FÖRSLAG TILL MANIFEST FÖR ÖFRE SLOTTS- GATANS BYALAG (10-punktsprogram)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL MANIFEST FÖR ÖFRE SLOTTS- GATANS BYALAG 330 1974-11-20 (10-punktsprogram)"

Transkript

1 Bilaga 1. FÖRSLAG TILL MANIFEST FÖR ÖFRE SLOTTS- GATANS BYALAG (10-punktsprogram) Hur bör man renovera Öfre Slotts? I stort sett kan man säga att problemet är följande: för att förmånligt få låna pengar till renovering av äldre bebyggelse måste man isätta nybyggnadsstandard i husen. Detta innebär kostsamma ändringar och reparationer vilket medför negativa såväl kulturhistoriska som bostadssociala konsekvenser emedan husen blåses ut och ingen av de ursprungliga hyresgästerna har råd att bo kvar. Vi menar istället att målet vid renovering skall vara att företagna åtgärder hela tiden vägs mot hyresgästens möjligheter att bo kvar. Dvs kan dyra installationer förenklas skall detta ske. Målet skall alltså vara: 1. Alla nuvarande hyresgäster skall bo kvar 2. Upprustning skall göras så enkel som möjligt efter hyresgästens och kulturhistoriska behov. Påstående: Det finns ingen motsättning mellan kulturhistoriskt och bostadssocialt bevarande. I. STOMRENOVERING: Denna renovering innebär en översyn och reparation av eller utbyte av: yttertak, ytterväggar, ny isolering, nya kopplade fönster med spröjsar, nytt el-nät, nya sanitetsstammar. II. INRE RENOVERING: Mål: den inre upprustningen skall vara så billig som möjligt och ha en livslängd om minst 30 år eller mer. Detta innebär: 1. Alla planlösningar, dvs lägenhetsuppdelningar och rumsdispositioner skall behållas. Alla dörrar och passager behålls i nuvarande utformning. 2. Alla golv skall behållas, slipning till trävitt är kulturhistoriskt förkastligt och dyrt. Istället lättslipning eller billig korkmatta. 3. Köken: Nya diskbänkar endast vid akut behov (billiga från rivningsbyggen.) Alla köksskåp behålls och kompletteras vid behov. Sneda vinklar behålls. Avlopps- och dagsvattenledning byts ut. 330 Efter Öfre Slotts Byablad nr s. 5-6 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 177

2 4. Modernaste el-spis med grill helt onödig, istället räcker bänkspis eller enbart kokplattor. Vedspis behålls och sätts i ordning (kostar ca 300 kronor). Spiskåpa behålls. Kyl och frys samt svalskåp helt onödiga. Istället behålls nuvarande skafferi och kompletteras med ett kylskåp. Ej disk-eller tvättmaskin. 5. Rummen: I rummen skall endast målning ske (emedan isolerats utifrån.) Paneler behålls. Mjuka hörn behålls. Gamla tapeter behålls. Alla existerande garderober behålls och kompletteras vid behov. Gipsplattbeklädnad på väggar förnekar husets rörelse: dessutom byggnadstekniskt oriktigt i timmerhus. 6. Alla kakelugnar behålls. Idag är ca 50% av Öfre Slotts kakelugnar helt friska. De resterande kan i värsta fall igenmuras eller sättas om till en kostnad av ca 700 kr/styck. 7. Alla dörrfoder och golvlister behålls. 8. Taken: oftast duger de gamla innertaken 30 år till. Endast i nödfall skall ny spännpapp eller plattor sättas upp, oftast räcker målning. 9. Lägenhetsdörrar (ytterdörrar) mot trapphus behålls; oftast kulturhistoriskt värdefulla spegeldörrar, dessa isoleras från insidan och får flamhärdig målning. Paneler, tapeter och pärlspontvirke som väggbeklädnad i trapphus behålls, endast flamsäker målning. Kulturhistoriskt bevarande. 10. Badrum är helt onödiga i varje lägenhet, dusch räcker och kan installeras i befintliga garderobsutrymmen liksom toalett. Ett billigare sätt är att installera gemensam dusch och toalett i varje trapphus (inga dyra rördragningar eller genomgångar av bjälklag).slutligen kan alla sanitära installationer förläggas i uthus (då även tvättstuga) i form av duschar och toaletter för de i huset boende. 11. Utemiljön: Alla träd skall stå kvar, inte minst de större träden, gården skall vara barnens lekplats och träffpunkt för husets invånare. Gårdarna skall ha sandlåda, stora buskage och gräsmattor gärna vildvuxna. Vilda buskage och brännässlor här till miljön och skall behållas. Parkering av bilar på gårdarna skall ej ske emedan gårdarna aldrig varit avsedda för detta. Bilar på gårdarna blir alltför dominerande. Parkering skall ordnas i anslutning till Öfre Slottsområdet utanför detta. 178 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

3 Sammanfattning: Den typ av renovering vi kräver finns redan till delar genomförd vid Kalmar Nations hus (Öfre Slottsgatan 15, 17 och 19). Intresserade kan där förvissa sig om att det är realistiska lösningar som genomförts. Här behålls kulturhistoriska detaljer i mångfald inomhus. Med en renovering enligt ovan sparar man 10,000-tals kronor per lägenhet. Hyran blir mycket låg och alla kan bo kvar. Innemiljön behålls och gårdarna blir även i fortsättningen allas träffpunkt. Individerna producerar själva sin miljö. DETTA ÄR DET ENDA SÄTT PÅ VILKET ÖFRE SLOTTSGATAN KAN LEVA VIDARE. Alltså: det är inte alls dyrt att renovera Öfre Slottsgatan men det är dyrt och helt fel att tro att nybyggnadsstandard räddar Öfre Slotts. Inuti husen blir i så fall de kulturhistoriska och bostadssociala konsekvenserna förödande. Nyligen har Kungl. Maj:t publicerat en kungörelse om lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall (LGS, SFS 1973:532). I Bostadsstyrelsens tillämpningsföreskrifter för denna avses att hus räddas med prefabricerade element. Undantagen från nybyggnadsstandard är få. (Se Bostadsstyrelsen, fo nr 9/1974 blad 1-10). LGS har i praktiken redan genomförts vid renovering av Öfre Slottsgatan De kulturhistoriska konsekvenserna blev förödande. Antikvarisk expertis ingrep ej. Hyrorna blev i genomsnitt 105 kr/m 2 /år, - skulle blivit högre om finansiering skett statligt. LGS är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt för att förhindra förödande övergrepp på kulturhistorisk och bostadssocial inre miljö. Redan inom några år är allt irreparabelt. Exempelvis är det helt fel som LGS omedvetet förespråkar: förse hus på Öfre Slotts med prefabricerade kök och nytt ytskikt inuti husen. Detta ytskikt döljer pärlspontvirke, paneler etc. av stort kulturhistoriskt värde. Prefabricerade kök innebär att kulturhistoriskt oersättliga spiskåpor och murade spishällar rivs ut. Denna ytfinish som LGS förordar kommer att helt dölja att husen har historia även inuti. Kulturhistoriskt bevarande är alltså samtidigt bostadssocialt bevarande. Färre ingrepp -endast kompletteringar =kulturhistoria bevaras inuti =hyran låg =hyresgäster kan bo kvar. KULTURHISTORISK VANDALISERING = BOSTADSSOCIAL SKAN- DALISERING 331 /László Fodor Carl-Gustaf Thornström Siv Martelleur 331 Efter Öfre Slotts Byablad nr s. 5-6 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 179

4 Bilaga nr 2. MÖNSTERRENOVERING. Fungerande vackra rum förändras, vilket är både onödigt, dyrt och fult.köken rivs ut och förnyas helt. En klar förbättring, men dyrbart som alternativ till begränsad komplettering. Den boende bör själv få avgöra. 180 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

5 Samma sak gäller dusch eller bad. Trapphusfönster byts, sätts delvis igen, nya trappräcken och nytt material i trappan. I de flesta fall blir det fult och dyrbart. Med mönsterrenovering avses den åtgärd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som syftar till schablonmässig tillämpning av standardnormer för nybyggnad. Dvs. tillämpning av vissa standardiserade mått på utrymmen och föreskriven utrustning, samt isättande av helt ytfinish. Denna typ av renovering tar ej hänsyn till objektens specifika egenskaper: den kulturhistoriska standarden blir låg. Mot detta ställer rapporten begreppet GENERATIV RENOVERING vilket ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 181

6 startar från det egna objektets enskilda förutsättningar och genomför upprustning/bevarande. Figuren 332 på följande sidor åskådliggör några exempel på mönsterrenovering: tillämpning av ett mönster utan hänsyn till det specifika. Ur kostnadssynpunkt medför mönsterrenovering svåra bostadssociala: det blir för dyrt att bo kvar, man tvingas flytta. /CGTh Efter Dagens Nyheter ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

7 Bilaga nr 3 Carl Gustaf Thornström: Skrifter om Öfre Slotts Nationens raritet nr 2. dvs hur går det med Öfre Slotts?, i Calmare Gyckel nr 3, Uppsala Mot lyxrestaurering och rivning, i Folket i Bild/ Kulturfront nr 1, Stadsförnyelse och bevarande av äldre miljöer vad kan byalagen göra?, i Liberal Debatt nr 3 4 (s 52 54), Stockholm Vad kommer att hända med Uppsalas sista egentliga 1800 talsmiljö vid Öfre Slottsgatan? i Kalmar Nations Skriftserie XLVIII årg 1971 (s 17 25), Mörby1ånga Omvärdering av saneringsbegreppet Kalmar Nation i Uppsala i spetsen för nytänkande,i Västerviks Tidningen den 6 juli Renoveringen av Öfre Slottsgatan 15, 17 och 19 sommaren 1972 Kalmar Nation i spetsen för ett nytt renoveringstänkande, i Kalmar Nations Skriftserie XLIX årg 1972 (s 28 35), Mörby1ånga Reserverat reservat, insändare i Uppsala Nya Tidning den 6 mars Saneringen i Uppsala, insändare i Uppsala Nya Tidning den 14 april Slentrianlösning på Öfre Slotts, insändare Uppsala Nya Tidning den 2 mars Replik om Öfre Slotts, insändare i Uppsala Nya Tidning den 19 mars Öfre Slotts, insändare i Uppsala Nya Tidning den 17 augusti Veto mot stadsplan, insändare i Uppsala Nya Tidning den 9 oktober Öfre Slottsgatan i Uppsala bevarande av kultur historiskt värdefull miljö, bakgrund, genomförande, alternativ konsekvenser för individ och samhälle (tre och fyrabetygsuppsats i kulturgeografi) 165 s, opubl ms, Uppsala 1975; 2:a uppl Generativ renovering, i Arkitekttidningen nr 7 (s 9 10), Stockholm Räcker lagarna till för Öfre Slottsgatan?, i Uppsala Nya Tidning den 21 apr.il 1975 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 183

8 16. Ska vi upprepa fallet med Lodénska huset?, i Uppsala Nya Tidning den 30 oktober Öfre Slottsgatans Byalag : en tillbakablick, i Öfre Slottsgatans Byablad 20- årsjubiléum 1991 (sid 2 4), Uppsala Så kom denna film till, omslagstext till DVD versionen av filmen Öfre Slottskvarteren i Uppsala en boendemiljö i fara, Uppsala, juni Utred förslagets inverkan på nationernas drift, replik i Uppsala Nya Tidning den 24 februari, ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

9 Bilaga nr 4 Slutligt DVD-omslag 2006 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 185

10 186 ÖFRE SLOTTSGATAN I UPPSALA BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

VI. HUR MOTVERKA NEGATIVA BOSTADSSOCIALA OCH KULTURHISTORISKA KONSEKVENSER? VI.1. Inledande sammanfattning.

VI. HUR MOTVERKA NEGATIVA BOSTADSSOCIALA OCH KULTURHISTORISKA KONSEKVENSER? VI.1. Inledande sammanfattning. VI. HUR MOTVERKA NEGATIVA BOSTADSSOCIALA OCH KULTURHISTORISKA KONSEKVENSER? VI.1. Inledande sammanfattning. På grundval av det material som här presenterats och de slutsatser man där kan dra torde man

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Information till medlemmarna i HSB BRF Guldberget

Information till medlemmarna i HSB BRF Guldberget Information till medlemmarna i 2 Välkommen till HSB:s Brf Guldberget...4 Att bo i bostadsrätt...4 Kontaktvägar till styrelsen...4 Tvättstugor...5 Förrådsutrymmen...5 Kabel-TV och bredband...5 Parkeringsplatser...5

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror.

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg Nya hyror inom Stadsholmen Överenskommelsen om hyrorna mellan

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 JUNI 2008 2 RÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna dokumentation, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Förord. Strategi för boendetrygghet

Förord. Strategi för boendetrygghet Boendekostnader och stambyte Stambytesrapporten En utredning från NHB, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet med stöd från Konsumentverket Stockholm maj 2006 Förord Den här rapporten sammanfattar

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer