. Projektgruppen har träffats kontinuerligt varannan månad. Vi arrangerade lokalmöten i Västernorrlands och Jämtlands län. I samband med lokalmöten inbjöds medlemsföretagen och övrig träindustriföretag i länen. På mötena informerades om Ywood syfte, avrapportering av projekt, operativt tog vi del av företagens aktuella och framtida behov samt byggde socialt samarbete. En frågeenkät skickats ut till medlemsföretagen för att fastställa att Ywood jobbar i rätt riktning utifrån medlemsnyttan och att träindustrin har uppfattat Ywoods projektaktiviteter så att de kan ta del och medverka utifrån deras företagsbehov och strategiska utvecklingsarbeten. Se Bilaga.2- Frågeformulär. 6

7 Övrig arbetssätt för att sprida Ywoods informationsflöde har varit att kontinuerligt skicka ut Nyhetsbrev samt att hålla hemsidan uppdaterad. Projektets olika aktiviteter har alltid utgått från företagens behov och uppstått enligt företagens önskemål i strukturerat samråd med projektgruppen och inom projektets ramverk. 4 STÖRNING I PROJEKTET I samband med att projektet påbörjades lämnade utsedd projektledare och projektkoordinator projektet för andra uppgifter i annan verksamhet. Ywood ekonomisk förenings styrelse fick akuta problem då de stod utan projektledare och projektkoordinator. Ny upphandling startades och projektet gick till Restartum AB. En projektledargrupp bildades med Agneta Ingvarsson som projektledare och Ulf Ingvarsson samt Sofie Indevall som projektkoordinatorer. I samband med projektets uppstart framkom från medlemmarna önskemål om revidering av projektet. Ovanstående bidrog att projektets reviderades och ny reviderad ansökan lämnades in. Ansökan beviljades samt att det blev en förlängning fram till GENOMFÖRDA AKTIVITETER 5.1 Befästa innovationssystemet Gemensam marknadsutveckling En viktig knutpunkt för Ywoods medlemsföretag har varit gemensamma nationella mässaktiviteter. Främst då på Hem och Villa mässorna. Under projektperioden har företagen medverkat och ställt ut sina produkter på fem mässor fördelat på Stockholm, Göteborg, Malmö och Örnsköldsvik. År 2008 hyrde Ywood en monteryta på 140 kvm i Stockholm där åtta företag ställde ut sina produkter. År 2009 hyrdes vi en monteryta på 100 kvm som sju företag delade på. ÖrnExpo mässa i Örnsköldsvik Målsättning och syftet med mässorna. Ywood representerar träindustrin i Västernorrland och Jämtland Träindustriföretagen marknadsför sina företag och produkter själva under Ywoods paraply. På mässan knyter företagen nya kunder samt att de har möjlighet att träffa och bjuda in gamla kunder Företagen kan på plats snabbt besöka kund för att måttsätta och offerera. Socialt och nätverksbyggande inom träindustriföretagen Tids och kostnadseffektivt för företagen pga. att Ywood arrangerar hela mässpaketet Hem & Villa mässan i Stockholm 7

8 I Ywoods gemensamma mässmontern deltar företag med mer eller mindre mässkunskap vilket ger de nya företagen en fördel att få ta del av deras erfarenheter. Skriftliga och muntliga kommentarer från utställarna från Hem & Villa i Stockholm: Många bra diskussioner och seriösa kunder Bättre än förväntan vi hade Bra- vi är nöjda med mässan Känns som den bästa för oss på de år vi varit med Bra respons med kunder efter mässan redan fyra affärer Bra kontaktsskapande Gett möjlighet till nya kunder Se marknad och konkurrenter Spetsa till sina produkter och se vad som är i ropet Få insikt av vad kunderna efterfrågar Nationell omvärldsanalys Introducera och utveckla samarbetet för gemensam webbsida I samband med att Ywood avslutades som ett länsstyrelseprojekt år 2007 var det ca 95 träindustriföretag med på listan. När Ywood övergick till en ekonomisk förening blev det 18 företag som gjorde ett aktivt val att gå med som medlem i Ywood. Ywoods gamla hemsida blev därmed inaktuell. Det blev då en hög prioritet att bygga en gemensam marknadssida på nätet för medlemsföretagen under Ywoods paraply. Tillsammans med styrgruppen och projektledningen utformades en aktiv och utvecklingsbar hemsida för medlemsföretagen, Hösten 2009 lades sidan ut på nätet. På hemsidan finns en enklare presentation över medlemsföretagen med länkning till deras egna hemsidor, nyhetsbrev, aktuella aktiviteter, bildgalleri av produkter från samtliga medlemsföretag, etc. Sidan uppdateras kontinuerligt och hög prioritet har lagts på sökoptimering för att sidan skall vara synlig med många träffar på Google. 5.2 Förbättra infrastruktur för kunskapsförsörjning Studieresor, produkt-, maskinmässor, företagsbesök, trädagar i Nässjö Under projekttiden har vi: besökt Ligna maskinmässan i Hannover. En gruppresa på tre dagar med 10 personer från Ywoods medlemsföretag och IUC i Västerbotten besökt maskinmässan i Nässjö. En gruppresa på 20 personer. Två dagars besök på maskinmässan samt en räkbåtstur för att utveckla det sociala nätverket inom föreningen 8

9 haft sex lokalmöten, fyra i Västernorrlands län och två i Jämlands län. Dessa möten har alltid innehållit ett företagsbesök, presentationer av deltagande företag, projektrapportering, medlemsinformation och social samvaro. haft följande seminarier o Goda exempel på nätverkssamarbeten presenterat av Arne Nyberg, Trä Ämnen. Arne berättar hur samarbetet uppkom mellan Träämnen SCA IKEA och om hur viktiga nätverkssamarbeten är och i detta fall har Ywood spelat en stor roll. o Vikten av styrelsearbete i våra företag, litet som stor o Långsiktigt nätverksbyggande i ett globalt perspektiv Förelästes av Sven- Olof Holmström med 50 års erfarenhet från Skellefteå Snickeri Central, SSC Teknikutveckling Under projekttiden har Ywood skapat och anordnat en CAD-utbildning i Kramfors för att möta upp utvecklingen som sker i träindustrin. Utbildningen skräddarsyddes utifrån träindustrins behov och önskemål. CAD-utbildningen genomfördes under tre månader, en lärarledd heldag per vecka och däremellan självstudier Medverka till vidareutveckling till Resurscentra Träcentra har planerats och diskuteras under projekttiden men det har varit svårt att definiera hur upplägget skall utformas då företagen inte har klart för sig säte, innehåll, finansiering och hur Träcentrat skall användas. Då behovet är stort för träindustrin har vi kommit fram till att en större kartläggning bör ske över hur vi går vidare. Frågor som bl.a. uppkommit är hur kan vi knyta samman det med kommande träindustriutbildningar, dvs. vuxenutbildning högskoleutbildning och universitet. Bör Resurscentra/Träcentra finnas i både i Västernorrlands och Jämtlands län? Hur ser behoven ut i de olika länen? Produktutveckling Under projektets gång har Ywood medverkat till en samarbetsutveckling för produkten LEKA Sweden. Ywoods uppgift har varit att medverka till att hitta producenter och samarbetspartner för LEKA:s produktion i våra regioner. Genom möten, diskussioner och företagsbesök har Ywood medverkat till att analyserat möjligheterna att hitta lämpliga producenter som genom samarbete kan ge ökad produktivitet och få en kostnadseffektiv distribution. Detta har bl.a lett till att det har påbörjat ett samarbete med provtillverkning mellan några företag och är under utvärdering. LEKA (text från LEKAS hemsida) 9

10 I LEKA serien LEKA Objects finner Du lekmöbler (hjulförsedda djur som kan tjäna som förvaring), hyllor, bokstöd, pallar, den berömda lekbacken på hjul som kan användas för att förvara leksaker i eller att åka runt i och slutligen fina mattor i LEKA färgerna. Lekaprodukterna är lätt igenkännbara tack vare sina speciella LEKA-värden som finns på alla produkter här är några exempel: Nyckelhålet Trojanska hästen Bilder från LEKAS hemsida Länk till LEKAS Swedens hemsida Metodutveckling för lärlingsutbildning/ky En utbildningsgrupp bildades i föreningen för att fastställa behovet och innehåll i en ev. lärlingsutbildning eller KY utbildning. En f.d. proprefekt från Universitet och Högskoleområdet bjöds in för att medverka till att skapa ett nytt utbildningskoncept för träindustrin. I den dialogen som framkom i utbildningsgruppen blev vi medveten om att vi inte var klara över träindustrins framtida behov, vilken typ arbetskraft kommer att vara av vikt i nästa generation, vad behöver sågverksindustrin och Utbildningsgruppen vad behöver snickeriindustrin? För att starta upp nya utbildningar finns det krav på att besvara ett antal frågor. De frågeställningarna som då framkom gav oss insikt att en fördjupning i frågan måste ske i samarbete med träindustriföretagen innan en utbildning överhuvudtaget kan startas upp. Ywood beslutade att ansöka om en förstudie för att kartlägga behovet av anpassad träutbildning för industrin i Västernorrland och Jämtlandslän. Förstudien Träkompetens och ökad träförädling beviljades av Tillväxtverket i december 2009 och skall vara avslutad Vi ser förstudien som en möjlighet att få större klarhet i utbildningsbehovet och hur vi kan arbeta för att öka träförädlingen i våra träindustriföretag i vår region. En diskussion har länge förts inom Ywood om att skapa ett Träcentra och här ser vi en möjlighet att koppla sammans ett Träcentra i samarbete med träindustrin, Vuxenutbildning och Universitet/Högskola. Under projektet gång blev det en medvetenhet av att det är få kvinnor i träindustrin men däremot så är det kvinnor som går och har gått träutbildningarna. Varken företagen eller lärarna hade någon kunskap eller förklaring varför kvinnor inte jobbar inom träindustrin. Samma reflektion blev det gällande utländsk arbetskraft. 10

11 Vi fick även en insikt att företagen med äldre ledare/ägare planerar att lägga ned sina företag då inte barnen eller någon annan i det egna nätverket vill ta över verksamheten. Den enda utvägen de ser är att lägga ned sin verksamhet. Utifrån denna insikt valde Ywood att göra en ansökan om förstudie för att kartlägga vilka kurser utbildningar, lämpliga nätverk som behövs för att integrera kvinnor och utländsk arbetskraft inom träindustrin. Förstudien Genus perspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling "beviljades av Tillväxtverket i december 2009 och skall vara avslutad Fördjupad och strategisk nätverksuppbyggnad I samband med att Ywood bildade ekonomisk förening skapades en stark kärngrupp med 18 medlemsföretag. Ywoods starka säte var då träindustriföretag från Västernorrlandslän. I uppstart av den ekonomiska föreningen fastställdes mål att vidga nätverket till träindustrin i Jämtlandslän. I dagsläget är det tre medlemsföretag från Jämtland varav en Jämte sitter i styrelsen och styrgruppen. Under vår projekttid har de Jämtländska företagen visat stort intresse av Ywood men ser avstånden som problematisk. Ywoods styrgrupp har påbörjat en strategi hur vi skall stärka banden mellan träindustrin i Västernorrland och Jämtland. Möten och diskussioner har påbörjat med bl.a. nätverken - Trätorget, Småsågarna och LRF i Jämtland, samt kontakter och aktiviteter har påbörjat mede IUC i Västerbotten. Kontakter har även påbörjats med andra nätverk som JiLU Tema Trä, Jämtland och Z-group. CADCAM Mässor Utbildning Nätverksbyggande Mål Tankeverkstad CAD CAM Kunskapsbank Konsulter Personal Medlemsföretag Då nätverksbyggande är färskvara arbetar Ywood kontinuerligt med att följa upp medlemsnyttan för företagen och att vidga kontaktskapande mot andra och önskemål. Exempel på nätverk utifrån behov kontaktskapande har varit lokalmöten på träindustriföretag i båda länen, seminarier, nätverksmöten, företagsbesök, gemensamma mässor och studieresor. Spindel för framtida nätverksbyggande Ywoods projektledare har under projekttiden medverkat i Ett länsprojekt via Universitetet som har riktat sig till samtliga projektledare och processledare i Västernorrland. Det har medfört utökat nätverksbyggande mellan andra nätverk, projektprogram och länsstyrelsen i Västernorrland. RTP sammankomster, seminarier för att ta del av strategiska länssatsningar i länet. Detta för att kunna följa vad som händer och att kunna delge det till Ywoods medlemsföretag. 5.4 Kapitalförsörjning I samband med projektansökan belystes behovet av finansieringshjälp till träindustriföretagen. Under projekttiden har det varit en stark nedgång inom träindustrin som har medfört mer 11

12 överlevnad än utveckling. Trots viljan att växa har det inte varit möjligt under denna tidsperiod då marknaden har varit i en negativ spiral. Detta har medfört hos många medlemsföretag en minskning av personal, avstannad utveckling och mindre orderingång. För att bryta trenden och öka investeringsviljan i företagen och skapa förutsättning för extern kapitalförsörjning så behövs en stark ledning där bl.a. vikten av extern styrelse har framkommit, vilka för vissa banker kan vara en förutsättning för att gå in med kapital. Aktiviteter som har genomförts under projekttiden för att stödja företagen i detta har varit Rådgivningsstöd till företag i samband med ansökning till externa kapital för företagsinvesteringar Seminarier om Företagsekonomi och vikten av extern styrelse 5.5 Effektivare distributions- och inköpskanaler Under projekttiden har projektledningen jobbat fram tre gemensamma avtal för Ywoods medlemmar. Arbete med att minska kostnaderna har bedrivits utifrån medlemmarnas produkter och önskemål. Det har visat sig att det har varit komplicerat p.g.a. företagens stora variationer i produkter och behov. De träffade gemensamma avtal är: Inköp av elenergi - Powertrade Skräddarsydd marknadsinformation - Byggfakta Transportavtal - Schenker Utifrån den erfarenhet som projektledningen har erhållit finns önskemål från medlemsföretagen att jobba vidare på andra mera lämpliga områden t.ex. inköp av material, beslag etc. där företagen har möjlighet till samköp för att minska sina kostnader. 5.6 Rapportering Rapportering har kontinuerligt skett till medlemsföretagen, övrig träindustri i Västernorrland och Jämtland via Nyhetsbrev per post som senare övergått till e-post. Se exempel bilaga 3 - Nyhetsbrev nr 59 Ywoods hemsida där kan man finna information om kommande och genomförda projektaktivitet. Företagsträffar hos medlemsföretagen Lokalmöten öppna för hela träindustrin i vår region. Lägesrapportering i samband med insända rekvisitioner till Tillväxtverket och samtliga medfinansiärer Ywood ekonomisk styrelse och på projektgruppsmöten Årliga verksamhetsberättelser 12

13 5.7 Uppföljning och utvärdering internt Uppföljning har skett kontinuerligt med ordförande och projektgruppen. Ordförande och projektledning har haft kontinuerlig kontakt flera gånger per månad för att stämma projektaktiviteterna och projektekonomin. Projektgruppen har haft möten varannan månad samt vid behov per telefon. På projektmötena har uppföljning och utvärdering av samtliga aktiviteter och projektekonomi skett. 5.8 Projektadministration Löpande administration under projektets gång har sköts av projektledning i samverkan med Kontoret OnLine i Lycksele AB. Rapportering av rekvisitioner sker regelbundet till ordförande, styrelsen och projektgruppen via e-post och på mötena. 5.9 Övrigt Artiklar i ÖA och NTT Bilaga 4 - Ywood ordnar utbildning i Kramfors Bilaga 5 - NTT artikel 6 INDIKATORER - Se bilaga 1 13

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Bilaga 1 SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Genusperspektiv i träbranschen för invandrare, kvinnor och vid generationsväxling, en kartläggning 2009-12-15 2010-08-31, Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Företagslyftet Östhammar Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I Östhammars kommun finns fem lokala ideella

Läs mer

Utvärderingsrapport Georange

Utvärderingsrapport Georange Utvärderingsrapport Georange Av Anna Berg Jansson och Lars Lindblom, European Minds Sweden AB 2011 13.10.2011 SIDA 2-14 1. Utvärderingsansats Georange European Minds har sedan februari 2009 haft uppdraget

Läs mer

Utvärdering av projektet Ideell Växtkraft i Örnsköldsvik

Utvärdering av projektet Ideell Växtkraft i Örnsköldsvik Utvärdering av projektet Ideell Växtkraft i Örnsköldsvik FÖRFATTARNAS FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 PROJEKTETS MÅL... 6 Projektets målgrupper... 6 Målsättning... 6 UTVÄRDERINGENS ARBETSSÄTT...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Det företagsamma Värmland (DfV) Utvärderingsworkshop

Det företagsamma Värmland (DfV) Utvärderingsworkshop Det företagsamma Värmland (DfV) Utvärderingsworkshop Halvtidsutvärdering (Utkast) Karlstad 2013-02-13 Nils Gabrielsson, Diana Hernandez inno AG filial Scandinavia Innehåll INNEHÅLL... 2 I. INLEDNING...

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Framtidens mjölkproduktion I Dalarna och Gävleborg

Framtidens mjölkproduktion I Dalarna och Gävleborg Framtidens mjölkproduktion I Dalarna och Gävleborg Slutrapport Camilla Mattsson December 2013 Sammanfattning Mjölkprojektet startades i årsskiftet 2011/2012 som en följd av den nedåtgående trenden inom

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. Datum: 2011-03-22 Slutrapport Projektnamn: Tillväxt och Lönsamhet Diarienr: 2008-303o298 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 20090115-20101231 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

UTKAST. Slutrapport genomförande VÅGA. Sammanfattning

UTKAST. Slutrapport genomförande VÅGA. Sammanfattning Sid 1 (16) Projektnamn VÅGA Slutrapport genomförande FRIRPTAD v.1 [1412157662059] d.frirptad v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I Luleå finns en politisk

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn JOB INNOVATION Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Job Innovation har pågått mellan september

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Mellansprånget Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1357656654758] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Mellansprånget

Läs mer

Lika Möjligheter. Erfarenheter från ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Jönköpings län

Lika Möjligheter. Erfarenheter från ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Jönköpings län Lika Möjligheter Erfarenheter från ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Jönköpings län 1 Innehåll Förord...1 Från början... 2 Projektplanen... 3 De som gjort det hela möjligt... 4 Styrgruppen... 4 De

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING SLUTRAPPORT. Sweco Eurofutures AB

RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING SLUTRAPPORT. Sweco Eurofutures AB RAPPORT FÖRETAGSLYFTET - LÄRANDE UTVÄRDERING Sweco Eurofutures AB OLOF LINDE DECEMBER 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 EU-PROJEKTET FÖRETAGSLYFTET I ÖSTHAMMAR 3 1.2 SWECOS UTVÄRDERINGSUPPDRAG

Läs mer

Industrikompetens i Väst IKIV

Industrikompetens i Väst IKIV Utvärderingsdokument Industrikompetens i Väst IKIV hos Göteborgs Tekniska College Status: 111111 Jungmansgatan 33A, 413 11 Göteborg www.swedegroup.com 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Projektets bakgrund

Läs mer

DN ger PR åt Pallco och Vetlanda kommun

DN ger PR åt Pallco och Vetlanda kommun En dörr in INFORMATION & NYHETER FRÅN NUVAB NR 2 2005 DN ger PR åt Pallco och Vetlanda kommun Under sommaren har Dagens Nyheter under samlingsrubriken småföretag stort ansvar publicerat en serie artiklar

Läs mer

Rapport Export II Luleå 2012-09-25

Rapport Export II Luleå 2012-09-25 Rapport Export II Luleå 20120925 1 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer