Årsredovisning. Brf Lunden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Lunden"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012

2 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Fålhagen 16:4 i Uppsala kommun. Föreningens fastighet består av 3 flerbostadshus i 3 våningar med totalt 75 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 12 st 1 rum och kök 9 st 2 rum och kök 32 st 3 rum och kök 21 st 4 rum och kök 1 st 5 rum och kök Den totala boytan är 5 332,8 kvm. I fastigheten finns också en lokaler med en total uthyrningsbar yta om 120 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Försäkring har under året även varit tecknad hos Anticimex. Fastighetsförvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med UBC Ekonomisk Förvaltning i Sveringe AB, för fastighetsskötsel och vicevärdskap med UBC Teknisk förvaltning AB. Lokalvård utförs av Städservice i Uppsala AB. Föreningsfrågor Belopp inom parentes avser föregående år. Föreningen hade vid årets slut 110 (111) medlemmar fördelade på 75 lägenheter.

3 Brf Lunden 2(15) Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 4 (7) överlåtelser skett. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Stolpbelysning vid garagen har satts upp. Cykelhinder i den ena portalen är installerat. En utanpågående hiss har installerats för förbättrad tillgänglighet i 11C. Kommunen har ombesörjt och betalat för denna åtgärd. Ny hemsida för föreningen. Företaget Enkelt har gjort om hemsidan och sköter underhållet. Den föregående har lagts ner. Avtalet om ekonomisk förvaltning med UBC har sagts upp under året och ny förvaltare tillträder 1 januari Med anledning av stopp i avloppsrören under vissa förråd har Relita gjort en inspektion av avloppsrören. Avloppsrören går i krökar upp och ner under det aktuella partiet av huset. Saker och ting fastnar i böjarna och orsakar stopp. Rören har filmats. VVS-företag har gett offerter som får ge förslag på vad som kan göras. Inget beslut kring detta togs under året. Uppsala kommun meddelade oss att trösklarna till soprummen är för höga. Det är för tungt att dra ut sopkärlen. Föreningen har låtit fasa upp trösklarna med betong så blir det bättre för sophämtarna att dra kärlen. Hängrännan är utbytt (motion från stämman 2012). Föreningen har anlagt en boulebana tillsammans med brf Dan samt köpt in en barngunga. Kostnaden för detta har betalats av externa hyresintäkter av brf Dans baracker under våren OVK och radonmätning. Obligatorisk ventilationskontroll är tidigarelagd för att vi samtidigt ska utföra radonmätning. Radonmätdosor beställdes från Radea till ett antal lägenheter under senhösten. Fuktmätning i samlingsrummet i källaren. En stickande doft upptäcktes redan i slutet av sommaren kort efter att rummet färdigställts. Okab har gjort fuktmätning och föreslog fläkt under golvet. Fläkten ska vara igång året runt. Styrelsen har arbetat med en förstudie till alternativ uppvärmning. Möten har hållits med brf Dan och Rockenergy (bergvärme).

4 Brf Lunden 3(15) Väsentliga händelser under det kommande räkenskapsåret Avloppsproblemet ska åtgärdas (se beskrivningen ovan). Åtgärder för att få ner radonnivåerna, förbättra ventilationen och obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 3,48 2,85 2,8 3,9 4,9 5,5 Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Fastighetens belåningsgrad % 62,87 64,53 66,3 69,5 71,7 58,3 Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Lån i förhållande till taxeringsvärde % 14,74 15,41 16,1 20,6 22,4 22,7 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Då beräkningen sker på årsbasis blir nyckeltalet för 2007 missvisande. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning: Peter Eriksson Karin Rosén Irene Lundqvist Fatemeh Heydari Björn Karlsson Agneta Arpe David Sundblad Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas,förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 13 st protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har under året uppgått till kr. Revisorer Karin Lindblom Leif Dahl/DUO Revision AB Staffan Larsson Föreningsrevisor Auktoriserad revisor Suppleant

5 Brf Lunden 4(15) Valberedning Jessica Harbom Eva Westerberg Erica Hedblom-Chica Pia Hultqvist Sammankallande Vicevärd Jonas Cervin Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till sammanlagt kronor. Under året har ett lån villkorsändrats. Fastighetslånen är fördelade på tre olika lån hos Stadshypotek. Räntesatser och villkorsändringsdagar framgår av notförteckningen. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras av yttre fonden ianspråktas i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Brf Lunden 5(15) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Periodiskt underhåll 3, Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT

7 Brf Lunden 6(15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Ombyggnad Fastighetsförbättringar Mark Garage Inventarier och maskiner Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Brf Lunden 7(15) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Upplåtelseavgift Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Lunden 8(15) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Noter Avskrivningar Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Ombyggnad 1,5/5 % Stamrenovering 2,5 % Säkerhetsdörrar 5 % Låsbyte 10 % Garage 6 % Inventarier 20 % Inventarier, datorer 33 %

10 Brf Lunden 9(15) 1 Hyresintäkter Hyresintäkter lokal Hyror diverse Hyra garage/carport Hyra parkering Outhyrda p-platser Hyresbortfall, garage ej moms Hyresbortfall, övr obj ej moms Reparationer och underhåll Löpande reparationer Reparationer ventilation Reparationer tvättstuga Reparation VA Planteringar, träd och buskar Periodiskt underhåll / föreningens fond för yttre underhåll I enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2003:4 redovisas fonden för yttre underhåll fr.o.m som bundet eget kapital. Ianspråktagande av medlen ska bokföras när behörigt organ har fattat beslut. Behörigt organ är föreningsstämman kr ianspråktas 2012.

11 Brf Lunden 10(15) 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad Vicevärd Entreprenad Radonmätning El Uppvärmning Vatten Sophämtning Container/tippavgift Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förbruknings invent Förbrukningsmaterial Administrationskostnader exklusive arvoden Gåvor Kreditupplysning Telefon & porto IT-kostnader Revisionsarvode Arvode förvaltning Ek.förv.,uppdrag utöver avtal Bankkostnader Föreningsavgifter Övriga främmande tjänster Övr ext kostnader, avdragsgill Övriga arvoden Föreninggemensamma aktiviteter

12 Brf Lunden 11(15) 6 Arvoden till styrelsen Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse Övriga sociala kostnader Fastighetsskatt/fastighetsavgift Fastigheten färdigställdes Fr.o.m ersätts fastighetsskatt för bostäder med fastighetsavgift beräknad per bostadslägenhet. Fastighetsavgift för bostäder utgår med det lägsta av 0,4 % av taxeringsvärdet för bostäder och kr per lägenhet. För lokaler utgår fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaler Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Taxeringsvärdet som ligger till grund för beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift framgår av annan not. 8 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

13 Brf Lunden 12(15) 9 Ombyggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Fastighetsförbättringar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 Brf Lunden 13(15) 11 Garage Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

15 Brf Lunden 14(15) 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringar UBC ek förvaltning UBC Teknisk förvaltning Comhem Övriga förutbetalda kostnader Förändring av eget kapital InbetaldaÖvr bundna Yttre rep. Balanserat Årets insatser fonder fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Enligt stadgarna skall avsättning till yttre reparationsfonden ske med ett belopp som motsvarar minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Avsättning med kr föreslås, i enlighet med föreningens underhållsplan, i styrelsens dispositionsförslag, vilket efter beslut av årsmötet bokförs under Inteckningslån Stadshypotek, ränta 3,26 %, ffd Stadshypotek, ränta 3,44 %, ffd Stadshypotek, 3-mån ränta 3,36 % Avgår kortfristig del

16 Brf Lunden 15(15) 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ber arvode för revision extern Upplupna styrelsearv Upplupna soc.avgift Upplupna utg.räntor Övr uppl kostn och förutb int Förskottsbet. intäkt Uppsala Peter Eriksson Karin Rosén Iréne Lundqvist Björn Karlsson Fatemeh Heydari Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den. Leif Dahl/ DUO Revision AB Auktoriserad revisor Karin Lindblom Revisor

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer